Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)"

Transkript

1 Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien X Sundts vei er det behov for en kapasitetsanalyse for å kunne vurdere fremtidig avvikling i krysset. Trafikkøkningen skyldes nye utbyggingsområder med adkomst via Sundts vei, og trafikkvekst i Nesttunveien. I tillegg til kapasitetsvurderingene i det aktuelle krysset, er det sett på trafikale konsekvenser å løse trafikken fra Sundts vei ut i krysset Nesttunveien X Hardangerveien og i krysset Nesttunveien X Sanddalsveien. Det er valgt å benytte aasidra 1 versjon 3.1 til beregningene. Programmet benyttes bl.a. til beregning av kapasitet til ulike kryssløsninger. I tillegg til trafikkvolum, bygger beregningene i aasidra på en rekke brukerbestemte inngangsdata. De viktigste verdiene dreier seg om den geometriske utformingen av krysset, reguleringsformen i krysset og trafikkens sammensetning. Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat) I tillegg til kapasitetsberegninger med dagens trafikknivå, er det foretatt beregninger for en fremtidig situasjon med Bybane til Nesttun. Trafikktall for fremtidig situasjon er basert på Contram-modell for 2015, presentert i "Trafikkdata til prosjektering av signalanlegg, Byggeplan Bybanen" (Hopen), fremskrevne trafikktellinger og tall for boligbygging i tilknytning til Sundts veg. 1 (aatraffic Signalised & unsignalised Intersection Design and Research Aid)

2 Side: 2 av 26 2 DAGENS SITUASJON Som nevnt innledningsvis er det behov for kapasitetsberegninger av krysset pga. forventet trafikkvekst både i Sundts vei og i Nesttunveien. 2.1 Geometri/regulering Krysset er i dag forkjørsregulert med Nesttunveien som forkjørsveg. Kryssarmene fra Nesttunveien nord og Nesttunveien sør har ett felt inn i krysset. Kryssarmen fra Sundts vei har ett felt inn, men har en bredde som muliggjør oppstilling av to biler ved vikelinjen. 2.2 Trafikk Det er foretatt trafikktellinger for å finne trafikkvolum på hver svingebevegelse i dimensjonerende time. Den største timetrafikken var i morgensrushet mellom kl og Trafikken var da noe større enn i største time i ettermiddagsrushet (kl ). Det er i de videre beregningene likevel valgt å bruke største time i ettermiddagsrushet som dimensjonerende time, da det er da avviklingen i krysset er dårligst. Dette skyldes at til tross for at det ikke er i ettermiddagsrushet trafikkvolumet er størst totalt, er det i ettermiddagsrushet det er størst trafikk på de svingebevegelsene som gir dårlig avvikling. Trafikkvolum i dimensjonerende time er vist i figur 1. Figur 1: Antall kjøretøy i dim. time i dag

3 Side: 3 av Beregninger Basert på inngangsdata for kryssets utforming, regulering, trafikkvolum mm. er det foretatt kapasitetsberegninger for krysset. Det må understrekes at kapasitetsberegningene er teoretiske beregninger av en modellert situasjon og kan derfor avvike noe fra virkelig situasjon. I figur 2 og 3 er henholdsvis kryssets belastningsgrad og gjennomsnittlig kølengde vist. Figur 2: Belastningsgrad i dim. time i dag Figur 2 viser kryssets belastningsgrad, dvs. forholdet mellom etterspørsel (trafikkmengde) og teoretisk kapasitet. Normalt vil kryss med belastingsgrad opp til og med 0,85 ha tilfredsstillende trafikkavvikling. Over denne verdien vil trafikken få sterkt økende forsinkelse og avviklingen blir labil. Med en belastningsgrad over 1,0 vil det ikke være mulig å avvikle den tilstrømmende trafikken, og køer vil dannes. Køene vil reduseres når tilstrømningen reduseres til et nivå lavere enn kapasiteten til krysset. Kryssets totale belastningsgrad bestemmes av den tilfarten med høyest belastningsgrad. Den største belastningsgraden er beregnet til 0,46 og gjelder tilfarten fra Nesttunveien sør. Krysset beregnede belastningsgrad tilsier at krysset ikke har kapasitetsproblemer i dagens situasjon.

4 Side: 4 av 26 Figur 3: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i dag Kølengdene i figur 3 er 95 prosentil. Det vil si at kølengden i 95 % av tilfellene ikke overgår viste verdier. Det vil oppstå mest kø på tilfarten fra Nesttunveien sør. Dette kan forklares med at venstresvingende trafikk på tilfarten må vike for en relativt stor strøm med motgående trafikk. Da trafikken på tilfarten i tillegg er relativt stor vil kødannelsen skje raskt, da det ikke er venstresvingefelt eller passeringslomme for gjennomgående trafikk. 2.4 Estimert timetrafikk år 2015 Med tanke på at det skal bygges Bybane mellom Bergen og Nesttun er det nødvendig å se på hvordan den endrede trafikksituasjonen påvirker avviklingskvaliteten i krysset Sundts vei X Nesttunveien. Med endeholdeplass for Bybanen på Nesttun vil Nesttunveien tjene som en viktig kollektivforbindelse for alle matebusser fra sør. Med utgangspunkt i fremskrevne trafikktellinger, tall fra Contram-modell og tall for boligbygging i tilknytning til Sundts veg er det estimert trafikkmengder for krysset Sundts vei X Nesttunveien i år Det er lagt inn 650 nye boliger med tilknytning til Sundts veg og en standard turproduksjon pr. bolig. Trafikktall for år 2015 er vist i figur 4.

5 Side: 5 av 26 Figur 4: Antall kjøretøy i dim. time i år 2015 Estimerte tall viser at en kan forvente størst trafikkøkning på tilfarten fra sør. Dette har sannsynligvis sammenheng med at Inndalsveien enveisreguleres mot nord. Enveisreguleringen gjør at en del sørgående trafikk som i dag går via Inndalsveien, i en fremtidig situasjon flyttes over på Fjøsangerveien (E39). Dette vil da kunne forplante seg og resultere i mindre trafikk fra nord mot sør enn fra sør mot nord gjennom Nesttun sentrum. Figur 5 og 6 viser beregninger av belastningsgrad og gjennomsnittlige kølengder i krysset i år Figur 5: Belastningsgrad i dim. time år 2015

6 Side: 6 av 26 Figur 6: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i år 2015 Beregningene viser at situasjonen i krysset Sundts vei X Nesttunveien forverres. Beregnede kølengder øker markant som følge av trafikkøkningen. Til tross for at endringen er betydelig både i Sundts vei og Nesttunveien fra sør, er det endringen i Nesttunveien som må ses på som den mest dramatiske. Dette fordi Nesttunveien er en gjennomgående hovedveg med en stor andel kollektivtrafikk. Trafikantene fra Sundts vei har dessuten en mulighet til å redusere ventetiden på tilfarten ved å svinge mot høyre for så å snu i rundkjøringen sør for sentrum. Belastningsgraden illustrerer som nevnt graden av kapasitetsutnyttelse i vegnettet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse for bilistene er tilnærmet eksponentiell, slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Dette gjør at kølengdene øker dramatisk når belastningsgraden kommer oppunder 1,0.

7 Side: 7 av 26 3 ALTERNATIVE LØSNINGER Beregningene for en framtidig situasjon viser at det er behov for tiltak for å bedre avviklingen i krysset. Det er i det følgende sett på alternativ som innebærer tiltak i dagens kryssområde, samt alternativ som innebærer ny lokalisering av krysset. 3.1 Alternativ 1: Forbud mot svingebevegelser Som nevnt er venstresving fra Nesttunveien nord mot Sundts vei hovedproblemet i krysset. Svingebevegelsen må vike for sørgående trafikk i Nesttunveien. Trafikkstrømmen fra nord er betydelig og det blir med det få luker som venstresvingende trafikk mot Sundts vei kan utnytte. At trafikkstrømmen i Nesttunveien fra sør også er stor, gjør at køen bygger seg raskt opp og det skapes lange køer. Dersom en forbyr venstresving fra Nesttunveien mot Sundts vei sikres jevn flyt i den forkjørsregulerte Nesttunveien. Trafikk fra Nesttunveien sør mot Sundts vei må da kjøre ned til rundkjøringen åtti meter nord for krysset, ta en U-sving, kjøre tilbake og ta en høyresving inn til Sundts vei. Det er foretatt beregninger for en løsning der venstresving inn mot Sundts vei er forbudt. Resultater er vist i figur 7, 8 og 9. Figur 7: Antall kjøretøy i dim. time i dagens situasjon (dagens trafikk) med forbudt venstresving fra Nesttunveien

8 Side: 8 av 26 Figur 8: Belastningsgrad i dim. time i dagens situasjon med forbudt venstresving fra Nesttunveien Figur 9: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i dagens situasjon med forbudt venstresving fra Nesttunveien Som vist i figurene gir løsningen med forbudt venstresving bedre avvikling i krysset. Trafikk fra Nesttunveien sør mot Sundts vei får noe omveg, men avviklingskvaliteten i krysset blir merkbart bedre. En unngår kødannelse i den gjennomgående hovedvegen (Nesttunveien).

9 Side: 9 av 26 Det er i det følgende sett på hvordan løsningen med forbudt venstresving vil fungere i en fremtidig situasjon med endrede trafikkmengder. Figur 10: Antall kjøretøy i dim. time i år 2015 med forbudt venstresving fra Nesttunveien Figur 11: Belastningsgrad i kø i dim. time i år 2015 med forbudt venstresving fra Nesttunveien

10 Side: 10 av 26 Figur 12: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i år 2015 med forbudt venstresving fra Nesttunveien. Som vist i figurene vil løsningen med forbudt venstresving gi god avvikling i Nesttunveien også i en fremtidig situasjon. Sundts vei vil få noe kø, da det vil bli vanskelig å finne luker som gjør det mulig å kjøre inn på Nesttunveien. I forhold til en situasjon der venstresving av Nesttunveien er tillatt (figur 6), vil avviklingen fra Sundts vei bli noe dårligere. Dette skyldes at venstresving av Nesttunveien gir luker som trafikk fra Sundts kan utnytte til å svinge inn på Nesttunveien. Kø i Sundts vei er imidlertid ikke like dramatisk som køproblemer i Nesttunveien som er en gjennomgående hovedveg. Omkjøring for trafikk fra Nesttunveien sør mot Sundts vei blir sannsynligvis mer omfattende i en fremtidig situasjon. I foreliggende byggeplan for Bybanen er det lagt inn at dagens rundkjøring sør for terminalen erstattes av et signalregulert T-kryss. Det betyr at omkjøring for trafikk fra Nesttunveien mot Sundts vei må gå gjennom signalregulert kryss, foreta U-sving i rundkjøringen nord for terminalen, for så å kjøre tilbake gjennom det signalregulerte krysset og opp til Sundts vei. Det er imidlertid grunn til å tro at folks kjøremønster vil endres over tid, slik at færre vil måtte ta denne omvegen. I perioder med lite trafikk vil det være svært fristende å bryte svingeforbudet for å unngå den omfattende omkjøringen. Forbudet bør derfor kun gjelde i et gitt tidsrom, f.eks. kl En vil da typisk ha behov for skilt 330 "Svingeforbudt" med underskilt "Gjelder kl ". Som nevnt gir løsningen med forbudt venstresving god avvikling i Nesttunveien, men til tider kø i Sundts vei. Beregninger viser at dersom det innføres påbudt høyresving ut fra Sundts vei vil køproblemene avta markant. Kølengder for en slik løsning er vist i figur 13.

11 Side: 11 av 26 Figur 13: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i år 2015 med forbudt venstresving fra Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Trafikk fra Sundts vei som skal mot nord må i en slik løsning snu i rundkjøringen i sør. At køproblemene i Sundts vei reduseres så drastisk skyldes at det først og fremst er venstresvingende trafikk ut fra Sunsdts vei som skaper køene. Mens venstresvingende trafikk ut fra Sundts vei må vike både for sørgående og nordgående trafikk i Nesttunveien, må høyresvingende trafikk kun vike for sørgående trafikk.

12 Side: 12 av 26 Det vil imidlertid kunne bli vanskelig å overholde et skiltet svingeforbud. Skiltmyndighet ønsker derfor ikke en løsning med skiltet svingeforbud. Et alternativ kan da være en løsning der det er fysisk umulig å foreta en venstresving fra Nesttunveien mot Sundts vei. Tilsvarende blir det umulig å svinge til venstre og kjøre nordover fra Sundts vei. Løsningen er vist i figur 14. Figur 14: Løsning med fysisk utforming som umuliggjør venstresving.

13 Side: 13 av Alternativ 2: Påkobling rundkjøring sør Et alternativ til å la Sundts vei gå ut der den går i dag er å legge om vegen og koble den på rundkjøringen Nesttunveien X Hardangervegen. For å illustrere hvilke trafikale effekter en slik løsning vil gi kan en ta utgangspunkt i dagens situasjon i det nevnte krysset. Trafikktellinger viser at dimensjonerende time er mellom kl og i ettermiddagsrushet. Trafikkvolum i rundkjøringen er vist i figur 15. Beregnede kølengder og belastningsgrad er vist i figur 16 og 17. Figur 15: Antall kjøretøy i dim. time i dagens situasjon

14 Side: 14 av 26 Figur 16: Belastningsgrad i dim. time i dagens situasjon Figur 17: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time. Trafikktall år Beregningene viser at det ikke er kapasitetsproblemer i rundkjøringen i dagens situasjon. Observasjoner av avviklingsforholdene viser imidlertid at det til tider er kølengder som overgår de beregnede verdiene. Den til tider dårlige avviklingen i rundkjøringen skyldes lange køer i nærliggende kryss som gir tilbakeblokkeringer i det aktuelle krysset. Problemene med tilbakeblokkering fra nærliggende kryss fanges ikke opp i beregningsprogrammet som kun ser isolert på krysset.

15 Side: 15 av 26 Dersom en stenger Sundts vei og tar trafikken ut i rundkjøringen Nesttunveien X Hardangervegen vil en få en ny arm på rundkjøringen, samt noe omfordeling av trafikken på de andre armene. Ut i fra trafikktall fra rundkjøringen og Sundts vei er det beregnet trafikktall for et slikt alternativ. Beregnet trafikkvolum i rundkjøringen er vist i figur 18. Beregnede kølengder og belastningsgrad er vist i figur 19 og 20. Figur 18: Antall kjøretøy i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år 2007.

16 Side: 16 av 26 Figur 19: Belastningsgrad i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år Figur 20: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år Som det fremgår av beregningene vil ikke belastningen i krysset forverres merkbart som følge av at Sundts vei tilkobles. Dette er fordi krysset har en teoretisk kapasitetsreserve. Som nevnt er det imidlertid avviklingsproblemer i krysset i dag, på grunn av tilbakeblokkering fra nærliggende kryss. Disse problemene vil naturligvis forsterkes dersom Sundts vei kobles på rundkjøringen.

17 Side: 17 av 26 I en fremtidig situasjon med Bybane til Nesttun vil trafikken i Nesttunveien øke. I tillegg vil en få en dobling av trafikken på kryssarmen fra Sundts vei, som følge av boligbygging. Dagens avviklingsproblemer i rundkjøringen vil dermed øke betydelig. Nesttunveien vil i en situasjon med Bybane til Nesttun tjene som en viktig kollektivforbindelse for alle matebusser fra sør mot Nesttun terminal. Det er derfor viktig å unngå grep som svekker kapasiteten på denne forbindelsen. 3.3 Alternativ 3: Påkobling rundkjøring nord for terminal Et tredje alternativ for Sundts veg er å bygge ny veg som kobler seg til Nesttunveien nord for sentrumsområdet. En slik veg vil da kunne gå langs Litle Nesttunvatnet og tilkobles rundkjøringen i krysset Nesttunveien X Sandalsveien. Med utgangspunkt i Contram-tall for en fremtidig situasjon med Bybane, data fra trafikktellinger og tall for boligbygging i tilknytning til Sundts veg, er det gjort beregninger for en løsning der Sundts vei kobles på rundkjøringen i krysset Nesttunveien X Sandalsveien. Figur 21 viser trafikkbelastning i rundkjøringen i dimensjonerende time i ettermiddagsrushet år Figur 21: Antall kjøretøy i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år 2015.

18 Side: 18 av 26 Figur 22: Belastningsgrad i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år Figur 23: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time med Sundts vei tilkoblet. Trafikktall år 2015.

19 Side: 19 av 26 Som det fremgår av beregningene har rundkjøringen nok kapasitet til å kunne ta imot trafikk til/fra Sundts vei. Beregningene er gjort for en fremtidig situasjon med større trafikkbelastning i krysset enn i dagens situasjon. En kan derfor konkludere med at løsningen gir akseptabel avvikling også i dagens situasjon med lavere trafikkmengder. En ulempe med å ta trafikken fra Sundts vei inn i en rundkjøring er at en mister muligheten til å prioritere den gjennomgående trafikken i Nesttunveien. Det er viktig å påpeke at det er foretatt beregninger som ser isolert på det aktuelle krysset, og med det ikke fanger avviklingsproblemer som følge av tilbakeblokkeringer fra andre kryss. Det er imidlertid ikke observert problemer med tilbakeblokkering i dette krysset i dagens situasjon.

20 Side: 20 av Alternativ 4: Venstresvingefelt/passeringslomme i Nesttunveien Med tanke på at hovedproblemet i krysset er at gjennomgående trafikk i Nesttunveien blokkeres av venstresvingende trafikk mot Sundts vei, er det i tillegg naturlige å se for seg en løsning med venstresvingefelt eller passeringslomme i Nesttunveien. Med venstresvingefelt/passeringslomme i Nesttunveien svekkes siktforhold for trafikk ut fra Sundts vei. Kjøretøy i venstresvingefeltet i Nesttunveien vil blokkere for sikt mot trafikk fra sør i Nesttunveien. Dette er problematisk kun i forhold til venstresving fra Sundts vei. Høyresving ut fra Sundts vei kommer uansett ikke i konflikt med trafikk fra sør i Nesttunveien. At en ved hjelp av fysisk utforming kun får høyresving ut fra Sundts vei, gir også betydelig bedre trafikkavvikling (jfr. kap. 3.1). Løsning med trekant øy i Sundts vei i kombinasjon med henholdsvis passeringslomme og venstresvingefelt i Nesttunveien er skissert i figur 24 og figur 25. Figur 24: Passeringslomme i Nesttunveien

21 Side: 21 av 26 Figur 25: Kanalisering med venstresvingefelt i Nesttunveien I forhold til kapasitetsberegningene er det ingen forskjell på om det anlegges venstresvingefelt eller passeringslomme i Nesttunveien. I begge løsningene er det behov for et kømagasin på 30 meter. Lengden på 30 meter er en forutsetning for at venstresvingende trafikk ikke skal blokkere gjennomgående trafikk i Nesttunveien mot nord. Beregninger viser at kølengden for venstresvingende trafikk ikke vil overgå 30 meter i 95 prosent av tilfellene. Begge løsningene gir behov for inngrep i fortausareal langs Nesttunveien, samt en flytting av parkeringsplasser. Det er foretatt beregninger for en kryssløsning med venstresvingefelt/passeringslomme i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Resultater fra beregningene er vist i det følgende.

22 Side: 22 av 26 Figur 26: Antall kjøretøy i dim. time i dagens situasjon (dagens trafikk) med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Figur 27: Belastningsgrad i dim. time i dagens situasjon med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei.

23 Side: 23 av 26 Figur 28: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i dagens situasjon med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Det er videre utført beregninger for en fremtidig situasjon med endrede trafikkmengder. Figur 29: Antall kjøretøy i dim. time i år 2015 med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei.

24 Side: 24 av 26 Figur 30: Belastningsgrad i dim. time i år 2015 med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Figur 31: Gjennomsnittlig antall kjøretøy i kø i dim. time i år 2015 med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei. Som det fremgår av beregningene vil kryssløsning med venstresvingefelt i Nesttunveien og påbudt høyresving fra Sundts vei, ha tilfredsstillende avvikling også i en fremtidig situasjon med økt trafikk. Venstresvingefelt anbefales da det er den beste løsningen med hensyn til trafikksikkerhet. Løsningen gir det mest ryddige og lesbare krysset.

25 Side: 25 av 26 4 VURDERING AV RESULTATENE Kapasitetsberegningene underbygger at det er noe kapasitetsproblem i krysset Nesttunveien X Sundts vei. Problemene er knyttet til venstresvingende trafikk fra Nesttunveien sør mot Sundts vei. Kjøretøy som skal inn Sundts vei blir stående å blokkere all gjennomgående trafikk i Nesttunveien, og det bygger seg raskt opp kø. Beregninger for en fremtidig situasjon (år 2015) med Bybane til Nesttun viser at avviklingsproblemene i krysset vil forverres. Dette skyldes først og fremst at en forventer en betydelig trafikkøkning i Nesttunveien. I en situasjon med Nesttun terminal som endepunkt for Bybanen, vil Nesttunveien mot sør være en viktig forbindelse for alle matebusser i tilknytning til banen. God avvikling i Nesttunveien er derfor helt nødvendig for at systemet med matebusser tilknyttet Bybanen skal fungere. For å bedre avviklingen i krysset kan relativt enkle grep som å legge restriksjoner på svingebevegelser gi god effekt. Dersom venstresving fra Nesttunveien og venstresving fra Sundts vei forbys oppnås god trafikkavvikling i krysset. Et problem med å forby svingebevegelser er imidlertid at forbudet virker meningsløst i perioder med mindre trafikk. Faren for regelbrudd er da stor og forbudet vil på den måten bidra til å undergrave trafikantenes respekt for vegtrafikkloven. Skiltmyndighetene ønsker derfor ikke å gå inn på den type løsning. Ved hjelp av en midtrabatt i Nesttunveien kan en sikre samme kjøremønster dvs. ikke venstresving fra Nesttunveien og ikke venstresving fra Sundts vei. Fjerning av venstresving gir imidlertid noe omveg for enkelte av trafikkstrømmene. Alternativ trase med tilkobling til rundkjøring i krysset Nesttunveien X Hardangerveien er ikke å anbefale med hensyn til trafikkavvikling. Krysset har i dag avviklingsproblemer på grunn av tilbakeblokkeringer fra nærliggende kryss. Disse problemene forverres dersom Sundts vei tilkobles. I en fremtidig situasjon vil trafikken i kryssområdene øke og avviklingsproblemene forsterkes. Når samtidig systemet med matebusser mot Bybanen er avhengig av god avvikling i kryssområdet er det uheldig med alle løsninger/tiltak som forverrer avviklingen. Alternativ med ny trase som tilkobles rundkjøring nord for terminalen på Nesttun er et gunstig alternativ med tanke på trafikkavvikling. Rundkjøringen har i dag ledig kapasitet og trafikk fra Sundts vei kan løses ut i rundkjøringen. Bergninger viser at dette er tilfellet også i en fremtidig situasjon. Det er gunstig at trafikken fra Sundts vei løses ut i rundkjøringen nord for terminalen, da en unngår at trafikken føres inn på den viktige kollektivaksen mellom Nesttun og områdene i sør. Et alternativ med mindre ombygginger av eksisterende kryss vil kunne bedre avviklingskvaliteten. En etablering av et venstresvingefelt eller en passeringslomme i Nesttunveien fra sør vil gi god flyt for den gjennomgående trafikken. En forutsetning for at en skal unngå at venstresvingende trafikk fra Nesttunveien skal blokkere gjennomgående trafikk, er at det etableres et kømagasin på minst 30 meter. Løsningen vil gi behov for noe utvidelse av kryssområdet, men sikre tilfredsstillende trafikkavvikling. Også en løsning med signalregulering av krysset er vurdert. Signalregulering vil imidlertid begrense kapasiteten i Nesttunveien, og løsningen anses derfor som uaktuell. Anbefaling Tiltak i kryssområdet er vesentlig mindre kostbart enn alternativene som innebærer at det etableres en ny vegforbindelse. Et enkelt tiltak som å legge restriksjoner på svingebevegelser er effektivt for å bedre avviklingskvaliteten i krysset, men tilgjengeligheten vil svekkes. Omkjøring vil på sikt bli omfattende med en løsning uten venstresving fra Nesttunveien mot Sundts vei. Det anbefales en kryssløsning med eget felt for venstresvingefelt i Nesttunveien. Beregninger viser at løsningen gir tilfredsstillende trafikkavvikling også i en fremtidig situasjon med økt trafikk. En forutsetning

26 Side: 26 av 26 for at løsningen skal fungere er at feltet har en minimumslengde på 30 meter. I forhold til en løsning med passeringslomme vil en løsning med venstresvingefelt vil gi bedre linjeføring for gjennomgående trafikk, samt et ryddigere og mer lesbart kryss. I anbefalt kryssløsning inngår også ny trekantøy som hindrer venstresving ut fra Sundts vei. Løsningen forutsetter at eks. parkeringsplasser på østsiden av Nesttunveien flyttes. Per dags dato er det ikke funnet alternativ plassering for parkeringen. Usikkerhet i kapasitetsberegningene I forbindelse med usikkerhet i resultatene er det viktig å påpeke at det er foretatt en beregning av en modellert fremtidig situasjon. Den virkelige situasjonen kan naturligvis avvike fra den modellerte trafikksituasjonen. I trafikktallene for en fremtidig situasjon med bybane er det ikke forutsatt at en vil få en høyere kollektivandel i området som følge av et betydelig bedre tilbud. Trafikktallene for Nesttun i 2015 kan derfor være noe høyere enn de i praksis vil bli. Det bør også nevnes at det i beregningsprogrammet Sidra ikke er mulig inkludere fotgjengertrafikk i beregning av kapasitet i forkjørsregulerte kryss. I krysset Sundts vei X Nesttunveien er det gangfelt både på tilfarten fra Sundts vei og Nesttunveien sør. Kapasiteten i Nesttunveien vil derfor i praksis være noe lavere enn teoretisk beregnede verdier. Samtidig må det nevnes at gangfeltene i praksis vil ha en positiv virkning for trafikk inn og ut fra Sundts vei. Dette fordi gangfeltene vil stoppe trafikken i Nesttunveien og gi luker som kan benyttes til inn-/utkjøring til/fra Sundts vei. Verdiene vil derfor avvike noe fra prensentrerte verdier fra Sidra, men endringene er så små at de ikke vil gi endrede konklusjoner og slutninger. Andre forhold Det er i notatet kun gjort vurderinger knyttet til trafikale konsekvenser av de ulike løsningene. I en vurdering av løsning for kryssområdet må også andre forhold trekkes inn. Resultater og anbefalinger i dette notatet må derfor kun brukes som en del av en mer fullstendig og helhetlig vurdering. Bergen, 30. januar 2008 Knut Sagen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Forprosjekt Sundts veg

Forprosjekt Sundts veg Forprosjekt Sundts veg revidert februar 2008 Forord Reguleringsplanen for Nesttun ble vedtatt i 2005. Denne planen viser kryss mellom Sundts veg og Nesttunvegen. Bergen kommune regner med at dette er

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde

Trafikkanalyse Nesttun terminalområde Trafikkanalyse Nesttun terminalområde 15.mai 2010 Side: 2 av 21 Side: 3 av 21 Forord I forbindelse med omleggingen av Nesttun terminal og sentrumsområdet i Nesttun som følge av videreføring av Bybanen,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BRANN STADION

TRAFIKKANALYSE BRANN STADION TRAFIKKANALYSE BRANN STADION 5. februar 2008 Forord I forbindelse med utbyggingen av Brann Stadion er det nødvendig med vesentlig endring av reguleringsplanen. I den forbindelse er det også satt krav om

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger Trafikk Innledning Utredning av de trafikale virkningene av utbygging i området omfatter problemstillinger knyttet til trafikkskapning / nyskapt trafikk, kapasitet / trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Kristianholm, Sandviken

Kristianholm, Sandviken Sivilingeniør Helge Hopen AS Kristianholm, Sandviken Kapasitetsanalyse kryss Sjøgaten/Sandviksveien Bergen, 17.6.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

Minde Allmenning. Trafikkanalyse

Minde Allmenning. Trafikkanalyse Minde Allmenning Bergen, juni 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 2.1. PROBLEMSTILLINGER... 4 2.2. LOKALISERING... 4 2.3. BESKRIVELSE AV TILTAKET... 5 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 7

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN DELSTREKNING 2: MINDEMYREN DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 64860000 Grunnlagsnotat Vedlegg til planbeskrivelsen Forord Dette grunnlagsnotatet

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen NOTAT Oppdrag 1350006012 Trafikkvurdering Løkkatoppen Kunde InForum AS Notat nr. 1 Dato 2015/10/22 Til Georg Orvedal v/inforum AS Fra Daniel Bjerkan v/rambøll Kopi Sigrun Dalen Ganz v/rambøll Trafikkvurdering

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset

Fv. 48 x Fv Hellandskrysset Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen 22.10.2014 Fv. 48 x Fv. 44 - Hellandskrysset Alternativsvurdering og kostnadsanalyse av kryssutbedring Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ulykker... 4 3. Beskrivelse

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 etoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Håndbok 127 Kapasitet i kryss

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst...

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst... Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Oppdrag: 531118 Lura Bydelssenter Forprosjekt VA og trafikkteknisk plan9.2014 Dato revidert: 04.09.2014 Skrevet av: Jenny Persson, Marte Fuglesang og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik

Saksframlegg. Trondheim kommune. Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892. Saksbehandler: Kristian Sandvik Saksframlegg Torbjørn Bratts veg, trafikksikkerhet Arkivsaksnr.: 07/8892 Saksbehandler: Kristian Sandvik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar lysregulering av kryssene Torbjørn Bratts veg/ Nardobakken

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer