NOTAT TRAFIKKVURDERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKVURDERING"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Gunnlaug M. Bucher TRAFIKKVURDERING INNHOLD 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Reisemønster på Nesodden Turproduksjonsberegning Krysset Glenneveien x FV Avkjørsel Jaerbanen fra FV Fremtidig trafikksituasjon Turproduksjonsberegning Krysset Glenneveien x FV 156, med full utbygging Avkjørsel Jaerbanen fra FV Gang-sykkelvei langs Glenneveien Dagens situasjon Krav til fremtidig løsning Fremtidig situasjon Oppsummering og Anbefaling Kilder...27 Asplan Viak AS - - asplanviak.no

2 NOTAT 1 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan for Bomansvik er det nødvendig med en kapasitetsvurdering av krysset Glenneveien x FV 156. Glenneveien er adkomstvei til boligområder, skole, og hytter. Fv156 har per 2013 årsdøgntrafikk(ådt) på 4200 i planområdet. På østsiden av veien ligger Jaer skole og boligområder. På vestsiden av veien ligger Jaerbanen og innfallsport til marka. Pågående reguleringsarbeid legger opp til en betydelig utvikling av området med etablering av nye boenheter og ny barnehage. Det legges også opp til utbedring av gang og sykkelveinettet, planskilt kryssing av Fv156(undergang) og etablering av parkering med ca. 45 plasser på vestsiden av Fv156. Illustrasjonen viser forslag til områderegulering som har vært ute til offentlig ettersyn. Planen legger opp til en betydelig vekst i området, sammenlignet med dagens situasjon. Trafikkvurdering 2

3 2 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 2.1 Reisemønster på Nesodden Reisende til Oslo-området fra Nesodden reiser i stor grad kollektivt. Det er gode forbindelser med buss fra Nesodden til Nesoddtangen, og videre med båt til Aker brygge/ Lysaker. Avgang Nesoddtangen brygge Aker brygge hvert 20.minutt mellom og 09.00, og hvert 20 minutt fra Aker brygge til Nesodden mellom og 17.00, ellers hver halvtime. Det går også båt mellom Nesoddtangen og Lysaker. Figur 1 Bussholdeplasser i området. Rute 611 kjører til Nesoddtangen. Følger man FV156 sørover kommer man til E6/E18 mot Drøbak, Ski og Oslo. Trafikkvurdering 3

4 2.2 Turproduksjonsberegning Figur 2 Oversikt over ca-antall boliger og hytter, etter manuell telling på kart. I Bomansvik er det 37 boliger og 66 hytter, i tillegg er Jaer skole med 20 ansatte og 88 elever, og Blåkors med 18 ansatte og 30 langtidspasienter lokalisert her. I området Blylaget er det 21 boliger og 13 hytter som antas å benytte Glenneveien som adkomst. Bebyggelse langs Blylagsveien, antas å benytte direkte avkjørsel til FV 156. Bebyggelsen i området Trafikkvurdering 4

5 Solbukta, antas i størst grad å benytte krysset ved Øvre Glenne (den sørligste avkjørselen fra Glenneveien til FV 156). Området Bomansvik Området Blylaget Området Solbukta Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *66*(60/365) 33 Blåkors 5 18 ansatte 5* (ansatte) Jaer skole ansatte 4* (ansatte) SUM 388 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 100% 388 Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *13*(60/365) 7 SUM 112 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 70% 78 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *165*(60/365) 81 SUM 341 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 25% 85 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør, samt også en del av de som skal mot nord. Totalt trafikkbidrag til krysset Glenneveien x FV 156: 550 kjt/døgn Fordeling nord/sør-trafikk i kryss: Nord 376 kjt ( 55 % av trafikk fra Bomansvik, 100% av trafikk fra Blylaget og Solbukta, gir henholdsvis 213,78 og 85 kjt i bidrag) Sør 175 kjt (45 % av trafikk fra Bomansvik) 1 Levering av skoleelever i den grad det foregår med bil, skal foregå langs FV 156. Derfor blir ikke turproduksjon som følge av levering av skolebarn tatt med her. Trafikkvurdering 5

6 2.3 Krysset Glenneveien x FV Utforming av kryss Krysset er utformet som et ukanalisert t-kryss med vikeplikt fra Glenneveien. Glenneveien er ca 5,5 meter bred, og har ikke midtstripe. Det er mye veietasjon på nordsiden av Glenneveien nært krysset. Figur 3 Krysset sett fra Glenneveien Figur 4 Krysset sett fra FV 156(fra nord), buss-lomme sees til venstre i bildet. Trafikkvurdering 6

7 2.3.2 Trafikk i krysset Glenneveien x FV (12%) FV , ,3 82 FV (15%) ÅDT 2013 (Makstime-andel i parantes) 4200 (12%) Asplan Viak 2013 Figur 5 ÅDT hentet fra NVDB (svingeandeler fra telling). Makstimeandel i parantes Figur 5 viser ÅDT for dagens situasjon. Trafikken er hentet fra veidatabanken (www.nvdb.no). Makstimeandel er regnet fra ettermiddagstelling. Figur 6 Årsvariasjonskurve samlevei med arbeidsreiser (hentet fra håndbok 146) Trafikkvurdering 7

8 Ettermiddagstellingen som er gjennomført er benyttet som den er uten justering. Tellingen ble gjennomført tirsdag 28.mai, det var ingen fridager i denne uka og heller ingen spesielle hendelser. Ser man på årsvariasjonskurve for samlevei med arbeidsreiser(figur 6), ser man at mai ligger på ca 105 % av ÅDT FV156 Hasleveien Glenneveien Dim. ettermiddagstime Asplan Viak 552 Komm: Største time er benyttet Figur 7 Trafikk registrert i telling, tirsdag 28.mai 2013 (største timen i telleintervall ). Figur 7 viser trafikken i den timen med størst trafikk i telleintervallet. På FV 156 er det ca 550 kjt sør for krysset og ca 600 kjt nord for krysset. Glenneveien har 100 kjt i løpet av ettermiddagstimen. Tellingen er utført av kommunen. 0,41 0,59 FV156 0,84 0,16 0,96 0,04 0,69 0,48 0,31 0,75 0,25 0,52 Glenneveien 0,4 0,6 Fordeling svingebevegelser Ettermiddagstelling 2013 Asplan Viak Figur 8 Svingeandeler i krysset Glenneveien x FV 156, registrering ettermiddag mai Trafikkvurdering 8

9 Figur 8 viser svingeandelder for de ulike tilfartene i krysset. Trafikken er ca 70/30 fra Bomansvik mot henholdsvis nord og sør. Til/fra Bomansvik var trafikken overraskende likt fordelt, med 0,48/0,52 fra/mot Bomansvik. Kommentar: Under tellingen ble følgende observert: Trafikk fra Nesoddtangen som skal mot Bomansvik legger seg for langt inn i krysset, og når det samtidig kommer bil fra Bomansvik oppstår det en farlig situasjon. Det er dårlig sikt når man kommer fra Nesoddtangen på grunn av veietasjon. Hendelsen ble observert et par ganger i løpet av totimers-perioden det ble telt. Ved mye trafikk (mange biler) fungerer bussterminalen som høyresvingefelt. De som kommer sørfra og skal ned mot Bomansvik tar snarveien om bussterminalen for å slippe å vente i krysset. Det ble registrert to biler som gjorde det i tidsrommet Trafikkvurdering 9

10 2.4 Avkjørsel Jaerbanen fra FV 156 Dagens avkjørsel til Jaerbanen ligger ca 40 meter fra innkjøring til bussterminal på motsatt side av veien. Per i dag ligger det et busstopp like sør for avkjørselen, dette skal fjernes ettersom all buss-trafikken skal gå via bussterminalen. Figur 9 Avkjørsel til Jaerbanen sett fra nord Figur 10 Avkjørsel til Jaerbanen sett fra sør Trafikkvurdering 10

11 3 FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON 3.1 Turproduksjonsberegning Figur 11 Oversikt over ca-antall boliger og hytter med full utbygging i alle planer. Trafikkvurdering 11

12 Området Bomannsvik/Grøstad Nye boliger er beregnet på grunnlag av reguleringsplan: Fortetting 26 Nye boliger BB1 100 Nye boliger BB2 10 Nye boliger BB3 16 Nye boliger BB4 30 Omgjøring av hytter til bolig 44 Eksisterende boliger 37 Totalt 263 Kommentar: Omgjøring av hytter til bolig gjelder primært for området Grøstad. Området Blylaget Området Solbukta Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *22*(60/365) 10 Blåkors 5 18 ansatte 5* (ansatte) Jaer skole 4 20 ansatte 4* (ansatte) SUM 1495 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 100% 1495 Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte 3 5 2*5*(60/365) 2 SUM 157 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 70% 110 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør. De boliger som ikke benytter Glenneveien, er ikke tatt med i denne beregningen. Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *117*(60/365) 81 SUM 581 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 25% 145 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør, samt også en del av de som skal mot nord. Trafikkvurdering 12

13 3.2 Krysset Glenneveien x FV 156, med full utbygging FV 156 0, , FV ÅDT 2033 Full utbygging Bomansvik 5200 Asplan Viak 2013 Figur 12 ÅDT 2033 med full utbygging i Bomansvik Figur 12 viser beregnet ÅDT for 2033 med full utbygging av planene i Bomansvik og Blylaget. Beregnet døgntrafikk er 1750 kjøretøy på Glenneveien (FV101) og ca 5500 for FV 156. Underlagsdata for veitrafikk er basert på innhentede tall fra Nasjonal Veidatabank (NVDB), trafikktelling i kryss og estimerte trafikktall på bakgrunn av tellinger av antall boliger og hytter i nærområdet (jf kap 2.2). Trafikktall for FV 156 er fremskrevet til år 2033 basert på prognoser fra Norsk Transportplan (NTP). Det er ikke lagt til generell trafikkvekst på Glenneveien. Den planlagte utbyggingen står for generell trafikkvekst. Gjeldende fartsgrenser på veiene er lagt til grunn. Trafikkvurdering 13

14 Fv156 0,7 88 0,3 37 FV FV Dim ettermiddagstime År Asplan Viak 2013 Figur 13 Dimensjonerende ettermiddagstime 2033, beregnet trafikk. Figur 13 viser dimensjonerende ettermiddagstime for 2033 med full utbygging i Bomansvik og Blylaget. Det er bare vist ettermiddagstime ettersom vi så ved tellingen at trafikken mot/fra Bomansvik var veldig lik i løpet av telleperioden (52% trafikk mot Bomansvik og 48% fra Bomansvik). Beregnet trafikk gir 88 venstresvingende og 40 høyresvingende fra FV 156 til FV 101. Fra FV 101 er beregnet trafikk 40 høyresvingende og 88 venstresvingende. Trafikkvurdering 14

15 3.3 Avkjørsel Jaerbanen fra FV 156 Det legges opp til etablering av en større parkeringsplass som skal benytte samme avkjørsel som Jaerbanen. Parkeringen vil sannsynligvis bli benyttet i forbindelse med pendling, idrettsaktiviteter, friluftsliv og aktivitet ved skolen. Det foreslås å flytte avkjørselen ca 90 meter mot sør, det vil gi en bedre avkjørsel i forhold til terreng, samtidig som man ikke deler området med veien midt i. Trafikksikkerhetsmessig er det en stor fordel å flytte avkjørselen sørover. Da kommer man lenger bort fra bussterminalen, samtidig som det blir større avstand til krysset FV 156 x Glenneveien. Ved flytting av avkjørselen reduserer man også faren for lekkasje av gående i avkjørselen. Det vil være kortest/raskest å benytte gangvei fra parkeringsplass til fotgjengerfelt/undergang ved Jaer skole. Eksisterende avkjørsel Ny avkjørsel Figur 14 Forslag til ny avkjørsel flyttet 90 meter sørover på FV156 Trafikkvurdering 15

16 4 GANG-SYKKELVEI LANGS GLENNEVEIEN 4.1 Dagens situasjon Gang- og sykkelveg ligger på sørsiden av Glenneveien frem til Ugleveien, per i dag. G/Sveien ender ved Ugleveien, her er det lagt opp til kryssing av veien (uregulert). Det er relativt oversiktlig der G/S-veien slutter. Glenneveien svinger rett etter Ugleveien, men det er ingen direkte sikthindre som veietasjon/sideterreng. Fartsgrensen er 50 km/t på Glenneveien. Figur 15 Dagens løsning for G/S-vei langs Glenneveien går på sørsiden av veien. Den stopper ved Ugleveien. Trafikkvurdering 16

17 4.2 Krav til fremtidig løsning Beregnet ÅDT på Glenneveien er 1750 kjøretøy. Det er ikke gjort egne registeringer/fremtidsberegninger av fotgjengere og syklister. Jaer skole har 87 elever og vi kan anta at halvparten av disse går/sykler til skolen (en del av elevene tar skolebuss/blir kjørt til skolen). Hvis halvparten går/sykler til skolen har vi ca 25 syklister og 25 fotgjengere. De som sykler til/fra jobb, har gjerne litt annet reisetidspunkt enn skoleelever, vi kan derfor anta at det ikke totalt er mer enn 50 syklister og 50 fotgjengere per time som benytter g/s-vei. Figur 16 viser tabell over minimumsbredder for gang- og sykkelveier basert på antall fotgjengere/syklister per time. Ved lavere antall enn 50 syklister og 50 fotgjengere per time kan det etableres felles gang- og sykkelvei med 3 meters bredde. Figur 16 Tabell hentet fra HB 017, minimumsbredde for gang- og sykkelveier basert på antall fotgjengere/syklister. Glenneveien betegnes som Samlevei type 2 (interne veiforbindelser i byer eller veiforbindelser mellom bygder hvor veien går gjennom bebygde områder). Denne dimensjoneringsklassen brukes når ÅDT > Beskrivelse fra HB 017). Figur 17 viser utforming av Sa2. Ved arealknapphet kan det etableres ensidig fortau/ gang og sykkelvei. Dette bør ha en bredde på 3 meter og være fysisk adskilt fra kjørebanen. Trafikkvurdering 17

18 Figur 17 To forslag til utforming av Sa2 (samlevei 2), hentet fra HB 017 I henhold til framlagt reguleringsplan for området Bomansvik skal det være sammenhengende gang- og sykkelvei langs Glenneveien på strekningen fra Fv156 til Bomansvikveien. Dette er satt rekkefølgekrav om utbygging av g/s-vei mellom Ugleveien og Bomansvikveien før det gis brukstillatelser innenfor BB1. Gang- og sykkelvei bør primært opparbeides gjennomgående på samme side av veien, for å unngå kryssing. For Glenneveien er boligene og ny barnehage lokalisert på nordsiden av veien, mens skolen ligger på sørsiden av veien. Veien må derfor uansett krysses på et punkt. Med den trafikkmengden som er beregnet for Glenneveien, anbefales det enten ensidig g/svei fysisk adskilt fra kjørebanen, eller fortau på begge sider og syklister og biler i kjørebanen. Dette er skolevei, det anbefales derfor ensidig g/s-vei fremfor tosidig fortau. Det er ikke behov for g/s-vei på begge sider av Glenneveien, ettersom det er lite aktivitet på sørsiden av veien, i hovedsak er all aktivitet på nordsiden av veien bortsett fra skolen. På grunn av terrengmessige utfordringer er G/S-vei på del av strekningen i framlagt planforslag lagt på sørsiden av Glenneveien. Kommunen ønsker å vurdere muligheten for en gjennomgående løsning på nordsiden. I neste delkapittel presenteres tre løsninger for forlengelse av g/s-vei. Trafikkvurdering 18

19 4.3 Fremtidig situasjon Forlengelse av dagens trase på sørsiden av Glenneveien Figur 18 Forlengelse av dagens gang- og sykkelvei på sørsiden av Glenneveien Figur 18 viser forlengelse av g/s-vei på sørsiden av Glenneveien. Ved å forlenge gang- og sykkelvei på sørsiden av veien får man et godt tilbud til fotgjengere/syklister med gjennomgående vei. Med denne løsningen må det bli (minst) tre krysningspunkt. Fra BB1, Ugleveien og V2 (vist i plankart, her tegnet som krysningspunkt i vest). Fra BB1 må man anta at det kommer mange gående/syklende, som vil raskest mulig inn på gang- og sykkelvei. Fra Ugleveien kommer eksisterende/ny bebyggelse nord for Glenneveien. Ved V2 er det planlagt ny barnehage, så her bør det etableres kryssing. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Lettest å etablere i forhold til terrenget. Det blir flere krysningspunkter av Glenneveien. Man må også forvente en viss lekkasje av fotgjengere som løper over veien utenom krysningspunktene for å komme seg inn på g/s-vei raskest mulig. Trafikkvurdering 19

20 4.3.2 Dagens trase på sørsiden og videre forlengelse på nordsiden av Glenneveien Figur 19 Forlengelse av dagens gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien Figur 19 viser fortsettelse av dagens gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien. Her må fotgjengere/syklister krysse veien ved Ugleveien eller ved ny V2. Dersom man skal fra BB1 og nordover på FV 156 (mot Nesodden) må man krysse veien to ganger, ellers er situasjonen som før. Alle må krysse veien et sted. Det antas at ved denne løsningen følger syklister/fotgjengere boliggatene på nordsiden av Glenneveien og kommer inn på g/s-vei langs FV156 lenger nord enn krysset med Glenneveien. Ved opptegning av g/s-vei på nordsiden av Glenneveien, viser det seg at det er store terrengutfordringer på strekningen fra Ugleveien til grense 14/104. Her foreslås det derfor å etablere fortausløsning. Figur 20 Problemområde for ny g/s veitrase på nordsiden, her ved Gamle Bomansvik vei Trafikkvurdering 20

21 Figur 20 viser problemområdet for etablering av g/s-vei på nordsiden av Glenneveien. Stor høydeforskjell mellom vei og sidearel. For å videreføre g/s-vei til Gamle Bomansvikvei må det lages trapper. Håndbok 233 sykkelhåndboka sier følgende om sykling på fortau: Et fortau kan gjøres om til en sykkelvei ved oppsetting av skilt nr 522, gang- og sykkelvei. Kryssene må imidlertid ivaretas spesielt. Denne løsningen anvendes: Når man ønsker at syklende skal ha like stor rett til å ferdes på anlegget som gående. Når anlegget er en del av en sammenhengende sykkelrute. På korte delstrekninger, for eks ved hus nær gaten, eller andre spesielt vanskelige forhold. Det er ikke optimalt med fortau som g/s-vei. Strekningen det dreier seg om er relativt kort, og det er terrengmessig vanskelig å etablere g/s-vei. Ved å lage fortauet så bredt som mulig, gis det et tilstrekkelig tilbud til gående og syklende, og løsningen kan derfor benyttes. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Dagens gang- og sykkelvei kan benyttes, man får alle krysninger fra BB1 og boliger vest for Ugleveien, ved Ugleveien. Det blir krysning av Glenneveien ved V2 i tillegg. Løsningen er ikke gjennomgående, og dermed ikke så lettlest, dersom man ikke er kjent i området Ny trase på nordsiden av Glenneveien Figur 21Ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien Trafikkvurdering 21

22 Figur 21 viser forslag til ny gjennomgående trase på nordsiden av Glenneveien. Her er det nok med et krysningspunkt, ved V2. Da legges kryssingen rett ved skolen. Samme problem som i forrige alternativ, en del av traseen må etableres som fortau. Dersom man går for denne løsningen, bør man fjerne eksisterende g/s-vei mellom skolen og Ugleveien. Da unngår man lekkasje utenfor oppmerket krysningspunkt. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Gjennomgående gang- og sykkelvei på nordsiden av veien, der boliger og barnehage skal etableres. Det er tilstrekkelig med et krysningspunkt. Deler av strekningen må lages som fortau på grunn av terrengmessige utfordringer Oppsummering Alle tre forslagene har sine fordeler og ulemper. Det er ønskelig med ensidig gang/sykkelvei, og dette kan man lage på begge sider av Glenneveien. Legges G/S-veien på sørsiden får man flere krysningspunkter, og legges den på nordsiden må en del av strekningen lages som fortau på grunn av terrenget. Forlenger man dagens trase på nordsiden, blir det to krysninger fra BB1 til barnehage (eller om man skal i retning Nesodden). I forhold til trygghet på skoleveien er gang- og sykkelvei på nordsiden den beste løsningen. Her får man bare et krysningspunkt, og det ligger like ved skolen. Fartsgrensen her bør reduseres til 40 km/t med opphøyd gangfelt med god belysning. Rangering av alternativer 1. Gjennomgående gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien, fjerning av dagens trase mellom skolen og Ugleveien. 2. Dagens trase til Ugleveien, videreføring av gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien. 3. Gjennomgående gang- og sykkelvei på sørsiden av Glenneveien. Trafikkvurdering 22

23 5 OPPSUMMERING OG ANBEFALING Oppsummering: Med maksimal utbygging som er lagt til grunn i planarbeidet vil det være behov for venstresvingefelt på hovedvei, samt trafikkøy i sekundærvei i krysset Glenneveien x FV 156. Kapasitetsmessig og sikkerhetsmessig kan noe av utbyggingen skje før tiltak i kryss, ettersom dagens trafikk i krysset er forholdsvis lav. Både i forhold til terreng, tomteutnyttelse og trafikksikkerhet, er det en god løsning å flytte avkjørselen til Jaerbanen sørover. Ut fra sikt og terrengtilpasninger er det foreslått at avkjøringen flyttes ca. 90 meter mot sør. Gjennomgående g/s-vei på nordsiden fra Fv 156 til område BB1, er vanskelig å etablere på grunn av store høydeforskjeller i terreng. Det kan derfor tillates at en del av strekningen etableres som fortausløsning, som benyttes både av gående og syklister. Gjennomgående g/s-vei på sørsiden av Glenneveien kan etableres, men det medfører flere krysningspunkter på Glenneveien. Vurdering av kryss Glenneveien x FV 156 Ved å legge Statens veivesens retningslinjer for vei- og gateutforming gis følgende anbefalinger for krysset Glenneveien x FV 156: Venstresvingefelt Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Antall venstresvingende biler i dim. time: 88 Trafikk i hovedretning (sum begge retninger på hovedvei): 538 Hastighet: 60 km/t Ut fra dette vil det i henhold til Statens veivesens retningslinjer være behov for venstresvingefelt, med beregnet trafikk for full utbygging ihht til reguleringsplaner. Noe utbygging kan tillates før etablering av venstresvingefelt. Høyresvingefelt: Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Antall høyresvingende biler i dim. time: 40 Trafikk på primærvei: 540 Hastighet: 60 km/t Trafikkvurdering 23

24 Ut fra dette vil det i henhold til Statens veivesens retningslinjer ikke være behov for høyresvingefelt. Trafikkøy i sekundærvei: Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Trafikk fra sekundærvei: 125 Trafikk i maksretning på hovedvei i dim. time (C): 354 Hastighet: 60 km/t Beregningene viser at ut fra Statens veivesens retningslinjer anbefales det trafikkøy i sekundærvei. Det kan tillates noe utbygging før det etableres trafikkøy i sekundærvei. Kommentar til kryssutforming Glenneveien x FV 156: Kommunen ser for seg at FV 156 skal bli satset på som hovedadkomst til Nesodden sørfra. Dette kan på sikt medføre økt trafikk på denne veien (på bekostning av f.eks. veien som ligger tilsvarende på vestsida av Nesodden.) Man bør tenke på et helhetlig bilde av kryss langs FV 156, slik at det er enkelt for «nye» bilister å gjenkjenne kjøremønster i kryss langs veien. Trafikkvurdering 24

25 Vedlegg, anbefalinger fra Håndbok 263, Geometrisk utforming av vei- og gatekryss Trafikkvurdering 25

26 Trafikkvurdering 26

27 6 KILDER (kartgrunnlag som er benyttet til skisser) (bilder fra Glenneveien og FV 156) (buss-ruter og kart over bussholdeplasser) Håndbok 017, Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 2008 Hånbok 146, Trafikkberegninger, Statens vegvesen 1989 Håndbok 233, Sykkelhåndboka, Statens vegvesen 2003 Håndbok 263, Geometrisk utforming av vei- og gatekryss, Statens vegvesen 2008 Trafikkvurdering 27

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Beregnet til Hurum kommune Dokument type Rapport Dato 2015.02.10 TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Revisjon 07 Dato 2015/02/10 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Knut Iver Skøien

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag Kongsgårdmoen skole trafikkfaglige vurderinger og veisystem Kunde Kongsberg kommunale Eiendom Notat nr. 1 Dato 2.10.2013 Til Therese Hagen, Feste Grenland as Fra Sigrun Dalen Ganz og Elin

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Gå og sykle til skolen

Gå og sykle til skolen Gå og sykle til skolen Åpning - Dalby Innledning - Selj Innlegg - Stenseng Innlegg Rudi Trafikktelling Dalby Pause Dialog Bøe + alle Oppsummering Dalby Slutt 20:30 Trafikktelling på Fryal/SLUS 8. mars

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden?

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden? Sykkelhåndboka Er vi på linje med resten av verden? Fagmøte om miljøvennlig bytransport 28. aug. 2008 Erik Spilsberg, seniorrådgiver Oppdraget Sammenligne den norske sykkelhåndboka med 6 andre Litteratursøk

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Sykkelplanlegging i Trondheim Systemanalyse Rute S2 Brøsetruta

Sykkelplanlegging i Trondheim Systemanalyse Rute S2 Brøsetruta Trondheim kommune: Sykkelplanlegging i Trondheim Systemanalyse Rute S2 Brøsetruta 12.mai 2011 VISTA Utredning AS 2 Forord Trondheim kommune har etter anbudskonkurranse engasjert konsulent for bistand på

Detaljer

Hovednett sykkel Stjørdal

Hovednett sykkel Stjørdal STJØRDAL KOMMUNE Hovednett sykkel Stjørdal HANDLINGSPLAN 2012 APRIL 1. Innledning Denne handlingsplanen er en oppfølging av rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal vedtatt av kommunestyret 17.11.2009.

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer