TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS"

Transkript

1 TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune Opus Bergen AS

2

3 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning... 6 Dagens trafikksituasjon... 6 Morgentrafikk... 7 Ettermiddagstrafikk... 9 Beregning av ÅDT Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Dyrhaugen Oppsummering Kilder Vedlegg Telleskjema

4 Innledning I forbindelse med planforslag for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12 14, Bergen kommune, er det utarbeidet en enkel trafikkanalyse. Analysen tar først for seg dagens trafikksituasjon i planområdet og dagens vegstandard. Deretter beskrives fremtidig trafikk ved realisering av planforslaget samt vegstandarden det legges til rette for i planen. Dagens trafikksituasjon Planområdet ligger på Skjold, ca 15 minutters kjøretur sørover fra Bergen sentrum. Figur 1. Planområdet omtrentlig markert med blått punkt. 2

5 Planområdet har tilkomst via kommunal vei Dyrhaugen, og er lokalisert i et boligområde. Fra veien Dyrhaugen er så traséen videre langs Hjortevegen, og videre på Sætervegen/Fanavegen i vest og Apeltunvegen i øst. Hjortevegen har fartsgrense 40 km/t, mens Fanavegen har fartsgrense 50 km/t. Apeltunvegen har fartsgrense 30 km/t. Fanavegen Planområdet Dyrhaugen Sætervege Hjortevegen Apeltunvegen Figur 2. Bilvegene i området. Blå veger er kommunale, grønne er private. ÅDT er ikke registrert på de kommunale veiene i området. Apeltunvegen har ÅDT på på strekningen forbi Hjortevegen, mens Fanavegen har ÅDT på i krysset ved Sætervegen (Statens vegvesen, NVDB, tall fra 2012). Det er ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet eller langs veien Dyrhaugen. I krysset Sætervegen/Bjørnevegen, mot Fv 582 Fanavegen, er det registrert én lettere skadet, i en ulykke som involverte personbil mot sykkel. I krysset ut i Fanavegen er det videre registrert 2 trafikkulykker, begge med lettere skader. Den ene ulykken involverte en personbil mot sykkel, mens den andre ulykken involverte 3 personbiler. Vegstandard Veien Dyrhaugen kan defineres som veitype A1; adkomstveg i boligområde med fartsgrense 30 km/t. Vegen er ca 600 meter lang og sløyfeformet, og munner ut i Hjortevegen to steder; øst og vest. Beboerne i Dyrhaugen kan benytte enten den østre eller den vestre strekningen av veien Dyrhaugen 3

6 avhengig av destinasjon. Det vestre vegkrysset er inkludert i planområdet. Den delen av veien Dyrhaugen som er inkludert i planområdet er 5,6 meter bred ved Dyrhaugen og 5,8 meter bred på strekningen sørover mot Hjortevegen. Det er ikke fortau langs veien, men det er etablert fartsdempere. I dag er det ca 63 enheter som har deler av Dyrhaugen som adkomstvei til bolig. Ved krysset Hjortevegen/Dyrhaugen ligger en dagligvarebutikk (Spar Skjoldtun) og en frisørsalong (Annettes salong). Figur 3. Veien Dyrhaugen i retning mot Hjortevegen. Foto mot sør/sørvest. Figur 4. Gangvegen mot Mårdalen. Foto mot nord/nordøst. 4

7 Figur 5. Veien Dyrhaugen forbi nr 12 og 14. Den gule garasjen tilhører nr 12. Foto mot øst/sørøst. Figur 6. Sidevegen/avkjørselen i svingen i planområdet, ved gangvegen mot Mårdalen. Veien er stengt med bom like bak den parkerte bilen på bildet. 5

8 Kollektivdekning Planområdet ligger ca 550 meters gange fra bybanestoppene Mårdalen (nord for planområdet) og Skjold (sørvest for planområdet). I tillegg går buss nr 76 Smørås Apeltunvegen Nesttun, ca hvert 20. min i rushtidene om hverdagene, ellers hver halvtime, og én gang i timen fra kl til midnatt. Dagens trafikksituasjon Det er ikke målt ÅDT på veien Dyrhaugen. Det ble derfor gjennomført manuelle tellinger i planområdet for å kartlegge dagens trafikksituasjon. Tellingene ble utført over to dager, med registreringer i 15 minutters intervaller. Det ble talt fra ett tellepunkt, der formålet var å gi et bilde av hvor stor trafikk det er på den vestre strekningen av veien Dyrhaugen ned til Hjortevegen, både av myke og harde trafikanter. I følge Statens Vegvesens Håndbok om trafikkberegninger ligger de fire første dagene i uka vanligvis rundt det samme forholdstallet, mens de 3 siste dagene i uka varierer med veiens funksjon og hvor mye rekreasjonstrafikk veien eller gaten har. De to tellingene som ble gjennomført i planområdet ble derfor gjort på en tirsdag og en torsdag for å få et så representativt bilde av situasjonen som mulig, og for å fange opp skoleelever og andre myke trafikanter. Det ble talt tirsdag kl for å registrere ettermiddagstrafikken, og torsdag kl for å registrere morgentrafikken. Tellingene ble gjort i svingen i veien Dyrhaugen, på stedet som vist med stjerne i figur 7. Tellingene involverte alle myke og harde trafikanter. Det ble ikke observert buss, tungtransport eller motorsykler/mopeder på de to telledagene. Inndelingen ble derfor som følger: syklist voksen, syklist barn, gående voksen, gående skoleungdom, gående barn, gående med barnevogn, og bil. Summen per time er summert opp i vedlagte skjemaer. Når det i det følgende er snakk om bilturproduksjon omfatter dette begrepet bare biler. Tidsrommene da det ble målt størst bilturproduksjon var henholdsvis kl 8 9 om morgenen og kl på ettermiddagen. For bilene ble tellingene gjort for veien Dyrhaugen på strekningen mellom Dyrhaugen 14 og krysset ved Hjortevegen. For myke trafikanter var mulighetene flere, og det ble her telt følgende strekninger: 1. Dyrhaugen Hjortevegen 2. Mårdalen Hjortevegen 3. Mårdalen Dyrhaugen øst 4. Dyrhaugen øst sideveg 5. Mårdalen sideveg Denne inndelingen ble gjort for å få et så detaljert bilde som mulig av bevegelsesmønsteret til de myke trafikantene i området. Sidevegen (se figur 7) er stengt med bom, og er derfor ikke åpen for gjennomkjøring med bil. Sidevegen er likevel åpen for gjennomgang for myke trafikanter. 6

9 Sideveg Gangveg mot Mårdalen Hjortevegen Dyrhaugen Dyrhaugen øst Figur 7. Veiene i området. Tellepunktet er markert med stjerne. Morgentrafikk Figur 8 viser største timetrafikk (kl 8 9) for biler i morgentrafikken ved tellepunktet. Bilturproduksjonen i største time om morgenen på veien Dyrhaugen mellom nr og Hjortevegen ved Spar butikken er observert til totalt å være 19 biler. Mesteparten av trafikken på dette tidspunktet går i retning fra Dyrhaugen mot Hjortevegen, med 14 kjøretøy. I motsatt retning passerte 5 kjøretøy. Mellom kl. 7 8 ble det registrert en bilturproduksjon på i alt 11 biler. Syv av disse kjørte i retning fra Dyrhaugen mot Hjortevegen. Morgentimen med minst bilturproduksjon var timen fra Da ble det registrert fire biler; tre i retning Dyrhaugen Hjortevegen og én i motsatt retning. Flere av bilene kom fra eller kjørte til eiendommer som lå i Dyrhaugen mellom krysset ved Hjortevegen og tellepunktet, og passerte dermed ikke tellepunktet. Disse bilistene er likevel talt med i registreringen. 7

10 Mot Dyrhaugen 5 biler Mot Hjortevegen 19 biler Figur 8. Turproduksjon for bil, største time for morgentrafikk kl. 08:00 09:00 ved tellepunktet, markert med rød stjerne (Opus Bergen AS). Myke trafikanter Gående gikk i hovedsak langs vestre side av bilvegen i retning sør (mellom Hjortevegen og tellepunktet), og nordre side av bilvegen i retning øst (mellom tellepunktet og østre del av veien Dyrhaugen). I morgentimene mellom klokken 7 og 10 passerte totalt 40 gående og 7 syklister tellepunktet. Av de gående ble 16 observert i retning mot Hjortevegen, mens 10 gående ble observert i motsatt retning. I tillegg ble 10 gående observert mellom Mårdalen og østre delen av Dyrhaugen. Av disse ble fire observert i retning Mårdalen, mens seks gikk i motsatt retning. Fire gående ble observert på strekningen østre del av Dyrhaugen. Av de myke trafikantene var det 8 gående og ett syklende barn, 7 skoleelever, og 2 voksne med barnevogner. Til sammen ble 18 gående observert forbi Dyrhaugen i morgentimene; omtrent halvparten av de gående. Bare fire av de gående gikk imidlertid hele strekningen fra Dyrhaugen til Hjortevegen. De fleste gående gikk strekningen mellom krysset ved Hjortevegen og gangveg til Mårdalen (23 gående). 8

11 Av syklistene er 6 observert i retning Dyrhaugen Hjortevegen, mens ingen er observert i motsatt retning. Én syklist ble observert på strekningen fra østre del av Dyrhaugen mot Mårdalen. Ettermiddagstrafikk Figur 9 viser største timetrafikk (kl 16 17) for biler i ettermiddagstrafikken ved tellepunktet. I største time var bilturproduksjonen på totalt 21 biler. Retningsfordelingen er i ettermiddagstrafikken størst i retning Hjortevegen Dyrhaugen (17 mot 4), motsatt retning av morgentrafikken. Selv om største time for bilproduksjon er mellom klokken 16 og 17, er det ikke store forskjeller mellom dette tidsrommet og tidsrommet mellom kl 15 og 16. Det er da observert til sammen 19 biler. I timen mellom kl ble det observert til sammen 7 biler. Mot Dyrhaugen 17 biler Mot Hjortevegen 4 biler Figur 9. Turproduksjon for bil, største time for ettermiddagstrafikk kl. 16:00 17:00 ved tellepunktet, markert med rød stjerne (Opus Bergen AS). 9

12 Myke trafikanter Bilturproduksjonen er høyest på ettermiddagen, og det er også på ettermiddagen det er flest gående på strekningene. I ettermiddagstimene mellom klokken 14 og 17 er det observert totalt 77 gående og 10 syklister som passerer markert tellepunkt. Av gående er 18 observert i retning mot Hjortevegen, mens 38 gående er observert i motsatt retning. I tillegg ble 5 gående observert på strekningen mellom Mårdalen og østre delen av Dyrhaugen. Av disse ble én observert i retning Mårdalen, mens fire gikk i motsatt retning. Syv gående ble observert på strekningen østre del av Dyrhaugen. I tillegg ble 9 gående observert mellom Mårdalen og. Av de myke trafikantene var det seks gående og to syklende barn, 12 skoleelever, og 7 voksne med barnevogner. Barn og skoleelever utgjør med dette en noe lavere andel av de myke trafikantene i ettermiddagstimene enn i morgentimene. Til sammen ble 13 gående observert forbi Dyrhaugen i ettermiddagstimene; omtrent 1/6 av de gående. Bare ni av de gående gikk hele strekningen fra Dyrhaugen til Hjortevegen. De fleste gående gikk strekningen mellom krysset ved Hjortevegen og gangveg til Mårdalen (37 gående). Av syklistene er tre observert i retning mot Hjortevegen, mens to er observert i motsatt retning. To syklister ble observert på strekningen mellom østre del av Dyrhaugen og Mårdalen, én i hver retning. Beregning av ÅDT For å beskrive dagens turproduksjon tas det utgangspunkt i trafikktellingene. Veger utenom byområder (jf. vegvesenets håndbok s. 33) har en dimensjonerende time på mellom 12 % og 20 % av døgntrafikken. Det er på den talte strekningen tatt utgangspunkt i en faktor på 16 %. Skjold er et etablert boligfelt uten kontorer, forretninger og lignende, med unntak av dagligvareforretningen i krysset ved Hjortevegen. Trafikktellingen viste ikke en time som utpekte seg markant. Timene mellom 9 10 og hadde likevel svært lave tall, med henholdsvis 4 og 7 bilturer. Med grunnlag i utførte korttidstellinger og typiske variasjonskurver gitt i Statens vegvesens håndbok 146, Trafikkberegninger (1988), beregnes ÅDT som følger: ÅDT = registreringsperiodens trafikkvolum korreksjonsfaktor hvor registrert volum er registrert volum i perioden t, korreksjonsfaktor = a * b * c 10

13 Den timen det ble registrert størst biltrafikk var timen mellom kl. 16 og 17, da turproduksjonen var på 21 bilturer. Veien Dyrhaugen er av kategori M1 i SVVs håndbok 146. a = antatt andel av døgntrafikken i perioden t (største time om ettermiddagen antas å ha et trafikkvolum tilsvarende 16 % av døgntrafikken) = 0,16. b = antatt, relativ belastning i forhold til gjennomsnittsdøgnet (tirsdag og torsdag om våren antas å ha et trafikkvolum tilsvarende henholdsvis 109 og 113 % av ukedøgntrafikken, gjennomsnitt 111 %) = 1,11 c = antatt, relativ belastning i forhold til gjennomsnittsuken (ukedøgntrafikk i uke 12 antas å ha et trafikkvolum tilsvarende 99 % av årsdøgntrafikk) = 0,99 Dette gir følgende trafikktall (ÅDT tall lavere enn 200 skal avrundes til nærmeste 50): ÅDT = 21 / (0,16*1,11*0,99) = 119,4 100 Dagens situasjon på veien Dyrhaugen, bilturer ÅDT (dimensjonerende time 16 % av døgntrafikken) Største time morgen Største time ettermiddag 100 (16) Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Dyrhaugen I planforslaget for Dyrhaugen legges det til rette for ca 16 nye leiligheter, samt riving av de to eksisterende boligene som står i området. Dette medfører en økning på 14 boenheter ved en realisering av planforslaget. Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra arealbruk (her bolig) samt antallet nye enheter. Det er kun boliger som utgjør turproduksjonen i planområdet. Det er tatt utgangspunkt i vegvesenets modell fra håndbok 146 Trafikkberegninger. I håndboken er det angitt et intervall på 2,5 5 bilturer per bolig per døgn. 11

14 Figur 10. Tabell hentet fra SVVs håndbok 146. I gjennomsnitt foretar hver person i Bergensområdet 3,57 turer per dag (Reisevaneundersøkelsen for bergensområdet 2008 (RVU 2009)). Det største transportbehovet for en voksen er transport til og fra jobb. Disse to turene er 56 % av alle daglige turer til en gjennomsnittlig voksen i arbeid (RVU 2009). Det er god kollektivdekning i området, med nærhet til bybanestopp. Fremtidig turproduksjon fra boliger i planområdet kan med dette settes til 3,0 bilturer i snitt per døgn. 14 boliger x 3,0 bilturer = 42 ÅDT 50 Håndbok 146 estimerer som største time for boliger, 16 % av ÅDT. For den fremtidige turproduksjonen som er utregnet er trafikkmengden i dimensjonerende time 8 bilturer. Ved en realisering av planforslaget vil da den fremtidige trafikken være som følger: = 150 ÅDT. Fremtidig trafikk er utregnet med grunnlag i at alle beboerne i Dyrhaugen bare benytter den vestre delen av veien Dyrhaugen. I realiteten vil trafikken fordeles mellom den østre og den vestre delen av veien, og trafikken på den vestre strekningen vil dermed være lavere enn det beregnede tallet. Den reelle fremtidige bilturproduksjonen mellom Dyrhaugen og Hjortevegen ved dagligvarebutikken blir da lavere enn oppgitt. Statens Vegvesens Håndbok 146 ble utarbeidet på 1980 tallet. Dagens situasjon er annerledes med tanke på bensinpriser, avgifter på bil og normer for parkering. Dette igjen har endret kjørevaner og tenkemåte, og tallene i håndboken er trolig noe høye. Trafikkanalyser som er utarbeidet av OPUS Bergen AS i forbindelse med andre reguleringsplaner kan også tyde på dette. Planforslaget legger opp til en forbedring av trafikksituasjonen for myke trafikanter ved å regulere fortau langs hele den vestre siden av veien Dyrhaugen opp mot gangvegen til Mårdalen. Trafikktellingene viste at flesteparten av de myke trafikantene gikk denne strekningen. Veiarealet utvides til eiendomsgrensen i vest. Dette medfører at kjørevegen blir bredere lengst sør enn i dagens situasjon; 6,1 meter, mens kjørevegen ellers blir smalere enn dagens situasjon. På strekningen fra Hjortevegen til svingen mot øst er fortauet 2,5 meter bredt hele veien, mens kjørebanen i hovedsak er minimum 5 meter bred. Unntaket er den nordligste delen av denne strekningen, der veibredden er 3,5 meter. Veien Dyrhaugen er definert som veitype A1; adkomstveg i boligområde med fartsgrense 30 km/t. Veien har form av en sløyfe, og brukerne kan benytte østre eller vestre del av veien etter 12

15 planlagt destinasjon. ÅDT på veien er lav, og bredden på veien er i tråd med normkravene for veitype A1. Oppsummering Reguleringen av veien i planforslaget følger normkravene for dimensjonering av veitype A1. Planlagt tiltak vil for hele planområdet medføre en økning i trafikk på inntil 50 bilturer i årsdøgngjennomsnitt, med 8 bilturer i dimensjonerende time. Maksimal fremtidig trafikk ved en realisering av planforslaget er regnet ut til = 150 ÅDT. Fremtidig trafikk er imidlertid utregnet med grunnlag i at alle beboerne i Dyrhaugen bare benytter den vestre delen av veien Dyrhaugen, og trafikken på den vestre strekningen vil i realiteten være lavere enn det beregnede tallet siden beboerne også kan benytte den østre delen av sløyfevegen. Kilder Håndbok 146 Trafikkberegninger. Statens Vegvesen Håndbok 017 Veg og gateutforming. Statens Vegvesen

16 Vedlegg Telleskjema 14

17 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: De voksne gående var i hovedsak pensjonister. En postbil stoppet i veien ved Spar-butikken, trolig for varelevering, noe som så ut til å gi en noe uoversiktlig situasjon. En privatbil parkerte i veien ved krysset for å handle. Sted Fra Dyrhaugen mot Hjortevegen Bil = 1 Bil = 1 Bil = 1 Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Skoleungdom = 1 Skoleungdom = 1 Bil = 1 Bil = 1 Bil = 2 Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Fra ØST (Dyrhaugen) mot Barnevogn = 1 Fra mot ØST (Dyrhaugen) Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Barn = 1 Voksne = 2 Barnevogn = 1 Barnevogn = 1 Voksen = 2 Voksen = 3 Barn = 1 Mårdalen-Spar Barnevogn = 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Voksen = 2 Voksen syklende = 1 Totalt: 28 gående 7 biler 1 syklist

18 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: Sted Fra Dyrhaugen mot Bil = 2 Bil = 1 Bil = 2 Hjortevegen Skoleungdom = 1 Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Bil = 3 Skoleungdom = 1 Bil = 5 Bil = 3 Barn = 1 Bil = 2 Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Voksne = 2 Fra ØST (Dyrhaugen) mot Bil = 1 Fra mot ØST (Dyrhaugen) Barnevogn = 1 Skoleungdom = 1 Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Voksen syklende = 1 Barn syklende = 1 Barnevogn = 1 Skoleungdom = 2 Skoleungdom = 1 Voksen = 3 Barn = 1 Mårdalen-Spar Voksen = 2 Voksen = 4 Voksen syklende = 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Totalt: 30 gående 19 biler 3 syklister

19 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: Sted Fra Dyrhaugen mot Bil = 2 Bil =1 Bil =1 Hjortevegen Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Bil = 5 Voksen = 2, begge joggende Bil = 1 Bil = 5 Barn = 1 Barnevogn = 1 Bil = 6 Barn = 1 Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Voksen syklende = 1 Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Fra ØST (Dyrhaugen) mot Voksen syklende = 1 Fra mot ØST (Dyrhaugen) Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Voksen = 3 Voksen syklende = 1 Barn syklende = 1 Skoleungdom = 1 Mårdalen-Spar Voksen = 2 Voksen syklende = 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Voksen syklende = 1 Totalt: 19 gående 21 biler 6 syklister

20 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: Sted Fra Dyrhaugen mot Hjortevegen Bil = 2 Voksen gående= 1 Bil = 2 Bil = 3 Bil = 1 Skoleelev gående= 1 Syklende= 2 Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Bil = 1 Bil = 2 Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Fra ØST (Dyrhaugen) mot Syklende= 1 Skoleelev gående= 1 Barnevogn= 1 Fra mot ØST (Dyrhaugen) Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Voksen gående= 2 Voksen gående= 1 Barnevogn= 1 Mårdalen-Spar Syklende= 1 Voksen gående= 1 Syklende= 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Totalt: 9 gående 11 biler 5 syklister

21 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: - Ein del born på veg til skulen Sted Fra Dyrhaugen mot Bil = 3 Bil = 5 Bil = 4 Bil = 2 Hjortevegen Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Bil = 3 Bil = 1 Bil = 1 Skoleelev gående= 1 Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Fra ØST (Dyrhaugen) mot Fra mot ØST (Dyrhaugen) Barn = 2 Voksen gående = 1 Barn = 1 Voksen gående = 1 Barn = 1 Voksen gående= 2 Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Barn = 2 Voksen gående = 1 Voksen gående = 1 Mårdalen-Spar Barn = 2 Voksen gående = 2 Barn = 2 Voksen gående = 2 Skoleelev gående= 1 Voksen gående = 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Totalt: 23 gående 19 biler 0 syklister

22 Biltelling Dyrhaugen Generelle kommentarer: - for det meste voksne gående. Lite trafikk Sted Fra Dyrhaugen mot Bil = 2 Bil = 1 Syklende barn = 1 Hjortevegen Fra Hjortevegen mot Dyrhaugen Skoleelev gående= 1 Bil = 1 Fra ØST (Dyrhaugen) mot gangveg Mårdalen Skoleelev gående= 1 Voksen gående= 1 Fra gangveg Mårdalen mot ØST (Dyrhaugen) Fra ØST (Dyrhaugen) mot Skoleelev gående= 1 Fra mot ØST (Dyrhaugen) Fra mot Mårdalen Fra Mårdalen mot Spar-Mårdalen Voksen gående= 1 Mårdalen-Spar Voksen gående= 2 Voksen gående= 1 Syklende = 1 Fra mot Spar Fra Spar mot Totalt: 8 gående 4 biler 2 syklister

23

24 ADRESSE: Strandgaten Bergen EPOST: TELEFON: WEB: PROSJEKTNUMMER P14005 OPPDRAGSANSVARLIG Tore Jensen MEDARBEIDERE Ambjørg Reinsnos Kristine Øvitsland Våge DYRHAUGEN ADRESSE: Gnr 40 bnr 411 m.fl., Fana bydel Bergen kommune PLANNR REGULERINGSPLAN OPPDRAGSGIVER Townhouse SKjold AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 06.06.2016 INNHOLD 1. Innledning...side 1 2. Definisjon av begreper og metode.....side 1 3. Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik Bergen kommune Opus Bergen AS 01.03.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Veidekke Eiendom AS Kulturminnedokumentasjon

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl.

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Trafikkanalyse Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Om planområdet Planområdet utgjør ca. 14,4 daa og ligger på Kråkenes, ca. 13 minutters kjøring sør for Bergen sentrum, i Fyllingsdalen bydel. Ca. 400 meter

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100)

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100) VEDLEGG Oppdrag Trafikkvurdering Rødsåsen Sandefjord Dato 09.02.2015 1. Siktforhold i kryss på Fv 260 Vesterøyveien Generelt skjer 30 til 40 % av alle politirapporterte ulykker i kryss og avkjørsler. De

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn TRAFIKKUTREDNING Oppdrag Trafikkutredning Mosserødveien 17 Sandefjord Kunde Inter Eiendom Versjon 01 Utført av Christian Trankjær Kontrollert v Grethe Myrberg Ref. 1350017457-102 Dato 03.02.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 40 BNR 411 M.FL. DYRHAUGEN, FANA BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 17.03.2015 Innledning I forbindelse med reguleringsarbeid for gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen,

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Dikkedokken. Trafikkanalyse: Trafikk og parkering. Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl. Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu.

Dikkedokken. Trafikkanalyse: Trafikk og parkering. Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl. Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu. LIE ØYEN ARKITEKTER AS Balders gate 26 N-0263 Oslo tlf.: +47 22 55 01 21 post@lieoyen.no Registreringsnr. NO-946 736 953-MVA Arealplan-ID: 2013333746/4 sthu Bergenhus, gnr./bnr. 165/555 m.fl. Dikkedokken

Detaljer

Sykkel i Byregionprogrammet

Sykkel i Byregionprogrammet NOTAT OPPDRAG Sykkel i yregionprogrammet DOKUMENTKODE 669-RIT-NOT- EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Fjell kommune OPPDRAGSLEDER Espen Eek KONTAKTPERSON erit Karin Rystad SAKSEHANDLER Vegard Eriksen

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer