Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro"

Transkript

1 Vi setter SPOR Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl.,, Vinterbro Vinterbro Utvikling AS ønsker å fremme detaljert reguleringsplan for sin eiendom i, gårds- og bruksnummer 108/478. skal på vegne av Vinterbro Utvikling utarbeide planforslaget. Planarbeidet vil bli varslet i Østlandets Blad mandag 18. august, se vedlagt kopi av annonse. Varslingsmaterialet legges i tillegg ut på SPORs og kommunens hjemmeside. Bakgrunn og intensjoner Vinterbro Utvikling AS ønsker å etablere en matvareforretning for REMA 1000 på Vinterbro. Forretningen vil bidra til større konkurranse og økt dagligvaretilbud i området. Vinterbro Utvikling AS fremmet ønske om regulering allerede i Hovedutvalget for teknikk og miljø anbefalte i januar 2010 ikke å starte planarbeid i området. Utvalget viste til uavklarte problemstillinger med hensyn til trafikkforhold og arealbruk. Videre ville utvalget avvente avgjørelse av kommunedelplanen for Vinterbro senter. Det har nå gått 4 år og omkringliggende forhold er endret. Planer for utvidelse av Vinterbro senter er stoppet. Rundkjøring i krysset Nessetveien/Sjøskogenveien er utbedret og opparbeidet med 4 armer. Planområdet og reguleringsformål Området omfatter eiendommen bak Shell bensinstasjon/ 7-Eleven ved Vinterbro (krysset Nessetveien/Sjøskogenveien) selve bensinstasjonen og noe veiareal. Detaljreguleringen skal rydde opp i eldre reguleringer, avgrensninger og uregulerte områder. Eiendommen (108/478) er avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanen, men regulert til friområde (1994). Området forutsettes benyttet til dagligvarebutikk. Aktuelt formål er forretning og tjenesteyting, som kan gi noe fleksibilitet for ulik bruk. Bensinstasjonen/vegserviceanlegget (108/146) er i dag uregulert og skal reguleres som eget formål. Adkomst vil være fra Sjøskogenveien og felles med bensinstasjonen som i dag. Stasjonen, avkjørselen og noe veiareal vil inngå i planen. Utbyggingen vil legge til rett for ca 1350 m2 bruttoareal BTA (forretning + varemottak). Forretningens salgsareal vil utgjøre ca. 960 m2. Planområdet utgjør ca 14 daa. Pilestredet 75 D Postboks 5173 Majorstuen 0302 Oslo Telefon Telefaks Web Org.nr.:

2 Planområdet ved krysset Nessetveien/Sjøskogenveien, utsnitt av kommuneplanen Overordnede planer Hele eiendommen på Vinterbro inklusive bensinstasjonen er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Forslag til planprogram Kommuneplan lå ute til offentlig ettersyn til 10. mai Planprogrammet anbefaler næringsstruktur og verdiskapning som ett av fem fokusområder. Arealdelen rulleres med bla hovedfokus på å oppnå: En tydelig strategi for Nordby/Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning. Tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/Vinterbro tettsted. Selve bensinstasjonen ble midlertidig godkjent fordi det var planer om et større toplanskryss med tidligere E6. E6 er senere flyttet. Etter det vi forstår er toplanskrysset nå uaktuelt. Det kan trolig finnes andre og mindre arealkrevende kryssløsninger med Rv 156, Nessetveien. Bensinstasjonen var et pilot- og prøveprosjekt for ny bensinstasjonsdesign for Hydro Texaco, og fremstår med kvaliteter som andre bilserviceanlegg mangler. Den ble tegnet av Odd Thorsen og Reiulf Ramstad og sto ferdig i Trafikk I 2011 fikk REMA Eiendom Øst AS utarbeidet en trafikkanalyse av Rambøll. Rapporten er laget for fremtidig situasjon både med og uten utvidet Vinterbrosenter. Den legger til grunn et salgsareal på ca 1100 m2 (nå planlagt ca 960 m2) som gir en turproduksjon i makstimen på 144 bilturer. Det betyr at den nye forretningen vil øke trafikkmengden med ca 144 bilturer i makstimen. Den 4. armen i rundkjøringen gir en forbedret situasjon for nye boligområder sør for rundkjøringen. For å unngå mulig tilbakeblokkering i Sjøskogenveien etter rundkjøringen er det skissert et venstresvingfelt for trafikk til bensinstasjonen og nye REMA Rambøll konkluderer med at rundkjøringen har tilfredsstillende kapasitet for etablering av ny REMA 1000 butikk ved Sjøskogenveien, både med 2

3 og uten utbygging av Vinterbrosenteret. Det kan med fordel etableres et eget venstresvingfelt i Sjøskogenveien inn til bensinstasjon og butikk. Konsekvensen av den 4 armede rundkjøringen vil kreve oppdaterte trafikktall ved trafikktelling på stedet. Dette vil bli utført i det videre planarbeidet. Atkomst og parkering Atkomst er planlagt via Sjøskogenveien og inn- og utkjøring felles med bensinstasjonen. Naboer mot sydvest vil fortsatt kunne kjøre ut på Ødegårdsfaret. Dagens avgrensning av bensinstasjonen vil trolig bli justert noe mot den planlagte forretningen. Det vil være behov for ca. 60 p-plasser til forretningen på bakkenivå. Oppsummering Med bakgrunn i planprogrammet for Kommuneplan mener forslagsstiller at regulering av forretning er i tråd med kommuneplanens intensjoner og mål. Problemstillinger knyttet til trafikk og Vinterbrosenteret er avklart. På oppstartsmøtet med Plan- og utviklingsavdelingen 19. juni 2014 ga kommunen samtykke til at forslagsstiller kunne starte planarbeidet. Målsettingen er å sende inn plansaken i løpet av september og med 1. gangsbehandling i Hovedutvalget for teknikk og miljø i oktober Eventuelle synspunkter til planarbeidet bes sendes til innen 8. september Med vennlig hilsen Aashild Mariussen sivilarkitekt MNAL Vedlegg: Varslingsannonse Fotos fra eksisterende situasjon Forslag til planavgrensning (A3 1:1000) Forslag til situasjonsplan (A3 1:500) Volum/perspektivskisser 3

4 Varsel om detaljregulering Vinterbro, Ås På vegne av Vinterbro Utvikling AS varsles oppstart av planarbeid. Detaljreguleringen skal rydde opp i eldre reguleringer og uregulerte områder. Eiendommen (108/478) er avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanen, men regulert til friområde (1994). Området forutsettes benyttet til dagligvarebutikk. Aktuelt formål er forretning og tjenesteyting. Bensinstasjonen (108/146) opprettholdes. Adkomst til eiendommen vil være fra Sjøskogenveien og felles med bensinstasjonen som i dag. Stasjonen, avkjørselen og noe veiareal vil inngå i planen. Planområdet utgjør ca 14 daa. Synspunkter bes rettet innen 8. sept til: PB 5173 Majorstuen, 0302 Oslo v/siv.ark. MNAL Aashild Mariussen

5 Bensinstasjonen Innkjøring fra Sjøskogenveien Vinterbro Utvikling AS Reguleringsforespørsel Vinterbro 6. mai 2014

6 Baksiden av bensinstasjonen, mot tomten for næring/rema 1000 forretning Fra næringstomten Vinterbro Utvikling AS Reguleringsforespørsel Vinterbro 6. mai 2014

7 Krysset Nessetveien/Sjøskogenveien, ny 4. arm i rundkjøringen mot syd Fra Sjøskogenveien mot turvei som skal bevares (langs næringseiendommen) Vinterbro Utvikling AS Reguleringsforespørsel Vinterbro 6. mai 2014

8

9 hcp p-plasser på bakkeplan 1 Rema 1300m² handlevogner (42) og sykkelparkering inngang varelevering 57m INN Vinterbro Utvikling AS Detaljregulering, oppstart planarbeid Forslag til situsjonsplan Fil nr.: Dato: Sak 3D Modell situasjon.pln Sign./kontr.: HB/AM A3: 1:500 Pilestredet 75D, Pb Majorstuen, 0302 Oslo Tlf , E-post: Tegn. nr.: A10-1 Rev.: 0

10 Vinterbro Utvikling AS Detaljregulering, oppstart planarbeid Volumskisse, perspektiv sett fra øst Fil nr.: Dato: Sak 3D Modell situasjon.pln Sign./kontr.: HB/AM Pilestredet 75D, Pb Majorstuen, 0302 Oslo Tlf , E-post: Tegn. nr.: A10-3 Rev.: 0

11 Vinterbro Utvikling AS Detaljregulering, oppstart planarbeid Volumskisse, fugleperspektiv Fil nr.: Dato: Sak 3D Modell situasjon.pln Sign./kontr.: HB/AM Pilestredet 75D, Pb Majorstuen, 0302 Oslo Tlf , E-post: Tegn. nr.: A10-4 Rev.: 0

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde.

Saksframlegg vedtak områdereguleringsplan Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19. 06.2015 46079/2015 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01. 09.2015 Bystyret 10.09.2015 Saksframlegg vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Planbeskrivelse 4034 PLAN NR. 4034 - REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA

Planbeskrivelse 4034 PLAN NR. 4034 - REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA Planbeskrivelse 4034 PLAN NR. 4034 - REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA Arkivsak: 11/911 Arkivkode: PLANR 4034 Sakstittel: PLAN 4034 - DETALJREGULERING FOR VISNES, SMELTEHYTTA - GNR/BNR 79/159,199

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 94 BNR23 RYKKINNVEIEN 100 MED KONSEKVENSUTREDNING Avgrensning av planområdet på ortofoto. Området grenser til Paal Bergs vei i sør og markagrensen under Eineåsens

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer