Forslagsstillers planbeskrivelse Plan : Detaljregulering for gnr. 67 og bnr. 246, Forus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse Plan 2013115: Detaljregulering for gnr. 67 og bnr. 246, Forus."

Transkript

1 Forslagsstillers planbeskrivelse Plan : Detaljregulering for gnr. 67 og bnr. 246, Forus. Forslagsstiller: Base Property Konsulent: Dark Arkitekter Dato: Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON SAKEN GJELDER SAKSBEHANDLING GJELDENDE PLANER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDE BESKRIVELSE AV PLANENDRING KONSEKVENSER AV FORSLAGET MEDVIRKNING MERKNADER MED KOMMENTARER OPPSUMMERING... 17

2 1. FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende situasjon 1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon vertikalnivå 2(over terreng) 2

3 1.3 Skisse- Mulig fremtidig situasjon vertikal nivå 1 (under terreng) 3

4 2. SAKEN GJELDER På vegne av Base Property, har Dark Arkitekter AS utarbeidet forslag til reguleringsendring innenfor eiendommen Koppholen 17, gnr. 67 bnr Eiendommen på ca. 4 dekar, er ikke bebygget, og benyttes kun til midlertidig parkering. Eiendommen er i dag regulert til blandet formål, kontor/industri/forretning. Det har vist seg at tomtens størrelse er lite egnet for industri og tillatt foretningsformål. Det er heller ingen markedsinteresse for dette i området, blant annet pga tomtens begrensede størrelse og form. I dag fremstår området som uferdig og lite representativt, og forslagsstiller søker derfor å finne en positiv uvikling for sin eiendom som ivaretar både fornuftig næringsdrift og som kan bidrar til områdets positive utvikling. Eiendommen sett fra syd Eiendommen sett fra nor I tråd med øvrig næringsutvikling på Forus er det vist interesse for å etablere et foretningshotell på eiendommen nordøst i felt B13. Et hotell for næringsreisende vil kunne ivareta overnattingsfunksjon for besøkende som skal i møter i egne og samarbeidende bedrifter i området. Nærheten til flyplass og offentlig kommunikasjon vil gjøre det mer attraktivt og regionalt mindre transportkrevende for forretningsreisende å kunne overnatte og arbeide i kortere perioder nært tilknyttet bedriftene de skal arbeide i og for. Med et lokalt hotelltilbud unngår man å pendle mellom hoteller i Stavanger eller Sandnes og Forus for møter eller arbeid som går over flere dager. Hensikten med reguleringsendringen er å innta formålet hotell/bevertning, til erstatning for industri/forretning som tas ut. Kontorformål beholdes som planlagt for å ivareta eiendommens fleksibilitet. Dette vil tilrettelegge eiendommen for mer hensiktsmessig bruk og en utvikling som samsvarer med næringsområdets behov og naturlig utvikling. I tillegg foreslås mindre justeringer av byggegrensene og byggehøydene, samt endret beregning for utnyttelse pga endrede beregningsregler i Henhold til nye forskrifter. Det er skissert et hotellprosjekt på eiendommen som medfører justeringer av premisser i eksisterende rammeverk. Skissert hotells størrelse og funksjon er primært tilpasset for besøkende og forretningsreisende til det økende antall bedrifter som finnes i nærområdet. Prosjektet er også tilpasset rasjonell drift og gode bygge- / og miljøtekniske løsninger. Hotellet vil dekke lokale behov tilknyttet eksisterende næringsvirksomhet. Bevertning er tiltenkt som en del av hotellets driftskonsept for å ivareta matservering. Funksjonen vil også kunne støtte opp rundt lokale virksomheters behov for å møtes med tilreisende kolleger i mer uformelle og representative rammer mellom foretningsavtaler og møter. 4

5 B13 Eieropplysninger Gnr. 67 bnr. 246 Base Property v/ Kjetil Andresen Planområdet er lokalisert på kartet over. Planområdet er på 3803,6 m SAKSBEHANDLING Tidligere behandling I samråd med Sandnes kommune ble det i oppstartsmøte januar 2013, vurdert at saken kunne behandles som en mindre reguleringsendring. Dispensasjonssøknad ble vurdert, men kommunen anbefalte å behandle saken som en mindre reguleringsendring. Forslag til mindre reguleringsendringer ble sendt på begrenset høring i perioden Det kom inn fire uttalelser innen fristen. Etter at høringsfristen gikk ut, sendte Fylkeskommunen i Rogaland et brev hvor det ble påpekt at endring av formål ikke kunne behandles som en mindre reguleringsendring, og anbefalte at saken ble sendt tilbake for en ordinær reguleringsplanprosess. Sandnes kommune valgte å fremme saken som en mindre reguleringsendring i utvalg for byutvikling den , sak 13/0413. Følgende vedtak ble fattet: Vedtak 1. Utvalg for byutvikling godkjenner ikke mindre endring av plan , Hotell Forus, felt B Utvalg for byutvikling er positiv til regulering og ber rådmannen legge ut foreslått reguleringsplan på høring. Etter avtale med Sandes kommune ble planforslaget varslet på nytt, nå som en reguleringsendring i hht I høringsperioden kom det inn tre nye uttalelser. Innkomne uttalelser er kommentert og referert og planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn ihht. vedtak av byutviklingskomiteen

6 4. GJELDENDE PLANER Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som næringsområde. Planområdet er avsatt til kombinert formål, foretning/ kontor/ industri, samt grønnstruktur i reguleringsplan for felt B, Forus næringsområde, plan nr , vedtatt Området er regulert til likelydende formål i gjeldende bebyggelsesplan vedtatt Innenfor gjeldende bebyggelsesplan tillates det en utnyttelse på 150 % og en byggehøyde på 12 meter. 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDE Planområdet er en del av reguleringen for Forus sør, felt B13. Tomten utgjør en liten andel av feltets areal og er på ca 4 dekar. Planområdet er tilnærmet flatt. Eiendommen grenser til Koppholen i øst, næringseiendom i vest, lokal avkjørsel i syd og en sykkel og gangsti med adkomst fra Koppholen i nord samt et planlagt 3 m bredt grøntbelte ved siden av denne. Enkelte plantefelt tilknyttet nabobebyggelse er etablert i tråd med retningslinjer i Formingsveiler, Grøntplan_Forus Næringspark fra Eiendommen har ingen naturlig eksisterende vegetasjon. Hovedadkomst med bil til eiendommen ligger på tomtens sydside fra regulert innkjøringsvei fra Koppholen. Felt B13-6 er sett i sammenheng med total utnyttelse for felt B13 og innbyrdes fordeling av kontorformål. Eiendommer i øst og syd er utbygget. Det pågår planer for utvikling lenger vest i delfeltet og på nordre side av sykkel og gangvei. For øvrig er området preget av pågående utvikling og transformasjon. Eiendommer har ikke bebyggelse og benyttes kun til midlertidig parkering. Gjeldende bebyggelsesplan, felt B13 (FKI-6 markert) 6

7 Mobilitet / nærhet: Det er gangavstand til over ansatte i flere større kontor og næringsbedrifter samt servicetilbud, og offentlig transport. (Ref. trafikk- og mobilitets analyse utført av Rambøll fra ) I tillegg er det flere større kontorutbygginger under planlegging på omliggende tomter. Figur, mobilitet / nærhet mellom funksjoner 6. BESKRIVELSE AV PLANENDRING Eiendommen er i dag regulert til: Kombinert formål - forretning/kontor/industri (FKI-6). Reguleringsendringen legger til rette for å ta ut foretning/industri til fordel for hotell/bevertning: Ny reguleringsplan vil da angi: Annen kombinert formål - kontor/hotell/bevertning (KHB). Under terreng ønskes det å legge til rette for parkering, tekniske rom, lager, garderober, trimfasiliteter, pauserom og lignende for kontor, hotell og bevertningsformål. Vertikalnivå 1, under terreng, reguleres til kombinert formål: kontor, hotell, bevertning og parkering (KHBP). I gjeldende plan er det avsatt et parkbelte. Parkbelte er regulert til spesialområde. Dette er et reguleringsformål som utgikk etter ny plan- og bygningslov av Parkbelte videreføres i ny plan, men reguleres nå i hht. ny planlov (Pbl nr. 3) til grønnstruktur- vegetasjonsskjerm. Det skal ikke gjøres endringer i parkbelte i forhold til gjeldende plan. Planforslaget er for øvrig i tråd med intensjoner i gjeldende reguleringsplan om næringsutvikling, og vil ikke berøre formålsgrenser, eller grøntbelter. Eventuelle konsekvenser for trafikk, parkering og mobilitet er utredet. Endringene vil ikke få konsekvenser av betydning i forhold til gjeldende regulering. 7

8 Planlagt disponering på tomten for et hotellalternativ Skissert illustrasjonsplan for hotellalternativ med forplass Skissert perspektiv av hotellprosjekt sett fra syd, Koppholen. 8

9 Endret formål Over terreng, vertikalnivå 2: Eksisterende formål er, FKI-6: kombinert formål: foretning, kontor, industri. Nytt formål blir, KHB: Annen kombinert formål, kontor, hotell, bevertning. Begrunnelse: Eiendommen har vist seg lite hensiktsmessig til foretning og industri pga begrenset størrelse og endret markedssituasjon. Det er interesse for å etablere et lokalt hotelltilbud med bevertning. Et slikt foretningshotell kan støtte opp rundt et økende behov for lokalt overnatting for besøkende til lokale kontorvirksomheter og øvrige bedrifter på Forus Sør. Forslagsstiller ønsker derfor å ta ut forretning og industri og legge inn hotell/ bevertning i kombinert formål for å få en positiv og bærekraftig utvikling av eiendommen som også vil bidra til positiv utvikling av området. Under terreng, vertikalnivå 1: I gjeldende bebyggelsesplan er det tillatt parkering under terreng, det følger av bestemmelsen 7, at dersom sum parkering i parkeringskjeller ikke overstiger 1 plass pr. 100 m2 bruksareal, vil ikke parkeringskjeller medregnes i TU. Ved etablering av hotell innenfor planområdet, reguleres det inn mulighet for å etablere støttefunksjoner under terreng. Eksempelvis teknisk rom, lager, garderober, trimfasiliteter og lignende. Ved etablering av kontor reguleres det inn mulighet for at areal under terreng kan benyttes til parkering. Nytt formål under terreng: KHBP: annet kombinert formål, kontor, hotell, bevertning, parkering. Det inntas egne bestemmelser for areal under terreng. Justering av høyde og etasjefordeling Bebyggelsens etasjeantall ønskes endret fra 5 til 6 etasjer, og man ønsker å fravike bestemmelsen om inntrekning av toppetasje. Det foreslås en maks. byggehøyde på kote + 33,6 som tilsvarer en økning i forhold til gjeldende regulering på 1,6 meter. Begrunnelse: For rasjonell drift av et hotell er det behov for ca 200 rom for at næringen skal være levedyktig. Et hotell har generelt behov for lavere etasjehøyder enn et kontorbygg og vil derfor kunne innlemme flere etasjer innenfor tilsvarende høyde som et kontorbygg. Økt etasjeantall til 6 etasjer er viktig for å oppnå et rasjonelt driftskonsept med tilstrekkelig antall rom. Hotellbygg har et gjennomsnitt på 3,6m pr. etasje mens et kontorbygg har et gjennomsnitt på 4 m. Total høyde i forhold til gjeldende regulering vil i et hotellalternativ endres med 1,6m (21,6m fra planert terreng). Gjennomsnittlig terreng på tomten er c + 12m. Total tillat byggehøyde vil bli c + 33,6m. Hotellets totale volum vil likevel bli mindre i størrelse enn tidligere utredet og omsøkt kontoralternativ i hht gjeldende regulering. Skissert og planlagt hotell skal bygges som et modulbygg og har derfor enkelte bygningstekniske parametere som forutsetning (rasjonelt volum, rette vinkler og like etasjer). Basert på disse forutsetningene er det skissert et arkitektonisk uttrykk som angir et rent volum kontrastert i et ekspressivt fasadeuttrykk med god arkitektonisk kvalitet i eksteriør og utearealer. Hotellet vil med mindre fotavtrykk få mulighet til å etablere en godt synlig adkomst mot Koppholen og en representativ opparbeidet forplass med innslag av grønt. For hotellfunksjon vil tilbaketrekningen fra Koppholen begrense høydevirkning fra veien tilsvarende det en inntrekning av toppetasjen gjør. Selv om etasjeantallet øker vil det totale volumet ikke bli større enn for gitte rammer i reguleringen fordi etasjehøyden er lavere for hotell enn kontor. Opparbeiding av representative utearealer som følge av mindre fotavtrykk vil også kunne virke positiv mot øvrige naboer og sykkelsti. En økning på 1,6 meter i høyde anses som nødvendig for rasjonell drift, men vil ikke påvirke opplevelsen av prosjektet sett utenfra i vesentlig omfang. 9

10 Eksisterende tomt Gjeldende regulering, kontorformål vist Reguleringsendring. Nytt formål- hotell Skissert prinsipp for volumendring / endret etasjeantall og disponering på tomten fra kontor til hotellprosjekt sett fra nord, Koppholen. Utnyttelsesgrad Planforslaget legger opp at areal over terreng og under terreng gis hver sin utnyttelsesgrad. Over terreng: Over terreng er det behov for minimum 6057 m2. Størrelsen på tomtearealet som skal medregnes i grad av utnytting er på 3340,9 m 2 BRA. Utnyttelsesgraden settes til 185 % BRA som gir en BRA= 6180 m 2 for vertikalnivå 2. Under terreng: Det planleggs å legge til rette for etablering av areal under terreng. maks. bruksareal under terreng settes til 1200 m 2 BRA, som tilsvarer 36 % BRA. Totalt innenfor planområdet: Totalt innenfor planområdet er bruksarealet satt til maks m 2 BRA. Utnyttelsesgrad sett i forhold til gjeldende regulering: Utnyttelsesgraden i gjeldende bebyggelsesplan er 6057 m 2 BRA. I tillegg er det gitt tillatelse til å etablere parkeringsanlegg under terreng. Det er ikke satt begrensninger for antall m 2 BRA under terreng. Tomtearealet som skal legges til grunn er satt til 4038 m 2. 10

11 Bruksarealet(BRA) i nytt planforslag er satt til maks m 2 BRA over terreng, og maks 1200 m 2 under terreng. Planforslaget vil ikke medføre vesentlig økning av utnyttelsesgrad i forhold til gjeldende bebyggelsesplan. 11

12 Volum til kontorformål i hht gjeldende regulering Volum vist til hotellformål i hht foreslåtte endringer. Justering av byggegrense Angitt byggegrense ønskes justert mot nord med 1m og rettet ut i sørvestre hjørne mot adkomstvei. Justeringen kompenseres ved også å trekke inn byggelinjen 1 m mot øst (Koppholen) så aktuelt byggefelt tilsvarer regulert felt i størrelse og ikke gir grunnlag for økt omfang bebyggelse. Begrunnelse: Skissert hotell skal bygges som et modulbygg og har derfor en del gitte byggtekniske premisser som må legges til grunn for å få en rasjonell form og driftskonsept med gode energiløsninger. Skissert bygg er et resultat av optimalisering av funksjon og romfordeling og er tilpasset gode statiske, rømmingstekniske, byggetekniske og estetiske løsninger. Volumet er designet slik for å gi et minimalt fotavtrykk og for å skape en representativ forplass for av og påstigning for gjester og en synlig hovedadkomst sett fra Koppholen. Synlig volum over bakken til hotell vil bli tilsvarende størrelse som det som er gjeldende regulering for et kontoralternativ. Uttrykksmessig vil en tilbaketrukket ren form, som legger til rette for en romslig og representativ forplass mot Koppholen, bidra til å fremme områdets kvalitet og være et skritt i riktig retning for å forbedre de lokale omgivelser. Også uteområdet mot nabo i vest skal opparbeides så bygget ikke vil få noen bakside men bidra til et positivt inntrykk sett fra naboeiendommens hovedinngang. 12

13 7. KONSEKVENSER AV FORSLAGET Følgende forhold ved endring er vurdert og vil ikke ha betydning eller relevans i forhold til de mindre endringene som er foreslått. Trafikk og parkering Det et utført en egen utredning for trafikk og mobilitet av Rambøll. Deres konklusjon er som følger: Reguleringsendringen medfører en reduksjon med 7 bilturer i forhold til gjeldende regulering. Dette vil ha marginal betydning for trafikkavviklingen da trafikken vil fordele seg i omkringliggende vegnett. Ulykkessituasjonen er knyttet til trafikkmengden og vil derfor heller ikke bli påvirket av reguleringsendringen. I henhold til planskisse foreslås et redusert omfang parkering i forhold til det som er maksimalt tillatt i gjeldende bestemmelser og parkeringsnormer. Dette anses å være akseptabelt for planlagt bruk (hotell) og fordi restriksjoner for bilbruket vil være med å påvirke transportmiddelvalget for mer bærekraftige alternativer. Området har god kollektivtrafikkdekning og det finnes gode muligheter for gangtrafikk og sykkelbruk.. For kontoralternativet opprettholdes gjeldende bestemmelser som vil gi ca 60 p-plasser. (Parkering under terreng inkluderes ikke i TU i eksisterende bebyggelsesplan). For hotellalternativ er det behov for færre parkeringsplasser, ca 30 besøksparkeringsplasser for gjester på terreng samt snuplass for drosje. Parkeringsløsning vil integreres i oppgradert landskapsplan i hht vist forbilde under. NSE Kitakyushu Technology Center-by PLAT design 08 Med små eller positive endringer for trafikksituasjon anses konsekvensene for trafikk og parkering som følge av endringen som likeverdig med gjeldende regulering. Nærhet mellom hotell og næringsvirksomheter for gående og syklende viser også at etablering av lokalt hotelltilbud kan bidra til økt miljøriktig mobilitet mellom aktuelle funksjoner og derfor kan virke positivt på området. Risiko- og sårbarhet Bygningsmase/volum og inngrep i grunn tilsvarer eksisterende regulering. Eiendommen er tilnærmet flat, og det anses ikke å være eksplosjonsfare fra øvrig bebyggelse eller fare for flom eller ras på eiendommen. Eventuell fare for Radon og tiltak tilknyttet dette vil håndteres i forbindelse med en byggesak. Endringene i risiko og sårbarhet anses som mindre vesentlige i forhold til gjeldende regulering og vil ikke endre forutsetninger ut over det som tidligere er utredet for eiendommen. Sosial infrastruktur: Konsekvenser vil tilsvare det som er utredet i gjeldende plan for kontor/forretning. De foreslåtte justeringer gir ingen vesentlig endring av brukergrupper eller omfang av brukere. Voksne forretningsreisende tilsvarer voksne kontor og bedriftsansatte. Brukere av bygning vil benytte bygget i en større del av døgnet, men denne fordelingen anses som positiv for fordeling av belastning på omliggende infrastruktur og gir god sosial kontroll i området i en større del av døgnet. 13

14 Etablering av hotell med bevertning vil gi et lokalt tilbud til nærliggende kontorer og bedrifter. Det er gangavstand til ca arbeidsplasser og kort avstand til fly, tog, buss og fremtidig bane. Det tilretteleggs for snuplass for taxi og et begrenset antall gjesteplasser på eiendommen. Brukere av hotell anses ikke å ha behov for annen lokal service. Teknisk infrastruktur: Tilsvarende som for kontor/foretning. Estetikk og byggeskikk: Tilsvarende som for kontor/foretning. Et hotellprosjekt vil imøtegå en arkitektonisk standard som er i tråd med nyere kvalitetsbebyggelse på Forus. Planlagt hotellprosjekt legger til rette for en ren og tydelig volumoppbygning med et ekspressivt og kontemporært fasadeuttrykk som kan ivareta gjeldende forskrifter og gode miljøløsninger. Uteområdene vil i få en representativ karakter på den delen av eiendommen som ikke bebygges så hele eiendommens utvikling vil bidra positiv til estetisk utvikling av nærområdet. Stedsutvikling: Området med omgivelser er under transformasjon. Uteområdet for eiendommen vil utvikles i tråd med overordnede planer, retningslinjer og formingsveiledere og vil bidra til å utvikle stedets identitet. Landskap: Sandnes kommune oppfordrer til en noe mer utvidet grøntstruktur enn formingsveileder og plan angir i krysset mellom Koppholen og sykkelsti. Dette ønskes for å styrke og synliggjøre ankomstpunktet for syklende og gående fra Koppholen. Forslagsstiller stiller seg positivt til en styrking av grønt i dette området ved bygging av hotellformål som kan skje i forbindelse med etablering av en representativ forplass for hotellet (ref vedlagt illustrasjonsplan). For øvrig vil man forholde seg til regulerte formålsgrenser, overordnet grøntplan og formingsveileder når det gjelder etablering av grøntstruktur. Universell utforming: Tomten er tilnærmet flat. Hovedadkomst for et hotell planlegges godt synlig. Det vil legges til rette for tydelige kontraster som markerer gangveienes begrensninger og tilrettelagt parkering og infrastruktur i bygning. Det forutsettes å følge de til enhver tid gjeldene lover og regler for universell utforming ved videreutvikling av prosjektet. Juridiske forhold Forslagstiller er ikke kjent med om det foreligger noen juridiske forhold innenfor planområdet. Interessemotsetninger Forus Vest Eiendom har i sine uttalelser opplyst at de er negative til omsøkt planendring. 8. MEDVIRKNING MERKNADER MED KOMMENTARER Planforslaget ble sendt ut på begrenset høring i perioden til Det er innkommet fire uttalelser. Planforslaget ble varslet på nytt , med uttalelsesfrist Direkte berørte naboer, velforeninger, regionale og kommunale høringsinstanser ble varslet i brevs form, og kunngjøringsannonse ble rykket inn i Aftenbladet, Rogaland Avis og på kommunens hjemmeside. Det kom inn tre uttalelser. Alle innkomne uttalelser er kommentert og referert under. Fylkesmannen i Rogaland (miljøvernavdeling), ; har ingen merknader til endringen så sant det ikke medfører økt parkering på bakken. Det anbefales også å bearbeide løsning for uteareal og skjerme grøntområdet mot veien. Kommentar: Det vil ikke bli økt parkering på bakken i forhold til gjeldende regulering. Total parkeringsdekning er redusert for hotellformål. Det henvises til trafikkutredning fra Rambøll vedrørende endring av trafikk: I henhold til planskisse foreslås et redusert omfang parkering i forhold til det som er maksimalt tillatt i gjeldende bestemmelser og parkeringsnormer. Dette anses å være akseptabelt for planlagt bruk (hotell) og fordi restriksjoner for bilbruken vil være med å påvirke transportmiddelvalget for mer bærekraftige 14

15 alternativer. Området har god kollektivtrafikkdekning og det finnes gode muligheter for gangtrafikk og sykkelbruk. Fylkesmannens kommentar til uteområdet vil innarbeides og ivaretas i forbindelse med rammesøknad. Forus Vest Eiendom, Koppholen 19 kommenterer sol / skyggeforhold og ser betydelige begrensninger i forhold til dagslys for egen eiendom. Det henvises til tidligere rammesøkt, men senere skrinlagt, kontorprosjekt som har ligget til grunn på tidspunkt for deres oppkjøp av Koppholen 19. Det bemerkes også at det er lite ønskelig med økt trafikk eller belastning på veinettet i området og henvises også til utvikling av Posten på Koppholen 21. Kommentar: Det refereres til et skrinlagt prosjekt som kun viser en av flere muligheter innenfor gjeldende regulering. Gjeldende regulering tillater bygging av kontorformål i hht byggegrense 4+1 etg mot Koppholen 19. Forslag til reguleringsendringen mot nabo i Koppholen 19 gir et marginalt høydeavvik i forhold til gjeldende regulering slik det er vist på illustrasjoner og snitt nedenfor. Avviket anses ikke å gi betydelige konsekvenser for solforhold og dagslys for Koppholen 19 sammenlignet med gjeldende regulering. Snitt gjennom hovedinngang for Koppholen 19 Det henvises til trafikkutredning fra Rambøll vedrørende endring av trafikk: Reguleringsendringen medfører en reduksjon med 7 bilturer i forhold til gjeldende regulering. Dette vil ha marginal betydning for trafikkavviklingen da trafikken vil fordele seg i omkringliggende vegnett. Ulykkessituasjonen er knyttet til trafikkmengden og vil derfor heller ikke bli påvirket av reguleringsendringen. Eiendommen Koppholen 17 vil etter utvikling ikke lenger bli brukt som midlertidig parkeringsplass. Dette vil ytterligere redusere eksisterende midlertidig biltrafikk i nærområdet. 15

16 Eiendommen sett fra syd, midlertidig bruk til parkering. Svanehalsen Eiendom AS, Koppholden 25 varsler at deres eksisterende virksomhet ute kan medføre noe støy- og lysforurensning i perioder. De gjør også oppmerksom på at det er noe tungtrafikk til deres eiendom. De ber ny utbygning hensyntar dette i sine planer for å unngå fremtidige konflikter rundt dette. Kommentar: Ved søknad om rammetillatelse vil det bli utarbeidet egen lydrapport der støyfohold hos nabo hensyntas slik at fasader og vinduer dimensjonering for dette. Hotellet vil få blendingsgardiner for å sikres mot ytre lysforurensning fra denne naboen. Foreslått endring medfører ingen konsekvens for omliggende trafikkbilde, (ref utredning for trafikk og mobilitet utført av Rambøll). Forslagsstiller er kjent med eksisterende trafikkforhold hos nabo. Statens Vegvesen , har ingen merknader til reguleringsendringen. Kommentar: tas til orientering. Fylkeskommunen i Rogaland (uttalelse etter fristens utløp), Opplyser at fremlagte forslag omfatter en formålsendring som er, i henhold til veileder T-1490 (Miljøverndepartement), «ikke forenlig med bruk av mindre endring». Bruken av området i forslaget, med bruksareal over 7000m2, er noe helt annet enn forutsatt i gjeldende plan. Dette er i alle høyeste grad en vesentlig endring av planen. Saken sendes tilbake slik at den kan gjennomgå en ordinær reguleringsprosess i tråd med lovens intensjon. Kommentar: Som følge av Fylkeskommunens uttalelse ble planforslaget varslet på nytt. Fylkesmannen i Rogaland, ny uttalelse Viser til sin uttalelse av 19. april 2013 hvor det går fram at endring av formål fra forretning/kontor/industri til kontor/hotell/bevertning kan gjennomføres som mindre endring av plan. Det er imidlertid tvilsomt at en så omfattende formålsendring kan fremmes uten ny reguleringssak, se blant annet lovkommentar til plan- og bygningsloven Fylkesmannen beklager feilen, og imøteser saken på ny høring. Kommentar: uttalelsen er tatt til etterretning og saken er kunngjort på nytt. Innkomne uttalelser etter ny kunngjøring med uttalelsesfrist Brannvesenet Sør Rogaland, Henviser til krav i TEK 10 til tilfresstillende slokke- og atkomstmulighet. Ber om at prosjekterende ivaretar brannvesenets adkomstbehov mht veibredde, svingradier, oppstillingsplasser, høyde og vannleveranse mv. i tidlig planleggingsfase. 16

17 Kommentar: planforslaget legger ikke opp til vesentlige endringer i forhold til gjeldende plan. Brannvesenets bemerkninger vil bli ivaretatt. Lyse Elnett Opplyser at det tidlig i planprosessen må avklares om kapasitet i nettstasjon nær området. Blir effektbehovet for høyt må det etableres ny nettstasjon med et arealbehov på ca. 5m x 5m inne på planområdet. Gjør oppmerksom på eksisterende nettstasjon og kabler inne på område. Flytting/endring samt ny til knytinger, skjer til enhver tids gjeldende retningslinjene. Kommentar: tas til etterretning. Forus Vest Eiendom , Viser til tidligere uttalelse av brev 13/5 2013, som fastholdes. Opplyser at de er sterkt i mot dette og ønsker ingen reguleringsendring til hotell drift. Begrunnet i vedlagt brev av 13/ Ber om å få all informasjon som er rundt denne saken. Også tilgang til eventuelle møter. Kommentar: Se kommentar gitt til uttalelsen fra Forus Vest AS er varslet ihht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Den kommunale planprosess og saksbehandling er tilgjengelig på web-innsyn og vedtak fattet i utvalg for byutvikling , forutsettes oversendt fra kommunen. 9. OPPSUMMERING Da eiendommen har vist seg for liten, og dermed lite hensiktsmessig for bruk til industri og foretningsformål, ønskes foretning / industri i reguleringen tatt ut av blandet formål til erstatning for et foretningshotell med bevertning. Kontorformål opprettholdes for å gi eiendommen god fleksibilitet, men man har nå enighet med aktuell drifter for hotell, og har som plan å søke om byggetillatelse for hotell straks reguleringsendringen er ferdigbehandlet. Det er økende behov og etterspørsel etter et lokalt overnattingssted, og tomten størrelse er godt egnet for bruk til hotell. Et hotell for lokale besøkende til områdets mange bedrifter vil kunne bidra til en positiv utvikling av området. Det vil også kunne redusere behov for regional transport til nærliggende byer i tillegg til å bidra til økt effektivitet i lokal næringsvirksomhet på området fordi det forkorter reisetid og avstander for besøkende til Forus Syd. Øvrige endringer som er foreslått er kun mindre endringer i bestemmelser for å kunne gjennomføre endret formål funksjonelt og estetisk på en god måte. Synlig volum over bakken endres ikke i størrelse og et hotellprosjekt vil gi redusert fotavtrykk og dermed en bedre og mer representativ utnytelse av eiendommens utearealer. Trafikkanalyse viser for hotellformål en reduksjon av trafikk og også mindre behov for parkering. Endringene vil ikke få vesentlige konsekvenser i forhold til gjeldende regulering, og anses derfor som en god utvikling for eiendommen i tråd med overordnede planstatus og rammebetingelser. 17

PLAN DETALJREGULERING FOR GNR 67, BNR 246 OG 230- FORUS

PLAN DETALJREGULERING FOR GNR 67, BNR 246 OG 230- FORUS SANDNES KOMMUNE - BYPLANSJEFEN Arkivsak-dok. Saksbehandler Behandles av Møtedato Rådmannen på delegasjon 16.10.2013 PLAN 2013 115 DETALJREGULERING FOR GNR 67, BNR 246 OG 230- FORUS SAKEN GJELDER Dark arkitekter

Detaljer

2. gangsbehandling - Plan Detaljregulering for gnr 67 bnr 246 og Forus

2. gangsbehandling - Plan Detaljregulering for gnr 67 bnr 246 og Forus SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05427-22 Saksbehandler Martin Tengesdal Torstenbø Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 19.02.2014 Bystyret 25.03.2014 2. gangsbehandling - Plan 2013

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B

ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR LØKKEBERG FELT B Utarbeidet: dato 26.06.2015 Sist revidert: dato 29.09.2015 INNHOLD 1 HOVEDTREKK I PLANENDRINGEN... 1 2 3 1.1 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG SITUASJON...

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING Oversikt til KPK 23.3.15 Tab.nr/ tema 1. Næring Dok.nr 360 Sak 14/02872 183 Sandnes øst utvikling AS Avsender Innhold Rådm. vurdering

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Arkiv: PlanID - 0452.00, K2 - L12 Vår ref: 13/148-21 Journalpostid: 14/27746 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0452.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE SOLHØGDA, NORD FOR JÆREN HOTELL, BRYNE Saksgang: Utval

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA 2A - BACKE PROSJEKT AS

VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA 2A - BACKE PROSJEKT AS Iht. adresseliste Dato:16.05.2017 Vår ref.: SVESYVER 17/1580-6 Arkivkode: FEIGB 62/23 Løpenum: 17/11003 Deres ref: VEDTAK SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR OPPLAND PARK - GNR. 62/23 - STORGATA

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 274/16 99/17 PRIVAT PLANARBEID - NÆRINGSOMRÅDE - LØVSETVOLLEN Planid 2016007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.06.2017 PS 90/17 Kommunestyret 20.06.2017

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller:

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Del av Bjønnesveien Forslagsstiller: Arkitekt Bengt G Michalsen AS for hjemmelshaver av gnr/bnr 503/ /89 i Bjønnesveien, Frode Goggsbo. Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON...

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no

D A R K QUALITY POND HOTEL. Hotell UNDER CONSTRUCTION. www.darkarkitekter.no D A R K QUALITY POND HOT UNDER CONSTRUCTION www.darkarkitekter.no STAVANGER E39 THE POND@FORUS SOLA FORUS STAVANGER FLYPLASS, SOLA SANDNES QUALITY POND HOT Dark Arkitekter AS THE POND HOTL Et nytt hotell

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 29/12/16 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår

Detaljer