REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:"

Transkript

1 VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: Region vest Stavanger kontorsted Dato:

2 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Utgave: 02 Dato:

3 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Utgave/dato: 02 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Trafikkanalyse Oalgsgata Trafikkanalyse Carlsen Gorm Utredning Trafikk / transport;kollektivtrafikk Analyse;Rapport / utredning Gorm Carlsen, Jenny Persson, Terje Simonsen Ivar Fett

4 Forord Asplan Viak har vært engasjert av Statens Vegvesen region vest for å gjennomføre en analyse av de trafikale konsekvensene av å etablere midtstilte kollektivfelt i Oalgsgata mellom krysset med St.Olavs gate og kryss med E39 på Stangeland. Bjørn Kristian Røyland og Ingve Lygre Undheim har vært oppdragsgivers kontaktpersoner i oppdraget. Hos, har Terje Simonsen og Jenny Persson hatt ansvaret for trafikksimuleringene og analyse av trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Gorm Carlsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Stavanger, Gorm Carlsen Oppdragsleder Ivar Fett Kvalitetssikrer

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Hovedkonklusjoner trafikkavvikling: Kort om alternativene Andre kommentarer til geometri og forslåtte løsninger Innledning Dagens situasjon Fremtidig løsning geometri Simulerte utredningsalternativ Ny geometri og trafikkfordeling Trafikkregulering Koding i Aimsun Resultat Alternativ Alt 2. 20% redusert gjennomgangstrafikk Alt 3. 40% redusert gjennomgangstrafikk, 1 felt rett frem i St. Olavs gate mot sør Alt 4. Jærveien åpen og 20 % redusert gjennomgangstrafikk Alt. 5 Nytt parkeringsanlegg med adkomst i krysset Oalsgata X Postveien Trafikksikkerhet Ulykkessituasjonen i dag Vurdering av ulykkesrisiko og skoleveg Bruk av Solaveien og øvrig sidevegnett Holdeplasser Nærmere om gangkryssinger Valg av fotgjengerkryssinger signalregulert eller kun fotgjengerfelt? Vedelgg: Trafikktall Parkeringsanlegg v/postveien: Vedlegg: Tabeller, trafikktall:

6 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 5 SAMMENDRAG Asplan Viak har bistått Statens Vegvesen region vest med å utrede konsekvenser av gjennomgående kollektivfelt i Oalsgata i Sandnes sentrum jfr. Figur 3. Det er blitt etablert en trafikksimuleringsmodell med bruk av AIMSUN for å kunne se trafikkavviklingen i detalj i Oalsgata på strekninger fra St. Olavs gate til E39. Problemstrekninger langs Oalsgata og eventuelle avviklingsproblemer med tilbakeblokkeringer i kryss langs Oalsgata og til sidevegnett vises i bilder og blir kommentert i rapporten. Analysene baserer seg på dagens trafikk slik de fremkommer av krysstellinger. Det er ikke benyttet noen nettverksmodell med veivalg. Dette innebærer at konsekvensene av de trafikkomleggingene som er simulert ikke er dokumentert for den delen av veinettet som ligger utenfor modellområdet. Gjennomføringen av 4 felt på E-39 har økt muligheten for at gjennomgangstrafikk kan velge E-39 fremfor Oalsgata på strekningen Stangeland Sandved. Det er gjennomført simulering av 5 ulike varianter av trafikk og geometriløsninger. Hovedutfordringen har da vært å analysere konsekvensene i krysset med St.Olavs gate av en evt. stengning av Jærvegen, samt mulighetene for å opprettholde akseptable avviklingsforhold for trafikken i Postvegen fra nord. For alle simulerte alternativer gjelder: Gjennomgående midtstilte kollektivkjørfelt i Oalsgata, iht. mottatt geometriplan fra oppdragsgiver. Kjørefeltinndeling, kryssingspunkter /holdeplasser iht. geometriplan mottatt fra oppdragsgiver. Storgata kun høyresving av og høyresving på. Stengt St. Olavs gate fra nordøst for biltrafikk. Kun kollektivtrafikk her. I de ulike alternativene, som alle tar utgangspunkt i dagens trafikksituasjon, er det simulert noen endringer i geometri og trafikkmengder. De ulike utredningsalternativene er: Alternativ 1. Jærveien stengt. Det er lagt inn er eget høyresvingfelt i Oalsgata og opphevelse av kollektivkjørefelt i sørøstgående retning inn mot St. Olavs gate-krysset se Figur 4. Dette var helt nødvendig for å kunne unngå kollaps i trafikkavviklingen under simuleringen, og ble utført i enighet med oppdragsgiver underveis i prosjektet. Alternativ 2: Som alternativ 1, men med 20% reduksjon i gjennomgangstrafikken i Oalgsgata. Alternativ 3: Jærveien stengt. 40% reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalgsgata Alternativ 4: Jærveien åpen 20% reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalgsgata Alternativ 5: Som alternativ 4, men med parkeringsanlegg på 400 plasser knyttet til Postveiens søndre arm Alle alternativene har signalregulerte fotgjengerkryssinger i Oalsgata og et høyfrekvent busstilbud i Oalsgata (buss hvert 3. min.). 1.1 Hovedkonklusjoner trafikkavvikling: Ettermiddagsrushet er dimensjonerende bl.a. pga høyere sideveistrafikk. a. Kollektivtrafikken: Kollektivtrafikken får god fremkommelighet i Oalsgata ved etablering av kollektivfeltene. Busser på sideveinettet får i utgangspunktet de samme forsinkelsene som den øvrige trafikken. Signalprogrammene i kryssene kan benyttes til ytterligere å prioritere kollektivtrafikken, men dette må avballanseres mot fremkommelighet på sideveinettet (eksempelvis Postveien), som også har busstrafikk. Trafikkavvikling: Dagens trafikkmengde (ettermiddagsrush) er for stor for den foreslåtte vegutformingen i Oalsgata. Vi må ned på det nivå som ligner morgenrush- situasjonen for å få tilstrekkelig god trafikkavvikling (alt 2, 20% redusert gjennomgangstrafikk). Stenging av Jærveien fører til høy belastning i krysset med St. Olavs gate og det får konsekvenser for andre kryss. For å få tilfredsstillende trafikkavvikling i krysset Oalsgata x St. Olavs gate er et av følgende alternativ en forutsetning: 2 felt for trafikk som skal rett frem og til høyre (fra nordvest til sørøst) og 20 % redusert gjennomgangstrafikk i Oalgsgata. 1 felt rett frem/høyre, Jærveien stengt og 40 % (500 stk) redusert gjennomgangstrafikk i Oalgsgata 1 felt rett frem, Jærveien åpen og 20 % redusert gjennomgangstrafikk i Olas gate. For å få tilfredsstillende trafikkavvikling i krysset Oalsgata x Postveien og sikre at kollektivtrafikken kommer frem, er en eller flere av følgende alternativ en forutsetning (disse er ikke simulert): Endret veggeometri med for eksempel flere felt ut fra Postveien Eget kollektivfelt i Postveien Trafikkreduksjon til/fra Postveien i krysset med Oalsgata. Stenging av Postveien fra sør. Øvrige kryss vurderes å få tilfredsstillende trafikkavvikling. Kryssinger av fotgjengere vurderes ikke som spesielt reduserende for fremkommeligheten for bil- og kollektivtrafikken.

7 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Kort om alternativene Alternativ 1 gir ustabil trafikkavvikling med sammenhengende saktegående køtrafikk med tydelig tendenser til kødannelser som vil vedvare i lengre perioder. Alternativ 2 med 20 % redusert gjennomgangstrafikk viser god trafikkavvikling i sør- østgående retning med fortsatt noen avviklingsproblemer i nord- vestgående retning i Oalsgata. I sørøstgående retning er det krysset Oalsgata x St. Olavs gate som begrenser kapasiteten og fremkommeligheten, mens det i nord- vestgående retning er krysset Oalsgata x Postvegen. Forsinkelsen i Postvegen er opp mot 8 minutter i simuleringen. Dette gir tilsvarende forsinkelse for bussene i Postveien. Alternativ 3, med 40 % reduksjon av gjennomgangstrafikken og optimaliserte signalplaner gir akseptabel trafikkavvikling i Oalgsgata. Det er fortsatt kø oppover i Postveien og belastningen i dette krysset er stor og forsinkelsen er opp mot 3 minutter. Økt grønntid i Postveien vil kunne redusere køen noe men konsekvensen er økt forsinkelse og kø i Oalsgata. Alternativ 4, med Jærvegen åpen viser god avvikling i sør- østgående retning med 20 % reduksjon av gjennomgangstrafikken. I nord-vestgående retning må trafikken reduseres mer. 40% reduksjon av gjennomgangstrafikken gir akseptable forholdt i Oalgsgata, (jfr. også alt 3). Forsinkelsen i kryss med Postveien er dimensjonerende for området. Krysset Oalsgata X St. Olavs gate har god trafikkavvikling. Alternativ 5 gir de samme resultatene som alt 4, men avviklingsproblemene blir betydelig forverret i Postveien fra nord. Ingen store endringer i trafikkavviklingen i Oalsgata. 1.4 Andre kommentarer til geometri og forslåtte løsninger I dag er rushtrafikktimen i ettermiddagsrush i Oalsgata ca 10 % av døgntrafikken. Redusert fremkommelighet som følge av kollektivfeltene og andre reguleringer kan føre til at trafikk tar andre veier, men det kan også føre til at rushtrafikken avvikles over en lengre periode. Dette innebærer at den trafikken som vi har fjernet fra Oalsgata delvis vil kunne gå i timen før og etter, dersom trafikantene endrer reisetidspunkt. Det kan dermed være mulig å avvikle noe av trafikken i Oalsgata selv om vi fjerner noe av rushtrafikken. Prosentvis reduksjon i ÅDT vil dermed bli mindre enn reduksjonen i max-time. Dette vil også kunne gjelde trafikk som svinger av/på. Den gjennomgangstrafikken som ikke har E39 som naturlig alternativ, vil kunne gi økt trafikk på lokalveinettet rundt Oalsgata. Strandgata kan også være utsatt for overføring av trafikk. Det vil derfor kunne bli store konsekvenser for sidevegnettet av stengningstiltakene. Spesielt vil Solaveien kunne få økt trafikk fordi sideveger stenges og kapasiteten i Oalsgata er mindre. Foreslått veggeometri med fire armer i krysset Oalsgata x Postveien er tvilsom ut i fra trafikksikkerhet. Venstresvingfelt til høyre for kollektivfeltet vil kunne utgjøre en større risiko for trafikkuhell. Det vil også bli en utfordring for å lage signalplaner som gir god fremkommelighet for alle bevegelser i krysset og gi prioritet til kollektivtrafikken både i Oalsgata og Postveien. Vi har vurdert fotgjengerkryssinger i Oalsgata. Vi anbefaler signalregulerte kryssinger for hele strekningen. For strekningen mellom E39 og Bjørnstjerne Bjørnsons gate bør utformingen diskuteres nærmere i dialog med Sandnes kommune og Stangeland skole. Det er viktig å påse at fotgjengerkryssingene anlegges der fotgjengerne naturlig vil krysse Oalsgata. Det må spesielt tas hensyn til raskeste skoleveg til/fra Stangeland skole, og passasjerer til holdeplasser.

8 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 7 1 INNLEDNING Asplan Viak har bistått Statens Vegvesen region vest med å utrede konsekvenser av gjennomgående kollektivfelt i Oalsgata i Sandnes sentrum. Simuleringsmodellen AIMSUN er benyttet for å kunne se trafikkavviklingen i detalj i Oalsgata på strekninger fra St. Olavs gate til E39. Problemstrekninger langs Oalsgata og eventuelle avviklingsproblemer med tilbakeblokkeringer i kryss langs Oalsgata og til sidevegnett vises. AIMSUN-modellen gir et svært godt bilde av trafikkavviklingen, men har ikke vegvalgsmuligheter. En CONTRAM- modell er tidligere etablert for Sandnes. Det er blitt vurdert om denne nettverksmodellen kan brukes til de trafikale vurderingene av tiltak i Oalsgata. Man ville da også kunnet vise konsekvenser i form av nytt trafikkmønster, og hvilke vegvalg trafikken vil gjøre etter innføring av restriksjoner på bl.a. sideveistrafikken i Oalsgata. Inngangsdata til en slik modell ville vært en trafikkmatrise som tar utgangspunkt i TASS- modellen for Stavanger/Sandnes-regionen. Den er kontrollert og sjekket mot tellinger. Konklusjonen er at matrisen gir alt for store avvik i reisemønsteret og dermed feil belastninger i vegnettet i Sandnes. I stedet for å bruke CONTRAM og reisematriser fra TASS- modellen benyttes derfor tellinger for dagens situasjon og manuelle betraktninger av endret veivalg som grunnlag for simuleringer med AIMSUN i Oalsgata. 2 DAGENS SITUASJON Grunnlaget for utredningen er korttidstellinger fra siste to år, som er komplettert etter behov med nye tellinger i begynnelsen av år Se siste side. Geometri og signalplaner er lagt inn for morgen- og ettermiddagsrush i AIMSUN- modellen. Asplan viak og har vært på befaring i Sandnes sentrum og studert trafikkavviklingen om morgen og ettermiddagen. Det ble observert kø fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til Folkevordveien om ettermiddagen og kø fra E39 mot Postveien om morgenen. Det ble diskutert hvorfor og hvordan disse køene oppstår. Det er ikke én forklaring til problematikken, men en viktig årsak til køen mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate er at trafikkmengdene er større enn strekningskapasiteten i Oalsgata i ettermiddagsrushet. Om morgenen er det blitt observert fletting i krysset Oalsgata x Solavegen noe som gir skundærveien økt prioritet i forhold til Oalgsgata, og dermed bidrar til økt kø i Oalsgata. Det har vært en utfordring å gjenskape disse situasjonene i kalibreringen av dagens situasjon i simuleringsmodellen. Tellingene (som er input til AIMSUN) viser avviklet trafikk, mens etterspørselen i en gitt periode er avviklet trafikk pluss kø som bygger seg opp i perioden. Det er også mulig hastigheten er lavere og avstanden mellom kjøretøyene er lengre enn det som benyttes i AIMSUN. Vi har ikke korrigert dette, da AIMSUN- modellen for øvrige strekninger gir god overensstemmelse med dagens situasjon. Avvikling og kødannelser på strekningen Bjørnstjerne Bjørnsons gate St. Olavs gate er omtrent som observert. Hastigheter, akselerasjons- og retardasjonsverdier, avstand mellom kjøretøy mv for dagens situasjon blir også benyttet for fremtidssituasjonen i AIMSUN. Dette innebærer at kølengder som vises for fremtidssituasjonen også kan være litt for kort for strekningen mellom E39 og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. For øvrig anser vi dette verktøyet som godt egnet til avviklingsstudier i fremtidssituasjonen. Nedenfor vises resultater fra AIMSUN for dagens situasjon: Plot er presentert med fargekoder rød, oransje, gul og grønn. Rød farge betyr sammenhengende kø. Oransje- og gul viser at kø vil oppstå av og til og grønn viser god trafikkavvikling. Bildene er et øyeblikksbilde og betyr at dette varierer over hele simuleringsperioden(1 time). På noen steder kan det se ut som sammenhengende kø (rødt), men som helt naturlig vil bli avviklet i neste grønnperiode om det er et signalregulert kryss.

9 Figur 1. Simulering av morgenrush- trafikk i dagens situasjon.

10 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 9 Figur 2. Simulering av trafikken i ettermiddagsrush i dagens situasjon.

11 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 10 3 FREMTIDIG LØSNING GEOMETRI Figur 3 Viser forslag til geometri plan for Oalsgata med midtstilte kollektivfelt, som er grunnlag for simulering av trafikkavvikling..

12 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 11 4 SIMULERTE UTREDNINGSALTERNATIV 4.1 Ny geometri og trafikkfordeling Det er gjort en manuell fordeling av trafikken som en konsekvens av endret geometri. Fordelingene er vist i egne skisser avslutningsvis i rapporten, med fremtidig trafikkfordeling for morgen og ettermiddagsrush. Dagens trafikkmengder er benyttet. Trafikale konsekvenser beskrives i kapittel 4. For alle simulerte alternativer gjelder: Gjennomgående midtstilte kollektivkjørfelt i Oalsgata, iht. mottatt geometriplan fra oppdragsgiver. Kjørefeltinndeling, kryssingspunkter /holdeplasser iht. geometriplan mottatt fra oppdragsgiver. Storgata kun høyresving av og høyresving på. o Konsekvens: Trafikk fra nord (venstresving fra Oalsgata inn Storgata) flyttes til Postvegen. Trafikk fra Storgata (venstresving ut på Oalsgata) forutsettes å kjøre utenfor simuleringsområdet. Stengt St. Olavs gate fra sentrum for biltrafikk. Kun kollektivtrafikk her. o Konsekvens: Trafikken kjører inn og ut av simuleringsområdet i Oalsgata sørøst. Høyresvingende trafikk fra St Olavs gate vurderes å kjøre ut i Oalsgata via Storgata. Holdeplasser og fotgjengerkryssinger som i Figur 3. For de øvrige simuleringsalternativene gjelder følgende endringer: Alternativ 1. Alternativ 2: Jærveien stengt. o Konsekvens: To svingebevegelser inn og ut av Jærveien flyttes til nærmeste sideveg (St. Olavs gate) Det er lagt inn er eget høyresvingfelt i Oalsgata og opphevelse av kollektivkjørefelt i sørøstgående retning inn mot St. Olavs gate-krysset. Dette var helt nødvendig for å unngå kollaps i trafikkavvikling. Som alternativ 1, men med 20% reduksjon i gjennomgangstrafikken i Oalgsgata. Alternativ 3: Alternativ 4: Alternativ 5: Jærveien stengt. o Konsekvens: To svingebevegelser inn og ut av Jærveien flyttes til nærmeste sideveg (St. Olavs gate) 40% reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalgsgata Jærveien åpen 20% reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalgsgata Som alternativ 4, men med parkeringsanlegg på 400 plasser knyttet til Postveiens søndre arm 4.2 Trafikkregulering I fremtidsalternativet er kollektivlinjer lagt inn. Disse er lagt inn med høy frekvens (1 buss hvert tredje minutt i hver retning i Oalsgata). Det innebærer at vi får testet løsningen med tett busstrafikk, og den vil dermed være robust i forhold til eventuelt fremtidig vekst i kollektivtrafikken med behov for flere avganger. Alle kryssinger for fotgjengere er signalregulert. Det er ikke spesiell prioritering for kollektivtrafikken i kryssene utover at bussene har egne kjørefelt hele vegen gjennom Oalsgata. I krysset Oalsgata x St. Olavs gate er det lagt inn en vrimlefase når fotgjengere skal krysse vegen. Vi forutsetter fri flyt utenfor modell- området. Dette betyr at eventuelle kapasitetsproblemer utenfor området, som kan gi tilbakevirkning i Oalsgata, ikke vil gi effekt i simuleringen. For å kunne ta hensyn til kapasitetsproblemer utenfor studieområdet, må det etableres en nettverksmodell. Vi har ikke foretatt SIDRA- beregninger for hvert kryss, men det er gjennomført SIDRA- beregning i krysset Bjørnstjerne Bjørnsons gate x Oalsgata for å kvalitetssikre Aimsun- modellen mot de avvikene vi fikk. Resultatet gav godt samsvar med AIMSUN- beregningene. Det kan være aktuelt med sterkere signalprioritering for kollektivtrafikken enn det som er benyttet i simuleringen. Tema trafikksikkerhet, holdeplasser og gangkryssinger beskrives nærmere senere i rapporten. Figur 4: I alternativ 1 og 2, er det lagt inn høyresvingefelt i Oalsgata i kryss St.Olavs gate. Dette erstatter da Jærveien som er forutsatt stengt.

13 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Koding i Aimsun Nedenfor vises kodingen i AIMSUN og hvilke kryss som er tatt med. Signalregulerte gangkryssinger vises også. Figur 5. Oalsgata fra nord. Kryssingspunkt med Folkevordveien/ Solaveien, og nordligste holdeplassen.

14 Figur 6. Oalsgata med signalregulert gangfelt, som også finnes i dag ved Theodor Dahls vei, signalregulerte gangfelt i forbindelse med holdeplass der Einerveien går i dag og signalregulert kryss med Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

15 Figur 7. Oalsgata med kryssingspunkter med Postveien, Eidsvollgata, Storgata. Holdeplass med signalregulerte gangfelt mellom Storgata og Langgata. Eidsvollgata og Storgata er lagt inn med vikeplikt for trafikk i Oalsgata. Figur 8. Oalsgata med kryssene Storgata og St. Olavs gate. Det er lagt inn kollektivfelt fra St- Olavs gate til Storgata i nordvest gående retning. I Sør-østgående retning opphører kollektivfeltet 50 meter før krysset med St. Olavs gate. Dette vil gi mulighet for kjørfeltsbytte for busser mot St. Olavs gate sørvest og øker kapasiteten for biltrafikk som skal rett frem i Olasgata med 2 felt istedenfor 1.

16 5 RESULTAT 5.1 Alternativ 1 Nedenfor vises køsituasjonen i hhv morgen- og ettermiddagsrush. Rød farge betyr kø med saktegående trafikk. Det viser at køene i Oalsgata i ettermiddagsrush er lange. Dette vil føre til at trafikantene velger alternative kjøreruter. Det er køer også i morgenrushet, men noe kortere. Køsituasjonen som vises i bildene er et øyeblikksbilde som betyr at situasjonen kan variere noe over hele simuleringsperioden(1 time). På noen steder kan det se ut som sammenhengende kø (rødt) men som helt naturlig vil bli avviklet i neste grønnperiode om det er et signalregulert kryss. Figurene viser tydelig tendenser til kødannelser som vil vedvare i lengre perioder. Alternativet gir ustabil trafikkavvikling med sammenhengende saktegående køtrafikk. Figur 10. Belastningsgrad ettermiddagsrush i alt 1. Kapasitetsproblemer i kryssene St. Olavs gate og Postvegen med Oalsgata medfører tilbakeblokkering i store deler av simuleringsnettet. Figur 9.Belastningsgrad, morgenrush i alt 1.Noe avviklingsproblemer i kryssene St. Olavs gate og Postveien med Oalsgata.

17 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Oalsgata x St. Olavs gate I krysset Oalsgata x St. Olavs gate er det gjort betydelig endringer i prioritering og fremkommelighet. Fremkommeligheten er betydelig bedre for kollektivtrafikken med egne kjørefelt inn og ut av krysset i sørøst/ nordvestgående retning samt at det kun er tillatt for kollektivtrafikk å kjøre i St. Olavs gate nordøst. Som følge av eget kollektivfelt i nordvestgående retning blir det et felt mindre inn mot krysset for biltrafikk i sørøst gående retning. Endringen fører derfor til vesentlig redusert kapasitet for biltrafikk i dette krysset. Samtidig øker trafikken som følge av stenging av Jærvegen. All trafikken som i dag går inn og ut av Jærvegen er fordelt inn og ut av krysset mellom Oalsgata x St. Olavs gate. Simuleringen av dette scenarioet i ettermiddagsrush uten reduksjon av trafikken gav sammenbrudd og var ikke mulig å analyserer nærmere. Alternativ 1 med 2 felt rett frem og opphevelse av kollektivfeltet før krysset med St. Olavs gate gir en trafikksituasjonen med ustabil trafikkavvikling og en del kø. Figur 11. Typisk køsituasjon ettermiddagsrush i Oalsgata i alt 1.Llange køer i St. Olav gate, Oalsgata fra sørøst og i Postveien. Dette vil også påvirke avviklingen av bussene på disse sideveiene. Figur 12. Køsituasjon i ettermiddagsrush i Oalsgata x St. Olavs gate i alt 1. Krysset har fått en betydelig økning av trafikk siden Jærvegen er stengt.

18 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Oalsgata x Postveien Krysset Oalsgata x Postveien er simulert med alle de svingebevegelser som er mulige i dag. I tillegg er det lagt inn egne kollektivfelt i Oalsgata. Kollektivfeltene vil gi betydelig forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken i krysset. I både morgen- og ettermiddagsrush er det problemer med trafikkavviklingen i dette krysset. Det er diskutert hvordan kollektivtrafikken skal gå gjennom krysset i fremtiden. I dag svinger busser inn og ut av Postveien sørover i Oalsgata. Med foreslått ny utforming med midtstilte kollektivfelt i Oalsgata gir dette utfordringer for busser som skal inn i Postveien. I simuleringen er disse lagt over i høyre kjørefelt i forbindelse med holdeplassen og krysset med Eidsvollgata noen hundre meter før. Dette gir mulighet til å gi prioritet for bussene ut av holdeplassen og ut i høyrefeltet. Alternativt kan man la bussene kjøre et lite stykke til og bytte til det høyre kjørefeltet nærmere Postveien. Dette kan bidra til mindre risiko for at bussen blir stående i kø fra Eidsvollgata frem til Postveien. En utfordring med en slik løsning er et konfliktpunkt med venstresvingende biltrafikk som skal inn i Postveien sør. Et annet alternativ er å la kollektivtrafikken ha en egen fase i krysset Oalsgata x Postveien. Dette vil bety økt forsinkelse for biltrafikken og lengre omløpstid. Dette er ikke simulert. Postveien får også økt trafikk som følge av få muligheter for venstresving inn og ut av Oalsgata. Det er krysset med Postveien som begrenser kapasiteten for trafikkavvikling i Oalsgata retning nordvest. Figur 14. Ettermiddagsrush i Oalsgata x Postveien i alt 1. Trafikkavviklingsproblemer i krysset pga overbelastning som skyldes for liten kapasitet i krysset med Postveien. Andre kryssingspunkt med Oalsgata er vurdert å gi god fremkommelighet og god trafikkavvikling. Figur 13 Morgenrush i Oalsgata x Postveien i alt 1. Trafikkavviklingsproblemer i krysset pga overbelastning som skyldes for liten kapasitet i retning mot Sandnes sentrum i forhold til trafikkmengder.

19 5.2 Alt 2. 20% redusert gjennomgangstrafikk Vi har simulert et alternativ med 20% mindre gjennomgangstrafikk i Oalsgata., tilsvarende 135 kjt/t i sørgående retning og 110 kjt/t i nordgående retning i ettermiddagsrush. Dette hjalp betydelig for trafikkavviklingen i sørøstgående retning. Trafikken i nordvestgående retning trenger å reduseres noe mer enn 20 % for å få stabil og god trafikkavvikling både i Oalsgata og i sidevegnettet. Gjennomgangstrafikken må bli lavere i ettermiddagsrush enn i morgenrush pga at trafikken til/fra sidevegnettet om ettermiddagen er større enn om morgenen Oalsgata St. Olavs gate En reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalsgata begge veger med 20 % gir betydelig bedre trafikkavvikling i Oalsgata x St. Olavs gate. Hvis det ikke er fysisk mulig å få et ekstra høyresvingefelt i Oalsgata mot St. Olavs gate og/ eller åpne Jærvegen slik den er åpen i dag er det nødvendig med betydelig reduksjon av gjennomgangstrafikken for denne type geometrisk løsning. Fire felt på E39 bidrar til at denne reduksjonen kan være mulig å oppnå. I sørøstgående retning er det krysset Oalsgata x St. Olavs gate som begrenser kapasiteten og fremkommeligheten mens det i nordvestgående retning er krysset Oalsgata x Postvegen. Figur 16. Ettermiddagsrush i Oalsgata x St. Olavs gate i alt % reduksjon av trafikken i begge retninger i Oalsgata gir bedre fremkommelighet enn alt 1, i den søndre delen av simuleringsområdet Oalsgata x Postveien Figur 15. Trafikkavviklingen i simuleringsområdet i ettermiddagsrush med 20 % reduksjon av gjennomgangstrafikken i Oalsgata (alt 2). 20 % reduksjon av gjennomgangstrafikken i både sør østgående og nord vestgående retning er likevel ikke nok for å få avviklet trafikken på en tilfredsstillende måte. Forsinkelsen er opp mot 8 minutter i Postveien. To svingefelt fra Postveien fra nord og stengning av Postveien fra sør vil kunne gi bedre trafikkavvikling. Dette er ikke simulert. Merk at kollektivtrafikken også får forsinkelse fordi bussene blir stående i kø i Postveien.

20 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 19 Figur 17. Køsituasjon. Bildet er fra en simulering med 20 % redusert gjennomgangstrafikk i Oalsgata i ettermiddagsrush (alt 2).

21 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Alt 3. 40% redusert gjennomgangstrafikk, 1 felt rett frem i St. Olavs gate mot sør. Det tredje utredningsalternativet er med kun 1 felt for rett fremgående trafikk i kysset Oalsgata x St. Olavs gate, slik det er vist i geometriplanen, jfr. Figur 3. Jærveien er fortsatt stengt for biltrafikk. 1 felt for trafikk som skal rett frem fra nordvest til sørøst betyr ett felt mindre enn i dag, og derved en vesentlig lavere kapasitet i dette krysset. For å kunne simulere alternativet må trafikken bli vesentlig lavere. Som i alt 2 er det i første omgang forsøkt å redusere gjennomgangstrafikken fordi det er den som har den største muligheten til å finne et alternativt rutevalg til Oalsgata. Vi antar at vi ikke kan redusere gjennomgangstrafikken så mye mer en kjøretøy i ettermiddagsrush, noe som antas å utgjøre ca 40% av gjennomgangstrafikken. Hvis det fortsatt ikke lar seg gjøre å få god trafikkavvikling med denne reduksjonen vil også lokal trafikk til og fra Sandnes sentrum måtte kjøre andre veier som ligger utenfor modellområdet. Reduksjonen av gjennomgangstrafikken (270 kjt fra nordvest og 220 fra sørøst) gir med optimaliserte signalplaner ok trafikkavvikling, se Figur 18.. Figur 19, viser kø oppover i Postveien og belastningen i dette krysset er stor og forsinkelsen er opp mot 3 minutter. Økt grønntid i Postveien vil kunne redusere køen noe men konsekvensen av det er økt forsinkelse og kø i Oalsgata. Trafikken i sidevegnettet vil også finne andre veier når det blir avviklingsproblemer. Hvor denne trafikken vil gå er ikke mulig å si hvordan vil fordele seg, uten å ha etablert en nettverksmodell. Solaveien er et alternativ men denne veien er allerede utformet med veldig lav kapasitet og fremkommelighet så mest sannsynlig vil trafikken velge andre ruter lengre ut. Figur 18 Trafikkavviklingen i simuleringsområdet i ettermiddagsrush i alt 3.

22 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Alt 4. Jærveien åpen og 20 % redusert gjennomgangstrafikk. Alternativ 4 er basert på den fremlagte geometriplanen, men med Jærveien åpen. Alternativet viser god avvikling i sør- østgående retning med 20 % reduksjon av gjennomgangstrafikken. I nord- vestgående retning må trafikken reduseres mer. 20 % reduksjon av trafikken i sør- østgående retning ser altså ut å gi god avvikling også med kun 1 felt inn mot krysset med St. Olavs gate så lenge Jærveien forblir åpen. Dimensjonerende for Oalsgata er fortsatt krysset med Postveien. Trafikken i nordvestgående retning må reduseres mer, så må trafikken i Postveien reduseres, for at trafikkavviklingen skal bli bedre. Forsinkelsen i Postveien er opp mot 8 minutter. Postveien- krysset er dimensjonerende for området. Krysset Oalsgata X St. Olavs gate har god trafikkavvikling. Figur 19 Viser et stillbilde fra trafikksituasjonen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og St. Olavs gate i alt. 3 i ettermiddagsrush. Figur 20. Belastningsbilde, trafikkavviklingen i ettermiddagsrush i alternativ 4.

23 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 22 Figur 21. Trafikksituasjon i simulering av alt. 4. Oalsgata i nord- vestgående retning og Postveien har for mye trafikk i ettermiddagsrush for å kunne sikre god trafikkavvikling med foreslått geometri. 5.5 Alt. 5 Nytt parkeringsanlegg med adkomst i krysset Oalsgata X Postveien. Alternativ 5 tar utgangspunkt i alternativ 4 og er kun simulert med ettermiddagstrafikk. Parkeringsanlegget er beregnet å være dimensjonert for 400 parkeringsplasser som er fordelt på bolig og langtidsparkering for ansatte i sentrum. Se vedlegg. Anlegget beregnes å generere ca 280 turer i morgenrush og 320 turer i ettermiddagsrush. Figur 22. Trafikkavviklingsproblemene i Postveien fra nord blir større med nytt parkeringsanlegg med adkomst fra krysset Oalsgata X Postveien Forsinkelsen i Postveien fra nord øker fra 8 minutter til 20 minutter i modellen med nytt parkeringsanlegg. Denne forsinkelsen antas å være uakseptabel, og vil gi omfordeling av trafikken som ikke fanges opp i denne analysen..

24 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 23 6 TRAFIKKSIKKERHET 6.1 Ulykkessituasjonen i dag Det er i dag lysregulerte fotgjengeroverganger på totalt 7 steder langs strekningen. Dette er ved adkomstvegene Heggveien (øst) / Theodor Dahls vei (vest), i krysset Bjørnstjerne Bjørnsons gate, i krysset med Postveien, i krysset med Storgata, i krysset med Langgaten (gågate) /Jærveien og i krysset med St. Olavs gate. Det er gangfelt uten lysregulering ved Syrinveien og Eidsvolls gate. I tillegg er det egen fotgjengerundergang ved Folkvordveien. Dette gir totalt 9 kryssingspunkt på strekningen. Gangkryssingene er tegnet inn på skissen i Figur 24 Figur 23 Ulykker mer personskade år i Oalgsgata STRAKS-ulykkesregisteret viser at det har vært 37 ulykker med personskade i Oalgsgata mellom St.Olavs gate og Solaveien i løpet av 10 år ( ). Strekningen er ca 1340 meter, og ÅDT er kjt/d (nederste del) ifølge NVDB. Dette gir en ulykkesfrekvens U f på 0,44. Dette er forholdsvis høy ulykkesfrekvens for en strekning. Mange av ulykkene er imidlertid ifm kryssene. 17 av ulykkene er påkjørsel bakfra, karakteristisk for strekninger med lyskryss. Ingen av ulykkene er alvorlige, noe som gir lavere skadegradstetthet. Ut fra dette vil vi ikke si at strekningen verken er spesielt ulykkesbelastet eller at skadegraden er høy I tillegg kan det tyde på at fotgjengere krysser vegen på de rette stedene.

25 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 24 Figur 24 Eksistende og nye fotgjengerkrysninger i Oalsgata.( NB, ny kvalitetssikret figur kommer i endelig rapport)

26 6.2 Vurdering av ulykkesrisiko og skoleveg Opplevd risiko kan være høy, selv om fotgjengere ikke har vært involvert i ulykker siste 10 år. Det er i all planlegging viktig at det tilrettelegges for fotgjengerkryssinger der folk faktisk har behov for å krysse vegen. Dette er spesielt viktig for barn på skoleveg. Ulykkesstatistikken tyder på at gangfelt er lagt på de rette steder. Det kan likevel virke som det er langt mellom undergangen i Folkvordvegen og neste gangkryssing. (Det er ca 370 meter mellom undergangen og lysregulert fotgjengerkryssing ved Heggveien). Stangeland skole ligger på østsiden av Oalsgata. Ut fra de tegninger vi har fått for omlegging av undergangen (Figur 24) kan det virke som det vil bli noe lengre skoleveg enn i dag for de som bruker undergangen. Det er svært viktig å lage løsninger som innbyr til å bruke undergangen, og påse at snarveier som gjør det fristende å krysse Oalsgata i plan ikke eksisterer. Dette blir selvsagt spesielt viktig når vi får en kollektivtrasé i midten. Det er lagt opp til gangfelt over Oalsgata ifm holdepass ved Folkvordvegen. Denne er midt mellom undergangen og gangfelt ved Heggvegen. Dette kan medføre at undergangen blir mindre brukt, og at flere vil krysse Oalsgata i plan. Dette gjør dermed at risikoen for trafikkulykker kan øke. Det er meget viktig at fotgjengerovergangen ved holdeplassen ved Folkvordvegen gjøres trygg. For å unngå kryssinger utenom gangfeltet bør det vurderes om ledegjerder skal anlegges i rabatten mellom kollektivfeltene og bilfeltene. 6.3 Bruk av Solaveien og øvrig sidevegnett Solaveien er skolevei, og spesielt viktig å skjerme for bilister. Denne gaten kan gjerne i større grad lages som en miljøprioritert veg, med økt bruk av humper og innsnevringer for å redusere biltrafikken. Trafikken i Solaveien er på ukedager over 3000 kjt/d ifølge registreringer fra i oktober Trafikken har svært skjev retningsfordeling med spisse rushtopper opp mot 400 kjt/t Dette tyder på at Solaveien i stor grad benyttes som gjennomfartsveg for bilister som sparer tid i forhold til Oalsgata. Dette er svært uheldig, spesielt om morgenen, når rushtidstoppen faller sammen med skolestart. være nødvendig å gjennomføre trafikkberegninger med en nettverksmodell (ATP-modellen, CONTRAM eller lignende) for å gi gode svar på konsekvensene av slike tiltak. Det er boligområder på begge sider av Oalsgata. Trafikanter benytter sidevegene til/fra sine boliger, og vil derfor bli berørt når enkelte sideveger stenges. I tillegg til de trafikktellinger som er gjennomført i lyskryssene er det gjennomført korttidstellinger i noen av de små boligvegene som stenges i øvre del av strekningen. Dette er kryss med Arne Garborgs vei, Wergelandsveien og Einerveien. Av disse er det mest trafikk i Einerveien, men i alle kryss er trafikken så liten at det ikke vil ha merkbar betydning for belastninger i omkringliggende vegnett. Disse vegene er kun atkomstveger til boliger langs vegene. Det bør legges opp til at trafikantene prioriteres i følgende rekkefølge: 1. Påse at bussene (evnt. bybane) får prioritet i alle lyskryss, grønn på anrop. 2. Fotgjengere som skal krysse Oalsgata frem mot bussholdeplasser og i de viktige fotgjengertraséene, som for eksempel gågate (Langgata) 3. Grønntid for bilister langs Oalsgata og bilister fra sidevegene må tilpasses slik at total køsituasjon gir lengre kjøretid i sidevegnett enn i Oalsgata. I Postveien må imidlertid bussene ikke bli forsinket. 6.4 Holdeplasser Det er lagt opp til tre holdeplasser på strekningen, se Figur 24. Det er forutsatt at holdeplassene skal være plassert rett overfor hverandre, som vist i skissen og benyttet i AIMSUN- beregningene. Det kan være en fordel å plassere disse sideforskjøvet for holdeplassen ovenfor Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Det vil da være mulig å klare seg med en gangfeltkryssing her, mellom plattformene. Der det er signalregulerte gangkryssinger ifm holdeplass vil det være gunstig med et tredelt signal for fotgjengere, dvs. et signal for å krysse bilfeltet i den ene retningen, et for kryssing av kollektivfeltene og et for kryssing av det andre bilfeltet. Dette gir best kapasitet, og medfører at kollektivfelt kan ha grønt samtidig som biler har rødt og fotgjengere krysser bilfeltet. Det er viktig at forsinkelsen i Oalsgata ikke blir så stor at trafikantene velger traséen Solaveien - Postvegen i stedet for Oalsgata. I forhold til snikkjøring i Solaveien bør grønntidene fra sidevegene inn mot Oalsgata ikke være så lange at det skaper for store forsinkelser i Oalsgata. Men siden Postveien også er bussgate er forsinkelser inn mot Oalsgata ikke ønsket her. Forsinkelsene må derfor legges i selve Solaveien. Det blir viktig å følge med på køene i Postveien og Oalsgata og tilpasse signalanleggene slik at trafikken fordeler seg på den beste måten. Med fire felt på E39 mellom Stangeland og Sandved, vil gjennomgangstrafikken kunne velge denne framfor Oalsgata. Dette vil forhåpentlig medføre tilstrekkelig avlastning av Oalsgata i rush. Dersom gjennomkjøring i Solaveien likevel blir et problem vil vi anbefale å vurdere sterkere trafikkregulerende tiltak (kollektivfelt, énvegsregulering, stengning). Dette vil tvinge trafikk til å bruke Oalsgata eller E39. Dersom slike tiltak skal iverksettes må de planlegges nøye. Hele området må sees i sammenheng så man unngår stor trafikkvekst i små boliggater fordi disse blir eneste mulighet for omkjøringer. Det kan

27 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata Nærmere om gangkryssinger I Oalsgata er det på strekningen mellom Folkvordvegen og Bjørnstjerne Bjørnsons gate lagt opp til rabatt mellom kollektivfeltene og kjørefeltene for biler. Dette gjør at det er mulig å legge til rette for tredelt kryssing (bil/sykkelfelt i ene retning, kollektivfeltene, bil/sykkelfelt i andre retning) for fotgjengere der disse skal krysse Oalsgata. Det vil i praksis si 3 steder: Ved bussholdeplass i nord (Folkvordvegen) Ved Heggvegen Ved bussholdeplass noe nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate Det bør merkes tydelig i sykkelfeltene der det er gangfelt. Ved signalregulerte gangkryssinger gjelder at når det er rødt for bilister må det også være rødt for syklister. Det kan ifm holdeplassene vurderes om signalregulering av kjørefeltene, men ikke kollektivfeltene er hensiktsmessig. Det bør søkes råd om hvordan slike kryssinger er utformet andre steder. Det er viktig at ventetiden for fotgjengere ikke er for lang. Omløpstiden i signalanleggene der fotgjengere skal krysse vegen bør helst ikke være over 90 sekunder. Der trykknapp for fotgjengere skal benyttes bør de få grønt raskt, bare busser bør få prioritet framfor fotgjengere. I håndbok 270 Gangfeltkriterier er det angitt følgende: Trafikkøy i gangfelt er generelt en fordel. Der kjørebanebredden (ekskl. sykkelfelt) er over 8 m bør det anlegges trafikkøy (min 2 m bredde) eller kjørebanen snevres inn ved bruk av kantstein. Det må sikres tilstrekkelig bredde på repos slik at dette er mulig. I signalkryssingene mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og St. Olavs gate vil fotgjengerkryssingene være en del av faseplanene for kryssene. Her må det være mulig å krysse hele kjørebanen i et omløp. I St. Olavsgate-krysset er vrimlefase forutsatt i AIMSUN-simuleringen, dvs det er grønt for fotgjengere over alle armer samtidig. Dette gjør det trygt for fotgjengere uten konflikter med andre trafikanter, men krever ekstra lang grønntid da fotgjengere må kunne gå på skrå over krysset. 6.6 Valg av fotgjengerkryssinger signalregulert eller kun fotgjengerfelt? Gangfelt som ikke er signalregulert bør ikke anlegges på strekning mellom signalregulerte gangfelt. Dette innebærer at alle gangfelt i Oalsgata mellom Folkvordvegen og St. Olavs gate enten bør være signalregulert eller bør ikke være signalregulert. Fartsgrensen i Oalsgata skal være 40 km/t. For å holde fartsnivået nede bør alle gangfelt over bilfeltene være opphøyd der det evt. ikke er signalregulering. Det kan også vurderes opphøyde gangfelt ved signalregulerte overganger. Kryssing på rødt eller utenfor gangfelt i tilknytning til holdeplasser er svært uheldig og må unngås. Utforming av fotgjengerkryssinger her er derfor spesielt viktig og må plasseres riktig i forhold til sikt og hvor fotgjengere naturlig vil krysse for å komme til holdeplassen. Effekthåndboka anslår hvilken effekt signalregulerte gangfelt har på ulykkessituasjonen. Tiltaket reduserer normalt antall ulykker med ca 5-10 % og fotgjengerulykkene med ca %. Det er viktig at signalregulerte gangfelt anlegges der kryssingsbehovet er størst. Ut fra dagens ulykkestatistikk kan det tyde på at dagens signalregulerte fotgjengerkryssinger har god effekt, og bør derfor beholdes. Med den høye trafikkmengden i Oalsgata foreslår vi etter dette signalregulerte gangfelt for hele strekningen. Noen av fotgjengerkryssingene, for eksempel i tilknytning til holdeplasser, har fordeler uten signal, men pga høy trafikkmengde og ønske om samme type kryssing på hele strekningen mener vi signalanlegg er den riktigste og mest trafikksikre løsningen. Den endelige utformingen av fotgjengerkryssingene bør tas i nær dialog med Sandnes kommune. Skolen bør også tas med, slik at fotgjengerkryssinger, utforming av disse og gangtraséer til skolen planlegges i sammenheng. Det bør innhentes noe mer informasjon om skoleveg enn det som er inkludert i dette oppdraget.

28 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 27 VEDELGG: TRAFIKKTALL PARKERINGSANLEGG V/POSTVEIEN:

29 Trafikkanalyse midtstilte kollektivfelt i Oalsgata 28 VEDLEGG: TABELLER, TRAFIKKTALL:

30

31 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Trafikkanalyse Oals gate Del: Tilleggsnotat Dato: Skrevet av: Jenny Persson og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen TRAFIKKANALYSE OALSGATA TILLEGGSNOTAT, NYE SIMULERINGER INNHOLD 2 Sammendrag resultater Trafikk Alternativ Alternativ Alternativ Konklusjon Innledning trafikk fra utbygging ved Postveien Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Sammenstilling av resultater for de fire alternativene SAMMENDRAG RESULTATER 2.1 Trafikk Det er ikke gjort vesentlige endringer trafikktallene. Analysen benytter dagens trafikk, med trafikk fra utbygging av 50 boliger og 1000m 2 dagligvareforretning ved Postveien syd for Oalsgata. I høyre av, høyre på alternativet, er trafikkmatrisen endret slik at venstresvingende trafikk et flyttet, og tillagt den antatt mest sannsynlige ruten. 1.1 Alternativ 5.2 Flytting av trafikken far Postveien syd til Bjørnstjerne Bjørnsons vei gir avlastning av Postveikrysset, og bedre total trafikkavvikling enn 0-alternativet. Venstresvingefelt i Oalsgata fra øst får økt trafikk, og bør om mulig forlenges. 1.2 Alternativ 5.3 Flytting av trafikken til Eidsvolls gate åpner for økt bruk av Eidsvolls gate også fra nord.venstresvingende trafikk fra Postveien nord benytter her Eidsvolls gate i stedet. Dette avlaster Postveien, og gir større trafikk inn på Oalsgata. Detet gir bedre avvikling på Postveien, men økte køer i Oalsgata, med økt kø i kryss St.aolavs gate og tilbakevirkning vestover mot Bjørnsterne Bjørnsons gate. Løsninegn med venstresvingfelt parallelt med kollektivfeltet ved Eidsvolls gate må utredes nærmere mhp trafikksikkerhet, før det kan anbefales. 1.3 Alternativ 5.4 Høyre av høyre på i Postveien syd, fører igjen til overbelastning i Postveikrysset med økt forsinkelse for trafikk og busser fra nord. 1.4 Konklusjon Tabellen under, illustrerer alternativenes effektivitet i form av kjøretid og forsinkelse i systemet, samt forsinkelse for bussene i Postveien nord, som er kritisk. Ut fra et avviklingsmessig synspunkt synes det som om alterntiv 5. 2, - overføring av trafikken til Bjørnstjerne Bjørnssons gate gir den beste løsningen, men venstresvingefeltet i Oalsgata fra øst bør da forlenges noe. Alternativ 5.3 med bruk av Eidsvolls gate gir også akseptable forhold i Postveien, men noe mer forsinkelse og kø overføres til Oalsgate, som jo har vesentlig høyere trafikk. Endring av signalplanene for å optimalisere kryssene der det oppstår problemer i modellen, og etablering av fullverdig lyskryss i Oalsgata X Eidsvoll gate anbefales i denne løsningen. Alternativ Gjennomsnitt reisetid per kjt (min) Gjennomsnitt forsinkelse per kjt (min) Gjennomsnitt forsinkelse for busser i Postvn N (min) 5.1 (0-alt) 6,7 5,4 17 min 5.2 (BB-gate) 7,2 5,8 11 min 5.3 (Eidsv.g) 8,1 6,7 11,5 min 5.4 (h. av, h. på) 8 6,6 20 min - Østervåg Stavanger - Tlf Faks asplanviak.no

32 NOTAT 1 INNLEDNING Dette notatet presenter resultater fra simulering av Oalsgata og sidegater med trafikksimuleringsprogrammet Aimsun. Utredningen er en fortsettelse av tidligere arbeid med trafikkanalyse for Oalsgata, og må leses i sammenheng med rapport Trafikkanalyse Oalsgata, datert 18.januar Tilleggssimuleringene har som hensikt å belyse konsekvensene av alternative måter å koble på trafikken fra et utbyggingsområde ved Postveien syd for Oalsgate, hvor høyre av høyre på i Postveien, samt bruk av bakenforliggende veinett, hhv. Eidsvollsgate og Bjørnstrene Bjørnssons vei er alternativer. Bruk av Eidsvolls gate medfører endriger også for nordsiden av Oalsgata, samt flytting av en fotgjengerkryssing. 3 ALTERNATIV Alternativ. Se ovenfor i forutsetninger for alle alternativer. 0-alternativet er altså hovedrapportens alternativ 5, men med kollektivfelt i Postveien nord, mellom Oalsgata og Solaveien. Resultater fra 0- alternativet blir sammnelignet med utredningsalternativene i kapitel 7. Dagens trafikk blir simulert med foreslåtte endinger gitt av oppdragsgiver. Alle alternativene tar utgangspunkt i det tidligere simulerte alternativ 5 (se forrige rapport) og med ny trafikk til virksomheter med adkomst til dagens Postveien sør. En annen ny forutsetning er innføring av kollektivfelt i Postveien siste stykke fra Solaveien til Oalsgata. Dette er en forutsetning for alle alternativene men det blir ikke lagt inn i simuleringsmodellen. Dette kollektivfelt i nedre del av Postveien vil mest sannsynlig redusere forsinkelsene noe for kollektivtrafikken i Postveien. 2 TRAFIKK FRA UTBYGGING VED POSTVEIEN I hovedanalysen så vi bl.a. på konsekvensene av å etablere adkomst fra et P-anlegg på 400 plasser syd for Oalsgata i kryss med Postveien. I tilleggsanalysen er denne utbyggingen endret til et anlegg på 200 plasser, som skal dekke parkeringsbehovet for 50 boliger, og en dagligvareforretning på 1000m 2. Antatt trafikkgenerering av en slik utbygning er vist i tabellen under. Beregningen indikerer at det er liten forskjell mellom trafikksituasjonen i de to utbygningsalternativene for denne tomten. Trafikkmatrisen er derfor holdt uendret. Figur 1. KOoding av alternativ 5.1, 0- alternativet. Tabell 1 viser antatt turproduksjon fra forutsatt bebyggelse syd for Oalsgata ved kryss med Postveien. Trafikkanalyse Oalsgata tilleggsnotat, nye simuleringer 2

33 NOTAT 4 ALTERNATIV 5.2 Endringer i forhold til 0- alternativet er at Postveien sør stenges og virksomhetene som i dag er knyttet til Postveien sør får adkomst via Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Postveien- krysset blir avlastet og det blir endrede trafikkstrømmer i BB- krysset. Omfordelingen av trafikken er i utgangspunkt positiv for trafikkavviklingen. Det er oppdaget problemer med økt trafikk som skal i svinge venstre av fra Oalsgata syd. Feltet er for kort og det påvirker fremkommeligheten for trafikk som skal rett frem i Oalsgata. Se figur 1. For reisetider og forsinkelser, se kapitel 7. Figur 3 Koding, alternativ 5.2, all trafikken til Postveien sør går via Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Figur 2. Alt 5.2. Trafikk til og fra Postveien sør går via Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Trafikkanalyse Oalsgata tilleggsnotat, nye simuleringer 3

34 NOTAT 5 ALTERNATIV 5.3 Postveien sør er stengt og all trafikk til og fra virksomheter knyttet til Postveien sør går via Eidsvoll gate. Krysset Oalsgata X Eidsvoll gate åpnes for trafikk i alle svingebevegelser inn og ut av Eidsvoll gate både i nord og i sør. Der er kodet et eget venstresvingefelt (20 meter) fra Oalsgata sør men det er fortsatt ikke lov med venstresving fra Oalsgata nord. Signalregulert gangfelt er flyttet til vest for krysset. åpning for venstresving i Eidsvoll gate og flytting av trafikk fra Postveien S til Eidsvoll gata S. Mer trafikk kommer inn i Oalsgata med denne løsningen. Forsinkelsen i Postveien går ned fra 20 minutter til 16 minutter kl 16. Simulering med flyttet trafikk fra Postveien N til Eidsvoll gata N gjør at trafikken fra Postveien N kommer letter ut når hele venstresvingtrafikken er flyttet til andre gater. Totalt sett fører dette til mer trafikk som kommer ut i Oalsgata og som skal inn mot Postveien- krysset. Dette fører til kødannelse i krysset Oalsgata X Bjørnstjerne Bjørnsons gate og nedover i Oalsgata. Køene er kortere i Postveien og lengre i Eidsvoll gate. For både og er fremkommeligheten og prioriteringen i krysset Oalsgata X Eidsvoll gate problematisk. Her kreves lyskryss hvis sidetrafikken ikke skal få store forsinkelser og lange køer samtidig som det er viktig å ivareta trafikksikkerheten i krysset. Tiltaket med å innføre kollektivfelt i Postveien mellom Solaveien og Oalsgata vil øke fremkommeligheten og redusere forsinkelsen for bussene i Postveien. Sammen med forbud mot venstresving ut fra Postveien vil dette kunne øke sjansene for å kunne opprettholde Postveien som en viktig kollektivgate og overføre biltrafikk til andre veger, for eksempel Eidsvoll gate eller få bilistene til å kjøre andre rutevalg i området. Det må gjøres en mer nøye vurdering av om det er hensiktsmessig og trafikksikkert med et venstresvingfelt til høyre for et kollektivfelt med kun rett- frem trafikk i krysset med Eidsvoll gate. Det kan oppstå forvirring og uklarheter på tross for at disse bevegelsene ikke har grønt samtidig. Forslag til tiltak er: Endring av signalplanene for å optimalisere kryssene så mer trafikk slipper igjennom der det oppstår problemer i modellen. Koding av fullverdig lyskryss i Oalsgata X Eidsvoll gate for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet i krysset. Figur 4 Koding alternativ 5.3, Eidsvoll gate er åpnet for mer trafikk og nye svingebevegelser. Postveien fra sør er stengt. Det er kjørt to simuleringer for dette alternativet med venstresvingende trafikk ut fra Postveien nord og der denne trafikken er flyttet til Eidsvoll gate nord. Grunnen til flyttingen er avviklingsproblemene i Postveien nord sammen med lov å kjøre venstre ut i Eidsvoll gate nord som gjør det mer attraktivt å kjøre Eidsvoll gate istedenfor Postveien siste stykket inn mot krysset med Oalsgata. Resultater fra beregning av alt 3 viser, uten omkoding av signalprogram, avviklingsproblemer i Oalsgata i retning øst inn mot krysset St Olavs gate. Dette fører til tilbakevirkninger i Oalsgata og i sidevegnettet, først og fremst Eidsvoll gate N og S. Årsaken til at problemene øker i Oalsgata i dette alternativet har Trafikkanalyse Oalsgata tilleggsnotat, nye simuleringer 4

35 NOTAT Figur 5. Simulering av trafikken i alternativ 3. Køer bygger seg opp i Oalsgata, Eidsvoll gate fra nord og Postveien fra nord. Visuelt er det ikke store forskjeller mellom og Forsinkelsen går ned i Postveien når flere velger å kjøre Eidsvoll gata. Figur 6 Koding alternativ 5.4, høyre av og høyre på for trafikk til og fra Postveien sør. For reisetider og forsinkelser for alt 5.3.2, se kapitel 7. 6 ALTERNATIV 5.4 Postveien sør er i alternativ 5.4 kun åpen for trafikk med svingebevegelsen høyre av og på. Dette betyr at trafikk som kommer fra Oalsgata øst og Postveien nord evt. må kjøre opp til rundkjøringen med Solaveien og tilbake ned igjen for å kunne kjøre inn til Postveien sør. Trafikk som tidligere kjørte rett frem mot Postveien nord og Oalsgata nord- vest må kjøre til rundkjøringen utenfor modellområdet i øst for siden kjøre tilbake opp Oalsgata i retning E39 igjen. I rush vil dette bety en omveg på ca 5-10 minutter sammenlignet med alternativ 5. Dette er et nokså usannsynlig veivalg. Trafikken til området vil mest sannsynlig gi en forsterkning av østgående trafikk som så svinger høyre av og høyre på, uten at man genrerer trafikk frem og tilbake i Oalsgata. Dette er lagt til grunn i simuleringsmodellen. Trafikkanalyse Oalsgata tilleggsnotat, nye simuleringer 5

36 NOTAT 7 SAMMENSTILLING AV RESULTATER FOR DE FIRE ALTERNATIVENE. I tabell 2 vises en sammenstilling av simuleringene av de fire alterntivene. Det vises gjennomsnittelige reisetider for alle turer gjennom hele simuleringsområdet og forsinkelser som blir vist for hvert alternativ. I tillegg er det tatt ut forsinkelse for busser i Postveien retning sørover. Forsinkelse er i denne sammenheng tidsbruk i forhld til fri flyt, dvs. både forsinkelse pga rødt lys, geometri, kø og andre forhold som medfører lav hastighet og forsinkelse. Disse gjennomsnittsveridene sier altså ikke noe om kjøretid for en bestemt strekning, men er et uttrykk for alternativenes effektivitet. Det er lagt inn samme signalplaner og de er uendret i alle alternativene. Nordgående busser har størst forsinkelse i alt 5.3 og minst i alt 5.4. Dette er naturlig da det er mindre trafikk i Oalsgata retning norover med kun høyre av og høyre på til Postveien syd i alt 5.4. I alt 5.3 er det mer trafikk i Oalsgata da det er flere som kommer ut fra Eidsvoll gate. I sørgående retning er det kun i alt 5.4 som det er forsinkelse for bussene. Trafikken er større i sørgående retning med kun høyre av og høyre på til Postveien syd som betyr forsinkelser for trafikken i sørgående retning. Bussene har egne felt så forsinkselen blir ikke stor. Ca 1 minutt i modellen. Tabell 2. Sammenstilling av resultater fra simulering av de fire alternativene. Figur 7. Det er forsinkselse for trafikken i alle tilfartene inn mot Oalsgata i krysset med Postveien i alt 5.4, særlig i Postvegen nord. Alternativet som igjen innebærer vesentlig trafikk ut fra Postveien syd, gir store forsinkelser i Postveien nord, som 0-alternativet. For reisetider og forsinkelser for alt 5.4, se kapitel 7. Alternativ Gjennomsnittelig Reisetid per kjt (min) Gjennomsnittelig forsinkelse per kjt (min) Gjennomsnittelig forsinkelse for busser i Postvn N (min) 5.1 (0-alt) 6,7 5,4 17 min 5.2 (BB-gate) 7,2 5,8 11 min 5.3 (Eidsv.g) 8,1 6,7 11,5 min 5.4 (h. av, h. på) 8 6,6 20 min Trafikkanalyse Oalsgata tilleggsnotat, nye simuleringer 6

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge Statens vegvesen Region øst Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Statens vegvesen Region øst Oppdrag nr.: Dato: Sykkelfelt i Rådhusgata CONTRAM-beregninger Rev. Dato

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Bussvei2020 på Nord-Jæren Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Historikk og bakgrunn I 2007 startet arbeidet med «KVU for transportsystemet på Jæren» Levert første gang 2009 Endelig levert i 2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer