LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04"

Transkript

1 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato:

2 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Trafikkanalyse for etablering av hotell i Vestby og opptegning av adkomstveg Halvorsen Birgitte Utredning Trafikk / transport;veganlegg Rapport / utredning Birgitte Halvorsen

3 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 3 FORORD Asplan Viak har på oppdrag av LPO arkitektur og design as gjennomført en trafikkanalyse for et nytt hotell i Vestby, samt tegnet opp adkomstvegen til hotellet. Olav Thon-gruppen er utbygger av hotellet Thon Hotel Vestby. Arbeidet er utført i tilknytning til utarbeidelse av reguleringsplan, en plan som også inkluderer regulering av nabotomten til handel og kontor. Arbeidet i trafikkanalysen er basert på tidligere arbeid i det samme området som Asplan Viak AS har utført for Vestby senter AS i 2001, 2007 og Trafikkberegningene fra den siste rapporten Trafikkanalyse. Vestby senter. Revidert 2008 ( ) utgjør grunnlaget for trafikkanalysen for Thon Hotel Vestby. Trondheim, 4. november 2008 Birgitte Halvorsen Oppdragsleder

4 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for oppdraget Turproduksjon Reisemidler Trafikkanalyse Adkomstveg Oppsummering trafikkanalyse...16

5 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 5 1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET Innledning LPO arkitektur og design as arbeider med en reguleringsplan for Olav Thon Gruppen ved avkjøringen fra E6 Vestby syd, der tiltaket er planlagt hotell med adkomst fra planlagt rundkjøring som skal opparbeides i forbindelse med nye Vestby senter. Under oppstartshøringen har Statens vegvesen (SVV) kommet med krav om utarbeidelse av trafikkanalyse: Tiltakets trafikale konsekvenser må utredes spesielt for Vestbykrysset (rundkjøring og rampesystem). Det må forventes krav om utarbeidelse av trafikkanalyse der alle trafikkgenererende elementer tas med. I tillegg til trafikkanalysen inngår opptegning av avkjørselen til hotellet på reguleringsplannivå. E6 mot Oslo Vestby senter Kirkeveien R Thon Hotel Vestby Handel /kontor E6 mot Moss/Rygge Gamle Mosseveien Figur 1: Lokalisering av Thon Hotel Vestby (R=planlagt ny rundkjøring.) Blå pil viser adkomst til hotell og nabotomt med handel/kontor. Thon Hotel Vestby planlegges i første rekke å skulle være et tilbud til flypassasjerer til og fra Moss Lufthavn Rygge. Med nytt terminalbygg, infrastruktur, parkering og rullebane er lufthavnen tilrettelagt for et bredt spekter av nasjonal og internasjonal rute- og chartertrafikk. Avstand fra Thon hotell Vestby til: Moss Lufthavn Rygge: 27 km Moss: 22 km Oslo: 37 km

6 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 6 Tidligere trafikkanalyse for Vestby senter Asplan Viak har i 2001, 2007 og 2008 utarbeidet trafikkanalyser i det samme området på oppdrag av Vestby senter AS. I disse analysene ble alle planer for utbygging som var med i kommuneplanforslag datert tatt med: Boliger Sole IV og Nordbyhagen 1550 boliger Boliger Randem og Støttumv. 200 boliger Næring Kleiver 300 ansatte Næring Randem 100 ansatte Næring rest Deli og N2 410 daa Næring Røddal og Svingen/Kjenn Tall for turproduksjon og retningsfordeling av trafikken på vegnettet fra de nye områdene ble levert av Vestby kommune. Dette ble brukt som grunnlag for våre analyser. Vi beregnet på oppdrag av Vestby senter trafikk til/fra senteret som vi la sammen med kommunens trafikktall for de nye områdene og Statens vegvesens tellinger av dagens trafikk på vegnettet området. Trafikken er fremskrevet og beregnet for en fremtidssituasjon i år Vestby senter er lagt inn med m2 med handel og m2 med kontor. Vi har benyttet våre siste reviderte beregninger for Vestby senter som grunnlag for trafikkanalysen for det nye hotellet i Vestby. Statens vegvesen har sluttet seg til at trafikkvurderingene baseres på den siste trafikkanalysen som er gjort for Vestby senter. 2 TURPRODUKSJON Til de tidligere beregningene av turproduksjon for Vestby senter har vi benyttet erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger. Her er det ikke oppgitt noen erfaringstall for turproduksjon for hotellvirksomhet. Generelt for hoteller i Norge foreligger det tall for belegg på hotellene, men ikke erfaringstall for trafikk og reisemiddelfordeling til og fra hotellene. Turproduksjonen for det nye hotellet er beregnet med utgangspunkt i andre sammenlignbare prosjekt i Norge hvor turproduksjon fra hotell er beregnet før bygging. Fra Olav Thongruppen har vi innhentet opplysninger om tall for besøk og trafikk til andre sammenlignbare hotell som kan støtte opp om turproduksjonsberegningene. Vi har også gjort noen egne antakelser for turproduksjon og trafikkfordeling ut fra lang generell erfaring fra trafikkanalyser og trafikkberegninger. Til beregning av turproduksjon fra handel og kontor på nabotomten er erfaringstall fra håndbok 146 benyttet.

7 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 7 Figur 2: Thon Hotel Vestby Turproduksjon hotell Hotellet planlegges med 144 rom og 87 parkeringsplasser. Det forutsettes et belegg på hotellet på 70% og gjennomsnittlig 3 turer pr. døgn pr. hotellgjest inkludert besøkende til gjestene (1 tur til og 1 tur fra hotellet, og annenhver gjest får ett besøk pr. dag eller tar flere turer selv). Dette gir 430 gjesteturer pr. døgn. I tillegg vil hotellet få en konferansedel med plass til 200 personer. Med en antatt kapasitetsutnyttelse på 50% gir dette 100 besøk pr. døgn, tilsvarende 200 besøksturer i sum til og fra. Antall ansatte på hotellet vil bli ca. 30 personer, hvorav ca. 20 personer er på jobb samtidig. Erfaringstall for ansatte tilsier at gjennomsnittlig er 80% av de ansatte på jobb hver dag, det vil si 50 turer i sum til og fra jobb for de ansatte. Foreløpige anslag på hotellets areal antyder m2 BRA i fase 1 og m2 BRA for fase 2. I beregningene av turproduksjonen har vi valgt å legge arealet i fase 2 og erfaringstall for virksomhetskategori Service og kultur ellers 1 til grunn for beregning av turer i arbeid for ansatte og turer fra vareleveranse. For denne virksomhetskategorien er det 0,15 turer i arbeid pr. ansatt pr. døgn, det vil si 5 turer pr. dag (sum til og fra). I tillegg kommer varelevering, hvor det for denne virksomhetskategorien er en ankomst/vareleveranse pr. 190 m2 gulvareal, det vil si ca. 50 turer i sum til og fra pr. døgn. 1 Kathrine Strømmen (2001): Rett virksomhet på rett sted om virksomheters transportskapende egenskaper. Dr.ing.avhandling 2001:14, Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU.

8 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 8 Tabell 1: Turproduksjon hotell i Vestby Antall turer pr. døgn (sum til og fra) Bilandel Antall kjøretøy pr. døgn inkl. busser sum til og fra Gjester hotell % 230 Gjester konferansedel % 110 Ansatte til/fra jobb 50 80% 40 Ansatte i arbeid % 10 Varelevering % 50 Sum Bilandelen av turene er antatt ut fra hotellets beliggenhet og erfaringer fra lignende hotell. Det antas at en stor del av hotellgjestene vil komme med kollektivtransport til hotellet. Dersom 60% av gjestene ankommer med privatbil eller taxi og vi antar 1,2 gjest pr. bil, 30% ankommer med buss (flybuss eller maxitaxi fra Moss lufthavn Rygge, gjennomsnittlig 10 pr. buss/maxitaxi) og 10% ankommer med tog og videre til fots, vil antall kjøretøy med gjester til og fra hotellet i sum bli 230 pr. døgn. Med den samme reisemiddelfordelingen for gjester til konferansedelen blir det 110 kjøretøy pr. døgn i sum til og fra konferansedelen. Turproduksjon nabotomt med kontor/forretning På reguleringsplanen for hotellet inngår også et mulig fremtid areal for handel og kontor på nabotomten langs jernbanen som vil få samme adkomst som hotellet fra rundkjøringen på Kirkeveien. Det foreligger ikke noen offentlige planer for hvordan tomten vil bli bebygd. Tomten har et areal på 3,4 daa og reguleringsplanforslaget viser U=0,60, det vil si 2000 m2 gulvareal som vi antar fordelt på 50% handel og 50% kontor. Erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok 146 viser 45 bilturer pr. 100 m2 handel og 8 bilturer pr. 100 m2 kontor og det vil her gi 450 bilturer fra handel og 80 bilturer fra kontor, totalt 530 bilturer pr. døgn i sum til og fra denne tomten. Samlet turproduksjon for reguleringsplanen med hotell med konferansedel og nabotomt med handel / kontor er beregnet til 1000 kjøretøy pr. døgn i sum til og fra området (ÅDT=1000). 3 REISEMIDLER Aktuelle tilbud for transport til og fra det nye hotellet både sørfra og nordfra er beskrevet nedenfor. En stor del av gjestene til hotellet vil sannsynligvis komme fra Moss Lufthavn Rygge. Flere reisemidler er aktuelle på den 27 km lange turen fra flyplassen til Thon Hotel Vestby. Taxi: Follo Taxi tilbyr flytaxi mellom Vestby og Rygge og mellom Vestby og Gardermoen til en fastpris avhengig av antall passasjerer i bilen. Tog: Toget fra Vestby til Rygge har avganger hver time. Gangavstanden fra hotellet til Vestby stasjon er 500 meter. Normalt regnes 400 meter som akseptabel gangavstand til bussholdeplass. Uten for mye bagasje vil 500 meter fra hotellet til togstasjonen for mange være en akseptabel gangavstand. Fra flyplassen til Rygge stasjon er det ca. 4 km, ca. 8 minutter kjøretur fra flyplassen. NSB tilbyr gratis tilbringertjeneste når man kommer med

9 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 9 toget til Rygge, shuttlebuss står og venter ved plattformen for sørgående tog fra Vestby. Shuttlebussen kjører umiddelbart etter at toget ankommer til Rygge, og kjører direkte til Moss Lufthavn Rygge. Det kjøres shuttlebuss fra flyplassterminalen 15 min før togavgang fra Rygge. Alle NSB Regiontog som stopper på Rygge vil ha korrespondanse med tilbringertjenesten. Buss: I følge dagens rutetabeller kjører Flybussekspressen 1 gang pr. time mellom Vestby og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Vestby til Moss Lufthavn Rygge er det ikke direkte bussforbindelse. Rygge-ekspressen er et busstilbud som kjører E6 forbi Vestby mellom Oslo og Rygge, men bussen har ikke stoppested i Vestby. TIMEkspressen mellom Oslo og (Strømstad) Halden kjører også innom Moss Lufthavn Rygge, men har heller ikke stoppested i Vestby. Med nytt hotell i Vestby og større etterspørsel etter transport fra Vestby til Rygge kan man tenke seg nye busstilbud i fremtiden. For eksempel kan nye stoppesteder for eksisterende busstilbud være aktuelt, men også egne busser fra hotellet til flyplassen på Rygge kan være et alternativ. Ved utforming og dimensjonering av adkomsten til hotellet er det viktig å ta høyde for bussbetjening av hotellet. Shuttelbuss fra hotellet til Vestby stasjon kan være en mulighet, selv om dette vil bli en reise til flyplassen med to skifter av transportmiddel buss - tog - buss. Hvor attraktivt et slikt tilbud vil være, er avhengig av om holdeplassene er lokalisert nærme neste reisemiddel og hvor godt holdeplassene er utformet og tilrettelagt for komfortabel overgang. Langs Kirkeveien går det lokale busser som kan være et aktuelt transporttilbud for både ansatte på hotellet og dagsbesøkende til konferansedelen. Holdeplassen Vestby bru ved Vestbyveien ligger i 300 m gangavstand fra hotellet. På reguleringsplanen for Vestby senter er det også vist holdeplasser lenger vest på Kirkeveien i 300 m gangavstand fra hotellet. Busspassasjerer vil kunne følge gang- og sykkelvegen langs sørsiden av Kirkeveien og videre på fortau langs den nye adkomstvegen til hotellet. Bil: For en del hotellgjester vil bil være det mest aktuelle reisemidlet til hotellet, enten de kommer fra andre områder / deler av landet for å overnatte før de reiser videre med fly fra Rygge tidlig neste morgen eller de kommer til hotellet for å delta på arrangement i konferanseavdelingen. Parkeringstilbudet er beskrevet i kapittel 4. Gang-/sykkel: Ut fra beliggenheten til hotellet kan man forvente en liten andel gang- og sykkelturer. For enkelte ansatte kan det være aktuelt å sykle til jobb. Det vil trolig også bli noe gangtrafikk til hotellet. Det kan være ansatte eller gjester som reiser med tog til/fra Vestby stasjon, ansatte eller besøkende som kommer med lokalbuss til Kirkeveien eller gjester som vil besøke servicetilbud i Vestby sentrum eller i det nye Vestby senter hvis det blir bygd. Trafikksikkerheten for gående og syklende i området ser ut til å være godt ivaretatt på foreliggende forslag til og vedtatte reguleringsplaner i området. Fra eksisterende gang-/og sykkelveg på sørsiden av Kirkeveien er det vist forbindelse til fortau på østsiden av adkomstvegen til hotellet. Mot Vestby senter er det vist undergang under Kirkeveien og videre forbindelse vestover langs nordsiden av Kirkeveien til bussholdeplass.

10 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 10 4 TRAFIKKANALYSE Med grunnlag i beregnet turproduksjon og trafikktall, har vi gjort en vurdering av de trafikale konsekvensene av tiltaket. For beregning av kapasiteten i kryss er det maksimal timestrafikk i rushperioden som er dimensjonerende. I trafikkanalysen for Vestby senter fant vi at maks timestrafikk i området inntreffer på ettermiddagen. For hotellvirksomhet kan det ikke i samme grad som for andre typer reiser forventes en tilsvarende rushtidstopp i løpet av en time på ettermiddagen. I trafikkanalysen for Vestby senter er det ut fra statistikk satt at dimensjonerende time utgjør 15% av gjennomsnittlig hverdagsdøgntrafikk (VDT). For annen trafikk er det satt at 10% av gjennomsnittlig hverdagsdøgntrafikk går i makstimen på ettermiddagen. Vi har ikke erfaringstall for hvor stor andel av døgntrafikken til hotellet som går i makstimen. Vi har her antatt 15% av ÅDT til og fra hotellet og nabotomta med handel/kontor går i makstimen, selv om dette muligens er noe høyt for trafikk til og fra hotellet. Ser vi på trafikken til og fra hotellet og nabotomten med kontor/forretning samlet vil ÅDT være 970 kjøretøy pr. døgn. Makstimen får da 150 kjøretøy pr. time. I Figur 3 er trafikktall fra beregningene for Vestby senter vist. Denne trafikken er utgangspunkt for våre kapasitetsberegninger for trafikken fra hotellet og nabotomten. Vi antar at trafikken fra nabotomten har samme retningsfordeling som trafikken fra bensinstasjonen fra de tidligere bergningene, mens trafikken til og fra hotellet i større grad er rettet mot E6 og flyplassen på Rygge. Kapasitetsberegninger Vi har gjort kapasitetsberegninger med dataprogrammet SIDRA i rundkjøringen på Kirkeveien med adkomst til hotellet. Kapasitetsberegninger er basert på de samme forutsetningene som i trafikkanalysen for Vestby senter for prognoseåret Vi har ikke gjort kapasitetsberegninger for rundkjøringene lenger vest i Kirkeveien med rampene til E6, fordi her vil trafikken til og fra hotellet og nabotomta utgjøre så liten at andel av den totale trafikken på Kirkeveien at tallene anses å ligge innenfor usikkerheten i de tidligere beregningene. Trafikken til og fra hotellet og nabotomten vil samlet utgjøre 3-4% av trafikken i østlig arm i rundkjøringen Vestbykrysset øst for E6. Timestrafikken som er lagt til grunn i beregningene er vist i nedenfor. Figur 3 viser trafikken som inkluderer nytt Vestby senter og de utbyggingsområdene som inngår i kommuneplanens arealdel. Figur 4 viser det samme trafikkgrunnlaget inkludert trafikk til og fra hotellet og nabotomten med handel/kontor. Arm C Syd, Bensinstasjon er adkomsten til hotellet og nabotomten.

11 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 11 Figur 3: Rundkjøring i Kirkeveien adkomst Vestby senter uten hotell og nabotomt utbygd (kjøretøy pr. time makstime ettermiddag 2019) Figur 4: Rundkjøring i Kirkeveien adkomst Vestby senter med hotell og nabotomt utbygd fra arm Syd, Bensinstasjon (kjøretøy pr. time makstime ettermiddag 2019)

12 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 12 Figur 5: Geometrisk utforming av rundkjøring Resultater kapasitetsberegninger Resultatene fra kapasitetsberegningene viser at selv med full utbygging i Vestby frem mot år 2019 vil trafikken kunne avvikles i rundkjøringen med adkomst til det nye hotellet. Trafikktallene inkluderer trafikk til og fra all utbygging som er vist i kommuneplanforslaget av , utbygging av Vestby senter, nytt hotell og handel/kontor på nabotomten videre omtalt som full utbygging. Det er tatt høyde for en betydelig utvikling i Vestby kommune frem mot år 2019, og det er usikkert hvor vidt alle disse utbyggingsplanene vil bli realisert. Rundkjøringen er beregnet for makstimen hverdag kl med trafikk for år Trafikktallene for makstimen ligger sannsynligvis litt høyt, siden vi har forutsatt at makstimen for alle typer trafikk inntreffer samtidig. For handelsvirksomheter med lang åpningstid inntreffer ofte makstimen senere på ettermiddagen enn makstimen for arbeidsreiser og annen trafikk I analysen for Vestby senter ble det også gjort beregninger for antatt åpningsår for senteret i år 2009, uten all utbygging for øvrig som ligger inne i beregningene for 2019 for de nye utbyggingsområdene i kommuneplanens arealdel. Resultatene fra beregningene for 2009 viste at avviklingen i rundkjøringene på Kirkeveien vil være god det meste av døgnet. I makstimen ettermiddag vil trafikken på Kirkevegen i vestlig retning mot rundkjøringene og rampene ved E6 ligge på grensen mellom stabil og ustabil avvikling. Et filterfelt fra øst mot nord i rundkjøringen øst for E6 vil løse dette hvis problemet eventuelt skulle oppstå.

13 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 13 Tabell 2: Kapasitetsberegning år 2019 av rundkjøring i Kirkeveien med og uten nytt hotell og handel/kontor på nabotomt Kryss Arm Belastningsgrad (v/c) Rundkjøring uten / med nytt hotell og handel/kontor på nabotomt Forsinkelse, gj.snittlig (sek) Kølengde (m) Uten Med Uten Med Uten Med Sør Adkomst hotell 0,34 0, Øst - Kirkeveien 0,87 0, Nord Vestby senter 0,88 0, Vest - Kirkeveien 0,67 0, Resultatene i Tabell 2 viser at trafikken fortsatt kan avvikles uten betydelige problemer, selv i en ekstremsituasjon med full utbygging i Vestby kommune frem mot år Resultatene av beregningene er gitt som belastningsgrad og forsinkelse, samt kølengder ved 95% konfidensintervall for alle kryss og tilfarter. Belastningen er tilfredsstillende når den er under 0,85 av kapasiteten i tilfarten. Den er ustabil mellom 0,85 og 1,0 av kapasiteten. Det er overbelastning når belastningsgrader er over 1,0 av kapasiteten. I adkomsten fra hotellet inn mot rundkjøringen viser beregningene at det ikke vil bli kapasitetsproblemer, selv i en ekstremsituasjon som det er beregnet for her. Maks kølengde på 25 meter tilsvarer 4 biler i kø. Armen fra Kirkeveien øst og armen fra Vestby senter nord er beregnet til å få belastning opp mot kapasitetsgrensen. I grunnlaget for beregningene for Vestby senter har vi antatt at bilistene alltid vil søke den utkjøringen fra senteret som gir minst kø og forsinkelse, slik at trafikken fordeler seg optimalt mellom rundkjøringen og utkjøringen direkte ut i Vestbyveien nordøst for senteret. Kølengder på 180 meter i Kirkeveien øst vil kunne gi tilbakeblokkering til Vestbyveien, men vi vil her igjen påpeke at trafikken som er beregnet gjelder en ekstremsituasjon i ettermiddagsrush, og at dette vil kun gjelde korte perioder dersom alle typer trafikk har makstime samtidig. Parkering Hotellet er planlag med 144 gjesterom og 87 parkeringsplasser, det vil si 0,6 parkeringsplasser pr. gjesterom. Dette er i henhold til Parkeringsforskrift Vestby kommune for hotell/ overnattingssted. Hvis vi antar at 80% av gjestene som kommer til hotellet og konferansedelen med bil kjører egen bil og har behov for parkeringsplass, og de øvrige 20% som kommer med bil tar taxi, vil det si at gjestene ankommer med 130 biler til hotellet pr. dag. I tillegg antar vi at 20 ansatte vil ha behov for parkeringsplass hver dag. Totalt blir det 150 biler som skal parkere på hotellet pr. dag. Med 87 parkeringsplasser tilgjenglig blir det gjennomsnittlig mulig å parkere nesten 14 timer pr. bil. Det ser derfor ut til å være tilstrekkelig antall parkeringsplasser, siden mange av de besøkende til konferansedelen og arbeidsplasser på hotellet vil stå en betydelig kortere periode. Parkeringsplassene er skissert på situasjonsplanen på Figur 6.

14 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 14 Figur 6: Situasjonsplan Thon Hotel Vestby

15 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 15 5 ADKOMSTVEG Den beste plasseringen av adkomst til hotellet vil etter våre vurderinger være direkte fra hovedvegsystemet (gamle E6). Trafikkbelastningen vil være lav og vegen frem til hotellet får bedre kurvatur enn ved ta av ved bensinstasjonen. Dersom avkjøringen skjer fra rundkjøringen ved bensinstasjonen, vil dette medføre en utfordring når det gjelder skilting til hotellet og når det gjelder å unngå feilkjøring i området. Fremkommeligheten langs Kirkevegen vil tidvis være redusert i rushperioder. Valgt adkomstløsning: Adkomstvegen til hotellet er koplet til rundkjøringen ved adkomsten til Vestby senter i Kirkeveien. Bensinstasjonen må også sikres atkomst via denne vegen. Kurvaturen vil bli bratt, mellom 7% og 8% på sitt bratteste. Det vil ut fra topologiske forhold være naturlig at atkomsten til forretningsområdet langs jernbanelinja legges inntil brua over jernbanen. Figur 7: Normalprofil adkomstveg (ikke i målestokk) Alternativ adkomst: Vegen koples til gamle E6 rett før rundkjøringen mot brua i Kirkeveien. Dette gir den (geometrisk) beste og mest logiske atkomsten til hotellet. Maksimum helning vil være mellom 6% og 7%. Det vil være mulig (med normert kryssløsning) å kople seg til gamle E6 før rundkjøringen ved Kirkeveien. Alternativ 1: Se følgende tegninger: Normalprofil Plan og profil tegning

16 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 16 6 OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Beregning av trafikk fra det nye hotellet med konferansedel og nabotomten med handel og kontor gir samlet en gjennomsnittlig døgntrafikk på 1000 kjøretøy pr. døgn. Hotellet med konferansedel utgjør litt under halvparten av denne trafikken. Grunnlaget for kapasitetsberegningene for år 2019 inkluderer en betydelig utbygging i Vestby kommune frem mot år 2019, med stor usikkerhet om og når denne utbyggingen eventuelt vil bli realisert. Kapasitetsberegningene er basert på at alle typer trafikk har maks timestrafikk i den samme timen på ettermiddagen, selv om makstimen for handelsvirksomheter med lang åpningstid ofte inntreffer senere på ettermiddagen enn arbeidsreisetrafikk. Kapasiteten i rundkjøringen ved adkomsten til hotellet er god for armen fra hotellet. På armen fra Kirkeveien øst kan det tidvis bli køer i ettermiddagsrushet tilbake til Vestbyveien. På armen fra Vestby senter nord vil det også kunne bli køer i ettermiddagsrushet. Beregninger for planlagt åpningsår 2009 for Vestby senter uten trafikk fra den planlagte utbyggingen i kommuneplanens arealdel viser hovedsakelig god kapasitet i rundkjøringene langs Kirkeveien. Et filterfelt fra øst mot E6 nord i rundkjøringen øst for E6 i tillegg til regulert geometri kan løse eventuelle kapasitetsproblemer i denne rundkjøringen. Planlagt adkomstveg fra rundkjøring i Kirkeveien ved Vestby senter blir bratt, mellom 7% og 8% på det bratteste.

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 13.04.2007 Trafikkanalyse Vestby I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS www.asplanviak.no NO 910 209 205 MVA

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE HAVNEGATA 20

TRAFIKKANALYSE HAVNEGATA 20 Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson/Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jorun Gjære TRAFIKKANALYSE HAVNEGATA 20 INNHOLD

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer