1 Innledning 2. 5 Oppsummering Vedlegg 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31"

Transkript

1 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE AV STENGT KLOKKERGÅRDVEI INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon Områdebeskrivelse Tidligere utredninger Trafikkmengder Kollektivtrafikk 8 3 Fremtidig situasjon Pågående initiativ og føringer Aktuelle utredningsalternativ Trafikkmengder 11 4 Kapasitet og fremkommelighet Programvare og metodikk Beregninger, dagens trafikk (2011) Beregninger, fremtidig trafikk (2025) Tidligere utredninger Samlet vurdering 28 5 Oppsummering 29 6 Vedlegg 31 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. 01 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO 22. januar 2014 UTARBEIDET ejba KONTROLLERT jfal GODKJENT tren

2 2/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 1 Innledning COWI har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst utarbeidet en trafikkanalyse for å vurdere konsekvensene ved stenging av Klokkergårdveien i rundkjøringen fv. 109 x Hundskinnveien x Klokkergårdveien. Trafikkanalysen er en del av prosjektet Reg.plan fv. 109 Alvim Torsbekkdalen kollektivtiltak/korridorutvikling hvor det planlegges utvidelse av eksisterende tofelts vei til fire felt. Hensikten med analysen er å vurdere konsekvensene for kollektiv og biltrafikk, med og uten stengt arm i rundkjøringen. Trafikkanalysen baseres på en gjennomgang av eksisterende utredninger som er utarbeidet for området/strekningen, og gjennomføring av nye beregninger og vurderinger. COWI skal ikke konkludere eller anbefale konkrete løsninger eller alternativer, men presentere resultater som viser forventet effekt av tiltaket og differanse mellom de to alternativene som er vurdert. Nærmere beskrivelse av tidligere gjennomførte utredninger på strekningen fv. 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad og aktuelt kryss/rundkjøring finnes i kapittel 2.2 og kapittel Dagens situasjon 2.1 Områdebeskrivelse Fylkesvei 109 Fv. 109 er hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Veiens lengde er ca. 14,5 km. Fra Fredrikstad sentrum til tidligere kommunegrense mot Rolvsøy ved Råbekken er fylkesvei 109 en firefeltsvei, og er også kjent som Rolvsøyveien. Strekningen er en viktig strekning for kollektivtransporten i Nedre Glommaområdet. Fartsgrensen på fv. 109 er 60 km/t fra Fredrikstad sentrum til Greåker, 70 km/t fra Greåker til analyseområdet og 50 km/t i analyseområdet. Fartsgrensen på Alvim bro er 60 km/t. Analyseområdet Det aktuelle området for trafikkanalysen er illustrert og avgrenset i Figur 21. Analyseområdet strekker seg fra vest for krysset fv. 109 x adkomst Amfi Borg x privat adkomstvei (kryss 1 i Figur 21), til rett øst for krysset fv. 109 x Hundskinnveien x Klokkergårdveien (kryss 2 i Figur 21).

3 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 3/33 Analyseområde Figur 21: Kart over område og veinett, COWIs analyseområdet er markert (Kartkilde: Trafikkanalyse fv. 109 Alvim Torsbekkdalen, Sweco ) ) Øvrige kryss i figuren utenfor analyseområd det refererer til tidligere gjennomført utredning, se kapittel 2.2. Kryss 1 Fv. 109 x adkomst Amfi Borg x privat adkomstvei er enn rundkjøring med fire armer. Fartsgrensenn går ned til 50 km/t på fv. 109 i forkant av kryss 1 (i retning fra øst). Det er ett oppmerket felt inn og ut av rundkjøringenn i hver arm,, men bredden ved vikelinjen på fv. 109 tilsier at det er tilstrekkelig plass til to kjøretøyer ved siden av hverandre.. Figur 22: Krysss 1 sett i retning vest, Borg AMFI på venstre hånd (Foto: Google Maps) Avstanden fra krysss 1 til kryss 2 er på ca. 160 meter. projects.cowiportal.com/ps/a031392/documents/3 Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

4 4/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM Kryss 2 Fv. 109 x Hundskinnveien x Klokkergårdveien er en rundkjøring med fire armer. Fartsgrensen er 50 km/t i alle tilfartene bortsett fra Alvim bro, hvor fartsgrensen er 60 km/t. I retning fra kryss 1 (vest) er det merket opp to felt inn mot krysset. Venstre felt er for venstresvingende trafikk, mens det høyre feltet er for trafikk som skal rett frem/høyre. Venstresvingefeltet er ca meter langt. Figur 23: Inn mot kryss 2 i retning fra vest (Foto: Google Maps) Fra Alvim bro (øst) er det ett oppmerket felt inn mot krysset, men kjørebanen er så bred at det uten problem er tilstrekkelig plass til to biler i bredden fram mot krysset. Figur 24: Inn mot kryss i retning fra øst Alvim bro (Foto: Google Maps) Fra Hundskinnveien fra E6 (nord) er det to felt inn mot rundkjøringen. Det venstre feltet inn mot rundkjøringen er for trafikk som skal til venstre mot Sarpsborg, mens det høyre feltet er for trafikk som skal rett frem eller til høyre. Dette er markert ved hjelp av skiltportal over veien. Det er ca. 75 meter mellom kryss 2 og rundkjøring med ramper til/fra E6.

5 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 5/33 Klokkergårdveien (syd) har ett merket felt i denne tilfarten, men inn mot krysset er veien så bred (ca. 7 meter) at to kjøretøy kan stå ved siden av hverandre. 2.2 Tidligere utredninger Det foreligger en utredning som grunnlag for arbeidet med denne trafikkanalysen: «Trafikkanalyse fv. 109 Alvim Torsbekkdalen» (Sweco, september 2011) Sweco Norge AS var engasjert av Statens vegvesen for å gjennomføre et forprosjekt på strekningen AlvimTorsbekkdalen. Hensikten med forprosjektet var å komme frem til en løsning som ga best mulig fremkommelighet for kollektivtrafikken på analysestrekningen. Analysen har forkastet forslag om stengt tilfart i den aktuelle rundkjøringen, fordi det i henhold til beregninger ble dårligere fremkommelighet for bil, mens bussene fikk bedre fremkommelighet i kryss 2 og forverret situasjon i kryss 1. Det er så vidt COWI kan se i analysen ikke gjennomført konkrete vurderinger av forsinkelse, reisetid, etc. for kollektivtrafikken, men det er gjort kapasitetsberegninger i kryssene og beskrevet resultater gjennom belastningsgrader og køoppbygning (kølengder). Det gjøres oppmerksom på at alternativene som er analysert av Sweco skiller seg fra alternativene som er vurdert i denne analysen og beskrevet under kapittel 3.2. I tillegg foreligger en annen utredning som er benyttet for å supplere arbeidet med denne trafikkanalysen: «Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i byer i Østfold; Delrapport for Sarpsborg, Fredrikstad og Halden» (COWI, august 2011) Denne analysen er nærmere omtalt i kapittel Trafikkmengder NVDB Årsdøgntrafikk (ÅDT) Trafikkmengder i form av årsdøgntrafikk (ÅDT) på veinettet er innhentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), og illustrert i figuren under.

6 6/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA Figur 25: Trafikkmengder (ÅDT) og tungtrafikkand del 1, 2012 (Kart: NVDB, Illustrasjon: COWI) Trafikkmengdene på Fv. 109 er størst vest for kryss 1 og mellom kryss 1 og 2 er ca. ÅDT Øst for kryss 2, på Alvim bro, er ÅDT noe lavere med Hundskinnveien og Klokkergårdveien har markant lavere ÅDTT med hhv / og Usikkerhet Det er usikkerhet forbundet med registreringene avv ÅDTtallene i området. I henhold til NVDB er det to nivå 2tellepunkt på Fv. 109, hhv. ett på Alvim bro og ett noen hundre meter vest for kryss 1. I tillegg er det totalt firee nivå 3tellepunkter i tilknytning til t rampene på/av E6 ved Klokkergården. Dette betyr at det ikke er kontinuerlige trafikkregistreringer i området, og i henhold h til Statens vegvesens håndbok 281 «Veileder i trafikkdata» er usikkerheten ved nivåå 2punkter på mellom 35 %, og høyere ved nivå 3punkter Makstimetrafikk COWI har fått oversendt data fra «Trafikkanalyse fv. 109AlvimTorsbekkdalen» (Sweco, 2011). Materialett inkluderer: Trafikkgrunnlag: Trafikkmengderr dagens situasjon, morgen og ettermiddagsrush Trafikkmengderr med stengt tilfart Klokkergårdveien, morgen og ettermiddagsrushh 1 Det antas at andel a lange kjt. er tungtrafikkandel

7 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 7/33 Tellingene ble gjort onsdag i uke 12 og tirsdag i uke 13, Det er så vidt COWI kan se ikke gjort vurdering av trafikkgrunnlaget opp mot Statens vegvesens variasjonskurver (Håndbok 281), men dersom man tar utgangspunkt i fv. 109 som veitype M2 Hovedveg i bystrøk med arbeidsreiser og gjennomgangstrafikk, er det ingenting som tyder på at de valgte telledagene vil gi store avvik fra normaltrafikken. Det er ikke kjent hvorvidt det var noen hendelser i veinettet disse dagene som påvirket trafikkmengder og trafikkfordeling, men det forutsettes at trafikkmengdene er på et «normalt» nivå. Trafikkgrunnlaget er således ikke representativt for en maksimaldag eller maksimaltime for trafikken til/fra AMFI Borg, f.eks. i forbindelse med julehandel eller andre «toppdager» på kjøpesenteret. Figur 26 og Figur 27 viser trafikkgrunnlaget slik det ble registrert på trafikktellingene, for hhv. morgen og ettermiddagsrush: Morgenrush Dagens situasjon Morgenrush (2011) 1 % Kjt/makstime fordelt på svingebev. Tungtrafikkandel % 8 % 8 % 5 % Kryss 1 Kryss % 20 % 5 % 12 % Figur 26: Makstime morgenrush (kl. 07:1508:15), trafikktellinger 2011 (Sweco) (Illustrasjon: COWI) Ettermiddagsrush Dagens situasjon Ettermiddagsrush (2011) 1 % Kjt/makstime fordelt på svingebev. Tungtrafikkandel % 3 % 3 % 5 % Kryss 1 Kryss % 3 % 3 % 3 % Figur 27: Makstime ettermiddagsrush (kl. 15:1516:15), trafikktellinger 2011 (Sweco) (Illustrasjon: COWI)

8 8/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 2.4 Kollektivtrafikk På den aktuelle strekningen forbi Alvim er det i alt tre bussruter som trafikkerer. Disse er angitt i tabellen under: Tabell 21: Bussruter langs Fv. 109 (morgen og ettermiddagsrush) nummer, navn og frekvens Rutenr. Navn / beskrivelse Frekvens («normalruter») 200 Glommaringen 4 avganger i timen (per retning) > Begge retninger 204 Ringrute Øst/Vest 2 avganger i timen (per retning) > Retning Sarpsborg 2201 Alvim Grevlingen 1 avgang i timen (passerer Borg AMFI to ganger) Totalt passerer det dermed 13 (14) busser gjennom analyseområdet per time i de aktuelle periodene (morgen og ettermiddagsrush). I retning vest er det to bussholdeplasser på strekningen, mens det mot øst er én holdeplass. I henhold til rapporten til Sweco ble det observert at bussene også benytter lommen ved turistinformasjonen som en bussholdeplass i retning øst, selv om lommen ikke er skiltet som bussholdeplass. 3 Fremtidig situasjon 3.1 Pågående initiativ og føringer Foruten prosjektet som denne analysen er en del av pågår det også andre prosjekter og overordnete føringer for området, bl.a.: Forprosjektet for sykkelekspressvei og utvikling langs fv Prosjektet inkluderer planlegging av en sykkelekspressvei (høystandard sykkelvei) fra Fredrikstad til Sarpsborg, som etter all sannsynlighet vil passere gjennom Alvimområdet. Tiltak for mer bruk av kollektivtrafikk i Nedre Glommaområdet, herunder økt frekvens på bussruter.

9 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 9/ Aktuelle utredningsalternativv Statenss vegvesen har beskrevet to alternativer som ønskes utredet, hvorav ett med stengt Klokkergård dvei. Hovedprinsipper forr feltbruk i analyseområdet (begge kjøreretninger) for de to alternativene er vist i vedlegg Alternativ 1 Alternativ 1 er ikkee samsvarende med dagens geometri og veinett, men vil bestå av følgende feltfordeling (beskrivelsen under gjelder g for kjøreretning fra vest mot øst): Kryss 1 (fv. 109 x adkomst Amfi Borg x privat adkomstvei): To felt innn mot kryss 1 hvor høyree felt er forbeholdt kollektiv og trafikk som skal til høyre, venstre felt for trafikk rett frem (og til venstre) Figur 31: Prinsippskisse for kryss 1, alternativ 1 Fra kryss 1 og inn mot kryss 2: To felt ut av rundkjøring (kryss 1) ). Utvides til tre felt på samme sted som det i dag utvides til to felt. Tre feltt inn mot kryss 2. Venstre felt for trafikk til venstre, midtre felt for trafikk rett frem og høyre felt for trafikk til høyre og buss som skal rett fremm Figur 32: Prinsippskisse for kryss 1 og 2, alternativ 1 Kryss 2 (fv. 109 x Hundskinnveien x KlokkergårdvK veien): Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

10 10/ /33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA To felt f ut av kryss 2 hvor høyre felt er rent kollektivfelt og venstre felt øvrig trafikk Figur 33: Prinsippskisse for kryss 2, alternativ 1 Geometrien som er lagt til grunn i beregningene er basert på foreløpige tegninger og skisser produsert i tilknytning till prosjektet Reg.plan fv. 109 Alvim Torsbekkdale en kollektivtiltak/korridorutvikling Det er viktig å poengtere at ulikheten fra dettee alternativett til dagens situasjon s og geometrien i beregningene gjort av Sweco betyr at resultatene av COWIs beregninger ikke kann sammenlignes direkte mot m disse Alternativ 2 (med stengt Klokkergårdvei) Stengt Klokkergårdveien medfører mulighet for å opprette et gjennomgående kollektivfelt gjennom kryss 2, samt eget kollektivfelt mellom kryss 1 og kryss 2. Dette betyr altså følgendee feltfordeling: Kryss 1 (fv.( 109 x adkomst Amfi Borg x privat adkomstvei): To felt f inn mot kryss 1 hvor høyre felt err forbeholdt kollektiv og trafikk som skal til høyre, venstre felt for trafikkk rett frem (og til venstre) Figur 34: Prinsippskisse for kryss 1, alternativ 2 Fra krysss 1 og inn mot kryss 2: To og tre felt mellom kryssene retning øst, hvor høyre felt er kollektivfelt som føres «uforstyrret» gjennom/forbi kryss 2. Venstre felt ut fra kryss 1

11 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 11/33 for øvrig trafikk «splittes» til to felt venstre og rett frem inn i i og gjennom kryss 2. Splitten skjer på samme stedd som i dag, dvs. ved bussholdeplassen mellom kryssene, ca. 90 meter fra vikelinje. Løsningen medfører at østgåendee fv.109 går i tre felt inn mot kryss 2. Figur 35: Prinsippskisse for kryss 1 og 2, alternativ 2 Kryss 2 (fv. 109 x Hundskinnveien x KlokkergårdvK veien), retning øst: To felt ut av krysset hvor høyre felt er rent kollektivfelt og venstre felt øvrig trafikk Figur 36: Prinsippskisse for kryss 2, alternativ 2 Geometrien som er lagt til grunn i beregningene er basert på foreløpige tegninger og skisser produsert i tilknytning til prosjektet Reg.plan fv. 109 Alvim Torsbekkdalen kollektivtiltak/ /korridorutvikling Det er viktig å poengtere at ulikheten fra dette alternativet til beregningene gjort av Swecoo betyr at resultatene for dette alternativet ikke kan sammenlignes direkte mot beregningene fra analysen i Trafikkmengder Dagenss trafikk (2011) COWI har i samrådd med Statens vegvesen valgt v å benytte de samme trafikktallene i beregningene som i trafikkanalysen fra Selv om de alternativene COWI har Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

12 12/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM beregnet skiller seg noe fra alternativene Sweco beregnet, gir dette allikevel muligheten for å gjøre noen sammenlignende vurderinger av de ulike beregningene Fremtidig trafikk og estimerte trafikkmengder (2025) Vekstprognoser fra EFFEKT (Statens vegvesen) for Østfold fylke, er vist i Figur 37. Trafikkmengder er deretter fremskrevet til år 2025, altså ca. 10 år frem i tid (fra antatt ferdigstillelse av prosjekt). Figur 37: Trafikkvekst i henhold til EFFEKT (Kilde: Statens vegvesen) I henhold til tabellen vil trafikkveksten fra 2011 til 2025 være på i underkant av 30 %. Det er usikkerheter knyttet til den estimerte gjennomsnittlige trafikkutvikling i prognosene hentet fra EFFEKT. Det er heller ikke gjort særskilte vurderinger for trafikkveksten i dette området. Det er trolig at den generelle veksten som er estimert til 30 % ikke vil nå dette nivået i makstimen morgen og ettermiddag bl.a. på grunn av øvrige begrensninger i veinettet. Hovedintensjonen med beregninger for fremtidig situasjon er å se på effekten av økt trafikk i kryssene, og ikke nødvendigvis en «korrekt» 2025situasjon. Basert på trafikkgrunnlaget slik det ble registrert på trafikktellinger i 2011, med estimert generell vekst fram til 2025 gir det følgende trafikkmengder for morgenog ettermiddagsrush:

13 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 13/33 Morgenrush Alternativ 1 Morgenrush (2025) 1 % Kjt/makstime fordelt på svingebev. Tungtrafikkandel % 8 % 8 % 5 % Kryss 1 Kryss % 20 % 5 % 12 % Figur 38: Makstime morgenrush (kl. 07:1508:15), estimert trafikk 2025 (Illustrasjon: COWI) Ettermiddagsrush Alternativ 1 Ettermiddagsrush (2025) 1 % Kjt/makstime fordelt på svingebev. Tungtrafikkandel % 3 % 3 % 5 % Kryss 1 Kryss % 3 % 3 % 3 % Figur 39: Makstime ettermiddagsrush (kl. 15:1516:15), estimert trafikk 2025 (Illustrasjon: COWI) Omfordeling av trafikk Ved stenging av armen Klokkergårdveien i rundkjøringen fv. 109 x Hundskinnveien vil trafikken som benytter denne armen måtte omfordeles i veinettet for øvrig. Det er i samråd med Statens vegvesen besluttet å benytte samme omfordeling som i trafikkanalysen fra COWI har foretatt en grov gjennomgang av den omfordelingen som er lagt til grunn her. De fullstendige forutsetningene for omfordeling er ikke kjent, men ut i fra gjennomgangen synes det som følgende forutsetninger er lagt til grunn: Det er forutsatt at stengingen av Klokkergårdveien utelukkende fører til omlegging av rutevalg til/fra AMFI Borg, og ikke endrer selve reisevanene

14 14/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM (herunder tidspunkt for reise, reisemål, reisemiddel) siden antall bilister inn og ut er likt for begge alternativer. Trafikken inn i kryss 2 fra Klokkergårdveien er omfordelt med ca. 70 % til atkomst AMFI Borg, og ca. 30 % nordover i Klokkergårdveien for både morgen og ettermiddagsrush. Trafikken ut fra kryss 2 og til Klokkergårdveien er omfordelt med ca. 70 % til atkomst AMFI Borg, og ca. 30 % sørover i Klokkergårdveien for ettermiddagsrush. For morgenrushet er det forutsatt at 95 % av den omfordelte trafikken kommer sørover fra Klokkergårdveien, og kun 5 % vil tilleggsbelaste atkomst AMFI Borg. Omfordelingen fører til rundt 2 % økning i trafikken i kryss 1 i morgenrush, og rundt 10 % økning i ettermiddagsrush. Tilsvarende er nedgangen på rundt 3 % for kryss 2 i morgenrush og ca. 8 % i ettermiddagsrush. Figurer med omfordelt trafikk finnes i vedlegg. 4 Kapasitet og fremkommelighet Programvare 4.1 Programvare og metodikk For å gjennomføre kapasitetsberegninger er programmet SIDRA Intersection (versjon 5.1) benyttet. SIDRA er et anerkjent og velprøvd verktøy for kapasitetsberegning av ulike krysstyper (inkl. Tkryss, Xkryss, rundkjøringer og signalregulerte kryss), og har vært i bruk i Norge i mange år. I tilknytning til denne analysen er kapasitetsberegning gjort for hvert kryss separat. Dette skyldes at benyttet versjon av SIDRA i utgangspunktet ikke håndterer tilbakeblokkering fra et kryss til et annet som en del av beregningene. Nåværende versjoner av SIDRA har begrensninger når det gjelder fremkommelighetsvurderinger og modellering av kollektivtrafikk. SIDRA beregner ikke reisetid, og forsinkelse beregnes som en samlet gjennomsnittlig forsinkelse for felt/svingebevegelse og kryss. SIDRA skiller ikke i utgangspunktet mellom «vanlige» felt og felt forbeholdt kollektivtrafikk, noe som vil kunne gi usikkerhet i beregningsresultatene. For å gjennomføre en vurdering som tar hensyn til disse punktene anbefaler COWI at det gjøres en modellering og analyse ved hjelp av et mikrosimuleringsprogram, eksempelvis VISSIM. Her kan vei og kollektivnettet kodes opp detaljert og med mindre grad av «forenklinger» og reisetid (og dermed forsinkelse) for bussene gjennom kryssene kan beregnes. Belastningsgrad Belastningsgraden er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet) og brukes som et uttrykk på forventede avvikling på den aktuelle strekning eller kryss. Belastningsgrader kan deles inn i ulike nivåer som forteller noe om forventet trafikkavvikling ved ulike grader av kapasitetsutnyttelse:

15 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 15/33 Belastningsgrad B < 0,7 (mindre enn 70 % kapasitetsutnyttelse) betegnes som lavt belastet. Belastningsgrad B = 0,700,79 (mindre enn 80 % kapasitetsutnyttelse) betegnes som moderat belastet. For signalanlegg innebærer det f.eks. at ikke alle kjøretøy alltid kommer over på først omløp. Belastningsgrad B = 0,80,89 (mindre enn 90 % kapasitetsutnyttelse) betegnes som sterkt belastet. En belastningsgrad B=0,800,85 kunne være akseptabel i de fleste tilfellene. Belastningsgrad B = 0,90,99 (mindre enn 100 % kapasitetsutnyttelse) betegnes som meget sterkt belastet. Belastningsgrad B 1,0 (større eller lik 100 % kapasitetsutnyttelse) betegnes som overbelastet. Forsinkelse Dette kan defineres som «tillegg i reisetid i forhold til uforstyrret reisetid», og i sammenheng med kryssvurderinger måles den ofte i sekunder. I SIDRA beregnes bl.a. Intersection control delay (også kalt Average control delay) som er den gjennomsnittlige forsinkelsen for et kjøretøy gjennom krysset for en svingebevegelse/tilfart, og består både av forsinkelse som følge av øvrig trafikk, men også en geometrisk forsinkelse. Beregningene som er gjennomført er for å illustrere forskjellen i gjennomsnittlig forsinkelse for alle kjøretøyer i feltene/svingebevegelsene, og angir dermed ikke en forventet forsinkelse fordelt på ulike kjøretøygrupper (herunder buss). Forenklet fremkommelighetsvurdering for buss I tilknytning til denne analysen er det derfor gjennomført en «forenklet fremkommelighetsvurdering for buss» i SIDRA som innebærer: Der hvor buss kjører sammen med øvrig trafikk, eksempelvis sammen med høyresvingende kjøretøy så er det altså den gjennomsnittlige forsinkelsen for all trafikk i feltet som er beregnet. Det er videre at busser vil oppleve samme forsinkelse som denne øvrige trafikk i det aktuelle feltet. Alternativet med gjennomgående kollektivfelt er ikke kodet inn i modellen, siden det er forutsatt at filterfeltet/kollektivfeltet gjennom rundkjøringen fra Fredrikstad i retning Sarpsborg kun medfører forsinkelser i form av geometrien gjennom rundkjøring. dvs. at de ellers opplever uhindret kjøring, og at feltet heller ikke vil påvirke sirkulerende trafikk i rundkjøringen. Forsinkelsen som er oppgitt for kollektivfeltet i Tabell 42, Tabell 44, Tabell 46 og Tabell 48 er den beregnede geometriske forsinkelsen og er inkludert for å kunne sammenligne med øvrig forsinkelse i kryssene (som også inneholder denne geometriske forsinkelse). Kølengde I tillegg til belastningsgrad og forsinkelse vil også kølengde kunne angi relevant informasjon sentralt for avvikling og fremkommelighet i krysset. Parameteren fremstilles normalt som antall meter kø, eventuelt som antall kjøretøy i kø. I SIDRA beregnes eksempelvis en 95%percentil, som vil si at resultatene som beregnes kun vil «overstiges» i 5 % av tilfellene. Kølengdeberegninger benyttes for

16 16/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM vurdering av køoppbygning, og for å dimensjonere lengder av svingefelt, vurdere eventuell tilbakeblokkering, etc. Det er i tilknytning til beregningene i denne analysen kun trukket fram kølengde som resultat i de tilfellene hvor det er vurdert at kølengden vil ha en helt sentral betydning, eksempelvis ved tilbakeblokkering. Ut over dette anses det som at belastningsgrad og forsinkelse gir et tilstrekkelig bilde av avviklingsforholdene i rundkjøringene. Fremstilling/ presentasjon av beregninger Tallene i Tabell 41 til Tabell 48 henviser til trafikk fra «rød» arm i figurene og V, R, H henviser til hhv. trafikk til venstre, rett frem og høyre i rundkjøringen. I tilfellene hvor buss kjører i et av feltene er dette markert med tekst og eller farge. I tabellene er differansen i forsinkelse illustrert ved hjelp av fargekoding, hvor røde felt betyr en økning i forsinkelse fra Alternativ 1 til Alternativ 2, og grønt felt betyr nedgang i forsinkelse ved stengt Klokkergårdvei. Tilfarten «Privat vei» i kryss 1 er utelatt fra tabellene fordi beregningene ikke viser noe utslag her pga. ingen registrert trafikk inn/ut i makstimen.

17 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 17/ Beregninger, dagens trafikk (2011) Kryss 1 belastningsgrad og forsinkelse Tabell 41: 4 Belastningsgrad for alternativer, kryss 1, 2011trafikk Kryss trafikk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01)) Belastn.grad ( 01) Fv. 109 fra Fredrikstad V 0,55 0,56 0,55 0,62 R 0,55 0,56 0,55 0,62 H + Buss 0,01 0,01 0,04 0,11 Fv. 109 fra Sarpsborg V 0,33 0,36 0,45 0,52 R + Buss 0,33 0,36 0,45 0,52 H 0,18 0,19 0,24 0,28 AMFI Borg V 0,01 0,09 0,12 0,36 R 0,01 0,09 0,12 0,36 H 0,01 0,09 0,12 0,36 Privat vei Ikke tatt med pga. lav trafikk og ingen endringer Vektet snitt kryss 0,45 0,46 0,48 0,53 Beskrivelse/oppsummering Beregningene viser at krysset err lavt belastett for begge alternativer i både morgen og ettermiddagsre rush. Det er generelt høyere belastningsgrader for Alternativ 2 ennn Alternativ 1. Felt med kollektivtrafikk og øvrigg trafikk har også høyere belastningsgrader i Alternativ 2. Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

18 18/ /33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA Tabell 42: Forsinkelse for alternativer, kryss 1, 2011trafikk Kryss trafikk Alternativ 1 Morgenrush Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Forsinkelse (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Forsinkelse F (sek) Forsinkelsee (sek) Differanse Fv. 109 fra Fredrikstad V 8,9 8,9 0 8,9 9,5 +0,6 R 3,8 3,8 0 3,8 4,4 +0,6 H + Buss 5,2 5,2 0 5,3 5,9 +0,6 Fv. 109 fra Sarpsborg V 9,0 9,1 +0,1 9,1 9,4 +0,3 R + Buss 3,8 3,9 +0,1 4,0 4,3 +0,3 H 5,0 5,1 +0,1 5,2 5,6 +0,3 AMFI Borg V 14,7 15,2 +0,5 13,7 14,1 +0,4 R 9,5 10,0 +0,5 8,6 8,9 +0,3 H 10,5 11,0 +0,5 9,5 9,8 +0,3 Privat vei Ikke tatt med pga. lav trafikk og ingen endringer Vektet snitt kryss 6,2 6,4 +0,2 6,5 7,2 +0,7 Beskrivelse/oppsummering Beregningene viserr at krysset generelt har høyere forsinkelser i Alternativ 2, også for feltene med kollektivtrafikk. Felt med kollektivtrafikk er beregnet til å få en liten økning i forsinkelsee ved stengingg av Klokkergårdveien. Selv om det er en viss økning i forsinkelse fraa Alternativ 1 til Alternativ 2 anses differansene som ubetydelig.

19 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 19/ Kryss 2 belastningsgrad og forsinkelse Tabell 43: 4 Belastningsgrad for alternativer, kryss 2, 2011trafikk Kryss trafikk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01)) Belastn.grad ( 01) Fv. 109 fra Fredrikstad V 0,33 0,45 0,41 0,49 R 0,47 0,64 0,34 0,42 H + Buss 0,05 Eget kollektivfelt 0,09 Eget kollektivfelt Fv. 109 fra Sarpsborg V 0,18 0,29 R + Buss 0,18 0,17 0,29 0,25 H 0,14 0,16 0,26 0,28 Klokkergårdveien V 0,09 0,22 R 0,10 0,26 H 0,10 0,26 Hundskinnveien V 0,43 0,39 0,37 0,32 R 0,45 0,61 H 0,45 0,40 0,61 0,51 Vektet snitt kryss 0,35 0,41 0,37 0,39 Beskrivelse/oppsummering Beregningene viser at krysset err lavt belastett for begge alternativer i både morgen og ettermiddagsre rush. Det er generelt høyere belastningsgrader for Alternativ 2 ennn Alternativ 1. Der bussen kjører i eget kollektivfelt vil Alternativ 2 ha lavere belastningsgrad for de aktuelle felt f med kollektivtrafikk enn Alternativ 1. Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

20 20/ /33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA Tabell 44: Forsinkelse for alternativer, kryss 2, 2011trafikk Kryss trafikk Alternativ 1 Morgenrush Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Forsinkelse (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Forsinkelse F (sek) Forsinkelsee (sek) Differanse Fv. 109 fra Fredrikstad V 11,3 12,5 +1,2 10,6 10,8 +0,2 R 5,6 9,0 +3,4 5,6 5,8 +0,2 H + Buss 5,9 4,0 1,9 5,9 4,0 1,9 Fv. 109 fra Sarpsborg V 10,0 11,1 R + Buss 5,1 5,0 0,1 6,2 5,8 0,4 H 4,9 4,9 0 4,9 4,9 0 Klokkergårdveien V 17,6 14,6 R 10,2 8,1 H 11,2 9,0 Hundskinnveien V 11,1 10,4 0,7 12,3 11,0 1,3 R 6,0 7,9 H 7,5 6,8 0,7 9,3 7,4 1,9 Vektet snitt kryss 7,8 8,4 +0,6 8,4 7,5 1,0 Beregningene viserr ingen markant endring for forsinkelsen i favør av noen av alternativene. Beskrivelse/oppsummering For morgenrush er det en svak økning i forsinkelse fra Alternativ 1 til 2, og for ettermiddagsrush er det en svak nedgang fra Alternativ 1 til 2. Det er derimot beregnet en nedgang i forsinkelse for felt med kollektivtrafikk både morgen og ettermiddag.

21 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 21/ Kryss 1 og 2 Kølengde Som nevnt tidligere er det valgt kun å trekke fram kølengde som et resultat i de tilfellene hvor det er vurdert at denne vil ha en helt sentral betydning, eksempelvis ved tilbakeblokkering fra et kryss til et annet. Generelt viser beregningene tilsvarende tendenser i forskjellene mellom beregningene som belastningsgrad og forsinkelse: Kryss 1: Liten økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for morgenrush, noe større økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for ettermiddagsrush. Kryss 2: Noe økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for morgenrush, liten økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for ettermiddagsrush. Ingen av tilfartene og svingebevegelsene utpeker seg som problematiske mht. køoppbygning og eventuell tilbakeblokkering mellom kryss og/eller svingefelt. Samsvar med tidligere analyse Kommentarer til beregninger og resultater Beregningene av belastningsgrader for Alternativ 1 i kryss 1 og 2 viser relativt godt samsvar med de belastningsgrader som ble beregnet i trafikkanalysen i 2011 (Sweco). Dette gjelder riktignok kun for de tilfarter hvor Alternativ 1 ikke skiller seg vesentlig fra tidligere beregnet alternativ («dagens situasjon»). Dette gjelder eksempelvis: Kryss 1: AMFI Borg Privat vei Kryss 2: Klokkergårdveien Hundskinnveien Enkelte andre svingebevegelser i øvrige tilfarter Utdyping av beregningsresultater For disse punktene er «avvikene» mellom 2011beregningene med Alternativ 1 relativt små. Dette betyr enkelte tilfarter i rundkjøringene vil oppleve små forskjeller i avviklingsforholdene hvis man sammenligner Alternativ 1 med dagens situasjon, mens man pga. geometriske endringer og feltbruk ser en større differanse/endringer for andre tilfarter og svingebevegelser.

22 22/ /33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA 4.3 Beregninger, fremtidig trafikk (2025) Kryss 1 belastningsgrad og forsinkelse Tabell 45: Belastningsgrad for alternativer, kryss 1, 2025trafikk Kryss trafikkk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelsee Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Fv. 109 fra Fredrikstad V 0,71 0,71 0,71 0,82 R 0,71 0,71 0,71 0,82 H + Buss 0,01 0,02 0,05 0,15 Fv. 109 fra Sarpsborg V 0,43 0,46 0,58 0,69 R + Buss 0,43 0,46 0,58 0,69 H 0,23 0,25 0,31 0,37 AMFI Borg V 0,02 0,16 0,21 0,71 R 0,02 0,16 0,21 0,71 H 0,02 0,16 0,21 0,71 Privat vei Ikke tatt med pga. lav trafikk og ingenn endringer Vektet snitt kryss 0,58 0,58 0,62 0,72 Beskrivelse/oppsummering I morgenrush er krysset lavt belastet for begge alternativer. I ettermiddagsrush er det en økningg i belastningsgrad fra Alternativ 1 til Alternativ 2. Krysset som helhet betegnes som moderat belastet i Alternativ 2, men Fv fra Fredrikstad er sterkt belastet.

23 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 23/33 Tabell 46: 4 Forsinkelse for alternativer, kryss 1, 2025trafikk Kryss trafikk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Forsinkelsee (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Forsinkelse (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Fv. 109 fra Fredrikstad V 8,9 8,9 0 9, 0 10,8 +1,8 R 3,8 3,8 0 3, 9 5,7 +1,8 H + Buss 5,2 5,2 0 5, 3 6,1 +0,8 Fv. 109 fra Sarpsborg V 9,0 9,1 +0,11 9, 2 9,8 +0,6 R + Buss 3,8 4,0 +0,22 4, 1 4,7 +0,6 H 5,0 5,2 +0,22 5, 3 5,9 +0,6 AMFI Borg V 19,9 21,0 +1,11 18,,3 29,0 +10,7 R 14,7 15,8 +1,11 13,,2 23,8 +10,6 H 15,7 16,8 +1,11 14,,1 24,7 +10,6 Privat vei Ikke tatt med pga. lav trafikk og ingen endringer Vektet snitt kryss 6,25 6,62 +0,44 6, 7 9,4 +2,7 Beskrivelse/oppsummering Beregningene viser en økning i forsinkelse for så si alle svingebevegelser/tilfarter fra Alternativ 1 til Alternativ 2, både for morgen m og ettermiddagsrush. Det er beregnet en økning for de svingebevegelser/felt med kollektivtrafikk. Økningen er derimot størst i tilfarten AMFI Borg i ettermiddagsrush. Øvrige differanser er for det meste små. projects.cowiportal..com/ps/a031392/documents/3 Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

24 24/ /33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIMA Kryss 2 belastningsgrad og forsinkelse Tabell 47: Belastningsgrad for alternativer, kryss 2, 2025trafikk Kryss trafikk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativv 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Belastn.grad (01) Fv. 109 fra Fredrikstadd V 0,48 0,66 0,58 0,67 R 0,66 0,93 0,50 0,58 H + Buss 0,07 Eget kollektivfelt 0,13 Eget kollektivfelt Fv. 109 fra Sarpsborg V 0,25 0,47 R + Buss 0,25 0,24 0,47 0,39 H 0,18 0,20 0,34 0,35 Klokkergårdveien V 0,17 0,44 R 0,20 0,49 H 0,20 0,49 Hundskinnveien V 0,59 0,54 0,59 0,45 R 0,62 0,93 H 0,62 0,54 0,93 0,72 Vektet snitt kryss k 0,49 0,57 0,82 0,54 Beskrivelse/oppsummering I morgenrush viser beregningene økning i belastningsgrad fra Alternativ 1 til Alternativ 2. Totalt sett er krysset lavt belastet, men Fv. 109 fra Fredrikstad er meget sterkt belastet. For ettermiddagsrush er det en nedgang i belastningsgrader. Hundskinnveien er i Alternativ 1 meget sterkt belastet.

25 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 25/33 Tabell 48: 4 Forsinkelse for alternativer, kryss 2, 2025trafikk Kryss trafikk Morgenrush Alternativ 1 Alternativ 2 Ettermiddagsrush Alternativ 1 Alternativ 2 Arm / Svingebevegelse Forsinkelsee (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Forsinkelse (sek) Forsinkelse (sek) Differanse Fv. 109 fra Fredrikstad V 12,8 17,4 +4,66 12,,3 13,2 +0,9 R 8,4 28,3 +19, 9 7, 2 7,4 +0,2 H + Buss 6,5 4,0 2,5 6,44 4,0 2,4 Fv. 109 fra Sarpsborg V 10,5 13,,8 R + Buss 5,5 5,5 0 8, 8 7,0 1,8 H 4,9 4,9 0 5, 0 4,8 0,2 Klokkergårdveien V 23,9 21,,6 R 15,3 14,,0 H 16,3 15,,0 Hundskinnveienn V 13,0 11,5 1,5 15,,9 12,1 3,8 R 8,0 24,,0 H 9,5 7,8 1,7 25,,5 9,6 15,9 Vektet snitt kryss 9,9 14,2 +4,33 13,,7 8,9 4,8 For morgenrush er det beregnet en økning i forsinkelse fra Alternativ 1 til Alternativ 2, hvor særlig Fv. 109 fra Fredrikstad harr stor forsinkelse. Beskrivelse/oppsummering I ettermiddagsrush er det en nedgang i forsinkelse fra Alternativ 1 til Alternativ 2, særlig gjelder dette for Hundskinnveien. Totalt for morgen og ettermiddagsrush går krysset omtrent «i null», men kollektivtrafikken er beregnet til å få noe lavere forsinkelse ved stenging av Klokkergårdveien. projects.cowiportal..com/ps/a031392/documents/3 Prosjektdokumenter/Trafikk/Beregninger og rapport/a r Kollektivfremkommelighet fv. 109 Alvim.docx

26 26/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM Kryss 1 og 2 Kølengde Beregningene for kølengde viser: Kryss 1: Liten økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for morgenrush. Større økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for ettermiddagsrush. Ingen av kølengdene vurderes som kritiske mht. tilbakeblokkering mellom kryss/svingefelt, etc. Kryss 2: Økning i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for morgenrush, nedgang i kølengde fra Alternativ 1 til 2 for ettermiddagsrush. Følgende kølengder vurderes som kritiske mht. tilbakeblokkering mellom kryss/svingefelt, etc.: 1 Fv. 109 fra Fredrikstad viser tegn til tilbakeblokkering i enkelte tilfeller fra kryss 2 til kryss 1 i morgenrush. Kølengden (95 % percentil) er beregnet til rundt 175 meter, avstanden mellom kryssene er på ca. 160 meter. 2 Kølengdeberegninger viser at Hundskinnveien får tilbakeblokkering mot rundkjøring med ramper på/av E6 («Kryss 3» Figur 21) i enkelte tilfeller. Kølengden (95 %percentil) er beregnet til rundt 120 meter, avstanden mellom kryssene er på ca. 75 meter. Tilbakeblokkeringer slik de er beregnet for kryssene kan påvirke hhv. fremkommeligheten for trafikken i høyre felt (dvs. også buss) inn mot og gjennom kryss 1 i Alternativ 2. For Alternativ 1 vil det kunne gi negative konsekvenser for avviklingen i rundkjøringen med ramper på/av E6. Se for øvrig neste kapittel. Tilbakeblokkering Utdyping av beregningsresultater Kommentarer til beregninger og resultater I beregningene er ikke tilbakeblokkeringer hensyntatt (kryssene er beregnet som to «separate» kryss). Å angi forventet konsekvens i situasjoner hvor belastningsgraden er meget sterk (B > 0,9), og hvor avstanden mellom kryss er for kort til å håndtere køoppbygning, er problematisk. I virkeligheten vil trafikanter som opplever tilbakeblokkering gjennom rundkjøring/kryss (ved lave hastigheter) kunne begynne å vike for trafikanter de normalt ikke viker for, eller «flette» på andre måter enn hva de normalt sett ville gjort. Avviklingen går over til å bli ustabil ved belastningsgrader over 1,0, og en slik situasjon håndteres dårlig i teoretiske modeller. Det er relativt store utslag i beregningene for kryss 2 hvis man sammenligner Alternativ 1 med Alternativ 2. Dette skyldes bl.a. at trafikkveksten fram til 2025 gir mer trafikk i de feltene som viser «størst utslag» i beregningene, samt i sirkulasjonsarealet. I tillegg gir stenging av Klokkergårdveien en omfordeling av trafikk, og en noe annen geometrisk utforming av rundkjøring, som medfører endringer i «føreradferden» (eksempelvis for nødvendig tidsluke) i modellen.

27 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 27/ Tidligere utredninger Det foreligger en utredning som er benyttet for å supplere arbeidet med denne trafikkanalysen: «Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i byer i Østfold; Delrapport for Sarpsborg, Fredrikstad og Halden» (COWI, august 2011) Statens vegvesen Region øst, avdeling Østfold, engasjerte COWI til å utrede fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i byer i Østfold. Utredningen omfattet de fire største byene i Østfold; Moss, Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. Bakgrunnen for oppdraget var at Statens vegvesen skulle ha et grunnlag for å kunne prioritere hvordan kollektivmidler skal benyttes. Som en del av prosjektet ble det gjennomført GPSregistreringer, hvor GPSmottakere ble utplassert på et utvalg busser som trafikkerer bybussnettet i Sarpsborg, Fredrikstad og på Glommaringen. Figuren under viser forsinkelser på strekningen TindlundAlvim: Figur 41: Forsinkelser på strekningen TindlundAlvim (COWI, august 2011) Det er viktig å poengtere at forsinkelsene som ble registrert i 2011 er en annen «type» forsinkelse enn den som er beregnet i tilknytning til denne analysen. Registreringene fra 2011 er gjort med GPS for å kartlegge forsinkelse på flere ulike delstrekninger. Forsinkelsene er dermed ikke direkte sammenlignbare. Registreringene viser derimot at det er samsvar i den grad at forsinkelsene for buss i området er relativt små. Den registrerte forsinkelsen var rundt 5 sekunder i retning Sarpsborg, og i overkant av 10 sekunder i retning Fredrikstad. Konklusjonen den gang var at det ikke var behov for spesifikke kollektivtiltak utover den planlagte utvidelse av broen fra to til fire felt.

28 28/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 4.5 Samlet vurdering Tabellene under gir en samlet fremstilling av de beregnede alternativer: Tabell 49: Oppsummering resultater, Dagens situasjon (2011) konsekvens av stenging. Sammenligning av Alternativ 1 mot Alternativ 2 Dagens situasjon (2011) konsekvens av stenging Morgenrush Ettermiddagsrush Kryss 1 Noe dårligere avvikling for Alternativ 2, men krysset betegnes som lavt belastet i begge alternativer Forsinkelsen er beregnet til å bli noe høyere, også for felt med buss, i Alternativ 2 Noe dårligere avvikling for Alternativ 2. Krysset betegnes som lavt belastet i begge alternativer Forsinkelsen er beregnet til å bli høyere, også for felt med buss, i Alternativ 2 Kryss 2 Noe dårligere avvikling i Alternativ 2 sammenlignet med Alternativ 1. Krysset betegnes som lavt belastet i begge alternativer Beregning av forsinkelse viser ingen tydelig «trend», men går generelt noe opp i morgenrush. Det er derimot en nedgang i beregnet forsinkelse for felt med kollektivtrafikk/buss. Ingen tydelig «trend» belastningsgradene går noe opp og noe ned avhengig av alternativ og felt/svingebevegelse. Krysset betegnes som lavt belastet i begge alternativer Endring i forsinkelse viser heller ingen tydelige trekk, men går generelt noe ned i ettermiddagsrush. Det er en nedgang i beregnet forsinkelse for felt med kollektivtrafikk/buss Tabell 410: Oppsummering resultater, Fremtidig situasjon (2025) konsekvens av stenging. Sammenligning av Alternativ 1 mot Alternativ 2 Fremtidig situasjon (2025) konsekvens av stenging Kryss 1 Kryss 2 Morgenrush Noe dårligere avviklingsforhold i Alternativ 2 sammenlignet med Alternativ 1. Krysset betegnes som lavt belastet i begge alternativer Det er små endringer i beregnet forsinkelse, men det er noe høyere forsinkelse for Alternativ 2, også for felt med buss Noe dårligere avvikling. Krysset totalt (vektet snitt) betegnes som lavt belastet i begge alternativer, men Fv. 109 fra Fredrikstad er meget sterkt belastet og kan gi tilbakeblokkering Beregnet forsinkelse viser en generell økning ved stenging av Klokkergårdveien, men felt med buss har lavere forsinkelse Ettermiddagsrush Noe dårligere avvikling i Alternativ 2 (moderat belastet) kontra Alternativ 1 (lavt belastet) Forsinkelse viser en økning fra Alternativ 1 til Alternativ 2, særlig for tilfarten AMFI Borg. Det er også noe økning for svingebevegelser/felt med kollektivtrafikk/buss Noe forbedret avvikling. Krysset totalt (vektet snitt) betegnes som lavt belastet i begge alternativer, men Hundskinnveien er meget sterkt belastet i Alternativ 1 og kan gi tilbakeblokkering Beregnet forsinkelse viser en generell nedgang til Alternativ 2, tilsvarende også for felt med buss som har lavere forsinkelse i dette alternativet

29 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 29/33 Kollektivtrafikken vil totalt sett ha lavere forsinkelser gjennom kryssene i Alternativ 2 (hvor det er gjennomgående kollektivfelt i kryss 2) og kollektivfelt mellom kryss 1 og kryss 2. Beregningene gjennomført i sammenheng med denne analysen, kombinert med tidligere utredninger, viser derimot at forsinkelsene for kollektivtrafikk er relativt lav i dagens situasjon i området, og at den også vil være det i Alternativ 1. Når det gjelder trafikkavviklingen for øvrig trafikk er det ikke entydige resultater i «favør» av noen av alternativene. Stenging av Klokkergårdveien gir dårligere avvikling i kryss 1 både morgen og ettermiddag, og i kryss 2 i morgenrush. Stengingen vil derimot totalt sett medføre bedre avvikling i kryss 2 i ettermiddagsrush. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det er usikkerheter rundt trafikktall og fremtidig trafikkvekst, problematikk rundt potensiell tilbakeblokkering som ikke er vurdert, samt hva som blir de endelige geometriske løsninger på strekning og kryss. Det må derfor utføres mer detaljerte analyser av kryssløsning senere i prosessen. 5 Oppsummering Alternativer vurdert Det er gjort beregninger for to ulike alternativer; Alternativ 1 og Alternativ 2. Ingen av alternativene er i samsvar med «dagens geometri og veinett» gjennom området. Alternativ 2 består av et gjennomgående kollektivfelt gjennom rundkjøringen hvor Klokkergårdveien stenges. Metodikk Resultater, dagens trafikk (2011) Som følge av stenging av Klokkergårdveien i rundkjøringen vil trafikken i veinettet omfordeles. Det er gjort beregninger i SIDRA Intersection for makstime i morgenog ettermiddagsrush for å belyse konsekvensene av stenging av Klokkergårdveien, med vekt på belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Beregningene som er gjort mht. forsinkelse angir ikke direkte forsinkelse for bussene som følge av tiltaket, men en gjennomsnittlig forsinkelse for alle kjøretøyene i hver felt/svingebevegelse. Resultatene fra SIDRAberegningene viser at det er små forskjeller mellom alternativene i dagens situasjon, men jevnt over vil Alternativ 2 gi noe dårligere avviklingsforhold i begge kryss i både morgen og ettermiddagsrush. Begge kryss har belastningsgrader B < 0,7, og vurderes således til å ha gode avviklingsforhold. Det er relativt små avvik fra beregnet situasjon sammenlignet med beregninger av «dagens situasjon» gjennomført i 2011 (for de tilfarter som ikke endres vesentlig geometrisk/feltbruk). Fremkommeligheten for buss vil bli noe dårligere i kryss 1, mens den vil bli noe forbedret i kryss 2. Nedgangen i forsinkelse i kryss 2 er større en beregnet økning i kryss 1. Resultater, fremtidig trafikk (2025) Det er større forskjeller mellom alternativene for fremtidig situasjon. Generelt gir Alternativ 2 noe dårligere avviklingsforhold sammenlignet med Alternativ 1. Unntaket er for ettermiddagsrush i kryss 2 som viser en forbedring. Fv. 109 fra Fredrikstad og Hundskinnveien er meget sterkt belastet (B > 0,9) i hvert sitt alternativ, og vil kunne gi tilbakeblokkering til andre kryss.

30 30/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM Fremkommeligheten for buss vil bli noe dårligere i kryss 1, mens den vil bli noe forbedret i kryss 2. Nedgangen i forsinkelse i kryss 2 er større en beregnet økning i kryss 1. Annet Andre forhold ved analysen/alternativene som bør nevnes er: Fremtidig situasjon er beregnet med en trafikkvekst som trolig vil være lavere i morgen og ettermiddagsrush. Det er generelt usikkerheter knyttet til trafikktall og trafikkberegninger, fremtidig trafikkutvikling/trafikkfordeling, etc. Effekten av tilbakeblokkering på øvrige kryss er ikke vurdert som en del av denne analysen, og vil således kunne gi avvikende resultater. Tilbakeblokkeringer kan eventuelt vurderes som en del av en mer omfattende simulering i VISSIM e.l. Dersom det er ønskelig å gjennomføre en mer omfattende vurdering som inkluderer både forventet reisetid (eksempelvis for buss) og effekten av tilbakeblokkering, anbefaler COWI at det gjøres en modellering og analyse ved hjelp av et mikrosimuleringsprogram, f.eks. VISSIM. Her kan vei og kollektivnettet kodes opp detaljert og med mindre grad av «forenklinger» og eksempelvis reisetid (og dermed også forsinkelse) for bussene gjennom kryssene kan beregnes. Endelig geometrisk løsning for kryss 1, strekningen Fv. 109 og kryss 2 er ikke fastlagt, og analysen er basert på foreløpige tegninger/skisser utarbeidet som en del av prosjektet Ved stenging av Klokkergårdveien i den aktuelle rundkjøringen vil dette ventelig gi positive effekter for linjeføring og stigningsforhold for en g/svei (eventuell sykkelekspressvei) parallelt med fv. 109 forbi AMFI Borg. Andre effekter som en stenging av Klokkergårdveien vil kunne medføre er ikke vurdert i denne analysen. Dette kan eksempelvis være: Trafikanters opplevde «ulempe» som følge av omkjøring Trafikkavvikling i en situasjon med maksimal trafikk til/fra AMFI Borg, eksempelvis i sammenheng med julehandel eller andre «toppdager» for kjøpesenteret Eventuell konsekvens for trafikksikkerhet i kryss og veinettet som følge av geometriske endringer og omfordeling av trafikken Videre vurderinger Basert på punktene over bør det altså utføres mer detaljerte analyser av kryssløsning senere i prosessen.

31 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 31/33 6 Vedlegg Trafikktall og figurer fra «Trafikkanalyse fv. 109 Alvim Torsbekkdalen» (Sweco, september 2011)

32 32/33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM

33 KOLLEKTIVFREMKOMMELIGHET FV. 109 ALVIM 33/33 Hovedprinsipper feltbruk for beregnede alternativer. (For begge figurene er bevegelser/felt kun tillatt for buss vist med grønt). Alternativ 1 Alternativ 2

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3 STATENS VEGVESEN REGION SØR RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2 STATENS VEGVESEN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forutsetninger.

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS STØYUTREDNING STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer