REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan Prosjekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:"

Transkript

1 VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: Region vest Stavanger kontorsted Dato:

2 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Utgave: 04 Dato:

3 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Utgave/dato: 04 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Trafikk på lokalveinett ved Oaldsgata Sandnes (Basert på tilbud ): Rapport konsekvenser av stengninger. Carlsen Gorm Utredning Trafikk / transport;kollektivtrafikk Rapport / utredning Gorm Carlsen Ivar Fett/Ole Martin Lund

4 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Region vest for å beregne antatt mengde og nytt trafikkmønster for lokaltrafikken på sideveinettet langs Fv 509, Oalsgata etter innføringen av midtstilte kollektivfelt i Oalsgata. Bjørn Kristian Røyland har vært Oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Seniorrådgiver Gorm Carlsen har hatt hovedansvaret for utredningen, seniorrådgiver Paal Grini har hatt ansvaret for modellberegninger, siv.ing Jenny Persson har også deltatt i arbeidet. Kvalitetssikrere har vært senior rådgiver Ivar Fett og gruppeleder Ole Martin Lund Gorm Carlsen har vært oppdragsleder for. Stavanger, dato Gorm Carlsen Oppdragsleder Ivar Fett Kvalitetssikrer Ole martin Lund Kvalitetssikrer

5 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 5 Trafikkendring enkeltgater... 6 Veinettet nord for Oalsgata... 7 Veinettet syd for Oalsgata Innledning Metode: Beregning av antall turer Dagens situasjon Tellinger Fremtidig situasjon Overordnet bilde Solaveien ved Stangeland skole Øvrige veier nord for Oalsgata Områdene syd for Oalsgata Gjennomgangstrafikken Beregninger Tellinger Fordeling av gjennomgangstrafikken...20

6 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 5 SAMMENDRAG, har analysert de trafikale konsekvenser for lokalveinettet ved innføring av midtstilte kollektivfelt i Oalsgata. Analysen gjelder veinettet i området vist i figur1, altså strekningen fra Eidsvollsgata til kryss med Solaveien. Forutsatte stengninger og forbud mot å svinge til venstre av og på Oalsgata i en rekke mindre veier, samt effekten av stengning av Solaveien ved Stangeland skole, er inkludert i beregningen. Vi har beregnet omfanget av lokal biltrafikk til og fra boligene i de områdene som påvirkes av reguleringene. ATP-modellen er benyttet til å fordele trafikk til boligene i dagens og fremtidig veinett. Trafikk til idrettsanleggene er ikke beregnet. Med Solaveien stengt og høyest trafikk på ettermiddag når forsinkelsene i hovedveinettet er liten, antas trafikken til idrettsanleggene å få mindre betydning. Figur 1 Lokaltrafikken er beregnet til boligene i de viste sonene nord og syd for Oalsgata. Endring i trafikk (ÅDT) i de nummererte snittene er vist i tabell 1, under.

7 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 6 Trafikkendring enkeltgater Reisemønster og reisemiddelfordeling er tatt fra reisevaneundersøkelsen fra På detaljert nivå, dvs. det enkelte snitt inne i sonene, er det gjort korrigeringer ved hjelp manuelle tellinger av boliger, og beregning av generert trafikk på den enkelte gatestrekning. Antatt fremtidig trafikkmengde, og endring i forhold til dagens situasjon for de 20 veisnittene vist i figur 1 fremgår av tabellen under. Snitt nr. Sted nord for Oalsgata Før Etter Endring 1 Solaveien øst for Marius Skadsems vei Øvreveien øst for Solaveien Tronesgeilen vest for Postveien * Solaveien øst for Øvreveien Einerveien øst for Heggveien Syrinveien ** til Solaveien vest for Postveien ** til Postveien nord for Oalsgata *** Snitt nr. Sted vestre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring 9 Arne Garborgs vei vest for Wergelands vei Arne Garborgs vei øst for Wergelands vei Wergelands vei syd for Arne Garborgs vei Snitt nr. Sted midtre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring 12 Torvald Thus vei øst for Teodor Dahls vei Torvald Thus vei nord for Henrik Ibsens gate Usikkert Torvald Thus vei nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate Snitt nr. Sted østre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring 15 Møllegata nord for Jonas Lies gate Møllegata syd for Oalsgata Jonas Lies gata vest for Postveien Aleksander Kiellands gate Eidsvollgata vest for Nygardsgata Eisdsvollgata syd for Oalsgata Usikkert 240 * Tronesveien: Trafikk til indrettsanleggene er ikke inkludert i tallene ** Solaveien og Syrinveien: Laveste ÅDT er uten gjennomgangstrafikk, høyeste tall er med gjennomgangstrafikk, jfr. fig 5. *** Postveien: Tallene inkluderer ikke trafikk som ikke berøres av stengningene. Tabell 1 Beregnet endring av ÅDT i snittene som er vist i kartet (figur 1).

8 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 7 Veinettet nord for Oalsgata Veinettet her får de største endringene, ved at Solaveien ved Stangeland skole stenges, og Postveien, Einerveien/Syrinveien gjenstår som eneste forbindelse mellom boligområdene og Oalsgata. Gjennomgangstrafikk i Solaveien fjernes, mens lokaltrafikken får nye mønstre. Hovedmønsteret nord for Oalsgata og vest for Postveien, blir at ca 55% av lokaltrafikken til/fra Oalsgata går via Postveien, og 45% via Einerveien/Syrinveien. Det er særlig Syrinveien, som ved stengningen i Solaveien blir mest attraktive vei mot nord og vest for en større del av lokaltrafikken i området. Trafikken til området som kommer fra vest og motorveien fra nord, vil måtte benytte Postveien. I tillegg til den trafikken som er vist i tabell 1, kan altså Solaveien mellom Postveien og Syrinveien samt selve Syrinveien, være eksponert for å få overført noe av en gjennomgangstrafikken på opptil 800 ÅDT, trafikk som i dag går mot vest forbi Stangeland skole, jfr.figur 5. Totaltrafikken i Syrinveien kan i så fall bli opptil 1430 ÅDT. I beregningene er gjennomgangstrafikken i Solaveien forutsatt fjernet på hele strekningen mellom Postveien og Stangeland skole. Reduksjon i trafikken varierer langs snittet, avhengig av hvilke veier lokaltrafikken tar, og om deler av gjennomgangstrafikken flyttes til Syrinveien, jfr. fig 5. Postveien mot nord får en svak økning i trafikken. Veinettet syd for Oalsgata Trafikkendringene syd for Oalsgata skyldes stengning av enkelte sideveier til Oalsgata. Trafikken vendes mot færre kryss. Enkelte kryss er nye, og delvis mot andre samleveier, som Torvald Thus vei s kryss med Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Det berørte området syd for Oalsgata kan deles inn i 3 isolerte soner uten potensiale for gjennomgangstrafikk, kalt «Vestre», «Midtre» og «Østre» sone. Trafikkbelastningen i veinettet er lav. Ingen veier synes å få vesentlig mer enn ca 240 ÅDT, tilsvarende ca en bil hvert annet minutt i maksimaltimen.

9 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 8 1 INNLEDNING Beregningen av trafikk på lokalveinettet skal benyttes for å vurdere konsekvensene av å etablere midtstilte kollektivfelt i Oalsgata og stengning av Solaveien ved Stangeland skole. Beregningen gjelder strekningen mellom hhv Eidsvollgata og Postveien, fram til kryss med E- 39. Vi ser her kun på konsekvensene av reguleringene som er forutsatt og vist i C-tegninger datert levert av oppdragsgiver, samt stengningen av Solaveien. Endring i arealbruk og trafikkmønster i fremtiden på grunn av annen utvikling er ikke vurdert. Kollektivfeltene forutsetter at en rekke mindre avkjørsler og veier stenges. Enkelte veier holdes fortsatt åpne, men da med begrensninger i svingemulighetene, dvs høyre av og høyre på Oalsgata. For sideveinettet fører dette til at enkelte veier får mindre trafikk, mens andre får noe mer. Stengningen av Solaveien ved Stangeland skole har større konsekvenser i form av flytting av trafikk. Skolen skal ha adkomst fra vest. Boligområdene nord og øst for skolen må benytte Einerveien, Syrinveien og Postveien for av/påkjøring til Oalsgata. For øvrig kan trafikken benytte Solaveien til/fra sentrum, samt Postveien mot nord. Trafikken i Solaveien ved Stangeland skole er på ca ÅDT, noe av denne trafikken er gjennomgangstrafikk som ikke har målpunkt i området. Hensikten med stengningene er å fjerne denne trafikken. Denne trafikkens omfang vil fremgå av analysen, men vi har ikke grunnlag for å vurdere hvor den flyttes til. 2 METODE: Reisemønster og reisemiddelfordeling er tatt fra Reisevaneundersøkelsen fra 2005 (RVU).Vi får da frem hvordan reisene fordeler seg retningsmessig i dette området. I analysen benytter vi ATP-modellen til å fordele trafikk på dagens og fremtidig veinett. Figur 2 Hovedbilde reisemønster for bosatte i området som berøres. For å få et riktigere reisemønster for bilreisene, er de aller korteste reisene (under 500 m) tatt ut. Dette er i hovedsak gående og syklende (typisk skolereiser). Vi ser at det som ventet er

10 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 9 nord-aksen som har den største andelen lengre reiser. E-39 som avvikler trafikken raskt, vil ha en sterk tiltrekning på disse reisene. De kortere reisene mot Sandnes sentrum osv, vil fordele seg mer på lokalveinettet. For å finne antall bilturer fjernes turer med alle andre reisemidler enn bilfører fra reisemiddelmatrisen. 3 BEREGNING AV ANTALL TURER Turproduksjonen legger til grunn 3,5 turer pr bosatt i området som berøres av stengningene. I analysen inngår bare turer til/fra boligområdet som berøres av stengningene. Gjennomgangstrafikk i Solaveien er ikke med hverken beregningen i dagens situasjon eller fremtidig situasjon. Korrigert for de korte reisene (under 500 m) som er tatt ut her, viser RVU en bilandel på disse reisene på ca 60%. For områdene nord for Oalsgata som berøres av stengningen i Solaveien v/stangeland skole, har vi benyttet ATP-modellen for å finne både turproduksjon og trafikkens retningsfordeling basert på raskeste vei. For de mer avgrensede problemstillingene syd for Oalsgata, har vi beregnet antall turer manuelt, på grunnlag av antall boliger/bosatte innenfor hver sone. 3.1 Dagens situasjon Bilturene fra boligområdene fordeler seg på noen viktige veier som følger: Mot E-39, og Sola ca ÅDT Mot sentrum og Sandnes øst ca ÅDT Mot Postveien ca 280 ÅDT Av trafikken mot Postveien er bare 10% gjennomkjøring til Stavangerveien. Lokaltrafikken er beregnet til å utgjøre ca av ca ÅDT (45%) forbi Stangeland skole. Ved stengning må denne trafikken finne andre veier gjennom området for å komme på overordnet veinett. 3.2 Tellinger Solaveien Maskinelle tellinger i Solaveien ved Stangeland skole viser en trafikkbelastning på ca ÅDT.

11 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Einerveien I forbindelse med trafikkanalysen for Oalsgata ble det gjort tellinger i kryssene med Einerveien og Folkvordveien. Vi har i forbindelse med andre prosjekter funnet at maksimal timetrafikk kan utgjøre ca 14% av døgntrafikken. Morgen Ettermiddag Figur 3. Krysstellinger foretatt i kryssene mellom Oalsgata og hhv Folkvordveien og Einerveien. Disse viser maksimal timetrafikk morgen og ettermiddag på sideveien. Maksimal timetrafikk i Einerveien/Syrinveien er talt til 104 biler, tilsvarende 690 kjt. i ÅDT. Einerveien/Syrinveien har i hovedsak lokaltrafikk fra soner som berøres av stengningene. Beregnet trafikk i dagens situasjon er ca 650 kjt i ÅDT. En korttidstelling gjøres på hverdager med høy trafikk, og har en viss usikkerhet i forhold til overføring til gjennomsnittsverdier for året (ÅDT), som også inkluderer helger og sommermåneder med lavere trafikk. Beregnet biltrafikk (60% av all trafikk), ligger ca 5% under observert trafikk, men gir likevel rimelig god overensstemmelse med faktisk observert trafikk. Vi kan da benytte modellens trafikktall også i fremtidssituasjonen. 4 FREMTIDIG SITUASJON 4.1 Overordnet bilde Når Solaveien stenges, er hovedbildet at trafikk mot vest (E-39 og vestover mot Sola osv.), flyttes fra Solaveien til Oalsgata. Når venstresving inn på Oalsgata i Einerveien/Syrinveien forbys, resulterer dette i at lokaltrafikken mot øst går i Solaveien via sentrum. Trafikken fra øst, oppstår som høyre av fra Oalsgata i Postveien, ved Stangeland mølle (Blåsenborgveien), i Syrinveien og Einerveien. Av lokalveiene er det først og fremst Syrinveien som får en økning i trafikken i forhold til i dag. Veien er i tillegg eksponert for å få overført noe av gjennomgangstrafikken mot vest i Solaveien når denne stenges ved Stangeland skole.

12 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 11 Solaveien får en vesentlig avlastning på hele lengden mellom Postveien og Stangeland skole. Det er allikevel usikkert om noe av dagens gjennomgangstrafikk mot nord i Solaveien fortsatt vil velge Solaveien forbi lyskryssene med Postveien og Bjørnstjerne Bjørnsons gate og kjøre inn på Oalsgata via Syrinveien. Hoveddelen av trafikken i Oalsgata fra vest og nord på E39, må benytte Postveien for å komme til området i fremtidssituasjonen. Trafikk fra sentrum via Kirkegata øker. En rekke avkjørsler fra området syd for Oalsgata stenges, og fører til omlegging og retningsendring av trafikken, men med mindre trafikkstrømmer og konsekvenser enn fra områdene nord for Oalsgata.

13 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Solaveien ved Stangeland skole Trafikken i Solaveien forbi Stangeland skole er i dag talt til å være om lag ÅDT. Lokaltrafikken utgjør ca ÅDT, noe som indikerer at gjennomgangstrafikken altså utgjør ca ktj/døgn.ved å stenge veien vest for Marius Skadsems vei, reduseres trafikken i Solaveien øst for stengningen til ca 890 ÅDT, tilsvarende trafikken i Marius Skadsems vei. Dette betyr at trafikken i skolens nærområde reduseres betraktelig. Når veien stenges påføres imidlertid også en god del lokal trafikk økte kjørelengder på lokalveinettet, noe som fører til at avlastningen av Solaveien ikke blir like stor over hele strekningen. Dette reduserer selvsagt trafikksikkerhetseffekten av stengningen noe. Figur 4 Solaveien stenges vest for Marius Skadsems vei. Trafikken til boligområdet i Marius Skadsems vei, som vist på figuren utgjør ca 890 ÅDT, en reduksjon fra ca i dagens situasjon. En ukjent faktor i forhold til stengningen er gjennomgangstrafikkens alternative ruter. Trafikk mot øst vil neppe belaste lokalveinettet langs Oalsgate etter stengningen av Solaveien, mens trafikken som i dag går vestover i Solaveien, fremdeles vil ha et alternativ via Syrinveien fra Solaveien til Oalsgata, jfr. Figur 5. Denne trafikkstrømmen kan være på opptil 800 ÅDT, og kommer evt. i tillegg til endringen som følge av at lokaltrafikken endrer kjøremønster.

14 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 13 Figur 5. Trafikk i Solaveien mot vest har en alternativ rute via Syrinveien. Potensielt ca 800 ÅDT. 4.2 Øvrige veier nord for Oalsgata Hovedmønsteret nord for Oalsgata og vest for Postveien, blir at ca 55% av lokaltrafikken til/fra Oalsgata går via Postveien, og 45% via Einerveien/Syrinveien. Det er særlig Syrinveien, som ved stengningen i Solaveien blir mest attraktive vei mot nord og vest for en større del av lokaltrafikken i området. Fordelingen er her basert på raskeste vei beregnet ved hjelp av ATP-modellen. Det kan være marginale forskjeller i kjøretid, som gjør at fordelingen mellom parallelle veier kan bli litt tilfeldig. Typisk eksempel er Syrinveien og Einerveien, hvor fordelingen mellom veiene kan være litt annerledes enn beskrevet, men trolig ikke vesentlig Solaveien Gjennomgangstrafikken i Solaveien, ca ÅDT, fjernes ved stengningen ved Stangeland skole, og vi har her antatt at denne trafikken kun går i Solaveien mellom Postveien og skolen, og gitt Solaveien en tilsvarende reduksjon i hele lengden. Deler av Solaveien får økt lokaltrafikk som følge av nytt trafikkmønster mot Einerveien og Syrinveien, slik at reduksjonen i trafikk, varierer på strekningen. I Figur 6, vises antatt trafikkbelastning. Trafikken i Solaveien mellom Postveien og Syrinveien vil potensielt være opptil 800 ÅDT høyere enn det som vises, jfr. Figur 5. Solaveien vil i få fall få en tilsvarende mindre trafikkreduksjon på denne strekningen.

15 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Syrinveien Beregnet lokaltrafikk i Syrinveien er i dag relativ begrenset. Fordelingen mellom Syrinveien og andre lokale veier kan være litt usikker, men størrelsesorden synes å være mellom 50 og 100 ÅDT. Stengningen i Solaveien fører til at mye av lokaltrafikken til området nord og øst for Syrinveien, får denne veien som korteste og mest hensiktsmessige rute mot Oalsgata, slik at lokaltrafikken etter stengning kan utgjøre ca 630 ÅDT. Syrinveien fremstår også som potensiell rute for gjennomgangstrafikken som i dag går mot vest i Solaveien, jfr Figur 5. Forsinkelsene i krysset Postveien/Oalsgata, gjør at man nok må regne med at noe trafikk Overføres til Syrinveien Einerveien Einerveien får med høyre av/på i Oalsgata en viktig funksjon for lokaltrafikken til nordre og vestre del av området etter stengningen i Solaveien. Forbudet mot venstresving av/på Oalsgata trekker motsatt vei, slik at vi ikke forventer noen vesentlig økning i trafikken Postveien Postveien får en viktig funksjon som eneste mulige adkomst til områdene nord for Oalsgata for trafikk fra nord og vest, etter stengningen i Solaveien, og midtrabatt i Oalsgata. Når Solaveien stenges vil en del av trafikken til/fra sentrum belaste Postveien mellom Solaveien og Oalsgata. Postveien mot nord forbi Trones skole forventes å få en moderat økning. Sannsynligvis en reduksjon som følge av stengningen i Solaveien, og en økning ved at en del av lokaltrafikken fra området mellom Sandnes stadion/giskehallen og Oalsgata vil velge å kjøre mot nord i Postveien i stedet for mot Oalsgata Tronesgeilen og Sleireveien I Figur 6, er trafikken her vist i Tronesgeilen, men noe fordeler seg også på Sleireveien. Samlet vil trafikken her øke med ca 150 ÅDT til ca 440 ÅDT, som følge av at noe lokaltrafikk velger Postveien mot nord i stedet for å kjøre mot Solaveien og Oalsgata.

16 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Oversikt endring nord for Oalsgata Figur 6. Beregnet antall kjøretøyer pr døgn (ÅDT 2010) etter gjennomføring av stengninger. Endring angitt i parentes. Einerveien/Syrinveien har høyre av/på i Oalsgata, mens kryss med Postveien har alle svingebevegelser. Snitt nr. Sted nord for Oalsgata Før Etter Endring 1 Solaveien øst for Marius Skadsems vei Øvreveien øst for Solaveien Tronesgeilen vest for Postveien Solaveien øst for Øvreveien Einerveien øst for Heggveien Syrinveien Solaveien vest for Postveien Postveien nord for Oalsgata Tabell. 2 Døgntrafikk (ÅDT 2010) før og etter stengning av Solaveien, og omlegging av adkomster sonen nord for Oalsgata, for snittene vist i Figur 6 For Solaveien vises effekt av redusert gjennomgangstrafikk etter stengning ved Stangeland skole og omlegging av lokaltrafikken. For de øvrige veiene vises kun endring i lokaltrafikk.

17 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Områdene syd for Oalsgata Det er her snakk om ganske små trafikkmengder som genereres til/fra lokal bebyggelse. Antatt framtidig trafikkbelastning i veiene overstiger ikke ca 250 ÅDT på noen veier, noe som innebærer en maksimal timetrafikk på ca 35 biler i timen. Det foretas stengninger av sideveier ut mot Oalsgata, noe som innebærer at trafikken i fremtiden vil følge nye mønstre. Områdene som berøres er innbyrdes skilt fra hverandre, slik at det ikke kan gå trafikk mellom dem. Gjennomgangstrafikk er derfor ikke noe potensielt problem her Vestre del Dette er sonen langs Oalsgata mellom Welhavens vei og Theodor Dahls vei. Wergelands vei stenges mot Oalsgata, og all trafikk må avvikles via nytt kryss mellom Arne Garborgs vei og Oalsgata. Området som berøres har ca. 50 boliger, og genererer en biltrafikk på ca 240 biler/døgn, som blir trafikkbelastningen i det nye krysset. Trafikken i Wergelands vei som stenges i nord, utgjør anslagsvis 75 ÅDT. Figur 7. Vestre sone, med nytt trafikkmønster mot Oalsgata. Sideveistrafikken i Wergelands vei er flyttet til Arne Garborgs vei, og antas å få en økning på ca 30%. Snitt nr. Sted vestre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring Arne Garborgs vei vest for 9 Wergelands vei Arne Garborgs vei øst for Wergelands vei Wergelands vei syd for Arne Garborgs vei Tabell 3. Døgntrafikk før og etter omlegging av adkomster i vestre sone syd for Oalsgata, for snittene vist i Figur 7

18 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Midtre sone Dette er området langs Oalsgata mellom Wergelands vei og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Theodor Dahls vei, Torvald Thus vei og Henrik Ibsens gate, stenges mot Oalsgata. All trafikk til området avvikles via kryss mellom Thorvald Thu s vei og Bjørnstjerne Bjørnssons gate. Denne veien/avkjørselen har i dag kun minimal trafikk. Området som berøres har ca. 45 boliger, og genererer en biltrafikk på ca 230 biler/døgn, som blir trafikkbelastningen i det nye krysset med Torvald Thu s vei. Torvald Thu s vei internt i sonen får en viss trafikkøkning på grunn av trafikken som i dag henvender seg direkte mot Oalsgata. Figur 8. Midtre sone får tilknytning via krysset Torvald Thus vei og Bjørnstjerne Bjørnssons gate. Snitt nr. Sted midtre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring Torvald Thus vei øst for Teodor 12 Dahls vei Torvald Thus vei nord for Henrik Ibsens gate Usikkert Torvald Thus vei nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate Tabell 4. Døgntrafikk før og etter omlegging av adkomster i midtre sone syd for Oalsgata, for snittene vist i Figur 8.

19 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt Østre sone Dette er området langs Oalsgata mellom Bjørnstjerne Bjørnssons gate og Eidsvollgata. Postveien og Møllegata stenges mot Oalsgata, og trafikken går mot Eidsvollgata. Eidsvollgata har forbindelse videre mot øst til Nygårdsgata og Storgata, med muligheter for trafikken til å velge andre ruter mot syd. Sonen som berøres har ca 65 boliger, og genererer ca 310 ÅDT. Vi antar at ca 240 av disse belaster Eidsvollsgata, og resten fordeler seg mot syd via Nygårdsgata, men fordelingen er usikker. Vi har i denne beregningen ikke tatt med en mulig fremtidig utbygging i krysset Postveien Oalsgata, og noen tomter som ikke er bebygget. Trafikk til disse vil evt. komme i tillegg. Det er også trafikk i Eidsvollsgata som ikke hører til den berørte sonen. Denne trafikken er ikke vist i figuren. Figur 9. Trafikk i østre sone, mellom Bjørnstjerne Bjørnssons gate og Eidsvollsgata får tilknytning via Eidsvollsgata.Møllegata og Postveien er stengt mot Oalsgata. Snitt nr. Sted østre sone syd for Oalsgata Før Etter Endring 15 Møllegata nord for Jonas Lies gate Møllegata syd for Oalsgata Jonas Lies gata vest for Postveien Aleksander Kiellands gate Eidsvollgata vest for Nygardsgata Eisdsvollgata syd for Oalsgata Usikkert 240 Tabell 5. Døgntrafikk før og etter omlegging av adkomster i østre sone syd for Oalsgata, for snittene vist i Figur 9

20 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 19 5 GJENNOMGANGSTRAFIKKEN Ca ÅDT av dagens trafikk i Solaveien forbi Stangeland skole er gjennomgangstrafikk, her definert som trafikk som ikke skal til boligområdene som vist ovenfor. Trafikken antas å fordele seg ganske likt på begge retningene. Dette må antas i hovedsak å være trafikk med start og målpunkt i sentrumskvartalene langs Oalsgata øst for Postveien, jfr. kapittel Beregninger Vi har i en annen sammenheng gjennomført en trafikkanalyse for Strandgata, herunder en overordnet trafikkmodellkjøring for hele sentrum og E-39 mellom Kvelluren bro og Lura. Modellen som er benyttet er «Regional TrafikkModell, (RTM). Modellen beregner generert trafikk ut fra arealbruk, bosatte og antall ansatte, og viser at sentrumsfunksjonene genererer en daglig trafikk på ca 5000 kjt ÅDT mot Oalsgata mellom St.Olavs gate og Postveien. Modellen har da tatt hensyn til trafikkmotstand ved valg av alternative veier. Figur 10. Generert trafikk fra sentrum mot Oalsgata i RTM-modellen er på ca kjt (ÅDT) 5.2 Tellinger Det er gjennomført tellinger i kryssene i Oalsgata i forbindelse med trafikkanalyser som er gjennomført. Tellingene i kryssene med Eidsvollsgate og Storgata gir en maksimal timetrafikk på ca 410 kjøretøy i dagens situasjon, tilsvarende en trafikk på ca kjøretøy ÅDT. Tellingene viser en overrepresentasjon av venstresvingende trafikk fra sentrum og mot øst inn på Oalsgata. Dette stemmer ikke med retningsfordelingen av alle reiser (RVU), noe som

21 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 20 igjen indikerer at den høyresvingende trafikken i stor grad benytter Solaveien i stedet for Oalsgata. Figur 11. Tellinger av dagens trafikk i kryssene med Eidsvollgata og Storgata. Maksimal timetrafikk tilsier en samlet trafikk på ca ÅDT fra sentrum inn på Oalsgata på disse sideveien Beregnet trafikk som skal mot Oalsgata er altså ca kjt. ÅDT, høyere enn observert trafikk i kryssene, altså, kjøretøyer «mangler. Det er grunn til å anta at ca av disse bilene i dag finnes igjen i Solaveien ved Stangeland skole, resten av trafikken fordeles mot syd og øst. Det er selvsagt stor usikkerhet i tallene fra RTM-modellen på et såpass detaljert nivå som vi er her, men det synes altså å være en rimelig sammenheng mellom modellen og hva som kan observeres gjennom tellinger. 5.3 Fordeling av gjennomgangstrafikken Prognose for trafikkfordelingen er basert på kunnskap om dagens situasjon ut fra tellinger og kjøretidsmålinger, forøvrig er det foretatt et faglig skjønn basert på data i RTM-modellen og trafikkanalyser som er foretatt i andre sammenhenger. En mer eksakt og dokumentérbar trafikkfordeling vil det bare være mulig å fremskaffe ved å etablere en detaljert veivalgsmodell for hele området. En kompliserende faktor er også at trafikkanalysen for Oalsgata forutsetter en betydelig trafikkreduksjon for at beregnet avviklingskvalitet skal oppnås. Tiltak for å få dette til er foreløpig ikke beskrevet. Disse kan selvsagt også få betydning for fordeling av denne typen trafikk som har noen flere valgmuligheter enn den helt lokale trafikken til boligområdene som beskrevet i denne rapporten. Det hefter derfor en betydelig usikkerhet ved disse tallene Syrinveien Det er relativt få som benytter Syrinveien i dag, noe som tyder på at den ikke fremstår som attraktiv, trolig på grunn av lav standard osv. Med en opprustning, bl.a. med fortau som vist i planene, vil dette endre seg. Vi antar derfor at den gjennomgangstrafikken som i dag går mot vest i betydelig grad vil overføres til Syrinveien.. Fordelen ved å kjøre Syrinveien kan på

22 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 21 mange måter være større enn å følge Solaveien videre mot vest, fordi Oalsgata har rimelig god avvikling vest for Bjørnstjerne Bjørnssons vei, og vestgående trafikk i Oalsgata har forkjørsrett framfor de som kommer på i krysset med Solaveien. Så lenge avviklingen i Oalsgata ikke forbedres, noe som ikke synes å skje, må vi legge til grunn at dagens gjennomgangstrafikk i Solaveien kan forbli på sideveinettet (Postveien- Syrinveien) også etter stengning. En viss omfordeling til Oalsgata, i kryssene med Postveien, Eidsvollsgata og Storgata kan nok allikevel skje utenom rushtiden. Trafikkstrømmen vestover utgjør altså ca 800 (ÅDT), og vi antar at hovedtyngden vil velge Solaveien/Syrinveien. En viss andel vil trolig velge Postveien Oalsgata, særlig utenom rushtiden, men det er ikke grunnlag i foreliggende beregninger og analyser å si nøyaktig hvordan fordelingen blir Postveien mot nord Beregning for lokaltrafikken vest for Postveien, viser at ca 15% velger Postveien mot nord når Solaveien og enkelte sideveier til Oalsgata stenges. Dette indikerer at E39 er svært attraktiv for de fleste litt lengre reiser, f.eks mot Forus og Stavanger. Observasjoner tyder på at Postveien ikke har betydelige køproblemer i dag utenom krysset med Oalsgata. Selv om Oalsgata kan ha ca 5 min forsinkelse mellom Jærveien og Folkvordveien i rushtida, overføres det ikke så mye trafikk til Postveien. Postveien synes derfor å være attraktiv kun for bestemte målpunkter på Lura og langs Gandsfjorden, og at disse utgjør en relativ liten andel av det totale antall reiser. Vestgående gjennomgangstrafikk får ikke vesentlig økte kjøretider, jfr. antatt overføring til Syrinveien, vi antar derfor ikke at noe vesentlig av denne trafikken overføres til nordre del av Postveien. For gjennomgangstrafikken fra vest mot sentrum kan en forvente den samme overføringsandel som for lokaltrafikken, altså ca 15%, tilsvarende ca 120 (ÅDT). Denne trafikken antas videre å fordele seg på Kirkegata og Postveien jfr. Figur Øvrig gjennomgangstrafikk fra vest Denne trafikken vil måtte benytte Oalsgata fram til Postveien, før det blir mulig å foreta venstresving inn i området. En mindre andel av trafikken antas å ha målpunkt såpass langt øst at den vil følge Oalsgata helt fram til Elvegata.

23 Trafikk på lokalveinettet ved Oalsgata etter bygging av midtstilte kollektivfelt 22 Figur 12 Antatt omfordeling av gjennomgangstrafikken som i dag går i Solaveien forbi Stangeland skole.

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Vedlegg 3 Trafikkberegninger

Vedlegg 3 Trafikkberegninger Vedlegg 3 Trafikkberegninger 1 BEREGNET TRAFIKKGRUNNLAG Det er gjennomført trafikkberegninger i Regional transportmodell (RTM) av de ulike bomkonseptvariantene ved hjelp av delområdemodellen for Buskerudbyen

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100)

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100) VEDLEGG Oppdrag Trafikkvurdering Rødsåsen Sandefjord Dato 09.02.2015 1. Siktforhold i kryss på Fv 260 Vesterøyveien Generelt skjer 30 til 40 % av alle politirapporterte ulykker i kryss og avkjørsler. De

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset

Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset REGULERINGSBESTEMMELSER Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region vest Stavanger kontorsted

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by Trafikkundersøkelse Kongsvinger by September 2016 KONGSVINGER KOMMUNE RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 21691001 28.09.2016 Kunde: Statens vegvesen Region øst Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato:

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: 12.06.2017 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Heimdal Eiendom AS Rapporttittel: Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave/dato: 2 / 121.06.2017

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.11.2014 -14 OPPDRAG Rv 22 Kryssing av Glomma KDP -

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

STENGNING LERKEVEIEN NOTAT INNHOLD

STENGNING LERKEVEIEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 603238-04 Fv 44 Bussvei Kvadrat - Ruten. Reguleringsplan Dato: 23.02.2017 Skrevet av: Gorm Carlsen, Bergljot Anda Kvalitetskontroll: Martin Mitchell Mar STENGNING LERKEVEIEN INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer