KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan Målestokk 1: 3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000"

Transkript

1

2 Y Y X X KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES NORD

3 OVERSIKTSKART Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/25 - Sviland Plan Målestokk 1: 7500 PLANSJEFEN I SANDNES NORD

4 Høringsinstanser: Eksterne: Fylkesmannen i Rogaland (2 kopier), postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, bybanekontoret, postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger Jernbaneverket Region Vest, Strømgaten 4, 5015 Bergen NSB AS, Prinsens gate 7-9, 0048 Oslo Rom Eiendom AS, Kirkegata 15, 0048 Oslo Telenor, Servicesenter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, postboks 2014, 3103 Tønsberg Norges vassdrags- og energidirektorat, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo IVAR IKS, postboks 8134, 4069 Stavanger Lyse Energi A/S, Lyse nett, postboks 8124, 4069 Stavanger Sandnes Bondelag v/ Bernt Palle Nærland, Gravarverket 46 a, 4327 Sandnes Sandnes Bonde- og Småbrukarlag v/ Gina Osaland, Dansen, Ims, 4308 Sandnes Forening for jordvern og alternativ regionutvikling, Sør Kolnesveien 120, 4050 Sola Boreal Transport Sør AS, postboks 555 Madla, 4090 Hafrsfjord Rogaland Kollektivtrafikk FKF, postboks 270, 4002 Stavanger Norges Automobilforbund (NAF) Stavanger og omegn, Stokkamyrveien 10, 4313 Sandnes Næringsforeningen i Stavangerregionen, postboks 182, 4001 Stavanger Fortidsminneforeningen i Rogaland, postboks 385, 4002 Stavanger Norsk Botanisk Forening, avd. Rogaland, Ragstubben 10, 4042 Hafrsfjord Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, postboks 2101 Hillevåg, 4095 Stavanger Forum for natur og friluftsliv, FNF-Rogaland, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger Stavanger Turistforening, postboks 239, 4001 Stavanger Kommunale (adresse der ikke annet er nevnt: Sandnes kommune, postboks 583, 4305 Sandnes): Byplan, seksjon arealplan (kart i målestokk 1:1000) Byplan, planarkiv Byplan, seksjon transportplan Byplan, seksjon oppmåling Byggesak Bymiljø, v/dagfinn Risa Landbruk Kultur Boligtjenesten Rådmannens stab v/ Sidsel Haugen Byantikvaren Kommuneoverlegen Næringssjefen Eiendom Barnerepresentanten (2 kopier) Sandnes eldreråd, v/ Kari Herland Lura, Lura bo- og aktivitetssenter Funksjonshemmedes råd, v/ Kari Struijk, Riska bo- og aktivitetssenter Sandnes Kirkelige Fellesråd, Storgata 48, 4307 Sandnes Sviland bydelsutvalg v/ Leidulv Harboe, Kjosavikveien 68, 4308 Sandnes

5 Sentral sekretær for bydelsutvalgene, politisk sekretariat, Marita C. Svindland Sandnes Idrettsråd v/ Torild Lende Fjermestad, Granveien 1, 4355 Kvernaland Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Brannforebyggende avdeling, Jærveien 107, 4318 Sandnes Sandnes Tomteselskap KF Grunneiere, se egen liste

6 Grunneierliste for plan Navn Adresse Poststed Lomeland Tor Arvid Noredalsveien Sandnes Smørdalsmyrå Vest As Postboks Sandnes Smørdalsmyrå As Postboks Sandnes Østraadt Rør As Svilandsveien Sandnes Sandnes Kommune Postboks Sandnes Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Statens Vegvesen Region Vest Askedalen Leikanger Sviland Ingvald Svilandveien Sandnes

7 SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL SVILAND PLAN NR PLANPROGRAM 19. FEBRUAR 2014

8 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: 2343 Dokument: Planprogram Oppdragsnummer: 2343 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 19. februar 2014 Oppdragsansvarlig: Eva Esbensen Oppdragsmedarbeidere: Njål Erland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: EE NE O:\2343_Reguleringsplan næringsområde Sviland\06_Rapport\2343_Planprogram.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

9 Planprogram Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn for planarbeidet Formål med planen Beskrivelse av området (dagens situasjon) Føringer for planarbeidet Gjeldende planer Reguleringsplaner Pågående planarbeid Øvrige føringer Alternativer Utredningsbehov Metodisk vurdering av konsekvenser Utredningstema... 8

10 Næringsområde Sviland - planprogram Side 1 1 Innledning Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for et næringsområde på Sviland. I henhold til forskrift om konsekvensutredning 2 f) skal tiltaket konsekvensutredes. Forskriften sier: «Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter 2 Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m 2» Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (Kilde: 1 i forskrift om konsekvensutredning). Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av miljøet og samfunnsforholdene i tiltaks- og influensområdet slik det fremstår i dag. For alle reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varslingen av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet (pbl. 4-1). Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, og få inn synspunkt på planene i en tidlig fase. Planprogrammet skal gi en beskrivelse av planen, antatte problemstillinger som vil bli belyst og hvilke alternativer som blir vurdert. Forslaget skal redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som skal inngå i planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivå på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap.

11 Næringsområde Sviland - planprogram Side 2 2 Bakgrunn for planarbeidet Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for utbygging av næringsområde på Sviland. Planområdet grenser til eksisterende næringsområde og masseuttak Torsteinsfjellet. Det ble avholdt oppstartmøte med Sandnes kommune 15. januar Forslagsstiller fremmet da ønsket om å detaljregulere et område på Sviland. Administrasjonen ga tilbakemelding om at alternativ 1 er i samsvar med gjeldende planer og at planarbeidet antas å kunne fremmes som detaljreguleringsplan. Administrasjonen anbefaler ikke oppstart av reguleringsarbeid med utgangspunkt i alternativ 2, da det er ønskelig å se området i kontekst med utviklingen av Sandnes Øst. Tiltakshaver ønsker å fremme planprogrammet med begge alternativ, for å få tilbakemelding fra naboer og offentlige instanser på begge alternativ før en jobber videre med utarbeidelse av planforslag. 2.1 Formål med planen Formål med planen er å legge til rette for at området kan benyttes til næring. 2.2 Beskrivelse av området (dagens situasjon) Planområdet avgrenses av fv. 315 i vest, eksisterende industriområde i nord og LNF-områder i sør og øst. Figur 2-1 Oversiktskart over området

12 Næringsområde Sviland - planprogram Side 3 3 Føringer for planarbeidet 3.1 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Området er i regionalplan for Jæren avsatt som fremtidig utviklingsretning. Det er i regionalplanen markert en fremtidig baneakse langs fv. 315 øst for planområdet. Regionalplanen har innført tre kategorier næringsområder; Kategori 1 - høy urbaniseringsgrad Kategori 2- Allsidig virksomhetsgrad Kategori 3 Arealkrevende virksomheter Planområdet er vurdert å ligge innenfor kategori 3, arealkrevende virksomheter. Kjennetegn for kategori 3-områder er lav kollektivtilgjengelighet, mindre sentral beliggenhet og få innbyggere i gang- og sykkelavstand. Prinsipper for utforming av retningslinjer for kategori 3 er lav arealutnyttelse og god parkeringsdekning for bil, lav for sykkel Kommuneplan for Sandnes kommune Planområdet er avsatt til næringsformål i kommuneplan for Sandnes Planområdet Figur 3-1 Utsnitt fra kommuneplan for Sandnes kommune Kommuneplanens 3.3 d. sier følgende om handel: «Utenfor definerte senterområder kan det etableres nærbutikker/dagligvarer opp til 1000m2 BRA salgsareal inkludert lager. Nærbutikker skal ikke lokaliseres nærmere enn 500m fra senterområdenes ytterkant. Utenfor senterområdene skal det være minst 500m mellom hver nærbutikk.»

13 Næringsområde Sviland - planprogram Side 4 Det er også presisert at detaljhandel ut over det ovennevnte skal lokaliseres i senterområdene. 3.2 Reguleringsplaner Planområdet er uregulert, men det har tidligere vært påbegynt planarbeidt i området. Det ble varslet oppstart av planarbeid og planprogram ble vedtatt i Utvalg for byutvikling Det ble samtidig påbegynt arbeid med konsekvensutredning. Som følge av at det er i underkant av 5 år siden planprogrammet ble vedtatt er det valgt å utarbeide nytt planprogram basert på det som tidligere er utarbeidet, samt varsle oppstart på ny. Tilgrensende reguleringsplaner: - Plan Reguleringsplan for masseuttak Torsteinsfjellet - Plan Reguleringsplan for gnr. 24, bnr. 25, 45, Sviland - Plan Reguleringsplan for g/s-veg fra Skjørestad til Sviland - Plan Reguleringsplan for industriområde på Sviland 3.3 Pågående planarbeid I arbeid med kommuneplan vil areal for Sandnes Øst tas inn. 3.4 Øvrige føringer I tillegg kan det være nødvendig for reguleringsarbeidet å forholde seg til lokale, regionale og nasjonale føringer som: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Statlige bestemmelser om handelsetablering.

14 Næringsområde Sviland - planprogram Side 5 4 Alternativ Konsekvensutredningen skal utrede to alternativer som vurderes opp mot null-alternativet, disse er følgende: Alternativ 0: Alternativ 1: Alternativ 2: Dagens situasjon. Null-alternativet innebærer at området ikke utbygges. Legger til rette for utbygging av området til industri/lager i tråd med kommuneplanen for Sandnes kommune Dette samsvarer med næringskategori 3 i regionalplan for Jæren. Legger til rette for utbygging av området til industri/lager med mulighet for nærbutikk, kontor og tjenesteyting som f.eks. legekontor, tannlege o.l. langs fv 315, Svilandsveien. Alternativet vil spesielt utrede forholdet til overordnede planer for Sandnes Øst. Industri/lager samsvarer med næringskategori 3 i regionalplan for Jæren. Tjenesteyting omfattes ikke av formål næring og er dermed i strid med kommuneplanen og regionalplanen. Kommuneplanen har i handelsbestemmelsene definert at nærbutikk med opp til 1000 m 2 BRA salgsareal kan etableres utenfor definerte senterområder. Null-alternativet er den situasjonen alternativet skal sees i forhold til og måles opp mot.

15 Næringsområde Sviland - planprogram Side 6 5 Utredningsbehov Dette kapitlet beskriver hvilke tema som skal utredes og arbeides med i forbindelse med planarbeidet. Temaene vil på hver sin måte legge føringer for planarbeidet. De forskjellige temaene er oppsummert i kapittel Metodisk vurdering av konsekvenser I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er belyst i planprogrammet. De ikke-prissatte konsekvensene beskrives med fordeler og ulemper etter en felles norm i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140. Prinsippene som legges til grunn, er en systematisk gjennomgang av verditilstand, tiltakets omfang og konsekvensenes betydning. Konsekvens for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en matrise/konsekvensvifte som vist i figur 5-1. Konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Den samlede helhetlige vurderingen av alle temaene vil likevel måtte preges av at de enkelte temaene er ulike i sin karakter. Figur 5-1 Konsekvensvifte etter Statens vegvesen HB 140, med tilhørende skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser

16 Næringsområde Sviland - planprogram Side Verdi Det gjøres verdivurderinger av de avgrensete miljøene eller områdene som kan bli berørt av tiltaket, ut fra den funksjonen området har i dag. Verdien angis på en glidende tredelt skala: liten middels stor verdi, og markeres med en pil: Omfang Liten Middels Stor Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene og områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 på en fem-delt skala fra stort negativt til stort positivt omfang: Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Alternativ 0 Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging («tiltaket») måles derfor i forhold til et «alternativ 0». Beskrivelsen av alternativ 0 tar i dette prosjektet utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter utviklingspotensialet i gjeldende reguleringsplan Sammenstilling av konsekvens Alle ikke-prissatte konsekvenser sammenstilles i en tabell. Rangeringen gjøres i samsvar med anbefalt fargebruk fra håndbok 140: Figur 5-2 Anbefalt fargebruk for å klargjøre ikke-prissatte symboler

17 Næringsområde Sviland - planprogram Side Utredningstema Naturmiljø og biologisk mangfold Planområdet framstår som et gjengroende beiteområde med bjørkeskog og rester av kystlynghei. Utredes i KU Kartlegging av artsmangfold i området Vurdering av negative konsekvenser for eventuelle rødliste arter Trafikale forhold En utbygging av området vil medføre økt transportbehov til og fra området og gi økt trafikk på omkringliggende vegnett. Utredes i KU Atkomstforhold, økt trafikk til og fra området, endret trafikkmønster i nærområdet. Parkeringsbehov Kollektivtilgjengelighet og forventet kollektivandel Avklares i plan Myke trafikanter Parkeringsdekning Mobilitetsplan Nærmiljø og friluftsliv Etablering av nytt næringsområde får konsekvenser for nærliggende boligområder sør for planområdet. Utbygging av nytt boligfelt sør for planområdet pågår Utredes i KU Konsekvenser for nåværende og fremtidig boligbebyggelse på Sviland Konsekvenser for barn og unge Landskapsbilde Planområdet ligger på en nordøstlig stigende flate mellom Torsteinsfjellet og Løberget. Utredes i KU Kartlegging av stedlige naturkvaliteter og landskapselementer Vurdering av terrenginngrep Vurdering av visuell virkning av bebyggelse, høyder og silhuettvirkning. Avklares i plan Avgrensing av bebyggelse i forhold til naturområdene og krav til bebyggelse og byggehøyder Kulturminner og kulturmiljø Innenfor planområdet ligger et arkeologisk kulturminne med id Det er i Riksantikvarens database opplyst at kulturminnet er en rydningsrøyslokalitet med status «automatisk fredet».

18 Næringsområde Sviland - planprogram Side 9 Utredes i KU Kartlegge planområde i forhold til kulturminner Utrede tiltakets virkning på eksisterende nærliggende kulturminner Samfunnsmessig betydning I gjeldende kommuneplan er området avsatt til næringsformål. Det er et betydelig behov for næringsarealer i Stavanger-regionen. De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket må vurderes. Utredes i KU Antall sysselsatte skal beregnes Det skal vurderes hvilken samfunnsmessig betydning det har at tiltaket gjennomføres, og konsekvenser av at det ikke gjennomføres Arealbruk/arealformål Det skal vurderes utbyggingpotensial, formål og egnethet av ulike næringsformål. Utredes i KU Beregning av utbyggingspotensial Vurdere egnethet av de ulike formål Vise konsekvens for fremtidig byutvikling i Sandnes Øst. Avklares i plan Arealbruk, formål, utnyttelse Massehåndtering Planområdet stiger med over 20 meter fra fv 315 Svilandsveien mot nordøst. Håndtering av overskuddsmasser og matjord skal beskrives i konsekvensutredningen. Utredes i KU Håndtering av overskuddsmasser Håndtering av matjord Teknisk infrastruktur/overvann Området ligger i nedslagsfeltet til Lutsivassdraget Utredes i KU Avklare løsninger for overvannshåndtering og angi konsekvens for tilstøtende vassdrag ROS-analyse I henhold til pbl. 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil inngå som del av planbeskrivelsen og er således ikke skilt ut som eget utredningstema i konsekvensutredningen. Avklares i plan Risiko og sårbarhet, avbøtende tiltak, eventuelle hensynssoner

19 Næringsområde Sviland - planprogram Side 10 6 Forslag til planprogram Tabellen nedenfor viser hvilke plantema som skal vurdreres. Noen av temaene skal vklares i forbindelse med utarbeidelse av planen, mens andre tema skal konsekvensutredes. Tabellen tar utgangspunkt i opplysningene gitt i kapittel 5.2. Konsekvensene skal så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap. Plantema Utredes i KU Avklares i plan Naturmiljø og biologisk mangfold Trafikale forhold Nærmiljø og friluftsliv X X X Landskapsbilde X X Kulturminner og kulturmiljø Samfunnsmessig betydning X X Arealbruk X X Massehåndtering Teknisk infrastruktur X X ROS-analyse X Det skal i oppsummeringen av konsekvensutredningen lages en oversikt over og vurdering av de samlede konsekvenser av planen.

20

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 2046 Sted, dato: Stavanger, 06.08.2012 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1921 Sted, dato: MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Stavanger, 20.12.2012 Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 3 Vår ref.: 1207 - Killinglandveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 2017 Sted, dato: Stavanger, 25.06.2012 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS gir på vegne

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 2 Vår ref.: 1267 Sted, dato: Sandnes, 07.09.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Sandnes

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Stangeland bydelsutvalg 31.08.10 sak 20/10

Stangeland bydelsutvalg 31.08.10 sak 20/10 Stangeland bydelsutvalg 31.08.10 sak 20/10 Stangeland bydelsutvalg v/ leder Karin E. Hauge, Mølledalen 24, 4319 Sandnes Sentral sekretær for bydelsutvalgene, Britt Sandven Byggesak Kommunalteknikk Lyse

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: 1207 - Årsvollveien Sted, dato: Sandnes, 09.07.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: 1207 - Asheimveien Sted, dato: Sandnes, 09.06.2009 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS,

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13.

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13. JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Prinsens vei

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART

Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22. Hillevåg bydel. 1:4000 OVERSIKTSKART Plan 2503P. Detaljregulering for Bruvikveien 22 Hillevåg bydel. OVERSIKTSKART 1:4000 Stavanger Kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Bruvikhagen As Strandgata 15a 4307 Sandnes Bø-Pedersen Erik Bruvikveien

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger

Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Fortidsminneforeningen Rogaland Postboks 385 4002 Stavanger Fylkesmannen i Rogaland Miløjøvernavdelingen Postboks 59 Rogaland fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Kulturavdelingen Postboks 130 sentrum Statens vegvesen Region

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste

Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste «Til berørte og offentlige instanser parter ihht liste NYTT VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PLAN 0512 - DETAIIREGULERING FOR KLEPPVEGEN 609 OG 611, SOLA KOMMUNE På vegne av Kleppevegen 611 AS, gir Rambøll

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R

Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R ADRESSE COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 21. February 2013 SIDE 1/2 REF cafn OPPDRAGSNR A035511 Oppstartsvarsel for reguleringsplan Bingeplass, 428R I henhold til plan-

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9

Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Plan 2587P. Detaljregulering for Harald Hårfagres gate 9 Storhaug bydel OVERSIKTSKART 1:2000 Etater, instanser og interesseorganisasjoner som er aktuelle høringsinstanser ved utarbeiding av reguleringsplaner

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Fv44 Åmot bru Stemmetjørn, plannr 2011 002

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Fv44 Åmot bru Stemmetjørn, plannr 2011 002 Til berørte parter i hht vedlagte liste Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1821 Sted, dato: Sandnes, 10.06.2011 Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Fv44 Åmot bru Stemmetjørn, plannr 2011 002 Dimensjon

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 2 Vår ref.: 2006 Sted, dato: Stavanger, 12.02.2013 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS gir på vegne

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11. Sandnes, 29.04.2011

Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11. Sandnes, 29.04.2011 Trones og sentrum bydelsutvalg 15.06.11 sak 19/11 Adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 29.04.2011 Deres ref.: Vår ref : 201001163-8 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: : 111-802

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1539 Sted, dato: Sandnes, 21.6.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID på vegne av gir med dette melding iht. plan-

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplaner Statens vegvesen Offentlige instanser og organisasjoner i hht vedlagte liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Bjørn Åmdal - 51911460 2011/032186-009

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Planprogram OMRÅDEREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE I NEDRE EIKER NEDRE EIKER KOMMUNE

Planprogram OMRÅDEREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE I NEDRE EIKER NEDRE EIKER KOMMUNE Planprogram OMRÅDEREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE I NEDRE EIKER NEDRE EIKER KOMMUNE 15. SEPTEMBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Områdeplan næringsområde Nedre Eiker Planprogram

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN GBNR 116/2, SØRE ÅSEN, I TUNHOVD PLANID 2017015 NORE OG UVDAL KOMMUNE 31. OKTOBER 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel:

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Godkjent plan - Plan Detaljregulering for kvartal A4, gnr 111 bnr 253, Sandnes indre havn

Godkjent plan - Plan Detaljregulering for kvartal A4, gnr 111 bnr 253, Sandnes indre havn Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 06.10.2016 Deres ref: Vår ref: 15/01550-45 Saksbehandler: Siri Marian Mæland Gramstad Arkivkode: --- Godkjent plan - Plan 2015104 - Detaljregulering

Detaljer

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN 201301 TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Områdeplan for Midtfjell Ålgård. Plan 201301 Dokument: Trase samleveg Oppdragsnummer:

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune

Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune Oppdragsgiver T Holand Maskin AS Rapporttype Planprogram 2014-01-10 Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune Januar 2014 Foto: Ivar Vigre 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129

GODKJENT MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FORUS NÆRINGSPARK, PLAN 2001 129 Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-60/10 Lura bydelsutvalg v/ leder Henning Løland, Eventyrveien 4A, 4315 Sandnes Sentral sekretær og bydelsutvalgene, Britt Sandven Aksjonsgruppa for Lura bydel

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

ULL AS, SANDNES TOMTESELSKAP KF OG STATSKOG SF DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 50 BNR 1 M. FL., FOSS-EIKELAND PLAN 2012 123

ULL AS, SANDNES TOMTESELSKAP KF OG STATSKOG SF DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 50 BNR 1 M. FL., FOSS-EIKELAND PLAN 2012 123 ULL AS, SANDNES TOMTESELSKAP KF OG STATSKOG SF DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 50 BNR 1 M. FL., FOSS-EIKELAND PLAN 2012 123 KONSEKVENSUTREDNING 11. APRIL 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 2046 Sted, dato: Stavanger, 06.08.2012 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS i samarbeid med

Detaljer

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM RISAVIKA HAVN PLAN 0376.01 ENDRING AV DETALJPLAN FOR RISAVIKA SØR - HAVNEOMRÅDE SOLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM 8. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Plan 0376.01 Endring av detaljplan

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 varsles det at MDH Arkitekter SA på vegne av Skien kommune starter arbeidet med

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1021 Sted, dato: Sandnes, 01.03.2010 NY MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer