Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011

2 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING Om kundetilfredshet TOTAL TILFREDSHET Ureflektert tilfredshet - FIAS Reflektert tilfredshet med de ulike selskap OPPSAMLINGSSYSTEM Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Avstand til returpunkt DAGLIG AVFALL Tilfredshet med henting av daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall INNLEVERING AV AVFALL Innlevering av større ting eller større mengder avfall Tilfredshet med innlevering av avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall Sortert avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd sorteringstilbud KUNNSKAP OM HÅNDTERING AV INNSAMLET AVFALL Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Tilfredshet med FIAS sluttbehandling av avfallet Viktigste årsaker til at man er misfornøyd sluttbehandling av avfall KLAGER/ANDRE HENVENDELSER Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Tilfredshet med respons Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons INFORMASJON Mottatt informasjon Tilfredshet med informasjon Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon INTERNETT/ HJEMMESIDE Internett som informasjonskanal Besøk på FIAS hjemmeside Tilfredshet med hjemmeside PRIS - FRITIDSRENOVASJON Kjennskap til kostnad Tilfredshet med priser - fritidsrenovasjon Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser FIAS SOM MILJØAKTØR KUNDETILFREDSHET REGRESJONSANALYSE Regresjonsmodell en forklaring Regresjonsmodell - kundetilfredshet totalt (alle 10 kommuner) Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune KTI Hytterenovasjon FIAS

3 12.11 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune KTI Hytterenovasjon FIAS

4 Forord Norfakta presenterer i denne rapporten resultatene fra en KTI-undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra FIAS/Energidata. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak hyttekundenes tilfredshet med FIAS på områder som blant annet: ureflektert/reflektert total tilfredshet med selskap tilfredshet blant annet med: oppsamlingssystemet henteprosedyrer innleveringsprosedyrer selskapets etterbehandling av avfallet opplevd respons ved henvendelser informasjon priser I tillegg kartlegger også undersøkelsen årsaker til at man evt. er misfornøyd med de ulike faktorene i undersøkelsen. Følgende kommuner dekkes av denne undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført i ukene 37-38, All datainnsamling er gjennomført pr. telefon. Totalt er det gjennomført 500 intervjuer (50 intervjuer pr. kommune). Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er på +/- 4,47 prosent. Ved nedbrytning pr. kommune er statistisk feilmargin på +/- 14 prosent (N=50). Trondheim 23. september 2011 Øyvind Sletten Prosjektleder KTI Hytterenovasjon FIAS

5 Oppsummering M.h.t. total ureflektert/ total reflektert tilfredshet så skårer FIAS henholdsvis 2/ av totalt 100 oppnåelige poeng. Dette indikerer en middels kundetilfredshet. Hyttekundene er kun middels tilfredse m.h.t. oppsamlingssystemet for avfall for egen fritidsbolig (3 poeng). Mest nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd; ligger for langt unna samt tømmes for sjelden. 7 av 10 hyttekunder har mer enn 1 km til nærmeste ubetjente returpunkt/ hyttecontainer. Hyttekundene er kun middels tilfredse også m.h.t. selve hentingen av avfallet (4 poeng). Mest nevnte årsak til at man evt. er misfornøyd; avfallet hentes for sjelden. 4 av 10 har benyttet muligheten til å innlevere større ting eller større mengder avfall til FIAS betjente gjenvinningsstasjoner. Totalt sett så er hyttekundene middels tilfredse med denne ordningen (70 poeng). Mest nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd; korte åpningstider samt dyrt å levere. Hyttekundene er forholdsvis misfornøyde med sorteringstilbudet på de betjente gjenvinningsstasjonene og på enkelte av de ubetjente returpunktene (0 poeng). Mest nevnte årsak til at man er misfornøyd; få/ ingen sorteringsfraksjoner. 2 av 10 har kjennskap til hva som skjer med avfallet som mottas av FIAS (sluttbehandling). Hyttekundene er totalt sett middels tilfredse med FIAS sluttbehandling av avfallet (4 poeng). Nevnte årsaker til at man er misfornøyd (kun 5 er direkte misfornøyde); for lite gjenvinning og gjenbruk, fraktavstand, annen forurensning samt lite miljøvennlig. 1 av 10 har vært i kontakt med FIAS i løpet av de to siste årene. Hyttekunder som har vært i kontakt er imidlertid forholdsvis fornøyde med responsen fra FIAS (73 poeng). Nevnte årsaker til at man er misfornøyd (kun 5 er direkte misfornøyde); vanskelig å få kontakt med FIAS, uhøflige/ lite imøtekommende, skjedde ikke noe henvendelse ble ikke fulgt opp, dårlig service, vanskelig å få kontakt med rette vedkommende samt lang venting på svar. 8 av 10 hyttekunder kan huske å ha mottatt eller sett informasjon fra FIAS. Tilfredsheten med informasjonen er middels (70 poeng). Mest nevnte årsak til at man er misfornøyd; får ikke informasjon. Om lag 9 av 10 benytter i liten/ svært liten grad Internett for å skaffe seg informasjon om avfallstjenester. Om lag 2 av 10 har sett/ vært inne på FIAS hjemmesider. Oppnådd skåre på 5 poeng indikerer middels tilfredshet m.h.t. disse hjemmesidene. Om lag 7 av 10 hyttekunder oppgir at de vet hva de betaler for fritidsrenovasjonen pr. år. Kundene er ikke spesielt tilfredse med prisene (44 poeng). Mest nevnte årsak til at man er misfornøyd er rett og slett at man finner tjenesten for dyr. 7 av 10 anser i stor grad/ i svært stor grad FIAS som en viktig miljøaktør. KTI Hytterenovasjon FIAS

6 Regresjonsanalyser avdekker at det i hovedsak er informasjonen om avfallsordningen, prisene på fritidsrenovasjon, hentingen av avfallet, sorteringstilbudet samt oppsamlingssystemet for daglig avfall som har mest å si for kundenes tilfredshet FIAS. Klarer FIAS å forbedre KTI-skåren på hvert av disse områdene med eksempelvis 1 poeng, vil vi få følgende forbedring totalt sett: 0,29 + 0,2 + 0,21 + 0,2 + 0,2 poeng = 1,1 poeng (til 7,1 poeng). KTI Hytterenovasjon FIAS 2011

7 Om rapporten Resultatene presenteres i form av figurer, ledsaget av kommentarer. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Når det gjelder øvrige detaljresultater, henviser vil til oversendte *.pdf - fil. I denne rapporten presenteres også gjennomsnittsresultatene for tilsvarende undersøkelser gjennomført for privathusholdninger m.h.t. renovasjon. Dette sammenlikningsgrunnlaget er innsamlet i løpet av det siste året og teller ca. 25 selskap/ kommuner. KTI Hytterenovasjon FIAS

8 1. Kundetilfredshet en forklaring 1.1 Om kundetilfredshet Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler kundetilfredshet vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført - samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Analysemetoder som her er benyttet er blant annet multippel regresjonsanalyse. I forbindelse med kapitlet om kundetilfredshet er følgende begreper sentrale: Tilfredshetsskåre Kundenes vurderinger av selskap vil i intervjusituasjonen bli gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen vil i ettertid omregnes til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på kundetilfredshet: 1: svært misfornøyd / svært dårlig 0 poeng 2: misfornøyd / dårlig 25 poeng 3: middels fornøyd / verken eller 50 poeng 4: fornøyd / bra 75 poeng 5: svært fornøyd / svært bra 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen. KTI Hytterenovasjon FIAS

9 2. Total tilfredshet 2.1 Ureflektert tilfredshet - FIAS Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med fritidsrenovasjonen i? Base: 500 Kundene er totalt sett kun middels tilfredse med fritidsrenovasjonen Dette spørsmålet er altså stilt før kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «ureflektert tilfredshet». Gapet mellom beste og dårligste kommune er på hele 14 poeng. Hyttekunder i er mest misfornøyde. Figur: Ureflektert tilfredshet brutt ned på kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 75 KTI Hytterenovasjon FIAS

10 2.2 Reflektert tilfredshet med de ulike selskap Spørretekst: Du har nå vurdert en del faktorer knyttet til fritidsrenovasjonen i Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med renovasjonstjenesten totalt sett? Base: 500 Kundene er totalt sett middels fornøyde Dette spørsmålet er altså stilt etter kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «reflektert tilfredshet». En total tilfredshetsskåre på 75 poeng eller bedre må anses som meget bra. Oppnådde skårer mellom 5 og 72 poeng vurderes som middels. Skårer på 2 og lavere vurderes som forholdsvis lav tilfredshet. Figur: Reflektert tilfredshet brutt ned på selskap/kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger KTI Hytterenovasjon FIAS

11 3. Oppsamlingssystem 3.1 Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppsamlingssystemet for daglig avfall for din fritidsbolig? Base: 500 Kundene er kun middels tilfredse m.h.t. oppsamlingssystemet Kunder i,, og er forholdsvis misfornøyde. Figur: Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 72 KTI Hytterenovasjon FIAS

12 3.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med de ubetjente returpunktene for hytterenovasjon? Base: 103 Mest nevnt; ligger for langt unna samt tømmes for sjelden Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) Ligger for langt unna Tømmes for sjelden Fylles opp av lokalbefolkningen Tungvint For dårlig vedlikehold/ renhold KTI Hytterenovasjon FIAS

13 3. 3 Avstand til returpunkt Spørretekst: Ca. hvor langt er det til nærmeste ubetjente returpunkt/ hyttecontainer? Base: 500 Om lag 9 av 10 hyttekunder i, samt har mer enn 1 km til nærmeste ubetjente returpunkt/ hyttecontainer Figur: Sortert avfall - prosentandeler som har svart ja Mindre enn 100 m m 500 m - 1 km 1 km + Vet ikke KTI Hytterenovasjon FIAS

14 4. Daglig avfall 4. 1 Tilfredshet med henting av daglig avfall Spørretekst: Avfallet blir samlet inn med jevne mellomrom. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt sett med hentingen av avfallet? Base: 500 Totalt sett; kundene er kun middels tilfredse Hyttekunder i er imidlertid forholdsvis fornøyde med dette området. Figur: Tilfredshet med henting - daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 7 KTI Hytterenovasjon FIAS

15 4.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med hentingen av avfallet? Base: 94 Mest nevnt; hentes for sjelden Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) Hentes for sjelden For liten plass i beholdere og sekker Bestandig fullt Brysomt å frakte avfall til hentepunkt Avfallet hentes ikke når jeg har behov for å få tømt KTI Hytterenovasjon FIAS

16 5. Innlevering av avfall 5. 1 Innlevering av større ting eller større mengder avfall Spørretekst: Det er mulig å levere inn større ting eller større mengder du vil kaste til FIAS betjente gjenvinningsstasjoner. Har du benyttet deg av denne muligheten det siste året? Base: 500 Totalt sett; 4 av 10 har benyttet denne muligheten Figur: Innlevering av større ting/større mengder avfall - prosentandeler som har svart ja Gjennomsnitt privathusholdninger 7 KTI Hytterenovasjon FIAS

17 5. 2 Tilfredshet med innlevering av avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med innlevering av avfall til FIAS betjente gjenvinningsstasjoner? Base: 211 (andel som har innlevert) Hyttekunder i og er meget tilfredse med innleveringsordningen Kunder på er imidlertid forholdsvis misfornøyde. Totalt sett så er kundene å regne som middels fornøyde. Figur: Tilfredshet med innlevering gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 79 KTI Hytterenovasjon FIAS

18 5.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med innleveringen av avfallet? Base: 40 Mest nevnt; korte åpningstider samt dyrt å levere Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med innlevering - prosentandeler (mest nevnt) NB! Små utvalg for enkelte kommuner. Disse resultatene må tolkes med forsiktighet! Korte åpningstider 100 Dyrt å levere Langt å kjøre Åpent for få dager pr. uke Komplisert og lite brukervennlig sorteringsopplegg KTI Hytterenovasjon FIAS

19 5.4 Sortert avfall Spørretekst: På de betjente gjenvinningsstasjonene og på enkelte av de ubetjente returpunktene er det mulig å levere sortert avfall. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med sorteringstilbudet når du er på hytta? Base: 500 Kundene er forholdsvis misfornøyde med sorteringstilbudet Figur: Tilfredshet med sorteringstilbud gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Hytterenovasjon FIAS

20 5.5 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd sorteringstilbud Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med sorteringstilbudet? Base: 89 Mest nevnt; få/ ingen sorteringsfraksjoner Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med sorteringstilbud - prosentandeler (mest nevnt) Få/ ingen sorteringsfraksjoner For langt unna Tungvint 7 33 Korte åpningstider Komplisert og lite brukervennlig sorteringsopplegg Tar ikke i mot spesialavfall Vanskelig å finne frem Kan ikke lenger levere papir KTI Hytterenovasjon FIAS

21 . Kunnskap om håndtering av innsamlet avfall.1 Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Spørretekst: Har du kjennskap til hva som skjer med avfallet som mottas av FIAS (sluttbehandling)? Base: 500 Totalt sett: 2 av 10 har kjennskap til hva som skjer med avfallet Figur: Kunnskap om innsamlet avfall prosentandeler som har svart ja Gjennomsnitt privathusholdninger 40 KTI Hytterenovasjon FIAS

22 .2 Tilfredshet med FIAS sluttbehandling av avfallet Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med FIAS sluttbehandling av avfallet etter at det er samlet sammen? Base: 91 Kunder i er meget fornøyde Tilfredshetsskårer på 50-tallet indikerer forholdsvis misfornøyde kunder Figur: Tilfredshet med sluttbehandling av avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 4 4 KTI Hytterenovasjon FIAS

23 .3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd sluttbehandling av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med sluttbehandlingen av avfallet? Base: 5 5 hyttekunder sier seg direkte misfornøyde med FIAS sluttbehandling. Nevnte årsaker til dette: for lite gjenvinning og gjenbruk fraktavstand annen forurensing lite miljøvennlig KTI Hytterenovasjon FIAS

24 7. Klager/andre henvendelser 7.1 Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Spørretekst: Har du eller noen andre som bruker fritidsboligen vært i kontakt med FIAS de siste to år i forbindelse med henvendelser vedrørende avfallshåndteringen? Base: 500 Totalt sett: 1 av 10 har vært i kontakt med FIAS i løpet av de siste to årene Figur: Kontakt; klager/henvendelser prosentandeler som har vært i kontakt Gjennomsnitt privathusholdninger 21 KTI Hytterenovasjon FIAS

25 7.2 Tilfredshet med respons Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med måten du blir mottatt når du henvender deg til FIAS? Base: 5 Hyttekunder i,, samt er meget tilfredse med responsen Tilfredshetsskårer på mellom 50-1 poeng indikerer forholdsvis misfornøyde kunder Figur: Tilfredshet med respons gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng NB! Små utvalg for enkelte kommuner. Disse resultatene må tolkes med forsiktighet! Gjennomsnitt privathusholdninger KTI Hytterenovasjon FIAS

26 7.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med hvordan du blir mottatt? Base: 5 5 kunder sier seg direkte misfornøyde. Nevnte årsaker til dette: vanskelig å få kontakt med FIAS uhøflige, lite imøtekommende skjedde ikke noe min henvendelse ble ikke fulgt opp dårlig service vanskelig å få kontakt med rette vedkommende lang venting på svar KTI Hytterenovasjon FIAS

27 8. Informasjon 8.1 Mottatt informasjon Spørretekst: Kan du huske å ha mottatt eller sett informasjon fra FIAS om avfallsordningen det siste året (for eksempel brosjyrer, kundeblad, tømmekalender for avfall, annonser, hjemmeside etc.) Base: av 10 kan huske å ha mottatt eller sett informasjon fra FIAS Figur: Mottatt/ sett informasjon (prosentandeler) Gjennomsnitt privathusholdninger 84 KTI Hytterenovasjon FIAS

28 8.2 Tilfredshet med informasjon Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med informasjonen om avfallsordningen? Base: 500 Totalt sett; kundene er middels fornøyde med informasjonen Kunder i og er imidlertid fornøyde Figur: Tilfredshet med informasjon gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger KTI Hytterenovasjon FIAS

29 8.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med informasjonen? Base: 43 Mest nevnt; får ikke informasjon Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med informasjon - prosentandeler NB! Små utvalg for enkelte selskap/kommuner. Disse resultatene må tolkes med forsiktighet! Får ikke informasjon Savner info om kildesortering Savner info om spesialavfall/ farlig avfall Mangelfull Savner info om hvor grovavfall kan leveres Informasjon ikke tilrettelagt for hytteliv KTI Hytterenovasjon FIAS

30 9. Internett/ hjemmeside 9.1 Internett som informasjonskanal Spørretekst: I hvilken grad benytter du deg av Internett for å skaffe deg informasjon om avfallstjenester? Base: 500 Totalt sett: Om lag 9 av 10 benytter i liten/ i svært liten grad Internett for å skaffe seg informasjon om avfallstjenester Figur: Internett - prosentandeler I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke KTI Hytterenovasjon FIAS

31 9.2 Besøk på FIAS hjemmeside Spørretekst: Har du sett/ vært inne på FIAS hjemmeside? Base: 500 Totalt sett; om lag 2 av 10 har sett/ vært inne på FIAS hjemmeside Figur: Besøk på hjemmeside (prosentandeler) KTI Hytterenovasjon FIAS

32 9.3 Tilfredshet med hjemmeside Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med FIAS hjemmeside? Base: 92 Totalt sett; kundene er middels fornøyde med hjemmesiden Figur: Tilfredshet med hjemmeside gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Hytterenovasjon FIAS

33 10. Pris - fritidsrenovasjon 10.1 Kjennskap til kostnad Spørretekst: Vet du hva du betaler for fritidsrenovasjonen pr. år? Base: 500 Totalt sett: Om lag 7 av 10 hyttekunder oppgir at de vet hva de betaler for avfallstjenestene pr. år Figur: Kostnad fritidsrenovasjon (prosentandeler) Gjennomsnitt privathusholdninger 24 KTI Hytterenovasjon FIAS

34 10.2 Tilfredshet med priser - fritidsrenovasjon Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med prisen på fritidsrenovasjonen i? Base: 344 Hyttekundene er ikke spesielt tilfredse med prisen på fritidsrenovasjonen Erfaringsmessig bør KTI-skåren med hensyn til pris (gjelder 2011) ligge mellom 55 og 2 poeng. Figur: Tilfredshet priser gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Gjennomsnitt privathusholdninger 49 KTI Hytterenovasjon FIAS

35 10.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med prisene på fritidsrenovasjonen? Base: 153 Viktigste årsak til at man er misfornøyd er rett og slett at man finner tjenesten for dyr Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med priser - prosentandeler (mest nevnt) For dyrt Betaler for ting jeg ikke bruker For høy i forhold til kvalitet For langt unna For høy i forhold til andre steder KTI Hytterenovasjon FIAS

36 11. FIAS som miljøaktør Spørretekst: I hvilken grad anser du FIAS som en viktig miljøaktør? Base: 500 Totalt sett: Om lag 7 av 10 anser i stor/ i svært stor grad FIAS som en viktig miljøaktør Figur: Miljøaktør - prosentandeler I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke KTI Hytterenovasjon FIAS

37 12. Kundetilfredshet regresjonsanalyse 12.1 Regresjonsmodell en forklaring Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,5 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 5% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). R 2 Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,5 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: KTI Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 5% av kundenes totale tilfredshet Totalt r²=5 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0,21 77 Uavhengig variabel 3 0,19 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. KTI Hytterenovasjon FIAS

38 Det vi kan kalle den «endelige» modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis SERVICE) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». KTI Hytterenovasjon FIAS

39 12.2 Regresjonsmodell - kundetilfredshet totalt (alle 10 kommuner) I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på av 100 poeng. Totalt KTI: poeng r²= 58 KTI Informasjonen om avfallsordningen 0,29 70 Prisen på fritidsrenovasjonen 0,2 44 Hentingen av avfallet 0,21 4 Sorteringstilbudet 0,2 0 Oppsamlingssystemet for daglig avfall 0,2 3 Dette er altså de viktigste områdene for kundene. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis sorteringstilbudet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,2 poeng (til,2 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 5 faktorene forklarer 58 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 42 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som god. KTI Hytterenovasjon FIAS

40 12.3 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 2 av 100 poeng. Totalt KTI: 2 poeng r²= 2 KTI Sorteringstilbudet 0,53 49 Dette er altså det viktigste området for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng m.h.t. sorteringstilbudet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,53 poeng (til 2,53 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Denne ene faktoren forklarer 2 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 74 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som brukbar. KTI Hytterenovasjon FIAS

41 12.4 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 7 av 100 poeng. Totalt KTI: 7 poeng r²= 3 KTI Sorteringstilbudet 0,3 3 Dette er altså det viktigste området for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng m.h.t. sorteringstilbudet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,3 poeng (til 7,3 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Denne ene faktoren forklarer 3 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 4 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som brukbar. KTI Hytterenovasjon FIAS

42 12.5 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 72 av 100 poeng. Totalt KTI: 72 poeng r²= 57 KTI Oppsamlingssystemet for daglig avfall 0,54 4 Prisen på fritidsrenovasjonen 0,4 5 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis oppsamlingssystemet for daglig avfall, vil den totale tilfredsheten øke med 0,54 poeng (til 72,54 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 57 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 43 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som god. KTI Hytterenovasjon FIAS

43 12. Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på av 100 poeng. Totalt KTI: poeng r²= 73 KTI Informasjonen om avfallsordningen 0,58 4 Hentingen av avfallet 0,18 5 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis informasjonen om avfallsordningen, vil den totale tilfredsheten øke med 0,58 poeng (til,58 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 73 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 27 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som meget god. KTI Hytterenovasjon FIAS

44 12.7 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 9 av 100 poeng. Totalt KTI: 9 poeng r²= 27 KTI Informasjonen om avfallsordningen 0,55 71 Dette er altså det viktigste området for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng m.h.t. informasjonen om avfallsordningen, vil den totale tilfredsheten øke med 0,55 poeng (til 9,55 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Denne ene faktoren forklarer 27 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 73 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som brukbar. KTI Hytterenovasjon FIAS

45 12.8 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 71 av 100 poeng. Totalt KTI: 71 poeng r²= 5 KTI Hentingen av avfallet 0,1 4 Prisen på fritidsrenovasjonen 0,38 44 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis hentingen av avfallet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,1 poeng (til 71,1 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 5 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 35 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som meget god. KTI Hytterenovasjon FIAS

46 12.9 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 9 av 100 poeng. Totalt KTI: 9 poeng r²= 41 KTI Hentingen av avfallet 0,5 73 Dette er altså det viktigste området for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis hentingen av avfallet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,5 poeng (til 9,5 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Denne ene faktoren forklarer 41 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 59 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som bra. KTI Hytterenovasjon FIAS

47 12.10 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på av 100 poeng. Totalt KTI: poeng r²= 47 KTI Hentingen av avfallet 0,47 9 Sorteringstilbudet 0,43 3 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis hentingen av avfallet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,47 poeng (til,47 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 47 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 53 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som god. KTI Hytterenovasjon FIAS

48 12.11 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 0 av 100 poeng. Totalt KTI: 0 poeng r²= 82 KTI Prisen på fritidsrenovasjonen 0,47 4 Informasjon om avfallsordningen 0,43 9 Oppsamlingssystemet for daglig avfall 0,34 1 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis informasjon om avfallsordningen, vil den totale tilfredsheten øke med 0,43 poeng (til 0,43 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 3 faktorene forklarer 82 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 18 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som svært god. KTI Hytterenovasjon FIAS

49 12.12 Regresjonsmodell - kundetilfredshet kommune I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 5 av 100 poeng. Totalt KTI: 5 poeng r²= 5 KTI Informasjonen om avfallsordningen 0,5 Prisen på fritidsrenovasjonen 0,39 34 Dette er altså de viktigste områdene for kundene i kommune. Klarer FIAS å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis informasjonen om avfallsordningen, vil den totale tilfredsheten øke med 0,5 poeng (til 5,5 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 5 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 35 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som meget god. KTI Hytterenovasjon FIAS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2012 FIAS 7. juni 2012 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 6 1. KUNDETILFREDSHET

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS.

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS. Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 200 Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet Bllant hytteeiiere Oktober 200 Innhold INNHOLD... 1 OM UNDERSØKELSEN... 2 PRESENTASJON AV RESULTATER...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 %

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 % Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 9 OPPSUMMERING Totalt sett er brukerne av renovasjonsetaten i Odda ikke særlig fornøyd. Resultatene ligger jevnt under Avfall Norge og Benchmark

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Rødknappen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Hakkebakkeskogen barnehage avd Stokka 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016 Brukerundersøkelse Helse Nord IKT November 2016 Innhold Innledning Resultat for hele Helse Nord IKT 2016 Historisk utvikling Viktighetsanalyse Resultater per helseforetak Innledning Bakgrunn og faktagrunnlaget

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Egenes Idrettsbarnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 OPPSUMMERING AV MAKSIMALT POTENSIAL FOR ØKT FREKVENS OG NYE BUSSBRUKERE NÅVÆRENDE BUSSBRUKERE TIL JOBB/STUDIER Antall i dag: 2.800 Antall av disse som vil reise

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Av Erland Staal Eggen, Energidata Consulting (erland.eggen@energidata.no) Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i 2008 17 regionale avfallsselskaper

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Analyse Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) 1.Operatørkontroll 1.Kundens opplevelse av reisen 1.Reisevaner og tilfredshet (telefon) 2 Operatørkontroll

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer