DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: Sandnes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: Sandnes kommune 1

2 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget MOBILITETSPLAN GRUNNLAGSINFORMASJON... 5 Personer inn og ut av området hverdager... 7 Økonomitransport TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET... 9 Generelt... 9 Biltilgjengelighet Kollektivtilgjengelighet Sykkel og gange Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Trafikksikkerhet BEREGNINGER...14 Estimert turproduksjon Reisemiddelfordeling MÅLSETTING TILTAK SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON

3 1 Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Oppdragsgiver Sandnes kommune Detaljreguleringsplan for Plan nr Formålet med planen er å legge til rette for ny stadion og idrettspark. Sandnes Ulf Datert: , rev

4 2 Innledning Bakgrunn for planarbeidet Prosjektil Areal AS, i samarbeid med Masiv AS og Plank Arkitekter AS, har på vegne av Sandnes Ulf utarbeidet mobilitetsplan i forbindelse med detaljreguleringplan for ny stadion, Sandnes Ulf. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et idrettsanlegg for bredde- og toppidrett, samt fungere som en attraktiv møteplass for beboere i nærområdet. Figur 1 - Lokalisering av planområdet Planforslaget Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til idrettsanlegg, og blir i dag brukt til idrett. Planforslaget legger til rette for idrettsanlegg for bredde- og toppidrett tilrettelagt for stor publikumskapasitet. I tillegg legges det stor vekt på å skape et godt miljø for brukere av området og beboere i nærområdet. I planforslaget er området utnyttet med følgende formål og areal: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Lager 0,23 Idrett 21,40 Idrettsstadion 13,55 Trafo 0,04 Vann og avløp 0,07 Renovasjon 0,05 Undervisning/tjenesteyting/idrett 6,13 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg 4,95 Fortau 1,15 4

5 Gatetun 5,99 Gang- og sykkelveg 3,40 Gangveg 0,10 Parkering 3,05 Sykkelparkering 0,57 Grønnstruktur Grønnstruktur 21,22 Turveg 1,39 Totalt 83,29 3 Mobilitetsplan I kommuneplanen for Sandnes stilles det krav til utarbeidelse av mobilitetsplan for den samlede transporten ved etableringer av virksomheter over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m² BRA. I punkt 1.16 under generelle bestemmelser står det blant annet: «Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling.» Under punkt 1.16 er det listet opp hva som skal vurderes og dokumenteres for bolig og næring. For aktuelt planområde er det mest naturlig å bruke kriteriene for næring. Kriteriene er som følger: Antall ansatte Besøksintervall Omfang av vareleveranse Transport inn og ut av virksomheten Fordeling av transport gjennom døgnet Fordeling av virksomhetens samlede transport pr. transportmiddel Tiltak for å nå ønsket reisemiddelsfordeling Mobilitetsplanen vil gjøre rede for reisevaner til og fra stadion, og har som hensikt å legge til rette for miljøvennlig transport i størst mulig grad. Planen vil også ta for seg tiltak som kan iverksettes for å stimulere til at reiser til og fra planområdet skjer på en miljøvennlig måte. Det samme gjelder mulighetene som ansatte og besøkende har for valg av reisemiddel. Turproduksjon og reisemiddelfordeling vises for kampdager, store arrangement og hverdagsaktivitet. Mobilitetsplanen skal: Skaffe oversikt over trafikk- og parkeringsforhold Analysere reisemønster til og fra området Analysere kollektivtrafikk og bruk av sykkel og gange Vurdere behovet for tiltak som vil redusere biltrafikk til området Påpeke forbedringspotensial i planområdet og i analysert infrastruktur 4 Grunnlagsinformasjon Reguleringsplanens arealbruksformål er: Idrett, idrettsstadion, kjøreveg, fortau/gang- og sykkelveg og parkering. 5

6 Innenfor formålet avsatt til idrett, planlegges det idrettspark med blant annet ballbaner, grønnstruktur og gangveger. BRA som foreligger i skisseprosjektet er ,5 m² etter utbygging. Tabell 1 Arealoversikt, bruksareal I denne mobilitetsplanen er det brukt tall fra Sandnes Ulf, rapporten: Vurdering i forbindelse med revisjon av arealdel kommuneplan Sandnes kommune , erfaringstall fra Statens vegvesens Håndbok V713. 6

7 Personer inn og ut av området hverdager Sandnes Ulf har ca. 800 aktive medlemmer, og et gjennomsnitt på ca. 200 barn/unge i treningstiden hver dag. Treningstiden er 5 timer hver ettermiddag/kveld 5 dager i uken. Sandnes idrettspark er aktivt i bruk på hverdager. Mandager er det, i følge Ulf, fellestreninger og fullt på parkeringsplassene i området. Generelt vil følgende aktiviteter generere biltrafikk: Skole, idrettsanlegg/flerbrukshall og lege/kiropraktor/fysioterapeut. Det skal totalt sett være 253 personer for alle funksjoner innenfor planområdet hele døgnet. Antall elever er 180. Hovedsakelig vil ansatte på kontor, skole, legekontor, fysioterapi og kiropraktikk jobbe hverdager på dagtid. Det er noe usikkerhet i grunnlagsinformasjonen i rubrikken nedenfor. En må regne med færre brukere/besøkende og ansatte ved ferietider som sommer, høst, vinter og jul. Dag (kl. 8 16): Personer Eksisterende Ny Personer hver dag Ulf adm. ca. 10 ca. 10 A-laget med støtteapparat ca. 30 ca. 30 Lege/fysio/kiro/resepsjonist ca. 4 ca. 4 Restaurant/kiosk ca. 1 ca. 1 Skoleansatte ca. 15 ca. 15 Elever ca. 180 ca. 180 Personer dagtid totalt ca. 40 ca. 200 ca. 240 Besøkende Eksisterende Ny Personer hver dag Barn i FFO ca. 110 ca. 110 Pasienter (lege, fysio og kiro) ca. 75 ca. 75 Brukere (treningssenter/flerbrukshall) ca. 100 ca. 100 Personer dagtid totalt ca. 110 ca. 175 ca. 285 Totalt dag: 525 Kveld (kl.16 21): Personer Eksisterende Ny Personer hver dag Restaurant/kiosk ca. 1 ca. 1 Trenere ca. 12 ca. 12 Personer ettermiddag/kveld totalt ca. 12 ca. 1 ca. 13 Besøkende Eksisterende Ny Personer hver dag Barn/unge ca. 200 ca. 200 Brukere (treningssenter/flerbrukshall) ca. 200 ca. 200 Personer kveld totalt ca. 200 ca. 200 ca. 400 Totalt kveld: 413 Tabellene over viser at det pr. i dag er 362 personer inn og ut av området. Det generes en økning av personer inn og ut av området på 576. Total personforflytninger inn og ut av området blir da

8 Tilskuerkapasitet, stadion Tilskuere Dagens tilskuerkapasitet 4969 Kapasitet, planlagt stadion 7600 Økning i kapasitet 2631 Økonomitransport Økonomitransport til og fra idrettsanlegget omfatter blant annet vareleveranse til kiosk- /restaurantdrift, lege/kiropraktor/fysioterapeut og renovasjon. Tallene i tabellen er lagt inn etter anslått informasjon fra Ulf. Antatt antall leveranse/service/renovasjon hver dag: Leveranse Antatt eksisterende Antatt nye Personer hver dag Vareleveranse Service/post/renovasjon Totalt Tabellen over viser at det pr. i dag er 2 personer inn og ut av området. Det generes en økning av personer inn og ut av området på 3. Total turer inn og ut av området blir da 5. Området planlegges med nedgravde søppelconteinere. Avfallet blir hentet når det er nødvendig. Det antas derfor at den utløser minimalt med trafikk i forbindelse med henting. 8

9 5 Trafikk og tilgjengelighet Generelt For å kartlegge tilgjengelighet i byer og til sentrum har det blitt laget ABC-kart for Stavanger og Sandnes. Planområde Kartutsnittet viser hvordan kollektivtilgjengeligheten, sykkeltilgjengeligheten, vegstandard og tungtransport er fordelt for Nord-Jæren. Planområdet ligger i randsonen til B-området. B- området grenser til D1-området. B-områder må ha: svært høy/ høy/ middels høy kollektivtilgjengelighet og svært høy/ høy/ middels høy sykkeltilgjengelighet må ligge innenfor 300 meter fra holdeplasser som betjenes av minst 6 avganger/ time i rush. D1-områder: D1-områder er sentrale byområder der vegnettet ikke egner seg for tungtransport eller kollektivtransport, og har bedre kollektivtilgjengelighet enn svært lav. Hovedadkomsten vil i hovedsak skje fra Oalsgata-Postveien-Sleireveien-Jønningsheiveien. Varelevering, renovasjon vil skje langs planområdets vestside. Busstopp for spillere vil være knyttet til det nordøstre hjørnet av stadion. Snumulighet for buss er i planen avsatt til gatetun nord for stadion. 9

10 Biltilgjengelighet For å komme helt inn til området med bil, kan man komme fra Jønningsheiveien eller Sleireveien. Ansatte og besøkende parkerer på oppmålte parkeringsplasser hverdager. På kampdager/arrangement i helger vil parkeringsplasser tilhørende skoler og barnehager i nærområdet benyttes til parkering. Det skal ikke avsettes flere parkeringsplasser innenfor planområdet. Totalt er det ca parkeringsplasser i nærområdet fordelt på oppmålte og barnehagenes/skolenes parkeringsplasser, i tillegg til parkeringsareal nevnt i liste nedenfor. Parkeringsplassene som i dag benyttes når det er kamp på stadion, er skiltet. Det forutsettes at disse kan benyttes også etter utbygging av ny stadion. Figur 2 - Figuren viser primær og sekundær adkomst, samt parkering ved og nær området. Plassering av p-plasser Antall p-plasser Jønningsheia barnehage 30 Giskehallen 50 Sandnes vgs 30 Smeaheia skole 50 Grusbanen 300 Giske ungdomsskole 40 Lille flomlysbane 80 Trones skole 245 Actionball 60 Stangeland skole 130 Totalt 1015 Områdene som er vist med blått er tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten av stadion. Flere av disse er allikevel kun midlertidige mens kamp eller andre arrangementer foregår da 10

11 de opprinnelig tilhører skole og barnehage. Kampene er lagt til helger når skoler og barnehager er stengt. Noen av nevnte parkeringsarealer kan allikevel være i bruk i helgene. Dette gjelder Giskehallen og Actionball, trolig også grusbanen og lille flomlysbane. Antall parkeringsplasser kan derfor variere. Lille flomlysbane representerer eksisterende parkeringsplasser. Kamp kan skje på hverdag, men i hovedsak foregår kampene i helgene, 15 ganger i året. Kamp som settes opp på en hverdag, spilles som oftest på kvelden. Besøkende kampdag vil derfor ikke komme i konflikt med åpningstider på skole og i barnehage. Det er hensiktsmessig at parkering skjer der det er avsatt areal til det. Parkering i gatene er ikke ønskelig. Parkering forbudt-skilt er på den ene siden av Jønningsheiveien i dag. Parkeringsvakter settes inn på kampdag som et tiltak for å hindre ulovlig parkering. Trafikkmengden for vegene rundt planområdet er vist på figuren nedenfor. Figur 3 - Dagens ÅDT Strekning ÅDT Fremskrivningsprosent pr. år ÅDT, fremskrevet til 2018 Sleireveien ,5 % 1980 Jønningsheiveien ,5 % 2035 Solaveien v/stangeland skole ,5 % * Postveien v/trones skole ,5 % 6875 Tallene er hentet fra «Vurdering i forbindelse med revisjon av arealdel kommuneplan Sandnes lokalisering av ny stadion i Sandnes» *Solavegen skal stenges ved Stangeland skole. Solaveien har en forholdvis høy andel kjøretøy. Stenging av Solaveien vil føre til en omfordeling av trafikken, og gi mer trafikk i andre gater. 11

12 Det anslås at om lag halvparten av trafikken til og fra boliger i nærområdet skjer normalt i morgen- og ettermiddagsrushene. Resten av trafikken fordeles forholdsvis jevnt utover dag/ettermiddag/kveld. Kollektivtilgjengelighet Det er ingen busser som går direkte gjennom eller i umiddelbar nærhet forbi planområdet. Området ligger sentralt, men samtidig i periferien når det kommer til kollektivtilgjengelighet. Nærmeste bussholdeplass finner man ca. 500 meter nord for planområdet, men angrepspunktene for folk som kommer med buss er mange. Buss nr. 2 går i Oalsgata, Postveien og Smeaheia, og X40 og X79 går i Postveien i rushtiden. Reisetid fra sentrum er ca. 6 min. med buss. Figur 4 - Kollektivtilbud. Hvite ringer indikerer busstopp i nærområdet. Det pågår for tiden arbeid med å se på bussrutene i området. Kollektivtilbud kan endres noe. Togene til og fra Sandnes sentrum går hver halvtime hverdager og hver time søndager. Hvert tog tar ca. 635 passasjerer. Sykkel og gange Det går ingen hovedrute for sykkel gjennom eller direkte forbi området, men bydelsruten strekker seg langs området i vest og nord. Fra sentrum bruker en ca. 15 min. å gå, og ca. 7-8 min. å sykle. Området ligger innenfor en radius på ca. 2 km fra sentrum. Det er 2-sidig fortau langs hovedadkomsten til området. 12

13 Eksisterende sykkelruter Lokale målpunkt Målpunkt Gange/sykkel [km] Bil [km] Sandnes sentrum (Ruten) 1,3 1,7 Forus (travbanen) 4,3 6,9 Kvadrat 2,2 4,1 Hana 3,5 4,3 Austrått 2,7 3,5 Håbet 4,4 4,5 13

14 Fremtidige sykkelruter Fra fremtidig sykkelstamveg ved E39 er det enkelt å ta seg til stadion på sykkel ved å følge bydelsruten og/eller hovedruten. Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Ved en eventuell brann kan brannbil komme til stadion fra via hovedadkomst i Jønningsheiveien. Trafikksikkerhet I følge Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune er det registrert 11 ulykker i Postveien i perioden Postveien er en gate hvor trafikksikkerheten skal prioriteres og vurderes nøye ifølge Trafikksikkerhetsplanen. Postveien ligger utenfor planområdet, men er tatt med som en del av trafikksikkerhet i vegene i nærområdet. Postveien er del av hovedadkomsten til stadion. Det vil derfor være naturlig å nevne denne vegen. Planområdet omfatter to veger; del av Jønningsheiveien og Tronesgeilen. Det er ikke registrert ulykker i disse to vegene i henhold til trafikksikkerhetsplanen. 6 Beregninger Estimert turproduksjon Det kan være stor usikkerhet i å bestemme turproduksjon. Turproduksjon omfatter alle turer inn og ut av området. En som besøker stadion/idrettsparken genererer to turer; én inn og én ut av området. 14

15 Grunnlagsinformasjonen er beregnet ut fra erfaringstall og statistikk. Planlagt tiltak er komplekst med ukjente variabler. Hverdager I henhold til grunnlagsinformasjonen i kap. 4 vil det være ca. 943 personer hverdager. Det tilsvarer ca turer til og fra området pr. døgn. Anslagsvis kan en regne med 362 er personer som allerede beveger seg inn og ut av området som f.eks. FFO, Ulf-spillere med støtteapparat og barn og unge som trener der i dag. Disse personene generer ca. 724 turer til/fra området. Ny situasjon vil gi en økning i 576 personer inn /ut av området, en økning vil generere 1152 turer. I tillegg kommer økonomitransport som vil genere totalt 10 turer. Av disse er økningen etter utbygging på antatt 6 turer til og fra området. Eksisterende situasjon, hverdag: ca. 362 personer som generer ca. 724 turer inn og ut av området. Ny situasjon, hverdag: ca. 576 personer som generer ca turer inn og ut av området. I tillegg vil økonomiturer inn og ut av området være ca. 10. Totalt vil dette utgjøre 1886 turer inn og ut av området hverdager. Kampdager Det spilles 15 hjemmekamper i året i serien i tillegg til maks 3 cupkamper. Et fullsatt nytt stadion tilsvarer ca publikummere. Dagens maksimale publikumsdekning er publikummere vil utgjøre en turproduksjon på 4969*2 = 9938 turer til og fra området. Ny situasjon vil bli 7600 publikummere. Dette vil utgjøre en turproduksjon på 7600*2 = turer til og fra området på kampdag. Det tilsvarer en økning på ca turer tur/retur på kampdag. Bilturer og parkering Biltrafikken til/fra planområdet vil reguleres og begrenses av tilgangen på parkeringsplasser. Dersom tilgangen til parkeringsplasser er begrenset, kan det øke sjansen for at flere velger alternative fremkomstmidler. Restriksjoner på parkeringsplassene vil derfor være en av de mest effektive måtene å redusere biltrafikken på. Antall parkeringsplasser er dimensjonerende for antall turer med bil for normal driftssituasjon og kampdag. Hvert enkelt besøk består av 2 turer; til og fra området. I henhold til kommuneplanen skal det ikke være økning i parkeringsplasser i forbindelse med utbygging av ny stadion. Pr. i dag er det ca tilgjengelige parkeringsplasser i nærområdet. Disse kan benyttes på kampdager. Det inkluderer blant annet skolene og barnehagene sine parkeringsplasser. Det er også mulig å parkere på offentlige parkeringsplasser i sentrum og benytte skyttelbuss til stadion. 15

16 I forbindelse med daglig drift av anlegget er det ca. 175 parkeringsplasser tilgjengelig. Innenfor planområdet er det ca. 141 parkeringsplasser i dag. De resterende er plassert ved Giskehallen. Sykkelparkering Regionalplan for Jæren har et mål om at gang- og sykkeltrafikken skal være over 25 % i planområdet i Sykkelandelen alene skal, i byområdene, være over 12 % innen I kommuneplanen for Sandnes står det at for næringsformål skal det være 2 p-plasser pr. 100 m² BRA. For stadion er det ikke satt noen spesielle krav til sykkelparkering. Reisevaneundersøkelse fra 2012 viser at andelen for brukere av sykkel i Sandnes er 5 %, og 13 % for fotgjengere. Dette er en mindre andel syklister og fotgjengere enn Regionalplanens mål. Det er ikke spesifikke krav til antall sykkelparkeringsplasser på stadionanlegg. Det er derfor gjort en vurdering gjennom målsetting for andel syklister i kapittel 7. Anleggstrafikk I anleggsperioden må en påberegne en del anleggstrafikk til området. Hvor mange anleggskjøretøy som kjører inn og ut av området er en ukjent faktor på dette tidspunkt, men en vil anta 4-5 biler inn og ut av området pr. dag i snitt hele byggeperioden. Hvordan trafikken skal håndteres, må allikevel redegjøres for i prosjekteringsfasen. Det er viktig at arealene som opptas under byggeperioden i minst mulig grad påvirker den eksisterende trafikkavviklingen negativt, og at myke trafikanter hensyntas. En antar at byggetiden er mellom 16 og 24 mnd. Reisemiddelfordeling Tabell 9 viser estimert reisemiddelfordeling i Sandnes kommune. Tallene er hentet fra Reisevaneundersøkelse for Stavangerregionen 2012 gjort av SINTEF Teknologi og samfunn. Reisemiddel Sandnes kommune Estimerte turer til og fra området (av 1886 turer) Estimerte turer til og fra området, kampdag (av turer) Til fots 13 % Sykkel 5 % Moped, MC 1 % Bilfører 68 % Bilpassasjer 7 % Kollektivt 5 % Annet 1 % Tallene er tatt fra reisevaneundersøkelsen Det er ikke egne tall for området. På grunnlag av tall hentet fra Reisevaneundersøkelsen 2012 viser reisemiddelfordelingen at det med stor sannsynlighet er mange som vil bruke bil/mc på kampdag. 16

17 7 Målsetting Ved å se på RVU 2012, er det tydelig at flesteparten velger bil. Det er ikke gjort en egen RVU for stadionanlegg. RVU kan derfor ikke legges til grunn fullt ut. I planen for ny stadion er det ønskelig å få ned bilbruken i forhold til RVUs registreringer. Man kan ta utgangspunkt i at de aller fleste som kommer med bil til en kamp, kjører sammen med en eller flere andre. Hvis man antar at i hver bil som parkerer ved stadion kampdag er det gjennomsnittlig 2,5 personer. Ved mangel på parkeringsplasser, velger folk gjerne andre reisemetoder. Det er viktig å få fokus på andre transportmiddel enn bil. Målsetting for reisemiddelfordeling for Sandnes idrettspark Hverdager Reisemiddel Målsetting for Sandnes idrettspark Estimerte turer til og fra området (av 1886 turer) Til fots 20 % 377 Sykkel/el-sykkel 16 % 302 Moped, MC 1 % 19 Bilfører 41 %* 773 Bilpassasjer 11 % 208 Kollektivt 10 % 188 Annet 1 % 19 *Det er tatt utgangspunkt i antall tilgjengelige parkeringsplasser i tilknytning til idrettsparken. Det utgjør ca. 175 plasser. Hvis en antar at hver bil gjennomsnittlig har ca. 1,5 personer, får man ca. 175 bilførere og ca. 88 passasjerer. Bilbruken er fordelt utover dagen/kvelden. Kampdag Reisemiddel Sandnes kommune Estimerte turer til og fra området, kampdag (av turer) Til fots 23 % 3496 Sykkel/el-sykkel 15 % 2280 Moped, MC 1 % 152 Bilfører 13 % 1976 Bilpassasjer 20 % 3040 Kollektivt 17 % 2584 Skyttelbuss 10 %* 1520 Annet 1 %

18 Det er tatt utgangspunkt i antall parkeringsplasser for å finne antall bilførere. En antar at hver bil har gjennomsnittlig 2,5 personer. Kollektivt transportmiddel i denne sammenhengen omfatter publikummere som kommer med buss til stadionområdet. For skyttelbuss regner man med 9 avganger á 80 passasjerer, som utgjør 720 personer totalt. *Dersom skyttelbussen også skal gå fra Kvadrat, vil forventes andelen av denne gruppen økt. En antar da at andel som benytter kollektiv reduseres. Dette er et alternativ som kan settes inn ved behov i tillegg til skyttelbuss til og fra sentrum. Publikummere som kommer med tog nordfra eller sørfra, kan benytte seg av skyttelbuss til og fra stadion. Et tog tar ca. 635 passasjerer, totalt 1270 passasjerer. Alternativt kan publikummerne gå, ta vanlig rutebuss eller komme seg til stadion ved bruk av annet reisemiddel. Publikummere som kommer med buss kan enten ta rute 2, som går 4 ganger pr. time, eller ekspressbussene X40 og X79, som går 2 ganger i timen i rushtrafikken. Tabell for målsetting for reisemiddelfordeling for idrettsparken hverdager viser en reduksjon i bilbruken og en økning i gange, sykkel og kollektivt transportmiddel. Ser man på andel sykkel, får man 302 turer til og fra området gjennom dagen/kvelden. Det vil si at ca. 151 personer sykler i løpet av en dag. De syklende fordeler seg utover dagen. Ser man utelukkende på behov for sykkelparkering hverdager, vil det derfor i utgangspunktet ikke være behov for 151 p-plasser for sykkel. Ser man på sykkelparkering ved kampdag, er behovet betydelig større. Ved å beregne 10 % sykkelbruk kampdag, vil det resultere i 1520 turer inn og ut av området. Det vil si 760 personer som sykler. Å legge til rette for 760 sykkelparkeringsplasser er samfunnsøkonomisk uforsvarlig, og vil kreve mye areal i et område hvor grøntarealet spiller en viktig rolle. I løpet av 365 dager, spilles det hjemmekamper ganger. Det anses som urimelig å beslaglegge så mye areal til sykkelparkering relativt få ganger i året. Det tas derfor utgangspunkt målsetting av sykkelandel i hverdagssituasjon, og etableres min. 150 faste sykkelparkeringsplasser i området, hovedsakelig ved inngangsparti til stadion og flerbrukshallen. På kampdag ordnes midlertidige sykkelparkeringsplasser på tilgjengelige kunstgressbaner gjennom arrangementinstruksen til Sandnes Ulf. 8 Tiltak Når en utarbeider en detaljreguleringsplan er det viktig å tenke på tiltak som kan gjennomføres for å oppnå bedre tilbud for syklister, kollektivreisende, tilrettelegge for økt gange, bevisst bruk av parkeringsplasser og redusering av reisebehov. Holdningsskapende arbeid blant både barn og voksne kan bidra til endring av reisevaner. Dette kan f.eks. skje i foreldremøter, idrettslaget og som tema i omkringliggende skole og SFO. FFO kan f.eks. ha gå- og sykkelkampanjer. For å stimulere til økt sykkelbruk fremfor bil, kan arbeidsplassene i planområdet vurdere tiltak som kan ha effekt i form av økt sykkelbruk, f.eks. i form av kampanjer eller lignende for helse og mosjon. Det samme gjelder for kampdager. 18

19 Tiltak for å øke andelen syklister, kollektivreisende og folk til fots er blant annet: Sykkel Parkeringsplasser for sykkel under tak, og nærmest mulig inngang Gode og godt utformede sykkelstativ som sikrer at sykler står ordentlig, og som signaliserer at sykling er en ønsket aktivitet Garderobe med dusj og tørkerom Mekkerom Informasjon om sykkelveinettet Bruk av bysykler/el-sykler, for eksempel fra en tog-/busstasjonen til idrettsparken. Gratis/subsidierte sykler/månedskort til ansatte Økt gange Kampanjer for helse og mosjon Snarveger i bedrift Kollektivtransport Informasjon om rutetider for kollektivtransport Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil I samarbeid med kollektivselskapet gis de ansatte et introduksjonstilbud, der de kan oppleve at tilbudet er bedre enn sitt rykte Skyttelbusser på kampdager Det settes opp skyttelbusser på kampdager for å redusere biltrafikk Bruk av parkeringsplasser Opplysninger om lav parkeringsdekning, og at folk dertil å benytte andre reisemidler. Restriksjoner i parkeringstilbudet Kameratkjøring Kampanjer 9 Samlet vurdering og konklusjon Utbyggingen av ny stadion på Sandnes Ulf vil kunne gi en økning i antall personer til og fra planområdet. På grunn av lav parkeringsdekning vil ikke biltrafikken til og fra planområdet øke i vesentlig grad. Reisemiddelfordelingen viser imidlertid at bilbruken, ifølge reisevaneundersøkelsen, er høy. I løpet av 365 dager, spilles det hjemmekamper ganger. Det anses som urimelig å beslaglegge så mye areal for sykkelparkering relativt få ganger i året. Det tas derfor utgangspunkt i målsetting av sykkelandel i hverdagssituasjon, og etableres min. 150 faste sykkelparkeringsplasser i området, hovedsakelig ved inngangsparti til stadion og flerbrukshallen. På kampdag ordnes midlertidige sykkelparkeringsplasser på tilgjengelige kunstgressbaner gjennom arrangementinstruksen til Sandnes Ulf. Et av tiltakene for å redusere biltrafikken i området er å sette opp skyttelbusser på kampdag. Det er tenkt at skyttelbussene skal følge rute 2 til Smeaheia. For folk som kommer med toget, er tilbringertjeneste på kampdag en god løsning. Den gir også folk som bor i sentrum 19

20 eller som kommer med buss fra andre steder gode muligheter for å komme seg til stadion på en enkel og grei måte. Skyttelbussordningen kommer i tillegg Kolumbus sine ruter. Ved å se på antall togpassasjerer en søndag på et tidspunkt i forkant av kampen, kan man grovt regne med 635 passasjerer hver veg dersom toget er fullt. En stor del av disse kan man regne med skal på kamp, og vil benytte seg av tilbringertjenesten. Skyttelbussen tar unna ca. 720 passasjerer dersom man har 9 busser med kapasitet til 80 passasjerer pr. buss. Mobilitetsplanen har som mål å legge til rette for størst mulig grad av miljøvennlig transport til og fra området. Dette kan gjennomføres gjennom aktiv bruk av virkemidler for å redusere bilbruk og øke attraktiviteten av alternative transportmidler. 20

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM MOBILITETSPLAN Planid: 0578 Sola kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12. ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.NOVEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljreguleringsplan

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE REGULERINGSPLAN KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka Stavanger kommune Plan 2507 Region vest Stavanger

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

2. gangsbehandling - Plan Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske

2. gangsbehandling - Plan Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske Sandnes kommune - rådmannen Arkivsak-dok. 14/04599-116 Saksbehandler Ove Fosså Behandles av Sakstype Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 Utvalgssaker 28.09.2016 Bystyret 2015-2019 Utvalgssaker 17.10.2016

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter VISTA Utredning AS 10. november 2011 Mobilitetsplan NSB Kompetansesenter 2 Forord ROM Eiendom som grunneier har ønsket en gjennomgang av NSB Kompetansesenter sitt

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011

Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes. Informasjon om prosjektet. Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 Sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes Informasjon om prosjektet Jan Geir Fjogstad 26. oktober2011 - En høystandard, direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk En

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200807065 : E: 140 : Anne Sviland : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate. 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS

Omsorgsbygg Oslo KF. Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate. 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS Omsorgsbygg Oslo KF Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate 14. oktober 2008 VISTA UTREDNING AS Trafikkvurdering barnehage i Rosings gate Side 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Vista Utredning

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S.

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S. ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sandnes Ulf stadion, Giske - plan nr. 2014 125 Stavanger, 28.01.2016 Rev.: Utarbeidet av Margrete S. Steen Prosjektmedarbeidere Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Målsetting...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer