Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning"

Transkript

1 Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltaket kan få for trafikksituasjonen i området. Det er også sett på eksisterende trafikkmengde i Kirkeveien og hvor stor del av denne trafikken som er gjennomgangstrafikk. Det er også gjort registreringer av gang og sykkeltrafikk i Kirkeveien, som er en skolevei. I det følgende er Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger benyttet for å anslå trafikkøkninger, største time og dimensjonerende timetrafikk. Dagens trafikk er beregnet ut fra tellinger på 3 ulike tellepunkt utført til forskjellige tider på dagen. Området for planlagt tiltak er lokalisert i Granveien. Boligprosjektet inneholder omtrent 30 nye enheter og omfatter gnr 15 bnr 88 og 101. På eiendommene i dag er det lokalisert én stor enebolig. Eneboligen skal rives for å gi plass til et moderne og energieffektivt leilighetsbygg. Tiltaket er lokalisert nær bybanestopp og framtidig næringskorridor på Minde og er slik i tråd med kommunens ønske om å fortette samt behovet for flere boliger i Bergen. 1

2 2 Dagens trafikksituasjon For å beskrive dagens trafikksituasjon er det utført en rekke tellinger. Det ble satt opp tre tellepunkt; TP1 3. Formålet med tellingene er å gi et bilde på hvor stor trafikk det er i Kirkeveien, både av myke og harde trafikkanter, samt å finne ut hvor stor del av trafikken som er gjennomgangstrafikk, fortrinnsvis i nordre del av Kirkeveien (mellom TP1 og TP2). Vi har ved hjelp av tellingene også søkt å finne klare tendenser for hvor trafikken kommer fra. Det ble for hvert av tellepunktene foretatt tellinger i tidsrommene kl: 07 08, og for å få registrert morgentrafikken. Disse tellingene ble utført tirsdag 20. mars For ettermiddagstrafikken ble det utført tellinger kl , og onsdag 21. mars I tillegg ble det registrert trafikk i TP2 også i tidsrommet k Dette ble i hovedsak gjort for å få en bedre oversikt over myke trafikkanter, fortrinnsvis også for dette tidsrommet. Det er foretatt tellinger med følgende inndeling; tungtransport, buss, sykkel, motorsykkel/moped, skoleelev gående, voksen gående, bil, barnevogn. Summen pr. time av de enkelte telleobjektene er summert opp i vedlagte skjemaer. Det er også laget tegninger som illustrerer trafikkstrømmene i den timen med størst målt biltrafikk for h.h.v. morgentrafikk og ettermiddagstrafikk. Tendensene som disse trafikkstrømmene viser for biltrafikk underbygges av tilsvarende tendenser for de andre tidspunktene det er foretatt tellinger på. Tidsrommene det ble målt størst biltrafikk var da h.h.v. kl og kl Morgentrafikk Figur 1 nedenfor viser største timetrafikk for biler i morgentrafikken på tellepunkt 1 (TP1). Figur 1: Turproduksjon bil, maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP1 2

3 Figur 1 viser at det er forholdsvis liten trafikk inn og ut av Granveien og at den største turproduksjonen for biltrafikk er trafikk fra Kirkeveien og ut Conrad Mohrs veg. Figur 2: Turproduksjon bil, for maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP2 Figur 2 viser største timetrafikk for biler i morgentrafikken på tellepunkt 2 (TP2). Tellingene viser en del trafikk fra og sørover mor Paradis. Det ble ikke registrert biltrafikk fra/til Kirkeveien/. Det mest interessante tellingene viser er imidlertid at trafikken i Kirkeveien i både sør og nordgående retning er forholdsvis lik i tellepunkt 1 og 2. Dette betyr at biltrafikken langs Kirkeveien mellom TP1 og TP2 i all hovedsak er gjennomgangstrafikk basert på denne tellingen. 3

4 Figur 3: Turproduksjon bil, for maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP3 Figur 3 viser største timetrafikk for biler i morgentrafikken på tellepunkt 3 (TP3). Tellingene viser at det er forholdsvis liten trafikk på sørenden av Kirkeveien, til og fra Paradis og at det kommer mye trafikk inn og ut av Storetveitveien via Lindeallèen. Størstedelen av denne trafikken går til/fra Kirkeveien, nord for TP 3, men det er også mye lokal trafikk. I morgenrushet er det en betydelig større andel av trafikken som går fra Storetveitvegen via Lindeallèen og mot Kirkeveien enn som går motsatt veg. Hvis man sammenligner trafikk i Kirkeveien mellom TP 2 og TP 3 finner man at en stor andel av denne trafikken har sitt målpunkt lokalt, i området mellom tellepunktene. 4

5 Figur 4 nedenfor viser største timetrafikk for myke trafikanter i morgentrafikken på tellepunkt 1 (TP1). I framstillingene under er gående og voksne samt barnevogn tatt med som myke trafikanter. Syklister er ikke medtatt. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. Figur 4: Myke trafikanter, maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP1. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. Det er til sammen 10 (fra Granveien og fra Conrad Mohrs veg) som bruker som skoleveg i største time i morgentrafikken. 9 av disse skoleelevene kommer fra Granveien. 5

6 Figur 5 viser største timetrafikk for myke trafikanter i morgentrafikken på tellepunkt 2 (TP2). Figur 5: Myke trafikanter, maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP2. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. 6

7 Tellingene viser en del gangtrafikk fra både og mot Paradis i største time for myke trafikanter på tellepunkt 2. Størsteparten av gangtrafikken er. 19 av disse skoleelevene kommer fra og 14 av disse skoleelevene kommer fra. Figur 6 viser største timetrafikk for myke trafikanter i morgentrafikken på tellepunkt (TP3). Figur 6: Myke trafikanter, maks time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 i TP3. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. Tellingene viser en del gangtrafikk spesielt fra Kirkeveien i største time på tellepunkt 3. Størsteparten av gangtrafikken er. Størstedelen av gangtrafikken registrert inn/ut Lindealléen krysser vegen for deretter å gå over Storetveitmarken til Storetveit skole. 7

8 2.2 Ettermiddagstrafikk Figur 7 nedenfor viser største timetrafikk for biler i ettermiddagstrafikken på tellepunkt 1 (TP1). Figur 7: Turproduksjon bil, for maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP1 Trafikkmessig for biltrafikken gjør den samme fordelingen seg gjeldende her som for morgentrafikken, bare med motsatt fortegn i forhold til retning. For ettermiddagstrafikken viser tellingene at en betydelig større andel av trafikken nå går fra Conrad Mohrs veg og sørover Kirkeveien og at trafikk fra Kirkeveien mot Conrad Mohrs veg nå er mindre enn i morgenrushet. 8

9 Figur 8: Turproduksjon bil, for maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP2 Hvis man sammenligner trafikken på mellom TP1 og TP2 (se figur 8) ser man at trafikkproduksjonen også her er ganske lik. Tellingene viser altså svært liten lokal biltrafikk i denne delen av Kirkeveien og en stor gjennomgangstrafikk. Hovedtyngden av gjennomgangstrafikken går i sørlig retning i morgenrushet og i nordlig retning i ettermiddagsrushet. 9

10 Figur 9: Turproduksjon bil, for maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP3 Ettermiddagstellingene ved TP 3 viser også her de samme tendensene som for tellingene av morgentrafikken, også her med motsatt fortegn m.h.p. retning. Den største biltrafikkmengden går fra Kirkeveien i nord, via Lindeallèen og ut Storetveitvegen. Hvis man sammenligner med trafikken i TP 2 ser vi at det også her er en god del lokal trafikk som knytter seg på i området rundt Lindeallèen og langs mellom TP 2 og TP 3. 10

11 Figur 10 nedenfor viser største timetrafikk for myke trafikanter i ettermiddagstrafikken på tellepunkt 1 (TP1). Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. Figur 10: Myke trafikanter, maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP1. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. I maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 til 16:00 i TP1 ser vi av tellingene at det ikke er så mange. De fleste av skoleelevene er registrert i timen før, mellom kl. 14:00 15:00. 11

12 Figur 11 viser største timetrafikk for myke trafikanter i ettermiddagstrafikken på tellepunkt 2 (TP2). Figur 11: Myke trafikanter, maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP2. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. 12

13 I maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 til 16:00 i TP2 ser vi av tellingene det samme som for TP1 at det ikke er så mange. De fleste av skoleelevene er registrert i timen før, mellom kl. 14:00 15:00. Figur 12 viser største timetrafikk for myke trafikanter i ettermiddagstrafikken på tellepunkt 3 (TP3). Figur 12: Myke trafikanter, maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 16:00 i TP3. Tallene til venstre i figuren viser antall, tallene til høyre viser antall andre myke trafikanter. I maks time for ettermiddagstrafikk kl. 15:00 til 16:00 i TP3 ser vi av tellingene det samme som for TP1 og TP2 at det ikke er så mange. De fleste av skoleelevene er registrert i timen før, mellom kl. 14:00 15:00. 13

14 2.3 Beregning av ÅDT Beregning av årsdøgntrafikk (ÅDT): Med grunnlag i utførte korttidstellinger og typiske variasjonskurver gitt i Statens vegvesens håndbok 146, Trafikkberegninger (1988), beregnes ÅDT som følger: registreringsperiodens trafikkvolum ÅDT = korreksjonsfaktor hvor registrert volum er registrert volum i perioden t, korreksjonsfaktor = a * b * c Den timen det ble registrert størst biltrafikk var timen mellom kl. 15 og 16. Timetrafikk i maks time for Kirkeveien TP1 2 er ut fra tellingene en turproduksjon på 67. For Kirkeveien TP2 3 var turproduksjonen 104 i samme tidsrom. Tilsvarende tall for turproduksjon i Lindeallèen TP3 Storetveitvegen er 129 (inkl. 2 mopeder). a = antatt andel av døgntrafikken i perioden t (største time om ettermiddagen antas å ha et trafikkvolum tilsvarende 20 % av døgntrafikken) = 0,20. Dette grunnet antatt stor gjennomgangstrafikk i forbindelse med morgen og ettermiddagsrushet. b = antatt, relativ belastning i forhold til gjennomsnittsdøgnet (onsdag om våren antas å ha et trafikkvolum tilsvarende 108 % 1 av ukedøgntrafikken) = 1,08 c = antatt, relativ belastning i forhold til gjennomsnittsuken (ukedøgntrafikk i uke 12 antas å ha et trafikkvolum tilsvarende 96 % 2 av årsdøgntrafikk) = 0,96 Dette gir følgende trafikktall: Kirkeveien TP1 2: ÅDT = 67 / (0,20 * 1,08 * 0,96) 323 Kirkeveien TP2 3: ÅDT = 104 / (0,20 * 1,08 * 0,96) 502 Lindeallèen TP3 Storetveitveien: ÅDT = 129 / (0,20 * 1,08 * 0,96) Dimensjonerende time Trafikkanlegg dimensjoneres vanligvis for en timebelastning som overskrides i relativt få av årets timer. Dimensjonerende time beregnes som en viss prosentandel Dimensjonerende time er den trafikkmengden som vegnettet er dimensjonert for. 1 Basert på ukevariasjonskurver i håndbok Basert på årsvariasjonskurver i håndbok

15 av ÅDT avhengig av veiens funksjon. For dette området settes dimensjonerende time til 20 % av ÅDT. Kryss og avkjørsler fra offentlig vei utformes etter Statens vegvesens håndbok 17, Veg og gateutforming (2007) med utgangspunkt i dimensjonerende timetrafikk for krysset. 3 Turproduksjon ny trafikk Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall bl.a. for ulike typer bygninger, virksomheter eller arealbruk. I tillegg gir utført telling en indikasjon på hvor i det anbefalte variasjonsområdet til erfaringstallene man i dette tilfellet bør ligge. Turproduksjon omfatter summen av alle turer ut og inn av et område (=ÅDT for biltrafikk). I følge vegvesenets håndbok 146 Trafikkberegninger ligger turproduksjon for bolig på mellom 2,5 og 5 turer pr. boligenhet pr. døgn. På tomten i Granveien planlegges det 30 leiligheter. Det at det planlegges leiligheter, kombinert med nærhet til arbeidsplasser/ senterområde, gode bussforbindelse og nærhet til bybane gjør at det er naturlig å anta at turproduksjonen ligger i nedre del av variasjonsområdet, altså på 2,5 turer pr. boligenhet pr. døgn, i praksis sannsynligvis enda lavere. Dersom vi legger 2,5 turer pr. boligenhet pr. døgn til grunn gir dette en økning i ÅDT ut fra Granveien på ca. 2,5 * 30 = 75. Dersom vi regner om dette tallet til en teoretisk maks time vil denne bli; Granveien ny trafikk maks. time: ÅDT = 75 * (0,20 * 1,08 * 0,96) 16 4 Virkning på dagens trafikkbilde Ut i fra tellingene kan det være naturlig å anta at mellom 1/4 og 1/5 av den nye trafikken fra de planlagte leilighetene vil gå inn og ut på Kirkeveien mot sør. Det kan videre antas at et tilsvarende antall går videre opp Granveien mot nordøst, og at den resterende trafikken 1/2 3/5 går inn og ut på Conrad Mohrs veg. Hvis vi legger dette til grunn vil ekstra trafikkalt bidrag i maks time være 3 4 biler. Dette gir en økning på ca. 5 % mellom TP 1 og TP 2, og tilsvarende 3 % mellom TP 2 og TP 3. Dette vurderes å være en marginal økning av biltrafikken på Kirkeveien. Ut i fra tellingene ser vi at det er 9 som kommer fra Granveien som bruker som skoleveg til Storetveit skole i største time om morgenen. Storetveit skole er en ungdomsskole og en utbygging i Granveien med inntil 30 enheter vil gi noen flere i ungdomsskolealder, år. Hvis vi antar at det i hver enhet bor fra 1 til 4 personer og at disse personene er fra 0 til 80 år, gir dette et snittantall på 2,5 personer x 30 enheter fordelt på 80 år (2,5 x 30 = 75 delt på 80 = under 1). Skoleelever går på ungdomsskole i 3 år og hvis vi ganger dette med 1 får vi maksimalt 3 nye ungdoms som følge av en utbygging. Dagens antall lang (mellom Granveien/Conrad Mohrs veg til krysset ved ) er 19 i største time på morgenen. Samlet vil dette ved en utbygging på 30 enheter gi en økning i den totale mengde lang frem til på maksimalt 16 %. 15

16 5 Drøfting tiltak Tellingene gir et klart bilde av eksisterende situasjon når det gjelder biltrafikk; Det er forholdsvis stor trafikk på Lindeallèen. Mye av denne trafikken har sitt målpunkt lokalt eller mellom TP 2 og TP 3, altså i nordre del av Kirkeveien. Tellingene viser også at trafikken i nordre del av Kirkeveien (mellom TP 1 og TP 2) er betydelig lavere enn i sør. I tillegg dokumenterer tellingene at brorparten av denne trafikken er gjennomgangstrafikk. Hvis vi studerer målt gjennomgangstrafikk for dimensjonerende time (mellom kl. 15 og kl. 16) finner vi at gjennomgangstrafikken ligger mellom 90 og 100 %. Ser vi på tallene for største morgentrafikk (mellom kl. 08 og kl. 09) se vi at tallene er noe mindre, men det er også den totale turproduksjonen for dette tidsrommet. En teoretisk beregning av ÅDT fra lokal biltrafikk mellom TP 1 og TP 2 gir følgende tall; Antall enheter på strekket er ca. 20, da inkludert en del leiligheter. Dersom vi legger 3,0 turer pr. boligenhet pr. døgn til grunn gir dette en beregnet lokal trafikk i Kirkeveien, generert mellom TP 1 og TP 2 på ca. 3,0 * 20 = 60. Dette er % av den totale årsdøgntrafikken som er beregnet mellom disse tellepunktene. Dette tallet er større enn det som tellingene antyder. Det er derfor naturlig å anta at gjennomgangstrafikken ligger på minst 85 % av den totale trafikkproduksjon i mellom TP 1 og TP 2. Tellingene viser at trafikk fra på Kirkeveien i TP 2 totalt for alle tellingene er 36 passeringer. Det antas at tilnærmet all trafikk fra kommer innenfor de tidsrommene det har vært telt. Tilsvarende tall for andre myke trafikkanter er 18. Det antas videre at dette tilsvarer 2/3 til halvparten av all trafikk fra andre myke trafikkanter i et gjennomsnittsdøgn. Grovt beregnet kan man anta at det fra et leilighetsbygg med 30 boenheter til en hver tid vil være inntil 3 personer som er i alderen år og som bruker Kirkeveien til skoleveg daglig. Dette tilsvarer inntil 6 passeringer på en gjennomsnitts skoledag. Det tilsvarer en økning på ca. 16 % i forhold til den eksisterende registrerte skoleelev gangtrafikken. Eksisterende biltrafikk på Kirkeveien er moderat, men tverrsnittet på veien er smalt og det er mye gjennomgangstrafikk. En smal vegbredde er imidlertid også med på å holde fartsnivået nede. Etablering av fortau langs nordre del av Kirkeveien vil øke vei tverrsnittet og skille myke og harde trafikkanter. Det kan imidlertid også bidra til å øke gjennomgangstrafikken og fartsnivået langs vegstrekningen. Etablering av fortau vil bli svært kostbart og omfattende; med skjæringer, støttemurer og inngrep i hager m.m. og vil endre strøkskarakteren i området på en negativ måte. Da hovedutfordringen med økt trafikk som følge av økt utbygging er potensielle konflikter mellom harde og myke trafikkanter, derav som bruker strekningen til skoleveg må det være et mål i seg selv å få ned biltrafikken gjennom området. Da det basert på tellinger og beregninger antas at gjennomgangstrafikken for bil er i størrelsesorden 85 %, vil det å sette opp gjennomkjøring forbudt skilt for mellom TP 1 og TP 2 være det klart mest effektive tiltaket som kan settes i verk. Det bør i tillegg vurderes å etablere fartsdumper på utvalgte steder for å redusere fartsnivået. Med disse tiltakene vil all økt biltrafikk til og fra Granveien sør for det planlagte boligprosjektet bli kanalisert ut i Conrad Mohrs veg. Man vi stå igjen med en teoretisk ÅDT på 0,15 * 323 = 48, noe som tilsvarer en bilturproduksjon i makstimen på under 10. I en situasjon der økt gangtrafikk er marginal og en gjennomgangstrafikk på minst 85 % blir tatt bort, vil det ikke være behov for å etablere et eget fortau for de gående. En bieffekt av et vedtak om gjennomkjøring forbudt i nordre del av Kirkeveien 16

17 er at biltrafikken i det farlige krysset mellom Lindeallèen og Storetveitvegen vil bli redusert. Det vil kunne komme noe økt trafikk på Conrad Mohrs veg og Storetveitvegen, men disse vegene tåler trafikken bedre enn det Kirkeveien gjør. Foreslåtte tiltak: 1. Sette opp gjennomkjøring forbudt skilt ved TP 1 og TP 2 2. Etablere fartsdumper på utvalgte steder for å holde fartsnivået nede Vedlegg: Trafikktellinger og kart over tellepunkt 17

18 Telleskjema morgen TP1 Granveien Conrad Mohrs veg

19 Biltelling Granveien T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Sum Fra Granveien mot 2 biler Fra mot Granveien 2 sykler Fra Conrad Mohrs veg mot 4 biler 5 biler 10 biler Fra mot Conrad Mohrs veg Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien 5 biler 8 biler 7 biler 1er 1 barnevogn 3er 3 sykler 1 barnevogn Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg 2 2 biler 4 6

20 Biltelling Granveien T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra Granveien mot 7 2 Fra mot Granveien Fra Conrad Mohrs veg mot 2 4 biler Sum 9 2 sykler 2 2 sykler 1er Fra mot Conrad Mohrs veg 9 biler 1er 10 biler 5 biler 35 biler Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien 2 biler 2 biler Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg

21 Biltelling Granveien T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Sum Fra Granveien mot I voksen Fra mot Granveien 2 3 sykler 2 4 sykler Fra Conrad Mohrs veg mot 5 biler 4 biler 4 biler 9 biler Fra mot Conrad Mohrs veg 4 biler 1er Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg Generelle merknader :En del biler kjører godt over fartsgrensen, lite bra med tanke på barna langs veien.

22 Telleskjema morgen TP2 mot Paradis

23 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Sum Fra mot Paradis 5 biler 5 biler 1er I sykkel Fra Paradis mot 2 biler 5 biler 9 biler 19 biler 3 sykler Fra til mot mot Paradis Fra Paradis mot 8 biler

24 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra 5 biler mot Paradis Fra Paradis mot 2 biler 7 5 biler barnevogn 9 biler 7 biler 1er 4 biler Sum 15 biler 19 2 sykler 1 barnevogn 3er Fra til mot mot Paradis Fra Paradis mot biler biler 4 biler

25 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra mot Paradis 2 biler biler Sum 5 biler 14 biler Fra Paradis mot 2 biler 2 biler 2 biler 3 sykkel 9 biler 5 sykler Fra til mot mot Paradis 2 biler 4 biler Fra Paradis mot 2 biler 6 biler

26 Telleskjema morgen TP3 mot Bergen Lindealleèn mot Paradis

27 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Fra Paradis mot Sted Fra mot Paradis Sum Fra til Lindealleèn 2 biler 2 biler 7 biler 1er 22 biler 6 voksne Fra Lindealleèn mot Fra Lindealleèn mot Paradis 9 biler 4 voksne 1er 2 sykler 4 biler 12 biler 2 sykler 36 biler 7 voksne 4 sykler 4 biler 5 biler Fra Paradis mot Lindealleèn 2 biler 4 biler 2 sykler 2 sykler 10 biler 4 sykler Fra Lindealleèn til Storetveitvegen Fra Storetveitvegen til Lindealleèn 8 biler 6 biler 2 sykler 1er 14 biler 9 biler 1er 9 biler 18 biler 34 biler 3 sykler 52 biler 3 sykler

28 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Sted Fra mot Paradis Fra Paradis mot Sum biler 1er sykler skoleelev 3 sykler 2 biler 6 biler Fra til Lindealleèn Fra Lindealleèn mot Fra Lindealleèn mot Paradis 6 biler biler 3 voksne 4 biler 26 9 biler 7 biler 10 biler 5 biler 4 voksne 1 barnevogn 2er 5 voksne biler 10 voksne 1 barnevogn 2 biler 2 biler 9 biler Fra Paradis mot Lindealleèn Fra Lindealleèn til Storetveitvegen 5 biler 14 biler 7 biler 1 skoleelev 7 biler 5 9 biler 6 3 sykler 7 biler 35 biler 3 sykler FraStoretveitvegen til Lindealleèn 25 biler 10 biler 17 biler 4 biler 56 biler

29 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Sted Fra mot Paradis Sum Fra Paradis mot 2 biler 2 biler 4 biler Fra til Lindealleèn 4 biler 1 barnevogn 4 biler 1er 7 biler 26 biler 4 voksne 1 barnevogn Fra Lindealleèn mot 8 biler 4 biler 8 biler 3 voksne 7 biler 3 voksne 3 sykler 27 biler 8 voksne 3 sykler Fra Lindealleèn mot Paradis Fra Paradis mot Lindealleèn 2 biler 3 6 biler 3 2 biler 4 biler 12 biler Fra Lindealleèn til Storetveitvegen 9 biler 14 biler 1er 37 biler FraStoretveitvegen til Lindealleèn 8 biler 5 biler 10 biler 7 biler 3 sykler 30 biler 4 sykler

30 Telleskjema ettermiddag TP1

31 Biltelling Granveien T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra Granveien mot Sum 3 Fra mot Granveien Fra Conrad Mohrs veg mot 3 voksne 4 5 biler 2 biler 3 voksne 5 6 biler 10 biler 24 biler Fra mot Conrad Mohrs veg 5 biler 6 biler 9 biler 2 biler 22 biler Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg 2 biler

32 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra Granveien mot Sum I skoleelev 2 biler Fra mot Granveien barnevogn I voksen 8 I sykkel 1 barnevogn Fra Conrad Mohrs veg mot 1 8 biler 18 biler 1er 1 barnevogn 50 biler 1 barnevogn Fra mot Conrad Mohrs veg 5 biler I skoleelev 14 biler Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien I skoleelev 5 voksne 2 biler 7 voksne 2 Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg 2 biler 4 voksne

33 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra Granveien mot 2 sykler 1 barnevogn Fra mot Granveien Sum 2 sykler 1 barnevogn 2 sykler Fra Conrad Mohrs veg mot 15 biler 6 biler 7 biler 6 biler 34 biler Fra mot Conrad Mohrs veg 4 biler 4 biler 1er Fra Conrad Mohrs veg mot Granveien 1 barnevogn 2 biler 2 barnevogner 4 biler 3 voksne 3 barnevogner Fra Granveien mot Conrad Mohrs veg 3 voksne Generelle kommentarer: Høy fart: mellom fotgjengere, barnevogn og smal veg. Fartsdempere ble foreslått av en beboer. Kommentar fra syklist: fredagene er verst snakket om et særlig trafikkfarlig punkt lenger oppe på mot tellepunkt 2. Smal møteplass: svingen Conrad Mohrs veg ved tellepunkt 1. Ofte høy fart mot Conrad Mohrs veg. Farten fra svingen og opp stort sett moderat. En beboer mente veien godt kunne stenges i øvre ende og bli enveiskjørt fra tellepunkt 1 mot tellepunkt 3. Hun nevnte at om hun kom kjørende fra Fantoft, så kjørte hun uansett rundt via Conrad Mohrs veg, da dette var enklere og mer oversiktlig.

34 Telleskjema ettermiddag TP2 mot Paradis

35 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Sum Fra 5 biler 2 biler 6 biler 14 biler mot Paradis Fra Paradis mot 2 biler 7 biler Fra til mot mot Paradis 4 biler Fra Paradis mot

36 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra 4 biler mot Paradis Sum 9 biler 19 biler Fra Paradis mot Fra til 7 biler 12 biler voksne 12 2 biler 2 biler mot mot Paradis Fra Paradis mot 1 barnevogn 2 biler 2 biler 17 2 biler 4 biler 1 barnevogn 6 biler 18

37 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra 1 mot Paradis Sum 9 biler 16 biler 12 biler 50 biler Fra Paradis mot 4 5 biler 5 biler 12 biler 4 Fra til 2 biler mot 2 biler 2 biler mot Paradis 4 biler 8 biler 3 voksne Fra Paradis mot 2 biler 1 barnevogn 9 biler 3 voksne 1 barnevogn

38 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn Sted Fra 15 biler mot Paradis Sum 5 biler 6 biler 4 biler 30 biler 2 sykler Fra Paradis mot 4 biler 1er Fra til 2 biler mot mot Paradis 6 biler 3 voksne Fra Paradis mot 6 biler 2 4 biler 14 biler 3 voksne 2

39 Telleskjema ettermiddag TP3 mot Bergen Lindealleèn mot Paradis

40 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Sted Sum Fra mot Paradis 2 biler Fra Paradis mot 2 biler 4 biler Fra til Lindealleèn Fra Lindealleèn mot Fra Lindealleèn mot Paradis 7 biler 3 voksne 8 biler 8 biler 1er 1 18 biler 1 barnevogn 10 biler 3 voksne 3 6 biler 3 voksne biler 6 voksne 35 biler 9 voksne 42 5 biler Fra Paradis mot Lindealleèn Fra Lindealleèn til Storetveitvegen 14 9 biler 2 mopeder 1er 16 biler 2 mopeder 4 biler 14 2 sykler 2 mopeder 2 59 biler 3 mopeder FraStoretveitvegen til Lindealleèn 8 biler 14 biler 17 biler 1er 50 biler

41 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Sted Fra mot Paradis Sum 2 biler 5 biler Fra Paradis mot Fra til Lindealleèn Fra Lindealleèn mot Fra Lindealleèn mot Paradis 18 biler 6 voksne 1 barnevogn 2 sykler 4 biler 4 voksne 5 6 biler 12 biler 6 biler 4 biler 22 biler 1er 2 biler 1 barnevogn 4 biler 1 barnevogn 17 biler 69 biler 10 voksne 2 sykler 1 barnevogn 5 biler 4 voksne 26 biler biler 18 biler 3 sykler Fra Paradis mot Lindealleèn 2 biler 6 biler 2 sykler Fra Lindealleèn til Storetveitvegen 24 biler 1er 2 19 biler 77 biler FraStoretveitvegen til Lindealleèn 14 biler 10 biler 14 biler 12 biler 50 biler

42 T = tungtransport B = Buss S = sykkel M = motorsykkel/moped U = skoleelev gående V= voksen gående I = bil VB = barnevogn P = parkering Lindealleèn Sted Fra 4 biler mot Paradis Sum 5 biler Fra Paradis mot 2 biler 5 biler 2 sykler Fra til Lindealleèn 17 biler 8 biler 7 biler 8 voksne 6 biler 38 biler 9 voksne Fra Lindealleèn mot 7 biler 5 voksne 7 biler 9 biler 26 biler 8 voksne Fra Lindealleèn mot Paradis 2 biler 2 sykler 4 biler 12 biler 4 sykler Fra Paradis mot Lindealleèn 2 sykler 2 biler 8 biler 3 sykler Fra Lindealleèn til Storetveitvegen 18 biler 10 biler 9 biler 9 biler 46 biler FraStoretveitvegen til Lindealleèn 9 biler 1er 1 6 biler 39 biler 2 sykler

43

44

45

46

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12-14 Bergen kommune Opus Bergen AS 07.04.2015 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 06.06.2016 INNHOLD 1. Innledning...side 1 2. Definisjon av begreper og metode.....side 1 3. Dagens situasjon

Detaljer

Sykkel i Byregionprogrammet

Sykkel i Byregionprogrammet NOTAT OPPDRAG Sykkel i yregionprogrammet DOKUMENTKODE 669-RIT-NOT- EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Fjell kommune OPPDRAGSLEDER Espen Eek KONTAKTPERSON erit Karin Rystad SAKSEHANDLER Vegard Eriksen

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn TRAFIKKUTREDNING Oppdrag Trafikkutredning Mosserødveien 17 Sandefjord Kunde Inter Eiendom Versjon 01 Utført av Christian Trankjær Kontrollert v Grethe Myrberg Ref. 1350017457-102 Dato 03.02.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre.

Sett fra vårt ståsted, vil det eventuelle verditapet ved å bygge færre boligenheter oppveies av fordelene en redusert utbygging vil medføre. SJØVEGEN HUSEIERLAG Til Trondheim kommune, Byplankontoret ved byplansjef Ann- Margrit Harkjerr og saksbehandler Kjersti Angelsen Rinbø Sjøvegen 17. august 2012 HØRINGSUTTALELSE DETALJREGULERING AV SJØVEGEN-

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Trafikk- og støyanalyse Herøya

Trafikk- og støyanalyse Herøya Trafikk- og støyanalyse Herøya Delrapport 1 AS M:\812465.obe\Beskrivelser\Rapport 1 revidert.docx Rapport Oppdrag: Trafikk- og støyanalyse Herøya Emne: Dagens utbyggingsmønster delrapport 1 Rapport: Oppdragsgiver:

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende Sammendrag: Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende TØI notat 1103/1998 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1998, 65 sider + vedlegg Statens vegvesen har de siste årene utviklet et bedre

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde Trafikkanalyse Nesttun terminalområde 15.mai 2010 Side: 2 av 21 Side: 3 av 21 Forord I forbindelse med omleggingen av Nesttun terminal og sentrumsområdet i Nesttun som følge av videreføring av Bybanen,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer