Vedlegg 5. For plan Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus"

Transkript

1 Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan , med grunnlag i utbygging av kontorbygg på inntil m2 BRA på Gnr. 67. bnr. 205 og 206. Link Arkitektur AS 15.november 2013

2 MOBILITETSPLAN For plan Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Mobilitetsplanen har som mål: Å legge til rette for størst mulig grad av miljøvennlig transport til/fra planlagt kontorbygg. Dette kan gjennomføres gjennom aktiv bruk av virkemidler for å redusere bilbruk og øke attraktiviteten av alternative transportmidler. Mobilitetsplanen i et lokalt og regionalt perspektiv. Det er et utvalg av tilgjengelige tiltak som finnes for å oppnå en økt andel reisende med gang-, sykkel og kollektiv. Dette handler ikke bare om tiltak for å stimulere til økt bruk av disse reisemåtene, men vel så mye om det å redusere attraktiviteten ved det å benytte bil. Dette er aspekter som ikke bare berører separate utbyggingsområder, men inkluderer hele kommuner og regioner, og krever en samordnet politikk. Eksempler på tiltak her kan være utbygging av infrastruktur/tilrettelegging for kollektivtrafikk og gang/sykkel. Mobilitetsplanen sett fra i utbyggers perspektiv. Samtidig som det er nødvendig med en samordnet politikk og gjennomføring fra stat, kommune og kollektivselskapsaktører, vil det kunne gjennomføres enklere grep og tiltak hvor aktuelle bedrifter i området og utbygger selv kan delta aktivt. Dette området innebærer at utbygger og arbeidsgivere som etablerer seg i planområdet kan være med på å påvirke reisemiddelfordeling, bl.a. gjennom myke tiltak rettet mot de reisende Sammendrag: - Det vurderes at avstand til nærmeste holdeplass er for lang til at det på kort sikt kan forventes en særlig høyere andel kollektivandel av arbeidsreiser til planområdet. - Det planlagte kontorbygget har en bra plassering i forhold til eksisterende gang- og sykkelvegnett og fremtidig trase for sykkelstamveg, - Mest aktuelle, enkle tiltak for å oppnå høyere andel alternative reisemåter vurderes å være o Kampanjer/ konkurranser på arbeidsplassen for helse og mosjon. o Oppfordre og stimulere til samkjøring med bil. - Det foreslås en kraftig økning av antall plasser for sykkelparkering i forhold til krav i gjeldende reguleringsplan, slik at disse kommer på nivå med forslag til kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura. - Som del av parkeringsløsningen, planlegges kontorbygget med konverterbart parkeringsareal i 1. etg. Dette arealet kan endres til kontorformål i en situasjon med redusert bilbruk og høy andel alternative transportmidler. 1

3 Overordnede planer: 1) Regionalplan for Jæren Regionalplanen ble vedtatt , etter at forslag til detaljplan ble innsendt 1. gang. Regionalplanen inneholder retningslinjer som anbefales inntatt i de respektive kommuneplanene ved rullering. Retningslinjene angir visse krav til parkering og utnyttelse for næringsområder, avhengig av urbaniseringsgrad. Regionalplanen angir prinsipp/kriterier for de ulike gradene av urbanisering. (kart fra Regionalplan for Jæren ) Det aktuelle planområdet ligger i felt som på kart er vist som område med høy urbaniseringsgrad. Kartet viser prinsipp for differensiering av næringsområde, med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende og planlagt kollektivtilbud (500 meter fra baneakse og 300m fra bussakser). Det angis imidlertid at kartet ikke har en klar avgrensning mellom kategoriene, detaljert avgrensning er tenkt gjort på kommuneplannivå. Det aktuelle kontorbygget vil få en gangavstand ca 750m til nærmeste busstopp (Statoil Vest). Området blir derfor vurdert til å ha middels kollektivtilgjengelighet, og at det blir riktig å plassere området i kategori II (Regionale næringsområder med allsidig virksomhet). Det er ikke definert parkeringskrav for slike områder, utover følgende formulering i retningslinjenes pkt : o Områdene skal planlegges for høy andel kollektiv- og sykkelreisende og begrenset parkeringsdekning for bil. 2

4 2) Forslag til kommunedeplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura Forslag til kommunedeplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura ble lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist Utgangspunkt for planen er en slik reisemiddelfordeling for arbeidsreiser: Kollektiv: 25-30% (7%, 2005) Gang- og sykkel: 20-25% (10%, 2005) Bil: 45-55% (82%, 2005) I forslaget er det lagt opp til generelt parkeringskrav 1,2 biler pr 100m2 BRA og 2 sykkelplasser pr. 100m2 BRA. Adkomst: Det er i planforslaget vist kjøreadkomst via Vassbotn og over 67/19. Denne adkomsten baserte seg i opprinnelig planforslag på en privatrettslig avtale med definert vegbredde 4m. Etter krav fra Sandnes kommune er vegbredden øket til 5m, og i tillegg langsgående fortau med 2,5m bredde. Det er i tillegg vist gang- /sykkeladkomst mot Løwenstrasse i sør. I gjeldende reguleringsplan Endret regulering for kryss Svanholmen - FV 349 Løwenstrasse, er krysset Løwenstrasse/Vassbotnen forutsatt stengt for biltrafikk Kollektivtrafikk: Den aktuelle tomtens plassering, skaper utfordringer i forhold til å oppnå en høy andel reiser med kollektivtrafikk. Etter åpning av ny kollektivbro over E 39 og omlegging av bussruter, ble det bedre fremkommelighet for buss mellom Forus Øst og Forus Vest. Men på grunn av ruteomlegging i forbindelse med dette, fikk det aktuelle planområdet økt gangavstand til nærmeste busstopp. Tidligere busstopp (Svanholmen) med gangavstand 150m, er ikke lenger i bruk. Nærmeste busstopp er nå Statoil Vest, som ligger i gangavstand ca 750m fra nytt kontorbygg (se kart neste side). Imidlertid er det flere busslinjer som trafikerer dette stoppet: buss 9, 67, 75, 110, E90, X30, X39, X40, X44, X70 X71, X73, X74, X76 og X77. Buss 9 går midt på dagen og kvelden, med ca 30 min avgangsfrekvens og reisetid inkl. gangtid ca 60 min. til Stavanger sentrum og ca 20 min til Sandnes sentrum. 3

5 Øvrige busser går i hovedsak i rushtid, og gir da samlet avgangsfrekvens ca 15 min. mot hhv. Stavanger sentrum og Sandnes sentrum. Samlet reisetid til Stavanger er minutt, avhengig av busslinje, og ca 25 min til Sandnes. I rushet går buss 67 til Gausel stasjon med mulighet for overgang til tog. Denne har ca 30 min avgangsfrekvens. Reisetid til Gausel stasjon inkl. gangtid er ca 15 min. Samlet reisetid med buss- tog til Stavanger, inklusive overgangstid, blir ca 30 min og til Sandnes ca 25 min. Statoil Vest Svanholmen Byggetomt Løwen /Løwenstrasse (Kart fra Kolumbus.no/ Google maps) Alternativt busstopp langs Forussletta, Løwen/Løwenstrasse, ligger i gangavstand ca 1100 m fra tenkt inngang til nytt kontorbygg. Planforslaget viser imidlertid ny gang/- sykkelveg mot Løwenstrasse, som vil kunne korte gangavstanden ned til ca 850m. På tross av at dette er noe lenger enn til stoppet ved Statoil vest, blir samlet reisetid inklusive gangtid omtrent den samme. Dette skyldes at reisetid med busslinjer fra Løwenstrasse er noe kortere enn for busslinjer fra Statoil vest. Avgangsfrekvens er noe hyppigere, ca 15 min både mot Stavanger sentrum og Sandnes sentrum. For at kollektivreiser bussreiser skal kunne fremstå som et attraktivt tilbud, bør gangavstand være maks m. Med gangavstand m til aktuelle busstopp, vurderes det vanskelig å oppnå en høy andel kollektivreiser. Andre tiltak for å redusere gangavstanden, som f. eks avtale om gangveg/gangsti over naboeiendommer i nord, vurderes å ha liten effekt i forhold til å gi akseptabel gangavstand. Eventuell transportordning/shuttlebuss mellom kontorbygg og 4

6 busstopp er ikke vurdert, da en slik ordning vil være svært kostbar og medfører i tillegg økt biltrafikk. Bruk av «bysykler» til og fra holdeplass kan være et aktuelt tiltak, men ville forutsette etablering av sykkelstativ ved holdeplassen. På grunn av syklene ville måtte stå på holdeplass på kveld/natt, kan tyveri/hærverk være en utfordring. Forusområdet er i all hovedsak bygget ut som et bilbasert næringsområde. Næringsområdet på Forus har pr. i dag ikke et godt nok kollektivtilbud til at et stort antall arbeidstagere benytter kollektiv transport ved arbeidsreiser. Reisevaneundersøkelse (RVU) for 1998 og 2005 viser en kollektivandel av arbeidsreiser på henholdvis 8,2 og 6,9 % til/fra Forus/ Lura. Tall fra RVU 2012 på 4% for Forus Vest, inneholder også andre typer reiser, og er vanskelig sammenlignbart med RVU 1998 og 2005 på grunn av ulike områdedefinisjoner. Tallene indikerer likevel at kollektivandelen av arbeidsreiser til/fra området er lav. På bakgrunn av gangavstand til holdeplass, synes det på kort sikt vanskelig å oppnå en nevneverdig økning av denne andelen med enkle tiltak som f. eks kampanjer på arbeidsplassen. For å oppnå redusert bilbruk til arbeidsreiser, synes det derfor aktuelt å vurdere tiltak som fremmer andre typer alternativ transport. Det arbeides imidlertid med flere tiltak for å bedre kollektivtilbudet. Dette inkluderer ulike tiltak for å gi kollektivtrafikken prioritet. Den nye kollektivbroa over E39 er også dimensjonert for fremtidig busway eller bybane. På lang sikt vil dette kunne medføre at kollektivtransporten for Forus generelt vil fremstå noe mer konkurransedyktig mot bil, og at bilandelen og dermed parkeringsbehovet vil bli redusert. Dersom et fremtidig kollektivtilbud oppfattes som effektivt, vil dette medføre at akseptabel gangavstand øker, og dermed kunne gi en viss positiv effekt også for det aktuelle planområdet. Dette vil særlig knytte seg til en situasjon der busway/bybane er utbygget, og har dermed en langsiktig horisont. Det er likevel vanskelig å anslå effekten av en slik kollektivløsning for det aktuelle planområdet, dette vil mellom annet være avhengig av hvor nærmeste holdeplass blir lokalisert. 5

7 Gang/sykkeltrafikk: Det ligger eksisterende gang-/ sykkelveger langs Løwenstrasse og Vassbotn. Syklister fra nord (fra Stavanger) vil kunne ta seg sørover langs Svanholmen. Syklister fra sør og øst vil kunne ta seg frem langs Løwenstrasse. Det arbeides med detaljplan for sykkelstamvei langs E 39. Tilkopling til denne vil ventelig skje i kort avstand fra planområdet, ved kryssing mellom Løwenstrasse og E 39. Sykkelstamveien vil være et tilbud for arbeidstakere som transportsykler (hurtigsykling). For å tilrettelegge for økt bruk av sykkelstamvei til arbeidsreiser, planlegges god tilkomst til sykkelparkeringsplasser og etablering av garderobeanlegg med dusj og tørkerom. Dette sikres i bestemmelsene i planforslaget. RVU angir sykkelandel arbeidsreiser 4,9 % og 6,1 % til/fra Forus/ Lura, for hhv og Gangandel var 2,3 % og 3,2% for hhv og For Forus Vest viser RVU 2012 en sykkelandel 6% av total trafikk og gangandel 2% av total trafikk. Det aktuelle planområdet har bra plassering i forhold til eksisterende gang- og sykkelvegnett, og vil også ligge nær framtidig trase for sykkelstamvei. For arbeidsreiser til det planlagte kontorbygget bør det derfor med noen tiltak være mulig å øke denne andelen noe utover gjennomsnittet for Forus Vest. Arbeidstakernes bosted og reiseavstand vil nødvendigvis spille en rolle i forhold til hvor høy andel gang- og sykkeltrafikk det er mulig å oppnå. Det antas derfor at eventuell etablering av nye boliger i Forusområdet vil være positivt i forhold til å øke andelen gående og syklende. Tidligere i planprosessen ble det vurdert å etablere separat gang- og sykkelveg mot Løwenstrasse i sør. Bakgrunnen for dette var at foreliggende avtale om vegrett ikke ga tilstrekkelig bredde til å anlegge gang- sykkelveg langs adkomstvegen fra Svanholmen. (Tidligere innlevert planforslag med separat gang- sykkelvei mot Løwenstrasse i sør.) 6

8 På grunn av høydeforskjeller, ville denne imidlertid få noe stigning, ca 1: 12. Trolig ville vegen likevel kunne fungere bra for gang- sykkeltrafikk mot sør og øst, men ville representert en omveg for trafikk fra/mot nord og vest. Gående og syklende som skal disse retningene, ville mest trolig velge adkomstvegen mot Vassbotn. På bakgrunn av krav fra planmyndigheten, viser planforslaget nå fortau langs hovedadkomstveien mot Vassbotn. Dette blir da naturlig adkomstveg, også for gangog sykkeltrafikk. Som et ledd i å vurdere tiltak som kan fremme alternative transportformer, er det gjort en grov vurdering av gang- sykkelvegen mot Vassbotn som snarvei for gang- sykkelveg mot sør og øst. Tiltaket ville innebære en tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk, men det er usikkert om en slik snarvei vil ha faktisk effekt i forhold til å øke antallet arbeidstakere som reiser til fots eller sykkel. Samtidig er dette et relativt kostbart tiltak. Det anbefales derfor å søke andre tiltak for å øke andelen gående og syklende. Reguleringsbestemmelsene sikrer at kontorbygget tilrettelegges med garderobe med dusj og tørkerom. Det tilrettelegges 2 sykkelparkeringsplass pr. 100m2 BRA, som er 4 ganger kravet i gjeldende reguleringsplan og samsvarer med nivået satt i forslag til kommunedeplan for næringsområdene på Forus og Lura. Dette tilsvarer 300 parkeringsplasser for sykkel. Disse er i hovedsak tenkt etablert i 1. etg, Plassene skal anlegges sentralt i forhold til sykkelvegnettet og personalinngangene. Det blir lagt til rette for garderobeanlegg i bygget. Antall sykkelparkeringsplasser vil neppe i seg selv være nok til å øke sykkelandelen, men vurderes å være viktig i kombinasjon med andre tiltak. Et enkelt tiltak som antas å kunne ha betydelig effekt er bevisst innsats i form av kampanjer/ konkurranser på arbeidsplassen for helse og mosjon. Nedenfor er opplistet eksempel på tiltak for å bedre tilbudet til syklister. - Parkeringsplasser for sykkel under tak, og nærmest mulig inngangen - Garderobe med dusj og tørkerom - Mekkerom/enkelt verksted - Gratis eller subsidierte sykler, for eksempel til de som avtaler å sette bilen hjemme minst 3 eller 4 dager i uka - Gratis sykkelutstyr med reklame for bedriften - Kjøregodtgjørelse pr km for bruk av sykkel til jobb og i tjeneste - Vedlikeholdsavtale med sykkelreparatør - Informasjon om sykkelveinettet - Bruk av bysykler, for eksempel fra en banestasjon til arbeidsplassen (Kilde: Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter. Veileder) 7

9 Biltrafikk: Trafikktall presentert i Cowi s støyrapport til plan Endret regulering for kryss Svanholmen fv 349 Løwenstrasse, gir et bra bilde av trafikkmengde på vegnettet i området: Vei Parsell ÅDT ÅDT Løwenstrasse Vest for kryss med Vassbotnen 6600 Løwenstrasse Øst for kryss med Vassbotnen Løwenstrasse Vest for nytt kryss (v/ Svanholmen) 6600 Løwenstrasse Øst for nytt kryss (v/ Svanholmen Vassbotnen * *) Ved stenging av Vassbotnen for påkjøring på Løwenstrasse er det lagt inn ÅDT på null i syd og ÅDT nord for kryss med Svanholmen (kun lokal trafikk til bygg langs veien). Sør for krysset med Svanholmen, er det fra Vassbotnen avkjørsel til Gnr. 67, bnr. 19 og bnr. 142 mot øst og Gnr. 67, bnr. 192 mot vest. Denne eiendommen har i tillegg avkjørsel fra Svanholmen. Ved stenging av krysset Vassbotnen/Løwenstrasse vil det sør for krysset Svanholmen/ Vassbotnen bare være trafikk til eiendommene, men med tillegg av ny trafikk til/fra det planlagte kontorbygget på Gnr. 67/ 205 og 206. Ekisterende bygningsmasse på 67/19 er ca m2 BRA, mens maks tillatte BRA i planforslaget for 67/205 og 206 er m2. Uten særlige tiltak, antas det derfor at samlet trafikk gjennom avkjørselen fra Vassbotn blir litt i underkant av det dobbelte av dagens trafikk. Det antas forholdvis liten trafikk til 67/142. Bilandelen (fører) av arbeidsreiser i RVU 1998 var 75,8 % til/fra Forus/Lura, og 76,5% i RVU For passasjer var andelen 7 % i 1998 og 5,4 % i RVU for 2012 viser for Forus Vest førerandel 80% av total trafikk og 6 % for passasjer. Reduksjon av bilandelen samvirker med at andelen alternative reisemåter øker. For det aktuelle planområdet vurderes det å være svært vanskelig å oppnå en særlig økning i kollektivande i nær framtid. Forholdene ligger noe bedre til rette for å kunne oppnå en økning i andelen av gang- og sykkeltrafikk. I tillegg vil biltrafikk kunne reduseres ved at passasjerandelen i bilene økes. Dette vil i en viss grad være avhengig av lokalisering av arbeidstakernes bosted, men det antas at passasjerandelen kan økes betydelig ved å oppfordre og stimulere til samkjøring med bil, f. eks ved å opprette en kontaktside på bedriftens intranett for organisering av samkjøring. Et annet tiltak kan være prioritering av P-plasser for biler som brukes til samkjøring. 8

10 Turproduksjon for nytt kontorbygg: Det er nedenfor gjort en beregning av turproduksjon for kontorbygg på m2 BRA, som er maksimal utnyttelse innenfor planforslaget. Videre et der lagt til grunn 35m2 BRA pr. ansatt, som er en langt mer intensiv utnytting enn det som er vanlig på Forus i dag. (120 m2 gulvareal pr. ansatt iflg. kommunedeplan for sentrum kap ). Dermed vil den beregnede turproduksjonen trolig ligge en del over faktiske tall. Det er gjort to alternative beregninger med ulik bilandel.. I alternativ A er det satt bilandel 80 % for reiser til/ fra arbeid, og 90 % for reiser i arbeid. Dette antas å kunne være på nivå med dagens situasjon. I alternativ B er bilandel redusert til 70 % for reiser til/fra arbeid og 80 % for reiser i arbeid. Alternativ B beskriver altså en situasjon der en noe høyere andel er velger sykkel eller kollektive transportmiddel, eller er passasjerer i bil. Næringstomt Gnr. 67, bnr. 205 og 206 Alt. A Alt. B KONTORBYGG Areal kontor m Antall ansatte kontor / m2 pr. ansatt Antar 80% av kontoransatte tilstede hver dag Antall reiser til/fra arbeid Bilandel - reiser til/fra arbeid 0,80 0,70 Antall bilturer sum til/fra arbeid Antall reiser i arbeid pr. ansatt 0,45 0,45 Antall reiser i arbeid sum til/fra Bilandel - reiser i arbeid 0,90 0,80 Antall bilturer i arbeid sum til/fra Antall gulv-m2 pr. besøkende/kunde Antall besøkende Bilandel - besøkende 0,90 0,80 Antall bilturer besøkende sum til/fra Antall gulv-m2 pr. ankomst/leveranse med gods/varer Antall ankomster/leveranser Bilandel 100% 1,00 1,00 Antall bilturer gods sum til/fra Sum antall bilturer til/fra kontor pr. hverdag Turproduksjon i alternativ A er altså beregnet til 880, og 775 for alternativ B (redusert bilandel). 9

11 Parkering: Kommuneplan for Sandnes viser til parkeringsbestemmelser i gjeldende planer, der dette foreligger. I bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan , vedtatt , er dette kravet i 1.7 satt til 3,5 plasser pr 100m2 BRA. Når parkeringsdekningen overskrider 1 p-plass pr. 100m2 BRA, skal overskytende parkering innpasses i lokaler som mht. etasjehøyde, planløsning og fasader kan bygges om til fullverdig kontor-/industribygg. I planprosessen ble det gitt signaler om at dette tallet anses noe høyt, med henvisning til mål om å redusere andelen av arbeidsreiser med bil og oppstartet arbeid med kommunedeplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura og regionalplan for Jæren. Kravet ble derfor redusert til 2 P-plasser pr. 100m2 BRA, som er identisk med merknad fra Rogaland fylkeskommune til oppstart av planarbeidet. Forslag til kommunedeplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura legger opp til et generelt parkeringskrav 1,2 biler pr 100m2 BRA og 2 sykkelplasser pr. 100m2 BRA. På bakgrunn av gangavstand til busstopp, vurderes det svært vanskelig å oppnå en samlet andel av kollektivreisende og syklende som er høy nok til å kunne imøtekomme dette kravet. Dersom forslaget skulle bli gjeldende før den aktuelle detaljplanen blir vedtatt. vil det sannsynligvis medføre at det må søkes om dispensasjon fra kravet. Det planlagte kontorbygget er på ca m 2.. Det tillates 2 p-plasser pr 100m 2 BRA. Det tilsvarer maks 300 p plasser, der parkering utover 1 plass pr. 100m2 BRA (maks 150 plasser) legges til konverterbare arealer. 5 % av plassene skal avsettes til bevegelseshemmede. Dette tilsvarer 15 plasser. Med et estimat på ca 400 ansatte, medfører dette at bilandelen må ligge på under 75 %, altså en reduksjon i forhold til dagens registrerte nivå for Forus. For å kunne oppnå dette, kan det i tillegg til foreslåtte tiltak for gang- og sykkeltrafikk og økt passasjerandel, også vurderes tiltak direkte på parkering som avgift ved bruk av parkeringsplasser, begrenset kvote pr. år til de ansatte for bruk på parkering, og at ansatte med korte arbeidsreiser får p-kort for enkelte/kortere perioder. Ved full konvertering av parkeringsarealer i kontorbyggets 1. etg., blir parkeringsdekningen 1 plass pr. 100m2 BRA. Dette vil kunne være aktuelt i en situasjon med redusert bilbruk og høy andel alternative transportmidler, noe som trolig også krever en høy kollaktivandel av arbeidsreiser. For enhver utbygger som planlegger å leie ut sine kontorlokaler, vil det være naturlig at parkeringsnivå og evt. parkeringsreduserende tiltak blir vurdert opp mot parkeringssituasjonen for andre, konkurrerende eiendommer i området. 10

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

PLAN DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FELT B10 FORUS NÆRINGSPARK - 1. GANGSBEHANDLING

PLAN DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FELT B10 FORUS NÆRINGSPARK - 1. GANGSBEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 201205018-18 Saksbehandler Martin Tengesdal Torstenbø Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 19.03.2014 PLAN 2001 329-05 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus. Plan nr

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus. Plan nr Vedlegg 3 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus. Plan nr. 2001 329-05 Datert 30.01.2013, rev. 15.11.2013 0. Arealoppgave I planen er det er i planen satt

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning. Informasjon om prosjektet og planforslaget

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning. Informasjon om prosjektet og planforslaget Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Kommunedelplan og konsekvensutredning Informasjon om prosjektet og planforslaget Eddie Westad / Bjørn Åmdal 22. august 2011 Innhold Hvorfor sykkelstamveg hva

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806825 : E: Q21 &10 : Anne Sviland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 24.11.08 17/08 SYKKELSTAMVEG PÅ NORD-JÆREN

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan 2009316-04P detaljregulering for Havneparken kvartal A7, Sandnes Datert: 06.05.2015 Revidert: 25.09.2015

Mobilitetsplan For Plan 2009316-04P detaljregulering for Havneparken kvartal A7, Sandnes Datert: 06.05.2015 Revidert: 25.09.2015 Mobilitetsplan For Plan 2009316-04P detaljregulering for Havneparken kvartal A7, Sandnes Datert: 06.05.2015 Revidert: 25.09.2015 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Ineo Eiendom

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.06.2015 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Planforslaget... 4 1.3 Mål... 4 2 Mobilitetsplan...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR PARKERING FOR NÆRINGSOMRÅDENE PÅ FORUS OG LURA

2.GANGSBEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR PARKERING FOR NÆRINGSOMRÅDENE PÅ FORUS OG LURA Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 21.05.2014 Kommuneplanutvalget 27.05.2014 Kommunestyret 12.05.2014 Saksbehandler: Martin Lillesand Arkivsaksnr.:14/4802-1Arkiv:

Detaljer

Transportstandard for kollektivtrafikk og sykkel. SINTEF og Urbanet Analyse

Transportstandard for kollektivtrafikk og sykkel. SINTEF og Urbanet Analyse Transportstandard for kollektivtrafikk og sykkel SINTEF og Urbanet Analyse Foreløpige funn og faglige utfordringer TRANSPORTSTANDARD FOR SYKKEL Transportstandard for sykkel Problemstillinger og status

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER 00A Første utgivelse 23.6.2011 Øyvind Dalen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Sider: HOVEDBANEN LILLESTRØM

Detaljer

Kongsberg Næringspark

Kongsberg Næringspark Kongsberg Næringspark Reisevaneundersøkelse 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kapitteloverskrift Underoverskrift Fakta om Kongsberg Næringspark: Forvalter 238 100 m2 bygningsmasse

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter VISTA Utredning AS 10. november 2011 Mobilitetsplan NSB Kompetansesenter 2 Forord ROM Eiendom som grunneier har ønsket en gjennomgang av NSB Kompetansesenter sitt

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR PARKERING FOR NÆRINGSOMRÅDENE PÅ FORUS OG LURA - PLAN 2010 106

KOMMUNEDELPLAN FOR PARKERING FOR NÆRINGSOMRÅDENE PÅ FORUS OG LURA - PLAN 2010 106 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02527-2 Saksbehandler Oddbjørn Fosså Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 17.06.2013 KOMMUNEDELPLAN FOR PARKERING FOR NÆRINGSOMRÅDENE PÅ FORUS OG LURA

Detaljer

Tilgjengelighetsanalyse

Tilgjengelighetsanalyse Sandnes Kommune Tilgjengelighetsanalyse Dagens situasjon og nye foreslåtte utbyggingsområder Kommuneplanrevisjon 2011-2025 Siri Jacobsen 15.12.2010 INNHOLD 1.0 METODE... 2 2.0 DAGENS SITUASJON... 4 2.1

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200901534 : E: Q50 &00 Saksbehandler : Arealplansjef : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 25.08.10 97/10 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen.

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: 525089 Bryne videregående skole Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: NOTAT REG-01, TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura

Kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura Kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura Forslag til løsning Sekretariat for arbeidet med kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura 1 Forord Kommunene Sandnes,

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer