Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005"

Transkript

1 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING Sweco Grøner har på oppdrag for Statens vegvesen, sett på bussframkommeligheten på Ring 1-øst i Oslo. Målet med arbeidet har vært å kartlegge bussframkommeligheten på Ring 1 i dag, og utarbeide forslag til tiltak for å bedre bussframkommeligheten på Ring 1. I dette notatet vil vi oppsummere våre arbeider. 2 PROSJEKTOMRÅDE Vi har i hovedsak sett på bussframkommeligheten på Ring 1-øst. Prosjektområdet, Ring 1 øst, defineres som Ring 1 fra og med rundkjøringen ved Biskop Gunnerus gate x Schweigaards gate i øst, til og med ramper til/fra vestre del av Vaterlandstunnelen i vest (vest for Torggata). Følgende kryss er med i prosjektområdet: Rundkjøring Ring 1 x Biskop Gunnerus gate (Sonia Henies plass) Signalregulert kryss Ring 1 (Lybekkergata) x Stenersgata Signalregulert kryss Ring 1 (Henrik Ibsens gate) x Storgata Signalregulert kryss Ring 1 (Henrik Ibsens gate) x Calmeyers gate Signalregulert kryss Ring 1 (Henrik Ibsens gate) x Torggata Et oversikt over planområdet er vist i Figur 2.1. SWECO GRØNER Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: c:\temp\notat-ring1-kar doc Kimme Arnesen Telefon direkte: Telefaks direkte: SWECO Grøner AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

2 Figur 2.1 Oversikt over planområdet 3 DAGENS SITUASJON 3.1 Befaring Vi har foretatt befaringer av prosjektområde i rushperiodene som følger: Morgenrush (7-9): onsdag 31/8, torsdag 1/9 og tirsdag 6/9 Ettermiddagsrush (15-17): onsdag 31/8 og torsdag 1/9 Befaringene har bestått av sammenhengende bilkjøring gjennom planområdet og tilgrensende områder, samt befaring til fots med observasjoner av kryssområdene og holdeplasser Morgenrush Generelt Alle befaringene viste forholdsvis like avviklingsforhold i morgenrushet, noe som styrker sannsynligheten for at det vi observerte er representativt for situasjonen i området. Biltrafikk Det var ingen avviklingsproblemer på Ring 1 i planområdet i morgenrushet. Det var forholdsvis liten biltrafikk og små forsinkelser på Ring 1 på overflaten, og heller ikke kø i Vaterlandstunnelen. Fotgjengere Det er mange fotgjengere i området, spesielt i kryssene Ring 1 x Stenersgata og Ring 1 Storgata. Det store antallet fotgjengere påvirker kapasiteten der hvor svingebevegelser er C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 2/17

3 tillatt og går sammen med fotgjengerne, som i krysset med Stenersgata. Det var allikevel ingen avviklingsproblemer i morgenrushet, selv om svingende bilister måtte vente på store fotgjengerstrømmer. Syklister Det er sykkelfelt i Stenersgata og egen gjennomgående sykkeltrase i Torggata. Det er mange syklister i området. Der disse bruker tildelt plass i vegbanen (sykkelfelt) går alt fint. I områdene der det ikke er egne sykkeltraseer skifter mange syklister mellom å være kjøretøy i vegbanen og fotgjenger på fortau og i gangfelt som det passer dem, og enkelte farlige situasjoner kan oppstå. Den klart største sykkeltrafikken i området forekommer i krysset Torggata x Ring 1. De fleste kommer fra Torggata øst og skal videre langs Torggata vest mot Youngstorget. De øvrige kryssene har moderat sykkeltrafikk, og den mest brukte ruten er Stenersgaten og Ring 1 mellom Stenersgaten og Torggata. Kollektivtrafikk Kollektivtrafikken på Ring 1 (som i morgenrushet består av ca. 20 busser/time i hver retning) har liten købasert forsinkelse i planområdet i morgenrushet. Den ubetydelige forsinkelsen kollektivtrafikken får gjennom planområdet ligger i signalanleggene, som ikke enda er programmert med SIS-prioritering. Vi så flere eksempler på mangel på prioritering der bussene sto lenge (15-20 sekunder) og ventet på at signalet skulle veksle til grønt. Alle anleggene i planområdet er eller skal være SPOT-styrt. Bussene på Ring 1 har holdeplass mellom Calmeyers gate og Storgata. Det er plass til 3 busser på holdeplassen i begge retningene, og det var ingen tegn til kapasitetsproblemer her under befaringene. Problemområder i tilknytning til planområdet Schweigaards gate I Schweigaards gate var det til tider kø østover helt tilbake til rundkjøringen i krysset med ramper RV4 fra Bispelokket/E18. På avramper fra RV4 var det noe kødannelse, til tider helt opp tilbake RV 4. Pilestredet, gangfelt ved St. Olavs Plass Her var det til tider kø i begge retninger grunnet stor fotgjengertrafikk. Ring 1 strekning fra gangfelt v/ St. Olavs gate til Frederiksgate inklusive kryss St. Olavs gate x Pilestredet og Frederiksgate x St. Olavs gate. Det var kødannelse i begge retninger på denne strekningen. Konklusjon befaring morgenrush Ingen avviklingsproblemer i planområdet i morgenrush. Det bør fortsettes å holde øye med problemområdene i nærhet av planområdet, spesielt på Ring 1 vest. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 3/17

4 3.1.2 Ettermiddagsrush Generelt Alle befaringene også i ettermiddagsrush viste forholdsvis like avviklingsforhold, noe som styrker sannsynligheten for at det vi observerte er representativt for situasjonen i området. Biltrafikk Det var generelt mer trafikk og dårligere avvikling i ettermiddagsrushet enn i morgenrushet. Det var heller ikke i ettermiddagsrushet store avviklingsproblemer i nordvestgående retning (fra sentrum) i planområdet. I sørøstgående retning (mot sentrum) var det til tider sammenhengende kø i Vaterlandstunnelen. Denne køen strakk seg på sitt lengste tilbake til Hammersborgtunnelen. Det var også til tider kontinuerlig kø mellom kryssene på overflaten. Dette førte innimellom til tilbakeblokkering mellom kryssene. Kø inn mot Vaterlandstunnelen mot sentrum, ettermiddagsrush Vi foretok enkelte kjøretidsmålinger under befaringene i ettermiddagsrush. Målingene er tatt fra begynnelsen av Vaterlandstunnelen/ avkjøring til Torggata til rundkjøringen ved Sonia Henies Plass. Reisetidsmålingene ble tatt for å se på forskjellen i reisetiden i tunnelen sammenliknet med Ring 1 på overflaten for trafikk mot sentrum. Målingene er gjengitt i tabell 3.1.2: Tabell Reisetidsmålinger befaring Dato Klokken Trase Tid(min) Gjennom tunnel Gjennom tunnel Gjennom tunnel Over tunnel Over tunnel Over tunnel 4.55 C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 4/17

5 Som vi ser av kjøretidsmålingene var det til tider flere minutters forsinkelse på overflaten i forhold til tunnelen selv om det også i tunnelen var noe kø. Vi ser også at det er store variasjoner i reisetiden, og ikke kontinuerlig store forsinkelser. Fotgjengere Om ettermiddagen er det om mulig enda flere fotgjengere i området. Igjen er det kryssene Ring 1 x Stenersgata og Ring 1 x Storgata som har flest fotgjengere. Om ettermiddagen med større biltrafikk får nok fotgjengerne en større innvirkning på framkommelighet for buss og bil enn om morgenen. Syklister Det er mange syklister i området også om ettermiddagen. Sykkeltrafikken er også i ettermiddagsrushet størst i krysset Torggata x Ring 1, i Stenersgata og på Ring 1 mellom Stenersgata og Torggata. Kollektivtrafikk Det er dårligere framkommelighet og større forsinkelser for bussene i ettermiddagsrushet fordi biltrafikken er større. Spesielt i retning mot sentrum blir bussene forsinket av lange køer, og må i enkelte kryss vente flere omløp på å komme gjennom. I retning fra sentrum er det heller ikke i ettermiddagsrushet store forsinkelser. På bussholdeplassene langs Ring 1 er det plass til 3 SL busser i hver retning. Det er i ettermiddagrushet ca. 30 avganger per time. Kapasiteten på bussholdeplassene ble ikke overskredet. Problemområder i tilknytning til planområdet Schweigaards gate I Schweigaards gate var det til tider kø østover helt tilbake til rundkjøringen i krysset med ramper RV4 fra Bispelokket/E18. Pilestredet, gangfelt ved St. Olavs Plass Her var det til tider kø i begge retninger grunnet stor fotgjengertrafikk. Ring 1 Vaterlandstunnelen, strekning fra Hammersborgtunnelen til rundkjøring ved Sonia Henies plass Det var i ettermiddagsrushet til tider kø i Vaterlandstunnelen i retning mot sentrum. Køen sto på det lengste tilbake til Hammersborgtunnelen. Ring 1 strekning fra gangfelt v/ St. Olavs gate til Frederiksgate inklusive kryss St. Olavs gate x Pilestredet og Frederiksgate x St. Olavs gate. Det var kødannelse i begge retninger på denne strekningen. Konklusjon befaring ettermiddagsrush Det er generelt mye trafikk med køer i retning mot sentrum, og forsinkelser for busstrafikken. I retning fra sentrum er det lite avviklingsproblemer i planområdet. Det er som i morgenrushet endel kø utenfor planområdet i Schweigaards gate og i Pilestredet, og tunnelene. Krysset Ring 1 x Storgata har størst avviklingsproblemer innenfor planområdet. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 5/17

6 3.1.3 Vurdering av kryssene Generelt I de signalregulerte var det under befaringen faste omløpstider med 60 sekunders omløp i både morgen og ettermiddagsrush. Det var ingen bussprioritering, men det er opplegg for bussprioritering med SIS når anleggene er SPOT-styrt. Ring 1 x Schweigaards gate Fotgjengere krysser ikke veien, men har egen under- og overgang i dette krysset. Det er ingen store avviklingsproblemer i selve rundkjøringen i morgenrushet, men det er kø lengre øst i Schweigaards gate. Det er noe kødannelse i Vaterlandstunnelen inn mot rundkjøringen i ettermiddagsrushet. Ring 1 x Schweigaards gate C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 6/17

7 Ring 1 x Stenersgata Det er mange fotgjengere i dette krysset både i morgen og ettermiddagsrush. I morgenrushet er det ingen avviklingsproblemer i dette krysset. Svingende trafikk er i konflikt med fotgjengere, og dett innvirker noe på avviklingen i dette krysset, spesielt i ettermiddagsrushet når biltrafikken er størst. Det er noe kø på Ring 1 mot sentrum i ettermiddagsrushet, men ingen avviklingsproblemer for Ring 1. Stenersgata fra øst har til tider en del kø i ettermiddagsrushet. Ring 1 x Stenersgata Kø for trafikk sørøstover på Ring 1 mot Stenersgata C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 7/17

8 Ring 1 x Storgata Det er mange fotgjengere, og en del syklister i dette krysset. Fotgjengerne kommer ikke i konflikt med parallell biltrafikk som i de øvrige kryssene fordi Storgata er ren kollektivgate uten svingebevegelser. Det er i visse områder stor andel fotgjengere som går/løper på rødt lys, og dette er et sikkerhetsproblem. Spesielt forekommer dette i krysset med Storgata der det er holdeplass for trikk og buss (Brugata) og folk som skal rekke buss/trikk velger å gå på rødt. Her er det enkelte ganger tilbakeblokkering fra holdeplassen Brugata, i Storgata, til Ring 1, og det skaper problemer for avviklingen på ring 1. Det var i ettermiddagsrushet kontinuerlig kø i retning mot sentrum tilbake til Calmeyers gate. Dette er krysset med størst avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet og krysset er dermed dimensjonerende for kapasiteten på strekningen. Ring 1 x Storgata med mange fotgjengere Kø på Ring 1 sørøstover mot Storgata (mot sentrum) C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 8/17

9 Ring 1 x Calmeyers gate I dette krysset er det færre fotgjengere enn i kryssene med Storgata, Torggata og Stenersgata. Fotgjengerne går her stort sett langs Ring 1. I ettermiddagsrushet er det til tider tilbakeblokkering fra Storgata til Calmeyers gate. Ring1 x Calmeyers gate Kø på Ring 1 sørøstover mot Calmeyers gate pga tilbakeblokkering fra Storgata C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 9/17

10 Ring 1 x Torggata. Det er mange fotgjengere og mange syklister i dette krysset. Det er opptil 5-6 syklister per omløp per retning som krysser Ring 1. Svingende trafikk er i konflikt med fotgjengere i dette krysset og kapasiteten blir følgelig noe redusert. I dette krysset er det i ettermiddagsrushet til tider kø for trafikk mot sentrum på Ring 1. Dette skyldes trolig tilbakeblokkering fra Storgata. En del syklister som krysset Ring 1 sykler/går på rødt lys i morgenrushet. Syklistene venter i større grad på grønt lys for å krysse Ring 1 i ettermiddagsrushet. Dette skyldes trolig den store trafikken langs Ring 1 i ettermiddagsrushet. Syklister i Torggata Ring 1 x Torggata C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 10/17

11 3.2 Reisetidsregistreringer for buss Vi har sett på reisetidsregistreringer som er innhentet gjennom SIS-systemet. De foreliggende dataene er noe grove med reisetider for hele strekninger mellom holdeplasser og ikke nødvendigvis mellom enkeltkryss. Det er også tatt ut for få data til at klare trekk kan konkluderes, men tendensen kan sees fra de utvalgte registreringene. 0-kjøringer er konstruert basert på de laveste registrerte reisetidene på hver del-strekning, og er benyttet som grunnlag for å beregne forsinkelser for busstrafikken Buss mot sentrum i morgenrushet Strekningen går fra hpl St. Olavs Plass via hpl Henrik Ibsens gate til Oslo Bussterminal/Jernbanetorget. Tabell Reisetider og forsinkelse buss mot sentrum i morgenrush 0-kjøring Gj.snitt Forsinkelse Buss 151 til Bussterminalen (1800 m) 3:09 4:32 1:23 Buss 163 til Jernbanetorget (1400 m) 2:39 3:12 0:33 Beregnet forsinkelse er på 1 min 23 sekunder mot Bussterminalen og 33 sekunder mot Jernbanetorget i morgenrushet Buss mot sentrum i ettermiddagsrushet Strekningen går fra hpl St. Olavs Plass via hpl Henrik Ibsens gate til Oslo Bussterminal. Tabell Reisetider og forsinkelse buss mot sentrum i ettermiddagsrush. 0-kjøring Gj.snitt Forsinkelse Buss 151 til Bussterminalen (1800 m) 3:09 6:00 2:51 Beregnet forsinkelse er på 2 min 51 sekunder mot Bussterminalen i ettermiddagsrushet Buss fra sentrum i morgenrushet Strekningen går fra Oslo Bussterminal via hpl Henrik Ibsens gate til hpl St. Olavs Plass. Tabell Reisetider og forsinkelse buss fra sentrum i morgenrushet 0-kjøring Gj.snitt Forsinkelse Buss 151 fra Bussterminalen (1700 m) 3:35 5:50 2:05 Beregnet forsinkelse er på 2 min 5 sekunder fra Bussterminalen i morgenrushet Buss fra sentrum i ettermiddagsrushet Strekningen går fra Oslo Bussterminal/Jernbanetorget via hpl Henrik Ibsens gate til hpl St. Olavs Plass. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 11/17

12 Tabell Reisetider og forsinkelse buss fra sentrum i ettermiddagsrushet 0-kjøring Gj.snitt Buss 151 fra Bussterminalen (1700 m) 3:35 8:33 * Buss 163 fra Jernbanetorget (1400 m) 3:08 5:33 Forsinkelse 4:58* 2:25 * Sannsynligvis forsinket i Schweigaards gate Beregnet forsinkelse er på 4 min 58 sekunder fra Bussterminalen og 2 minutter 25 sekunder fra Jernbanetorget i ettermiddagsrushet Oppsummering bussregistreringer Vi ser av reisetidsregistreringene at det er større forsinkelser i ettermiddagsrushet enn i morgenrushet. Dette er i tråd med observasjoner gjort under befaringene. Vi ser også at forsinkelsen er større for buss til/fra Bussterminalen enn buss til/fra Jernbanetorget. Dette tyder på at bussen får den største andelen av sin forsinkelse i Schweigaards gate, i nærheten av Bussterminalen. Vi minner igjen om at disse registreringene er for usikre til å legge for stor vekt på de absolutte reisetidene, men vi ser allikevel tendensene tydelig. 3.3 Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegninger er utført for alle kryssene i planområdet basert på eksisterende trafikktall (SPOT-data) og eksisterende signalplaner. Kapasitetsberegninger er utført i Capcal Trafikktall Vi har brukte foreliggende trafikktellinger (kilde: Statens vegvesen) som grunnlag for kapasitetsberegningene. I de foreliggende tallene ser det ut som bussene på Ring 1 ligger innbakt i tellingene, mens trikker og busser i Storgata er talt samlet og er vist som egne tall. Vi har derfor benyttet de foreliggende tallene for Ring 1 og tatt høyde for busstrafikken i form av andel tungtrafikk, som er anslått til 10%. I Storgata er trikkene vektet som 5,0 personbiler og busser er vektet som 2,5 personbiler. Fotgjengertall er lagt inn etter skjønn. Vi har lagt inn 500 fotgjengere/time i de største krysningspunkter: Alle gangfelt i krysset Storgata x Ring 1 og i gangfeltet over Stenersgata ved Oslo City. I øvrige gangfelt i planområdet har vi anslått fotgjengere til 200/time. Sykkeltall foreligger ikke og er ikke lagt inn i kapasitetsberegningene. Den største trafikken forekommer på Ring 1 mot sentrum i ettermiddagsrush. Det er om lag kjøretøyer/time gjennomgående på Ring 1. Trafikktallene er vist i vedlegg Belastningsgrader Beregningene viser som forventet at det er dårligere avvikling i ettermiddagsrushet enn i morgenrushet. Størst belastning ihht. kapasitetsberegningene har krysset Ring 1 x C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 12/17

13 Stenersgata med en belastningsgrad 0,98. Her er det tilfarten fra Stenersgata øst som er dimensjonerende. På Ring 1 er det trafikken inn mot rundkjøringen ved Sonia Henies plass som har størst belastning med en belastningsgrad på 0,76. Dette gjelder for trafikken fra Vaterlandstunnelen. I krysset Ring 1 x Storgata er tilfarten mot sentrum på Ring 1 dimensjonerende med en belastningsgrad på 0,50. Resultatene av kapasitetsberegningene er vist i vedlegg Kommentarer til kapasitetsberegninger Resultatene fra kapasitetsberegningene viser noe lavere belastningsgrader enn forventet basert på befaringene. Det kan være flere grunner til dette: For det første er trafikktallene tatt fra tidligere utførte tellinger og disse tallene kan være noe lavere enn dagens tall. Sykkeltrafikk er ikke tatt med i beregningene slik at reell belastning vil være noe høyere enn beregningene viser. En annen årsak til at beregningene viser lavere belastningsgrader enn forventet er at den korte kryssavstanden og avhengigheten mellom kryssene i planområdet gjør at beregninger av enkeltkryss ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av den totale avviklingen. Kapasitetsberegningene bør derfor kun brukes som et supplement til det som er observert under befaringene og reisetidsmålingene Vurdert bilkapasitet En vurdering av hvor mye biltrafikk som kan avvikles på Ring 1 under forutsetning av at bussen skal sikres god framkommelighet er foretatt ved å se på grønntidsandel og bussfrekvens for Ring 1. Fordi krysset Ring 1 x Storgata har en stor andel kollektivtrafikk i Storgata som er i konflikt med Ring 1, er det rimelig å anse dette krysset som dimensjonerende for framkommelighet på Ring 1 i planområdet. Med utgangspunkt i 60 sekunders omløp, som i dag, og en grønntidsandel på ca. 20 sekunder for Ring 1 er det gjort noen enkle vurderinger av maks akseptabel biltrafikk. 20 sekunder grønntid i 60 sekunders omløp tilsier at kapasiteten ligger rundt 600 biler per time uten busstrafikk (forutsetter metningsvolum på 1800 kjt/time). Med dagens frekvens på 30 busser per time kan man hevde at bussene med en vekting på 3,0 personbiler redusere bilkapasiteten med 90 biler til 510 biler per time. For å sikre at bussene får en god framkommelighet kan man f.eks fastsette en målsetting om belastningsgrad på 0,5. Dette tilsier at et akseptabelt nivå på biltrafikken vil være (510 x 0,5), altså 255 biler per time på Ring 1. Med en forventet framtidig bussfrekvens på 50 busser per time med en vekting på 3,0 bilenheter per buss vil en tilsvarende akseptabelt nivå for biltrafikken være (600 (3x50)) x 0,5 = 225 biler per time på Ring 1. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 13/17

14 Vi har valgt å sette ønsket belastningsgrad såpass lav som 0,5 fordi den korte kryssavstanden og avhengigheten mellom kryssene i planområdet har negativ effekt på kapasiteten Vurdert holdeplasskapasitet Henrik Ibsens gate Vi har også vurdert holdeplasskapasiteten på holdeplassen Henrik Ibsens gate mellom Calmeyers gate og Storgata. Her er det relativt kort avstand fra holdeplassen bakover til oppstrøms kryss med Storgata i retning fra sentrum og Calmeyers gate i retning mot sentrum. Vi har foretatt en risikovurdering der vi har sett på sannsynligheten for at bussholdeplassen blir belagt med mer enn 3 busser samtidig som vil gi tilbakeblokkering til kryss oppstrøms. Vi har sett på denne problemstillingen med forventet busstrafikk på 50 busser per time. Risikovurderingene viser at det er tilstrekkelig kapasitet på holdeplassen også i framtiden med en forventet frekvens på 50 busser i timen. En detaljert beskrivelse av risikoanalysene er vist i vedlegg 3. 4 VURDERING AV TILTAK Når det gjelder kollektivtrafikken har vi tatt utgangspunkt i at det på Ring 1 skal kjøre 50 busser per time i hver retning i rushperiodene. Dette er i tråd med forventede tall fra Optimal kollektivtrafikk i sentrum 2015 og VISSIM-beregninger utført i Frederiksgate vinter/vår Vi anser trafikken i morgenrushet som relativt lav, og det er ingen avviklingsproblemer eller store forsinkelser for bussene i planområdet. Trafikken i morgenrushet alene krever derfor ikke noen spesielle tiltak for å bedre framkommeligheten for buss. Trafikkavviklingen i ettermiddagsrushet tilsier at noe bør gjøres for å bedre framkommeligheten for busstrafikk på Ring 1, spesielt i retning mot sentrum. Følgende tiltak vurderes: 4.1 Oppdatering av signalprioritering Befaringen viste at trafikksignalene per idag ikke fungerer optimalt med tanke på kollektivprioritering. Hovedgrunnen til dette er at anleggene skal gå SPOT-styrt, men foreløpig ikke gjør det. Signalanleggene i planområdet går idag derfor tidsstyrt uten noen form for kollektivprioritering. Dette er unødvendig på strekninger der de fleste av bussene etter hvert har radiosendere som kan kommunisere direkte med signalanleggene. Vi foreslår at det i alle SPOT-anlegg også utarbeides signalprogrammer med kollektivprioritering (SIS) til bruk i perioder der SPOT er ute av drift. Dette bør legges inn som en funksjon i dagens tidsstyrte programmer, de såkalte lokalprogrammene. 4.2 Innføring av kollektivgate på overflaten i retning mot sentrum i ettermiddagsrush Fordi det først og fremst er i retning mot sentrum i ettermiddagsrushet det oppstår framkommelighetsproblemer foreslår vi å innføre kollektivgate på overflaten i retning mot sentrum i ettermiddagsrushet. Dette tiltaket kan gjennomføres med enkel skilting i planområdet. På Ring 1 skiltes det med forbudskilt (forbud for motorkjøretøy) før avkjøring til Torggata i retning C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 14/17

15 sentrum. Det skiltes i tillegg med underskilt 15-17, gjelder ikke buss i rute. På sidevegene skiltes det med forbudskilt 330 (svingeforbud). Skilt 330 suppleres med underskilt En enkel skilting som dette er et tiltak som koster lite, og som enkelt kan reverseres om effekten og eventuelle konsekvenser ikke er som ønsket. Dagens avviklingsproblemer på overflaten er ikke større enn at dette tiltaket kan forventes å gi tilstrekkelig forbedring i framkommeligheten for busstrafikken for denne strekningen på Ring 1. Bilene som rammes av denne rushtidstengingen må benytte Youngs gate for adkomst til og fra Torggata og Calmeyers gate. De som skal til parkering ved Oslo City må kjøre Vaterlandstunnelen til rundkjøringen ved Sonia Henies plass før de kjører tilbake til Stenersgata. En kan også føre denne løsningen et nivå videre ved å innføre rushtidsbom ved avkjøring til Torggata i retning mot sentrum. Dette kan være aktuelt hvis det viser seg at skilting ikke er et tilstrekkelig hjelpemiddel for å redusere bilkjøringen på overflaten. Se figur for skisse over mulig skilting. Figur Skisse over mulig skilting C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 15/17

16 4.3 Innføring av permanent kollektivfelt på strekning av Ring 1 i retning mot sentrum Et annet alternativ for å bedre framkommeligheten på Ring 1 i retning mot sentrum er å gjøre om ett av to kjørefelt til kollektivfelt helt fra Pilestredet ved St. Olavs Plass fram til Vaterlandstunnelen. Dette vil i perioder med stor trafikk fungere som en form for tilfartskontroll, der også bilene som skal til overflaten på Ring 1 får dårligere framkommelighet som fører til mindre biler på overflaten. Bussen vil da kunne passere hele denne køen i Pilestredet i eget felt. Om ønskelig kan kollektivfeltet trekkes tilbake til krysset Frederiksgate x St. Olavs gate. Dette bør dog vurderes nærmere i forbindelse med planlegging av trikk i Frederiksgate, fordi denne løsningen kan føre til tilbakeblokkering til Frederiksgate. 4.4 Tilfartskontroll Schweigaards gate (købasert) De største forsinkelsene for bussene fra sentrum forekommer i Schweigaards gate, mellom utkjøring fra Oslo bussterminal og rundkjøringen ved Sonia Henies plass. I dag er det flere utkjøringsmuligheter for busser fra Oslo bussterminal til Schweigaards gate. Noen busser kjører ut i rundkjøringen der avrampen fra Rv 4 fra Bispelokket kommer ned, mens den andre utkjøringen er i rundkjøringen til pårampe til Rv 4 mot Bispelokket. Hvis man innførte en hovedutkjøring for bussene lengst vest av dagens 2 utkjøringer vill man kunne innføre en tilfartskontroll i Schweigaards gate, f.eks. i forbindelse med det signalregulerte gangfeltet ved innkjøring til NSB/Postterminalen. Det kan f.eks. etableres en form for kødetektering ved utkjøring fra Bussterminalen, som styrte tilfartskontrollen i Schweigaards gate. Det må undersøkes hvor langt planene med en evt. ombygging av Schweigaards gate i dette området er kommet før det vurderes å implementere dette. 4.5 Flytting av kantstein ved holdeplass Henrik Ibsens gate Et annet tiltak som vil være med på å redusere biltrafikken på overflaten av Ring 1 mellom Torggata og Schweigaards gate, og dermed øke framkommeligheten for bussene er en innsnevring av kjørearealet ved holdeplass Henrik Ibsens gate. Hvis en reduserer tverrsnittet på Ring 1 til kun ett felt i hver retning ved holdeplassen, vil bussene som betjener holdeplassene hindre biltrafikken og dermed gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil i området. Negative konsekvenser av et slikt tiltak er at de bilene som allikevel fortsetter å kjøre strekningen kan forårsake tilbakeblokkering til neste kryss, og dermed skape kaos i trafikksystemet, og påføre øvrig kollektivtrafikk unødige forsinkelser. Bussene kan også lett stenge for hverandre og forsinke hverandre i en slik løsning dersom behovet for betjening og betjeningstid er ulikt for bussene. Sikkerheten i en slik løsning kan også bli et problem hvis bilene prøver å kjøre forbi busser som betjener holdeplass ved å benytte motgående kjørefelt. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 16/17

17 5 OPPSUMMERING/ VIDERE ARBEID I første omgang bør det sees på muligheten for å oppdatere signalanleggene slik at kollektivtrafikken vektes tungt i SPOT-styringen, og at det gis mulighet for kollektivprioritering også i perioder når anleggene ikke er SPOT-styrt. Vi vil også foreslå å gå videre med tiltaket med rushtidsstenging av Ring 1 på overflaten i ettermiddagsrush i retning mot sentrum. Dette er det enkleste tiltaket, og et tiltak som forventes å gi ønsket effekt på kort sikt. I første omgang bør dette tiltaket baseres på skilting. Vi foreslår at det i forbindelse med at Frederiksgate skal kapasitetsberegnes i VISSIM (i forbindelse med detalj- og reguleringsplan for trikk i Frederiksgate) også foretas beregninger for en løsning som foreslås i kap. 4.3, med sentrumsrettet kollektivfelt i Pilestredet/ Hammersborgtunnelen. Dette vil gi et bedre svar på eventuelle konsekvenser og effekter av en slik løsning, og gi et godt grunnlag for å vurdere om denne løsningen også bør implementeres. C:\temp\notat-Ring1-kar doc Side 17/17

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND

KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND KOLLEKTIVFELTUTREDNING GRENLAND 15.05.2015 Forord Kollektivfeltutredning Grenland er en fagrapport som presenterer arbeidene med vurdering av tiltak og effekter av 14 strekninger i Grenland. Arbeidet

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris

Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris Februar 2015 TILLEGGSNOTAT Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris Innledning I notat om Prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris er det presentert to alternativer for regulering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde Trafikkanalyse Nesttun terminalområde 15.mai 2010 Side: 2 av 21 Side: 3 av 21 Forord I forbindelse med omleggingen av Nesttun terminal og sentrumsområdet i Nesttun som følge av videreføring av Bybanen,

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: ystyret behandlet Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum i møtet 28.09.2011 sak 284 og fattet følgende vedtak: Generelt yrådet bes basert på bystyrets vedtak i denne sak utarbeide fremdriftsplan

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

FORPROSJEKT. Rv 162 Ring 1. Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien

FORPROSJEKT. Rv 162 Ring 1. Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien l FORPROSJEKT Rv 162 Ring 1 Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien Prosjektnummer: 104115 SVEIS-nummer: 2007127691 Region Øst Ressursavdelingen/planlegging 6.mars 2008 Forord Dette prosjektet ble påbegynt

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?»

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Bussen er motoren i kollektivtilbudet i Norge, men slåss om plassen med bilene og forsinkes ofte i rushtrafikken. Hastighet og regularitet

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Gatebruksplan for Midtbyen - Avklaring av grunnlag for videre planlegging Arkivsaksnr.: 05/8978 Saksbehandler: Henning Lervåg

Saksframlegg. Gatebruksplan for Midtbyen - Avklaring av grunnlag for videre planlegging Arkivsaksnr.: 05/8978 Saksbehandler: Henning Lervåg Saksframlegg Gatebruksplan for Midtbyen - Avklaring av grunnlag for videre planlegging Arkivsaksnr.: 05/8978 Saksbehandler: Henning Lervåg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende presiseringer

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Sykkel i Byregionprogrammet

Sykkel i Byregionprogrammet NOTAT OPPDRAG Sykkel i yregionprogrammet DOKUMENTKODE 669-RIT-NOT- EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Fjell kommune OPPDRAGSLEDER Espen Eek KONTAKTPERSON erit Karin Rystad SAKSEHANDLER Vegard Eriksen

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge Statens vegvesen Region øst Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Statens vegvesen Region øst Oppdrag nr.: Dato: Sykkelfelt i Rådhusgata CONTRAM-beregninger Rev. Dato

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

N- 06/07 NOTAT. Vurdering av signalregulering i Oalsgaten. Ørjan Tveit. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk

N- 06/07 NOTAT. Vurdering av signalregulering i Oalsgaten. Ørjan Tveit. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk N- 06/07 NOTAT Vurdering av signalregulering i Oalsgaten Ørjan Tveit SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Juni 2007 NOTAT GJELDER SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN DELSTREKNING 2: MINDEMYREN DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 64860000 Grunnlagsnotat Vedlegg til planbeskrivelsen Forord Dette grunnlagsnotatet

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer