DELFELT FKI-1, PLAN MOBILITETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan DELFELT FKI-1, PLAN MOBILITETSPLAN

2 MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: FKI-1 Stangeland Dokument nr.: Filnavn: _Mobilitetsplan Revisjon Dato Utarbeidet av Pål Dannevig Kontrollert av Wibecke Natås Godkjent av Beskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Sjøhagen 6 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T F

3 MOBILITETSPLAN 3 (14) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan Planforslaget Mål GRUNNLAGSINFORMASJON Antall ansatte Turproduksjon Reisemiddelfordeling TILGJENGELIGHET Generelt Biltilgjengelighet Kollektivtilbud Sykkel- og gange BEREGNINGER Antall ansatte Estimert turproduksjon Reisemiddelfordeling Bilturproduksjon Parkering Ønsket reisemiddelfordeling Forslag til parkeringsdekning for bil Forslag til parkeringsdekning for sykkel TILTAK Sykkel Kollektiv Kameratkjøring KONKLUSJON...14 Ramboll

4 4 (14) MOBILITETSPLAN 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan Sandnes kommune har gjennom kommuneplanen lagt opp til at det skal gjennomføres mobilitetsplaner ved etableringer av større virksomheter. Målet er å oppnå klimamålene kommunen har satt seg gjennom å kartlegge fordelingen vare- og persontransporten som generes og hvordan virksomheten kan tilrettelegge for ulike typer transportmidler og ønsket transportmiddelfordeling. Plan stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd med utbygger, Sandnes tomteselskap. 1.2 Planforslaget Områdeplanen tillater at det totalt kan bygges forretning, kontor og industri på inntil m 2. Kontordelen kan ikke overstige m 2, og forretningsdelen kan ikke overstige m 2. Full utnyttelse av tomten får man ved å bygge m 2 industri, m 2 kontor og m 2 forretning. I planforslaget er området utnyttet med følgende formål og arealer: Industri: m 2 BRA Kontor: m 2 BRA I denne mobilitetsplanen er maksimal utnyttelse brukt som beregningsgrunnlag. 1.3 Mål Begrense trafikk ut fra området til Årsvollveien. Øke bruken av kollektive reiser, samt bruk av sykkel eller gange til og fra området. Redusere klimagassutslipp i henhold til Sandnes kommunes klima og energiplan. 2. GRUNNLAGSINFORMASJON 2.1 Antall ansatte 100m 2 industri = 1.5 arbeidsplasser 100m 2 kontor = 3 arbeidsplasser Tallene er hentet fra Statens vegvesens håndbok 146, trafikkberegninger. Tallene er basert på erfaringstall og er en grov tilnærming. Tallene er basert på m 2 gulvareal. 2.2 Turproduksjon Det kan være stor usikkerhet i å bestemme turproduksjon. Turproduksjon omfatter alle turer ut og inn til området. En ansatt som reiser til arbeidsplassen og reiser hjem etter jobb, generer to turer. Turproduksjonen er helt avhengig av hva slags type bedrifter som etablerer seg. Noen bedrifter har høyt kundebesøk og/eller høy varetransport. Det finnes gjennomsnittstall for turproduksjon pr. ansatt i håndbok 146. Erfaringstall Virksomhet Gjennomsnitt Industri = 6 personturer pr. 100 m 2 Kontor = 12 personturer pr. 100 m 2 Tallene er hentet fra Statens vegvesens håndbok 146, trafikkberegninger. Tallene er basert på erfaringstall og er en grov tilnærming. Tallene er basert på m 2 gulvareal. Rambøll

5 MOBILITETSPLAN 5 (14) 2.3 Reisemiddelfordeling Sandnes kommune ønsker at reisemiddelfordelingen i mobilitetsplanen skal bruke reisemiddelfordelingen for Sandnes kommune hentet fra reisevaneundersøkelsen fra Reisemiddel Sandnes kommune, 2005 (Tabell 20, RVU 2005) Til fots 11,3 % Sykkel 5,3 % Moped/motorsykkel 1,4 % Bil (fører) 66,6 % Bil (passasjer) 7,8 % Buss/tog/båt 6,9 % Annet 0,7 % 3. TILGJENGELIGHET 3.1 Generelt Tilgjengelighetskart for er laget i forbindelse med en rapport om klimagassreduserende parkeringstilbud i 4 storbyer. Kartet under viser et «ABC-kart» som sier noe om tilgjengeligheten. A-områder er områder med god kollektivtilgjengelighet, B-områder har middels god kollektivtilgjengelighet og C-områder har god biltilgjengelighet. Kartet viser at planområdet har god biltilgjengelighet og mangler kollektivtilgjengelighet. Ramboll

6 6 (14) MOBILITETSPLAN 3.2 Biltilgjengelighet Kartet under er hentet fra rapport om klimagassreduserende parkeringstilbud i 4 storbyer og viser tilgjengeligheten til planområdet. Kartet viser at området har god biltilgjengelighet. Området ligger i god tilknytning til E39, riksveg 44 og riksveg Kollektivtilbud Kartet under er hentet fra rapport om klimagassreduserende parkeringstilbud i 4 storbyer og viser kollektivtilgjengeligheten til planområdet. Nærmeste aktive bussholdeplass er i Oalsgata som ligger mellom meter i gangavstand fra planområdet. Buss nr. 2 kjører retning Sandnes 4 ganger i timen i rushtidene og kjører 2 ganger i timen resten av døgnet. Det er lik hyppighet andre retningen av ruta som går til Stavanger. Det finnes også busstopp langs Sandnesveien, men det er ingen ruter som kjører der i dag. Rambøll

7 MOBILITETSPLAN 7 (14) Det er omtrent 1,5 km til togstasjonen i Sandnes. For ansatte som med lang reisevei til arbeidet kan det være aktuelt å ta tog til Sandnes. I forbindelse med togreiser vil vi anta at disse reisene skjer i kombinasjon med enten sykkel eller buss. Kollektivtransporttilbudet er ikke attraktivt nok til at det vil være et fullgodt alternativ for ansatte å reise med buss til og fra jobb framfor å kjøre bil. For at kollektivtilbud skal være et attraktivt alternativ, bør det være kort avstand til holdeplass, høy frekvens og variert rutetilbud. Oversikt over bussholdeplass og gangavstand til planområdet. 3.4 Sykkel- og gange Det er gode gang- og sykkelveiforbindelser til Sandnes sentrum og boligområdene rundt. Det er omtrent 1,5 km til Sandnes sentrum, og en stor del av boligområdene i Smeaheia, Stangeland og Trones har kortere avstand til planområdet enn dette. Ramboll

8 8 (14) MOBILITETSPLAN Kartet under viser sykkelkart for Stangeland i sammenheng med Sandnes sentrum. Det går en hoved-sykkelrute fra Sandnes sentrum langs Solaveien, til Sandnesveien. Planområdet er knyttet til denne hovedsykkelruta med separert gang- og sykkelsti. 4. BEREGNINGER 4.1 Antall ansatte m 2 industri 515 arbeidsplasser m 2 kontor 185 arbeidsplasser Sum 700 arbeidsplasser Totalt vil man kunne regne med rundt 700 ansatte totalt innenfor planområdet. 4.2 Estimert turproduksjon Det kan være stor usikkerhet i å bestemme turproduksjon. Turproduksjon omfatter alle turer ut og inn til området. En ansatt som reiser til arbeidsplassen og reiser hjem etter jobb, generer to turer. Turproduksjonen er helt avhengig av hva slags type bedrifter som etablerer seg. Noen bedrifter har høyt kundebesøk og/eller høy varetransport. Det finnes gjennomsnittstall for turproduksjon pr. ansatt i håndbok 146. Rambøll

9 MOBILITETSPLAN 9 (14) Virksomhet Areal Personturer pr. 100 m 2 Estimert personturer Industri m Kontor m Sum m Erfaringstall vil tyde på at det vil bli produsert om lag personturer i planområdet. Det kan være usikkerhet i tallene. Tallene er basert på gjennomsnittlige erfaringstall, så variasjoner kan skje. Kontorvirksomhet som kan ha store variasjoner i personturer basert på hva slags type virksomhet det er. Den største faktoren som bestemmer turproduksjon for kontor er i hvilken grad kontoret er publikumsrettet. Bankvirksomhet generer høy turproduksjon (opp til 7 turer pr. ansatt), mens offentlig administrasjon generer lite (2.5-4 turer pr. ansatt). Virksomheter innenfor helse- og sosial sektoren antas også å ha høy turproduksjon på grunn av stort kundebesøk. Når det gjelder industri spiller disse faktorene inn for persontur produksjonen: Bidrar til lavere bilturproduksjon -Trevare- og verkstedindustri -Store bedrifter > 200 ansatte eller m 2 Bidrar til høyere bilturproduksjon -Engrosvirksomheter -Små bedrifter < 50 ansatte -Stor kundekontakt -Stor vare/produkttransport I planforslaget er det en stor variasjon over størrelsen på tomtene. Sannsynligvis vil det komme en del forskjellige industrivirksomheter i ulik størrelse på tomten, så det gjør at det blir mindre feilmargin i å estimere den totale turproduksjonen for området. 4.3 Reisemiddelfordeling Tabellen under viser estimert reisemiddelfordeling: Reisemiddel Sandnes kommune, 2005 Estimert turer Tabell 20, RVU 2005) (av 2 780) Til fots 11,3 % 320 Sykkel 5,3 % 150 Moped/motorsykkel 1,4 % 40 Bil (fører) 66,6 % Bil (passasjer) 7,8 % 220 Buss/tog/båt 6,9 % 190 Annet 0,7 % Bilturproduksjon Summen av bil og moped/motorsykkel skaper sannsynligvis en økning i ÅDT på omkring i Årsvollveien. Høyeste timetrafikk i rushet antas å være 13, 4 % av ÅDT. Med en ÅDT på vil dette gi ca. 250 kjøretøy i rushtimen med høyest trafikk. Ramboll

10 10 (14) MOBILITETSPLAN I 2008/2009 ble det utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med utvidelse av RV 509. I den analysen ble det estimert at ST-02 ville produsere en ÅDT på I 2010 ble det utarbeidet en ny rapport i forbindelse med planoppstart av ST-02. Det ble i den nye rapporten tatt hensyn til en økt arealbruk og ÅDT ble lagt til for ST-02 i stedet for ÅDT som er estimert i denne mobilitetsplanen er høyere enn det som ble lagt til grunn i første rapport og lavere enn det som ble lagt til grunn i den siste rapporten. Begge rapportene konkluderer med at krysset Sandnesveien/ Årsvollveien vil avvikle trafikken tilfredsstillende. I begge rapportene var det forutsatt at det skulle være forretning innenfor planområdet som nå er tatt ut av planen. Forretning har som regel høyere turproduksjon enn kontor og industri. 4.5 Parkering Merknad mottatt i planoppstart fra fylkeskommunen anbefaler at planområdet skal utvikles som en «kategori II» næringsområde fra høringsutkastet til Regional plan for Jæren. Parkeringsnormen for denne typen næringsområde er satt til maksimum ,8 parkeringsplasser pr. 100 m 2. Tabellen under viser hvor mange parkeringsplasser dette kravet utløser for hvert delfelt. Felt Formål BRA P-plass pr. 100m 2 BRA Krav p-plasser K-1 Kontor m 2 0,8 24 K-2 Kontor m 2 0,8 23 I-1 Industri m 2 0,8 24 I-2 Industri m 2 0,8 22 I-3 Industri m 2 0,8 52 K-3 Kontor 300 m 2 0,8 3 I-4 Industri m 2 0,8 50 I-5 Industri m 2 0,8 80 I-6 Industri m 2 0,8 24 I-7 Industri m 2 0,8 22 Sum Sum m 2 0,8 322 Totalt vil parkeringskravet fra høringsutkastet til Regionalplan på Jæren utløse 322 parkeringsplasser i planforslaget. Vi kan estimere hvor mange ansatte som vil bruke bil og motorsykkel/moped som reisemiddel en tilfeldig dag. Det anslås at det er 20 % fravær en tilfeldig dag. Ved å slå sammen prosentandelen for bil og motorsykkel/moped, kan det estimeres at 68,0 % av de oppmøtte ansatte har behov for parkeringsplass. RP som ligger på høring har anbefaling om felles parkeringsplasser. Dette planforslaget har felles parkering for gjester, men hovedparkering er lagt under bakken for hvert delfelt. Dette blir gjort for å fjerne de negative estetiske konsekvensene et felles parkeringsanlegg ville medført. Rambøll

11 MOBILITETSPLAN 11 (14) Oversikt over krav for parkeringsplasser og estimert behov etter dagens reisemiddelfordeling: Felt Formål BRA Oppmøte ansatte Estimert behov for p-plasser Krav p- plasser K-1 Kontor m K-2 Kontor m I-1 Industri m I-2 Industri m I-3 Industri m K-3 Kontor 300 m I-4 Industri m I-5 Industri m I-6 Industri m I-7 Industri m Sum Sum m ( 80 % av 700) Totalt er det estimert at det er behov for ca flere parkeringsplasser enn kravet. For industri er det ikke stort avvik mellom totalt estimert behov for parkeringsplasser og kravet, men for kontor er kravet lavere enn det estimerte behovet. Tabellen viser bare oversikt over estimert behov for ansatte. Besøk og varelevering vil komme i tillegg. 4.6 Ønsket reisemiddelfordeling I utkast til Regionalplan for Jæren ( 3.1.2) finnes det følgende mål som kan legges til grunn i planarbeid for Sandnes: «Kollektivandelen skal være på minst 15 % i 2040 for planområdet som helhet. Det betyr høyere andeler for de mest sentrale, urbane områdene...» «Gang og sykkeltrafikken skal være over 25 % i planområdet i Sykkelandelen alene skal i byområdet være over 12 % innen 2020.» Det finnes også tallfestet mål i forhold til klimagassutslipp i Miljøplan for Sandnes og i avtalen for Fremtidens byer. Det er derfor et mål å redusere biltrafikk og øke miljøvennlige reisemidler (dvs. gang, sykkel, kollektiv og bilpassasjerer). Transportplan i Sandnes kommune ønsker at følgende reisemiddelfordeling skal bli brukt som fremtidig/ ønsket reisemiddelfordeling: Reisemiddel Ønsket reisemiddelfordeling Estimert turer (av 2 780) Til fots 12 % 330 Sykkel 10 % 280 Moped/motorsykkel 1,5 % 40 Bil (fører) 55,9 % 1550 Bil (passasjer) 9,9 % 280 Buss/tog/båt 10 % 280 Annet 0,7 % 20 Ramboll

12 12 (14) MOBILITETSPLAN 4.7 Forslag til parkeringsdekning for bil For å oppnå målene om redusert bilbruk i forhold til ønsket reisemiddelfordeling, kan det gjennomføres restriksjoner på parkeringsdekningen. Ønsket reisemiddelfordeling for transportmidler som krever parkeringsplass, er 10,6 % lavere enn dagens reisemiddelfordeling. Ved å redusere estimert behov for parkeringsplasser med 10,6 %, vil det kun være parkeringsplasser tilgjengelig for ønsket andel reisemidler som krever parkeringsplasser. Felt Formål Estimert behov for p-plasser P-plasser i henhold til ønsket reisemiddelfordeling (Estimert behov 10,6 %) K-1 Kontor K-2 Kontor I-1 Industri I-2 Industri I-3 Industri K-3 Kontor 5 4 I-4 Industri I-5 Industri I-6 Industri I-7 Industri Sum Ved full utnyttelse foreslås det maksimalt tillatt 338 parkeringsplasser. Dette er 10,6 % færre parkeringsplasser enn estimert behov for parkeringsplasser og 4,8 % flere enn kravet. Det nye forslaget til parkeringsdekning fører til følgende parkeringsdekning pr. 100 m 2 BRA: 1,4 p-plasser pr. 100 m 2 BRA kontor 0,7 p-plasser pr. 100 m 2 BRA industri Det anbefales at det legges inn bestemmelse om parkeringsplass pr. 100 m 2 BRA som vist ovenfor for å få samsvar mellom utnyttelsen av tomten og antall parkeringsplasser. 4.8 Forslag til parkeringsdekning for sykkel Det er stort potensiale for å bruke sykkel som transportmiddel til området. Ved å bruke tallene for estimert antall ansatte og tallene for ønsket reisemiddelfordelingen, kan det settes opp en tabell (se neste side) som viser behovet for sykkelparkering som er godt nok i forhold til det ønskede antallet reisende med sykkel. I siste kolonne er det et forslag til antall parkeringsplasser som er godt over behovet på grunn av mulighetene for å reise med sykkel til området. Rambøll

13 MOBILITETSPLAN 13 (14) Felt Formål Oppmøtte ansatte Estimert behov for sykkelparkering i henhold til ønsket reisemiddelfordeling Foreslått antall sykkelparkeringsplasser K-1 Kontor K-2 Kontor I-1 Industri I-2 Industri I-3 Industri K-3 Kontor I-4 Industri I-5 Industri I-6 Industri I-7 Industri Sum Sum 556 ( 80 % av 700) Det anbefales at det settes av plass til 180 sykkelparkeringsplasser for hele området ved full utnyttelse. Dette vil føre til at det er en plass til nesten tredje oppmøtte ansatt som fører til at det er god dekning i forhold til estimert bruk og ønsket reisemiddelfordeling. Det nye forslaget til parkeringsdekning for sykkel fører til følgende dekning pr. 100 m 2 BRA: 0,8 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m 2 BRA kontor 0,4 p-plasser pr. 100 m 2 BRA industri Det anbefales at det legges inn bestemmelse om parkeringsplass for sykkel pr. 100 m 2 BRA som vist ovenfor for å få samsvar mellom utnyttelsen av tomten og antall sykkeloppstillingsplasser. 5. TILTAK Det er ikke alle tiltak som lar seg styre gjennom en detaljreguleringsplan. Tiltakene som kan brukes er: Restriksjoner på antall parkeringsplasser Bestemmelser om tilrettelegging for syklister Parkeringsplasser for sykkel under tak, og nærmest mulig inngangen Forbinde gang- og sykkelveg med hoved sykkelrutenett. Her er noen tiltak bedriftene kan benytte seg av for å øke andelene syklister, kollektivreisende og bilpassasjerer: 5.1 Sykkel Garderobe med dusj og tørkerom Mekkerom/ enkelt verksted Gratis eller subsidierte sykler Informasjon om sykkelveinettet Kjøregodtgjørelse pr km for bruk av sykkel til jobb og i tjeneste Vedlikeholdsavtaler med sykkelreparatør Gratis sykkelutstyr med reklame for bedriften Ramboll

14 14 (14) MOBILITETSPLAN 5.2 Kollektiv Gratis eller subsidierte månedskort Informasjon om rutetider for kollektivtransport Introduksjonstilbud i samarbeid med kollektivtransportselskapet Egen bedriftsbuss til viktige reisemål Lokalisering av holdeplass nær bedriften Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Del av reisetiden brukes til arbeid og godtgjørelse som arbeidstid 5.3 Kameratkjøring Kontaktside på bedriftens intranett for organisering av samkjøring Kartlegging av bosted og reisevaner Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Prioriterte parkeringsplasser for samkjørere Hvis begrensninger i antall parkeringsplasser skal bli brukt som et virkemiddel for å redusere reisende med bil, er det viktig at det er forholdene ligger til rette for at man kan benytte andre reisemidler. På grunn av beliggenheten er det mest hensiktsmessig å få til å øke andelen syklister, kollektivreisende og bilpassasjerer. Området ligger i dag ikke godt tilgjengelig for fotgjengere. 6. KONKUSJON Slik situasjonen er i dag har planområdet god biltilgjengelighet og god sykkeltilgjengelighet. Bil fremstår som det mest attraktive reisemiddelet for å komme seg til planområdet i dag. For å oppnå målene om redusere andelen gjennom en detaljplan bør disse tiltakene bli brukt: Redusere antall parkeringsplasser i forhold til behov, legge til rette for økt sykkelbruk og forbinde internt gang- og sykkelvegnett med overordnet gang- og sykkelvegnett. Det er foreslått et totalt antall på 338 parkeringsplasser innenfor planområdet ved full utnyttelse. Dette er 10,6 % færre enn estimert behov for parkeringsplasser og 4,8 % mer enn kravet fra høringsutkastet for regionalplan for byutvikling på Jæren utløser. Fordelingen av antall parkeringsplasser for hvert delområde er vist på side 14. Dagens kollektivtilbud i området ser heller ikke ut til å være godt nok til at det skal være et attraktivt alternativ i forhold til bilbruk. Det anbefales at kollektivtilbudet til området blir bedre, samt at eksisterende vegnett benyttes for gående/ syklende og sikres i planen. Bedring av kollektivtilbudet må komme fra andre overordene planer og lar seg ikke løse i denne planen. Det anbefales at det legges inn bestemmelse om følgende parkeringsdekning for bil og sykkel: Bil: 1,4 p-plasser pr. 100 m 2 BRA kontor 0,7 p-plasser pr. 100 m 2 BRA industri Sykkel: 0,8 p-plasser pr. 100 m 2 BRA kontor 0,4 p-plasser pr. 100 m 2 BRA industri Rambøll

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM MOBILITETSPLAN Planid: 0578 Sola kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200807065 : E: 140 : Anne Sviland : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.06.2015 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Planforslaget... 4 1.3 Mål... 4 2 Mobilitetsplan...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen.

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: 525089 Bryne videregående skole Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: NOTAT REG-01, TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN Planid:2015 104 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt)

Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt) Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt) Oslo 24.05.2013 Professor Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging

Detaljer

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato:

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave: 1 Dato: 2013-11-20 Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave/dato: 1 / 2013-11-20

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim

Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim Et fleksibelt transportsystem For å nå målet om null vekst i personbiltransport er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale planer

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø

Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø FutureBuilt Fagutviklingsprogram: MILJØVENNLIG TRANSPORT 1. desember 2009 Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø Njål Arge Civitas AS www.klimagassregnskap.no for bygg Utvikletpåoppdragfraogisamarbeid

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806825 : E: Q21 &10 : Anne Sviland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08 SYKKELSTAMVEG PÅ NORD-JÆREN

Detaljer

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende KlOm produksjon og bruk av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging parkeringspolitikk NTNU Oslo 07.02.2012 Utarbeidelse av

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? Transportanalyser i byområder Tilgjengelighet Tilgjengelighet

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer