1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN..."

Transkript

1 1

2 Innhold 1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN Generelt Om Aimsun Forutsettinger Analyse Oversikt over beregnede alternativer Beregninger Beregning av ÅDT i Neumanns gate og Lilleøygata Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Collets gate Sammenligning Konklusjon Vedlegg

3 1 Sammendrag I forbindelse med reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate er det gjennomført trafikkundersøkelser, trafikkanalyser og simuleringer for strekningen fra Telthusgata til Rundtom. Trafikkberegningen er utført ved bruk av modellen AIMSUN. Analysene har vurdert alternative kryssløsninger ved bruk av ÅDT, timetrafikk, hastighet og forsinkelse. Det er fire alternativer som har vært analysert i trafikkberegningene. Løsningene til hvert alternativ er listet opp i tabellen under: Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 T-kryss, vikeplikt (høyre ut/inn) T-kryss, signalenveiskjørt Detektering i sidegata T-kryss, vikeplikt (høyre ut/inn) X-kryss, X-kryss, X-kryss, signalregulert. signalregulert. vikeplike (høyre Kun for kjøretøy Kun for kjøretøy ut/inn). < 8m < 8m Kun for kjøretøy < 8m T-kryss, T-kryss, T-kryss, vikeplikt vikeplikt vikeplikt 2 felt rundkjøring 2 felt rundkjøring 2 felt rundkjøring Neumanns gate Lilleøygata Havnegata/ Tollbugata Rundtom Stengt Stengt T-kryss, vikeplikt 2 felts rundkjøring Collets gate 1 Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Trafikkberegninger av de fire alternativene viser at Alternativ 1 er den beste løsningen. Dette alternativet gir best kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate (hovedmål) og den laveste økningen i ÅDT for trafikken i bydelen Strømsø øst (delmål). Det har blitt gjennomført tilleggsberegninger med kun vikeplikt til høyre i Collets gate. Denne beregningen har vist at det blir bedre kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og at trafikken i bydelen Strømsø øst reduseres. I reguleringsplanen er det avsatt areal som gir mulighet for en fremtidig venstre sving fra Collets gate, men denne løsningen avventes til gaten eventuelt blir avlastet av nye vegforbindelser i området. 1 Det har i tillegg blitt kjørt en egen simulering med dagens situasjon i Collets gate. Det vil si kun et felt med vikeplikt til høyre. 3

4 2 Innledning Statens vegvesen Region sør gjennomfører reguleringsplan for å opparbeide rv./fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen til 4-felts bygate. Som grunnlag for arbeidet med reguleringsplanen var det behov for en oppdatert oversikt over trafikkforholdene i gata. Fra tidligere foreligger rapporten «trafikkundersøkelser og analyser» som er utarbeidet av Norconsult, datert Det har vært nødvendig å gjennomføre tilleggsundersøkelser, i forhold til trafikkberegninger, for å sikre et robust trafikksystem også i fremtiden. I 2014 ble det gjennomført tellinger i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og disse tallene er benyttet for å kalibrere dagens AIMSUN-modell. De registrerte trafikkdataene er benyttet som grunnlag for å kjøre trafikksimuleringer av løsningsalternativene i Simuleringene er dokumentert i rapporten «Trafikkberegning av Bjørnstjerne Bjørnsons gate» datert Det foreligger ikke trafikktall for de kommunale gatene Neumanns gate og Lilleøygata. Årsdøgntrafikk i disse gatene er estimert ut i fra parametere som blant annet innbyggertall, antall bilreiser pr. innbygger, gjennomgangstrafikk og arbeidsplasser i området. Hensikten med denne rapporten har vært å belyse virkningen av ulike løsninger og få frem hvilket alternativ som bør reguleres i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Hovedmål og delmål for prosjektet rv./fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate er: Hovedmål 1. Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal fungere som en kapasitetssterk del av sentrumsringen. Dagens trafikkstrømmer skal optimaliseres innenfor en ramme av 0- vekst i biltrafikken på Strømsø. Delmål 2. God fremkommelighet/kapasitet for vare/- tungtransport på riksvegdelen 3. Kollektivtrafikken skal ha god fremkommelighet, og skal kunne prioriteres i trafikksystemet 4. Løsning for myke trafikanter skal være del av en helhetlig sammenheng og følge naturlige linjer som sikrer god framkommelighet på langs og på tvers. Krysningssteder skal være trygge og oversiktlige 5. Redusere ulempen på nærmiljøet Av målene som er nevnt over er det er det spesielt 1 og 5 som er av betydning for å kunne vurdere de ulike alternativene i denne rapporten. I kapittel 5.3 Sammenligning vil det drøftes i hvilken grad de ulike alternativ oppnår målene. 4

5 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN 4.1 Generelt I dataverktøyet AIMSUN er det gjennomført simuleringer av dagens situasjon og fire løsningsforslag. Simuleringene er kjørt med trafikk i ettermiddagsrushet, klokken 15:00-17:00, i beregningsåret Om Aimsun AIMSUN er en programvare for trafikkmodellering og tilbyr både mikro-, meso- og makroskopisk simulering. Versjon er benyttet i denne simuleringen. Det er benyttet en hybrid simulering for å analysere alternativene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. En hybrid vil si at den er satt sammen av mikrosimulering for Drammen sentrum og mesosimulering for øvrige områder i Buskerudbyen (figur 4-1). Figur 4-1: Aimsun sitt modellområde. Messosimulering er det hviteområde, mens mikrosimulering er det grønneområdet. Ved å kombinere disse to simuleringene fremkommer virkningen ved valg av ulike løsninger i kryss. I tillegg til at løsningen blir sett i sammenheng med det omkringliggende vegsystemet i Buskerudbyen. 4.3 Forutsettinger Følgende forutsetninger er brukt i simuleringen av alternativene: - Høyresvingende trafikk og fotgjengere (eventuelt syklister i gangfelt) vil ha grønt lys samtidig. Dette vil gjøre at sekundærkonflikter forekommer i signalregulerte kryss. - I krysset Havnegata/Tollbugata kan kun buss svinge til venstre fra Tollbugata - Dagens situasjon i krysset Telthusgata/Tordenskioldsgate. Buss kan krysse Telthusgata, mens øvrig trafikk kun kan svinge til høyre. 5

6 5 Analyse I dette kapitlet vil det først bli gitt en gjennomgang av de alternativene som er beregnet i AIMSUN. Videre blir det gjort en analyse ved åpning av Neumanns gate og Lilleøygata, hvert av de fire alternativene samt en tilleggs vurdering med kun vikeplikt til høyre i Collets gate. 5.1 Oversikt over beregnede alternativer Det er fire alternativer som har vært analysert i trafikkberegningene: Gate Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Neumanns gate Stengt T-kryss, vikeplikt (høyre ut/inn) T-kryss, signalregulert. Neumanns gate har detektering og er enveiskjørt T-kryss, vikeplikt (høyre ut/inn) Collets gate* Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Høyrefelt med vikeplikt og venstrefelt med signalanlegg Lilleøygata Stengt X-kryss, signalregulert. Kun for kjøretøy < 8m X-kryss, signalregulert. Kun for kjøretøy < 8m X-kryss, vikeplikt (høyre ut/inn). Kun for kjøretøy < 8m Havnegata / Tollbugata Rundtom T-kryss, vikeplikt 2 felts rundkjøring T-kryss, vikeplikt T-kryss, vikeplikt T-kryss, vikeplikt 2 felt rundkjøring 2 felt rundkjøring 2 felt rundkjøring 6

7 * Det har i tillegg blitt kjørt en egen simulering med dagens situasjon i Collets gate. Det vil si kun et felt med vikeplikt til høyre. I figur 5-1 står gate- og stedsnavn som er benyttet i rapporten. «Stømsø øst» er et begrep som er brukt for området på nordsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons gate, mellom Telthusgata og Rundtom. Figur 5-1: Gate- og stedsnavn. 5.2 Beregninger Beregning av ÅDT i Neumanns gate og Lilleøygata Det er gjennomført beregninger for Neumanns gate og Lilleøygata siden dette er gater som er vurdert åpnet for trafikk mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Beregninger (tabell 1) viser at ÅDTen vil øke i begge gatene ved en åpning. I Neumanns gate vil alternativ 2 med signalregulering og enveiskjøring gi den laveste ÅDTen, mens i Lilleøygata gir alternativene tilnærmet lik trafikkmengde. Tabell 1: Beregnet ÅDT for Neumanns gate og Lilleøygata. Beregningene er gjennomført med en timesandel på 11 %. Tallene er rundet opp til nærmeste hundre. Beregnet ÅDT i ÅDT Neumanns gate Lilleøygata Alt. 0: Stengt + stengt Alt. 2: Signal - einveiskjørt + signal Alt. 1: Vikeplikt + signal Alt. 3: Vikeplikt + Vikeplikt 7

8 I Neumanns gate fremstår alternativ 2 som best av alternativene når det vurderes med bakgrunn i ÅDT. Allikevel må dette alternativet ses i sammenheng med trafikken i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Strømsø øst. Videre beregninger i denne rapporten vil vise at dette alternativet innvirker på kapasiteten i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og hovedmålet til prosjektet er at denne gaten skal være kapasitetssterk. Forslag til løsningsvalg blir diskutert i kapittel 5.3 Sammenligning. At det er liten forskjell i ÅDT for Lilleøygata gjør at det ikke er en bestemt løsning som kan vurderes å være optimal. Det knyttes i tillegg usikkerhet til tallene siden de er beregnet 25 år frem i tid, og en forskjell på 300 i ÅDT er derfor ikke avgjørende Alternativ 0 Figur 5-2: Beregnet ÅDT i 2040 for 0 alternativet. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. Det er gjennomført beregninger av årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2040 (figur 5-2). I beregningen er det tatt utgangspunkt i dagens situasjon med stengt Neumanns gate og Lilleøygata. I figuren kan det ses at trafikkbelastningen er størst på riksvegdelen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate mellom Telthusgata og Bangeløkka. Denne strekningen oppleves i dag som en flaskehals. Det har blitt gjennomført simuleringer av timestrafikk, hastighet og forsinkelse. Analysen viste at kapasiteten i vegnettet er begrenset, og at 5% av trafikketterspørselen ikke kan gjennomføres. Andre funn fra analysene er som følger: 8

9 - Bjørnstjerne Bjørnsons gate: o Timestrafikken på Bjørnstjerne Bjørnson gate kan om ettermiddagen bli på kjt/t. Hovedretningen på trafikken er fra Telthusgata til Bangeløkka. o I fremskrevet situasjon kan biler fra Telthusgata til Bangeløkka få ca. 160 sekunders forsinkelse sammenlignet med en køfri situasjon. Dette gir utfordringer for trafikkavviklingen på Bjørnstjerne Bjørnsons gate mot bangeløkka. o Strekningen mellom Colletts gate og Bangeløkka kan få en ÅDT på kjt/t. Maks trafikkbelastning er kjt/t. - Vikepliktregulerte gater: o Trafikken på Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Havnegata er tett, noe som gjør det vanskelig å kjøre ut fra vikepliktregulerte veger. Den tette trafikken skaper store forsinkelser og kan i Tollbugata føre til køoppbygging tilbake til Lilleøygata. - E18 og E134: o De to rundkjøringene på Bangeløkka er fullbelastet med 3 400kjt/t og 3 000kjt/t. o Rundkjøringen som kobler E18 og E134 vil få store forsinkelser. Rampen fra E18 nord vil få en forsinkelse på ca. 90 sekunder og fra E134 blir forsinkelsen ca. 30 sekunder. I tillegg vil det bli en lav hastighet i rundkjøringen, noe som vil medføre lange bilkøer på de samme armene inn i rundkjøringen Alternativ 1 Figur 5-3: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 1. I alternativet er det vikeplikt i Neumannsgate og signalregulering i Lilleøygata. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. 9

10 I beregningen av alternativ 1 er følgende lagt til grunn (figur 5-3): - Åpning av Neumanns gate med vikeplikt - Åpning av Lilleøygata med signalregulering Dette alternativet gjør at biltilgjengeligheten øker vest for Bangeløkka i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og samtidig gir løsningen avlastning av Rundtomkryssene. I tillegg øker trafikken inne i bydelen Strømsø øst, med unntak av parseller i Tollbugata. Beregningene av timestrafikk, hastighet og forsinkelse har gitt følgende funn: - Åpning av Lilløygata: o Nytt signalanlegg i krysset Lilleøygata/Anchersbakken gjør trafikken fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate øst mindre. Signalanlegget gir også en pause i trafikken mot rundkjøringen på Bangeløkka. Denne pausen gjør at trafikken fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate vest øker, siden det blir bedre fremkommelighet i rundkjøringen. - Bjørnstjerne Bjørnsons gate: o Trafikken på parsellen, Rundtom Lilløygata, reduseres med ca. 30 %. Dette o o skyldes at signalanlegget i krysset Lilløygata/Anchersbakken gir større forsinkelse. Forsinkelsen blir mindre enn dagens situasjon på parsellene vest for Bangeløkka i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. På strekningen Strømsøbrua til Bangeløkka reduseres forsinkelsen med ca. 70 sekunder. Dette skyldes signalreguleringen i Lilleøygata. Alternativet gir økt hastighet vest for Bangeløkka, mens det i øst blir lavere hastighet. - Tollbugata: Trafikken i Tollbugata mot Rundtom reduseres med 40 %. Dette fører til at forsinkelsen i gata reduseres fra ca. 80 til 5 sekunder, og hastigheten øker fra ca. 12 til 26 km/t. - E18 og E134: Målt i timestrafikk, hastighet og forsinkelse vil dette alternativet gi en tilnærmet lik situasjon som 0 alternativet for rundkjøringen som kobler E18 og E

11 5.2.4 Alternativ 2 Figur 5-4: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 2. I alternativet er det signalregulering i Neumanns gate og Lilleøygata. Neumannsgate er i tillegg enveiskjørt. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. I beregningen av alternativ 2 er følgende lagt til grunn (figur 5-4): - Åpning av Neumanns gate med Signalregulering. Gaten er i tillegg enveiskjørt. - Åpning av Lilleøygata med signalregulering Dette løsningsalternativet gjør at ÅDTen i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate reduseres mellom Telthusgata og Rundtom i forhold til 0 alternativet. I tillegg øker trafikken inne i bydelen Strømsø øst, med unntak av Tollbugata mot Rundtom/Havnegata. Det har i tillegg blitt gjennomført simuleringer av timestrafikk, hastighet og forsinkelse. Disse analysene har gitt følgende funn: - Bjørnstjerne Bjørnsons gate: o Kapasiteten på Bjørnstjerne Bjørnsons gate blir redusert i forhold til 0 alternativet o Det nye signalanlegget i Neumannsgate vil ha kort avstand (80 meter) til signalanlegget i Collets gate. På denne strekningen er trafikken sensitiv for endringer. Dette gjør det nødvendig med god samkjøring i kryssene, slik at det ikke blir skapt ytterligere forsinkelser. o Sammenlignet med alternativ 0 blir det økt forsinkelse på nesten alle parsellene til Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Mellom Telthusgata og Naumannsgate, mot Bangeløkka, vil det totalt bli en 120 sekunders forsinkelse. 11

12 - Neumanns gate: o Åpning av Neumanns gate for trafikk mot øst og vest, med egen fase, vil stjele kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Konsekvensen av dette vil i sistnevnte gate være fare for kø tilbake mot Bangeløkka og Telthusgata. o Hastigheten i Neumanns gate vil bli lav. Dette skjer som følge av at det ikke er ledig plass for biler fra sidevegen i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. o Det vil bli stor forsinkelse i Neumanns gate siden det er sterk trafikk i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Dette vil gjøre at enkelte biler må vente to eller flere tidsomløp for å kjøre til venstre. Som en konsekvens vil 40 % av venstresvingende biler velge andre ruter. - E18 og E134: Målt i timestrafikk og hastighet vil dette alternativet gi en tilnærmet lik situasjon som 0 alternativet for rundkjøringen som kobler E18 og E134. Rampen fra E18 nord kan få litt bedre trafikkavvikling Alternativ 3 Figur 5-5: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 3. I alternativet er det vikeplikt i Neumannsgate og Lilleøygata. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. I beregningen av alternativ 3 er følgende lagt til grunn (figur 5-5): - Åpning av Neumanns gate med vikeplikt - Åpning av Lilleøygata med vikeplikt Dette løsningsalternativet gjør at ÅDTen i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate varierer mellom å øke og bli redusert. Trafikken inne i bydelen Strømsø øst øker, med unntak av parseller i Tollbugata. 12

13 Det har blitt gjennomført simuleringer av timestrafikken, hastighet og forsinkelse for dette alternativet. Disse analysen har vist at det ikke er stor forskjell mellom alternativ 3 og alternativ 0 i simulert hastighet eller forsinkelse på de fleste hovedveglenkene. Andre analyser av simuleringen har gitt følgende funn: - Anchersbakken: o Alternativet gir flere u-svinger i Rundtom rundkjøring, siden det ikke vil være lov å svinge til venstre ut fra Anchersbakken. Denne løsningen vil gjøre at hastigheten i Bjørnstjerne Bjørnsons gate øker forbi dette krysset. - Lilleøygata: Det vil bli stor etterspørsel etter å kjøre til høyre fra Lilleøygata ut i Bjørnstjerne Bjørnsons gate (370kjt/t). - E18 og E134: Målt i timestrafikk, hastighet og forsinkelse vil dette alternativet gi en tilnærmet lik situasjon som 0 alternativet for rundkjøringen som kobler E18 og E Collets gate Det er gjort egne tilleggs simuleringer med dagens situasjon i Collets gate. Dagens situasjon vil si kun et felt med vikeplikt til høyre. Dette er kombinert med løsningsforslagene i alternativ 0 til 4. Simuleringene vises i figur 5-6 til 5-9. Figur 5-6: Beregnet ÅDT i 2040 for 0 alternativet. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. 13

14 Figur 5-7: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 1. I alternativet er det vikeplikt i Neumannsgate og signalregulering i Lilleøygata. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. Figur 5-8: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 2. I alternativet er det signalregulering i Neumanns gate og Lilleøygata. Neumannsgate er i tillegg enveiskjørt. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. 14

15 Figur 5-9: Beregnet ÅDT i 2040 for alternativ 3. I alternativet er det vikeplikt i Neumannsgate og Lilleøygata. ÅDT er rundet opp til nærmeste hundre. Konklusjonen fra simuleringene med de fire alternativene er: - Kapasiteten i Bjørnstjerne Bjørnsons gate øker - Trafikken inne i bydelen Strømsø øst reduseres På bakgrunn av dette vil det i reguleringsplanen bli avsatt areal som gir mulighet for en fremtidig venstre sving fra Collets gate, men denne løsningen avventes til gaten eventuelt blir avlastet av nye vegforbindelser i området. 5.3 Sammenligning I dette delkapitlet vurderes først virkningen av alternativene på Bjørnstjerne Bjørnsons gate, så Naumanns gate/lilleøygata og tilslutt Strømsø øst. Det er for å fremstille trafikkflyten i Bjørnstjerne Bjørnsons gate gjennomført en analyse av parsellene mellom kryssene i gaten. Dette har gjort at gaten har blitt inndelt i fem parseller (figur 5-10): Parsell 1: Rundtom Anchersbakken/Lilleøygata Parsell 2: Anchersbakken/Lilleøygata Bangeløkka Parsell 3: Bangeløkka Collets gate Parsell 4: Collets gate Neumann gate Parsell 5 Neumanns gate Telthusgata 15

16 Figur 5-10: Parseller i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Beregninger for de ulike parsellene og alternativene er fremstilt i tabell 2. Tabell 2: Beregnet ÅDT i 2040 for parsellene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Tallene er rundet opp til nærmeste hundre. ÅDT Beregnet ÅDT i 2040 for Bjørnstjerne Bjørnsons gate BB gate 1 BB gate 2 BB gate 3 BB gate 4 BB gate 5 Alt 0: stengt+stengt Alt 2: signal-enveiskjørt+signal Alt 1:vikeplikt+signal Alt 3: vikeplikt+vikeplikt Tabell 2 viser beregnet ÅDT for de ulike alternativene i år 2040 fordelt på de fem parsellene. Alternativ 1 gir best kapasitet, av de fire vurderte alternativene, på strekningen Bangeløkka Telthusgata. Dette er riksvegdelen av planstrekningen. På strekningen Rundtom- Bangeløkka gir alternativ 0 og 3 best kapasitet. I en totalvurdering rangeres alternativ 1 som det beste. Dette alternativet gir, i forhold til 0-alternativet, mulighet for en robust utvikling av Bjørnstjerne Bjørnsons gate slik at gaten kan tilpasses endrede i transportforutsetningene i fremtiden. 16

17 Alternativ 1 er bedre enn alternativ 3 siden det gir bedre fremkommelighet på strekningen Telthusgata Bangløkka. Dette skyldes at Signalanlegget i Lilleøygata gir en pause i trafikken mot rundkjøringen på Bangeløkka. Denne pausen gjør at trafikken fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate vest øker. Alternativ 2 har i tabellen lavest ÅDT på nesten alle parsellene, og dette indikerer at løsningen gir dårligere kapasitet enn alternativ 1 og 3. Sammenlignet mot 0 alternativet blir kapasiteten i Bjørnstjerne Bjørnsons gate redusert i retningen mot Bangeløkka fra Telthusgata. Dette gjør at det i alternativ 2 kan forventes økt forsinkelse. Neumanns gate og Lilleøygata har i rapporten blitt vurdert som et eget tema. I Neumanns gate gir vikeplikt med høyre inn/ut best kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, som er et hovedmål i prosjektet. En løsning med signalregulering vil gi lav hastighet og sterk forsinkelse i Neumanns gate. I Lilleøygata vil signalregulering gi den beste løsningen. Der er fordi den bedrer kapasiteten på strekningen Telthusgata Bangløkka. ÅDTen i Lilleøygata vil være tilnærmet lik ved enten signalregulering eller vikeplikt. Et delmål i prosjektet er å redusere ulempen på nærmiljøet, og derfor vurderes virkningen på bydelen Strømsø øst. Av de tre vurderte alternativene reduserer ingen trafikken, men alternativ 1 gir minst belastning i forhold til gjennomgangstrafikk i området. 5.4 Konklusjon Alternativ 1 er den beste løsningen av de fire mulighetene som har blitt vurdert. Alternativet gir best kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate (hovedmål) og den laveste økningen i ÅDT for trafikken i bydelen Strømsø øst (delmål). En løsning med kun vikeplikt til høyre i Collets gate vil gi bedre kapasitet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og trafikken i bydelen Strømsø øst reduseres. I reguleringsplanen er det derfor avsatt areal som gir mulighet for en fremtidig venstre sving fra Collets gate, men denne løsningen avventes til gaten eventuelt blir avlastet av nye vegforbindelser i området. 5.5 Vedlegg 1. Trafikkberegning av Bjørnstjerne Bjørnsons gate reguleringsplan, Statens vegvesen,

18 18

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q31 Arkivsaksnr.: 12/8732-1 Dato: 29.05.2012 FRAMTIDIG KJØREMØNSTER PÅ BYBRUA INNSTILLING TIL: Formannskapet 12.06.2012 Bystyret 19.06.2012

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Rv. 282/Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN. Telthusgata - Holmestrandveien Drammen kommune

Rv. 282/Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN. Telthusgata - Holmestrandveien Drammen kommune REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Rv. 282/Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Telthusgata - Holmestrandveien Drammen kommune Region sør Drammen kontorsted 08.09.2015, rev. 09.10.15 INNHOLD INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge Statens vegvesen Region øst Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Statens vegvesen Region øst Oppdrag nr.: Dato: Sykkelfelt i Rådhusgata CONTRAM-beregninger Rev. Dato

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya RAPPORT Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Trafikksimulering av nytt kryss med Strandveien OPPDRAGSGIVER Vestre Viken Helseforetak EMNE Trafikksimulering av nytt kryss med Strandveien DATO / REVISJON:

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Trafikksimulering av kø i by

Trafikksimulering av kø i by Trafikksimulering av kø i by Teknologidagene 2016 Video: https://www.youtube.com/watch?v=k_kjm3l295m Sjefingeniør Børge Bang, Trafikkseksjonen - Region midt Disposisjon Egenskaper ved simuleringsmodeller

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Planprogram Reguleringsplan Høringsutkast Region sør Drammen kontorsted Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 8. juni 2011 Forord Buskerud

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram

Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud. Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Planprogram Planprogram Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med å lage reguleringsplanen med konsekvensutredning. Det skal redegjøres

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Trafikkavvikling ved KØ

Trafikkavvikling ved KØ Trafikkavvikling ved KØ Innlegg på møte i NVTF, 13. febr. 2013 i Oslo Kristian Wærsted Seksjon for trafikkforvaltning Vegdirektoratet Trafikkavvikling måles i kj.t/time og tidsluker (front front i sek/kjt)

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris

Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris Februar 2015 TILLEGGSNOTAT Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris Innledning I notat om Prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris er det presentert to alternativer for regulering

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: 1 07.03.2012 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NYTT NÆRINGSBYGG FOR ABB PÅ HOLMEN

NYTT NÆRINGSBYGG FOR ABB PÅ HOLMEN Beregnet til Drammen kommune, Byutvikling Dokument type Notat om trafikk Dato Mars 2016 NYTT NÆRINGSBYGG FOR ABB PÅ HOLMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN HOLMEN SYD - TRAFIKKANALYSE NYTT NÆRINGSBYGG FOR ABB

Detaljer

Innledning. Reguleringsplanen ble vedtatt , og klagebehandling er datert Saksnummer i arkivet til Statens vegvesen er:

Innledning. Reguleringsplanen ble vedtatt , og klagebehandling er datert Saksnummer i arkivet til Statens vegvesen er: Innhold Innledning... 4 Sammendrag av innkomne klager med tiltakshavers kommentar... 5 Oppsummering... 5 A Bedrifter... 5 A1 Jobe AS, gnr./bnr. 110/67... 5 A3 Christensen Eiendom AS, gnr/bnr. 110/225...

Detaljer