Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no"

Transkript

1 Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde:

2

3 FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus Dokument nr.: 1 Filnavn: Trafikkanalyse Forus Revisjon 0 Dato Utarbeidet av Frida Andersson Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse Rapport Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (12) FORUS INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Planområde DAGENS SITUASJON GENERERING AV BILTURER Trafikk ved gjeldende regulering forretning/kontor/industri Trafikk ved alternativ regulering til hotell TRAFIKKAVVIKLING MOBILITET PARKERING TRAFIKKSIKKERHET KONKLUSJON FIGUROVERSIKT Figur 1 Søndre næringsområde på Forus, aktuell tomt markert med rød ring.. 5 Figur 2 Situasjonsplan for ny regulering -hotell Figur 3 Kartutsnitt med trafikkmengde i ÅDT og ulykkessteder de ti siste årene.7 Figur 4 Tilbud for fotgjengere og syklister Figur 5 Tilbud for kollektiv transport og flyg Figur 6 Tilbud av service og plassering av betydelige kontorer Rambøll

5 FORUS 5 (12) 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det foregår en reguleringsendring for en eiendom på Forus industriområde i Sandnes kommune. Eiendommen er tidligere regulert med kombinert formål forretning/kontor/industri. Endringen innebærer at eiendommen vil bli regulert med formål hotell/bevertning, til erstatning for forretning/industri. I forbindelse med denne reguleringsendring er Rambøll bedt om å vurdere de trafikale konsekvensene av endringen. Dette gjelder i hovedsak trafikkavvikling, ulykkessituasjon, parkering, og mobilitetsforhold. 1.2 Planområde Forus industriområde finnes i nordre delen av Sandnes, inntil kommunegrensa mot Stavanger. Plassering av Forus B sør Delfelt B13, vises i kart, Figur 1. Tomten (FKI-6) er markert med rød ring. Figur 1 Søndre næringsområde på Forus, aktuell tomt markert med rød ring. Aktuell tomt (FKI-6) har en total areal på m 2. Bruksareal er på m 2. Gjeldende regulering med formål forretning/kontor/industri gir følgende arealfordeling: Forretning (arealkrevende handel) 1000 m 2 Kontor/Industri 5000 m 2 Ramboll

6 6 (12) FORUS Det foreligger nå planer for å etablere hotell med bevertning her i stedet. Hotellet er planlagt med 190 rom. I Figur 2 nedenfor vises en situasjonsplan for hotellet. Figur 2 Situasjonsplan for ny regulering -hotell. 2. DAGENS SITUASJON Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder. På området finnes per i dag over virksomheter og deres nær ansatte. Det er plassert som et knutepunkt mellom Stavanger, Sandnes og Sola, med kort vei til flyplass, jernbane og havner. Her forventes stor befolkningsvekst og stor økning av antallet arbeidsplasser i årene fremover. Aktuell tomt er i direkte forbindelse med adkomstvei Koppholen og i et område som i dag er lite utbygget. Herifra er det kort vei til de kommunale veiene Forusbeen (kv 443) og Løwenstrasse (kv 349) samt til Motorveien (E39). Totalt 20 bussruter går gjennom Forus Næringsområde. To av disse går med hyppige avganger mellom nærmeste togstasjon (Gausel) og Forus. Aktuell tomt er plassert innenfor kort gangavstand (ca. 400 m) til flere bussholdeplasser. Disse trafikkeres av rushtidsbusser både morgen og ettermiddag. Koppholen er en tofeltsvei med fortau på vestsiden. Området i seg selv har ikke skiltet hastighet men omkringliggende vegnett er skiltet 60 km/tim. Trafikkmengden og ulykkessteder er vist i kart (Figur 3). Informasjon er hentet fra Norsk vegdatabank, NVDB. Kartet viser trafikkmengde i ÅDT (årsdøgntrafikk). Dessverre foreligger det ikke noen trafikktall for Koppholen, men i en støyanalyse COWI har gjort i 2009 oppgis ÅDT for Koppholen øst å være biler. Denne forventes å stige betydelig etter hvert som området utbygges. Ulykkene er tatt ut for en tiårsperiode, Det er ikke registrert noen ulykker i direkte forbindelse med planområdet. Én ulykke er registrert lenger nord i Koppholen, ca. 340 m fra Rambøll

7 9 000 FORUS 7 (12) aktuell tomt. Ulykken hva av lettere skadegrad og mellom to møtende biler. Ulykkessituasjonen i tyder ikke på at området er spesielt ulykkesutsatt Figur 3 Kartutsnitt med trafikkmengde i ÅDT og ulykkessteder de ti siste årene. 3. GENERERING AV BILTURER En eiendoms evne å generere trafikk, er en funksjon av type aktivitet og eiendommens størrelse (kvm eller annen entydig enhet, for eksempel antall hotellrom). Kapasiteten i vegnettet rundt aktuelt område, vil bli påvirket av trafikken som skal til og fra tomten. For å vurdere de trafikale konsekvensene av reguleringsendringen brukes erfaringstall om hvor mye trafikk som genereres av foreslått endring, sammenlignet med gjeldende regulering. Statens vegvesens håndbøker og rapporter fra PROSAM har en del erfaringstall for turgenerering. Det er her ikke dokumenterte erfaringstall fra hotell. Disse baseres derfor i stor grad på registreringer, beregninger og eget skjønn og erfaring opparbeidet gjennom mange år med tilsvarende vurderinger. Ramboll

8 8 (12) FORUS 3.1 Trafikk ved gjeldende regulering forretning/kontor/industri Eksisterende regulering er med kombinert formål forretning/kontor/industri. Disse formål generer ulik trafikkmengde. Da arealfordelingen er 1000 m 2 forretning og 5000 m 2 kontor eller industri er det tatt utgangspunkt i det arealbruk som gir størst belastning i vegnettet. I henhold til nedenstående erfaringstall gir kontor flere bilturer enn industri. Arealbruk Alt 1 Bilturproduksjon pr 100 m 2 pr døgn Arealutnyttelse Antall bilturer pr døgn Forretning (arealkrevende) m Kontor m Alt 2 SUM 600 Forretning (arealkrevende) m Industri 3, m SUM 375 Med kombinasjon av de arealbruk som gir mest trafikk til og fra området (forretning + kontor) gis totalt 600 bilturer per døgn. Dette er sum turer inn og ut fra aktuell tomt et gjennomsnittsdøgn. Timen med maksimal belastning antas å utgjøre ca. 12 % for forretning, og 15 % for kontor. Sum trafikk i makstimen er da 84 bilturer (24+60). 3.2 Trafikk ved alternativ regulering til hotell Reguleringsendringen innebærer planlagt hotell med ca. 190 rom samt enklere bevertning i første etasjen. I henhold til erfaringstall fra lignende hotell på Fornebu utenfor Oslo, er det anslått 2,9 bilturer per rom og døgn. En stor andel av dette er med taxi og vil ikke ha behov for parkering. Disse erfaringstall tar utgangspunkt i registeringer fra Dette gir følgende regnstykke: Arealbruk Bilturproduksjon pr rom pr døgn Antall rom Antall bilturer pr døgn Hotell 2, Sum trafikk inn og ut fra aktuell tomt med arealbruk hotell er 551 bilturer per døgn. Timen med maksimal belastning antas å utgjøre ca. 14 %, det vil si 77 bilturer i makstimen. Dette tilsvarer kun marginal endring av trafikkbelastningen i de to alternativene. 4. TRAFIKKAVVIKLING Eksisterende regulering med kombinert formål gir 84 bilturer i makstimen. Reguleringsendring til hotell gir 77 bilturer i makstimen. Dette resulterer i en forskjell på 7 færre bilturer med hotellformål. Reduksjonen av bilturer, som følge av endringsforslaget, vil sannsynligvis ha liten betydning for trafikkavviklingen da trafikken vil fordele seg i omkringliggende vegnett. Fordelingen av trafikk over døgnet antas å være relativt lik for de ulike reguleringsalternativene, det vil si med maksimal belastning i morgen- og ettermiddagsrush (ca. 8-9 og 16-17). Rambøll

9 FORUS 9 (12) 5. MOBILITET Følgende avsnitt beskriver hvilke transportløsninger som er tilgjengelige for området på Forus. Da Forus er et industriområde med visjoner for et fremtidsrettet og bærekraftig miljø, er det viktig og sette opp mål som går på å redusere bilbruket i området. For arealbruk kontor eller hotell finnes det et stort potensial for å bruke andre transportløsninger enn bil i området. Mange av hotellets kunder vil være næringsreisende til bedrifter i nærområdet, som er tilgengelig med korte gangavstander. Sykkelbruket forventes ikke å være stor for hotellgjester for reiser til og fra. Vi tror dog at det kan motiveres og at det finnes potensial for sykkelbruk under selve hotelloppholdet. Et tiltak kan være at hotellet tilbyr gratis utlån av hotellsykler. Omliggende bedrifter kan også gjøre tiltak for å motivere til mer gangtrafikk og bruk av sykkel. Eksempel er kampanjer og konkurranser, etablering av garderober med dusjmulighet samt gode og sikre sykkelstativer nær inngangene. Det bør derfor legges til rette for noe besøksparkering for sykkel. Figur 4 beskriver tilbudet for fotgjenger og syklister i området som forbinder eiendommen til øvrig næringsutvikling for myke trafikanter. Samtlige veier har fortau men tilbudet for sykkel er begrenset. Eksisterende/planlagt sykkelvei går i egen trasé, og forbinder større bedrifter øst og vest for planområdet, men stopper opp ved Svenholmen og Forusbeen, og er ikke direkte knyttet til øvrig sykkelveinett. Figur 4 Tilbud for fotgjengere og syklister. Ramboll

10 10 (12) FORUS Figur 5 beskriver tilbudet for kollektiv transport og fly i området. I figuren ser vi også fremtidig tilbud med bybane. Det er gangavstand til pendlestasjon og buss, men det forventes at hotellgjester som kommer med fly og tog må bruke taxi. Reisende i rushtid, har godt busstilbud til og fra togstasjonen. Det er viktig med godt kollektivtilbud i rushtid, da det i denne tidspunkt vil være mest trafikk til/fra Forusområdet. Valget av offentlig kommunikasjon oppmuntres og av god tilgjengelighet, frekvens, restriksjon på parkeringsplasser, rabatterte bussbilletter. Figur 5 Tilbud for kollektiv transport og flyg. Rambøll

11 FORUS 11 (12) Servicetilbudet i området er vist i Figur 6. I denne figur vises også plassering av et betydelig omfang kontorer og bedrifter. Disse mottar årlig mange overnattingsbesøkende som vil være tenkbare kunder for hotellet. Etablering av et lokalt hotelltilbud nær flyplass, jernbane og nærinsclusteret på Forus syd vil kunne bidra positivt til å redusere unødig transport mellom Sandnes / Stavanger og Forus for forretningsreisende som skal besøke og samarbeide med lokale bedrifter. Samkjøring av varetransport og kantinesamarbeid er også eksempler på tiltak som kan bidra til å redusere bruket av motorisert transport. Figur 6 Tilbud av service og plassering av betydelige kontorer. Ramboll

12 12 (12) FORUS 6. PARKERING Ved alternativ regulering til hotell legges det opp til 36 parkeringsplasser, hvorav 10 % er HCplasser. I henhold til Sandnes kommune sin parkeringsnorm for bygge- og reguleringssaker ved nybygg anbefales inntil 1,5 plasser per 100 m 2 BRA, uavhengig formål. Hvis hotellet bygges med ca m 2 BRA betyr dette maks 90 plasser. Dette vurderes å være i overkant av hotellets behov da det antas at mange besøkende benytter taxi i tillegg til offentlig kommunikasjon og ikke privatbil. Vi støtter planforslaget i at antallet parkeringsplasser skal holdes begrenset for å minimere bilbruket i området. Hvis parkeringsmulighetene er begrenset for biler må det finnes et godt tilbud av parkering for syklister. Gode sykkelstativer vil ikke bare sende signaler om at sykling er en ønsket aktivitet, det vil også sikre at parkerte sykler står på en ryddig og sikker måte. Det antas at få brukere av hotellet vil benytte egen sykkel til overnattingssted, men det bør tilrettelegges for sikker sykkelparkeringsplasser for personalet og for besøkende fra nærliggende bedrifter. Det foreslås også at det etableres en ordning med utlånssykler fra hotellet for enklere og raskere forbindelse til nærliggende bedrifter for møtevirksomhet. Det er lagt til rette for ca 30 sykkelparkeringsplasser godt synlig i skissert illustrasjonsplan for hotellalternativ. 7. TRAFIKKSIKKERHET Reguleringsendringen vil ikke medføre noen endringer av trafikksikkerheten i området i forhold til gjeldende regulering. Planområdet er ikke spesielt utsatt for ulykker i dag, og med en liten nedgang av trafikkmengden som følge av reguleringsendringen vil ikke situasjonen bli forverret. 8. KONKLUSJON Reguleringsendringen medfører en reduksjon med 7 bilturer i forhold til gjeldende regulering. Dette vil ha marginal betydning for trafikkavviklingen da trafikken vil fordele seg i omkringliggende vegnett. Ulykkessituasjonen er knyttet til trafikkmengden og vil derfor heller ikke bli påvirket av reguleringsendringen. I henhold til planskisse foreslås et redusert omfang parkering i forhold til det som er maksimalt tillatt i gjeldende bestemmelser og parkeringsnormer. Dette anses å være akseptabelt for planlagt bruk (hotell) og fordi restriksjoner for bilbruket vil være med å påvirke transportmiddelvalget for mer bærekraftige alternativer. Området har god kollektivtrafikkdekning og det finnes gode muligheter for gangtrafikk og sykkelbruk. Rambøll

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer