Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2015 TILLEGGSNOTAT. Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris"

Transkript

1 Februar 2015 TILLEGGSNOTAT Til notat om prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris

2 Innledning I notat om Prioritering av trafikkgrupper på Gyldenpris er det presentert to alternativer for regulering og prioritering gjennom kryss 1 på Gyldenpris, samt forslag til ny løsning for kryss 3. I notatet anbefaler prosjektet alternativet som sikrer god fremkommelighet og trafikksikkerhet for både myke og harde trafikanter i kryss 1, men uten kollektivprioritering. I kryss 3 er det utfordringer knyttet til avviklingen i det nye krysset. Kollektivgruppen har kommet med innspill til løsningene som er presentert i nevnte notat. De fremmer ønske om kollektivprioritering i kryss 1 og tiltak for å forbedre avviklingen i kryss 3. Her presenteres: - To alternativer for kryss 3, med og uten ett ekstra kjørefelt - Justert forslag til gang- og sykkeltrafikken i kryss 1 - Vurdering av kollektivprioritering i kryss Figur 1; Oversiktskart, Gyldenpris. 2

3 Beskrivelse Kryss 3 - Michael Krohns gate og rampe mot Puddefjordsbroen/Fyllingsdalsveien Kapasitetsberegningene for dette krysset slik det opprinnelig var foreslått, viser at belastningen ligger tett opp mot maksimal kapasitet. Dette kan gi ustabil avvikling i perioder. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en alternativ løsning med et ekstra kjørefelt i retning fra Danmarksplass mot Laksevåg. Utvidelsen av tverrsnittet medfører en del endringer i kryssområdet som er oppsummert i tabellen på neste side. Utvidelse over mur Utvidelsen skaper behov for å øke høyden på dagens mur, nord for vegen. Smidt & Ingebrigtsen AS har vurdert dagens mur og foreslår at lastøkningen blir ivaretatt med en betongplate fra mur og innover i fortauets løsmasser, se vedlegg. Tiltaket er gjennomførbart slik Smidt & Ingebrigtsen foreløpig har vurdert tiltaket. Det er en del usikkerhet knyttet til grunnforholdene og nødvendig sikring av dagens murfot. Figur 2; Alternativ 1 for kryss 3. Mur vist med svart strek. Figur 3; Alternativ 2 for kryss 3. Tverrsnittet utvides med ett ekstra kjørefelt. Mur vist med svart strek. Utvidelse og sikring av dagens mur, vil gi en vesentlig forlenging av byggetiden. Det må påregnes at mye av arbeidet må utføres på kveld- og nattestid. Eksisterende bygninger svært nærme murfot, gjør at tiltakene i stor grad må utføres fra oversiden. Dette kan gi ekstra utfordringer og kostnader. 3

4 Utvidelsen vil også medføre en mer kompleks og kostbar byggeprosess. Det må forventes at arbeid knyttet til eksisterende og ny mur, vil gi trafikale konsekvenser og avviklingsproblemer i Michael Krohns gate. Trafikkavviklingen ellers i Gyldenprisområdet vil trolig også påvirkes i anleggstiden. En utvidelse av vegbredden vil medføre vesentlige tilleggskostnader knyttet til sikring av dagens murfot, tiltak for å ivareta lastøkning fra ny mur, i tillegg til grunnundersøkelser og prosjektering. Trafikkavvikling i kryss 3 I opprinnelig forslag viser kapasitetsberegninger ustabil avvikling for trafikk fra Danmarksplass mot Laksevåg, samt trafikk fra Løvstakktunnelen mot Laksevåg. Det er gjennomført ny kapasitetsberegning for kryss 3. Denne viser at en utvidelse med et ekstra kjørefelt i Michael Krohns gate, i retning fra Danmarksplass til Laksevåg, gir en reduksjon i belastningsgraden på de mest kritiske svingebevegelsene, og nærmer seg situasjon med stabil avvikling. Trafikkstrømmene med avviklingsproblemer i opprinnelig alternativ (fra Danmarksplass mot Laksevåg og fra Løvstakktunnelen mot Laksevåg), har i alternativ 2 en belastningsgrad på henholdsvis 0,83 og 0,84. Dette vil gi en akseptabel avvikling i krysset. Beregningene er vist i vedlegget. Sammenstilling av alternativene I tillegg til punktene nevnt over, vil alternativene medføre ulike endringer. Disse er oppsummert i tabellen under. Avvikling Linjeføring Tverrsnitt Grøntstruktur Gang Sykkel Alternativ 1 Alternativ 2 - Beregninger viser en reduksjon i belastningsgraden som nærmer seg en situasjon med stabil avvikling. Beregninger viser ustabil avvikling i perioder. Særlig dårlig avvikling for retning rett frem øst-vest og for venstresving fra Fyllingsdalsveien. Løsningen gir jevn og forutsigbar linjeføring gjennom krysset Alle kjørefelt får bredde 3,25m, fortau på min. 2,5m og sykkelfelt 1,5m. Deler av dagens vegetasjon og trerekke må fjernes. Det er fortsatt noe areal til å opparbeide ny grøntstruktur. Minst 2,5m brede fortau på hele strekningen. Gående er ikke i konflikt med syklende. Eget repos for sykkel ved krysningspunkt. God + Linjeføringen gjennom krysset kan være problematisk. Løsningen krever at sjåføren foretar en retningsendring i krysset. + Kjørefeltene får varierende bredder. Øst for krysset anlegges kjørefeltene med bredde 3,0m. Fortau reduseres til 2,0m bredde på nordsiden av vegen. - Alle registrerte trær og eksisterende vegetasjon må fjernes. Det er ikke nok areal til å opparbeide ny grøntstruktur. + Varierende bredde på fortau, generelt smalere enn i alternativ 1, men minimum 2,0 m. Konfliktpunkt ved krysningspunkt på nordsiden, hvor gående kan bli stående i sykkelfeltet og vente på grønt signal. + Ikke areal nok til å etablere repos for sykkel på nordsiden av vegen

5 Kollektiv Teknisk utstyr Øvrig vegutstyr fremkommelighet for sykkel. Dagens holdeplass med leskur opprettholdes som i dag. Dagens bomstasjon med tilhørende utstyr opprettholdes som i dag. Forslaget krever noe flytting og endring i skilt- og signalanlegg. Trafikkøyer og tilgjengelig sideareal sikrer areal til plassering og fundamentering av nødvendig vegutstyr. Dette gjør at syklister som skal rett frem kommer i konflikt med syklister som venter på grønt signal. Smale kjørefelt kan resultere i at tyngre kjøretøy kjører i sykkelfeltet. + Dagens holdeplass må bygges om til kantstopp. Leskur må fjernes og erstattes med informasjon på stolpe. + Utstyr og master for bomstasjonen må flyttes for å tilpasses det nye tverrsnittet. Utstyret må tilrettelegges for å fange opp trafikk i et ekstra felt. Dersom dagens halvportaler må anlegges som helportal, må disse tilpasses bygningenes fasade. + Forslaget krever at mesteparten av skilt-, signal- og bomanlegg, endres og flyttes. Siden det ikke blir tilgjengelige sidearealer ved en utvidelse, vil en få utfordringer knyttet til plassering og fundamentering av portaler til skilt og signal, utstyr til bomstasjonen og lysmaster. Det må forventes at disse vil beslaglegge areal på fortauet i enkelte punkter Kostnad En utvidelse av vegbredden vil medføre vesentlige tilleggskostnader knyttet til sikring av dagens murfot, tiltak for å ivareta lastøkning fra ny mur, grunnundersøkelser og prosjektering. Forlenging av byggetiden bidrar også til økte kostnader. Utstyr og master for bomstasjon må tilpasses et bredere tverrsnitt og flyttes. I tillegg kommer kostnader knyttet til ombygging av signalanlegg og skiltportaler, samt nattarbeid. Med bakgrunn i nevnte årsaker, vil alternativ 2 vil bli vesentlig dyrere enn alternativ 1. 5

6 Kryss 1 - Michael Krohns gate og Fyllingsdalsveien/Michael Krohns gate Figur 4; Ny utforming av kryss 1. Trafikkstrømmer gang og sykkel, kryss 1 I den justerte versjonen for kryss 1 er innspill fra kollektivgruppen innarbeidet, se figur 4. Syklister fra Puddefjordsbroen får eget filterfelt mot øst. Dette reduserer antall konflikter mellom gående og syklende, men gir krapp kurvatur for syklistene som skal videre østover. Sykkelfeltet trekkes også bak holdeplassen tidligere for å lette innkjøring for buss til holdeplassen. Systemet på trekantøyen er forenklet for å gi mer strømlinjeformet kryssing for fotgjengere. Ventearealene for overgangsfeltene er samlet på samme side av øyen i størst mulig grad. Dette gir et samlet areal med god størrelse. Arealknappheten gjør at venteareal for syklende blir mindre enn optimalt. Syklister risikerer da å komme i konflikt med andre syklister og gående som venter på grønt signal på trekantøyen. I arbeidet med å optimalisere gang- og sykkelstrømmene i kryss 1 er det også vurdert en løsning hvor gang- og sykkeltrafikken har byttet side. Dette gir en enkel kryssing for sykkeltrafikken med bedre oppstillingsplass, men for de gående blir gjenstående arealer svært små og trafikkstrømmen oppstykket og avbrutt. Denne løsningen gir også flere konfliktpunkter mellom gående og syklende, markert med sirkler i figur 5. Med bakgrunn i de uheldige konsekvensene av å bytte side for gang og sykkel, ble denne løsningen forkastet i en tidligere fase. Figur 5; Konfliktpunkter mellom gående og syklende. 6

7 Kollektivprioritering, kryss 1 Kollektivgruppen ønsker å forbeholde høyre felt (fra Laksevåg) for buss rett frem, i tillegg til høyresvingende trafikk, i fase 1. Dette er illustrert i figur 6. Figur 6; Kollektivtrafikk vist i blått, ordinær trafikk i grønt. Denne løsningen krever at trekantøyens bredde må reduseres med 3,25m, vist med svart skravur. Kollektivtrafikken vil ikke være i konflikt med fotgjengere og syklister i fase 1, men vil komme i konflikt med de myke trafikantene i fase 4. Dette fordi en ikke kan regulere høyrefeltet med rødt signal i fase 4, når venstrefeltet skal ha grønt. Signalreguleringen er illustrert i figur 7 og 8. Faseinndelingen er vist i kapasitetsberegningene i vedlegget. Figur 7; Signal i fase 1, ved kollektivprioritering. Figur 8; Ulovlig signal for fase 4. 7

8 Oppsummering En utvidelse av tverrsnittet i kryss 3, forventes å sikre stabil avvikling i krysset. Utvidelsen med et ekstra felt er gjennomførbar, men gir negative konsekvenser blant annet i forhold til kjørefelt- og fortausbredder, linjeføring, grøntstruktur, løsning for syklister og bussholdeplass. Utvidelsen medfører også ekstra kostnader. Fotgjengerstrømmene i kryss 1 er nærmere vurdert i notatet. Opprinnelig forslag anbefales i stor grad opprettholdt. Det anbefales ikke å tilrettelegge for kollektivprioritering fra Laksevåg mot Danmarksplass i kryss 1. Vedlegg Tegning 001 Kryss 1 Tegning Kryss 3, alternativ 1 Tegning Kryss 3, alternativ 2 Notat, Mur mot Damsgårdsveien, Smidt & Ingebrigtsen AS Kapasitetsberegninger, SWECO 8

9

10

11

12

13

14

15 memo04.docx NOTAT Carl Konows gate tilleggsvurdering av signalanlegg med ny tilrettelegging for sykkel og buss. Dette notatet er et tilleggsnotat til notatet «Notat_Carl Konows gate_140812» og «Tillleggsnotat_Carl Konows gate_140902». Dette notatet beskriver forholdene i kryss 243 med noen endringer i kryssutformingen og eget kollektivfelt. Kryss 242 Kryss 245 Kryss 243 Figur 1 Flyfoto av strekningen Kapasitetsberegningen er utført på samme måte som de tidligere vurderte alternativene. 1 (4) S w e co No r g e AS AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tillleggsnotat_carl konows gate_ii_ docx

16 memo04.docx Krysset (243) Michael Krohns gate x Fyllingsdalsveien Det er beregnet et nye forslag til kryssløsning i kryss 243 (alternativ 5) med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate. Det er beregnet tømming til midten for alle fotgjengergrupper. Alternativ 5 I dette alternativet er høyresvingende biler fra Michael Krohns gate regulert i T-krysset mens busser krysser sykkel- og fotgjengerbevegelsen i et tilrettelagt opphøyd gangfelt. Faseinndelingen er vist i figur 2. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 2 Faser alt. 5 Alternativ 5 uten fotgjenger over Michael Krohns gate Alternativet er det samme som i alternativ 5 men fotgjengerkryssingen over Michael Krohns gate er fjernet. Faseinndelingen er vist i figur 3. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 3 Faser alt. 5 uten fotgjenger over Michael Krohns gt. 2 (4) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tillleggsnotat_carl konows gate_ii_ docx

17 memo04.docx Kryss 243 Michael Krohns gate x Fyllingsdalesveien Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset Michael Krohns gate vest Ramper Fyllingsdalsveien Michael Krohns gate øst Rett Frem Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett frem Dagens situasjon 0,67 0,27 0,76 0,39 0,47 0,75 Foreslått alternativ 5 0,59 0,78 0,96 0,09 0,42 0,98 Foreslått alternativ 5 uten fotgjenger 0,56 0,74 0,92 0,09 0,64 0,93 Figur 4 Belastningsgradet for svingebevegelsene i kryss 243 med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate Beregningen er utført for ettermiddagsrush (15-16) med omløpstider på 80 sekunder Som vist i figur 4 gir alternativ 5 med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate en belastningsgrad på over 0,9 i to tilfarter. Alternativ 6 to felt i Michael Krohns gate øst, med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate Alternativet er det samme som i alternativ 5 med og uten fotgjengerkryssingen over Michael Krohns gate men Michael Krohns gate er utvidet med et ekstra felt i fra øst. Faseinndelingene er vist i figurene 5 og 6. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 5 Faser alt. 6 med fotgjenger og 2 felt i Michael Krohns gt. 3 (4) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tillleggsnotat_carl konows gate_ii_ docx

18 memo04.docx Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 6 Faser alt. 6 uten fotgjenger med 2 felt i Michael Krohns gt. Kryss 243 Michael Krohns gate x Fyllingsdalsveien Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset med 2 felt i fra øst Michael Krohns gate vest Ramper Fyllingsdalsveien Michael Krohns gate øst Rett Frem Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett frem Dagens situasjon 0,67 0,27 0,76 0,39 0,47 0,75 Foreslått alternativ 6 med fotgjenger 0,59 0,68 0,84 0,08 0,42 0,83 Foreslått alternativ 6 uten fotgjenger 0,56 0,65 0,80 0,09 0,64 0,79 Figur 7 Belastningsgradet for svingebevegelsene i kryss 243 med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate og 2 felt i Michael Krohns gate øst Beregningen er utført for ettermiddagsrush (15-16) med omløpstider på 80 sekunder Som vist i figur 7 gir alternativ 6 med 2 felt i Michael Krohns gate øst en belastningsgrad på ca. 0,8 både med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate. Konklusjon En utvidelse med et ekstra felt i Michael Krohns gate øst gir en reduksjon i belastningsgraden og nærmer seg en situasjon med stabil avvikling. Belastningen i krysset ligger på ca. 0,8 både med og uten fotgjenger over Michael Krohns gate. Løsningen uten fotgjenger er noe bedre enn løsningen med fotgjenger. 4 (4) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tillleggsnotat_carl konows gate_ii_ docx

19 memo04.docx NOTAT Carl Konows gate tilleggsvurdering av signalanlegg med ny tilrettelegging for sykkel. Dette notatet er et tilleggsnotat til notatet «Notat_Carl Konows gate_140812». Dette notatet beskriver forholdene i de tre kryssene i Carl Konows gate med noen endringer i kryssutformingen og krav om at høyersvingende biler ikke skal kjøre i konflikt med syklende i sykkelfeltet. Det er gjort et unntak i krysset med Tverrvegen, hvor biler svinger til høyre over sykkelfeltet i samme fase som de syklende. Kryss 242 Kryss 245 Kryss 243 Figur 1 Flyfoto av strekningen Kapasitetsberegningen er utført på samme måte som de to tidligere vurderte alternativene, med isolerte beregninger for hvert av kryssene, men krysset mellom Tverrveien x Carl Konows gate x Michael Krohns gate er beregnet som to separate, men samkjørte, T-kryss. 1 (5) S w e co No r g e AS AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tilllegsnotat_carl konows gate_ docx

20 memo04.docx Kryss Tverrveien x Carl Konows gate x Michael Krohns gate Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Figur 2 Faser i krysset 242 med sykkel. Røde piler viser sykkelbevegelser. Figur 2 viser faseinndeling for nytt alternativ med sykkelbevegelser og figur 3 viser resultater fra kapasitetsberegningene for dagens situasjon og foreslått alternativ med sykkelløsning.. Kryss 242 Tverrveien x Carl Konows gate x Michael Krohns gate, vestre del av krysset Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset Carl Konows gate vest Tverrveien Michael Krohns gate øst Venstresving Rett frem Høyresving Venstresving Rett Frem Høyresving Dagens situasjon 0,89 0,89 0 0,89 0,30 0,30 Nytt alternativ 0,67 0,67 0 0,67 0,34 0,34 Kryss 242 Tverrveien x Carl Konows gate x Michael Krohns gate, østre del av krysset Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset Michael Krohns gate vest Ramper Puddefjordsboen Michael Krohns gate øst Rett Frem Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett frem Dagens situasjon 0,60 0,60 0,60 0,03 0,57 0,39 Nytt alternativ 0,80 0,18 0,66 0,12 0,80 0,32 Figur 3 Belastningsgradet for svingebevegelsene i kryss 242 Beregningene er utført for ettermiddagsrush (15-16) med omløpstider på 80 sekunder. Som vist i figur 3 gir det nye alternativet med tilrettelegging for sykkel ingen overbelastning i noen av kryssene i motsetning til tidligere foreslåtte alternativer der krysset ble overbelastet. 2 (5) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tilllegsnotat_carl konows gate_ docx

21 memo04.docx Krysset (245) Michael Krohns gate x Damsgårdtunnelen Med kravet om konfliktfri høyresving får en disse fasene, vist i figur 4. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Figur 4 Faser i krysset 245 Kryss 245 Michael Krohns gate x Damsgårdtsunnelen Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset Michael Krohns gate vest Ramper Damsgårstunnelen Michael Krohns gate øst Rett Frem Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett frem Dagens situasjon 0,61 0,61 0,61 0,17 0,61 0,21 Nytt alternativ 0,65 0,65 0,61 0,19 0,67 0,21 Figur 5 Belastningsgrader for svingebevegelsene i kryss 245 Beregningene er utført for ettermiddagsrush (15-16) med omløpstider på 80 sekunder. Beregningene viser akseptable avviklingsforhold i dette krysset, men forutsetter kun 8 sekunder grønntid for syklistene. 3 (5) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tilllegsnotat_carl konows gate_ docx

22 memo04.docx Krysset (243) Michael Krohns gate x Fyllingsdalsveien Det er beregnet 2 nye forslag til kryssløsning i kryss 243 (alternativ 3 og 4). I begge løsningene er det beregnet tømming til midten for alle fotgjengergrupper. Alternativ 3 I dette alternativet er høyresvingen fra Michael Krohns gate uregulert, og kryssende sykkel- og fotgjengerbevegelser er tilrettelagt med opphøyd gangfelt. Faseinndelingen er vist i figur 6. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 6 Faser alt. 3 Alternativ 4 I alternativ 4 er det etablert et kollektivfelt i høyresvingen fra Michael Krohns gate. I dette alternativet er fotgjengerkrysningen signalregulert. Faseinndelingen er vist i figur 7. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 7 Faser alt. 4 4 (5) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tilllegsnotat_carl konows gate_ docx

23 memo04.docx Kryss 243 Michael Krohns gate x Fyllingsdalesveien Belastningsgrader svingebevegelsene i krysset Michael Krohns gate vest Ramper Fyllingsdalsveien Michael Krohns gate øst Rett Frem Høyresving Venstresving Høyresving Venstresving Rett frem Dagens situasjon 0,67 0,27 0,76 0,39 0,47 0,75 Foreslått alternativ 3 0,55 0,2 0,91 0,09 0,47 0,91 Foreslått alternativ 4 0,57 0,28 0,96 0,09 0,38 0,94 Figur 8 Belastningsgradet for svingebevegelsene i kryss 243 Beregningene er utført for ettermiddagsrush (15-16) med omløpstider på 80 sekunder Som vist i figur 8 gir både alternativ 3 og alternativ 4 en belastningsgrad på over 0,9 i to tilfarter. Konklusjon De nye forslagene for sykkelløsninger gir ikke overbelastning i noen av kryssene. Belastningen i kryss 243 ligger tett oppunder 1 som vil kunne gi ustabil avvikling i perioder. Løsningene gir ikke god framkommelighet for syklende mot øst, da de har kort grønntid i alle signalanleggene. 5 (5) NOTAT AG p:\141\ varl konowsgt. - vurdering av signalanlegg\08 rapporter - notater\02 notater\tilllegsnotat_carl konows gate_ docx

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat

Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging Notat Fv. 280 Fyllingsvegen og Fv. 582 Carl Konows gate Risikokartlegging 18.06.15 Notat Innledning Statens vegvesen er i gang med å utarbeide reguleringsplan for opprusting av veg og etablering av fortau langs

Detaljer

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger

Bussvei2020 på Nord-Jæren. Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Bussvei2020 på Nord-Jæren Helge Ytreland Plan og forvaltning, Stavanger Historikk og bakgrunn I 2007 startet arbeidet med «KVU for transportsystemet på Jæren» Levert første gang 2009 Endelig levert i 2012

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

KONSEKVENSER AV BUSSVEI FORBI SCANCHE-OLSEN BYGGET I FULLT PROFIL

KONSEKVENSER AV BUSSVEI FORBI SCANCHE-OLSEN BYGGET I FULLT PROFIL Oppdragsgiver: Oppdrag: 60323804 Fv 44 Bussvei Kvadrat Ruten. Reguleringsplan Dato: 11.05.2017 Skrevet av: Kristoffer Dørheim Kvalitetskontroll: Martin Mitchell KONSEKVENSER AV BUSSVEI FORBI SCANCHEOLSEN

Detaljer

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate

Middels kompleksitet. Lav kompleksitet. Tre felts gate uten holdeplass. To felts gate 27 29 30 31 20 22 23 10 26 11 25 28 17 18 19 21 24 36 35 34 33 32 12 9 8 7 13 14 15 16 6 5 4 Høy kompleksitet med midtstilt løsning 3 Middels kompleksitet 2 Lav kompleksitet 1 Tre felts gate uten holdeplass

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN DELSTREKNING 2: MINDEMYREN DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 64860000 Grunnlagsnotat Vedlegg til planbeskrivelsen Forord Dette grunnlagsnotatet

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg

Saksframlegg. Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Saksframlegg Ny standard for utforming av bussholdeplass på kommunal veg Arkivsak.: 13/32707 Forslag til vedtak: Ved oppgradering eller etablering av nye holdeplasser på kommunal veg benyttes kantsteinstopp

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående? Michael Sørensen og Alena Erke Transportøkonomisk institutt, Oslo Fagmøte, Miljøvennlig bytransport Vegdirektoratet, 28. august

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2 STATENS VEGVESEN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forutsetninger.

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring Trondheim, 31. august 2015 Til sak 11/44417-111, Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering - begrenset høring er våre innspill som følger:

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka

V123 Kollektivhåndboka V123 Kollektivhåndboka Tilrettelegging for kollektivtransport på veg og gate Per Frøyland Vegdirektoratet 2-dagers kurs i kollektivtransport, Region vest 21.-22. januar 2015 Disposisjon presentasjon Innledning

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka. Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst

V123 Kollektivhåndboka. Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst V123 Kollektivhåndboka Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst Disposisjon presentasjon Innledning Arbeidsform for V123 Hovedtrekkene i endringene Strukturen Holdeplasser Plassering Holdeplasstyper

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17:

Innledning Kommunalstyret for byutvikling fattet følgende flertallsvedtak i møte , sak 250/17: Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for byutvikling Transportplanavdelingen Dato: 23.10.2017 Avklaring av vedtak vedrørende høring av plan 2589 Detaljregulering for fv. 411, Dusavikveien G/S-tiltak

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien En av Oslos travleste gater Planområde Lengde ca 1000 m ÅDT ca 8000 Trikk på hele strekningen Oslos (og Norges?) tettest befolkede område Hva er Bogstadveien Gata

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Solheimsgaten Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Bergen, 30.1.2015, revidert 1.4.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 2.1 OVERSIKT OVER

Detaljer

Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og vedlikehold. Håndbok 142 VEILEDNING

Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og vedlikehold. Håndbok 142 VEILEDNING Trafikksignalanlegg Planlegging, drift og vedlikehold VEILEDNING Håndbok 142 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen 2007 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka

V123 Kollektivhåndboka V123 Kollektivhåndboka Tilrettelegging for kollektivtransport på veg og gate Per Frøyland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Steinar Simonsen, Statens vegvesen Region midt 2-dagers kurs i kollektivtransport,

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK Notat Dato: 2017-01-11 Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

N- 06/07 NOTAT. Vurdering av signalregulering i Oalsgaten. Ørjan Tveit. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk

N- 06/07 NOTAT. Vurdering av signalregulering i Oalsgaten. Ørjan Tveit. SINTEF Teknologi og samfunn. Transportsikkerhet og -informatikk N- 06/07 NOTAT Vurdering av signalregulering i Oalsgaten Ørjan Tveit SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Juni 2007 NOTAT GJELDER SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds Farver og striber Gode cykeltiltag i bykryds Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Mandag den 22. august 2011 (Norsk præsentation) Civilingeniør, ph.d.

Detaljer

Dansk cykelsti Noe for Norge?

Dansk cykelsti Noe for Norge? Dansk cykelsti Noe for Norge? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Avdeling for sikkerhet og miljø Den nasjonale sykkelkonferansen Oslo, 14. oktober 2014 Bakgrunn for presentasjon

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim. Alternativ 7. Rapport for Stavanger kommune. STava

Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim. Alternativ 7. Rapport for Stavanger kommune. STava Trafikkanalyse Rv. 509 Ragbakken vest Bråde og Madla Revheim Alternativ 7 Rapport for Stavanger kommune STava Revisjon 00 Dato 2014-11-13 Utført av MSEC Kontrollert av LOØ Godkjent av LOØ Referanse 1350006880

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Kurs i sykkelveginspeksjoner og sykkelplanlegging Sandvika 2013 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal

Detaljer

NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG MARKEGATA

NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG MARKEGATA Til: Florø kommune v/rolf Bjarne Sund Fra: Guro Steine, Audun Kvam Kopi: [Kopi] Dato: 2012-01-23 Oppdrag: 526416 KDP Florø - Tema 2 - grønstruktur/hamn/trafikk NY KORT VEGLENKE MELLOM HAVRENESVEGEN OG

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Midtstilt sykkelfelt

Midtstilt sykkelfelt Midtstilt sykkelfelt Effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april 2013 Bakgrunn for

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering...

1 Innledning DAGENS TRAFIKKSITUASJON Overordnet vegnett Lokalvegnettet Planområde Avkjørsler og parkering... Oppdragsgiver: Skjøndals Eiendom AS Oppdrag: 532755 Reguleringsplan for Damsgårdsveien 119 og 121 Dato: 2013-04-03 Skrevet av: Linda Telle Kvalitetskontroll: TRAFIKKNOTAT INNHOLD 1 Innledning...1 2 DAGENS

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer