nr 46/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46/14-2014.11.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 46/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 46/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/180,361 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NERIUMFIRM Nerium Biotechnology Inc, Huebner Road, Suite 175, US-TX78230 SAN ANTONIO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hudpleiepreparater, nemlig, hud og kroppslotions, kremer, geléer, tonics, sprayer, dusjgeléer, skumbad, badeoljer og pre-fuktete kosmetiske våtservietter; fuktighetsbevarende og oppstrammende kosmetiske preparater og kosmetiske preparater som reduserer synlighet av cellulitter, kosmetiske preparater til mykgjøring, glatting og behandling av huden, nemlig, oppstrammende lotions, oppstrammende kremer, oppstrammende kroppsgeléer, oppstrammende tonics, oppstrammende sprayer, kroppskonturkremer, toningshudkremer, lotions og kremer for reduksjon av cellulitter, ikke-medisinske lotions for behandling av huden, ikke-medisinske kremer for behandling av huden, ikke-medisinske geléer for behandling av huden, ikke-medisinske tonics for behandling av huden, ikke-medisinske sprayer for behandling av huden. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NERIUMAD Nerium Biotechnology Inc, Huebner Road, Suite 175, US-TX78230 SAN ANTONIO, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Ikke medisinske hudpleie preparater; ikke medisinske topiske hudpleie preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUR SUBSEA EYE METAS AS, Nedre Åstveit 12, 5106 ØVRE ERVIK, Klasse 9 Akustiske alarmapparater; alarminstrumenter; analyseapparater for gass; sonar. Klasse 42 Analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; forsking i forbindelse med miljøvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLASTERX Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SG SINGAPORE, Singapore Klasse 9 Datahardware; datasoftware; dataminne; databrukergrensesnitt; dataperiferiutstyr; apparater og instrumenter for gjengivelse av lyd og/eller visuell informasjon eller -opptak; apparater og instrumenter for overføring og/eller mottak av lyd og/eller visuelle bilder; interaktive lyd- og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle opptaksmedier; videospillprogrammer; interaktiv datasoftware; digitale versatile disker og digitale videodisker (DVD) inkludert DVD med høy oppløsning; CD-ROM; optiske og magnetooptiske platespillere og -opptakere for lyd, video og data; optiske og magnetooptiske plater med musikk, tekstdata, stillbilder og filmopptak; fjernsyn; digital musikk (nedlastbar); utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; forsterkere; telefoner, mobiltelefoner; celletelefoner; videofoner; hardware og software for Voice over Internet Protocol; videoskjermer; videokameraer; nanodatamaskiner; MP3-spillere; MP4-spillere; bærebare videokameraer; laptop-datmaskiner; tablet-datamaskiner; elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; øretelefoner; hodetelefoner; lydkort; webkameraer; elektriske ledninger og kabler; subwoofer (høytalerkomponent); koblingspunkter og adaptere for universal serial bus (USB); høytalere; trådløse høytalere; fjernkontroller. Klasse 38 Kringkastings- og telekommunikasjonstjenester; 3

4 registrerte varemerker nr 46/14 kringkasting og kommunikasjon via eller ved hjelp av datamaskin; kringkasting og kommunikasjon ved telefon, linje og kabel; mobilkommunikasjonstjenester; musikk- og radiokringkasting; overføring av radioprogrammer; trådløs kommunikasjonstjenester; overføring av digital informasjon; kommunikasjonstjenester for mottak og utveksling av informasjon, meldinger, bilder og data i elektronisk form; tjenester relatert til elektroniske dataskjermtavler for informasjon, meldinger, bilder og data; elektroniske oppslagstavletjenester (telekommunikasjonstjenester); tilveiebringelse og drift av elektronisk konferansevirksomhet, diskusjonsgrupper og chatterom; tilveiebringelse av online forum; drift av chatterom; tilveiebringe tilgang til blogger, tilveiebringe online chatte-rom eller diskusjonstjenester; tilveiebringe tilgang til en blogg, chatte-rom, oppslagstavler eller diskusjonstjenester; tilveiebringe tilgang til en diskusjonsnettside på internett; tilveiebringe tilgang til blogger, journaler og tidsskrifter omhandelende underholdning, musikk, konserter, video, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; tilveiebringe tilgang til digitale musikknettsteder på internett; tilveiebringe tilgang til mp3-nettsiderpå internett; levering av digitale musikk via telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; tilveiebringe tilgang til en database; tilveiebringe tilgang til online databaser med informasjon vedrørende et utvalg av temaer via globale datanettverk; tilveiebringe søkemotorer for internett (telekommunikasjonstjenester); overføring av nyheter og informasjon om aktuelle hendelser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. Klasse 42 Tilveiebringe online fasiliteter, via globale datanettverk, for å sette brukere i stand til å programmere planlegging av lyd-, video-, tekst- og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrealterte programmer; design, tegning og bestillingstegning, alle for opprettelse og utarbeidelse av nettsteder og nettsider; skape og vedlikeholde nettsteder og portaler på internett; vertstjenester for datasteder (nettsteder); fotografisk forskning og undersøkelser; datarådgivningstjenester; drift av søkemotorer; tilveiebringe søkemotorer for internett; vertstjenester for weblogger (blogger); opprettelse og vedlikehold av weblogger (blogger) for andre; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SG SINGAPORE, Singapore Klasse 9 Datahardware; datasoftware; dataminne; databrukergrensesnitt; dataperiferiutstyr; apparater og instrumenter for gjengivelse av lyd og/eller visuell informasjon eller -opptak; apparater og instrumenter for overføring og/eller mottak av lyd og/eller visuelle bilder; interaktive lyd- og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle opptaksmedier; videospillprogrammer; interaktiv datasoftware; digitale versatile disker og digitale videodisker (DVD) inkludert DVD med høy oppløsning; CD-ROM; optiske og magnetooptiske platespillere og -opptakere for lyd, video og data; optiske og magnetooptiske plater med musikk, tekstdata, stillbilder og filmopptak; fjernsyn; digital musikk (nedlastbar); utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; forsterkere; telefoner, mobiltelefoner; celletelefoner; videofoner; hardware og software for Voice over Internet Protocol; videoskjermer; videokameraer; nanodatamaskiner; MP3-spillere; MP4-spillere; bærebare videokameraer; laptop-datmaskiner; tablet-datamaskiner; elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; øretelefoner; hodetelefoner; lydkort; webkameraer; elektriske ledninger og kabler; subwoofer (høytalerkomponent); koblingspunkter og adaptere for universal serial bus (USB); høytalere; trådløse høytalere; fjernkontroller. Klasse 38 Kringkastings- og telekommunikasjonstjenester; kringkasting og kommunikasjon via eller ved hjelp av datamaskin; kringkasting og kommunikasjon ved telefon, linje og kabel; mobilkommunikasjonstjenester; musikk- og radiokringkasting; overføring av radioprogrammer; trådløs kommunikasjonstjenester; overføring av digital informasjon; kommunikasjonstjenester for mottak og utveksling av informasjon, meldinger, bilder og data i elektronisk form; tjenester relatert til elektroniske dataskjermtavler for informasjon, meldinger, bilder og data; elektroniske oppslagstavletjenester (telekommunikasjonstjenester); tilveiebringelse og drift av elektronisk konferansevirksomhet, diskusjonsgrupper og chatterom; tilveiebringelse av online forum; drift av chatterom; tilveiebringe tilgang til blogger, tilveiebringe online chatte-rom eller diskusjonstjenester; tilveiebringe 4

5 registrerte varemerker nr 46/14 tilgang til en blogg, chatte-rom, oppslagstavler eller diskusjonstjenester; tilveiebringe tilgang til en diskusjonsnettside på internett; tilveiebringe tilgang til blogger, journaler og tidsskrifter omhandelende underholdning, musikk, konserter, video, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; tilveiebringe tilgang til digitale musikknettsteder på internett; tilveiebringe tilgang til mp3-nettsiderpå internett; levering av digitale musikk via telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; tilveiebringe tilgang til en database; tilveiebringe tilgang til online databaser med informasjon vedrørende et utvalg av temaer via globale datanettverk; tilveiebringe søkemotorer for internett (telekommunikasjonstjenester); overføring av nyheter og informasjon om aktuelle hendelser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. Klasse 42 Tilveiebringe online fasiliteter, via globale datanettverk, for å sette brukere i stand til å programmere planlegging av lyd-, video-, tekst- og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrealterte programmer; design, tegning og bestillingstegning, alle for opprettelse og utarbeidelse av nettsteder og nettsider; skape og vedlikeholde nettsteder og portaler på internett; vertstjenester for datasteder (nettsteder); fotografisk forskning og undersøkelser; datarådgivningstjenester; drift av søkemotorer; tilveiebringe søkemotorer for internett; vertstjenester for weblogger (blogger); opprettelse og vedlikehold av weblogger (blogger) for andre; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARMISARTE Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SG SINGAPORE, Singapore Klasse 9 Datahardware; datasoftware; dataminne; databrukergrensesnitt; dataperiferiutstyr; apparater og instrumenter for gjengivelse av lyd og/eller visuell informasjon eller -opptak; apparater og instrumenter for overføring og/eller mottak av lyd og/eller visuelle bilder; interaktive lyd- og/eller visuelle opptak; lyd og/eller visuelle opptaksmedier; videospillprogrammer; interaktiv datasoftware; digitale versatile disker og digitale videodisker (DVD) inkludert DVD med høy oppløsning; CD-ROM; optiske og magnetooptiske platespillere og -opptakere for lyd, video og data; optiske og magnetooptiske plater med musikk, tekstdata, stillbilder og filmopptak; fjernsyn; digital musikk (nedlastbar); utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; forsterkere; telefoner, mobiltelefoner; celletelefoner; videofoner; hardware og software for Voice over Internet Protocol; videoskjermer; videokameraer; nanodatamaskiner; MP3-spillere; MP4-spillere; bærebare videokameraer; laptop-datmaskiner; tablet-datamaskiner; elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; øretelefoner; hodetelefoner; lydkort; webkameraer; elektriske ledninger og kabler; subwoofer (høytalerkomponent); koblingspunkter og adaptere for universal serial bus (USB); høytalere; trådløse høytalere; fjernkontroller. Klasse 38 Kringkastings- og telekommunikasjonstjenester; kringkasting og kommunikasjon via eller ved hjelp av datamaskin; kringkasting og kommunikasjon ved telefon, linje og kabel; mobilkommunikasjonstjenester; musikk- og radiokringkasting; overføring av radioprogrammer; trådløs kommunikasjonstjenester; overføring av digital informasjon; kommunikasjonstjenester for mottak og utveksling av informasjon, meldinger, bilder og data i elektronisk form; tjenester relatert til elektroniske dataskjermtavler for informasjon, meldinger, bilder og data; elektroniske oppslagstavletjenester (telekommunikasjonstjenester); tilveiebringelse og drift av elektronisk konferansevirksomhet, diskusjonsgrupper og chatterom; tilveiebringelse av online forum; drift av chatterom; tilveiebringe tilgang til blogger, tilveiebringe online chatte-rom eller diskusjonstjenester; tilveiebringe tilgang til en blogg, chatte-rom, oppslagstavler eller diskusjonstjenester; tilveiebringe tilgang til en diskusjonsnettside på internett; tilveiebringe tilgang til blogger, journaler og tidsskrifter omhandelende underholdning, musikk, konserter, video, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; tilveiebringe tilgang til digitale musikknettsteder på internett; tilveiebringe tilgang til mp3-nettsiderpå internett; levering av digitale musikk via telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; tilveiebringe tilgang til en database; tilveiebringe tilgang til online databaser med 5

6 registrerte varemerker nr 46/14 informasjon vedrørende et utvalg av temaer via globale datanettverk; tilveiebringe søkemotorer for internett (telekommunikasjonstjenester); overføring av nyheter og informasjon om aktuelle hendelser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. Klasse 42 Tilveiebringe online fasiliteter, via globale datanettverk, for å sette brukere i stand til å programmere planlegging av lyd-, video-, tekst- og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrealterte programmer; design, tegning og bestillingstegning, alle for opprettelse og utarbeidelse av nettsteder og nettsider; skape og vedlikeholde nettsteder og portaler på internett; vertstjenester for datasteder (nettsteder); fotografisk forskning og undersøkelser; datarådgivningstjenester; drift av søkemotorer; tilveiebringe søkemotorer for internett; vertstjenester for weblogger (blogger); opprettelse og vedlikehold av weblogger (blogger) for andre; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt online fra en database eller via det globale kommunikasjonsnettverket. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Museai POCKET COMPOSER AS, Hans Barliens gate 1B, 0568 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TERJE LINDSTAD, NEDRE BEKK VEI 29, 1407 VINTERBRO, Klasse 42 Å levere en app som forbindes med sluttbrukere og nettbutikker. 6

7 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEMICELL Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, US-IN46285 INDIANAPOLIS, USA Klasse 5 Kosttilskudd for dyr og næringstilsetningsstoffer for dyrefôr. Klasse 31 Ikke-medisinske tilsetningsstoffer for dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, VR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VÅR Allison A/S, Hjortkjærvej 2, Omme, DK-6740 BRAMMING, Danmark Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Midler til rengjøring; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; badesalt (ikke til medisinsk formål); hårvann; tannpleiemidler; våtservietter impregnert med kosmetiske preparater. Klasse 16 Servietter av papir til fjerning av makeup; papirlommetørklær. SELBU SPINNERI AS, Tømra, 7580 SELBU, Klasse 22 Ull [ubearbeidet eller bearbeidet]. Klasse 23 Spunnet ull; ullgarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACANA Champion Petfoods LP, Street NW, CA- ABT5S2W6 EDMONTON, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 31 Næringsmidler for kjæledyr og spiselig knask/munngodt for kjæledyr. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av 7

8 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SELBU SPINNERI AS, Tømra, 7580 SELBU, Klasse 22 Ull [ubearbeidet eller bearbeidet] Klasse 23 Spunnet ull Klasse 24 Ullstoffer 8

9 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IDE Lauritzen Holding AS, Postboks 24, 1441 DRØBAK, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; Organisering av messer for salg og markedsføring; salg og markedsføring av klær, fottøy, hodeplagg, sportsartikler, interiørvarer, gaveartikler til bedriftsmarkedet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELAMONIE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk på mennesker, nemlig orale prevensjonsmidler. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 35 Rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; PR-virksomhet; salg av gaveartikler, herunder bøker, kort, lys, røkelse, krusifikser, ikoner, julekrybber, musikk og suvenirer; salgsfremmende tjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. 9

10 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 35 Rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; PR-virksomhet; salg av gaveartikler, herunder bøker, kort, lys, røkelse, krusifikser, ikoner, julekrybber, musikk og suvenirer; salgsfremmende tjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; PR-virksomhet; salg av gaveartikler, herunder bøker, kort, lys, røkelse, krusifikser, ikoner, julekrybber, musikk og suvenirer; salgsfremmende tjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MANSUR GAVRIEL Mansur Gavriel LLC, # 809A 195 Chrystie Street, US- NY10002 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Håndvesker; store vesker; punger, portemonéer; lommebøker. 10

11 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; lagring (fysisk-) av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 42 Programmering, registrering og utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, herunder utleie av tilgangstid til online elektronisk eiendomsregister, utleie og distribusjon av dataprogrammer vedrørende fast eiendom. NOCTUA AS, Vassbunnsvingen 5f, 1388 BORGEN, Klasse 24 Trekk for puter, med foto av norske landskap Klasse 25 Skjerf med foto av norske landskap (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMBITA AS, Henrik Ibsens gate 100, 0255 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 CD'rom plater, optiske, magnetiske og andre databærere, datahardware, fastvare og mykvare for kommunikasjon, herunder for video/dvd, kringkasting og datamaskinnettverk; elektronisk eiendomsregister innregistrert på disketter, CD-plater og tape/magnetbånd. Klasse 16 Bøker, registre Klasse 35 Annonsering, markedsføring og reklame vedrørende fast eiendom; lagring av informasjon om fast eiendom på CD'rom plater, optiske, magnetiske og andre databærere, datahardware, fastvare og mykvare for kommunikasjon, herunder for video/dvd, kringkasting og datamaskinnettverk inkludert websider. Klasse 36 Informasjon om fast eiendom som kart og plandata, informasjon fra Tinglysingsmyndigheten samt teknisk informasjon fra GAB registeret hvor brukere kan finne og hente ut informasjon gjennom en internett-løsning. Klasse 38 Formidling av informasjon om fast eiendom via globale, ikke globale og regionale data- og telenettverk og formidling av slik informasjon som telefakstjeneste, telefontjeneste via telefonisk kommunikasjon eller dataterminaler, herunder formidling av informasjon om fast eiendom som kart og plandata, informasjon fra tinglysningsmyndighetene, samt teknisk informasjon fra nasjonale registre vedrørende grunneiendommer, adresser og bygninger, hvor brukere kan finne og hente ut informasjon gjennom en internettløsning. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; PR-virksomhet; salg av gaveartikler, herunder bøker, kort, lys, røkelse, krusifikser, ikoner, julekrybber, musikk og suvenirer; salgsfremmende tjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter; organisering av pilgrimsarrangementer og sportsaktiviteter rettet mot barn og ungdom. Klasse 45 Kirkelige handlinger, herunder dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLAGGAPPELSIN ALFRED MANSANET CANET, HELGERØDVEIEN 210 B, 3233 SANDEFJORD, Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige 11

12 registrerte varemerker nr 46/14 planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIRACLE MATCH The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREMIUMFLAGG ALFRED MANSANET CANET, HELGERØDVEIEN 210 B, 3233 SANDEFJORD, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLOMME VISLIE INTERIØRDESIGN, Kristian Aubertsvei 36, 0760 OSLO, Klasse 4 Stearinlys. Klasse 14 Smykker. Klasse 16 Papir. Klasse 35 Salg av interiør, gave, smykker, porselen, keramikk, kunsthåndverk, husholdningsinventar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen beebies CBM Creative Brands Marken GmbH, Kalandergasse 4, CH-8045 ZÜRICH, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Kiær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/306,051 US, 86/306,079 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUNGALOW Restoration Hardware Inc, 15 Koch Road, Suite J, US- CA94925 CORTE MADERA, USA Klasse 20 Møbler, nemlig senger, stoler, divan, benker, sjeselonger, små toseters sofaer, sofaer, sovesofaer, senger, hvilesofa, babysenger, toalettbord, nattbord, ottoman, sjeselonger, lenestoler (lounge chair), stoler, lenestoler (arm chair), spisestuestol, beanbag-stol, salongbord, sidebord, konsollbord, spisebord, salongbord, stellebord, stellematter, bokskap, skatoller, klesskap, linnetskap, skrivebord, skjenk, kabinett, media-kabinett, og reisekofferter for bruk som bord; fotstykker, pidestall; krakk, skammel; krakker, ikke av metall; utendørsmøbler; spesialtilpassede stofftrekk for møbler; pynteputer; puter; gulvputer; sengeputer; underpute; madrasser; madrassbeskyttere, nemlig, fjærdyner; skamler for hagearbeid; soveposer; babykurver; baderomsmøbler, nemlig speil, skap, vaskeservant, medisinskap, innbyggingsservant ogskap, hyller, sminkebord, stativ, håndkleholdere, badekrakker, baderomstralle, dusjforhengsstenger, og strukturelle deler for alle de forannevnte varene; bilderammer; oppslagstavler; sydamedukker; manufakturvarer, nemlig gardinstenger, gardinstenger og endestykker til gardinstenger; rullegardiner; 12

13 registrerte varemerker nr 46/14 veggdekor, nemlig hyller og speil; knaggrekker; magasinstativ; håndklestativ; dusjstativ; bagasjestativ i form av møblement; vinstativ; utstillingsstativ; metallstativ for lagring av ved; dekorative bokser laget av tre; ornamenter laget av tre til bruk i hage og innendørs; dekorative trepanel; pyntegjenstander til hage og husholdning; holdere (føtter) til utendørsparasoller. Klasse 35 Detaljhandelstjenester, postordretjenester og online detaljhandelstjenester omfattende en rekke forbrukervarer, nemlig møbler, belysning, baderomsvarer, baderomshåndklær og -kluter, sengetøy, jernvarer, hjemmerenovasjonsprodukter, gardiner og andre vindusbeskyttere (window covering), gulvbelegg, hjemmedekor og tilbehør, utendørsmøbler og tilbehør, hageprodukter, leker, spill, bekledningsgjenstander, tøfler og støvler, produkter til personlig pleie, feriedekorasjoner, papirvarer, memorabilia, gaver, klokker, bagasjestativer og rengjøringsprodukter; annonserings- og reklametjenester for andre, nemlig markedsundersøkelser for andre og promotering av andres varer og tjeneseter gjennom å spre informasjon via Internett, gjennom bruk av utstilling i butikk og gjennom distribusjon av kataloger; utstedelse av gavekort som kan løses inn for varer eller tjenester; gaveregistreringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Belid AB, Klasavägen 4, SE VARBERG, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 11 Lamper; belysningsapparater og -installasjoner. Klasse 37 Installasjon av elektriske utstyr/apparater. Klasse 42 Industriell formgivning; design (formgivning og planlegging) av innredninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Søfferud Sag GUDBRAND SØFFERUD, Vestsidevegen 2946, 3522 BJONEROA, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOBAZAAR Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet (for tredjemann); salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; presentasjon av andres varer og tjenester i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, de forannevnte varene og tjenestene gjelder innenfor områdene mote, klær, sko, kosmetikk, hårpleie, hudpleie, skjønnhetspleie, helse, mat og drikke, elektronikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEALTHKIT Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og - spillere; CD-opptakere og -spillere; DVD-opptakere og - spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og -tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og 13

14 registrerte varemerker nr 46/14 kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; software for elektronisk post- og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer. Klasse 28 Dataspillmaskiner; håndholdte elektroniske spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern visningsskjerm eller monitor; data- og elektroniske spill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pintell NARF EKSTRA AS, Postboks 99 Sentrum, 0101 OSLO, HANS CHRISTIAN ELLEFSEN, BERGVEIEN 53, 1384 ASKER, Klasse 35 Forretningsmessig rådgivning. Klasse 36 Finansiell rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAFINELLI RAFINELLI AS, Postboks 152 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Klasse 29 Meieriprodukter: melk og melkeprodukter; smakssatt melk; melkebaserte drikker; milkshake; yoghurt og drikkeyoghurt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og sjokolade; kaffedrikker, tedrikker, sjokoladedrikker og kakaodrikker; næringsmidler av korn, müsli; iskrem, yoghurtis, spiseis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Champion Petfoods LP, Street NW, CA- ABT5S2W6 EDMONTON, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 31 Næringsmidler for kjæledyr og spiselig knask/munngodt for kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bitiba bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Str. 12, DE MÜNCHEN, Tyskland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Veterinærmedisinske produkter, hygieniske preparater for veterinærmedisinske formål; dietetiske produkter, mat og stoffer for veterinærmedisinske formål; kosttilskudd for dyr; forbindingsstoffer og -materialer; desinfeksjonsmidler; preparater og midler til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider; preparater og midler for bekjempelse av alger, aminosyrer for veterinærmedisinske formål; analgetika; antibiotika; antiparasittmidler; antiseptiske midler; appetittdempende tabletter; medikamenter for veterinær bruk; øyelapper for medisinske formål, alkohol for veterinærmedisinske formål, badepreparater for veterinære formål, terapeutiske badepreparater; badesalter for veterinær bruk; bakteriepreparater for veterinær bruk; bakteriologiske preparater for 14

15 registrerte varemerker nr 46/14 veterinære formål; balsam for veterinærmedisinske formål; bandasjer for veterinære formål; beroligende medikamenter; biologiske preparater for veterinærmedisinske formål; biocider; hematogen for veterinærmedisinske formål; blodrensemidler for veterinærmedisinske formål; kjemiske preparater for veterinærmedisinske formål; rensemidler for veterinærmedisinske formål; preparater til diagnostikk for veterinærmedisinske formål; dietetiske drikker for veterinære formål; diettsubstanser for veterinærmedisinske formål; dietetiske næringsmidler for veterinærmedisinske formål; albuminnæringsstoffer for veterinærmedisinske formål; albuminholdige preparater for veterinærmedisinske formål; enzymer for veterinært bruk; enzympreparater for veterinært bruk; fett for veterinærmedisinsk bruk; feberstillende midler; fluepapir, midler for bekjempelse av fluer; gass for veterinærmedisinske formål; gas (for forbindinger); kornderivater for veterinærmedisinske formål; glukose for veterinærmedisinske formål; kirurgiske stoffer for veterinærmedisinske formål; parasittdrepende halsbånd for dyr; farmasøytiske preparater for hudpleie; hefteplaster; gjær for veterinærmedisinsk bruk; hormoner for veterinærmedisinsk bruk; hovkitt; frastøtningsmidler for hunder; hundelotion; preparater for vasking av hunder; vaksiner; insektsdrepende midler; insektfrastøtende midler; insektdrepende midler for landbruksformål; avkjølingsspray for veterinære formål; kalkpreparater for veterinærmedisinsk bruk; kapsler for veterinære formål; gro- og spiredrepende midler (germicider); kompresser; befruktningshindrende midler (kjemiske); bekjempelsesmidler for larver; laksativer for veterinære formål; tran; linfrø for veterinær bruk; lotion for veterinær bruk; luftrensemidler; maltmelk for veterinær bruk, midler for utryddelse av mus; spenefett; mineralvannsalter; steriliseringsmidler for jord; preparater for utryddelse av skadedyr, gytje for veterinærmedisinsk bruk; munnvann for veterinærmedisinske formål; narkotika; albuminnæringsstoffer for veterinærmedisinsk bruk; nervestyrkende legemiddel; kosttilskudd for dyr eller for veterinærmedisinske formål, gjærbasert kosttilskudd, linfrø, linfrøolje, hvetespirer; oljer for veterinærmedisinsk bruk; antiparasittmidler, parasittdrepende midler, pastiller for veterinærmedisinsk bruk; pesticider; plastre for veterinærmedisinske formål; antikryptogamiske preparater; pomader for veterinærmedisinsk bruk; sporstoffpreparater for dyr, proteintilskudd for dyr, rottegift; reiseapotek for veterinærmedisinske formål (medisinsett); risinusolje for veterinærmedisinsk bruk; røkepinner (for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr); røkelsespreparater for veterinærmedisinsk bruk; kjemiske reagenser for veterinæriske formål; luktesalt; salver for veterinærmedisinsk bruk; midler for utryddelse av skadedyr; sovemidler for veterinære formål; midler for ødeleggelse av snegler; beskyttelsesoljer mot klegg (insekter); serum; serumterapeutiske medisiner for veterinærmedisinske formål; sirup for veterinærmedisinsk bruk; steriliseringsmidler; produkter mot solforbrenning for veterinærmedisinsk bruk; stamceller for veterinære formål; stikkpiller for veterinærmedisinske formål; vaskemidler for dyr; fargeoppløsninger for veterinærmedisinsk bruk; styrkende midler (medisiner) for veterinærmedisinske formål; midler for utryddelse av skadedyr; forbindingsmateriale (medisinsk); veterinærmedisinske midler for fordøyelse; veterinærmedisinske preparater; vaskemidler for husdyr; vitaminpreparater; ormemidler; røtter for veterinærmedisinsk bruk. Klasse 28 Fiskeredskaper, narreleker; rangler for husdyr, store og små baller for spill; byggeklosser (leker); fiskehåver; lokkemat for jakt eller fiske; konfetti; snurrebasser (leker); jaktfløyter; uroer (leketøy); klinkekuler; sommerfuglnett; tøyleker; puslespill; dukker; dukkesenger, dukkehus; leker med ringer for husdyr, særlig juteringer som leketøy for hunder og katter; husker; moroartikler; svømmebassenger (lekeartikler), lekeballer, lekartikler; terninger (for spill); små lekeballer, små lekeartikler; spill, herunder videospillmaskiner, unntatt som tilleggsutstyr for eksterne billedskjermer eller monitorer; leker for husdyr, særlig for katter; jutemanualer, som leker for hunder eller katter, leker for husdyr som genererer lyd ved innvirkning av aksellerasjons-, trykk- eller drakrefter; teddybjørner; gynger; spill og leker; leker for husdyr; viftepinner og fiskesnører for lek, for husdyr, særlig for hunder og katter, og hvor det på den løse enden anbringes bevegelige/flyttbare leker og agn; leker av tekstiler eller plysj for husdyr, særlig hjerteformede; kattetunnel i form av rørseksjoner av tekstilmaterialer, kunststoff eller plysj; turn- og sportsartikler. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, akvakulturprodukter; dyrefôr; strø og strømaterialer for dyr; levende dyr; ferske frukter og friske grønnsaker; frø, levende planter og naturlige blomster; næringsmidler for dyr, malt; algarobilla (næringsmidler for dyr); alger til ernæring for dyr; aromatisk sand for kjæledyr; råbark, bær (frukter), mask (næringsmidler for dyr), rugeegg (befruktete); peanøttmel for dyr; peanøttkaker for dyr; levende fisk; fiskeegg; fiskemel som dyrefôr; friske frukter; næringsmidler for kjæledyr; dyrefôr; kalk for dyrefôr; korn for dyreernæring; fôrmel; næringsmidler for dyr; hakkels (dyrefôr); ernæringsblandinger for dyr; bygg, sandpapir for kjæledyr; drikker for kjæledyr; korn (kornsorter); ubearbeidet kornaks, kornderivater for dyrefôr; havre, høy; gjærsopp som dyrefôr; hundekjeks; johannesbrød, spiselige tyggegjenstander for dyr; frø; klifôr (næringsmidler for dyr); styrkende fôrstoffer; eggleggingsmidler for fjærkre, linfrø som dyrefôr, linfrømel som dyrefôr; linfrømel (fôrmel), mais, fôringsstoffer (fetende) for dyr; kraftfôr for dyr; rismel for dyr, rug, såkorn, sesam, dyrefôr, salt for husdyr; hvetespirer som dyrefôr, skall fra blekksprut (Schulp) for fugler; sepiaben og sepiaskall for fugler; strø for dyr; halm; oppdrettsprodukter; torvstrø; næringsmidler for fugler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen In Via Sandane Industri L/L, Postboks 122, 6821 SANDANE, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.yrkesfagleg opplæring. 15

16 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vett M4INFLUENCE AS, Holbergs gate 1, 0166, Klasse 9 Datasoftware og dataapplikasjoner, herunder til bruk på mobiltelefoner, nettbrett og annet trådløst eller trådet kommunikasjonsutstyr. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; veiledning og rådgiving samt kurs og foredrag innen området for psykologi, kognitiv terapi og selvutvikling. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer og dataapplikasjoner, herunder til bruk innen området for psykologi, kognitiv terapi og selvutvikling. Klasse 44 Psykolog- og terapivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AB Scandinavian Top Athletic Center, Fridhemsvägen 15, SE RONNEBY, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Sammenstilling av statistiske data for bruk i vitenskapelig forskning; rådgivningstjenester vedrørende foretaksdrift og -ledelse av treningssentre. Klasse 41 Coaching (trening); fysisk trening; veiledning, undervisning og konsultasjon vedrørende trening; helse- og treningssentre; treningstjenester relatert til arbeidstrening, ergoterapi samt helse og sikkerhet; treningskurs for personlig utvikling og relatert til forskning og utvikling; opplæring i mental trening; utdanning i mental trening; profesjonelle treningstjenester; treningstjenester som tilbys av senter for fysisk trening; opplæring/undervisning vedrørende fysisk trening; opplæringstjenester vedrørende ergonomi; karriererådgiving (opplæring eller treningsråd); treningsrådgivningstjenester (fitness); treningstjenester on-line. Klasse 42 Design og utvikling av programvare; utleie av programvare om treningstjenester, ernæringsrådgiving og vitenskapelig informasjon. Klasse 44 Utleie av opplæringsredskap for helserehabiliteringsformål; arbeidsopplæring (rehabilitering); rehabiliteringsopplæring; informasjon og rådgivning angående helse; helsetjenester; kostholdsrådgivning; ernæringsrådgivningstjenester, profesjonell konsultasjon vedrørende kosthold; informasjonstjenester vedrørende ernæring; massasje. konsultasjon- og informasjonstjenester vedrørende ergonomi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AB Scandinavian Top Athletic Center, Fridhemsvägen 15, SE RONNEBY, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Sammenstilling av statistiske data for bruk i vitenskapelig forskning; rådgivningstjenester vedrørende foretaksdrift og -ledelse av treningssentre. Klasse 41 Coaching (trening); fysisk trening; veiledning, undervisning og konsultasjon vedrørende trening; helse- og treningssentre; treningstjenester relatert til arbeidstrening, ergoterapi samt helse og sikkerhet; treningskurs for personlig utvikling og relatert til forskning og utvikling; opplæring i mental trening; utdanning i mental trening; profesjonelle treningstjenester; treningstjenester som tilbys av senter for fysisk trening; opplæring/undervisning vedrørende fysisk trening; opplæringstjenester vedrørende ergonomi; karriererådgiving (opplæring eller treningsråd); treningsrådgivningstjenester (fitness); treningstjenester on-line. Klasse 42 Design og utvikling av programvare; utleie av programvare om treningstjenester, ernæringsrådgiving og vitenskapelig informasjon. Klasse 44 Utleie av opplæringsredskap for helserehabiliteringsformål; arbeidsopplæring (rehabilitering); rehabiliteringsopplæring; informasjon og rådgivning angående helse; helsetjenester; kostholdsrådgivning; ernæringsrådgivningstjenester, profesjonell konsultasjon vedrørende kosthold; informasjonstjenester vedrørende ernæring; massasje; konsultasjon- og informasjonstjenester vedrørende ergonomi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, T D (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Quadro Sued LTD, Großmoobogen 15, DE HAMBURG, Tyskland Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 28 Utstyr for bueskyting; balltre for spill; lekekjøretøy som 16

17 registrerte varemerker nr 46/14 barn kan sitte på; elektronisk styrte lekekjøretøy; spill; gymnastikkartikler; pedaldrevne leketøy utstyrt med hjul; staver for stavsprang; golfkøller; baller for spill; sportslige apparater og utstyr; baller for spill; sportsspill; sports treningsapparater og utstyr; leke sportapparater og utstyr; lekekjøretøy; leker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen D`OR-TEX Nopa Nordic A/S, Havrevænget 13, DK-9500 HOBRO, Danmark Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARINEACTIV LRC Products Ltd, Bath Road, GB-SL13UH SLOUGH, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske preparater for pleie og utsmykning av føtter, kropp og hud; kremer, geléer, lotions, oljer, balsam, pudder, talkumpudder og sprayer for bruk på føtter, kropp og hud; fuktighetsgivende kremer; ikkemedisinske preparater for behandling, pleie, rensing, for å berolige, revitalisere og avspenne føtter, kropp og hud; ikke-medisinske preparater til bad i form av salter, oljer og preparater til bløtlegging; preparater til bløtlegging i form av tabletter; ikke-medisinske toalettpreparater; deodoranter; deodoriserende kremer, geléer, lotions, pudder, talkumpudder og sprayer; innleggssåler impregnert med deodorant; deodoranter for føtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skutrusputrus ANITA TRAASETH, FURULUNDSVEIEN 8 D, 0282 OSLO, Klasse 9 Kinematografiske filmer [eksponerte]. Lydfilmer. Nedlastbare filmer. Tegnefilmer. Klasse 16 Bøker. Innbundne bøker. Klasse 41 Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Utgivelse av bøker. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skutrusputrus og det magiske sukkerspinnet ANITA TRAASETH, FURULUNDSVEIEN 8 D, 0282 OSLO, Klasse 9 Kinematografiske filmer [eksponerte]. Lydfilmer. Nedlastbare filmer. Tegnefilmer. Klasse 16 Bøker. Innbundne bøker. Klasse 41 Utgivelse av bøker. Filmstudioer. Filmfremvisning. Fornøyelsesparker. Forlystelsesparker. Produksjon av musikk. Produksjon av radio- og fjernsynsprogram. Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. Undervisning. Underholdningsvirksomhet. Oppføring av forestillinger [live]. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GreenPell Primewool Holding Danmark ApS, c/o Søren CortsenKnudsvej 11, DK-2960 RUNGSTED KYST, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 31 Strø til dyr. 17

18 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kia Motors Corp, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, KR- SEOUL, Sør-Korea Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Sykler; elektriske sykler; biler; lastebiler; busser; minibusser; biler med firehjulstrekk; varebiler; minivarebiler; Suv (sport utility vehicles); motorer og maskiner for landkjøretøy; dørhåndtak for biler; kollisjonsputer [sikkerhetsutstyr for biler]; vindusviskere; pansere og dekke for bilmotorer; luftpumper [tilbehør til biler]; blinklys for biler; blendingsbeskyttelse for biler; bakspeil for biler; støtfangere til biler; karosseri for biler; frontruter; sikkerhetsseter for barn for bruk i bil; ratt for biler; stigbrett for biler; hjul for biler; setetrekk for biler; sikkerhetsseler for biler; elektriske biler; konstruksjonsdeler og tilbehør til biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAREFOOT FRESCATA E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130, US-CA95354 MODESTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). SOS International A/S, Nitivej 6, DK-2000 FREDERIKSBERG, Danmark Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, herunder håndtering av skadebehandling for andre forsikringsselskapers reise, - syke og ulykkesforsikringer; finansiell virksomhet; valutavirksomhet; vurdering av forsikringskrav; verdiberegning vedrørende forsikringsformål; taksering av forsikringskrav; tegning av forsikringer; avvikling av forsikringskrav; rådgivning og informasjon om alle forannevnte tjenester. Klasse 37 Installasjon av biltilbehør; montering (installasjon) av komponenter til befordringsmiddel; samling (installasjon) av tilbehør til kjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer; informasjon om reparasjon. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; ambulansetransport; hjemtransport fra utlandet av syke og skadede reisende samt havarerte motorkjøretøy; assistanse ved sammenbrudd av befordringsmidler (tauing); bil- og busstransport; bilutleie; ledsaging av reisende. Klasse 44 Medisinsk virksomhet, herunder rådgivning og styring av medisinsk og kirurgisk behandling av skadede og syke reisende i utlandet. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov under reiser, herunder krisehjelp, vakttjenester med sikte på beskyttelse av verdier og mennesker, alarmsentralvirksomhet, juridisk rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fattigstjerna SUND KANMER, Utsikta 2, 2640 VINSTRA, Klasse 41 Musikkproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Normarine AS, Brogata 14, 6006 ÅLESUND, Klasse 35 Markedsføring, salg, eksport og import av fisk og fiskeprodukter (ubearbeidet og bearbeidet), samt skalldyr. 18

19 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERSICAN Zoetis LLC, 100 Campus Drive, US-NJ07932 FLORHAM PARK, USA Klasse 5 Veterinære preparater, nemlig vaksiner for hunder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KARDEMOMME BY Thorbjørn Egner AS, Ostadalsveien 58, 0753 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Klasse 8 Klasse 9 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hygieniske artikler for toalettbruk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. Knivsmedvarer, gafler og skjeer. Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; lydbøker; tilbehør til mobiltelefoner; brilleetuier; briller; solbriller. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; aviser; bilder; bildebøker; brosjyrer; bøker; adressebøker; avtalebøker; autografbøker; dagbøker; tegnebøker; gjestebøker; oppskriftsbøker; fotografier; kalendere; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter; postkort; bokmerker; album; almanakker; esker og bokser av papp eller papir; skrivemapper (papirvarer); etuier med skriveredskap; bordservietter av papir; bordskåner laget av papir; borddekorasjoner av papir; fargeskrin (skolemateriell); griffeltavler; underlag av papir; omslagspapir; kunsttrykk; klistremerker; kalendere; julekort; kuponghefter; overføringsbilder; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; notatbøker; papir til notatbøker; papirflagg; festleker av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørklær; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyantholdere; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; fotoalbum; fotografier; fotokjemigrafi; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; gummistempel; bok til poengnotering; frimerkealbum; klebevarer; klistremerker; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir. Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, sportsbager, ryggsekker; strandbager; lommebøker; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; kofferter og stresskofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; beltevesker. Klasse 20 Pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre (ikke juletrepynt). Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tallerkener og skåler; tallerkener og skåler av papir eller plast; kopper av papir eller plast. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fornøyelsesparker; organisering av konkurranser; fotografering; filmfremvisning; museumstjenester; teateroppsetninger; sceneoppførelser; organisering av fester; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av radio- og fjernsynsprogram; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk. Klasse 43 Barnehager og -hjem; daghjem for barn. 19

20 registrerte varemerker nr 46/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAKKEBAKKESKOGEN Thorbjørn Egner AS, Ostadalsveien 58, 0753 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hygieniske artikler for toalettbruk. Klasse 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. Klasse 8 Klasse 9 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; lydbøker; tilbehør til mobiltelefoner; brilleetuier; briller; solbriller. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; aviser; bilder; bildebøker; brosjyrer; bøker; adressebøker; avtalebøker; autografbøker; dagbøker; tegnebøker; gjestebøker; oppskriftsbøker; fotografier; kalendere; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter; postkort; bokmerker; album; almanakker; esker og bokser av papp eller papir; skrivemapper (papirvarer); etuier med skriveredskap; bordservietter av papir; bordskåner laget av papir; borddekorasjoner av papir; fargeskrin (skolemateriell); griffeltavler; underlag av papir; omslagspapir; kunsttrykk; klistremerker; kalendere; julekort; kuponghefter; overføringsbilder; engangsbleier for babyer; tegnelinjal; konvolutter; viskelær; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globus; kort; kart; minnekort; modelleringsleire; nyhetsbrev; notatbøker; papir til notatbøker; papirflagg; festleker av papir; dekorasjoner til papirkaker; partydekorasjoner av papir; papirlommetørklær; papir partyposer; brevpresser; gavebokser av papir; papirflagg; kuvertbrikker av papir; papirduker; penn og blyantholdere; blyantspissere; penn og blyant holdere og pennal; fotoalbum; fotografier; fotokjemigrafi; portretter; postkort; plakater; trykte premier; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte menyer; gummistempel; bok til poengnotering; frimerkealbum; klebevarer; klistremerker; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir. Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, sportsbager, ryggsekker; strandbager; lommebøker; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; kofferter og stresskofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; beltevesker. Klasse 20 Pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre (ikke juletrepynt). Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tallerkener og skåler; tallerkener og skåler av papir eller plast; kopper av papir eller plast. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fornøyelsesparker; organisering av konkurranser; fotografering; filmfremvisning; museumstjenester; teateroppsetninger; sceneoppførelser; organisering av fester; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av radio- og fjernsynsprogram; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk. Klasse 43 Barnehager og -hjem; daghjem for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DALINVI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRYMABDA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 49/07-2007.12.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer