ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12."

Transkript

1 ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.NOVEMBER 2014

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljreguleringsplan for Åsedalen boligpark plan Dokument: Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 2173 Oppdragsgiver: Versjon: 2 Dato: Oppdragsansvarlig: Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: Tonje K. Doolan Stian Hadland Finn Estensen Eva Esbensen Tonje K. Doolan TKD SH O:\2173_Regplan_åsedalen\06_Rapport\Mobilitetsplan_Trafik kvurdering\2173_mobilitetsplan_rev.docx Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

3 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side i INNHOLD 1 Innledning Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan Planforslaget Mål Forutsetninger Dagens situasjon Beliggenhet Beskrivelse av plan- og nærområdet Trafikal situasjon Biltrafikk Gående Syklende Kollektivtrafikk Planforslaget Beskrivelse av planforslaget Trafikksikkerhet Personturer generert av ny bebyggelse Reisemiddelfordeling Parkeringstilbud Bilparkering Sykkelparkering Vurdering/oppsummering Miljø Støy Luftkvalitet Utslipp Skoleveg Innledning Skoleveg til Ganddal skole Skoleveg til Sørbø skole Adgang til nærområdene Trafikale konsekvenser Dagens sitasjon Fremtidig situasjon Kryssberegning Tiltak Dagens løsning Rundkjøring Høyre på høyre av Oppsummering Sidra-beregning (kapasitet i rundkjøringene) Jærveien/Kvernelandsvegen Jærveien/Torger Carlsens gate... 26

4 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side ii 9 Overordnede mål Usikkerhet... 27

5 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 1 1 Innledning Dette dokumentet inngår som grunnlag for utarbeiding av planforslaget for boligområde i Åsedalen, Sandnes kommune. Det gjøres en kartlegging av eksisterende trafikal situasjon innenfor og rundt planområdet, reisemiddelfordeling i dagens situasjon, og forventet fremtidig situasjon med planforslaget er vurdert, og det er videre gjort beregninger av framtidige trafikkmengder og analyser av trafikale konsekvenser som følge av planforslaget. Det er i tillegg gjort vurderinger av virkninger av planforslaget i forhold til overordnede mål om økt bruk av kollektiv, gange og sykkel. 1.1 Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan Sandnes kommune har gjennom kommuneplanen lagt opp til at det skal gjennomføres mobilitetsplaner ved etableringer av utbyggingsprosjekter større enn 1 000m 2 BRA. Målet er å redusere klimagassutslipp fra transport. Kommuneplanen for Sandnes kommune, sier i 16, Retningslinjer om mobilitetsplan (jf 5) følgende: a) Ved etablering av virksomheter over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m2 BRA, anbefales at det utarbeides mobilitetsplan for den samlede transporten som virksomheten skaper. Dette gjelder og søknad om bruksendring. b) Mobilitetsplanen skal inneholde dokumentasjon på/vurdering av: antall ansatte, besøksintensitet, omfang av vareleveranser og eventuelt godstransport. All transport inn og ut av virksomheten (personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, varelevering, godstransport), fordeling av transporten gjennom døgnet og virksomhetens samlede transport per transportmiddel, tilrettelegging for ønsket reisemiddelfordeling Da detaljreguleringsplanen legger opp til utbygging større enn 1000 m 2 BRA har kommunen satt krav om mobilitetsplan. 1.2 Planforslaget Reguleringsplanen tilrettelegger for ca. 630 boliger med tilhørende funksjoner som infrastruktur og lek. I tillegg er det tilrettelagt for barnehage på ca. 3 daa og kafe. 1.3 Mål Mobilitetsplanen/trafikkvurderingen skal utrede dagens trafikale situasjon og hvilke konsekvenser nyetableringen vil føre til. Fokuset er på bilisme, kollektivtransport og myke trafikanter. Mål for planforslaget er å: Øke bruk av kollektive reiser Øke bruk av sykkel og/eller gange til og fra området God trafikksikkerhet Redusere klimagassutslipp i henhold til Sandnes kommunes klima og energiplan

6 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 2 2 Forutsetninger Denne trafikkvurderingen tar utgangspunkt i de forutsetninger som er satt i de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) utarbeidet av transportøkonomisk institutt (TØI). Det legges til grunn statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB), samt reisemiddelfordeling fra RVU for Stavangerregionen i RVU for Stavangerregionen 2012 er utarbeidet av Sintef på vegne av Rogaland Fylkeskommune. RVU 2012 for Stavangerregionen omfatter kommunene Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Strand og Rennesøy. En reise er i denne trafikkanalysen definert som enhver forflytning utenfor egen bolig, skole, arbeidsplass eller fritidsbolig, uavhengig av forflytningens lengde, varighet, formål eller hvilket transportmiddel som brukes. Det finnes mange ulike typer reiser; arbeidsreiser, skolereiser, omsorgsreiser, innkjøpsreiser, fritids- og besøksreiser, ferie- og fritidsreiser m.m. Denne trafikkvurderingen tar for seg personreise på virkedager, i tråd med RVU for Stavangerregionen Det tas utgangspunkt i daglige reiser (<100 km). Vurderingen tar utgangspunkt i personer som fyller 12 år i løpet av undersøkelsesåret. Statistikk som legges til grunn for beregningene legges fram i tabellene nedenfor: Antall reiser pr. person pr. døgn. (virkedager) Stavangerregionen 3,7 Tabell 2-1 Gjennomsnitt antall daglige reiser per person på virkedager (RVU for Stavangerregionen 2012) Sandnes kommune Gange 13 % Sykkel 4,5 % Bilfører 68,5 % Bilpassasjer 7 % Kollektivt 5 % MC/annet 2 % Tabell 2-2 Daglige reiser etter transportmiddel (RVU, 2012) Bosatte per bolig Enebolig 2,5 Tomannsbolig 2,3 Rekkehus, kjedehus og andre 2,1 småhus Boligblokk 1,6 Totalt 2,2 Tabell 2-3 Bosatte per bolig (SSB: Folke- og boligtellingen, 2011)

7 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 3 3 Dagens situasjon 3.1 Beliggenhet Planområdet ligger på Ganddal i Sandnes kommune, ca. 2,5 km fra sentrum. Det ligger videre rett nord for Stokkelandsvannet, mellom jernbanelinjen og Jærveien. Planområdet Figur 3-1 Oversiktskart (Kilde: Figur 3-2 Planområdet

8 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side Beskrivelse av plan- og nærområdet Planområdet består hovedsakelig av næringsbygg og noe park. Det er eneboliger tilgrensende planområdet i vest. Nord for planområdet er det boliger, skilt fra planområdet med et parkbelte. I øst ligger jernbanelinjen, med boliger på andre siden av denne. Planområdet hører til Ganddal bydel. Ganddal bydelshus ligger ca. 950 meter sørvest for planområde. Det er to nærbutikker i en avstand på ca. 500 meter, Rema 1000 i sørvest retning og Joker Sandved i nordvest retning. Ganddal skole ligger ca. 800 meter sørvest for planområdet. Figur 3-3 Planområdet (Flyfoto: Sandnes kommune)

9 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side Trafikal situasjon Biltrafikk Snekkerveien Planområdet har adkomst fra fylkesvei (fv) 325, Jærveien via Snekkerveien (tykk gul pil). Jærveien har fartsgrense 50 km/t på denne strekningen, 2 kjørefelt og 2- sidig gang- og sykkelveg. I krysset Jærveien x Snekkerveien er det åpen dråpe med fotgjengerovergang gjennom. Snekkerveien har en bredde på ca. 6 meter og med 2 kjørefelt. Omtrent 90 meter øst går Snekkerveien i ett kryss. Snekkerveien fortsetter videre mot nord (gul pil). Snekkerveien har en bredde på ca. 6 meter. Fartsgrense er 30 km/t. Det ligger boliger på vestsiden av vegen, og industriområde på østsiden. Boliger ligger høyere enn veg, oppmurt. Det er en adkomst fra boliger til Snekkerveien, helt i sør. Figur 3-4 Adkomstpunkt til planområdet markert med pil (Flyfoto: google.com) Figur 3-5 Snekkerveien: foto 1 fra sør mot nord. Flyfoto som viser adkomster (gulesider.no)

10 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 6 Dreierveien starter fra kryss i Snekkerveien og går mot sørøst (blå pil). Dreierveien har en bredde på ca. 6 meter (noe varierende). Fartsgrensen er 30 km/t. Vegdekket er av varierende standard. Det er boliger på sørsiden av vegen, og industriområde på nordsiden av vegen. Boliger langs vegen har direkte adkomst fra Dreierveien, og det er til dels utflytende vegareal (se figur 3-6). Figur 3-6 Dreierveien, foto 1 fra vest mot øst. Foto 2 fra øst mot vest Begge veier ender i næringsområde i øst. Dreierveien fungerer som adkomst for Dreiehagen. Snekkerveien fungerer som adkomst for Storåveien. Trafikkmengden på Jærveien var i ÅDT sør for Torger Carlsens gate og nord for Torger Carlsens gate ifølge NVDB. Fremskrevet til 2014 med 2,5 % per år gir dette sør for Torger Carlsens gate og nord for Torger Carlsens gate. Det er anslått en trafikkmengde til og fra eksisterende næringsområde på 660 ÅDT. Dette er basert på informasjon fra eksisterende bedrifter i forhold til antall ansatte og antall besøkende i løpet av en gjennomsnittlig ukedag. Det er lagt til grunn 2,5 bilturer per ansatt jf. håndbok 146 og 2 turer per besøkende. Det er 78 boliger som benytter adkomst fv. 325, Jærveien x Snekkerveien som adkomst. Ved å bruke forutsetningene som er beskrevet i kapittel 2 gir dette gjennomsnittlig 9,25 reiser per dag per boenhet (3,7 pr. person pr. døgn x 2,5 bosatte per bolig). Dette gir 300 bilturer per dag for området for boliger. Samlet gir dette en ÅDT på ca (1380) fra Snekkerveien ut mot Jærveien. 9,25 er alle reiser. Sandnes kommune legger til grunn at 50 % av reiser gjøres ved bruk av bil som transportmiddel. Figur 3-7 Biltrafikk, dagens situasjon

11 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side Gående Planområdet fremstår ikke som godt tilrettelagt for myke trafikanter. Det er ikke separate traseer langs Snekkerveien og Dreiervegen. Store deler av planområdet er i bruk til industri, og disse delene er i stor grad innegjerdet. Dette gjør at området virker noe avvisende for ferdsel. Det er tursti i øst, helt i grensen (delvis innenfor planforslaget). Turveg forbinder parkdraget fra Sandveparken til Stokkelandsvatnet, og følger Jernbanen langs planområdet. Det er adkomst til tursti fra Snekkerveien og Dreierveien. Ved Dreierveien er området relativt åpent med bred bru og boliger i øst, mens adkomst fra Snekkerveien føles «lukket» med bakgrunn i bygg og gjerder på begge sider som skaper en korridor inn mot parken. Området mot parken fremstår derfor som lite inviterende for gående og syklende (se figur 3-8 og 3-9). Planområdet er forbundet med områdene i øst gjennom undergang under jernbanen. Som gir sikker adkomst. Regionalplanen setter 1 km som avstand for bruk av gange som transportform. Figur 3-10 viser hvilke målpunkt som kan nåes til fots. Disse inkluderer, blant annet: Ganddal sentrum Ganddal stasjon Nærliggende bussholdeplasser Nærliggende skole/barnehage Sandvedparken Kvål næringsområde Idrettsbaner Butikk Stokkelandsvatnet Figur 3-8 Adkomst til tursti fra Snekkerveien (fra vest mot øst) Figur 3-9 Adkomst til tursti fra Dreierveien (fra vest mot øst)

12 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 8 Figur 3-10 Radier for syklende 3 km (lilla) og gående 1 km (grønn) Syklende Det er flere sykkelforbindelser i nærhet og forbindelse med planområdet. Statens vegvesens sykkelkart viser at hovedsykkelrute (rød), Kvernelandsruta går langs vestsiden av området. «Hoveruta» går på østsiden av planområdet. I tillegg går «grønn» sykkelrute gjennom planområdet i nord-sør retning (grønn stiplet) og en bydelsrute (oransje) går gjennom planområdet i vest-øst retning. Planområdet Figur 3-11 Utsnitt fra Sykkelkart over Nord-Jæren (Statens vegvesen)

13 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 9 Avstand for når sykkel blir brukt som transportmiddel er 3 km. Figur 3-10 viser hvilke områder som ligger innenfor denne avstanden i forhold til planområdet. Målpunkt innenfor denne avstanden inkluderer, blant annet, i tillegg til målpunkt som er nevnt under 3.4: Sandnes sentrum, med alle tilbud innen underholdning, handel og service som finnes her Ved togstasjon i Sandnes sentrum er det mulighet for å parkere sykkelen og benytte seg av tog videre Rekreasjonsområdet i øst og vest, samt Bogafjellet Figur 3-12 Illustrasjon av sykkelruter i nærhet til planområdet Kollektivtrafikk Planområdet ligger mellom to fylkesveger fv. 325 Jærveien i vest og fv. 330 Hoveveien i øst. Det er flere holdeplasser for buss langs disse vegene. Nærmeste bussholdeplass til planområdet ligger på Jærveien, ca. 90 meter avstand fra Snekkerveien. Nærmeste bussholdeplass på Hoveveien (målt fra Storåna) ligger ca. 200 meter fra planområdet.

14 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 10 Figur 3-13 Illustrasjon av kollektivforbindelser og-holdeplasser i nærhet til planområdet Fra planområdet kan holdeplass på Jærveien nås fra Snekkerveien til Storåveien for buss mot nord. For buss mot sør kan holdeplass på Jærveien nås fra Snekkerveien til Storåveien og videre gjennom undergang. Storåveien er boliggate, i tillegg til at armen mot bussholdeplasser er merket som blindveg. På bakgrunn av dette antas det at det er relativt beskjeden trafikk, og at myke trafikanter kan bevege seg sikkert mellom planområdet og holdeplasser på Jærveien.

15 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 11 Figur 3-14 Trase til bussholdeplass Jærveien (Flyfoto: Finn.no) Fra planområdet kan holdeplass på Hoveveien mot sør nås gjennom undergang under jernbanen til Lundeleitet og videre på gang- og sykkelveg. For buss mot Sandnes sentrum og nord kan holdeplass nås gjennom undergang under jernbanen til Lundeleitet og videre på gang- og sykkelveg til undergang. Lundeleitet er boliggate og det antas det er relativt beskjeden trafikk her, og at myke trafikanter kan bevege seg sikkert mellom planområdet og holdeplasser på Hoveveien. Figur 3-15 Trase til bussholdeplass Hoveveien (Flyfoto: Finn.no)

16 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 12 Ganddal stasjon ligger sør for planområdet. Sørlige deler av planområdet ligger ca. 150 meter fra Ganddal stasjon, den nordlige delen av planområdet ligger ca meter fra stasjonen. Tabell 3-1 gir en oversikt over de ulike ruter som går i nærhet til planområdet, samt frekvens: Rute Holdeplass Frekvens Strekning Tog Buss 13/14 Jærveien/Hoveveien 22 Jærveien Ganddal Stasjon Hvert 30. minutt Stavanger-Egersund Hvert 15. minutt dag. Hvert 30. minutt kveld Hvert 60. minutt Hvert 30. minutt i rushtid Ruten-Ganddal- Hove Sandnes-Kverneland 52 Jærveien Hvert 60. minutt Sandnes-Bryne N94 Jærveien Kun natt i helg Sandnes-Bryne-Lye X40 Jærveien/Hoveveien Tabell 3-1 Frekvens kollektive transportmidler, pr. retning Hvert 30. minutt. Går kun i rushtid. Stavanger-Hove Influensområdet for kollektivtransport er 500 meter til høyverdig kollektivtilbud og lokaltog, og 300 meter til buss (Regionalplan for Jæren). Planområdet kan således si å ha god dekning av kollektivtilbud, både av holdeplasser og avganger.

17 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 13 4 Planforslaget 4.1 Beskrivelse av planforslaget Planforslaget legger til rette for adkomst via eksisterende adkomst, Snekkerveien. Vegen er kategorisert som samleveg og er på bakgrunn av dette foreslått i en bredde på 6,0 meter med ensidig gang- og sykkelveg bredde 3,0 meter på sørsiden av vegen. Vegene fra denne er kategorisert som adkomstveger, og foreslått i en bredde på 5,0 meter, i tråd med Vegnorm for Jæren, med ensidig fortau 2,5 meter bredde. Figur under viser prinsippet som er lagt til grunn. Grønne veger er turveg og gangareal. Figur 4-1 Klassifisering av veger Fortau er foreslått på den siden det er mest beboere. 4.2 Trafikksikkerhet Vegene innenfor planområdet vil ha en fartsgrense på 30 km/t. Det er i tillegg satt krav til at, det i forbindelse med tekniske planer må ses på fartsreduserende tiltak. Det er foreslått separate traseer for myke trafikanter langs alle kjøreveger, og frisikt er foreslått i tråd med Vegnorm for Jæren for alle kryss. I tillegg er det sikret sammenhengende, gjennomgående traseer for myke trafikanter ved vegkryss. Planområdet er, i stor grad, foreslått å holdes bilfritt. Det er tilrettelagt for parkering under bakken, som vil sikre at overflaten holdes mer fri for biler. Det er tilrettelagt med turveger og gatetun innenfor planområdets bilfrie deler som skaper adkomst til boliger, lek og uteopphold innenfor planområdet, og som knytter seg til andre målpunkt utenfor planområdet. I forbindelse med Sentrum er det x-kryss. Det er stilt krav om at krysset gis en utforming som gir tilfredsstillende trafikksikkerhet, gjerne med opphevet areal og annet belegg enn asfalt. Det samme er foreslått i forbindelse med kryssing av friområdet. I sum synes trafikksikkerheten å være tilstrekkelig ivaretatt innenfor planforslaget.

18 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 14 Tiltak i reguleringsplan Hovedvekt parkering under terreng Interne stier og gangveger Fortrinn for myke trafikanter. Fortau regulert gjennomgående Frisikt Nytte Sikrer bilfrie overflater Sikker ferdsel for myke trafikanter, økt bruk av gange og sykkel Sikker ferdsel for myke trafikanter, økt bruk av gange og sykkel Sikrer trygge kjøreforhold 4.3 Personturer generert av ny bebyggelse Det er i Tabell 4-1 gjort en beregning av forventet personturproduksjon basert på antall boenheter. Antall Beregningsfaktor Personturer Bolig Leilighet personturer per boenhet* Barnehage Rekkehus 54 Antall barn/ansatt 72 8 personturer per boenhet** 2 personturer per barn og ansatt Nærtilbud 210 m 2 4 personturer (Håndbok 146) Sum Tabell 4-1 Personturberegning * 1,6 beboer per blokkleilighet x3,7 personer = 6 (5,92) **2,1 beboer per rekkehus x 3,7 personer = 8 (7,77) Tallene for bolig antas å gi et ganske riktig bilde av turproduksjon. Det er vanskeligere å si om tallene for nærtilbud stemmer. Nærtilbud er planlagt å tilby tjenester hvor besøkende benytter sykkel og gange som transportform. Det er ikke tilrettelagt for bilparkeringsplasser for kunder, men 2 parkeringsplasser for ansatte. På dette tidspunkt vet man ikke hva som kommer her, om det er en kafe, kiosk, frisør eller annet. Personturgenerering vil være variere i tråd med tilbud. 4.4 Reisemiddelfordeling Forutsetningene gitt i kapittel 2 ser på Sandnes kommune som helhet, det vil derfor være naturlig å legge til grunn at planområdet får en høyere andel brukere av kollektiv og sykkel enn kommunen som helhet. Dette med bakgrunn i planområdets nærhet til kollektive reisemidler og sykkel- og gangforbindelser, og relativt sentrale plassering. Det legges til grunn følgende reisemiddelfordeling, i samråd med kommunens administrasjon:

19 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 15 Reisemiddel % - Fordeling Sandnes kommune (RVU, 2012) Gange 13 % 13 % Sykkel 12 % 4,5 % Bilfører 50% 68,5 % Bilpassasjer 9 % 7 % Kollektivt 14 % 5 % MC/annet 2 % 2 % Tabell 4-2 Reisemiddelfordeling Dette gir følgende turproduksjon: Reisemiddel Turproduksjon % - Fordeling Gange % Sykkel % Bilfører % Bilpassasjer % Kollektivt % MC/annet 81 2 % Tabell 4-3 Turproduksjon fra planområdet som følge av planforslaget 4.5 Parkeringstilbud Parkeringstilbudet er et av de viktigste virkemidlene for å styre områdets reisemiddelfordeling Bilparkering Det er i reguleringsplanen lagt til rette for følgende parkeringsdekning i tråd med kommuneplanen for Sandnes: 1 parkeringsplass per boenhet. 0,2 gjesteparkeringsplass per boenhet. Det legges til rette for minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 5 % av parkeringsplassene i fellesanlegg skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 5 % av parkeringsplassene i fellesanlegg skal legges til rette for ladestasjon for elbiler Sykkelparkering Det legges i planforslaget opp til minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet, og minimum 5 % av disse skal være tilrettelagt for ladning av el-sykkel. Området ligger tilgrensende to hovedsykkelruter, samt har to sykkelruter som går inne på planområdet. I tillegg ligger området i sykkelavstand til Sandnes sentrum med sine tilbud, både for

20 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 16 rekreasjon og arbeidsplasser. Planområdet ligger også relativt nært Forus, med arbeidsplasskonsentrasjonen som er her (ca. 7,6 km). God sykkelparkeringsdekning som er overdekket og/eller innomhus kan bidra til økt bruk av sykkel som reisemiddel til og fra planområdet Vurdering/oppsummering Det er lagt opp til relativt beskjeden bilparkeringsdekning innenfor planforslaget, med relativt høy sykkelparkeringsdekning. Gjennom tilrettelegging av relativt lavt antall parkeringsplasser har det potensiale for at husholdninger innenfor planforslaget vil vurdere å ha en bil innen husholdningen. Det vurderes som at det er realistisk i dette området, med bakgrunn av områdets nærhet til sentrum, gode gang- og sykkeladkomster, samt god kollektivtilgjengelighet. 4.6 Miljø Støy Planforslaget legger opp til relativt lav bilparkeringsdekning. Dette, sammen med områdets relativt sentrale plassering, gir potensiale for lavere bilbruk. Dette kan gi planområdet bedre støyforhold, ettersom trafikkstøy er den største utfordringen i forhold til støy. Trafikk fra Jærveien vil være mer eller mindre uendret, og må skjermes gjennom fysiske tiltak. Internt i området vil likevel lavere bilbruk ha en positiv effekt i forhold til støy Luftkvalitet Planområdet ligger over nedre vurderingsterskel for luftkvalitet (Sandnes kommune Miljøplan ). Gjennom lavere bilbruk har det potensiale for å bedre luftkvaliteten Utslipp Ved mindre bilbruk vil det være lavere utslipp. Det vurderes derfor at lav bilparkeringsdekning har potensiale til å kunne gi bedre miljøkvaliteter i forhold til mindre CO2 utslipp, Dette kan være bidrag til å nå kommunens mål i forhold til lavere klimagassutslipp.

21 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 17 5 Skoleveg 5.1 Innledning Sandnes kommune har noe utfordring i forhold til skolekapasitet. Planområdet ligger innenfor skolekrets til Ganddal skole. Men da planområdet er relativt stort og det også vurdert skoleveg til Sørbø skole, som kan bli aktuelt i forhold til nærhet til planområdet. Ganddal skole Sørbø skole Skolevegen til Ganddal skole blir ca. 850 meter. Skolevegen til Sørbø skole blir ca. 800 meter. Avstanden er målt fra midt i planområdet. Det er lengre eller kortere avstander alt etter hvor bolig ligger. Figur 5-1 Skolekrets, planområdet markert med blått (Kart: Sandnes kommune) I Veiledning til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen, hvordan bruke virkemidlene plan- og bygningsloven heter det i punkt 4a under «trafikkforhold skolevegen»: På skoleveien er barn ekstra utsatt for trafikkfare og helsefare. Det er et mål at flest skal kunne gå og/eller sykle til skolen uten å måtte blir fulgt eller kjørt. Det må derfor legges ekstra godt til rette for at fortau, gang og sykkelvei er trafikkfare. - Blir skoleveien lengre nå? - Blir skoleveien like trygg/tryggere? - Er atkomst sikret?

22 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side Skoleveg til Ganddal skole Til Ganddal skole fra boliger nord for Snekkerveien, antas at elever følger Storåveien til kryssing på fotgjengerovergang i dråpe over Snekkerveien. Elever på sørsiden av Snekkerveien følger boliggater som kobler seg på gang- og sykkelveg på østsiden av Jærveien. Ved rundkjøring krysses Kvernelandsveien (fartsgrense 40 km/t) i plan på fotgjengerovergang og fortsetter videre på Jærveien. Ved skolen er det undergang som leder elevene direkte inn på skolens områder fra gang- og sykkelveg på vestsiden av Jærveien. Det er også mulig for elevene å nytte interne boliggater øst for Jærveien, i stedet for å gå langs Jærveien. Elever kommer da ut på veien Haualandmarka, litt sør for fotgjengerovergang over Kvernelandsveien. Figur 5-2 Skoleveg til Ganddal skole fra planområdet (Flyfoto: Sandnes kommune) Det er gang- og sykkelveg langs hele strekningen, som er skilt mot kjøreveg med beplantet rabatt i nord for rundkjøring og med belegningssteinsrabatt sør for rundkjøringen. Gang- og sykkelveg er i 3 punkter avdelt av adkomst til boligområder; Haualandmarka, Austhagen og en adkomst til 2 bolighus. Planforslaget legger til rette for sikker påkobling til eksisterende trase for myke trafikanter. Fra felt AB har boliger i nord adkomst gjennom f_gv1 til gang- og sykkelveg på Jærveien mot nord, eller til Snekkerveien via o_f01 og krysning til gang- og sykkelveg langs Snekkerveien, o_gs1 og videre langs o_gs2 som kobler seg til eksisterende gang- og sykkelveg på Jærveien. Fra felt A må boliger i sør krysse over til fortau på sørsiden av o_kv02 og følge samme trase som beskrevet over. Fra felt B og C kan elever følge internveger f_gt14 og f_gt31, som kobler seg til offentlig fortau, som går over i gang- og sykkelveg langs Snekkerveien. Fra felt D kan elever følge f_gs3 mot nord til vegen og krysse for å kommet til o_f09 og følge samme tras som elever fra felt B og B Skolevegen blir ikke lengre som følge av planforslaget og vurderes som sikker. I tillegg til å bruke de «formelle» vegene er det også mulig å benytte seg av interne boligveger, som barnetråkk registreringer indikerer at barna gjør i dagens situasjon.

23 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side Skoleveg til Sørbø skole Til Sørbø skole vil det være naturlig for elever å bruke undergang under jernbanen fra gangsti innenfor planområdet og videre på gangveg mot nord og deretter øst mot Hoveveien. Gangvegen ledes i undergang under Hoveveien og videre mot Sørbø. Gangvegen ledes helt til skolen med boliger på vestsiden og skoleområdet og idrettsbaner i øst. Det er en strekning på ca. 85 meter som går fra gangsti til boliggate og over til gangsti igjen. Boliggaten betjener 2 boliger. Planforslaget legger til rette for sikre påkoblinger til skolevegen. Fra felt A kan barna følge f_gv1 og videre o_f01. Videre må de krysse vegen til fortau langs o_kv02 og følge fortauet til endes og videre på gatetun til undergangen. Det er også mulig å følge Figur 5-3 Skoleveg til Sørbø skole fra planområdet (Flyfoto. Sandnes kommune) fortau inn mot parken og følge turveg her som ledes direkte inn i undergang. For felt B er det mulig å nytte fortauet langs kjøreveg, eller bruke turveger i parken som kobler seg til undergangen. For elever innenfor felt C vil det være mest naturlig å bruke gatetun, f_gt31 som kobler seg til turveg og undergang. Felt D vil benytte intern gang- og sykkelveg frem til fortau O_F09 som kolber seg til gatetun f_gt31. Skolevegen blir ikke lengre som følge av planforslaget. Skolevegen vurderes som sikker, og planforslaget legger til rette for sikker påkobling til eksisterende trase for myke trafikanter.

24 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 20 6 Adgang til nærområdene Planforslaget foreslår å opparbeide parken rundt Storåna. Parken vil bli liggende i hjertet av planområdet og vil gi beboerne innenfor området og i nærhet til planområdet lett tilgang til blå og grønne naturopplevelser rett utenfor døren. Planforslaget foreslår flere lekeplasser, både sandlek og kvartalslek. Disse kan nås sikkert innenfor planområdet. Det er tilrettelagt med fellesveger internt i området, og hele «hjertet» av planen er holdt bilfritt. Alle gangveger som er forslått i planforslaget knytter seg til det overordnede vegnettet og skaper gode adkomster til området utenfor planområdet. Planområdet ligger innenfor et område som allerede er godt utbygd med infrastruktur. Det er sikre traseer for myke trafikanter i stort sett alle retninger som en måtte ønske å bevege seg i. Figur 6-1 Skisse trafikalt system (Eder Biesel Arkitekter)

25 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 21 7 Trafikale konsekvenser 7.1 Dagens sitasjon Området som blir regulert er primært industriarealer som vil transformeres til boligområder. Det er beregnet at disse bedriftene genererer en trafikkmengde på ca. 660 kjøretøy pr. døgn. I tillegg er det 78 boliger som har atkomst via Snekkerveien. Disse boligene genererer en trafikkmengde på ca. 300 kjøretøy pr. døgn (ref. mobilitetsplan). Jærveien (fylkesveg 325) har en årsdøgntrafikk på (2014). Figur 7-1 Bilde fra Snekkerveien retning Jærveien nord Figur 7-2 Trafikkmengder (ÅDT) Orange strek antydning kødannelse (kart: Finn.no) Snekkerveien har lav belastning. Kødannelsen på fylkesvegen skyldes trafikk som kommer ned fra Torger Carlsens gate som skal videre som Sandnes sentrum. I Snekkerveien danner det seg kø, selv med liten trafikkbelastning, når bilister skal sørover på fylkesvegen. På grunn av stor belastning på fylkesvegen er det vanskelig å finne en tidsluke for å komme gjennom krysset og

26 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 22 det blokkerer bilister bak som skal mot Sandnes. Flesteparten i dag som kommer fra Snekkerveien skal inn mot sentrum. I beregningene er det satt at 4 av 5 (80 %) skal mot sentrum. 7.2 Fremtidig situasjon Det skal etableres 630 boliger i Åsedalen. Disse boligene erstatter de store industriområdene som ligger der i dag. Det betyr at vi kan reduserer dagens trafikktall i Snekkerveien med dagens trafikk generert av industri. ÅDT Kommentar Dagens trafikktall 960 Trafikk generert av industri 660 Skal fjernes Trafikk generert av nye 2282 Forutsetning 50 % bilandel boligområder/sentrumsformål Fremtidig trafikkmengde Kryssberegning Utskrift fra SIDRA, dagens kryssløsning med ny trafikk Det er gjennomfør kryssberegning for dimensjonerende time mellom og I denne timen passerte 964 biler Jærveien sør, retning mot Sandnes. Det er denne trafikkstrømmen som er den absolutte dominerende. Det er antatt 5 % svinger inn i Snekkervegen. Fra Snekkerveien er det brukt beregningene av ny og eksisterende trafikk. Det er antatt at dimensjonerende time vil ha 11 % av ÅDT. Dvs i ÅDT i Snekkerveien gir 284 kjøretøy/time som dimensjonerende verdi.

27 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 23 Beregningen viser som forventet at Snekkerveien vil få problemer med avviklingen inn på Jærveien. Simuleringen tar ikke hensyn til avviklingsproblemene i rundkjøringen ved Torger Carlsens gate. 7.4 Tiltak Dagens løsning. Dersom planen gjennomføres slik de foreligger og ambisjonene om 50 % bilandel oppfylles vil Snekkervegen oppleve en økt trafikkmengde fra 960 (ÅDT) i dag til beregnet 2810 (ÅDT). Dette er nesten en tredobling av dagens trafikk. Trafikkmengden er allikevel beskjeden sammenlignet med fylkesveg 325 Jærveien. Ved å opprettholde dagens kryssløsning vil konsekvensene for Jærveien være middels. Jærveien er forkjørsregulert og de største konsekvensene vil være kødannelse i Snekkervegen. Dette skyldes i hovedsak at de som skal sørover på Jærveien blokkerer for de som skal nordover. Sett i sammenheng med utbyggingen ved Åse gård (som har atkomst til Jærveien via Torger Carlsens gate) er det lite sannsynlig å unngå kødannelser Rundkjøring Det er ikke gjennomfør simulering med rundkjøring. På formiddagen er rundkjøring lite hensiktsmessig på grunn av stor skjevhet i belastningen fra de forskjellige armene. Snekkervegen vil fremdeles har vikeplikt fra Jærveien og trafikkmengden fra Jærveien nord som skal inn i Snekkerveien er beskjeden. På ettermiddag vil trafikk fra Snekkerveien mor Jærveien sør føre til prioritering av Snekkerveien. Dette vil føre til tilbakeblokkering mot Torger Carlsens gate Høyre på høyre av Ved å stenge midtrabatten på Jærveien tvinges trafikk fra Snekkerveien nordover og trafikk fra Jærveien retning Snekkerveien må kjøre til rundkjøringen ved Kvernelandsveien for å snu.

28 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 24 Figur 7-3 Høyre av- høyre på. (Kart: finn.no) Denne løsningen er benyttet ved Haualandmarka rett sør for planområde. Fordelen er at fra Snekkerveien inn på Jærveien skal alle i samme retning og blokkering bakover i Snekkerveien unngås. Det samme gjelder i retning sør på Jærveien der alle må ned til Kvernelandsveien. Når venstresvingefeltet fylles opp vil det kunne bli tilbakeblokkering inn i rundkjøringen til Torger Carlsens gate. Dette unngås med høyre på høyre av. Ulempene med denne løsningen er ekstra belastning på Jærveien. 7.5 Oppsummering Selv om økningen i trafikkmengden i Snekkerveien er beskjeden er kapasiteten på fv 325 ved Torger Carlsens gate nær en kapasitetsgrense i de travleste tidspunktene. I reguleringsplanen for Åse gård er denne rundkjøringen regulert større og slik at den skal være klar for kollektivfelt langs Jærveien. Hvordan dette vil spille inn på kapasiteten er vanskelig å forutse. Utbyggingen i Åsedalen vil ha middels effekt på Jærveien. For å unngå tilbakeblokkering i Jærveien for de som skal fra nord og inn på Snekkerveien anbefales det å etablere en høyre på høyre av løsning mellom Snekkerveien og Jærveien.

29 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 25 8 Sidra-beregning (kapasitet i rundkjøringene) 8.1 Jærveien/Kvernelandsvegen Det ble gjennomført tellinger i rundkjøringen mellom Jærveien og Kvernelandsvegen den 17. juni både morgen og ettermiddag for å sjekke belastningsgraden i rundkjøringen. På morgenen er dimensjonerende time fra Denne morgenen var 1645 kjøretøy innom rundkjøringen der 6,9 % var tunge kjøretøy. På ettermiddagen var dimensjonerende time fra kjørte gjennom rundkjøringen der 2,3 % var tunge. Tirsdag 17. Juni Tirsdag 17. Juni

30 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 26 Det er observert noe kødannelse på ettermiddagen. Grunnen til dette er imidlertid ikke selve rundkjøringen, men blokkering fra Ganddal sentrum og bakover til rundkjøringen. 8.2 Jærveien/Torger Carlsens gate Det ble gjennomført tellinger i rundkjøringen mellom Jærveien og Torger Carlsens gate den 17. juni på ettermiddag for å sjekke belastningsgraden i rundkjøringen. På ettermiddagen var dimensjonerende time fra kjørte gjennom rundkjøringen der 2,3 % var tunge. Tirsdag 17. Juni

31 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 27 9 Overordnede mål Utbyggingen skjer som en transformasjon av eksisterende næringsområde. Trafikken fra næringsområdet vil bli erstattet med boligtrafikk. Det er et overordnet politisk mål å stimulere til redusert bilbruk og økt bruk av gang, sykkel, elbil og kollektive reisemidler. Planforslaget legger til rette for dette ved diverse tiltak som oppsummert i tabell 8-1, nedenfor. Tiltak i reguleringsplanen Parkering i tråd med overordnede planer God parkeringsdekning for sykkel Legge til rette for el-bilparkering Legge til rette for el-sykkelparkering Bygge ut med høy utnyttelse, da området ligger gunstig til mellom kollektivtraseer, samt med nærhet til Ganddal stasjon Gode gang- og sykkelforbindelser som knytter seg på eksisterende gang- og sykkelvegnett Tabell 9-1 Tiltak for å påvirke reisemiddelfordeling Nytte Økt bruk av alternative transportformer til bil Økt bruk av sykkel som transportmiddel Økt bruk av mer miljøvennlig bilkjøring Økt bruk av sykkel Mer bruk av kollektive reisemidler Økt bruk av gange og sykkel som reisemidler 9.1 Usikkerhet Trafikkvurderingen er basert på nasjonale tall for antall bosatte per bolig, og på reisemiddelfordeling for omegn til Stavanger i reisevaneundersøkelsen for I tillegg er det gjort en vurdering av reisemiddelfordeling basert på planområdets nærhet til kollektivtilbud, hyppighet av tilgjengelige reisemidler, samt gode gang- og sykkelforbindelser. En vurdering av denne typen vil imidlertid alltid inneholde en viss grad av usikkerhet, og en må regne med at de angitte tall vil kunne avvike noe fra den faktiske situasjon. I tillegg er det flere eksterne faktorer som kan påvirke reisemiddelfordeling og trafikal situasjon. Det er blant annet nevnt en fremtidig rundkjøring nord for planområdet på Sørbø. Ved en realisering av dette, kan det være mulig at deler av planområdet får adkomst fra nord, og trafikkmengden vil således spres noe ut. Det er planer for midtstilt kollektivfelt på Hoveveien. Dette vil innebære et bedret kollektivtilbud, som kan være intensiv for mer bruk av kollektive reisemidler. Det er også planlagt utbedring av vendespor som «gir mulighet for å få til 15 minutts frekvens for tog til Ganddal» (side 71, Kommuneplan Sandnes kommune Samfunnsdel ). Dette kan også være en faktor som gir økt bruk av kollektiv reise. Det er planer for ny tverforbindelse i forbindelse med Bybåndet Sør, som vil gi avlastning på Jærveien i forhold til trafikk, og særlig tungtransport, som skal mot sør. Det er videre laget reguleringsplan for fv. 505 som vil gi god avlastning på Jærveien i forhold til trafikk som beveger seg mot Stavanger og Forus.

32 Mobilitetsplan/Trafikkvurdering Åsedalen boligpark, plan Side 28 Dette er faktorer som ligger utenfor planens influensfelt, og vil være endringer som skjer over tid. Det er ikke mulig for planforslaget å planlegge for dette på dette tidspunktet, men det er viktig å ha det i «bakhodet» ved planlegging av traseer og beregning av trafikkmengder og fordeling.

33

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017

TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017 TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for boliger og barnehage på

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA Beregnet til Grønmyr Bygg AS Dokument type Rapport Dato 27.02.2017 TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA 1 Revisjon 01 Dato 2017/02/27 Utført av Marte Dahl Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

VedleggBolig. Rolf Moe Skårvollen. Sørmoen- Flatreitan

VedleggBolig. Rolf Moe Skårvollen. Sørmoen- Flatreitan VedleggBolig Det har kommet mange innspill om potensielle områder til boligbygging i løpet av prosessen med Sentrumsplan Støren. Kommunen har i tillegg gjort selvstendige vurderinger av områder som kan

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5 PIR II ARKITEKTER AS TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN TRAFIKKUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Tron dheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015

GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 GJESDAL KOMMUNE OMRÅDEPLAN FOR MIDTFJELL ÅLGÅRD. PLAN 201301 TRASE SAMLEVEG 4. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Områdeplan for Midtfjell Ålgård. Plan 201301 Dokument: Trase samleveg Oppdragsnummer:

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

MOBILITETSPLAN for PLAN Vestre Hesthammeren, Hommersåk

MOBILITETSPLAN for PLAN Vestre Hesthammeren, Hommersåk MOBILITETSPLAN for PLAN 2015 124 Vestre Hesthammeren, Hommersåk Side 1 av 20 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for Ho18, vestre Hesthammeren, Hommersåk. Gnr. 101 Bnr. 179,

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer