SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN MOBILITETSPLAN 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6."

Transkript

1 SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde Sviland Mobilitetsplan/trafikkanalyse Oppdragsnummer: 2343 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 6. oktober 2014 Oppdragsansvarlig: Njål Erland Oppdragsmedarbeidere: Veronika Valbø, Stian Hadland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: NE SHA O:\2343_Reguleringsplan næringsområde Sviland\06_Rapport\2343_mobilitetsplan.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Mobilitetsplan Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Dagens situasjon Beskrivelse av planområdet Fotgjenger/sykkel Kollektiv Trafikk eksternt Trafikk internt Planforslaget Beskrivelse av planforslaget Beregnet personturproduksjon Reisemiddelfordeling Parkeringstilbud Overordnede mål Forslag til tiltak Bibliografi... 8 VEDLEGG

4 Plan Mobilitetsplan Side 1 1 Bakgrunn Tilstøtende Østraadt rør på Sviland er det i kommuneplanen for Sandnes regulert et område for næring. Planområdet ligger på Sviland, ca. 3 km fra Vatnekrossen og har en størrelse på ca. 86 dekar. Området grenser til eksisterende næringsområde og masseuttak Torsteinsfjellet og Østraadt Rør. Planområdet avgrenses av fv. 315 i vest, eksisterende industriområde i nord og LNF-områder i sør og øst. Figur 1-1: Utsnitt fra kommuneplan, plangrense illustrert med rød stiplet linje.

5 Plan Mobilitetsplan Side 2 Planområdet Ortofoto 1-1: Planområdets plassering. Planområdet ligger i regionalplan for Jæren inne som langsiktig utviklingsretning. Området Sandnes Øst er i regionalplanen avsatt som kategori 2, allsidig virksomhetsgrad og kategori 3, arealkrevende virksomheter. Per dags dato kjennetegnes området av å ligge i et kategori 3- område med lav kollektivtilgjengelighet, mindre sentral beliggenhet og få innbyggere i gangog sykkelavstand. Det pågår imidlertid et stort planarbeid for Sandnes Øst, slik at området på sikt vil nærme seg et kategori 2-område. I forbindelse med detaljreguleringsplanen skal det utarbeides en mobilitetsplan. Denne skal fungere som et verktøy for å knytte området mot omverden.

6 Plan Mobilitetsplan Side 3 2 Dagens situasjon 2.1 Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger på Sviland, ca. 3 km fra Vatnekrossen og har en størrelse på ca. 86 dekar. Området grenser til eksisterende næringsområde og masseuttak Torsteinsfjellet og Østraadt Rør. Planområdet avgrenses av fv. 315 i vest, eksisterende industriområde i nord og LNFområder i sør og øst. I dag har Østraadt Rør sin atkomst til fv. 315 midt på sin eiendom. Fartsgrensen på fylkesvegen går fra 80 km/t til 50 km/t rett sør for Østraadt rør. Det er etablert kanalisert kryss i forbindelse med boligutbygging på vest siden av fylkesvegen og litt lengre sør enn planområdet. 2.2 Fotgjenger/sykkel Det er separat G/S-veg langs fv. 315 som går langs planområdet og som er hovedatkomst til planområdet. Ensidig fortau langs Kvernelandsveien mot planområdet. Innen planområdet er det i dag ikke etablert traseer for myke trafikanter. Reguleringsplan legger imidlertid opp til 2,5 meter bredt fortau langs atkomstveg til industriområde. Arbeide med infrastruktur for denne planen forventes påbegynt innen kort tid. 2.3 Kollektiv Det er bussholdeplass like ved planområdet på fv Bussrute 47 Sandnes Sviland Lauvvik går til Sviland. Det er avganger 1 gang i timen morgen /ettermiddag og annenhver time ellers i døgnet. Det er undergang like ved buss-stoppet som gir sikker kryssing av veg. 2.4 Trafikk eksternt Planområdet har i dag to atkomster fra Kvernelandsveien, en ved Ullvaren og en sør for boligene. Reguleringsplan for nye fv. 315 legger opp til sanering av atkomst via Ullvaren slik at all trafikk inn i området kommer via avkjørsel sør for boligene. Nasjonal vegdatabank opplyser følgende trafikktall for Kvernelandsveien ved planområdet: Tabell 2-1 ÅDT fv. 315 (NVDB) Strekning Fv. 315, nord for atkomst til Østraadt Rør Fv. 315, sør for atkomst til Østraadt Rør ÅDT (NVDB) ÅDT ÅDT

7 Plan Mobilitetsplan Side Trafikk internt I dag har Østraadt Rør sin atkomst til fv. 315 midt på sin eiendom. Det er naturlig å se deres eiendom i sammenheng med nytt næringsareal for å unngå to avkjørsler relativt tett på hverandre. Det er derfor foreslått at de to atkomstene får felles avkjørsel på eiendomsgrensen mellom de to næringseiendommene. Tabell 2-2 ÅDT til området i dag (opplyst over telefon) Bedrift ÅDT Østraadt Rør 130

8 Plan Mobilitetsplan Side 5 3 Planforslaget 3.1 Beskrivelse av planforslaget Det er foreslått en Det er foreslått en samleveg sentralt i industriområdet som betjener tomtene tosidig. Det er forventet at denne vegen vil betjene alle de fremtidige tomtene på området. 3.2 Beregnet personturproduksjon Dette delkapitlet tar for seg beregninger av forventet bilproduksjon for næringsområde på Sviland. Tabell 3-1 beskriver forutsetningene lagt til grunn for beregningene. Tabell 3-1 Underlag for beregninger Forretning/kontor/industri Industri/lager Kilde Ansatte per BRA 1 ansatt per 75 m2 BRA 1 ansatt per 150 m2 BRA Erfaringstall fra Sandnes kommune Tillatt utnyttelse Forventet utnyttelse Personturer per ansatt % % 90 % 60 % 5 3 Fastsatt i reguleringsplan Erfaringstall fra Sandnes kommune (Statens Vegvesen, 1988) Tabell 3-2 Beregnet personturproduksjon Næringsareal Utnyttelse, bebygd BRA Sysselsatte Personturproduksjon IL1, 36,3 daa 60 % = m 2 BRA IL2, 27,0 daa 60 % = m 2 BRA F/K/I, 7,7 daa 90 % = m 2 BRA SUM Reisemiddelfordeling Det forventes følgende reisemiddelfordeling for området i 2030, hvor dagens kollektivtilbud styrkes. Denne legges til grunn for videre ÅDT-beregning og -fordeling:

9 Plan Mobilitetsplan Side 6 Tabell 3-3 Forventet reisemiddelfordeling 2030 Reisemiddel Reisemiddelfordeling (%) Reisemiddelfordeling (turer) Bil (fører) 70 % 854 Bil (passasjer) 5 % 61 Kollektiv (buss) 10 % 122 Sykkel 12 % 146 Gående 3 % 37 SUM 100 % Denne fordelingen tar utgangspunkt i reisemiddelfordeling Sandnes kommune (RVU 2005), men er tilpasset planområdets egenskaper og omkringliggende områder og overordnede planer for bl.a. fremtidig kollektivtrase til Sviland i forbindelse med utbygging av Sandnes Øst. 3.4 Parkeringstilbud Det er lagt opp til følgende parkeringsnormer i planområdet: Det tillates 1,0 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA for I/L. Det tillates 2,0 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA for F/K/I.

10 Plan Mobilitetsplan Side 7 4 Overordnede mål Detaljregulering for næringsområde Sviland legger til rette for en rekke tiltak som bidrar til å redusere bilbruk og øke bruk av alternative transportmidler. Tabell 4-1og Tabell 4-2 beskriver hvilke tiltak som er lagt til rette for i detaljplanen og kommer med forslag til tiltak utenfor detaljplanen. 4.1 Forslag til tiltak Det er foreslått følgende tiltak for å redusere bilbruken i planområdet. Tabell 4-1 Tiltak i detaljplanen Tiltak i detaljplanen Gode interne fortausløsninger og egen G/S-veg direkte til buss-stopp Krav om etablering av sykkelparkering nær hovedinnganger/personalinnganger Høyest utnyttelse nærmest fv. 315 Legge til rette for parkering/lading av el-bil i detaljreguleringsplan Nytte Øke bruk av kollektive reisemidler Økt bruk av sykkel Økt bruk av kollektive reisemidler Øke bruk av el-bil Tabell 4-2 Forslag til tiltak utenfor detaljplanen Forslag til tiltak utenfor detaljplanen Økt frekvens på bussavgang til/fra Sviland Nytte Øke bruk av buss

11 Plan Mobilitetsplan Side 8 5 Bibliografi Statens Vegvesen. (1988). Håndbok 146, Trafikkberegninger. Oslo: Statens vegvesen.

12

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer