NOTAT TRAFIKKVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKVURDERING"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Gunnlaug M. Bucher TRAFIKKVURDERING INNHOLD 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Reisemønster på Nesodden Turproduksjonsberegning Krysset Glenneveien x FV Avkjørsel Jaerbanen fra FV Fremtidig trafikksituasjon Turproduksjonsberegning Krysset Glenneveien x FV 156, med full utbygging Avkjørsel Jaerbanen fra FV Gang-sykkelvei langs Glenneveien Dagens situasjon Krav til fremtidig løsning Fremtidig situasjon Oppsummering og Anbefaling Kilder...27 Asplan Viak AS - - asplanviak.no

2 NOTAT 1 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan for Bomansvik er det nødvendig med en kapasitetsvurdering av krysset Glenneveien x FV 156. Glenneveien er adkomstvei til boligområder, skole, og hytter. Fv156 har per 2013 årsdøgntrafikk(ådt) på 4200 i planområdet. På østsiden av veien ligger Jaer skole og boligområder. På vestsiden av veien ligger Jaerbanen og innfallsport til marka. Pågående reguleringsarbeid legger opp til en betydelig utvikling av området med etablering av nye boenheter og ny barnehage. Det legges også opp til utbedring av gang og sykkelveinettet, planskilt kryssing av Fv156(undergang) og etablering av parkering med ca. 45 plasser på vestsiden av Fv156. Illustrasjonen viser forslag til områderegulering som har vært ute til offentlig ettersyn. Planen legger opp til en betydelig vekst i området, sammenlignet med dagens situasjon. Trafikkvurdering 2

3 2 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 2.1 Reisemønster på Nesodden Reisende til Oslo-området fra Nesodden reiser i stor grad kollektivt. Det er gode forbindelser med buss fra Nesodden til Nesoddtangen, og videre med båt til Aker brygge/ Lysaker. Avgang Nesoddtangen brygge Aker brygge hvert 20.minutt mellom og 09.00, og hvert 20 minutt fra Aker brygge til Nesodden mellom og 17.00, ellers hver halvtime. Det går også båt mellom Nesoddtangen og Lysaker. Figur 1 Bussholdeplasser i området. Rute 611 kjører til Nesoddtangen. Følger man FV156 sørover kommer man til E6/E18 mot Drøbak, Ski og Oslo. Trafikkvurdering 3

4 2.2 Turproduksjonsberegning Figur 2 Oversikt over ca-antall boliger og hytter, etter manuell telling på kart. I Bomansvik er det 37 boliger og 66 hytter, i tillegg er Jaer skole med 20 ansatte og 88 elever, og Blåkors med 18 ansatte og 30 langtidspasienter lokalisert her. I området Blylaget er det 21 boliger og 13 hytter som antas å benytte Glenneveien som adkomst. Bebyggelse langs Blylagsveien, antas å benytte direkte avkjørsel til FV 156. Bebyggelsen i området Trafikkvurdering 4

5 Solbukta, antas i størst grad å benytte krysset ved Øvre Glenne (den sørligste avkjørselen fra Glenneveien til FV 156). Området Bomansvik Området Blylaget Området Solbukta Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *66*(60/365) 33 Blåkors 5 18 ansatte 5* (ansatte) Jaer skole ansatte 4* (ansatte) SUM 388 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 100% 388 Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *13*(60/365) 7 SUM 112 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 70% 78 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *165*(60/365) 81 SUM 341 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 25% 85 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør, samt også en del av de som skal mot nord. Totalt trafikkbidrag til krysset Glenneveien x FV 156: 550 kjt/døgn Fordeling nord/sør-trafikk i kryss: Nord 376 kjt ( 55 % av trafikk fra Bomansvik, 100% av trafikk fra Blylaget og Solbukta, gir henholdsvis 213,78 og 85 kjt i bidrag) Sør 175 kjt (45 % av trafikk fra Bomansvik) 1 Levering av skoleelever i den grad det foregår med bil, skal foregå langs FV 156. Derfor blir ikke turproduksjon som følge av levering av skolebarn tatt med her. Trafikkvurdering 5

6 2.3 Krysset Glenneveien x FV Utforming av kryss Krysset er utformet som et ukanalisert t-kryss med vikeplikt fra Glenneveien. Glenneveien er ca 5,5 meter bred, og har ikke midtstripe. Det er mye veietasjon på nordsiden av Glenneveien nært krysset. Figur 3 Krysset sett fra Glenneveien Figur 4 Krysset sett fra FV 156(fra nord), buss-lomme sees til venstre i bildet. Trafikkvurdering 6

7 2.3.2 Trafikk i krysset Glenneveien x FV (12%) FV , ,3 82 FV (15%) ÅDT 2013 (Makstime-andel i parantes) 4200 (12%) Asplan Viak 2013 Figur 5 ÅDT hentet fra NVDB (svingeandeler fra telling). Makstimeandel i parantes Figur 5 viser ÅDT for dagens situasjon. Trafikken er hentet fra veidatabanken ( Makstimeandel er regnet fra ettermiddagstelling. Figur 6 Årsvariasjonskurve samlevei med arbeidsreiser (hentet fra håndbok 146) Trafikkvurdering 7

8 Ettermiddagstellingen som er gjennomført er benyttet som den er uten justering. Tellingen ble gjennomført tirsdag 28.mai, det var ingen fridager i denne uka og heller ingen spesielle hendelser. Ser man på årsvariasjonskurve for samlevei med arbeidsreiser(figur 6), ser man at mai ligger på ca 105 % av ÅDT FV156 Hasleveien Glenneveien Dim. ettermiddagstime Asplan Viak 552 Komm: Største time er benyttet Figur 7 Trafikk registrert i telling, tirsdag 28.mai 2013 (største timen i telleintervall ). Figur 7 viser trafikken i den timen med størst trafikk i telleintervallet. På FV 156 er det ca 550 kjt sør for krysset og ca 600 kjt nord for krysset. Glenneveien har 100 kjt i løpet av ettermiddagstimen. Tellingen er utført av kommunen. 0,41 0,59 FV156 0,84 0,16 0,96 0,04 0,69 0,48 0,31 0,75 0,25 0,52 Glenneveien 0,4 0,6 Fordeling svingebevegelser Ettermiddagstelling 2013 Asplan Viak Figur 8 Svingeandeler i krysset Glenneveien x FV 156, registrering ettermiddag mai Trafikkvurdering 8

9 Figur 8 viser svingeandelder for de ulike tilfartene i krysset. Trafikken er ca 70/30 fra Bomansvik mot henholdsvis nord og sør. Til/fra Bomansvik var trafikken overraskende likt fordelt, med 0,48/0,52 fra/mot Bomansvik. Kommentar: Under tellingen ble følgende observert: Trafikk fra Nesoddtangen som skal mot Bomansvik legger seg for langt inn i krysset, og når det samtidig kommer bil fra Bomansvik oppstår det en farlig situasjon. Det er dårlig sikt når man kommer fra Nesoddtangen på grunn av veietasjon. Hendelsen ble observert et par ganger i løpet av totimers-perioden det ble telt. Ved mye trafikk (mange biler) fungerer bussterminalen som høyresvingefelt. De som kommer sørfra og skal ned mot Bomansvik tar snarveien om bussterminalen for å slippe å vente i krysset. Det ble registrert to biler som gjorde det i tidsrommet Trafikkvurdering 9

10 2.4 Avkjørsel Jaerbanen fra FV 156 Dagens avkjørsel til Jaerbanen ligger ca 40 meter fra innkjøring til bussterminal på motsatt side av veien. Per i dag ligger det et busstopp like sør for avkjørselen, dette skal fjernes ettersom all buss-trafikken skal gå via bussterminalen. Figur 9 Avkjørsel til Jaerbanen sett fra nord Figur 10 Avkjørsel til Jaerbanen sett fra sør Trafikkvurdering 10

11 3 FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON 3.1 Turproduksjonsberegning Figur 11 Oversikt over ca-antall boliger og hytter med full utbygging i alle planer. Trafikkvurdering 11

12 Området Bomannsvik/Grøstad Nye boliger er beregnet på grunnlag av reguleringsplan: Fortetting 26 Nye boliger BB1 100 Nye boliger BB2 10 Nye boliger BB3 16 Nye boliger BB4 30 Omgjøring av hytter til bolig 44 Eksisterende boliger 37 Totalt 263 Kommentar: Omgjøring av hytter til bolig gjelder primært for området Grøstad. Området Blylaget Området Solbukta Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *22*(60/365) 10 Blåkors 5 18 ansatte 5* (ansatte) Jaer skole 4 20 ansatte 4* (ansatte) SUM 1495 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 100% 1495 Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte 3 5 2*5*(60/365) 2 SUM 157 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 70% 110 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør. De boliger som ikke benytter Glenneveien, er ikke tatt med i denne beregningen. Formålskategori Turproduksjonsfaktor Antall Utregning Døgntrafikk enheter Bolig * Hytte *117*(60/365) 81 SUM 581 Trafikk som benytter krysset Glenneveien x FV 156 (nord) 25% 145 Kommentar: Antar at de som skal mot sør, benytter krysset i sør, samt også en del av de som skal mot nord. Trafikkvurdering 12

13 3.2 Krysset Glenneveien x FV 156, med full utbygging FV 156 0, , FV ÅDT 2033 Full utbygging Bomansvik 5200 Asplan Viak 2013 Figur 12 ÅDT 2033 med full utbygging i Bomansvik Figur 12 viser beregnet ÅDT for 2033 med full utbygging av planene i Bomansvik og Blylaget. Beregnet døgntrafikk er 1750 kjøretøy på Glenneveien (FV101) og ca 5500 for FV 156. Underlagsdata for veitrafikk er basert på innhentede tall fra Nasjonal Veidatabank (NVDB), trafikktelling i kryss og estimerte trafikktall på bakgrunn av tellinger av antall boliger og hytter i nærområdet (jf kap 2.2). Trafikktall for FV 156 er fremskrevet til år 2033 basert på prognoser fra Norsk Transportplan (NTP). Det er ikke lagt til generell trafikkvekst på Glenneveien. Den planlagte utbyggingen står for generell trafikkvekst. Gjeldende fartsgrenser på veiene er lagt til grunn. Trafikkvurdering 13

14 Fv156 0,7 88 0,3 37 FV FV Dim ettermiddagstime År Asplan Viak 2013 Figur 13 Dimensjonerende ettermiddagstime 2033, beregnet trafikk. Figur 13 viser dimensjonerende ettermiddagstime for 2033 med full utbygging i Bomansvik og Blylaget. Det er bare vist ettermiddagstime ettersom vi så ved tellingen at trafikken mot/fra Bomansvik var veldig lik i løpet av telleperioden (52% trafikk mot Bomansvik og 48% fra Bomansvik). Beregnet trafikk gir 88 venstresvingende og 40 høyresvingende fra FV 156 til FV 101. Fra FV 101 er beregnet trafikk 40 høyresvingende og 88 venstresvingende. Trafikkvurdering 14

15 3.3 Avkjørsel Jaerbanen fra FV 156 Det legges opp til etablering av en større parkeringsplass som skal benytte samme avkjørsel som Jaerbanen. Parkeringen vil sannsynligvis bli benyttet i forbindelse med pendling, idrettsaktiviteter, friluftsliv og aktivitet ved skolen. Det foreslås å flytte avkjørselen ca 90 meter mot sør, det vil gi en bedre avkjørsel i forhold til terreng, samtidig som man ikke deler området med veien midt i. Trafikksikkerhetsmessig er det en stor fordel å flytte avkjørselen sørover. Da kommer man lenger bort fra bussterminalen, samtidig som det blir større avstand til krysset FV 156 x Glenneveien. Ved flytting av avkjørselen reduserer man også faren for lekkasje av gående i avkjørselen. Det vil være kortest/raskest å benytte gangvei fra parkeringsplass til fotgjengerfelt/undergang ved Jaer skole. Eksisterende avkjørsel Ny avkjørsel Figur 14 Forslag til ny avkjørsel flyttet 90 meter sørover på FV156 Trafikkvurdering 15

16 4 GANG-SYKKELVEI LANGS GLENNEVEIEN 4.1 Dagens situasjon Gang- og sykkelveg ligger på sørsiden av Glenneveien frem til Ugleveien, per i dag. G/Sveien ender ved Ugleveien, her er det lagt opp til kryssing av veien (uregulert). Det er relativt oversiktlig der G/S-veien slutter. Glenneveien svinger rett etter Ugleveien, men det er ingen direkte sikthindre som veietasjon/sideterreng. Fartsgrensen er 50 km/t på Glenneveien. Figur 15 Dagens løsning for G/S-vei langs Glenneveien går på sørsiden av veien. Den stopper ved Ugleveien. Trafikkvurdering 16

17 4.2 Krav til fremtidig løsning Beregnet ÅDT på Glenneveien er 1750 kjøretøy. Det er ikke gjort egne registeringer/fremtidsberegninger av fotgjengere og syklister. Jaer skole har 87 elever og vi kan anta at halvparten av disse går/sykler til skolen (en del av elevene tar skolebuss/blir kjørt til skolen). Hvis halvparten går/sykler til skolen har vi ca 25 syklister og 25 fotgjengere. De som sykler til/fra jobb, har gjerne litt annet reisetidspunkt enn skoleelever, vi kan derfor anta at det ikke totalt er mer enn 50 syklister og 50 fotgjengere per time som benytter g/s-vei. Figur 16 viser tabell over minimumsbredder for gang- og sykkelveier basert på antall fotgjengere/syklister per time. Ved lavere antall enn 50 syklister og 50 fotgjengere per time kan det etableres felles gang- og sykkelvei med 3 meters bredde. Figur 16 Tabell hentet fra HB 017, minimumsbredde for gang- og sykkelveier basert på antall fotgjengere/syklister. Glenneveien betegnes som Samlevei type 2 (interne veiforbindelser i byer eller veiforbindelser mellom bygder hvor veien går gjennom bebygde områder). Denne dimensjoneringsklassen brukes når ÅDT > Beskrivelse fra HB 017). Figur 17 viser utforming av Sa2. Ved arealknapphet kan det etableres ensidig fortau/ gang og sykkelvei. Dette bør ha en bredde på 3 meter og være fysisk adskilt fra kjørebanen. Trafikkvurdering 17

18 Figur 17 To forslag til utforming av Sa2 (samlevei 2), hentet fra HB 017 I henhold til framlagt reguleringsplan for området Bomansvik skal det være sammenhengende gang- og sykkelvei langs Glenneveien på strekningen fra Fv156 til Bomansvikveien. Dette er satt rekkefølgekrav om utbygging av g/s-vei mellom Ugleveien og Bomansvikveien før det gis brukstillatelser innenfor BB1. Gang- og sykkelvei bør primært opparbeides gjennomgående på samme side av veien, for å unngå kryssing. For Glenneveien er boligene og ny barnehage lokalisert på nordsiden av veien, mens skolen ligger på sørsiden av veien. Veien må derfor uansett krysses på et punkt. Med den trafikkmengden som er beregnet for Glenneveien, anbefales det enten ensidig g/svei fysisk adskilt fra kjørebanen, eller fortau på begge sider og syklister og biler i kjørebanen. Dette er skolevei, det anbefales derfor ensidig g/s-vei fremfor tosidig fortau. Det er ikke behov for g/s-vei på begge sider av Glenneveien, ettersom det er lite aktivitet på sørsiden av veien, i hovedsak er all aktivitet på nordsiden av veien bortsett fra skolen. På grunn av terrengmessige utfordringer er G/S-vei på del av strekningen i framlagt planforslag lagt på sørsiden av Glenneveien. Kommunen ønsker å vurdere muligheten for en gjennomgående løsning på nordsiden. I neste delkapittel presenteres tre løsninger for forlengelse av g/s-vei. Trafikkvurdering 18

19 4.3 Fremtidig situasjon Forlengelse av dagens trase på sørsiden av Glenneveien Figur 18 Forlengelse av dagens gang- og sykkelvei på sørsiden av Glenneveien Figur 18 viser forlengelse av g/s-vei på sørsiden av Glenneveien. Ved å forlenge gang- og sykkelvei på sørsiden av veien får man et godt tilbud til fotgjengere/syklister med gjennomgående vei. Med denne løsningen må det bli (minst) tre krysningspunkt. Fra BB1, Ugleveien og V2 (vist i plankart, her tegnet som krysningspunkt i vest). Fra BB1 må man anta at det kommer mange gående/syklende, som vil raskest mulig inn på gang- og sykkelvei. Fra Ugleveien kommer eksisterende/ny bebyggelse nord for Glenneveien. Ved V2 er det planlagt ny barnehage, så her bør det etableres kryssing. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Lettest å etablere i forhold til terrenget. Det blir flere krysningspunkter av Glenneveien. Man må også forvente en viss lekkasje av fotgjengere som løper over veien utenom krysningspunktene for å komme seg inn på g/s-vei raskest mulig. Trafikkvurdering 19

20 4.3.2 Dagens trase på sørsiden og videre forlengelse på nordsiden av Glenneveien Figur 19 Forlengelse av dagens gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien Figur 19 viser fortsettelse av dagens gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien. Her må fotgjengere/syklister krysse veien ved Ugleveien eller ved ny V2. Dersom man skal fra BB1 og nordover på FV 156 (mot Nesodden) må man krysse veien to ganger, ellers er situasjonen som før. Alle må krysse veien et sted. Det antas at ved denne løsningen følger syklister/fotgjengere boliggatene på nordsiden av Glenneveien og kommer inn på g/s-vei langs FV156 lenger nord enn krysset med Glenneveien. Ved opptegning av g/s-vei på nordsiden av Glenneveien, viser det seg at det er store terrengutfordringer på strekningen fra Ugleveien til grense 14/104. Her foreslås det derfor å etablere fortausløsning. Figur 20 Problemområde for ny g/s veitrase på nordsiden, her ved Gamle Bomansvik vei Trafikkvurdering 20

21 Figur 20 viser problemområdet for etablering av g/s-vei på nordsiden av Glenneveien. Stor høydeforskjell mellom vei og sidearel. For å videreføre g/s-vei til Gamle Bomansvikvei må det lages trapper. Håndbok 233 sykkelhåndboka sier følgende om sykling på fortau: Et fortau kan gjøres om til en sykkelvei ved oppsetting av skilt nr 522, gang- og sykkelvei. Kryssene må imidlertid ivaretas spesielt. Denne løsningen anvendes: Når man ønsker at syklende skal ha like stor rett til å ferdes på anlegget som gående. Når anlegget er en del av en sammenhengende sykkelrute. På korte delstrekninger, for eks ved hus nær gaten, eller andre spesielt vanskelige forhold. Det er ikke optimalt med fortau som g/s-vei. Strekningen det dreier seg om er relativt kort, og det er terrengmessig vanskelig å etablere g/s-vei. Ved å lage fortauet så bredt som mulig, gis det et tilstrekkelig tilbud til gående og syklende, og løsningen kan derfor benyttes. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Dagens gang- og sykkelvei kan benyttes, man får alle krysninger fra BB1 og boliger vest for Ugleveien, ved Ugleveien. Det blir krysning av Glenneveien ved V2 i tillegg. Løsningen er ikke gjennomgående, og dermed ikke så lettlest, dersom man ikke er kjent i området Ny trase på nordsiden av Glenneveien Figur 21Ny gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien Trafikkvurdering 21

22 Figur 21 viser forslag til ny gjennomgående trase på nordsiden av Glenneveien. Her er det nok med et krysningspunkt, ved V2. Da legges kryssingen rett ved skolen. Samme problem som i forrige alternativ, en del av traseen må etableres som fortau. Dersom man går for denne løsningen, bør man fjerne eksisterende g/s-vei mellom skolen og Ugleveien. Da unngår man lekkasje utenfor oppmerket krysningspunkt. Fordeler/Ulemper med denne løsningen: Gjennomgående gang- og sykkelvei på nordsiden av veien, der boliger og barnehage skal etableres. Det er tilstrekkelig med et krysningspunkt. Deler av strekningen må lages som fortau på grunn av terrengmessige utfordringer Oppsummering Alle tre forslagene har sine fordeler og ulemper. Det er ønskelig med ensidig gang/sykkelvei, og dette kan man lage på begge sider av Glenneveien. Legges G/S-veien på sørsiden får man flere krysningspunkter, og legges den på nordsiden må en del av strekningen lages som fortau på grunn av terrenget. Forlenger man dagens trase på nordsiden, blir det to krysninger fra BB1 til barnehage (eller om man skal i retning Nesodden). I forhold til trygghet på skoleveien er gang- og sykkelvei på nordsiden den beste løsningen. Her får man bare et krysningspunkt, og det ligger like ved skolen. Fartsgrensen her bør reduseres til 40 km/t med opphøyd gangfelt med god belysning. Rangering av alternativer 1. Gjennomgående gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien, fjerning av dagens trase mellom skolen og Ugleveien. 2. Dagens trase til Ugleveien, videreføring av gang- og sykkelvei på nordsiden av Glenneveien. 3. Gjennomgående gang- og sykkelvei på sørsiden av Glenneveien. Trafikkvurdering 22

23 5 OPPSUMMERING OG ANBEFALING Oppsummering: Med maksimal utbygging som er lagt til grunn i planarbeidet vil det være behov for venstresvingefelt på hovedvei, samt trafikkøy i sekundærvei i krysset Glenneveien x FV 156. Kapasitetsmessig og sikkerhetsmessig kan noe av utbyggingen skje før tiltak i kryss, ettersom dagens trafikk i krysset er forholdsvis lav. Både i forhold til terreng, tomteutnyttelse og trafikksikkerhet, er det en god løsning å flytte avkjørselen til Jaerbanen sørover. Ut fra sikt og terrengtilpasninger er det foreslått at avkjøringen flyttes ca. 90 meter mot sør. Gjennomgående g/s-vei på nordsiden fra Fv 156 til område BB1, er vanskelig å etablere på grunn av store høydeforskjeller i terreng. Det kan derfor tillates at en del av strekningen etableres som fortausløsning, som benyttes både av gående og syklister. Gjennomgående g/s-vei på sørsiden av Glenneveien kan etableres, men det medfører flere krysningspunkter på Glenneveien. Vurdering av kryss Glenneveien x FV 156 Ved å legge Statens veivesens retningslinjer for vei- og gateutforming gis følgende anbefalinger for krysset Glenneveien x FV 156: Venstresvingefelt Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Antall venstresvingende biler i dim. time: 88 Trafikk i hovedretning (sum begge retninger på hovedvei): 538 Hastighet: 60 km/t Ut fra dette vil det i henhold til Statens veivesens retningslinjer være behov for venstresvingefelt, med beregnet trafikk for full utbygging ihht til reguleringsplaner. Noe utbygging kan tillates før etablering av venstresvingefelt. Høyresvingefelt: Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Antall høyresvingende biler i dim. time: 40 Trafikk på primærvei: 540 Hastighet: 60 km/t Trafikkvurdering 23

24 Ut fra dette vil det i henhold til Statens veivesens retningslinjer ikke være behov for høyresvingefelt. Trafikkøy i sekundærvei: Ettermiddagstime legges til grunn ettersom det er lik trafikk morgen og ettermiddag. Trafikk fra sekundærvei: 125 Trafikk i maksretning på hovedvei i dim. time (C): 354 Hastighet: 60 km/t Beregningene viser at ut fra Statens veivesens retningslinjer anbefales det trafikkøy i sekundærvei. Det kan tillates noe utbygging før det etableres trafikkøy i sekundærvei. Kommentar til kryssutforming Glenneveien x FV 156: Kommunen ser for seg at FV 156 skal bli satset på som hovedadkomst til Nesodden sørfra. Dette kan på sikt medføre økt trafikk på denne veien (på bekostning av f.eks. veien som ligger tilsvarende på vestsida av Nesodden.) Man bør tenke på et helhetlig bilde av kryss langs FV 156, slik at det er enkelt for «nye» bilister å gjenkjenne kjøremønster i kryss langs veien. Trafikkvurdering 24

25 Vedlegg, anbefalinger fra Håndbok 263, Geometrisk utforming av vei- og gatekryss Trafikkvurdering 25

26 Trafikkvurdering 26

27 6 KILDER (kartgrunnlag som er benyttet til skisser) (bilder fra Glenneveien og FV 156) (buss-ruter og kart over bussholdeplasser) Håndbok 017, Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 2008 Hånbok 146, Trafikkberegninger, Statens vegvesen 1989 Håndbok 233, Sykkelhåndboka, Statens vegvesen 2003 Håndbok 263, Geometrisk utforming av vei- og gatekryss, Statens vegvesen 2008 Trafikkvurdering 27

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2017-02-16 Skrevet av: Heidi Håheim/Tomislav

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17:

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17: Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for byutvikling Transportplanavdelingen Dato: 23.10.2017 Avklaring av vedtak vedrørende høring av plan 2589 Detaljregulering for fv. 411, Dusavikveien G/S-tiltak

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien

Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Statens vegvesen, juni 2014 Fv. 31 - Registrert gateparkering i Hans Tordsens gate og Nordbyveien Bakgrunn Registreringen er foretatt ved gjennomgang av flyfoto fra forskjellige år (kilde: www.norgeibilder.no),

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Trafikk- og støyanalyse Herøya

Trafikk- og støyanalyse Herøya Trafikk- og støyanalyse Herøya Delrapport 1 AS M:\812465.obe\Beskrivelser\Rapport 1 revidert.docx Rapport Oppdrag: Trafikk- og støyanalyse Herøya Emne: Dagens utbyggingsmønster delrapport 1 Rapport: Oppdragsgiver:

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Beregnet til Kamperhaug Boligutvikling as Dokument type Trafikkutredning Dato Mars 2017 TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Revisjon 02 Dato 07.03.2017 Utført av Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg Beskrivelse

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr.

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr. Eigersund kommune Trafikkanalyse Adkomst til Kaupanes Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan 2015-11-16 Rev.E04 Rev.E03 Dato: 2015-11-16 Dato: 2015-10-28 Beskrivelse godkjenning oppdragsgiver

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer