Trafikkanalyse Nesttun terminalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse Nesttun terminalområde"

Transkript

1 Trafikkanalyse Nesttun terminalområde 15.mai 2010

2 Side: 2 av 21

3 Side: 3 av 21 Forord I forbindelse med omleggingen av Nesttun terminal og sentrumsområdet i Nesttun som følge av videreføring av Bybanen, blir det utarbeidet en ny reguleringsplan for området. Et sentralt punkt i denne er omlegging av kjøremønsteret i terminalområdet; kryss sør for terminalen blir reservert kollektivtransport og taxi, og all annen trafikk blir kanalisert langs vestsiden av Nesttuneleva til Sanddalsvegen og krysset Nesttunvegen-Sanddalsvegen nord for terminalen. Som følge av denne omleggingen er det kommet ønske om en faglig vurdering av hvordan denne omleggingen vil virke inn på tilkomst og utkjøring fra Nesttun sentrum. Det er i den forbindelse foretatt en trafikktelling (onsdag 10. mars) i morgenrushet og ettermiddagsrushet i terminalområdet. Denne har, sammen med eksisterende trafikkmålinger, dannet grunnlag for å angi trafikkvolum i dagens situasjon og etter omlegging, og for å beregne kapasitet i krysset Nesttunvegen-Sanddalsvegen etter omlegging. Trafikktellinger og utarbeiding av rapport er utført av Norconsult AS, mens siv.ing. Helge Hopen har stått for kapasitetsberegningene. Det ble engasjert fire studenter til å foreta trafikktellinger. Takk til siv.ing. Knut Sagen og siv.ing. Finn Mellum, begge Norconsult, for gode kommentarer undervegs. Oppdragsleder har vært Pelle Engesæter. Bergen 15. mai 2010.

4 Side: 4 av 21

5 Side: 5 av 21 1 Innledning Bakgrunn Trafikktellinger Område- og situasjonsbeskrivelse Dagens situasjon Registrert trafikkvolum Belastningsgrad i dag Automatiske tellinger Framtidig situasjon i terminalområdet...19

6 Side: 6 av 21

7 Side: 7 av 21 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Ny reguleringsplan terminalområdet Området er i dag regulert i plan nr Reguleringsplan for Nesttun sentrale deler. Denne viser adkomst til parkeringshuset i dagens veiløp, kryss like nord for Nesttun sentrum. I forbindelse med framføring av Bybanen videre sørover fra Nesttun, byggetrinn 2, vil dette krysset bli omgjort og all annen trafikk enn busser og drosjer vil bli kanalisert til kryss nord for terminalen, kryss Nesttunveien- Sanddalsvegen. Dagens veg vil få ny trasé mellom Nesttunelva og terminalens østside. På en kort strekning av sørgående felt vil det være holdeplass for buss. I nordgående felt vil det bare være vanlig biltrafikk. Trafikken på den nye traseen vil komme i tillegg til trafikken fra Sanddalsvegen. Figur 1 Nytt kjøremønster ved Nesttun terminal i ny reguleringsplan (2010)

8 Side: 8 av 21 Trafikkvolum og kapasitet i dag og etter omlegging av kryss i terminalområdet For å kunne si noe om hvordan omleggingen av kryss i terminalområdet vil virke inn på tilkomst og utkjøring fra Nesttun sentrum, er det foretatt henholdsvis en enkel registrering av dagens trafikkvolum og enkel kapasitetsberegning med dagens trafikk, samt en beregning av trafikkvolum og kapasitet etter omlegging av kryssene. Utkjøringen i Sanddalsvegen ligger tett inntil det signalregulerte krysset (i dag trafikkstyrt) mellom Sanddalsvegen og Nesttunvegen, slik at utkjøringen kan bli en del av det signalregulerte krysset. Med utgangspunkt i denne kryssutformingen og prognoser for trafikken er det foretatt en forenklet kapasitetsberegning av kryssområdet. Ved hjelp av kapasitetsmodellen Sidra er det utført kapasitetsberegning av eksisterende signalkryss nord og sør for Nesttun Terminal. Effekten av en signalprioritert Bybane er ikke inkludert i analysen. Beregningene er utført på grunnlag av makstimeverdier morgen og ettermiddag i de to kryssene. Makstimeverdiene varierer noe mellom kryssene, men er i grove trekk fra om morgenen og 1545 og 1645 om ettermiddagen. Nyskapt trafikk som følge av boligutbygging i området og økt innfartsparkering i forbindelse med Bybanen, inngår ikke i beregningene. RESULTAT Beregningene viser følgende: Det er i dag ikke kapasitetsproblemer i terminalområdet Krysset Nesttunvegen-Sanddalsvegen vil etter omlegging få en trafikk som ligger helt opp mot den teoretiske kapasiteten i ettermiddagsrushet. Som en følge av dette må det påregnes noe kødannelser i krysset, som følge av ny tilførsel av trafikk fra sør (Nesttun sentrum). Forutsetninger Beregningene er foretatt med utgangspunkt i dagens trafikkvolum i området basert på tellinger onsdag 10.mars kl og kl Signallys i forbindelse med Bybanen er ikke inkludert i analysen. Beregnet kapasitet vil derfor bli noe lavere enn reell kapasitet i fremtidig situasjon

9 Side: 9 av Trafikktellinger Manuelle tellinger Det er foretatt manuelle trafikktellinger ved lyskryss like sør og nord for nåværende bussterminal (som skal bli Bybaneterminal når Bybanen starter opp i juni 2010). Tellingen ble utført onsdag 10.mars 2010 mellom klokken og 09.00, og kl og Til å utføre tellingen ble det engasjert fire studenter fra Universitet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole. Til stede i området var også en medarbeider fra Norconsult som gjorde observasjoner av trafikken i området og førte tilsyn med tellingen. Det var gode kjøreforhold på telledagen. Tellingene ble utført ved hjelp av et avkryssingsskjema hvor tellerne krysset av for samtlige svingebevegelser i kryssene (rett fram bevegelser og av-/påkjøringer). Telleperiodene var inndelt i 15 minutters intervaller. Automatiske tellinger Det ble ikke foretatt egne automatiske tellinger for dette oppdraget. Vegvesenet frarådde bruk av lasertelling i området på grunn av faren for opphopning av biler og stillestående trafikk foran de to lyskryssene, noe som ville ødelegge for lasertelling. Det er i stedet benyttet telledata fra to sløyfemålinger plassert henholdvis like sør for Hopsbroen (Nesttunveien) og ved Hardangerkryss sør (se figur 1). Ved Hopsbroen ble det utført telling i 2008, ved Hardangerkryss sør i 2008 og Telledata er gjennomsnittlige timesverdier for alle timene det er telling for. Figur 2 Kart som viser tellepunktene Tellesløyfen ved Hopsbroen antas å registrere omtrent ( omtrent da det går noe trafikk inn/ut Hovdenvegen) den samme trafikken som blir registrert ved manuell telling i krysset Nesttunvegen- Sanddalsvegen (kryss nord for terminalen). Mellom tellesløyfen ved Hardangerkryss sør og krysset like sør for terminalen hvor det ble telt manuelt, er det flere muligheter for på- og avkjøring (bla Gamle Hardangerveien, avkjørsel til parkering for Nesttun senter og Stasjonsvegen). Det vil si at registreringene fra denne sløyfen ikke fanger opp av- og påkjørsler som skjedde mellom tellepunktet og krysset sør for terminalen. Dersom en forutsetter omtrent lik av- og påkjøring på strekningen, vil ikke dette medføre vesentlig usikkerhet mht verdier. Automatiske tellinger foregår over en lengre tidsperiode (f.eks 1 år) og fanger således opp trafikkvariasjonene som opptrer i løpet av et år. Manuelle tellinger gjelder i prinsippet kun for den dagen de ble utført (det er følgelig viktig at den valgte dagen er en mest mulig normal dag). 1 Den opprinnelige telledatoen var onsdag 24.februar. Natt til den 24. kom det usedvanlig mye snø (i tillegg til den som alt var der) med påfølgende dårlige kjøreforhold. Det ble likevel gjort en telling om morgenen fra kl til kl Denne tellingen blir benyttet som et supplement til tellingen onsdag 10.mars. Det ble ikke foretatt telling om ettermiddagen den 24.februar grunnet antatt ekstraordinære kjøreforhold.

10 1.3 Område- og situasjonsbeskrivelse NOTAT Side: 10 av 21 De to kryssene som er omfattet av tellingene ligger henholdsvis like nord og sør for bussterminalen (Bybane-terminalen) på Nesttun. Begge kryssene er trafikkstyrte lyskryss og ligger på Nesttunveien (fv582). Krysset sør for terminalen er et T-kryss med inn-/utkjøring mot øst til/fra parkeringshus, Meny og med tilgang til Nesttun sentrum. Krysset nord for terminalen har inn-/utkjøring mot øst fra/til Sanddalsvegen, og bensin-stasjoner og boligfelt mot vest. Busser fra nord krysser her Nesttunveien for å kjøre inn på terminalen. Busser fra sør som skal til terminalen svinger til høyre i krysset og inn på terminalen. Busser som skal i retning sør og nord fra terminalen kjører i dag ut fra krysset sør for terminalen, disse bussene bruker samme utkjøringsfelt som biler som kommer fra P-anlegget og området ved Meny. Figur 3: Oversiktsbilde med markering av de aktuelle kryssområdene og plassering av trafikktellere

11 Side: 11 av 21 2 DAGENS SITUASJON 2.1 Registrert trafikkvolum Trafikktellingene onsdag 10.mars viser at trafikkvolumet i terminalområdet øker kraftig fra kl til for deretter å ligge på et jevnt over høyt volum fram mot kl Tendensen fra kl er stigende trafikk. Trafikken i denne perioden er i hovedsak nord- og sørgående trafikk som kjører gjennom de to kryssene. En vesentlig andel av trafikken i perioden er busser. I denne perioden er det langt større trafikkvolum ved kryss sør for terminalen enn nord for, dette framgår av figur 4. Mellom kl og er det høyest trafikkvolum rundt kl Det er en økning i trafikken fra rundt kl til Etter kl avtar trafikken raskt. Trafikken nord for terminalen har et noe mer ujevnt trafikkvolum enn sør for terminalen (jf figur 5). Figurene 4 og 5 viser samlet antall lette biler (personbiler og mindre varebiler) som passerte gjennom de to kryssene onsdag 10. mars Dette inkluderer trafikk rett fram, samt høyre- og venstresvinger Antall biler Klokkeslett Kryss nord for terminal Kryss sør for terminal Samlet trafikk i området Figur 4. Registrert biltrafikk (lette biler) i terminalområdet kl 07-09, onsdag 10. mars Antall biler Klokkelslett Kryss nord for terminal Kryss sør for terminal Samlet trafikk i området Figur 5. Registrert biltrafikk (lette biler) i terminalområdet kl 15-17, onsdag 10. mars 2010

12 Side: 12 av 21 Gjennomsnittverdier I snitt passerte det i begge retninger mellom kl og biler (alle kategorier) i kryss sør for terminalen og 228 nord for terminalen. Mellom kl 15 og 17 passerte det i snitt henholdsvis 290 og 273 biler i de to kryssene. Det er gjennomgående mest trafikk i krysset sør for teminalen, og i perioden mellom kl 15 og 17. sjekk om dette gjelder kun Nesttunvegen eller om det også gjelder inn og utkjøring Tabell 1 Gjennomsnittlige passeringer pr 15. minutt i terminalområdet Gjennomsnittlige passeringer pr 15.minutt Kryss sør for terminal Kryss nord for terminal kl kl kl kl Mot nord - lette biler Mot sør - lette biler Mot nord - tunge biler Mot sør - tunge biler SUM passering terminalområdet Kryss sør for terminalen Registrerte trafikktall i største time morgen og ettermiddag er vist i figur 6. Om morgenen i retning Bergen er ca 15 prosent av trafikken tungtrafikk og i all hovedsak busser. Om ettermiddagen er andelen tungtrafikk/ busser mindre, men det er mer trafikk med lette biler. Trafikkvolumet er spredt mer over tid om ettermiddagen enn om morgenen. De 50 som krysser to av kryssarmene er anslått antall fotgjengere (disse er ikke registrert). Makstime morgen kl Makstime ettermiddag kl Figur 6. Registrert trafikkvolum (kj/time) i største time i krysset Nesttunveien-Nesttun sentrum

13 Side: 13 av 21 Tabell 2 nyanserer figur 5 og viser hvordan trafikken fordeler seg på hele timer i krysset sør for Nesttun terminal i de to telleperiodene. Det gjøres oppmerksom på at sum timestrafikk i tabellen kan avvike noe fra det som blir vist som til som største time i figur 6 som er identifisert som den timen som har det største trafikkvolumet, uavhengig av hele timer som er det som er vist i tabell 2. Tabellen viser at det samlet i begge retninger er mer trafikk mellom kl 15 og 17, enn mellom kl 07 og 09. Tabell 2 Timestrafikk manuell telling ved kryss Nesttun sentrum nord RETNING NORD Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge biler biler biler biler biler biler biler biler Nesttunveien rett fram Nesttunveien sving mot høyre (øst) Høyresving fra øst mot nord Sum timestrafikk Sum lette og tunge kjøretøy RETNING SØR Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge biler biler biler biler biler biler biler biler Nesttunveien rett fram Venstresving fra nord (mot øst)) Venstresving fra øst mot sør Sum timestrafikk Sum lette og tunge kjøretøy Sum begge veier Sum lette og tunge kjøretøy

14 Side: 14 av 21 Kryss nord for terminalen Registrerte trafikktall i største time morgen og ettermiddag er vist i figur 7. Det er gjennomgående noe mindre trafikkvolum i krysset nord for terminalen enn krysset sør for. Andelen tungtrafikk er noe mindre om morgenen, noe som i hovedsak skyldes at det kommer mange busser fra sør som har Nesttun terminal som endestopp (matebusser, lokalbusser). Makstime morgen kl Makstime ettermiddag kl Figur 7. Registrert trafikkvolum (kj/time) i største time i krysset Nesttunveien-Sanddalsvegen

15 Side: 15 av 21 Tabell 3 nyanserer verdiene som framkommer i figur 7. Tunge biler som har høyresving fra sør i trafikk mot nord er hovedsakelig busser som kommer fra sør og skal inn på terminalen med passasjerer fra sør. Likeledes er en stor andel tunge biler som kommer fra nord, busser som svinger inn på terminalen, men som ble registrert som rett fram trafikk 2. Tabell 3 Timestrafikk manuell telling kryss Nesttunveien-Sanddalsvegen RETNING NORD Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge biler biler biler biler biler biler biler biler Rett fram mot nord Høyresving fra sør Venstresving fra sør Høyresving fra øst mot nord Venstresving fra vest mot nord Sum timestrafikk Sum lette og tunge kjøretøy RETNING SØR Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge Lette Tunge RETNING SØR biler biler biler biler biler biler biler biler Nesttunveien rett fram Høyresving fra nord Venstresving fra nord Høyresving fra vest mot sør Venstersving fra øst mot sør Sum timestrafikk Sum lette og tunge kjøretøy Sum begge veier Sum lette og tunge kjøretøy Belastningsgrad i dag Kryss sør for terminalen Trafikksituasjonen i krysset sør for Nesttun terminal er i de travleste rushtidene hektisk, både med kjøring inn og ut av sentrum (Meny og parkeringshuset, samt sørgående busser). Våre målinger viser imidlertid at belastningsgraden ligger under hva som defineres som kapasitetsgrensen 3 (se figur 8) at det skal oppstå periodevise kødannelser og forsinkelser. Ved observasjon på telledagen ble det mellom kl 1500 og 1700 observert perioder med kødannelser inn mot sentrumsområdet. Dette skjedde i perioder da det kom mange busser ut fra terminalen som skulle sørover på Nesttunvegen. Det ble ikke registrert tilsvarende kødannelser inn mot området om morgenen mellom kl 0700 og Busser fra nord (bla fra Bergen sentrum) ble ved en feiltagelse ikke registrert som trafikk som svinger inn mot terminalen. Dette skyldes at det på registreringsskjemaet ikke var et alternativ for dette. Innkjøring mot Sanddalsvegen ble registrert som ventresving (fra nord). 3 Belastningsgrad over 0,85 indikerer trafikknivå opp mot praktisk kapasitetsgrense med periodevise kødannelser og forsinkelser. Belastningsgrad under 0,85 indikerer tilfredsstillende trafikkavvikling uten vesentlige kødannelser og forsinkelser.

16 Side: 16 av 21 I makstimen om morgenen er det noe press fra sør, både rett fram langs terminalen i retning Hopsbroen, og inn mot Nesttun sentrum (høyresving). Med dagens trafikkvolum er dette likevel en situasjon en i kortere perioder må kunne akseptere. Denne situasjonen oppstår primært som følge av hyppige bussankomster i perioden fra ca 0745 til Det er også et visst press på høyresving ut fra Nesttun senter om ettermiddagen, men også dette ligger innenfor hva en i kortere perioder må kunne anses som akseptabelt. Det er i dag ellers ingen vesentlige kødannelser i måleperiodene inn til Nesttun sentrum eller ut fra Nesttun sentrum. Krysset har i dag trolig kapasitet til å ta unna trafikken i de travleste timene, men situasjonen er likevel slik at det i perioder kan oppstå kødannelser ut av området. Det understrekes at beregningene er basert på registrering og observasjon én dag (en onsdag), og at det selvsagt kan forekomme variasjoner i trafikkbildet i løpet av en uke. Makstime morgen kl Makstime ettermiddag kl Figur 8. Beregnet belastningsgrad i krysset Nesttunveien-Nesttun senter dagens situasjon i hhv morgenrush og ettermiddagsrush

17 Side: 17 av 21 Kryss nord for terminalen Figur 9 viser belastningsgrad i krysset Nesttunveien-Sanddalsvegen i dagens situasjon. Det er i dag ingen kapasitesproblemer i dette krysset, verken morgen eller ettermiddag. Kapasitetsberegningene er utført med to innkjøringsfelt fra sør, i stedet for tre felt som foreslås i reguleringsplanen. Dette har imidlertid ingen betydning for resultatet av kapasitetsberegningen. Makstime morgen kl Makstime ettermiddag kl Figur 9. Beregnet belastningsgrad krysset Nesttunveien-Sanddalsvegen dagens situasjon i hhv morgenrush og ettermiddagsrush

18 Side: 18 av Automatiske tellinger Statens vegvesen foretok sløyfetellinger ved Hopsbroen i 2008 og ved Hardangerkryss sør i 2008 og Tabell 4 viser timesfordelte gjennomsnittsverdier for perioden mellom kl 0700 og 2000 til og fra Nesttun, samt begge retninger. Verdiene viser gjennomsnittsverdier for et helt år (inkl. lørdager og søndager, samt ferier). Målingene tatt ved Hardangerkryss sør viser redusert trafikkvolum fra 2008 til Målingene viser at det i snitt er mest trafikk mellom kl 1400 og Ved Hopsbroen ble det målt mest trafikk mellom kl 1500 og Det er større trafikkvolum ved Hardangerkryss sør enn ved Hopsbroen. Tabell 4. Timestrafikk automatisk telling ved Hopsbroen (2008) og Hardangerkryss sør (2008/2009) HARDANGER- KRYSS SØR Til Nesttun Fra Nesttun Begge retninger Til Nesttun Fra Nesttun Begge retninger HOPSBROEN Til Nesttun Fra Nesttun Begge retninger Det, sammen med at det er gjennomgående mer trafikk inn til Nesttun om morgenen enn ut fra Nesttun, både fra Hardangerkrysset og Hopsbroen, gir en sterk indikasjon på at Nesttun er et viktig målpunkt for vesentlig del av den samlede trafikken i området. Med andre ord så slutter og starter mange reiser på Nesttun. Om ettermiddagen er bildet det motsatte; det er større trafikk fra enn til Nesttun. Dette støtter opp om at Nesttun er et viktig målpunkt for mange reiser. Tellingene utført av Statens vegvesen i 2008 og 2009 kan ikke sammenlignes med den manuelle tellingen utført fire timer morgen og ettermiddag en onsdag i mars Tellingene i 2008 og 2009 er automatiske sløyfetellinger med tellepunkt andre steder enn de manuelle tellingene utført i mars 2010 (jf kap.1.2). Verdiene fra de automatiske tellingene er gjennomsnittsverdier basert på tellinger gjennom ett år, dvs at de verdiene som vises i tabell 4 er høyere enn de lavest målte verdier og lavere enn de høyest målte verdier. Til sammenligning er de manuelt registrerte verdiene basert på én dag i mars. Hovedgrunnen til forskjellen er at tellingen utført av Statens vegvesen også inneholder tall for lørdag og søndag, dager som generelt har betydelig mindre trafikk enn vanlige hverdager. Gjennomsnittsverdien av uke og år blir dermed betydelig lavere enn timetrafikken målt i en time en enkelt hverdag. Dersom tendensen fra 2008 til 2009 med minkende trafikkvolum også gjelder for 2010, kan vi vente en lavere gjennomsnittsverdi også for Boligutbygging i området og Bybanen kan på sin side føre til økt trafikk til og fra Nesttun fra nærområdet rundt Nesttun. Dette kan i så fall medvirke til en økning i trafikkvolum i området. Hvor stor denne kan bli, har vi ikke sett på i denne undersøkelsen

19 Side: 19 av 21 3 FRAMTIDIG SITUASJON I TERMINALOMRÅDET Ny reguleringsplan for området legger opp til at kryss nord for terminalen blir ny innkjørsel til Nesttun sentrum for all annen trafikk enn kollektivtrafikk (den blir også innkjørsel for koll.trafikken, utkjørsel i sør). Trafikk inn til området (Sanddalsvegen, Møller Bil, og Nesttun sentrum) må krysse Bybanetraseen, hvor Bybanen vil ha prioritert gjennomfart. Beregningene er basert på tellinger utført i mars 2010, dvs dagens trafikktall og trafikkmønster. Ny trafikk som følge boligbygging og Bybane (f.eks økt innfartsparkering ved Sanddalsvegen) inngår ikke i beregningene. Tellinger utført av Statens vegvesen i 2008 og 2009 viser en nedgang i trafikken i området målt i ÅDT og timestrafikk, samtidig som ny boligutbygging i området og Bybanen kan komme til å generere mer trafikk i området. En forsiktig antakelse kan være at trafikken også i den første tiden etter oppstart av Bybanen vil være om lag som i dag. Med andre ord så kan utgangspunktet i dagens trafikkvolum vise seg å være et akseptabelt utgangspunkt. Et usikkerhetsmoment vil imidlertid være Bybanen og hvilken effekt denne som prioritert trafikk vil ha for avviklingen av ut- og innkjøring fra Sanddalsvegen mot Nesttunvegen. Effekten av signalprioritert Bybanen er ikke vurdert i analysen. Bybanen vil i perioder trolig medvirke til å forsterke kapasitetsproblemene fra Sanddalsvegen ut mot Nesttunvegen. Det er således trolig at belastningsgraden kan komme over 0,85 i kritiske perioder om ettermiddagen, dvs det kan bli et trafikknivå opp mot praktisk kapasitetsgrense med periodevise kødannelser og forsinkelser. Detaljert utforming av krysset er p.t. ikke avklart. Kryssets utforming vil kunne virke inn på praktisk trafikkavvikling i krysset. Situasjonen bør derfor evalueres når en får erfaringer med krysset med Bybanen i drift. En eventuell omlegging av trafikksystemet der det kun vil være tilkomst for kollektivtrafikk i krysset ved terminalen / Nesttun senter, mens øvrig trafikk ledes øst for terminalen og videre ut i kryss Sanddalsvegen / Nesttunveien, vil øke belastningen i sistnevnte kryss. En beregning basert på å flytte dagens trafikk fra det ene til det andre krysset (dvs. forutsatt uendret trafikkmønster), indikerer belastningsgrad fra tilfart Sanddalsvegen opp mot praktisk kapasitetsgrense i ettermiddagsrushet. Beregningene indikerer en trafikkavvikling uten store kødannelser eller forsinkelser (under 1 min. i snitt pr. kjøretøy), men krysset vil være sårbart for eventuell økt trafikkpress over tid. Det kan også tenkes andre perioder med høy belastning og eventuelle kapasitetsproblemer som ikke er testet, for eksempel lørdag formiddag med stor trafikk til/fra Nesttun senter. På sikt vil det være en fordel om trafikken som betjener Nesttun nord samles i Sanddalsvegen, slik som gjeldene regulering legger opp til. Dette vil gi bedre avvikling i krysset og bedre arealer mot Nesttunelvens vestbredd. Trafikkvolum og kapasitetsgrad ved omlegging av kryss i terminalområdet er vist i figur 10.

20 Side: 20 av 21 Makstime morgen kl Makstime ettermiddag kl Figur 10. Trafikkvolum og belastningsgrad ved kryss nord for Nesttun terminal etter omlegging

21 Side: 21 av 21

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Kristianholm, Sandviken

Kristianholm, Sandviken Sivilingeniør Helge Hopen AS Kristianholm, Sandviken Kapasitetsanalyse kryss Sjøgaten/Sandviksveien Bergen, 17.6.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Sykkel i Byregionprogrammet

Sykkel i Byregionprogrammet NOTAT OPPDRAG Sykkel i yregionprogrammet DOKUMENTKODE 669-RIT-NOT- EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Fjell kommune OPPDRAGSLEDER Espen Eek KONTAKTPERSON erit Karin Rystad SAKSEHANDLER Vegard Eriksen

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Reguleringsplan barnehage Sletten

Reguleringsplan barnehage Sletten Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan barnehage Sletten Bergen, 8.mai 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 3 BESKRIVELSE AV DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger Trafikk Innledning Utredning av de trafikale virkningene av utbygging i området omfatter problemstillinger knyttet til trafikkskapning / nyskapt trafikk, kapasitet / trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer