Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kong Oscars gate. Trafikkanalyse"

Transkript

1 Bergen, desember 2010

2 INNHOLD 1. INNLEDNING DAGENS TRAFIKKSITUASJON TRAFIKKMENGDER TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET TRANSPORTFUNKSJON KOLLEKTIVTRAFIKK RAMMER FOR FREMTIDIGE TRAFIKKLØSNINGER KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM TRAFIKKPLAN FOR SENTRUM SØR / KOLLEKTIVKNUTEPUNKT SENTRUM BYBANE SENTRUM ÅSANE SKANSENTUNNEL PROBLEMANALYSE OG STRATEGI KONSEKVENSANALYSE INNLEDNING OPPRETTHOLDE / FORSTERKE GATENS TRANSPORTFUNKSJON STENGE FOR GJENNOMKJØRING OG ETABLERE FREMTIDIG GATELØSNING ETABLERE FREMTIDIG GATELØSNING, MED AVGRENSET BILTILGJENGELIGHET VALG AV HOVEDSTRATEGI TRAFIKALE TILTAK REDUSERT PARKERING GJENNOMGANGSTRAFIKK MOT NORD OMBYGGING AV KRYSSOMRÅDE KONG OSCARS GATE / STRØMGATEN FARTSREDUKSJON, TRAFIKKSIKRINGSTILTAK ETC Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 2

3 1. INNLEDNING Foreliggende rapport inngår som vedlegg til forprosjekt for løsninger og fysisk opparbeidelse av gategrunn i Kong Oscars gate. Oppdragsgiver i forprosjektet er Bergen kommune og hovedkonsulent er Arkitektgruppen Cubus AS. Rapporten er utarbeidet av Sivilingeniør Helge Hopen på oppdrag fra Arkitektgruppen Cubus AS. n inneholder en overordnet vurdering av alternative strategier for trafikkløsninger for Kong Oscars gate / Vågsbunnen. Hovedkonklusjonene i rapporten er utviklet i samarbeid med arbeidsgruppen for forprosjektet. Bergen Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 3

4 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON 2.1. Trafikkmengder Basert på data fra Nasjonal vegdatabank kan dagens trafikkmengder anslås som følger: Trafikkmengder (ÅDT) Dagens situasjon Figur 1. Dagens trafikkmengder (ÅDT). Trafikken gjennom Kong Oscars gate er på figuren vist som ca kjt./døgn, men nivået varierer langs gateløpet. Trafikkmengden i nordre del, fra kryss med Vetrlidsalmenningen til kryss med Korskirkealmenningen ligger trolig på ca ÅDT, mens trafikkmengden videre sørover mot Nygaten er ca ÅDT. Sør for Nygaten mot Kalfarveien er trafikkmengden ca ÅDT 2.2. Trafikkavvikling og kapasitet Trafikken gjennom Kong Oscars gate avvikles i hovedsak uten vesentlige kapasitetsproblemer. Det er en unormal situasjon pr. august 2010 med stengt over Strandkaien og større trafikkmengder enn normalt. I en normalsituasjon er det periodevis noe kødannelser i ettermiddagsrushet inn mot signalkryssene. Trafikkforholdene i sentrum sør (Strømgaten) kan av og til gi tilbakevirkende kødannelser i søndre del av Kong Oscars gate mot Strømgaten. Det er også periodevis oppstuing i nordgående retning inn mot Nygaten og Alle Helgensgate pga begrenset kapasitet i signalkryssene inn mot Småstrandgaten. Dette gjelder spesielt i morgenrushet. I hovedtrekk kan det sies at tilgjengelig kapasitet er fullt utnyttet og det er kødannelser i rushperiodene (inn mot sentrum i morgenrush og ut av sentrum ettermiddag). Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 4

5 2.3. Transportfunksjon Kong Oscars gate har flere transportfunksjoner: 1. Lokal tilkomst for beboere, næringsdrivende og besøkende til Vågsbunnen Tilgjengelighet til Vågsbunnen. Dagens vegnett. Sandviken Vågs- bunnen Sentrum, Nordnes Kun høyresv. Kun høyresv. Kalfaret, Landås Sør, vest Figur 2. Kjøretilkomst til Vågsbunnen i dag. Behovet for lokal tilgjengelighet med bil til Vågsbunnen er primært for beboere, næringsdrivende og varelevering til virksomhetene i området. Enveisreguleringer og restriksjoner på sentrumsgatenettet gir en noe begrenset biltigjengelighet i dag, men området må sies å være rimelig godt betjent for å være midt i sentrum. Det er noe besøksparkering som gir tilgang for handletrafikk, næringstrafikk etc. Tilkomsten til gaten er hovedsakelig fra nordlig retning siden Kong Oscars gate er enveisregulert og tilkomsten fra sør er begrenset (kun fra Kalfaret/Landås). Etterfølgende trafikkstrømmer er kalkulert på grunnlag av data fra trafikkmodellen Contram. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 5

6 2. Gjennomgående transportåre for trafikk mellom sentrum/sandviken og Kalfaret/Haukeland/Landås/sentrum sør (sørgående gjennomgangstrafikk) Bryggen, Sandviken ÅDT Gjennomkjøring K.Oscars gate. Retning sør. gjennomkjøring (ÅDT) alternativ kjørerute Sentrum sør Nedre Nygård Nygårdshøyden Kalfaret, Haukeland Landås Nygårds- tangkrysset Figur 3. Transportfunksjon for gjennomgående trafikk mot sør. Beregnet ÅDT. 3. Gjennomgående transportåre fra Kalfaret/Haukeland/Landås mot sentrum/sandviken (nordgående gjennomgangstrafikk) Bryggen, Sandviken ÅDT Gjennomkjøring K.Oscars gate. Retning nord. gjennomkjøring (ÅDT) alternativ kjørerute Sentrum, Nordnes Kalfaret, Landås Figur 4. Transportfunksjon for gjennomgående trafikk mot nord. Beregnet ÅDT. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 6

7 Ser vi samlet på trafikksammensetningen gjennom Kong Oscars gate får vi følgende forhold mellom lokaltrafikk (til/fra Vågsbunnen) og gjennomgående trafikk mot nord og sør: Trafikkmengder (ÅDT) Dagens situasjon Gjennomkjøring Lokaltrafikk Figur 5. Beregnet lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk i Kong Oscars gate. Gjennomkjøringstrafikken utgjør ca % av trafikken i Kong Oscars gate Kollektivtrafikk Strekningen Kalfarveien Kong Oscars gate Nygaten Alle Helgens gate Småstrandgaten er en viktig akse i kollektivsystemet mot Kalfaret / Haukeland / Landås / Nattland. Dette området betjenes ikke av bybanen og bussrutene langs denne aksen er opprettholdt. Det er i gang en utredning om en alternativ busstrase fra Haukeland mot sentrum, men det er uvisst om dette vil lede til konkrete tiltak. Det må således planlegges trafikkløsninger ut i fra at dagens kollektivakse skal opprettholdes. Det viktigste elementet her vil være å sikre kollektivtrafikken best mulig fremkommelighet. I tillegg er det viktig med gode holdeplassløsninger. Når det gjelder hensynet til kollektivtrafikken og trafikksikkerhet kan det være motstridende interesser, spesielt med tanke på evt. fartsreduserende tiltak (opphøyde gangfelt etc.). Reduksjon av fartsgrense til 30 km/t antas imidlertid å gi begrenset effekt i forhold til kollektivtrafikken siden hastighetsnivået sjelden er over 30 km/t for bussene i sentrum. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 7

8 3. RAMMER FOR FREMTIDIGE TRAFIKKLØSNINGER Følgende forhold vil gi rammer for valg av trafikkløsninger i planområdet: 3.1. Kommunedelplan for sentrum Planen gir rammene for fremtidig trafikksystem i sentrum. Avlastning av den indre bykjernen er et hovedmål og Skansentunnelen er et virkemiddel for å nå målet, men det er usikkert om/når Skansentunnelen blir bygget Trafikkplan for sentrum sør / kollektivknutepunkt sentrum Planen legger opp til å sette et tak på kapasiteten for biltrafikk i sentrum sør, mens kollektivaksene og gang/sykkellinjene skal prioriteres. Det er ønskelig å forbedre oversiktlighet og tilgjengelighet, blant annet med å gjøre deler av Strømgaten åpen for toveistrafikk. Prioritering av kollektivaksen via Kaigaten gjør at kapasiteten for biltrafikk i Strømgaten vil være begrenset Bybane sentrum Åsane Aktuelle trasealternativer utredes. En eventuell løsning basert på å gå gjennom sentrum (uten at Skansentunnelen bygges) vil gi kapasitetsbegrensinger på vegnettet. Dette vil trolig føre til at det blir nødvendig å redusere / fjerne gjennomkjøring fra Kong Oscars gate, via Nygaten og Alle Helgens gate til Småstrandgaten (åpent kun for buss) Skansentunnel Planløsning ikke avklart. Prosjektet vil ha stor betydning for å kunne gjennomføre avlastningstiltak/stengning av sentrumsgatenettet. Valg av trase vil gi føringer for endret gatebruksløsninger og kjøresystem som vil berøre Vågsbunnen i stor grad. Planløsningene i Kong Oscars gate må være fleksible i forhold til om Skansentunnelen blir bygget eller ikke, og valg av trasealternativ. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 8

9 4. PROBLEMANALYSE OG STRATEGI Utgangspunktet for vurdering av strategi for fremtidig planløsning for Kong Oscars gate er to forhold som understreker hovedproblemstillingene med dagens situasjon: Trafikksituasjonen i dag er ikke akseptabel. Kong Oscars gate er del av det historiske Bergen, den indre bykjernen. Den nordre delen av gateløpet og sidegatene er ikke fysisk og miljømessige egnet for den biltrafikken som belaster området i dag. Trafikken skaper støy, barriereeffekt og risiko for trafikkulykker pga store mengder fotgjengertrafikk. Kong Oscars gate har viktige transportfunksjoner, alternative vegvalg er mangelfulle Gaten betjener trafikkstrømmer som ikke har gode alternative vegvalg. En fysisk stengning for trafikk i Kong Oscars gate vil ikke fjerne trafikkstrømmene, men medføre at disse belaster andre gater. På grunnlag av overordnede mål om trafikkavlastning av den indre, historiske bykjernen er det naturlig å ha som langsiktig målsetting å etableres størst mulige bilfire området i Vågsbunnen. Skansentunnelen vil etablere et internt omkjøringsvegnett i sentrum og vil legge grunnlaget for en omfattende avlastning av Kong Oscars gate / Vågsbunnen. Det er imidlertid usikkert når Skansentunnelen blir bygget, og det er derfor aktuelt å vurdere alternative strategier på kort og mellomlang sikt, frem til Skansentunnelen evt. blir bygget: Strategi 0, Opprettholde / forsterke gatens transportfunksjon Dette innebærer i hovedtrekk at dagens situasjon opprettholdes, dvs. full tilgjengelighet for biltrafikk, evt. forsterket med fysiske tiltak for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet. Denne strategien vektlegger betydningen av gatens transportfunksjon for biltrafikk i og gjennom sentrum og ivaretar hensynet til andre gater som får merbelastning dersom Kong Oscars gate stenges. Strategi 1, Stenge for gjennomkjøring og etablere fremtidig gateløsning/utforming Strategien vektlegger hensynet til trafikkavlastning i den indre bykjernen tyngre enn hensynet til tilgjengelighet, transportbehov og ulemper som stengning kan påføre andre gater. Strategi 2, Etablere fremtidig gateløsning/utforming, med avgrenset biltilgjengelighet Strategien er en mellomløsning der man fysisk bygger for fremtidig trafikkavlastning, men tillater en midlertidig, begrenset biltrafikk av hensynet til transportbehovet og mangelen på akseptable omkjøringsalternativ. Alternativet forutsetter en fysisk utforming og standard som gir akseptable forhold for begrenset gjennomkjøring (gode estetiske kvaliteter, god tilgjengelighet for myke trafikanter, god trafikksikkerhet, akseptabel fremkommelighet etc.) Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 9

10 5. KONSEKVENSANALYSE 5.1. Innledning Analysen fokuserer på konsekvenser av overordnede strategialternativer. Innenfor alle hovedalternativene kan det vurderes alternative tiltak for å forbedre trafikkavvikling, forholdet til fotgjengere og kollektivtrafikk etc., se kapittel om trafikale tiltak Opprettholde / forsterke gatens transportfunksjon Strategien bidrar til å opprettholde/forsterke dagens trafikksituasjon, og det forventes ingen vesentlige endringer i trafikkmengder, trafikkavvikling eller forhold for fotgjengere etc. Alternativet fremstår som et sammenligningsgrunnlag i forhold til de andre hovedstrategiene Stenge for gjennomkjøring og etablere fremtidig gateløsning Det er foretatt en trafikkanalyse og beregninger ved hjelp av trafikkmodellen Contram for å teste konsekvenser av å stenge Kong Oscars gate for gjennomgangstrafikk mot sør. Hovedresultat: 1. Redusert tilgjengelighet Lokaltrafikken til/fra Vågsbunnen blir uoversiktlig og krever mye omkjøring via sentrumsgatenettet: Tilgjengelighet til Vågsbunnen. Alternativ 1, Stengning Sandviken Vågs- bunnen Sentrum, Nordnes Kun høyresv. Kun høyresv. Kalfaret, Landås Sør, vest Figur 6. Tilgjengelighet til Vågsbunnen ved stengning av Kong Oscars gate. Ensidig tilkomst til Vågsbunnen fra sør kan gi uønsket høy trafikkbelastning på enkelte tilførselsveger (Lille Øvregate, Domkirkegaten). Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 10

11 2. Belastning på alternative omkjøringsveger Stengning av Kong Oscars gate for gjennomkjøring mot sør vil påføre andre forbindelser økt trafikk: Sandviken, Fjellsiden Konflikt sentrum Konflikt bolig- områder Kalfaret, Årstad, Haukeland Konflikt Danmarks- plass Dagens forbindelse via K.Oscars gate Alternative forbindelser Figur 7. Alternative omkjøringsveger ved stengning av for gjennomkjøring mot sør. Belastningen på andre forbindelser vil gi ulemper for miljø og trafikksikkerhet i disse gatene, men konsekvensene er begrenset. Gjennomgangstrafikken har et relativt lavt trafikkvolum (ca ÅDT) og denne trafikken vil spre seg på flere vegvalgsalternativ. 3. Endret kapasitet/trafikkavvikling Trafikkberegningene indikerer små endringer i trafikkmengder og kapasitet/trafikkavvikling på sentrumsgatenettet som følge av å stenge Kong Oscars gate for gjennomkjøring mot sør. De største endringene vil trolig skje i form av økt belastning på hovedvegnettet via Fløyfjellstunnelen og venstresvingen fra Danmarksplass mot Ibsens gate. Denne forbindelsen er overbelastet i utgangspunktet og det må påregnes økte kødannelser og forsinkelser, modellberegnet til ca. 1 minutt i økte forsinkelser i snitt pr kjøretøy ettermiddagsrush. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 11

12 5.4. Etablere fremtidig gateløsning, med avgrenset biltilgjengelighet Alternativet innebærer i utgangspunktet trafikkmengder som i dag, men løsning for utforming av gaterommet og fjerning av offentlige besøksparkeringsplasser kan gi en avvisningseffekt for gjennomkjøring og noe reduksjon av lokalskapte trafikkmengder sammenlignet med i dag. Dette gir et potensiale for trafikkreduksjon som vil bedre forholdene for myke trafikanter. Forutsatt en utforming som medvirker til at biltrafikken beveger seg på fotgjengernes premisser, dvs. lav fart og begrenset stopp/parkering i gaterommet, kan det regnes med en forbedring i trygghetsfølelse, trivsel og trafikksikkerhet for fotgjengere. Opprettholdelse av kjøremulighet gjennom gaten bidrar til å opprettholde tilgjengelighet og man unngår å overføre trafikk/ulemper til andre gater. Utforming som gir reduksjon av kapasitet kan medføre forsterkning av køer / forsinkelser som vil være til ulempe for fremkommeligheten og for gatemiljøet (økt luftforurensning etc.). 6. VALG AV HOVEDSTRATEGI Strategi 1, stengning av Kong Oscars gate for gjennomkjøring mot sør vil for den indre, historiske bykjernen isolert sett være ønskelig, men uten Skansentunnel påføres andre, sårbare områder økt trafikk. Strategi 2, fremtidig gateløsning med begrenset biltilgjengelighet, kan gi bedre miljøforhold i gaten samtidig som tilgjengelighet opprettholdes og man unngår å påføre andre områder ulemper. Tilstedeværelse av en begrenset trafikkmengde kan også være positivt i forhold til byens liv som sosial arena og innslag av sosial kontroll. Den fysiske planløsningen vil være tilpasset fremtidig målsetting om full trafikkavlastning av den indre bykjernen. En kombinasjon av utforming som kan virke avvisende på gjennomgangstrafikk og reduksjon av parkeringsplasser i Vågsbunnen, kan bidra til en trafikkavlastning sammenlignet med dagens situasjon. Det anbefales å videreutvikle en planløsning basert på strategi 2. Utfordringene vil være å komme frem til en fysisk utforming og trafikktekniske løsninger som ivaretar hensynene til trivsel og tilgjengelighet for fotgjengere, estetikk/kulturminner, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 12

13 7. TRAFIKALE TILTAK Uavhengig av valg av hovedstrategi kan det vurderes iverksetting av alternative trafikale tiltak. Her følger en overordnet vurdert av muligheter og konsekvenser. Videre detaljering/analyse av aktuelle tiltak fremgår i beskrivelsen / analysene av de enkelte delområdene i hovedrapporten Redusert parkering Det er p.t. ikke tilgjengelige virkemidler til å endre rammebetingelsene for private parkeringsplasser. Området har en rekke gårdsrom etc. med stor parkeringskapasitet som vil bidra til å opprettholde noe bilkjøring til/fra området. Fjerning av offentlige parkeringsplasser vil bidra til å redusere noe av trafikken til/fra området. Omfang og tiltak må vurderes i forhold til hensynet til tilgjengelighet for publikum og alternativ bruk av arealet i de enkelte delområdene Gjennomgangstrafikk mot nord Gatens transportfunksjon for gjennomgående trafikk mot nord er viktig, og det er i utgangspunktet ikke ønskelig å påføre økt trafikk på alternative kjøreveier. Sandviken, Fjellsiden Nordnes Sentrum Konflikt sentrum/ Kollektivtr. Konflikt bolig- områder Kalfaret, Årstad, Haukeland Konflikt Danmarks- plass Dagens forbindelse via K.Oscars gate Alternative forbindelser Figur 8. Alternative omkjøringsveger ved stengning for gjennomkjøring mot nord. Vurderingen gjelder biltrafikk. Forbindelsen vil uansett være en viktig kollektivakse. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 13

14 Behovet for forbindelsen mot nord er avhengig av flere forhold. Fremtidig trafikkløsning for sentrum sør, bybanetrase mot nord og planløsning for Skansentunnelen vil påvirke behovet for å ha tilgjengelig en forbindelse mot nord via Kong Oscars gate. Planløsningene for Kong Oscars gate anbefales å være fleksible på den måten at det tilrettelegges fysisk for å ivareta dagens transportfunksjon og trafikkmengder, samtidig som løsningene kan tilpasses en eventuell situasjon der gjennomkjøring for bil begrenses/fjernes Ombygging av kryssområde Kong Oscars gate / Strømgaten Dagens trafikksituasjon er ikke optimal. Trafikk fra Kalfarveien mot sentrum må kjøre via Jernbanebakken. Trafikkmengder 2010 (ÅDT; kjt./døgn) Figur 9. ÅDT i området v/ kryss Strømgaten / Kong Oscars gate. Gjennomgangstrafikk i Jernbanebakken (ÅDT) Figur 10. Gjennomgangstrafikk via Jernbanebakken i dag. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 14

15 Premisser for utvikling av trafikkløsning i kryssområdet: Det bør være en målsetting at Jernbanebakken stenges for gjennomkjøring ved å åpne for venstresving mot Strømgaten. Dette må vurderes opp mot hva som er mulig av kryssløsninger/signalplaner i krysset Kong Oscars gate /Strømgaten og hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet. Venstresving fra Strømgaten mot Kong Oscars gate må ikke kombineres med dagens gjennomkjøringsmulighet via Alle Helgens gate (lekkasje i trafikkstrømmen fra sør mot sentrum). En eventuell åpning for venstresving vil være i en situasjon der videre gjennomkjøring mot nord er stengt. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for fotgjengerstrømmene i krysset må ivaretas på en best mulig måte. De løsninger som velges må være fleksible slik at det er mulig å endre kjøremønsteret/svingebevegelser på et senere stadium. Løsningsforslag og analyse er nærmere vurdert i hovedrapporten Fartsreduksjon, trafikksikringstiltak etc. Forslag til tiltak som kan fremme trafikksikkerheten og bedre forholdene for gående og syklende er vurdert i hovedrapporten. Arkitektgruppen Cubus AS / Bergen kommune 15

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bergen, 19.2.2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 Bergen sentrum... 4 Sandviken... 9 Åsane... 13 3. FORUTSETNINGER OG MODELLVERKTØY...

Detaljer

Shared space i middelalderbyen Bergen

Shared space i middelalderbyen Bergen Shared space i middelalderbyen Bergen Rune Herdlevær Fagsjef Transportplaner a Etat for plan og geodata, Byutvikling 10.oktober 2011 Kong Oscararsgate Sammenhengende veifar fra middelalderen -etablert

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken

Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken Notat 10 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 10. Bybanens framkommelighet i sentrum og Sandviken 2013-10-07 Til: Bergen kommune, etat for plan- og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato: 2013-10-07

Detaljer

Trafikk og miljø i Sandviken

Trafikk og miljø i Sandviken Trafikk og miljø i Sandviken Konsekvenser og tiltak med ulike trasealternativ for Bybanen Tilleggsutredning nr. 16 Konsekvensutredning Bybanen Sentrum - Åsane Etat for plan og geodata 07.10.2013 Innhold

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Fra: Bergen kommune, etat for plan- og geodata Siv.ing Helge Hopen Dato: 2014-03-18 Vurdering av trafikk og tilgjengelighet med bybane i tunnel gjennom sentrum kombinert med alternativ 3 i Sandviken

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Sandsliåsen Trafikkanalyse

Sandsliåsen Trafikkanalyse Bergen, 30.3.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 4 3.1. TRAFIKKMENGDER... 4 3.2. TRAFIKKAVVIKLING... 5 3.3. TRAFIKKSIKKERHET OG GANG/SYKKEL... 5 4. TRAFIKKSKAPNING

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Kristianholm, Sandviken

Kristianholm, Sandviken Sivilingeniør Helge Hopen AS Kristianholm, Sandviken Kapasitetsanalyse kryss Sjøgaten/Sandviksveien Bergen, 17.6.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET Januar 2005 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. ALTERNATIVER... 5 5. DAGENS VEGNETT (ALTERNATIV 0)... 6 5.1. TRAFIKKMØNSTER... 6 5.2.

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger Trafikk Innledning Utredning av de trafikale virkningene av utbygging i området omfatter problemstillinger knyttet til trafikkskapning / nyskapt trafikk, kapasitet / trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Vurdering av de trafikale konsekvensene og aktuelle avbøtende tiltak er vurdert for to utbyggingsalternativ:

Vurdering av de trafikale konsekvensene og aktuelle avbøtende tiltak er vurdert for to utbyggingsalternativ: NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Gerdt Meyer Bruun AS Dato: 3.2.2014, revidert 18.8.2014 og 25.3.2015 Tema: Trafikkvurdering, tilkomst til Reperbanen i Fjøsangerveien Bakgrunn Notatet inneholder

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200918451-33 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: IHAU Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014 Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK - Utskifting av vann- og avløpsanlegg 18. juni 2013 vedtok Bystyret i Drammen å legge om deler av busstraséen

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Solheimsgaten Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Bergen, 30.1.2015, revidert 1.4.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 2.1 OVERSIKT OVER

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2009 49921/2009 2009/5849 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/59 Plan, næring og miljø 19.11.09 09/180 Bystyret 09.12.2009 Prioritering og tildeling

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Omregulering veg Haukeland. Trafikkanalyse

Omregulering veg Haukeland. Trafikkanalyse Omregulering veg Haukeland Bergen, november 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLING... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I DAG... 5 3.1. INNLEDNING... 5 3.2. LOKAL TILGJENGELIGHET... 6 3.3. TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Figur 1 Planområdet Osebakken Park

Figur 1 Planområdet Osebakken Park NOTA T Oppdrag 1350008851 Trafikkanalyse Osebakken Park Porsgrunn Kunde Porsgrunn kommune Notat nr. 01/201 5 Dato 2015/03/2 0 Fra Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg 1. Boliger i Osebakken

Detaljer

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk Sammendrag: Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk TØI rapport 1447/2015 Forfattere: Alena Høye, Michael W. J. Sørensen, Tineke de Jong Oslo

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer