LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04"

Transkript

1 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato:

2 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Trafikkanalyse for etablering av hotell i Vestby og opptegning av adkomstveg Halvorsen Birgitte Utredning Trafikk / transport;veganlegg Rapport / utredning Birgitte Halvorsen

3 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 3 FORORD Asplan Viak har på oppdrag av LPO arkitektur og design as gjennomført en trafikkanalyse for et nytt hotell i Vestby, samt tegnet opp adkomstvegen til hotellet. Olav Thon-gruppen er utbygger av hotellet Thon Hotel Vestby. Arbeidet er utført i tilknytning til utarbeidelse av reguleringsplan, en plan som også inkluderer regulering av nabotomten til handel og kontor. Arbeidet i trafikkanalysen er basert på tidligere arbeid i det samme området som Asplan Viak AS har utført for Vestby senter AS i 2001, 2007 og Trafikkberegningene fra den siste rapporten Trafikkanalyse. Vestby senter. Revidert 2008 ( ) utgjør grunnlaget for trafikkanalysen for Thon Hotel Vestby. Trondheim, 4. november 2008 Birgitte Halvorsen Oppdragsleder

4 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn for oppdraget Turproduksjon Reisemidler Trafikkanalyse Adkomstveg Oppsummering trafikkanalyse...16

5 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 5 1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET Innledning LPO arkitektur og design as arbeider med en reguleringsplan for Olav Thon Gruppen ved avkjøringen fra E6 Vestby syd, der tiltaket er planlagt hotell med adkomst fra planlagt rundkjøring som skal opparbeides i forbindelse med nye Vestby senter. Under oppstartshøringen har Statens vegvesen (SVV) kommet med krav om utarbeidelse av trafikkanalyse: Tiltakets trafikale konsekvenser må utredes spesielt for Vestbykrysset (rundkjøring og rampesystem). Det må forventes krav om utarbeidelse av trafikkanalyse der alle trafikkgenererende elementer tas med. I tillegg til trafikkanalysen inngår opptegning av avkjørselen til hotellet på reguleringsplannivå. E6 mot Oslo Vestby senter Kirkeveien R Thon Hotel Vestby Handel /kontor E6 mot Moss/Rygge Gamle Mosseveien Figur 1: Lokalisering av Thon Hotel Vestby (R=planlagt ny rundkjøring.) Blå pil viser adkomst til hotell og nabotomt med handel/kontor. Thon Hotel Vestby planlegges i første rekke å skulle være et tilbud til flypassasjerer til og fra Moss Lufthavn Rygge. Med nytt terminalbygg, infrastruktur, parkering og rullebane er lufthavnen tilrettelagt for et bredt spekter av nasjonal og internasjonal rute- og chartertrafikk. Avstand fra Thon hotell Vestby til: Moss Lufthavn Rygge: 27 km Moss: 22 km Oslo: 37 km

6 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 6 Tidligere trafikkanalyse for Vestby senter Asplan Viak har i 2001, 2007 og 2008 utarbeidet trafikkanalyser i det samme området på oppdrag av Vestby senter AS. I disse analysene ble alle planer for utbygging som var med i kommuneplanforslag datert tatt med: Boliger Sole IV og Nordbyhagen 1550 boliger Boliger Randem og Støttumv. 200 boliger Næring Kleiver 300 ansatte Næring Randem 100 ansatte Næring rest Deli og N2 410 daa Næring Røddal og Svingen/Kjenn Tall for turproduksjon og retningsfordeling av trafikken på vegnettet fra de nye områdene ble levert av Vestby kommune. Dette ble brukt som grunnlag for våre analyser. Vi beregnet på oppdrag av Vestby senter trafikk til/fra senteret som vi la sammen med kommunens trafikktall for de nye områdene og Statens vegvesens tellinger av dagens trafikk på vegnettet området. Trafikken er fremskrevet og beregnet for en fremtidssituasjon i år Vestby senter er lagt inn med m2 med handel og m2 med kontor. Vi har benyttet våre siste reviderte beregninger for Vestby senter som grunnlag for trafikkanalysen for det nye hotellet i Vestby. Statens vegvesen har sluttet seg til at trafikkvurderingene baseres på den siste trafikkanalysen som er gjort for Vestby senter. 2 TURPRODUKSJON Til de tidligere beregningene av turproduksjon for Vestby senter har vi benyttet erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger. Her er det ikke oppgitt noen erfaringstall for turproduksjon for hotellvirksomhet. Generelt for hoteller i Norge foreligger det tall for belegg på hotellene, men ikke erfaringstall for trafikk og reisemiddelfordeling til og fra hotellene. Turproduksjonen for det nye hotellet er beregnet med utgangspunkt i andre sammenlignbare prosjekt i Norge hvor turproduksjon fra hotell er beregnet før bygging. Fra Olav Thongruppen har vi innhentet opplysninger om tall for besøk og trafikk til andre sammenlignbare hotell som kan støtte opp om turproduksjonsberegningene. Vi har også gjort noen egne antakelser for turproduksjon og trafikkfordeling ut fra lang generell erfaring fra trafikkanalyser og trafikkberegninger. Til beregning av turproduksjon fra handel og kontor på nabotomten er erfaringstall fra håndbok 146 benyttet.

7 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 7 Figur 2: Thon Hotel Vestby Turproduksjon hotell Hotellet planlegges med 144 rom og 87 parkeringsplasser. Det forutsettes et belegg på hotellet på 70% og gjennomsnittlig 3 turer pr. døgn pr. hotellgjest inkludert besøkende til gjestene (1 tur til og 1 tur fra hotellet, og annenhver gjest får ett besøk pr. dag eller tar flere turer selv). Dette gir 430 gjesteturer pr. døgn. I tillegg vil hotellet få en konferansedel med plass til 200 personer. Med en antatt kapasitetsutnyttelse på 50% gir dette 100 besøk pr. døgn, tilsvarende 200 besøksturer i sum til og fra. Antall ansatte på hotellet vil bli ca. 30 personer, hvorav ca. 20 personer er på jobb samtidig. Erfaringstall for ansatte tilsier at gjennomsnittlig er 80% av de ansatte på jobb hver dag, det vil si 50 turer i sum til og fra jobb for de ansatte. Foreløpige anslag på hotellets areal antyder m2 BRA i fase 1 og m2 BRA for fase 2. I beregningene av turproduksjonen har vi valgt å legge arealet i fase 2 og erfaringstall for virksomhetskategori Service og kultur ellers 1 til grunn for beregning av turer i arbeid for ansatte og turer fra vareleveranse. For denne virksomhetskategorien er det 0,15 turer i arbeid pr. ansatt pr. døgn, det vil si 5 turer pr. dag (sum til og fra). I tillegg kommer varelevering, hvor det for denne virksomhetskategorien er en ankomst/vareleveranse pr. 190 m2 gulvareal, det vil si ca. 50 turer i sum til og fra pr. døgn. 1 Kathrine Strømmen (2001): Rett virksomhet på rett sted om virksomheters transportskapende egenskaper. Dr.ing.avhandling 2001:14, Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU.

8 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 8 Tabell 1: Turproduksjon hotell i Vestby Antall turer pr. døgn (sum til og fra) Bilandel Antall kjøretøy pr. døgn inkl. busser sum til og fra Gjester hotell % 230 Gjester konferansedel % 110 Ansatte til/fra jobb 50 80% 40 Ansatte i arbeid % 10 Varelevering % 50 Sum Bilandelen av turene er antatt ut fra hotellets beliggenhet og erfaringer fra lignende hotell. Det antas at en stor del av hotellgjestene vil komme med kollektivtransport til hotellet. Dersom 60% av gjestene ankommer med privatbil eller taxi og vi antar 1,2 gjest pr. bil, 30% ankommer med buss (flybuss eller maxitaxi fra Moss lufthavn Rygge, gjennomsnittlig 10 pr. buss/maxitaxi) og 10% ankommer med tog og videre til fots, vil antall kjøretøy med gjester til og fra hotellet i sum bli 230 pr. døgn. Med den samme reisemiddelfordelingen for gjester til konferansedelen blir det 110 kjøretøy pr. døgn i sum til og fra konferansedelen. Turproduksjon nabotomt med kontor/forretning På reguleringsplanen for hotellet inngår også et mulig fremtid areal for handel og kontor på nabotomten langs jernbanen som vil få samme adkomst som hotellet fra rundkjøringen på Kirkeveien. Det foreligger ikke noen offentlige planer for hvordan tomten vil bli bebygd. Tomten har et areal på 3,4 daa og reguleringsplanforslaget viser U=0,60, det vil si 2000 m2 gulvareal som vi antar fordelt på 50% handel og 50% kontor. Erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok 146 viser 45 bilturer pr. 100 m2 handel og 8 bilturer pr. 100 m2 kontor og det vil her gi 450 bilturer fra handel og 80 bilturer fra kontor, totalt 530 bilturer pr. døgn i sum til og fra denne tomten. Samlet turproduksjon for reguleringsplanen med hotell med konferansedel og nabotomt med handel / kontor er beregnet til 1000 kjøretøy pr. døgn i sum til og fra området (ÅDT=1000). 3 REISEMIDLER Aktuelle tilbud for transport til og fra det nye hotellet både sørfra og nordfra er beskrevet nedenfor. En stor del av gjestene til hotellet vil sannsynligvis komme fra Moss Lufthavn Rygge. Flere reisemidler er aktuelle på den 27 km lange turen fra flyplassen til Thon Hotel Vestby. Taxi: Follo Taxi tilbyr flytaxi mellom Vestby og Rygge og mellom Vestby og Gardermoen til en fastpris avhengig av antall passasjerer i bilen. Tog: Toget fra Vestby til Rygge har avganger hver time. Gangavstanden fra hotellet til Vestby stasjon er 500 meter. Normalt regnes 400 meter som akseptabel gangavstand til bussholdeplass. Uten for mye bagasje vil 500 meter fra hotellet til togstasjonen for mange være en akseptabel gangavstand. Fra flyplassen til Rygge stasjon er det ca. 4 km, ca. 8 minutter kjøretur fra flyplassen. NSB tilbyr gratis tilbringertjeneste når man kommer med

9 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 9 toget til Rygge, shuttlebuss står og venter ved plattformen for sørgående tog fra Vestby. Shuttlebussen kjører umiddelbart etter at toget ankommer til Rygge, og kjører direkte til Moss Lufthavn Rygge. Det kjøres shuttlebuss fra flyplassterminalen 15 min før togavgang fra Rygge. Alle NSB Regiontog som stopper på Rygge vil ha korrespondanse med tilbringertjenesten. Buss: I følge dagens rutetabeller kjører Flybussekspressen 1 gang pr. time mellom Vestby og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Vestby til Moss Lufthavn Rygge er det ikke direkte bussforbindelse. Rygge-ekspressen er et busstilbud som kjører E6 forbi Vestby mellom Oslo og Rygge, men bussen har ikke stoppested i Vestby. TIMEkspressen mellom Oslo og (Strømstad) Halden kjører også innom Moss Lufthavn Rygge, men har heller ikke stoppested i Vestby. Med nytt hotell i Vestby og større etterspørsel etter transport fra Vestby til Rygge kan man tenke seg nye busstilbud i fremtiden. For eksempel kan nye stoppesteder for eksisterende busstilbud være aktuelt, men også egne busser fra hotellet til flyplassen på Rygge kan være et alternativ. Ved utforming og dimensjonering av adkomsten til hotellet er det viktig å ta høyde for bussbetjening av hotellet. Shuttelbuss fra hotellet til Vestby stasjon kan være en mulighet, selv om dette vil bli en reise til flyplassen med to skifter av transportmiddel buss - tog - buss. Hvor attraktivt et slikt tilbud vil være, er avhengig av om holdeplassene er lokalisert nærme neste reisemiddel og hvor godt holdeplassene er utformet og tilrettelagt for komfortabel overgang. Langs Kirkeveien går det lokale busser som kan være et aktuelt transporttilbud for både ansatte på hotellet og dagsbesøkende til konferansedelen. Holdeplassen Vestby bru ved Vestbyveien ligger i 300 m gangavstand fra hotellet. På reguleringsplanen for Vestby senter er det også vist holdeplasser lenger vest på Kirkeveien i 300 m gangavstand fra hotellet. Busspassasjerer vil kunne følge gang- og sykkelvegen langs sørsiden av Kirkeveien og videre på fortau langs den nye adkomstvegen til hotellet. Bil: For en del hotellgjester vil bil være det mest aktuelle reisemidlet til hotellet, enten de kommer fra andre områder / deler av landet for å overnatte før de reiser videre med fly fra Rygge tidlig neste morgen eller de kommer til hotellet for å delta på arrangement i konferanseavdelingen. Parkeringstilbudet er beskrevet i kapittel 4. Gang-/sykkel: Ut fra beliggenheten til hotellet kan man forvente en liten andel gang- og sykkelturer. For enkelte ansatte kan det være aktuelt å sykle til jobb. Det vil trolig også bli noe gangtrafikk til hotellet. Det kan være ansatte eller gjester som reiser med tog til/fra Vestby stasjon, ansatte eller besøkende som kommer med lokalbuss til Kirkeveien eller gjester som vil besøke servicetilbud i Vestby sentrum eller i det nye Vestby senter hvis det blir bygd. Trafikksikkerheten for gående og syklende i området ser ut til å være godt ivaretatt på foreliggende forslag til og vedtatte reguleringsplaner i området. Fra eksisterende gang-/og sykkelveg på sørsiden av Kirkeveien er det vist forbindelse til fortau på østsiden av adkomstvegen til hotellet. Mot Vestby senter er det vist undergang under Kirkeveien og videre forbindelse vestover langs nordsiden av Kirkeveien til bussholdeplass.

10 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 10 4 TRAFIKKANALYSE Med grunnlag i beregnet turproduksjon og trafikktall, har vi gjort en vurdering av de trafikale konsekvensene av tiltaket. For beregning av kapasiteten i kryss er det maksimal timestrafikk i rushperioden som er dimensjonerende. I trafikkanalysen for Vestby senter fant vi at maks timestrafikk i området inntreffer på ettermiddagen. For hotellvirksomhet kan det ikke i samme grad som for andre typer reiser forventes en tilsvarende rushtidstopp i løpet av en time på ettermiddagen. I trafikkanalysen for Vestby senter er det ut fra statistikk satt at dimensjonerende time utgjør 15% av gjennomsnittlig hverdagsdøgntrafikk (VDT). For annen trafikk er det satt at 10% av gjennomsnittlig hverdagsdøgntrafikk går i makstimen på ettermiddagen. Vi har ikke erfaringstall for hvor stor andel av døgntrafikken til hotellet som går i makstimen. Vi har her antatt 15% av ÅDT til og fra hotellet og nabotomta med handel/kontor går i makstimen, selv om dette muligens er noe høyt for trafikk til og fra hotellet. Ser vi på trafikken til og fra hotellet og nabotomten med kontor/forretning samlet vil ÅDT være 970 kjøretøy pr. døgn. Makstimen får da 150 kjøretøy pr. time. I Figur 3 er trafikktall fra beregningene for Vestby senter vist. Denne trafikken er utgangspunkt for våre kapasitetsberegninger for trafikken fra hotellet og nabotomten. Vi antar at trafikken fra nabotomten har samme retningsfordeling som trafikken fra bensinstasjonen fra de tidligere bergningene, mens trafikken til og fra hotellet i større grad er rettet mot E6 og flyplassen på Rygge. Kapasitetsberegninger Vi har gjort kapasitetsberegninger med dataprogrammet SIDRA i rundkjøringen på Kirkeveien med adkomst til hotellet. Kapasitetsberegninger er basert på de samme forutsetningene som i trafikkanalysen for Vestby senter for prognoseåret Vi har ikke gjort kapasitetsberegninger for rundkjøringene lenger vest i Kirkeveien med rampene til E6, fordi her vil trafikken til og fra hotellet og nabotomta utgjøre så liten at andel av den totale trafikken på Kirkeveien at tallene anses å ligge innenfor usikkerheten i de tidligere beregningene. Trafikken til og fra hotellet og nabotomten vil samlet utgjøre 3-4% av trafikken i østlig arm i rundkjøringen Vestbykrysset øst for E6. Timestrafikken som er lagt til grunn i beregningene er vist i nedenfor. Figur 3 viser trafikken som inkluderer nytt Vestby senter og de utbyggingsområdene som inngår i kommuneplanens arealdel. Figur 4 viser det samme trafikkgrunnlaget inkludert trafikk til og fra hotellet og nabotomten med handel/kontor. Arm C Syd, Bensinstasjon er adkomsten til hotellet og nabotomten.

11 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 11 Figur 3: Rundkjøring i Kirkeveien adkomst Vestby senter uten hotell og nabotomt utbygd (kjøretøy pr. time makstime ettermiddag 2019) Figur 4: Rundkjøring i Kirkeveien adkomst Vestby senter med hotell og nabotomt utbygd fra arm Syd, Bensinstasjon (kjøretøy pr. time makstime ettermiddag 2019)

12 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 12 Figur 5: Geometrisk utforming av rundkjøring Resultater kapasitetsberegninger Resultatene fra kapasitetsberegningene viser at selv med full utbygging i Vestby frem mot år 2019 vil trafikken kunne avvikles i rundkjøringen med adkomst til det nye hotellet. Trafikktallene inkluderer trafikk til og fra all utbygging som er vist i kommuneplanforslaget av , utbygging av Vestby senter, nytt hotell og handel/kontor på nabotomten videre omtalt som full utbygging. Det er tatt høyde for en betydelig utvikling i Vestby kommune frem mot år 2019, og det er usikkert hvor vidt alle disse utbyggingsplanene vil bli realisert. Rundkjøringen er beregnet for makstimen hverdag kl med trafikk for år Trafikktallene for makstimen ligger sannsynligvis litt høyt, siden vi har forutsatt at makstimen for alle typer trafikk inntreffer samtidig. For handelsvirksomheter med lang åpningstid inntreffer ofte makstimen senere på ettermiddagen enn makstimen for arbeidsreiser og annen trafikk I analysen for Vestby senter ble det også gjort beregninger for antatt åpningsår for senteret i år 2009, uten all utbygging for øvrig som ligger inne i beregningene for 2019 for de nye utbyggingsområdene i kommuneplanens arealdel. Resultatene fra beregningene for 2009 viste at avviklingen i rundkjøringene på Kirkeveien vil være god det meste av døgnet. I makstimen ettermiddag vil trafikken på Kirkevegen i vestlig retning mot rundkjøringene og rampene ved E6 ligge på grensen mellom stabil og ustabil avvikling. Et filterfelt fra øst mot nord i rundkjøringen øst for E6 vil løse dette hvis problemet eventuelt skulle oppstå.

13 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 13 Tabell 2: Kapasitetsberegning år 2019 av rundkjøring i Kirkeveien med og uten nytt hotell og handel/kontor på nabotomt Kryss Arm Belastningsgrad (v/c) Rundkjøring uten / med nytt hotell og handel/kontor på nabotomt Forsinkelse, gj.snittlig (sek) Kølengde (m) Uten Med Uten Med Uten Med Sør Adkomst hotell 0,34 0, Øst - Kirkeveien 0,87 0, Nord Vestby senter 0,88 0, Vest - Kirkeveien 0,67 0, Resultatene i Tabell 2 viser at trafikken fortsatt kan avvikles uten betydelige problemer, selv i en ekstremsituasjon med full utbygging i Vestby kommune frem mot år Resultatene av beregningene er gitt som belastningsgrad og forsinkelse, samt kølengder ved 95% konfidensintervall for alle kryss og tilfarter. Belastningen er tilfredsstillende når den er under 0,85 av kapasiteten i tilfarten. Den er ustabil mellom 0,85 og 1,0 av kapasiteten. Det er overbelastning når belastningsgrader er over 1,0 av kapasiteten. I adkomsten fra hotellet inn mot rundkjøringen viser beregningene at det ikke vil bli kapasitetsproblemer, selv i en ekstremsituasjon som det er beregnet for her. Maks kølengde på 25 meter tilsvarer 4 biler i kø. Armen fra Kirkeveien øst og armen fra Vestby senter nord er beregnet til å få belastning opp mot kapasitetsgrensen. I grunnlaget for beregningene for Vestby senter har vi antatt at bilistene alltid vil søke den utkjøringen fra senteret som gir minst kø og forsinkelse, slik at trafikken fordeler seg optimalt mellom rundkjøringen og utkjøringen direkte ut i Vestbyveien nordøst for senteret. Kølengder på 180 meter i Kirkeveien øst vil kunne gi tilbakeblokkering til Vestbyveien, men vi vil her igjen påpeke at trafikken som er beregnet gjelder en ekstremsituasjon i ettermiddagsrush, og at dette vil kun gjelde korte perioder dersom alle typer trafikk har makstime samtidig. Parkering Hotellet er planlag med 144 gjesterom og 87 parkeringsplasser, det vil si 0,6 parkeringsplasser pr. gjesterom. Dette er i henhold til Parkeringsforskrift Vestby kommune for hotell/ overnattingssted. Hvis vi antar at 80% av gjestene som kommer til hotellet og konferansedelen med bil kjører egen bil og har behov for parkeringsplass, og de øvrige 20% som kommer med bil tar taxi, vil det si at gjestene ankommer med 130 biler til hotellet pr. dag. I tillegg antar vi at 20 ansatte vil ha behov for parkeringsplass hver dag. Totalt blir det 150 biler som skal parkere på hotellet pr. dag. Med 87 parkeringsplasser tilgjenglig blir det gjennomsnittlig mulig å parkere nesten 14 timer pr. bil. Det ser derfor ut til å være tilstrekkelig antall parkeringsplasser, siden mange av de besøkende til konferansedelen og arbeidsplasser på hotellet vil stå en betydelig kortere periode. Parkeringsplassene er skissert på situasjonsplanen på Figur 6.

14 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 14 Figur 6: Situasjonsplan Thon Hotel Vestby

15 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 15 5 ADKOMSTVEG Den beste plasseringen av adkomst til hotellet vil etter våre vurderinger være direkte fra hovedvegsystemet (gamle E6). Trafikkbelastningen vil være lav og vegen frem til hotellet får bedre kurvatur enn ved ta av ved bensinstasjonen. Dersom avkjøringen skjer fra rundkjøringen ved bensinstasjonen, vil dette medføre en utfordring når det gjelder skilting til hotellet og når det gjelder å unngå feilkjøring i området. Fremkommeligheten langs Kirkevegen vil tidvis være redusert i rushperioder. Valgt adkomstløsning: Adkomstvegen til hotellet er koplet til rundkjøringen ved adkomsten til Vestby senter i Kirkeveien. Bensinstasjonen må også sikres atkomst via denne vegen. Kurvaturen vil bli bratt, mellom 7% og 8% på sitt bratteste. Det vil ut fra topologiske forhold være naturlig at atkomsten til forretningsområdet langs jernbanelinja legges inntil brua over jernbanen. Figur 7: Normalprofil adkomstveg (ikke i målestokk) Alternativ adkomst: Vegen koples til gamle E6 rett før rundkjøringen mot brua i Kirkeveien. Dette gir den (geometrisk) beste og mest logiske atkomsten til hotellet. Maksimum helning vil være mellom 6% og 7%. Det vil være mulig (med normert kryssløsning) å kople seg til gamle E6 før rundkjøringen ved Kirkeveien. Alternativ 1: Se følgende tegninger: Normalprofil Plan og profil tegning

16 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 16 6 OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Beregning av trafikk fra det nye hotellet med konferansedel og nabotomten med handel og kontor gir samlet en gjennomsnittlig døgntrafikk på 1000 kjøretøy pr. døgn. Hotellet med konferansedel utgjør litt under halvparten av denne trafikken. Grunnlaget for kapasitetsberegningene for år 2019 inkluderer en betydelig utbygging i Vestby kommune frem mot år 2019, med stor usikkerhet om og når denne utbyggingen eventuelt vil bli realisert. Kapasitetsberegningene er basert på at alle typer trafikk har maks timestrafikk i den samme timen på ettermiddagen, selv om makstimen for handelsvirksomheter med lang åpningstid ofte inntreffer senere på ettermiddagen enn arbeidsreisetrafikk. Kapasiteten i rundkjøringen ved adkomsten til hotellet er god for armen fra hotellet. På armen fra Kirkeveien øst kan det tidvis bli køer i ettermiddagsrushet tilbake til Vestbyveien. På armen fra Vestby senter nord vil det også kunne bli køer i ettermiddagsrushet. Beregninger for planlagt åpningsår 2009 for Vestby senter uten trafikk fra den planlagte utbyggingen i kommuneplanens arealdel viser hovedsakelig god kapasitet i rundkjøringene langs Kirkeveien. Et filterfelt fra øst mot E6 nord i rundkjøringen øst for E6 i tillegg til regulert geometri kan løse eventuelle kapasitetsproblemer i denne rundkjøringen. Planlagt adkomstveg fra rundkjøring i Kirkeveien ved Vestby senter blir bratt, mellom 7% og 8% på det bratteste.

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 Flybuss Ringerik ke Oslo Lufthavn Utgave: B Dato: 2008-08-27 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn Utgave/dato: B / 2008-08-27

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer