PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune. Novaform"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen - plan nr Klepp kommune Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

2 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side ii PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Plan 1820 Detaljregulering for rundkjøring Solavegen Jærhagen, Klepp kommune Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 3198 Oppdragsgiver: Versjon: 2 Dato: 14.september 2017 Oppdragsansvarlig: Finn Estensen Oppdragsmedarbeidere: Gunn Vagle Øyvind Engedal Stian Hadland Tonje K. Doolan Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Tonje K. Doolan Gunn Vagle O:\3198_Rundkjøring Jærhagen\06_Rapport\3198_Planbeskrivelse.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

3 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side iii INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for planarbeidet Hensikten med planen Forslagsstiller og plankonsulent Foreløpig planprosess Krav om konsekvensutredning? Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer og føringer Gjeldende reguleringsplaner Statlige planretningslinjer og føringer Pågående planarbeid Annet Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Landskap Kulturminner og kulturmiljø Biologisk mangfold Trafikkforhold Barn og unges interesser Teknisk infrastruktur Forurensning Luft Støy Grunnforhold Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Tilknytning til øvrig infrastruktur Trafikkløsning Planlagte offentlige anlegg Universell utforming ROS Rekkefølgebestemmelser Annet Virkninger av planforslaget Overordnede planer Konsekvenser for landskap og stedets karakter Estetikk Konsekvenser for naturmangfold Konsekvenser for trafikkforhold Konsekvenser for barn og unges interesser Konsekvenser for universell utforming Innkomne merknader i planprosessen Varsel om oppstart Figurliste Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

4 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side iv VEDLEGG 1. Plankart, datert (pdf og sosi-format) 2. Planbestemmelser, datert Illustrasjon, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert Arealtabell, datert Varsel og kopi av innkomne merknader Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Org.nr:

5 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 1 1 Bakgrunn for planarbeidet I gjeldende reguleringsplan, plan 1720 Detaljreguleringsplan Kleppe nord, er det rekkefølgekrav at «Rundkøyringen i krysset med Jærhagen skal utvides med et ekstra kjørefelt for østgående trafikk rett fram slik at eksisterende (indre) kjørefelt blir forbehold trafikken nordover inn mot Jærhagen. Tilfarten frå sør (Kleppelundvegen) med gangfelt skal tilpasses den nye rundkjøringen» ( 3). I gjeldende reguleringsplan er det ikke avsatt tilstrekkelig areal for en slik utvidelse. Dette planforslaget legger til rette for at rekkefølgekravet i gjeldende plan kan gjennomføres. 1.1 Hensikten med planen Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens rundkjøring og utbedre adkomst til Jærhagen. 1.2 Forslagsstiller og plankonsulent Tiltakshaver er Jærhagen AS, forslagsstiller er og plankonsulent er Dimensjon Rådgivning AS. 1.3 Foreløpig planprosess Oppstartsmøte Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt ut til berørte parter og instanser, og kunngjøring i Jærbladet, med frist for merknader satt til Krav om konsekvensutredning? Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning vedlegg I eller II. Planmyndigheten i Klepp kommune har funnet at planen ikke skal konsekvensutredes.

6 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 2 2 Planstatus og rammebetingelser 2.1 Overordnede planer og føringer Planforslaget forholder seg til gjeldende planer og til foreslått arealdisponering i gjeldende kommuneplan. Regionalplan for Jæren Planområdet ligger som «basis» og kommunesenter i Regionalplan for Jæren. Figur 2-1 Utsnitt fra Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune) Kommuneplan for Klepp I gjeldende kommuneplan er området avsatt til samferdselsanlegg, kjøpesenter, fremtidige næringsbygninger, grønnstruktur og kombinerte bygge- og anleggsformål. Figur 2-2 Utsnitt fra kommuneplan (Klepp kommune)

7 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side Kommunedelplan for Kleppe sentrum I kommunedelplan for Kleppe sentrum ligger området innenfor senteravgrensingen. Planområdet er tegnet inn som vegformål. Tilgrensende området er sentrumsformål og park. Det er markert turveg og hovudsykkelrute langs Solavegen. Figur 2-3 Utsnitt fra Kommunedelplan for Kleppe sentrum (Klepp kommune) 2.2 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet ligger delvis innenfor følgende reguleringsplaner: Sørlige deler av planområdet er regulert i plan 1300, Kleppevarden M.M., vedtatt Nordvestlige deler av planområdet er regulert i plan 1420, Kleppe nordvest, del B-1, vedtatt Østlig del av planområdet er regulert i plan 1280, Kleppe endring nr. 13, vedtatt Statlige planretningslinjer og føringer Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesdelplan for universell utforming Viser hvordan man på ulike samfunnsområder kan integrere universell utforming. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 2.4 Pågående planarbeid Det er ikke kjennskap til planarbeid i området som antas å ha innvirkning på planforslaget. 2.5 Annet Evalueringsrapporten for parallelloppdraget «Kleppe med barna i sentrum», Norske arkitekters landsforbund Prinsippene i denne legger føringer for planforslaget.

8 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 4 3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 3.1 Beliggenhet Planområdet er eksisterende rundkjøring i Klepp sentrum, langs Solavegen. Rundkjøringen har innkjøring til Kleppelundvegen og Jærhagen. Planområdet Figur 3-1 Oversiktskart (Gulesider.no) Avgrensing og størrelse på planområdet Planområdet har en størrelse på ca m 2. Det omfatter i hovedsak eksisterende vegarealer og en utvidelse av disse. Figur 3-2 Varslet plangrense 3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Planområdet er i hovedsak disponert til kjøreveg og rundkjøring i dag. Solavegen går i østvest retning og rundkjøringen har adkomst til Jærhagen 44 i nord og boligområde i sør.

9 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 5 Området ligger som en del av Klepp sentrum. Området er preget av boligbebyggelse i sør, og landbruk i vest. Nord og øst har sentrumsfunksjoner som handel, kjøpesenter og diverse restauranter og spiseplasser. 3.3 Landskap Planområdet ligger som del av eksisterende vegbane. Området er relativt flatt, foruten Kleppelundvegen som er en bakke som stiger fra nord mot sør. 3.4 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke kjennskap til kulturminner innenfor planområdet (temakart.no, Miljø, natur og kulturminne Kart 2, Klepp kommune). Kulturavdelingen til fylkeskommunen har ikke sendt merknad i forbindelse med varsel. 3.5 Biologisk mangfold Det er ikke kjennskap til biologisk mangfold innenfor planområdet. Området er i hovedsak utbygd med beplantede rabatter. 3.6 Trafikkforhold Vegsystem Ved rundkjøring er det tofelts vei i nord-sør retning langs Solavegen Trafikkmengde Solavegen har fartsgrense 40 km/t gjennom planområdet og ÅDT (2012) (Nasjonal vegdatabank) Ulykkessituasjon Det er registrert en hendelse innenfor planområdet. Dette var i Kleppelundvegen i 2015 ved adkomst. Hendelsen er registrert som «lettere skade» (Nasjonal vegdatabank) Trafikksikkerhet for myke trafikanter Det er trygg trase for gående og syklende i nord-sør akse mellom eksisterende boligområde og sentrum, på vestsiden av Solavegen. Krysning av vegen er løst gjennom underganger. Ved rundkjøring er det fotgjengerkryssing i plan over Kleppelundvegen og adkomstveg til Jærhagen. Figur 3-3 Solavegen fra sør mot nord (google.no)

10 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side Kollektivtilbud Det er bussholdeplasser på Solavegen. Det går 4 ruter langs Solavegen; 58, 59, 62 og X44. Rundkjøring ligger innenfor ruter som er merket som viktige ledd i kommunikasjonssystemet; Bussrute Klepp st. Verdalen og Bussrute Sandnes Kleppe -Bryne (Kommunedelplan for Kleppe sentrum ). 3.7 Barn og unges interesser Areal innenfor planområdet er ikke tilrettelagt for barn og unge. Kleppe skule ligger ca. 580 meter øst for planområdet, sammen med idrettsbanen. Kleppe ungdomsskule ligger ca. 900 meter sørøst for planområdet. 3.8 Teknisk infrastruktur Det er åpen fordrøyningsgrøft i rabatt langs veien inn mot Jærhagen. Deler av denne ligger innenfor planområdet. 3.9 Forurensning 3.10 Luft Planområdet ligger innenfor område som er merket med oransje sone (12,20-40,25 tonn per 5x5 km 2 ) for utslipp av CO2 fra veitransport (Miljøstatus.no) Støy Planområdet ligger innenfor område som er utsatt for trafikkstøy (Miljødirektoratet.no). Figur 3-4 Kart: Miljøstatus i Norge, planområdet indikert med svart strek 3.12 Grunnforhold Hoveddelen av planområdet er registrert med torv og myr, mens områdene i øst er breelvavsetning og området i sør er tynn morene. Området er utbygd i dag.

11 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 7 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Planlagt arealbruk Eksisterende rundkjøring reguleres inn med ekstra kjørefelt mot Jærhagen. Figur 4-1 Reguleringsplan Reguleringsformål Planforslaget legger til rette for rundkjøring og hoveddelen av formålene er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er tatt med eksisterende forretninger langs f_bf, for å sikre sømløs overgang til tilstøtende plan. Under er alle arealformål innenfor planforslaget: Formål Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m2) Forretninger 7,7 Sum areal denne kategori: 7, Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal (11) 1661,9 Annen veggrunn - tekniske anlegg (12) 370,8

12 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 8 Fortau (2) 260,3 Gang-/sykkelveg (10) 797,5 Kjøreveg 3103 Sum areal denne kategori: 6193,2 Totalt alle kategorier 6200,9 Tabell 4-1 Arealtabell 4.2 Tilknytning til øvrig infrastruktur Planforslaget «rydder» i regulert situasjon i forhold til hva som faktisk er bygget. Eksisterende situasjon er ikke i tråd med gjeldende regulering. Vegen er bygget med, og planforslaget har lagt til grunn, vegstandard H1. Veger og undergang er regulert slik det er i faktisk situasjon og nye veier er koblet til eksisterende. På Solavegen er reguleringsplanforslaget i tråd med eksisterende situasjon. Nord for rundkjøringen binder den seg dermed ikke sømløst sammen med reguleringsplanen videre for strekningen. Gang- og sykkelvei vil i teknisk plan avsluttes slik at det tilpasses eksisterende situasjon. 4.3 Trafikkløsning Utforming av veger, bredde og stigningsforhold, avvik fra vegnormalen beskrives Eksisterende veg er forskjøvet i forhold til gjeldende reguleringsplan. Forslag til reguleringsplan har lagt veglinjer i tråd med eksisterende situasjon, og i henhold til vegnormaler. Illustrasjon under viser de ulike breddene som er regulert (se vedlegg 3 for større format):

13 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 9 Figur 4-2 Illustrasjon som viser bredder og forholdet til eksisterende situasjon Det er regulert inn 1,0 meter med annen veggrunn langs gang- og sykkelveg o_sgs1 for å eventuell mur/skråning. Det er videre foreslått å videreføre bruk av kantstein som i eksisterende situasjon, langs kjøreveg og gang- og sykkelveg. Eksisterende gang- og sykkelveg, o_sgs1 er bygget og regulert med radier og siktlinjer som fraviker fra vegnormalen. Reguleringsendringen berører ikke denne delen, men kommunen ønsker at det reguleres i tråd med eksisterende situasjon Varelevering Radier og bredder på veg til Jærhagen er dimensjonert for varelevering. Det er regulert inn kjørefelt til gnr/bnr 1/40 og 1/547, i o_sf1 og o_sf2. Adkomst er dimensjonert for vogntog Tilgjengelighet for gående og syklende Eksisterende krysninger i plan er videreført fra gjeldende plan ved avkjørsel til Jærhagen, Solavegen sør og Kleppelundvegen. Eksisterende undergang under Solavegen nordvest for rundkjøring er regulert som i eksisterende situasjon. Det er foreslått oppdelt rabatt i krysning over Solavegen for å sikre et trygt ventefelt for myke trafikanter. Gang- og sykkelveg er separert fra kjørebane gjennom beplantet rabatt på 3,0 meter.

14 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side Planlagte offentlige anlegg Rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelveier er regulert til offentlige anlegg. Solavegen er en del av fv Det er eksisterende dreneringsgrøft i rabatt ved vegen til Jærhagen. 4.5 Universell utforming Nye tiltak er foreslått med universell utforming. Deler av planområdet er ikke universelt utformet. Dette gjelder Kleppelundvegen som har stigning som ikke er i tråd med universell utforming (den har stigning på 11 %). Rampe til g/s-undergang har stigning som ikke er i henhold til krav om universell utforming (7 %). På forespørsel av kommunen er eksisterende situasjon regulert. Det skal ikke gjøres endringer i denne delen av planområdet, og denne delen vil ikke omfattes i tekniske planer Krav som er stilt Det er stilt krav om at alle tiltak innenfor planområdet skal utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. 4.6 ROS Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket (se vedlegg 4). Det er gjennom analysen funnet at det ikke er spesiell risiko eller sårbarhet som følge av tiltaket. Det tilrettelegges for ekstra felt i eksisterende rundkjøring. Dimensjonering av veger, fortau, gangog sykkelveg, rabatter og siktsoner- og linjer er i tråd med normer Det er videre sikret ventefelt for myke trafikanter i forbindelse med krysning i plan. Det er ikke avdekket forhold som er av en slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres. 4.7 Rekkefølgebestemmelser Det er stilt krav om at gang- og sykkelveg o_sgs1-3 bygges samtidig som tilhørende veg. 4.8 Annet Planforslaget erstatter delvis plan Deler av planområdet er tatt med for å rydde i kommunens planbase, men det er ikke foreslått endringer.

15 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 11 5 Virkninger av planforslaget Planforslaget er et rekkefølgekrav fra gjeldende reguleringsplan 1720, Kleppe Nord og er i hovedsak en forbedring av eksisterende situasjon i forhold til trafikkflyt. Det er foreslått et ekstra kjørefelt i rundkjøringen og inn mot kjøpesenteret i tråd med krav som ble stilt av Statens vegvesen i forbindelse med plan 1720, Kleppe Nord. 5.1 Overordnede planer Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Det er et lite planområde som i hovedsak omfatter rundkjøringen med tilhørende krysninger. Parallelloppdraget har vært førende for utforming og det har viktig å sikre myke trafikanter. 5.2 Konsekvenser for landskap og stedets karakter Planforslaget er vurdert ikke ha konsekvenser som landskap og stedets karakter. Utvidelsen er beskjeden og er mer eller mindre foreslått innenfor regulert vegareal. 5.3 Estetikk Det er stilt krav om at området skal få en god estetisk tilpasning. Det er satt krav om beplanting i rabatter mellom myke og harde trafikanter. Det er videre stilt krav om at eksisterende utforming skal videreføres i forhold til kantstein, belysning etc. 5.4 Konsekvenser for naturmangfold I tråd med naturmangfoldloven skal alle tiltak vurderes i tråd med Planforslaget ligger i hovedsak innenfor området som allerede er regulert og i bruk til vegformål. Det er noe eksisterende beplanting i rabatter, men det er ikke registrert særlig biologisk mangfold innenfor disse områdene. Det vurderes ikke som sannsynlig at det er viktige økosystemer innenfor området, og planforslaget legger til rette for at beplanting videreføres. Det vurderes ikke at tiltaket vil gi særlig belastning på økosystemet. 5.5 Konsekvenser for trafikkforhold Planforslaget er resultat av innspill fra Statens vegvesen i forbindelse med plan De satte krav om at rundkjøring skulle få utbedret kapasitet gjennom ekstra kjørefelt. Planforslaget legger til rette for dette og det vurderes at tiltaket vil gi bedre trafikkflyt og mindre tilbakeblokkering. 5.6 Konsekvenser for barn og unges interesser Planforslaget er mer eller mindre uendret for barn og unge. Krysninger er videreført som i eksisterende situasjon og gjeldende regulering. 5.7 Konsekvenser for universell utforming Nye tiltak vil bli utformet i tråd med prinsippene om universell utforming.

16 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 12 6 Innkomne merknader i planprosessen 6.1 Varsel om oppstart Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Jærbladet, på kommunens og Dimensjons hjemmesider og ved brev til naboer, og andre berørte parter og instanser. Ved varsel om oppstart kom det inn tre uttalelser fra offentlige instanser: 1. Fylkesmannen i Rogaland, epost datert Statens vegvesen, brev datert Rogaland fylkeskommune, brev datert Fylkesmannen i Rogaland Reguleringen kommer ikke i konflikt med fylkesmannens sektorinteresser og de har derfor ikke merknader til varsel Statens vegvesen Vegvesenet har følgende merknader: Rundkjøring med tilhørende tiltak må planlegges i tråd med vegnormalene, inkludert sikt. Behov for forlenging av fotgjengerundergangen under Solavegen må vurderes. Gangadkomst til fotgjengerundergang må sikres. Universell utforming må legges til grunn. Tekniske planer må sendes vegvesenet for gjennomsyn. Forslagsstillers kommentar Tiltaket er foreslått i tråd med gjeldende regelverk. Planforslaget foreslår ikke endringer til fotgjengerundergang, det er derfor ikke behov for å forlenge dette. Det er sikret gangadkomst til fotgjengerundergang Universell utforming er lagt til grunn som prinsipp i utformingen. Det er sikret i bestemmelsene at tekniske planer skal sendes til vegvesenet Rogaland fylkeskommune De viser til føringene som er lagt til grunn for kommunens planarbeid i sentrum, der det er fokus på å prioritere myke trafikanter. De har lagt ved evalueringsrapporten for parallelloppdraget «Kleppe - med barna i sentrum». De oppfordrer til å samarbeide tett med Statens vegvesen, også for å drøfte utforming av gate.

17 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 13 Forslagsstillers kommentar Planforslaget er utformet med god kjennskap til parallelloppdraget. Planen er i all hovedsak en regulering av ekstra kjørefelt i rundkjøring. For å ivareta myke trafikanter er det foreslått ny kryssing av Solavegen øst for rundkjøring og overganger er sikret for myke trafikanter, lik eksisterende situasjon og regulering. Undergang er ivaretatt.

18 Rundkjøring Solavegen Jærhagen, plan 1820 Side 14 7 Figurliste Figur 2-1 Utsnitt fra Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune)... 2 Figur 2-2 Utsnitt fra kommuneplan (Klepp kommune)... 2 Figur 2-3 Utsnitt fra Kommunedelplan for Kleppe sentrum (Klepp kommune)... 3 Figur 3-1 Oversiktskart (Gulesider.no)... 4 Figur 3-2 Varslet plangrense... 4 Figur 3-3 Solavegen fra sør mot nord (google.no)... 5 Figur 3-4 Kart: Miljøstatus i Norge, planområdet indikert med svart strek... 6 Figur 4-1 Reguleringsplan... 7 Figur 4-2 Illustrasjon som viser bredder og forholdet til eksisterende situasjon... 9

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN 201301 TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Områdeplan for Midtfjell Ålgård. Plan 201301 Dokument: Trase samleveg Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien ÅS KOMMUNE Plan ID R-290 Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien PLANBESKRIVELSE FORORD Ås kommune detaljregulerer del av Grimsrudveien på Vinterbro med nytt fortau. Reguleringsforslaget er vurdert

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Beregnet til Skaun kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 11.04.2014 SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Revisjon 00 Dato 2014-04-11

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus...

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus... Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Elvebakken-Rishaugveien Arkivsak 16/5063 Planid 2012-20160012 Vedtatt 20.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune 2014.08.10 Planbeskrivelse Side 1 av 9 INNHOLD 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen s. 3 1.2 Forslagstiller s. 3 1.3 Tidligere vedtak

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM OG UALAND BYGGEFELT MINDRE REGULERINGSENDRING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM OG UALAND BYGGEFELT MINDRE REGULERINGSENDRING Lund kommune ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM OG UALAND BYGGEFELT MINDRE REGULERINGSENDRING INNLEDNING Kjellesvik Prosjektering AS Moi 04.04.2016 Lund kommune skal bygge ny barnehage,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 051/16 Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - PID 201404- Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 01.09.2016 16/00524-10 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 22.09.2016 Plan 2601. Detaljregulering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune.

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Planbeskrivelse Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Bakgrunn På oppdrag fra JM Norge AS er Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur engasjert til å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17 Planutvalget /17 Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 19.09.2017 053/17 Kommunestyret 26.09.2017 057/17 Planutvalget 25.09.2017 057/17 Arkivsak ID 16/1463 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling- reguleringsendring

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum Mottakere iht. adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: /Varslingsbrev Fergeland 2016-11-28 Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Fergelandsvegen på strekningen fra kryss med fv.762 til Elverum

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Endret fortausløsning, Solbakken

Endret fortausløsning, Solbakken Mindre endring av reguleringsplan for JØRGENSMOEN BOLIGOMRÅDE, Tynset Endret fortausløsning, Solbakken PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-07-05 Planbeskrivelse Mindre endring av reguleringplan for Jørgensmoen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE PLASSERING AV TKV REGULERINGSPLAN TRANSPORTKORRIDOR VEST Sola kommune Plan INTERNT NOTAT Type: N - krever oppfølging Til: Utvalg for arealsaker Fra: Planseksjonen Kopi: Saksnr./Arkivkode Dato Saksnr.: 14/851-43REG 0527 26.03.2015 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA UFA ANGÅENDE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for LYNGVEIEN 2 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Lyngveien

Forslag til detaljregulering for LYNGVEIEN 2 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Lyngveien Forslag til detaljregulering for LYNGVEIEN 2 (1841-2013003) PLANBESKRIVELSE Planforslag Lyngveien 2 28.10.2013 Rev. 07.04.2014 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer