Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Ha07/Ha08"

Transkript

1 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 130, NO-4065 Stavanger Jåttåvågvegen 18, NO-4020 Stavanger Side 2 av 13

3 Innhold 1 Bakgrunn Planforslaget Plankart 5 2 Mobilitetsplan tilgjengelighet/mobilitet i området 6 3 Fotgjenger/Sykkel 7 4 Buss og kollektiv 8 5 Jernbane 10 6 Transportkonsekvenser av planen Turproduksjon boliger og antall beboere Fordeling av transport over døgnet 11 7 Reisemiddelfordeling Normal reisemiddelfordeling i henhold til RVU Ønsket reisemiddelfordeling Parkering: Forhold parkering/bilturer/personturer Sammenheng mellom mål og midler Side 3 av 13

4 1 Bakgrunn Norconsult regulerer på vegne av Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS feltene Ha07 og Ha08 i Sandnes Kommune. Feltene ligger på vestsiden av RV13 og sør for Kyrkjeveien sør for Vatnekrossen. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det krav fra Sandnes kommune at det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplan er en plan som har til formål å begrense bruk av privatbil til persontransport gjennom organisatoriske (oftest i forbindelse med virksomheter og næringsområder) og enkle fysiske tiltak. Hensikten med planen er å definere mål for ønsket reisemiddelfordeling og gjennom konkrete tiltak forsøke å påvirke reisemiddelvalg for persontransport i retning av økt andel gange, sykkel og kollektiv. 1.1 PLANFORSLAGET Planforslaget består av 6 delfelt. Feltene vil bestå av boligbebyggelse med mellom 547 og 666 boliger. Ett av feltene (felt 1)er planlagt med bilatkomst fra sør via Kyrkjevegen mot Austrått, mens de resterende feltene får atkomst via Kyrkjevegen nordover mot Noredalsvegen. Felt Boliger min / max BRA / / / / / / Side 4 av 13

5 1.2 PLANKART Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen som viser delfeltene Ha07 og Ha08. Kyrkjeveien er veien som avgrenser feltene mot nord og vest. Figur 2 Disposisjonsskisse, viser planlagt feltinndeling Side 5 av 13

6 2 Mobilitetsplan Sandnes kommune har satt krav til mobilitetsplan for regulering av Ha07 og Ha08. Som vedlegg til planbeskrivelsen av områdeplanen er mobilitetsplan utarbeidet i samråd med utbyggerne Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS. 2.1 TILGJENGELIGHET/MOBILITET I OMRÅDET I gjeldende kommuneplan for Sandnes kommune, er området planlagt til boligbebyggelse. Området er en del av "Sandnes øst". Området ligger i nærheten av Vatnekrossen og Skippergata som er kollektivakse mot Sandnes øst. Skippergata (Hanaruta) og Kyrkjeveien (Austråttruta) er hovedsykkelruter for bydelen Side 6 av 13

7 2.1.1 Fotgjengere Sykkel Området har god tilgjengelighet med sykkel og ligger opp til to hovedsykkelruter. Skippergata (FV332) er hovedsykkelrute gjennom Hana (Hanaruta). Kyrkjevegen er hovedsykkelrutemot sentrum via Austrått (Austråttruta) Hovedsykkelrutene knytter området til Sandnes sentrum og videre for eksempel mot Forus/Stavanger. Planområdet Figur 3 utsnitt fra Sykkelkart over Nord-Jæren (Statens vegvesen) Planen legger til rette for økt bruk av sykkel. Feltet er planlagt med interne sykkeltraséer til overordnet sykkelvegnett (hovedrutene). I tillegg er det planlagt inkluderer en del av fremtidig sykkelstamvei Side 7 av 13

8 2.1.3 Buss og kollektiv Planområdet ligger i mellom 250 til 1000 meter i fra busstrasé og bussholdeplasser i Vatnekrossen og langs Skippergata. I Skippergata forutsettes det et høyfrekvent busstilbud og hyppige bussavganger til og fra Sandnes Sentrum. Fra Sandnes sentrum kommer man seg videre med kollektivtilbud mot for eksempel Jæren, Forus og Stavanger. Planområdet Figur 4 Utsnitt fra Dagrutekart for Nord-Jæren (Kolumbus) Side 8 av 13

9 Figur 5 Kartet viser 300 meters og 500 meters buffersone fra aktuelle busstopp i nærområde. Samt hvilke bussruter som går til de aktuelle stoppene. Gangavstand til buss bør være kortere enn 300 meter. Det er kun en liten andel av feltet som har under 300 meter gangavstand til buss og enda færre til det høyfrekvente busstilbudet som er planlagt i Skippergata. Terrenget er også relativt bratt ned mot Skippergata. For eksempel har Øygardsveien en stigning på 9 %. Det eksisterer et tilbud i Austråttveien (vist med buffersonesørøst på kartet) som kan supplere tilbudet i Skippergata. Busstilbudet i Austråttveien er imidlertid relativt begrenset og består i dag av rute 17 med avgang to ganger i timen og en ekspressrute (X79) til Forus. Det er ikke ikke optimal tilgjengelighet til overordnet kollektivsystem til fots, avstandene er lenger enn det regionalplan for Jæren definerer som ønskelig (300 meter i fra bussakser). Og raskeste veg har stigning på 9%, vanlig krav til gang og sykkelveg er 5 % Side 9 av 13

10 2.1.4 Jernbane Nærmeste banestopp er Sandnes stasjon i Sandnes sentrum. Gåavstand til jernbane er i fylkesdelsplan for Regionalplan for Jæren definert som 500 meter til jernbanestasjon i luftlinje. Ingen del av planområdet oppfyller dette kravet. Sandnes Stasjon ligger imidlertid innen sykkelavstand fra planområdet (innenfor 3 kilometer avstand). Sandnes stasjon Planområdet Figur 6 Utsnitt fra kart over jernbanestasjoner (NSB) Side 10 av 13

11 3 Transportkonsekvenser av planen 3.1 TURPRODUKSJON BOLIGER OG ANTALL BEBOERE Det er regnet 2,21 personer per bolig, det tilsvarer det nasjonale snittet i For 547 og 666 boliger utgjør dette 1209 til 1472 beboere. Det er regnet 4352 til 5300 personturer knyttet til boligene. Det utgjør 3,6 personturer per beboer og 7,9 personturer per bolig. Dette inkluderer besøkende til boligene samt varelevering etc. knyttet til disse. Det er brukt det høyeste anslaget, 5300 i det videre. 3.2 FORDELING AV TRANSPORT OVER DØGNET Halvparten av trafikken til og fra boliger skjer normalt i morgen- og ettermiddagsrushene, resten av trafikken er fordelt forholdsvis jevnt utover døgnet. Dette medfører en timetrafikk (personturer) på ca. 660 i løpet av to timer i morgenrush og tilsvarende i ettermiddagsrush Side 11 av 13

12 4 Reisemiddelfordeling 4.1 NORMAL REISEMIDDELFORDELING I HENHOLD TIL RVU2012 Sandnes Antall ut av 5300 personturer Til fots 13 % 689 Sykkel 5 % 265 Motorsykkel 1 % 53 Bil -fører 68 % Bil -passasjerer 7 % 371 Buss/tog/båt 5 % 265 Annet 1 % ØNSKET REISEMIDDELFORDELING Ønsket er å dreie transporten over fra bruk av personbil til sykkel og kollektivtrafikk. Det er her satt opp mål om 12 % sykkel, 13 % gange og 15 % kollektiv som reisemiddelfordeling. Økningen som gjelder for sykkel og kollektiv er tatt fra gruppen bilførere. Dette er i tråd med føringene i Regionalplan for Jæren. Sandnes Antall ut av 5300 personturer Til fots 13 % 689 Sykkel 12 % 636 Motorsykkel 1 % 53 Bil-fører 51 % Bil-passasjerer 7 % 371 Buss/tog/båt 15 % 795 Annet 1 % 53 Med denne reisemiddelfordelingen reduseres turer med personbil med 25 prosent sammenlignet med dagens reisemiddelfordeling i Sandnes kommune Side 12 av 13

13 4.3 PARKERING: Det er her vurdert at feltet ligger nær nok hovedkollektivårene til at feltet ligger i parkeringssone B som definert i kommuneplanen. Det medfører krav om 1 parkeringplass for bil per boenhet og 0,2 gjesteplasser per boenhet i tillegg. Dette betyr for største tillatte utbygging av planområdet (666 boliger) 799 parkeringsplasser for bil For sykkelparkering betyr sone B at det må anlegges 2 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA. Det blir for planområdet under ett, 2107 parkeringsplasser for sykkel Forhold parkering/bilturer/personturer Her er det undersøkt om det er sammenheng mellom målsetningene for reisemiddelfordeling og tilretteleggingen i form av parkeringstilbud. Det er beregnet å oppstå 5300 personturer med grunnlag i de 666 nye boligene som kan bygges. Målet til personbilandel er 51 % eller turer. Det legges opp til 799 parkeringsplasser. Hver av parkeringsplassene må da brukes i gjennomsnitt 3,38 ganger i døgnet. Det tilsvarer omtrent at det foretas to turer (med et formål) med bil på hverdager og tilsvarende en tur lørdag og søndag per parkeringsplass bilturer fordelt på 666 boliger tilsvarer 4 turer per bolig per døgn. Det vurderes at det er sammenheng mellom målsetningen om 2703 bilturer per døgn og en parkeringsdekning på 1,2 parkeringsplasser per bolig. 4.4 SAMMENHENG MELLOM MÅL OG MIDLER Virkemidler for å oppnå ønsket reisemiddelfordeling for boligfeltene Ha07 og Ha08 inkluderer: Nærhet til hovedåre for kollektivtrafikk (Skippergata/Vatnekrossen) Nærhet til to overordnede sykkelruter, blant annet mot Sandnes sentrum og jernbanestasjonen, Krav til god sykkelparkering (2107 parkeringsplasser for sykkel i planområdet) Begrenset bilparkering (1,2 oppstillingsplasser per bolig). Ha07 og Ha08 ligger i hovedsak ikke innenfor 300 meter fra høyverdig busstilbud og ikke innenfor 500 meter fra baneholdeplass. Det er likevel valgt å legge en tredobling av kollektivbruken til grunn for området. Fra 5 % som er dagens gjennomsnitt for Sandnes kommune, til 15 prosent. Det er også forutsatt en økning i bruk av sykkel fra 5 % som er dagens gjennomsnitt i Sandnes kommune til 12 %. Redusert fremkommelighet for bil på vegnettet kan bidra til at folk velger å la være å bruke bilen og strekker seg lenger for å bruke buss eller sykkel. Målet om 25 % reduksjon i privatbiltrafikken vurderes likevel å være relativt ambisiøst Side 13 av 13

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer