RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND"

Transkript

1 RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områderegulering for Hanasand Mobilitetsplan/trafikkanalyse Oppdragsnummer: 2288 Oppdragsgiver: Rennesøy kommune, Hanasand Næringspark as, Busolar as og Jan Mikal Hanasand Versjon: 1 Dato: 9. februar 2015 Oppdragsansvarlig: Oppdragsmedarbeide re: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Njål Erland Njål Erland NE TD O:\2288_Områdeplan_Hanasand\06_Rapport\2288_mobilitetsplan_ rev.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Mobilitetsplan Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Bakgrunn for planarbeidet Formål med planarbeidet Regionalplan for Jæren Kommuneplan for Rennesøy kommune Dagens situasjon Beliggenhet Adkomst Biltrafikk Kollektivtrafikk Myke trafikanter Trafikksikkerhet Trafikktall i dag Planforslaget Formål og generelt om planforslaget Beregnet personturproduksjon Reisemiddelfordeling Økning trafikk i nærområdet Parkeringstilbud Varetransport - sjøtransport Overordnede mål Forslag til tiltak Bibliografi VEDLEGG

4 Plan Mobilitetsplan Side 1 1 Bakgrunn 1.1 Bakgrunn for planarbeidet er bedt om å utarbeide planforslag for offentlig områdeplan for plan , Hanasand næringsområde. Tiltakshaver og forslagsstiller for planarbeidet er Rennesøy kommune, Hanasand Næringspark AS, Busolar AS og Jan Mikal Hanasand. Rennesøy kommune har funnet at planforslaget kommer inn under forskrift om konsekvensutredningers 2 og vedlegg I og at planforslaget dermed skal konsekvensutredes. I tillegg til at trafikk er et tema i konsekvensutredningen, vil denne mobilitetsplanen se på transporten av varer og personer til området. Mobilitetsplanen vil se på hvordan områdeplanen kan legge til rette for tiltak som bidrar til å redusere bilbruk og øke bruk av alternative transportmidler. 1.2 Formål med planarbeidet Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en videre utvikling av Hanasand næringsområde med bakgrunn i de føringene som har ligget til grunn for kommuneplanarbeidet. Dette innebærer tilrettelegging for sjørettet næring med kaianlegg og mye bakareal. 1.3 Regionalplan for Jæren I Regionalplan for Jæren er Hanasand avsatt som næringsområde for arealkrevende virksomhet. Det heter i retningslinjenes punkt at «Kommunedel- og reguleringsplaner innenfor områdene nevnt i punkt skal i byggeområdene legge til rette for minimum % - BRA = og maksimal % -BRA= Sjønære areal som disponeres til eksempelvis godshåndtering, kan unntas fra normen for minimum % -BRA». Punkt fremsetter at «areal til parkering skal begrenses». Planområdet Figur 1-1 Utsnitt fra kart «Regionale næringsområder» (Rogaland fylkeskommune) 1.4 Kommuneplan for Rennesøy kommune Kommuneplanen til Rennesøy kommune ble vedtatt 8. september Planområdet er avsatt til eksisterende og framtidig (N1) næringsbebyggelse, kombinerte formål sjø og småbåthavn. Det er satt krav til felles planlegging av området.

5 Plan Mobilitetsplan Side 2 Figur 1-2 Utsnitt fra Kommuneplan for Rennesøy kommune

6 Plan Mobilitetsplan Side 3 2 Dagens situasjon 2.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Hanasand i Rennesøy kommune. Planområdet ligger rett ved tunnelinnslaget for Finnfast ca. 3 km nord for Østhusvik og sør for Finnøy. Planområdet Figur 2-1 Oversiktskart (Kart: Gule sider) 2.2 Adkomst Planområdet har adkomst fra fylkesveg (fv) 519, Hanasandveien, via eksisterende rundkjøring. Fv 519 går videre i undersjøisk tunell til Finnøy, mens fv 575, Hanasandveien går videre sør mot Østhusvik. Planområdet Fv 519 Figur 2-2 Adkomst til planområdet (Kart: Finn.no)

7 Plan Mobilitetsplan Side Biltrafikk Fv 519, Hanasandveien har en midlere kjørebanebredde på 6,1 meter og midlere vegbredde på 8,2 meter. Vegen er forkjørsregulert og toveiskjørt, med fartsgrense på 60 km/timen ved planområdet (80 km/t langs strekningen lengre nord og nordvest). Innenfor planområdet er det veg som leder til kai som tidligere ble benyttet i forbindelse med ferjesambandet til Finnøy. Denne er asfaltert og har varierende standard på overflaten. I tillegg er det interne veger innenfor områdene som er nyttet til næring. Disse er i hovedsak hardpakket grus og er ikke åpne for offentlig ferdsel. Figur 2-3 Veg til kai (fra sør mot nord) Figur 2-4 Intern veg 2.4 Kollektivtrafikk Det er kollektivdekning gjennom buss langs fv 519. Nærmeste bussholdeplass er i en avstand på ca. 400 meter til planområdet, målt fra holdeplass til rundkjøring. Rute 10 (Stavanger- Randaberg-Sokn-Rennesøy) kjører med en frekvens på 1 gang i timen utenom ettermiddag hvor den mellom og går 6 turer hverdager. Lørdag kjører ruten en gang i timen, mens frekvens på søndag er annenhver time. 2.5 Myke trafikanter På strekningen fra krysset fv 519 x fv 577 Austbøveien til krysset fv 519 x Eltervåghagen er det etablert gang- og sykkelveg langs sørsiden av fv 519. Fra krysset fv 519 x fv 577 kan en på sykkel følge Austbøveien sørover til en møter fv 574. Langs Østhusvikveien og videre langs Vikevågveien er det g/s-veg fram til Vikevåg sentrum. Det er ikke tilbud for myke trafikanter fra krysset ved Eltervåghagen og frem til planområdet. Kommunens Trafikksikkerhetsplan fremsetter g/s-veg frem til Hanasand som et tiltak. Det er per i dag ikke realisert. 2.6 Trafikksikkerhet Det vurderes at det i hovedsak er tilfredsstillende trafikksikkerhet i forbindelse med planområdet. Rundkjøring og veger er dimensjonert med tilfredsstillende bredder, kurvatur og siktsoner. Det er relativt beskjeden trafikk langs vegen. Det er ikke egne traseer for myke trafikanter langs planområdet. Dette er beskrevet som et tiltak i kommunens TS-plan.

8 Plan Mobilitetsplan Side Trafikktall i dag Planområdet har atkomst fra rundkjøring på fylkesveg (fv) 519, Hansandveien. Nasjonal vegdatabank opplyser følgende trafikktall for fv 519 og fv 575 ved planområdet: Tabell 2-1 ÅDT fv. 519 og 575 (NVDB) Strekning Fv. 519 vest for rundkjøring (mot E39) Fv. 519 øst for rundkjøring (tunnel til Finnøy) Fv. 575, sør mot Østhusvik ÅDT (NVDB) ÅDT ÅDT ÅDT

9 Plan Mobilitetsplan Side 6 3 Planforslaget 3.1 Formål og generelt om planforslaget Planforslaget legger til rette for sjørettet næring og havneområde i sjø. Planforslaget legger til rette for industri/kai, industri og kontor/industri, til sammen 420 dekar. I tillegg er der havneområde i sjø. Tabell 3-1 Fordeling av utbyggingsareal på ulike formål Formål Areal (daa) Industri/kai (I/K) 353,9 Industri (I) 53,7 Kontor/industri (K/I) 13,6 SUM 420,3 Det er laget en illustrasjonsplan som viser en mulig arealdisponering av planområdet. Figur 3-1 Illustrasjon av planforslaget, med mulig tomteinndeling Det er utarbeidet en 3D modell som viser ferdig planert planområdet til lavest tillatte kotehøyde. Denne illustrerer også hvordan bygg kan tenkes plassert innenfor området. Det er også inntegnet rigger langs kai innenfor H2 og større båter langs kai innenfor H1. Det er også

10 Plan Mobilitetsplan Side 7 produsert en film som tar en med gjennom planområdet, slik planforslaget tilrettelegger for at det kan bli. Figur 3-2 Illustrasjon av planforslaget, fra luften mot nordøst 3.2 Beregnet personturproduksjon Dette delkapitlet tar for seg beregninger av forventet bilproduksjon for næringsområde på Hanasand. Tabell 3-2 beskriver forutsetningene lagt til grunn for beregningene. Tabell 3-2 Underlag for beregninger Industri/kai Industri Kontor/industri Kilde Ansatte per BRA 1 ansatt per 250 m2 BRA 1 ansatt per 150 m2 BRA 1 ansatt per 75 m2 BRA Erfaringstall Tillatt utnyttelse Forventet utnyttelse % % % 35 % 60 % 60 % Fastsatt i reguleringsplan Erfaringstall Personturer per ansatt (Statens Vegvesen, 1988)

11 Plan Mobilitetsplan Side 8 Tabell 3-3 Beregnet personturproduksjon Næringsareal Utnyttelse, bebygd BRA Sysselsatte Personturproduksjon I/K, 353,9 daa 35 % = m 2 BRA I, 53,7 daa 60 % = m 2 BRA K/I, 13,6 daa 70 % = m 2 BRA SUM Reisemiddelfordeling Det forventes følgende reisemiddelfordeling for området i Det er lagt til grunn at området ligger langt unna større befolkningskonsentrasjoner og at andelen gående og syklende av den grunn blir begrenset. Det legges til grunn dagens kollektivtilbud. Basert på dette er det foretatt en realistisk ÅDT-beregning og reisemiddelfordeling. Tabell 3-4 Forventet reisemiddelfordeling 2030 Reisemiddel Reisemiddelfordeling (%) Reisemiddelfordeling (turer) Bil (fører) 80% Bil (passasjer) 5 % 122 Kollektiv (buss) 5 % 61 Sykkel 8 % 197 Gående 2 % 49 SUM 100 % Økning trafikk i nærområdet Etableringen av industriområdet vil medføre økt trafikk på tilstøtende vegnett. Det er foretatt en vurdering av fordeling av reiser på eksisterende vegnett og laget en oversikt over ÅDT på vegnett som blir påvirket. Fordelingen av trafikkstrømmer er gjort basert på eksisterende trafikkstrømmer, samt en vurdering av forventet bosted til ansatte i planområdet. Det er satt en avgrensning for tilstøtende vegnett som går fra og med Byfjordtunnelen på Sokn og til Mortavik. Videre er det begrenset til Finnfast-tunnelen og fv 575 til Østhusvik.

12 Plan Mobilitetsplan Side 9 Figur 3-3 Oversikt trafikkøkning på veinettet pga Hanasand industriområde Dette viser en økning på fv 519 mellom E39 og Hanasand fra til (120 %) ved fullt utbygd planområde. Det viser en økning av trafikken i Mastrafjordtunnelen fra til (20%) og i Byfjordtunnelen fra til (12%). 3.5 Parkeringstilbud Det er satt følgende krav til parkeringsdekning i planen: Det skal avsettes tilstrekkelig parkeringsareal for den enkelte bedrift innenfor egen tomt. Parkeringsbehov skal dokumenteres ved byggesøknad. 3.6 Varetransport - sjøtransport Det vil naturlig være varetransport til og fra et industriområde. Mengden og type varetransport vil avhenge av hvilken type industrivirksomhet som etablerer seg. Næringsområdet skal legge til rette for gode kaifasiliteter. I tråd med nasjonale føringer vil en forsøke å få mest mulig av varetransporten til og fra området på båt. Det er i planen lagt til rette for rullende last med RORO-kaier (Roll On Roll Off). Et vanlig lasteskip med gods kan erstatte lastebiler på vei. Det er stipulert en tungtrafikk-andel på % på atkomstvei til planområdet. Jo mer godstransport som kommer sjøveien, jo mindre vil tungtrafikkandelen til og fra området bli.

13 Plan Mobilitetsplan Side 10 4 Overordnede mål Områdeplanen for Hanasand vil legge til rette for en rekke tiltak som bidrar til å redusere bilbruk og øke bruk av alternative transportmidler. Tabell 4-1og Tabell 4-2 beskriver hvilke tiltak som er lagt til rette for i områdeplanen og kommer med forslag til tiltak utenfor detaljplanen. 4.1 Forslag til tiltak Det er foreslått følgende tiltak for å redusere bilbruken i planområdet. Tabell 4-1 Tiltak i detaljplanen Tiltak i videre planlegging Gode interne fortausløsninger og G/S-veg til buss-stopp ved fv 519 Krav om etablering av sykkelparkering nær hovedinnganger/personalinnganger Vurdere å legge til rette for buss-stopp i industriområdet ved etableringer av bedrifter med mange ansatte Få varetransport over på båt fremfor på bil Legge til rette for parkering/lading av el-bil i områdeplanen Nytte Øke bruk av kollektive reisemidler Økt bruk av sykkel Øke bruk av kollektive reisemidler Redusere tungtrafikken Øke bruk av el-bil Tabell 4-2 Forslag til tiltak utenfor detaljplanen Forslag til tiltak utenfor planområdet Økt frekvens på bussavgang til/fra Hanasand Nytte Øke bruk av buss

14 Plan Mobilitetsplan Side 11 5 Bibliografi Statens Vegvesen. (1988). Håndbok 146, Trafikkberegninger. Oslo: Statens vegvesen.

15

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer