KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan Målestokk 1: 3000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000"

Transkript

1

2 Y Y X X KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES NORD

3 OVERSIKTSKART Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/25 - Sviland Plan Målestokk 1: 7500 PLANSJEFEN I SANDNES NORD

4 Høringsinstanser: Eksterne: Fylkesmannen i Rogaland (2 kopier), postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, bybanekontoret, postboks 130, 4001 Stavanger Statens vegvesen, region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger Jernbaneverket Region Vest, Strømgaten 4, 5015 Bergen NSB AS, Prinsens gate 7-9, 0048 Oslo Rom Eiendom AS, Kirkegata 15, 0048 Oslo Telenor, Servicesenter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, postboks 2014, 3103 Tønsberg Norges vassdrags- og energidirektorat, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo IVAR IKS, postboks 8134, 4069 Stavanger Lyse Energi A/S, Lyse nett, postboks 8124, 4069 Stavanger Sandnes Bondelag v/ Bernt Palle Nærland, Gravarverket 46 a, 4327 Sandnes Sandnes Bonde- og Småbrukarlag v/ Gina Osaland, Dansen, Ims, 4308 Sandnes Forening for jordvern og alternativ regionutvikling, Sør Kolnesveien 120, 4050 Sola Boreal Transport Sør AS, postboks 555 Madla, 4090 Hafrsfjord Rogaland Kollektivtrafikk FKF, postboks 270, 4002 Stavanger Norges Automobilforbund (NAF) Stavanger og omegn, Stokkamyrveien 10, 4313 Sandnes Næringsforeningen i Stavangerregionen, postboks 182, 4001 Stavanger Fortidsminneforeningen i Rogaland, postboks 385, 4002 Stavanger Norsk Botanisk Forening, avd. Rogaland, Ragstubben 10, 4042 Hafrsfjord Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, postboks 2101 Hillevåg, 4095 Stavanger Forum for natur og friluftsliv, FNF-Rogaland, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger Stavanger Turistforening, postboks 239, 4001 Stavanger Kommunale (adresse der ikke annet er nevnt: Sandnes kommune, postboks 583, 4305 Sandnes): Byplan, seksjon arealplan (kart i målestokk 1:1000) Byplan, planarkiv Byplan, seksjon transportplan Byplan, seksjon oppmåling Byggesak Bymiljø, v/dagfinn Risa Landbruk Kultur Boligtjenesten Rådmannens stab v/ Sidsel Haugen Byantikvaren Kommuneoverlegen Næringssjefen Eiendom Barnerepresentanten (2 kopier) Sandnes eldreråd, v/ Kari Herland Lura, Lura bo- og aktivitetssenter Funksjonshemmedes råd, v/ Kari Struijk, Riska bo- og aktivitetssenter Sandnes Kirkelige Fellesråd, Storgata 48, 4307 Sandnes Sviland bydelsutvalg v/ Leidulv Harboe, Kjosavikveien 68, 4308 Sandnes

5 Sentral sekretær for bydelsutvalgene, politisk sekretariat, Marita C. Svindland Sandnes Idrettsråd v/ Torild Lende Fjermestad, Granveien 1, 4355 Kvernaland Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Brannforebyggende avdeling, Jærveien 107, 4318 Sandnes Sandnes Tomteselskap KF Grunneiere, se egen liste

6 Grunneierliste for plan Navn Adresse Poststed Lomeland Tor Arvid Noredalsveien Sandnes Smørdalsmyrå Vest As Postboks Sandnes Smørdalsmyrå As Postboks Sandnes Østraadt Rør As Svilandsveien Sandnes Sandnes Kommune Postboks Sandnes Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Statens Vegvesen Region Vest Askedalen Leikanger Sviland Ingvald Svilandveien Sandnes

7 SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSBEBYGGELSE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL SVILAND PLAN NR PLANPROGRAM 19. FEBRUAR 2014

8 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: 2343 Dokument: Planprogram Oppdragsnummer: 2343 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 19. februar 2014 Oppdragsansvarlig: Eva Esbensen Oppdragsmedarbeidere: Njål Erland Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: EE NE O:\2343_Reguleringsplan næringsområde Sviland\06_Rapport\2343_Planprogram.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

9 Planprogram Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn for planarbeidet Formål med planen Beskrivelse av området (dagens situasjon) Føringer for planarbeidet Gjeldende planer Reguleringsplaner Pågående planarbeid Øvrige føringer Alternativer Utredningsbehov Metodisk vurdering av konsekvenser Utredningstema... 8

10 Næringsområde Sviland - planprogram Side 1 1 Innledning Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for et næringsområde på Sviland. I henhold til forskrift om konsekvensutredning 2 f) skal tiltaket konsekvensutredes. Forskriften sier: «Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter 2 Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m 2» Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (Kilde: 1 i forskrift om konsekvensutredning). Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av miljøet og samfunnsforholdene i tiltaks- og influensområdet slik det fremstår i dag. For alle reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varslingen av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet (pbl. 4-1). Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, og få inn synspunkt på planene i en tidlig fase. Planprogrammet skal gi en beskrivelse av planen, antatte problemstillinger som vil bli belyst og hvilke alternativer som blir vurdert. Forslaget skal redegjøre for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger som skal inngå i planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivå på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap.

11 Næringsområde Sviland - planprogram Side 2 2 Bakgrunn for planarbeidet Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for utbygging av næringsområde på Sviland. Planområdet grenser til eksisterende næringsområde og masseuttak Torsteinsfjellet. Det ble avholdt oppstartmøte med Sandnes kommune 15. januar Forslagsstiller fremmet da ønsket om å detaljregulere et område på Sviland. Administrasjonen ga tilbakemelding om at alternativ 1 er i samsvar med gjeldende planer og at planarbeidet antas å kunne fremmes som detaljreguleringsplan. Administrasjonen anbefaler ikke oppstart av reguleringsarbeid med utgangspunkt i alternativ 2, da det er ønskelig å se området i kontekst med utviklingen av Sandnes Øst. Tiltakshaver ønsker å fremme planprogrammet med begge alternativ, for å få tilbakemelding fra naboer og offentlige instanser på begge alternativ før en jobber videre med utarbeidelse av planforslag. 2.1 Formål med planen Formål med planen er å legge til rette for at området kan benyttes til næring. 2.2 Beskrivelse av området (dagens situasjon) Planområdet avgrenses av fv. 315 i vest, eksisterende industriområde i nord og LNF-områder i sør og øst. Figur 2-1 Oversiktskart over området

12 Næringsområde Sviland - planprogram Side 3 3 Føringer for planarbeidet 3.1 Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Området er i regionalplan for Jæren avsatt som fremtidig utviklingsretning. Det er i regionalplanen markert en fremtidig baneakse langs fv. 315 øst for planområdet. Regionalplanen har innført tre kategorier næringsområder; Kategori 1 - høy urbaniseringsgrad Kategori 2- Allsidig virksomhetsgrad Kategori 3 Arealkrevende virksomheter Planområdet er vurdert å ligge innenfor kategori 3, arealkrevende virksomheter. Kjennetegn for kategori 3-områder er lav kollektivtilgjengelighet, mindre sentral beliggenhet og få innbyggere i gang- og sykkelavstand. Prinsipper for utforming av retningslinjer for kategori 3 er lav arealutnyttelse og god parkeringsdekning for bil, lav for sykkel Kommuneplan for Sandnes kommune Planområdet er avsatt til næringsformål i kommuneplan for Sandnes Planområdet Figur 3-1 Utsnitt fra kommuneplan for Sandnes kommune Kommuneplanens 3.3 d. sier følgende om handel: «Utenfor definerte senterområder kan det etableres nærbutikker/dagligvarer opp til 1000m2 BRA salgsareal inkludert lager. Nærbutikker skal ikke lokaliseres nærmere enn 500m fra senterområdenes ytterkant. Utenfor senterområdene skal det være minst 500m mellom hver nærbutikk.»

13 Næringsområde Sviland - planprogram Side 4 Det er også presisert at detaljhandel ut over det ovennevnte skal lokaliseres i senterområdene. 3.2 Reguleringsplaner Planområdet er uregulert, men det har tidligere vært påbegynt planarbeidt i området. Det ble varslet oppstart av planarbeid og planprogram ble vedtatt i Utvalg for byutvikling Det ble samtidig påbegynt arbeid med konsekvensutredning. Som følge av at det er i underkant av 5 år siden planprogrammet ble vedtatt er det valgt å utarbeide nytt planprogram basert på det som tidligere er utarbeidet, samt varsle oppstart på ny. Tilgrensende reguleringsplaner: - Plan Reguleringsplan for masseuttak Torsteinsfjellet - Plan Reguleringsplan for gnr. 24, bnr. 25, 45, Sviland - Plan Reguleringsplan for g/s-veg fra Skjørestad til Sviland - Plan Reguleringsplan for industriområde på Sviland 3.3 Pågående planarbeid I arbeid med kommuneplan vil areal for Sandnes Øst tas inn. 3.4 Øvrige føringer I tillegg kan det være nødvendig for reguleringsarbeidet å forholde seg til lokale, regionale og nasjonale føringer som: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Statlige bestemmelser om handelsetablering.

14 Næringsområde Sviland - planprogram Side 5 4 Alternativ Konsekvensutredningen skal utrede to alternativer som vurderes opp mot null-alternativet, disse er følgende: Alternativ 0: Alternativ 1: Alternativ 2: Dagens situasjon. Null-alternativet innebærer at området ikke utbygges. Legger til rette for utbygging av området til industri/lager i tråd med kommuneplanen for Sandnes kommune Dette samsvarer med næringskategori 3 i regionalplan for Jæren. Legger til rette for utbygging av området til industri/lager med mulighet for nærbutikk, kontor og tjenesteyting som f.eks. legekontor, tannlege o.l. langs fv 315, Svilandsveien. Alternativet vil spesielt utrede forholdet til overordnede planer for Sandnes Øst. Industri/lager samsvarer med næringskategori 3 i regionalplan for Jæren. Tjenesteyting omfattes ikke av formål næring og er dermed i strid med kommuneplanen og regionalplanen. Kommuneplanen har i handelsbestemmelsene definert at nærbutikk med opp til 1000 m 2 BRA salgsareal kan etableres utenfor definerte senterområder. Null-alternativet er den situasjonen alternativet skal sees i forhold til og måles opp mot.

15 Næringsområde Sviland - planprogram Side 6 5 Utredningsbehov Dette kapitlet beskriver hvilke tema som skal utredes og arbeides med i forbindelse med planarbeidet. Temaene vil på hver sin måte legge føringer for planarbeidet. De forskjellige temaene er oppsummert i kapittel Metodisk vurdering av konsekvenser I henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal det utarbeides en konsekvensutredning for planforslaget. Hensikten med konsekvensutredningen er å belyse og vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for de tema som er belyst i planprogrammet. De ikke-prissatte konsekvensene beskrives med fordeler og ulemper etter en felles norm i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140. Prinsippene som legges til grunn, er en systematisk gjennomgang av verditilstand, tiltakets omfang og konsekvensenes betydning. Konsekvens for et tema fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en matrise/konsekvensvifte som vist i figur 5-1. Konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Den samlede helhetlige vurderingen av alle temaene vil likevel måtte preges av at de enkelte temaene er ulike i sin karakter. Figur 5-1 Konsekvensvifte etter Statens vegvesen HB 140, med tilhørende skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser

16 Næringsområde Sviland - planprogram Side Verdi Det gjøres verdivurderinger av de avgrensete miljøene eller områdene som kan bli berørt av tiltaket, ut fra den funksjonen området har i dag. Verdien angis på en glidende tredelt skala: liten middels stor verdi, og markeres med en pil: Omfang Liten Middels Stor Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene og områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 på en fem-delt skala fra stort negativt til stort positivt omfang: Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Alternativ 0 Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging («tiltaket») måles derfor i forhold til et «alternativ 0». Beskrivelsen av alternativ 0 tar i dette prosjektet utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter utviklingspotensialet i gjeldende reguleringsplan Sammenstilling av konsekvens Alle ikke-prissatte konsekvenser sammenstilles i en tabell. Rangeringen gjøres i samsvar med anbefalt fargebruk fra håndbok 140: Figur 5-2 Anbefalt fargebruk for å klargjøre ikke-prissatte symboler

17 Næringsområde Sviland - planprogram Side Utredningstema Naturmiljø og biologisk mangfold Planområdet framstår som et gjengroende beiteområde med bjørkeskog og rester av kystlynghei. Utredes i KU Kartlegging av artsmangfold i området Vurdering av negative konsekvenser for eventuelle rødliste arter Trafikale forhold En utbygging av området vil medføre økt transportbehov til og fra området og gi økt trafikk på omkringliggende vegnett. Utredes i KU Atkomstforhold, økt trafikk til og fra området, endret trafikkmønster i nærområdet. Parkeringsbehov Kollektivtilgjengelighet og forventet kollektivandel Avklares i plan Myke trafikanter Parkeringsdekning Mobilitetsplan Nærmiljø og friluftsliv Etablering av nytt næringsområde får konsekvenser for nærliggende boligområder sør for planområdet. Utbygging av nytt boligfelt sør for planområdet pågår Utredes i KU Konsekvenser for nåværende og fremtidig boligbebyggelse på Sviland Konsekvenser for barn og unge Landskapsbilde Planområdet ligger på en nordøstlig stigende flate mellom Torsteinsfjellet og Løberget. Utredes i KU Kartlegging av stedlige naturkvaliteter og landskapselementer Vurdering av terrenginngrep Vurdering av visuell virkning av bebyggelse, høyder og silhuettvirkning. Avklares i plan Avgrensing av bebyggelse i forhold til naturområdene og krav til bebyggelse og byggehøyder Kulturminner og kulturmiljø Innenfor planområdet ligger et arkeologisk kulturminne med id Det er i Riksantikvarens database opplyst at kulturminnet er en rydningsrøyslokalitet med status «automatisk fredet».

18 Næringsområde Sviland - planprogram Side 9 Utredes i KU Kartlegge planområde i forhold til kulturminner Utrede tiltakets virkning på eksisterende nærliggende kulturminner Samfunnsmessig betydning I gjeldende kommuneplan er området avsatt til næringsformål. Det er et betydelig behov for næringsarealer i Stavanger-regionen. De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket må vurderes. Utredes i KU Antall sysselsatte skal beregnes Det skal vurderes hvilken samfunnsmessig betydning det har at tiltaket gjennomføres, og konsekvenser av at det ikke gjennomføres Arealbruk/arealformål Det skal vurderes utbyggingpotensial, formål og egnethet av ulike næringsformål. Utredes i KU Beregning av utbyggingspotensial Vurdere egnethet av de ulike formål Vise konsekvens for fremtidig byutvikling i Sandnes Øst. Avklares i plan Arealbruk, formål, utnyttelse Massehåndtering Planområdet stiger med over 20 meter fra fv 315 Svilandsveien mot nordøst. Håndtering av overskuddsmasser og matjord skal beskrives i konsekvensutredningen. Utredes i KU Håndtering av overskuddsmasser Håndtering av matjord Teknisk infrastruktur/overvann Området ligger i nedslagsfeltet til Lutsivassdraget Utredes i KU Avklare løsninger for overvannshåndtering og angi konsekvens for tilstøtende vassdrag ROS-analyse I henhold til pbl. 4-3 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil inngå som del av planbeskrivelsen og er således ikke skilt ut som eget utredningstema i konsekvensutredningen. Avklares i plan Risiko og sårbarhet, avbøtende tiltak, eventuelle hensynssoner

19 Næringsområde Sviland - planprogram Side 10 6 Forslag til planprogram Tabellen nedenfor viser hvilke plantema som skal vurdreres. Noen av temaene skal vklares i forbindelse med utarbeidelse av planen, mens andre tema skal konsekvensutredes. Tabellen tar utgangspunkt i opplysningene gitt i kapittel 5.2. Konsekvensene skal så langt som mulig basere seg på foreliggende kunnskap. Plantema Utredes i KU Avklares i plan Naturmiljø og biologisk mangfold Trafikale forhold Nærmiljø og friluftsliv X X X Landskapsbilde X X Kulturminner og kulturmiljø Samfunnsmessig betydning X X Arealbruk X X Massehåndtering Teknisk infrastruktur X X ROS-analyse X Det skal i oppsummeringen av konsekvensutredningen lages en oversikt over og vurdering av de samlede konsekvenser av planen.

20

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer