HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012

2 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN TIDEN FØR MAN BLE SØKER VED HIST Kjennskap Første gang kjennskap til HiST Søketidspunkt viktigste 2 kilder til informasjon TIDEN ETTER MAN FIKK TILBUD OM PLASS VED HIST Ulike faktorers medvirkning Vurdering av informasjon OPPTAKSTJENESTEN Kontakt med opptakstjenesten Studentenes vurdering med hjelp/ service Vurdering av informasjonen fra HiST totalt sett ÅPNINGSARRANGEMENTET I ERKEBISPEGÅRDEN Deltakelse på åpningsarrangement Vurdering av åpningsarrangementet Ivaretakelse av fadder FØRSTE TIDEN SOM STUDENT Vurdering av ulike områder første tiden som student Oppstart ved studieprogrammet forberedelse til studier Vurdering av oppstarten totalt sett QUAK! OG STUDENTPARLAMENTET Vurdering av Magasinet Quak!snakk Grad av nytte - Quak!-oppringning før studiestart Deltakelse på Quak! Vurdering av Quak!-arrangement Benyttelse av rabatter Quak!bånd Studentenes vurdering Quak! og fadderuka Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Studentparlamentet under studiestart og fadderuka TILFREDSHET REGRESJONSANALYSE Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST totalt Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AFT Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AHS Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AITel Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ALT Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ASP Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: TØH Regresjonsmodell Informasjon: HiST totalt Regresjonsmodell Informasjon: AFT Regresjonsmodell Informasjon: AHS Regresjonsmodell Informasjon: AITel Regresjonsmodell Informasjon: ALT Regresjonsmodell Informasjon: ASP Regresjonsmodell Informasjon: TØH HiST - Inntakskvalitet

3 Vedlegg Vedlegg 1: Bakgrunnsvariabler Informasjon om alder, kjønnsfordeling, hjemsted etc. Vedlegg 2: Avdelingsspesifikke resultat (unntatt AHS og ASP) Vedlegg 3: Tabeller med nedbrytninger på programnivå Tabeller med fordeling på programnivå for hver avdeling (unntatt ASP og TØH) Vedlegg 4: Tabeller vektet Ubearbeidede tabeller med forskjellige krysstabeller (samvariasjon mellom variabler) Vedlegg 5: Spørreskjema HiST - Inntakskvalitet

4 Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntakskvalitetsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet følgende forhold: Kjennskap til HiST Kilder til informasjon Vurdering av ulike faktorers medvirkning for valg av HiST Tilfredshet med informasjon Vurderinger av åpningsarrangement i Erkebispegården Vurderinger av ulike faktorer m.h.t. den første tiden som student Vurderinger m.h.t. Quak!/ fadderuka Undersøkelsen er gjennomført via utlagt link på læringsplattformen Its learning. Utvalget består totalt sett av 990 studenter og datainnsamlingen ble gjennomført i uke i Uvektet utvalgsfordeling pr. avdeling: AFT Avdeling for teknologi AHS Avdeling for helse og sosialfag AITel Avdeling for informatikk og e-læring ALT Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ASP Avdeling for sykepleierutdanning TØH Trondheim økonomiske høgskole Antall Svar 1. uke Svar 2. uke Svar 3. uke Svar 4. uke Endelig Avdeling studenter Antall Svar% Antall Svar% Antall Svar% Antall Svar% Antall Svar% AFT ,1 % 71 6,8 % ,4 % ,7 % ,6 % AHS ,7 % 40 7,3 % 53 9,7 % 79 14,4 % ,5 % AITeL 201 0,0 % 5 2,5 % ,7 % ,7 % ,2 % ALT ,3 % 41 10,3 % 88 22,1 % ,3 % ,1 % ASP ,1 % 20 9,2 % 41 18,8 % 63 28,9 % 83 38,1 % TØH ,4 % 34 10,0 % 84 24,8 % ,9 % ,9 % ,2 % 211 7,7 % ,2 % ,7 % ,1 % Statistiske feilmarginer: inntil 3,1 prosent Ved nedbrytninger i tallmaterialet (kontroller for kjønn, alder, avdeling etc.) er feilmarginene større (eks. 10 prosent ved N=100). Så langt det er mulig, er årets resultater i denne rapporten sammenliknet med totalresultatene fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2010/ Norfakta Markedsanalyse AS, 15. november 2012 Øyvind Sletten Prosjektleder HiST - Inntakskvalitet

5 Måling av inntakskvalitet Inntakskvalitetsundersøkelsen er en del av høgskolens kvalitetssystem som består av både utvalg/forum, rapportering, undersøkelser, evalueringer og andre aktiviteter. Høgskolen har innført mål- og resultatstyring, og strategisk plan. Måltavla sier noe om hvilke mål og indikatorer høgskolen har, og hva ambisjonsnivået skal være. Måling av kvalitet kan sies å være et aspekt ved mål- og resultatstyringen. Mens indikatorene i måltavla i større grad er knyttet til volum og produktivitet (hvor mye produserer vi, for eksempel i form av studiepoeng, og hva det koster), handler måling av kvalitet i større grad om nytteverdi. Med nytteverdi mener vi hva vi leverer til våre studenter, hvordan vi leverer, og hvordan kvaliteten på tjenestene oppleves. Vi skiller mellom indikatorer for opplevd kvalitet og produksjonskvalitet, som vi i kvalitetsrapporteringen måler opp mot hverandre. Indikatorene for produksjonskvalitet er vanligvis kvantitative, mens indikatorene for opplevd kvalitet kan uttrykkes både kvantitativt og kvalitativt: HiST - Inntakskvalitet

6 Opplevd kvalitet måles ved hjelp av tilfredshetsundersøkelser og andre typer evalueringer, som for eksempel emneevalueringer. Det som måles er respondentenes opplevelser og den opplevde kvaliteten. Inntakskvalitetsundersøkelsen måler den kvaliteten studentene våre opplever innenfor kvalitetsdimensjonen inntakskvalitet. Resultatene fra undersøkelsen bidrar dermed til å kartlegge hvordan og i hvilken grad høgskolens mål for studiekvalitet oppfylles. Resultatene fra inntakskvalitetsundersøkelsen må også ses i sammenheng med resultatene fra studieevalueringer på avdelingsnivå, helse og trivselsundersøkelsen og evt. andre relevante evalueringer. HiST - Inntakskvalitet

7 Oppsummering Kjennskap Resultatene tyder på at kjennskapen til HiST er liten i perioden før man søker opptak til høyere utdanning. Kjennskapen er lavere nå enn i tidligere år undersøkelsen er gjennomført. På spørsmål om på hvilken måte man først får kjennskap til HiST så svarer 3 av 10 studenter at de alltid har visst om HiST. 7 av 10 studenter nevner hist.no som viktigste kilde til informasjon i søkeprosessen. Viktigste medvirkende faktorer for at man velger å studere ved HiST: ønsket å studere i Trondheim samt interesse for faget. Ny Student Studentene er mest fornøyde med informasjonen vedrørende Studiebyen Trondheim (74 av 100 poeng). Minst fornøyde er studentene m.h.t. informasjonen om hva tidligere studenter sier om studiet (54 poeng). Opptakstjenesten 4 av 10 var i kontakt med opptakstjenesten ved HiST. Studenter som har vært i kontakt med tjenesten er fornøyde med hjelp og service (75 poeng). Alt i alt så er studentene middels tilfredse med informasjonen de mottar fra HiST (68 poeng). Åpningsarrangement i Erkebispegården 9 av 10 studenter har deltatt på åpningsarrangementet. På tross av stor forbedring sammenliknet med de to foregående år; studentene er fortsatt ikke fornøyde med arrangementet (59 poeng). Studentene mener i stor grad at de fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne (77 poeng). Første tiden som student Studentene er middels fornøyde med informasjon studieprogrammets faglige innhold (66 poeng), brukervennlighet Its learning (66 poeng), tilgangen til trådløst nettverk (65 poeng), tildelingen av ID-kort (64 poeng) samt semesterregistreringen på Studentweb (62 poeng). Studentene er imidlertid forholdsvis misfornøyde med tilgangen til datarom (54 poeng). Oppstarten ved studieprogrammet bidrar i liten grad til at studentene føler seg godt forberedt til studiene (52 poeng). sett er studentene imidlertid forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST (72 poeng). Quak! og Studentprogrammet Studentene er fornøyde med magasinet Quak!snakk (74 poeng). Oppringningen fra Quak! før studiestart vurderes imidlertid ikke som spesielt nyttig (59 poeng). 8 av 10 studenter har deltatt på ett eller flere arrangementer under Quak!. HiST - Inntakskvalitet

8 Studentene er fornøyde med arrangementene Stand-up (83 poeng), avdelingsvise dager (75 poeng) samt Gatefæst (75 poeng). Middels tilfredshet kartlegges på arrangementene Quak!bånd-dagen, aktivitetsdag, rebusløp samt Quiz (alle 68 poeng). 6 av 10 studenter har benyttet rabatter (Quak!bånd) på utesteder og konserter. Om lag hver 10. student har ikke kjøpt Quak!båndet. Studentene er totalt sett fornøyde med Quak! og fadderuka (74 poeng). Drikkepress samt for høyt eget alkoholkonsum under fadderuka ser ikke ut til å være noe stort problem. Studentene har i liten grad lagt merke til Studentparlamentet under studiestart og fadderuka. Regresjonsanalyse 5 områder fremstår denne gang som spesielt viktige for studentene, nemlig informasjonen man fikk om studieprogrammets faglige innhold, fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne, åpningsarrangementet i Erkebispegården, tilgangen til datarom og liknende samt brukervennligheten i Its learning. Klarer eksempelvis HiST totalt sett å øke tilfredsheten på hver av disse 5 områdene med ett poeng, vil den totale tilfredsheten øke med 0,32 + 0,17 + 0,14 + 0,12 + 0,09 poeng = 0,84 poeng (fra 72 til 72,84 poeng). HiST - Inntakskvalitet

9 Resultater fra undersøkelsen På de neste sidene presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen. Vi gjør også oppmerksom på at resultatene er vektet med hensyn til utvalgets sammensetning i forhold til antallet studenter pr. avdeling samt for HiST totalt. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. For detaljresultater henviser vi for øvrig til oversendte *.pdf-filer. Gjennomsnittsskårer: Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler studentenes tilfredshet/ vurderinger vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført - samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Studentenes vurderinger av HiST er i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på tilfredshet: 1: svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig 0 poeng 2: misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig 25 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller 50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig 75 poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt og med ulike enkeltområder visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen. Basert på bransjens og våre egne erfaringer legger vi følgende standard som grunnlag for våre vurderinger i denne rapporten: 85 poeng +: Svært høy tilfredshet/ enighet poeng: Meget høy tilfredshet/ enighet poeng: Forholdsvis høy til høy grad av tilfredshet/ enighet poeng: Middels minus til middels tilfredshet/ enighet poeng: Forholdsvis lav tilfredshet/ enighet Inntil 55 poeng: Lav tilfredshet/ liten grad av enighet Jo flere svar på negativ side av den 5-delte skalaen (1-2), desto lavere poengsum er det mulig å oppnå. Dersom det skal være mulig å oppnå 100 av 100 poeng så må altså alle svar være avgitt under svaralternativ 5 (svært fornøyd), noe som kun er teoretisk mulig. HiST - Inntakskvalitet

10 1. Tiden før man ble søker ved HiST 1.1 Kjennskap Spørretekst: Før du skulle søke opptak til høyere utdanning, i hvor stor grad vil du si at du kjente til HiST? Base 12: poeng indikerer liten kjennskap Figur 1.1: Kjennskap (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Med forbehold om avvikende spørretekst fra år til år; resultatene tyder på en nedgang i kjennskap. Kjennskapen ser ut til å være lavest blant studenter ved ALT og AHS. HiST - Inntakskvalitet

11 1.2 Første gang kjennskap til HiST Spørretekst: På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Base 12: 990 Mest nevnt: Har alltid visst om HiST Figur 1.2.1: Første gang kjennskap til HiST AFT AHS AITel ALT ASP TØH 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har "alltid" visst om HiST HiST sine nettsider Hørte om HiST fra venner Fikk informasjon om HiST på skolen Via familie Lest/ hørt om HiST i media Via sosiale medier Annet Vet ikke Mest nevnt ellers er HiST sine nettsider, at man har hørt om HiST fra venner samt at man har fått informasjon om HiST på skolen. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

12 Figur 1.2.2: Historisk - kjennskap Har "alltid" visst om HiST HiST sine nettsider Hørte om HiST fra venner Fikk informasjon om HiST på skolen Via familie Lest/ hørt om HiST i media Via sosiale medier 01 Annet 03 Vet ikke 01 Har alltid visst om HiST var også mest nevnt i undersøkelsen i HiST sine nettsider samt hørte om HiST fra venner var for øvrig mest nevnt i HiST - Inntakskvalitet

13 1.3 Søketidspunkt viktigste 2 kilder til informasjon Spørretekst: Da du søkte, hvilke to kilder til informasjon var viktigst for deg? Base 12: av 10 studenter nevner hist.no som viktigste kilde Figur 1.3.1: Viktigste kilder AFT AHS AITel ALT ASP TØH 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hist.no Søkerhåndboka fra Samordna opptak Venner og bekjente Studenter ved HiST Studiekatalog - HiST Familie Utdanningsmesse Studierådgiver vgs Ansatte ved HiST Mest nevnte kilder ellers er Søkerhåndboka fra Samordna opptak samt informasjon fra venner og bekjente. Kun 4 prosent nevner ansatte ved HiST som viktig informasjonskilde. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

14 Figur 1.3.2: Historisk viktigste kilder hist.no Søkerhåndboka fra Samordna opptak Venner og bekjente Studenter ved HiST Studiekatalog - HiST Familie 410 Utdanningsmesse 878 Studierådgiver vgs 58 Ansatte ved HiST 24 Skolebesøk 53 HiST i sosiale medier 23 Annet Vet ikke 02 Historisk sett så er det ingen større endringer i løpet av de siste 3 årene. Hist.no var også viktigste informasjonskilde i 2010/ HiST - Inntakskvalitet

15 2. Tiden etter man fikk tilbud om plass ved HiST 2.1 Ulike faktorers medvirkning Spørretekst: I hvilken grad har følgende faktorer medvirket til at du valgte å studere ved HiST? Base 12: 990 Ønsket å studere i Trondheim samt interesse for faget hadde svært stor medvirkning til at man valgte å studere ved HiST Figur 2.1: Ulike faktorers medvirkning (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Ønsket å studere i Trondheim Interesse for faget Studiets faglige kvalitet Raskt i jobb etter eksamen Studiets sosiale miljø Leder til yrke med god lønn Leder til yrke - kombinere med å ha familie og barn Leder til yrke med høy anseelse og status Studiets varighet/ lengde Anbefalt av venner Anbefalt av familie Ikke gode nok karakterer til å studere det jeg ville Skårer på 58 poeng og lavere indikerer liten medvirkning. For 2010/ 2011 så ble dette spørsmålet stilt åpent, d.v.s. hvilke faktorer som var viktigste årsaker til at HiST ble valgt. Mest nevnt i 2010/ 2011: Ønsket å studere i Trondheim, studiet passer med karriereplaner samt studiets faglige profil og innhold. HiST - Inntakskvalitet

16 2.2 Vurdering av informasjon Spørretekst: Da du fikk tilbud om plass ved HiST ble du henvist til nettsiden Ny Student. Hvor fornøyd var du med informasjonen om? Base 12: 990 Studentene er fornøyde med informasjonen vedrørende Studiebyen Trondheim Figur 2.2: Vurdering av informasjon (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Studiebyen Trondheim Fadderordningen Quak! Jobb og karrieremuligheter etter endt utdanning Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet Studiemiljøet ved HiST Forkunnskaper som kreves for å gjennomføre studiet Kontaktinfo til ansatte ved HiST Studentsamskipnaden sitt velferdstilbud Hva tidligere studenter sier om studiet Skårer fra poeng indikerer kun middels tilfredshet. Skårer under 62 poeng indikerer forholdsvis lav tilfredshet. P.g.a. avvikende svarskala så er det dessverre ikke mulig å sammenlikne årets resultater med resultatene fra 2010/ Svarskala benyttet i 2010/ 2011: 1: Altfor lite, 2: Litt for lite, 3: Omtrent passe, 4: Litt for mye, 5: Alt for mye Resultatene fra 2011 viser imidlertid at det var passe informasjon om studiebyen Trondheim, studentmiljøet ved HiST, fadderordningen Quak! og krav til forkunnskaper. Mest kritisk den gang var studentene til formidlingen av tidligere studenters erfaringer. HiST - Inntakskvalitet

17 3. Opptakstjenesten 3.1 Kontakt med opptakstjenesten Spørretekst: Var du i kontakt med opptakstjenesten ved HiST? Base 12: av 10 var i kontakt med opptakstjenesten ved HiST Figur 3.1: Kontakt med opptakstjenesten AFT 51 AHS 39 Ja AITel 40 ALT 29 ASP 34 TØH AFT ser ut til å være den avdelingen hvor flest studenter har vært i kontakt med opptakstjenesten. TØH og ALT har færrest studenter som har vært i kontakt. Den mannlige delen av utvalget har i større grad enn kvinner vært i kontakt med tjenesten. Andelen som har vært i kontakt ser ut til å øke med stigende alder på respondentene. HiST - Inntakskvalitet

18 3.2 Studentenes vurdering med hjelp/ service Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med hjelpen/ servicen du fikk hos opptakstjenesten? Base 12: 401 Studentene som har vært i kontakt med tjenesten er fornøyde med hjelp og service Figur 3.2: Vurdering hjelp/ service (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 77 AHS 75 AITel 79 ALT 65 ASP 71 TØH Studenter ved AITel, AFT samt AHS er de mest tilfredse når det gjelder hjelp og service hos opptakstjenesten. Studenter ved ALT er kun middels fornøyde. HiST - Inntakskvalitet

19 3.3 Vurdering av informasjonen fra HiST totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd er du totalt sett med informasjonen som du mottok fra HiST? Base 12: 990 Studentene er totalt sett middels tilfredse med informasjonen fra HiST Figur 3.3: Vurdering informasjon totalt (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Mellom avdelingene, så er det AITel og AFT som har de mest fornøyde studentene når det gjelder informasjonen. ALT og ASP har de minst fornøyde. Verdt å nevne er at tilfredsheten blant studentene på ASP har gått tilbake med 9 poeng siden de to foregående målingene. HiST - Inntakskvalitet

20 4. Åpningsarrangementet i Erkebispegården 4.1 Deltakelse på åpningsarrangement Spørretekst: Deltok du på åpningsarrangementet i Erkebispegården? Base 12: av 10 studenter deltok på åpningsarrangementet i Erkebispegården Figur 4.1: Deltakelse på åpningsarrangement AFT AHS AITel ALT ASP TØH Resultatene tyder på at deltakelsen var høy uavhengig av avdeling. Deltakelsen har økt mest for studenter ved AITel. HiST - Inntakskvalitet

21 4.2 Vurdering av åpningsarrangementet 2012 Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med åpningsarrangementet i Erkebispegården? Base 12: 899 På tross av meget stor forbedring; studentene er fortsatt ikke fornøyde med åpningsarrangementet i Erkebispegården Figur 4.2: Vurdering av åpningsarrangement (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Minst fornøyde er studentene ved TØH og ASP. For AFT sin del så har imidlertid tilfredsheten økt med hele 28 poeng siden forrige måling. HiST - Inntakskvalitet

22 4.3 Ivaretakelse av fadder Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om åpningsarrangementet i Erkebispegården: Jeg fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne? Base 12: 899 Studentene mener i stor grad at de fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne Figur 4.3: Ivaretakelse av fadder (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Vi gjør oppmerksom på at ordlyden på dette spørsmålet/ utsagnet var annerledes i 2010/ / 2011: Jeg ble ivaretatt av fadderne. Best vurdering gir studentene ved ASP, ALT, AITel samt TØH. HiST - Inntakskvalitet

23 5. Første tiden som student 5.1 Vurdering av ulike områder første tiden som student Spørretekst: Nå følger noen spørsmål om den første tiden du var student ved ditt studieprogram. Hvor fornøyd var du med? Base 12: 990 Studentene var forholdsvis misfornøyde med tilgangen til datarom Figur 5.1.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Informasjon - studieprogrammets faglige innhold Brukervennlighet - It's learning Tilgangen til trådløst nettverk Tildelingen av ID-kort Semesterregistreringen på Studentweb Tilgangen til datarom Skårer på 60 tallet indikerer kun middels tilfredshet. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

24 Figur 5.1.2: Vurdering - historisk (gjennomsnittsskårer, poeng) Informasjon - studieprogrammets faglige innhold Brukervennlighet - Its-learning 66 Tilgangen til trådløst nettverk Tildelinge av IDkort Semesterregistrerin gen på Studentweb Tilgangen til datarom Resultatene tyder på en nedgang på samtlige områder bortsett fra området tilgangen til trådløst nettverk. HiST - Inntakskvalitet

25 5.2 Oppstart ved studieprogrammet forberedelse til studier Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt forberedt til studiene? Base 12: 990 Oppstarten bidro i mindre grad til å føle seg godt forberedt Figur 5.2: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Resultatene viser dessverre en forholdsvis stor nedgang i tilfredshet siden forrige måling. Dårligst ut kommer for øvrig AHS med kun 46 av totalt 100 poeng. Dette indikerer en nedgang på 17 poeng siden forrige måling. HiST - Inntakskvalitet

26 5.3 Vurdering av oppstarten totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Base 12: 990 Studentene er totalt sett forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST Figur 5.3: Vurdering oppstart totalt sett (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Best ut kommer avdelingene AFT og TØH. Studenter ved AHS er imidlertid kun middels tilfredse. AHS har også størst nedgang i tilfredshet siden forrige måling (13 poeng). HiST - Inntakskvalitet

27 6. Quak! og Studentparlamentet 6.1 Vurdering av Magasinet Quak!snakk Spørretekst: Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd er du med dette magasinet? Base 12: 990 Studentene er fornøyde med magasinet Quak!snakk Figur 6.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 72 AHS 74 AITel ALT 79 ASP 65 TØH Mest fornøyde er studentene ved ALT og TØH. Studenter ved ASP er imidlertid kun middels fornøyde. Kvinnene i utvalget er langt mer fornøyde enn sine mannlige kolleger. HiST - Inntakskvalitet

28 6.2 Grad av nytte - Quak!-oppringning før studiestart Spørretekst: Før studiestart ble du oppringt av Quak!. Hvor nyttig var denne samtalen for deg? Base 12: 990 Opplevd nytte har blitt mindre siden forrige undersøkelse Figur 6.2: Grad av nytte oppringning (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Verdt å nevne er det at 20 prosent av studentene hevder de ikke mottok en slik samtale. Best ut kommer avdelingene ALT og AHS. Studentene ved TØH, AFT og AITel er forholdsvis misfornøyde. Vi gjør også oppmerksom på at spørreteksten for 2010/2011 var avvikende fra årets. Spørretekst 2010/ 2011: I hvilken grad vurderer du jumpstart-samtalen som nyttig? HiST - Inntakskvalitet

29 6.3 Deltakelse på Quak! Spørretekst: Har du i løpet av fadderuka deltatt på noen av Quak! sine arrangementer? Base 12: av 10 deltok på ett eller flere arrangementer Figur 6.3: Deltakelse på Quak! Ja Nei Vet ikke AFT AHS AITel ALT ASP TØH Størst deltakelse finner vi blant studentene ved ALT, TØH samt AITel. Alder har betydning for deltakelsen. Blant studenter i aldersgruppen eldre enn 24 år sier kun 39 prosent at de har deltatt. HiST - Inntakskvalitet

30 6.4 Vurdering av Quak!-arrangement Spørretekst: Nå ber vi deg om å gi en vurdering av de ulike Quak!-arrangementene. Hvor fornøyd var du med følgende arrangementer? Base 12: 777 Studentene er svært fornøyde med Stand-up Figur 6.4.1: Vurdering av arrangement (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP TØH Stand-up Avdelingsvise dager Gatefæst Immatrikuleringsfest Dagen med det rare i Quak! maskeradeball Quak! bånd-dagen Aktivitetsdag Rebusløp Quiz Studentene er middels tilfredse med Quak!bånd-dagen, aktivitetsdag, rebusløp samt Quiz. Historiske resultater følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

31 Figur 6.4.2: Historisk vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) Stand-Up Avdelingsvise dager Gatefæst Immatrikuleringsfest Dagen med det rare i Quak! maskeradeball Quak!bånd-dagen Aktivitetsdag 68 Rebusløp Quiz 68 Stand-up kom også best ut i forrige måling. I 2010 var det imidlertid Gatefæst som fikk den høyeste vurderingen. HiST - Inntakskvalitet

32 6.5 Benyttelse av rabatter Quak!bånd Spørretekst: Som deltaker hadde du mulighet til å kjøpe Quak!bånd. Dette båndet ga rabatter i butikker, restauranter og gratis inngang på flere arrangementer? Innen hvilke av kategoriene nedenfor benyttet du deg av disse rabattene? Base 12: 777 Mest nevnt: Utested/ konserter Figur 6.5: Rabatter Quak!bånd AFT AHS AITeL ALT ASP TØH 0 % 50 % 100 % Utested/ konserter Mat og drikke Klær og sko Helse/ velvære Elektronikk Andre Ingen Kjøpte ikke Quak!båndet Studenter ved ALT ser ut til i størst grad å ha benyttet rabattene på utested/ konserter samt på mat og drikke. Mest nevnt 2011: Utested/ konserter samt mat og drikke. HiST - Inntakskvalitet

33 6.6 Studentenes vurdering Quak! og fadderuka Spørretekst: Hvor fornøyd er du med Quak! og fadderuka? Base 12: 777 Studentene er fornøyde med Quak! og fadderuka Figur 6.6: Vurdering Quak! og fadderuka (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 72 AHS 73 AITel ALT 79 ASP 73 TØH Studentene ved ALT er mest fornøyde når det gjelder vurderingen av Quak! og fadderuka. I 2010/ 2011 var spørreteksten annerledes og det ble kun spurt om tilfredshet med fadderordningen generelt. Oppnådde skårer for begge disse to årene: 78 poeng. HiST - Inntakskvalitet

34 6.7 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 12: 777 Drikkepress samt for høyt alkoholkonsum under fadderuka ser ikke ut til å ha vært noe stort problem Figur 6.7.1: Utsagn: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg drakk for mye AFT AHS AITel ALT ASP TØH Drikkepress samt eget alkoholkonsum ser ut til å ha vært størst for studentene ved TØH og AITel. Problemer med drikkepress er minst blant studentene ved ASP. For stort alkoholkonsum er minst blant studentene ved AHS. Historisk sammenlikning følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

35 Figur 6.7.2: Historisk: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg synes jeg drakk for mye HiST - Inntakskvalitet

36 6.8 Studentparlamentet under studiestart og fadderuka Spørretekst: I hvilken grad la du merke til Studentparlamentet under studiestart og fadderuka? Base 12: 990 Svært få studenter har lagt merke til Studentparlamentet Figur 6.8: Studentparlamentet (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 24 AHS 31 AiTeL ALT 41 ASP 39 TØH Lavest skårer oppnår for øvrig avdelingene AFT og TØH. HiST - Inntakskvalitet

37 7. Tilfredshet regresjonsanalyse Før vi presenterer regresjonsmodellen som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for den totale tilfredsheten med HiST skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R 2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som informasjon, hjelp/ service etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet med HiST totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65 % av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35 % av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) studentenes totale tilfredshet med HiST i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av studentenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av studentenes totale tilfredshet r²=65 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0,21 77 Uavhengig variabel 3 0,19 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre HiST - Inntakskvalitet

38 I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. Det vi kan kalle den «endelige» modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis SERVICE) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». HiST - Inntakskvalitet

39 7.1 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST totalt Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 72 poeng De 5 faktorene med målbar innvirkning forklarer 38 % av studentenes totale tilfredshet r²=38 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,32 Fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne 0,17 Åpningsarrangementet i Erkebispegården 0,14 Tilgangen til datarom og lignende 0,12 Brukervennligheten i Its learning 0,09 Forklaring: Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om studieprogrammets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,32 poeng (til 72,32 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 5 faktorene forklarer 38 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 62 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra. På de neste sidene følger tilsvarende analyser pr. avdeling. HiST - Inntakskvalitet

40 7.2 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AFT Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 75 poeng De 4 faktorene med målbar innvirkning forklarer 23 % av studentenes totale tilfredshet r²=23 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,27 Fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne 0,19 Tilgangen til datarom og lignende 0,17 Åpningsarrangementet i Erkebispegården 0,12 Forklaring: Klarer AFT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om studieprogrammets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,27 poeng (til 75,27 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 4 faktorene forklarer 23 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 77 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

41 7.3 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AHS Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 67 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 44 % av studentenes totale tilfredshet r²=44 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,55 Fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne 0,26 Forklaring: Klarer AHS totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om studieprogrammets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,55 poeng (til 67,55 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 44 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 56 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

42 7.4 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AITel Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 73 poeng De 4 faktorene med målbar innvirkning forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet r²=26 Fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne 0,25 Brukervennligheten i Its learning 0,24 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,23 Tilgangen til trådløst nettverk 0,21 Forklaring: Klarer AITel totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel fikk kontakt med og ble ivaretatt av fadderne med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,25 poeng (til 73,25 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 4 faktorene forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 74 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

43 7.5 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ALT Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 71 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 32 % av studentenes totale tilfredshet r²=32 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,37 Åpningsarrangementet i Erkebispegården 0,22 Brukervennligheten i Its learning 0,19 Forklaring: Klarer ALT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,37 poeng (til 71,37 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 32 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 68 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

44 7.6 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ASP Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 71 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 29 % av studentenes totale tilfredshet r²=29 Informasjonen du fikk om studieprogrammets faglige innhold 0,42 Åpningsarrangementet i Erkebispegården 0,37 Forklaring: Klarer ASP totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om studieprogrammets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,42 poeng (til 71,42 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 29 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 71 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

45 7.7 Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: TØH Total tilfredshet med oppstarten ved HiST = 75 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet r²=26 Tilgangen til datarom og liknende 0,45 Tilgangen til trådløst nettverk 0,33 Forklaring: Klarer TØH totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel tilgangen til datarom og liknende med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,45 poeng (til 75,45 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 74 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

46 7.8 Regresjonsmodell Informasjon: HiST totalt Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 68 poeng De 4 faktorene med målbar innvirkning forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet r²=26 Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet 0,21 Kontaktinformasjon til ansatte ved HiST 0,16 Hvilke forkunnnskaper som kreves for å kunne gjennomføre studiet 0,14 Hva tidligere studenter sier om studiet 0,12 Forklaring: Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten m.h.t. informasjonen øke med 0,21 poeng (til 68,21 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 4 faktorene forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 74 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra. På de neste sidene følger tilsvarende analyser pr. avdeling. HiST - Inntakskvalitet

47 7.9 Regresjonsmodell Informasjon: AFT Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 71 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 30 % av studentenes totale tilfredshet r²=30 Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet 0,35 Hvilke forkunnnskaper som kreves for å kunne gjennomføre studiet 0,19 Studentsamskipnaden sitt velferdstilbud 0,16 Forklaring: Klarer AFT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,35 poeng (til 71,35 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 30 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 70 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

48 7.10 Regresjonsmodell Informasjon: AHS Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 67 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 32 % av studentenes totale tilfredshet r²=32 Hva tidligere studenter sier om studiet 0,42 Studentsamskipnaden sitt velferdstilbud 0,25 Forklaring: Klarer AHS totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen m.h.t. hva tidligere studenter sier om studiet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,42 poeng (til 67,42 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 32 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 68 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

49 7.11 Regresjonsmodell Informasjon: AITel Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 72 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 24 % av studentenes totale tilfredshet r²=24 Hva tidligere studenter sier om studiet 0,28 Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet 0,28 Forklaring: Klarer AITel totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjon om hva tidligere studenter sier om studiet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,28 poeng (til 72,28 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 24 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 76 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

50 7.12 Regresjonsmodell Informasjon: ALT Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 64 poeng Den ene faktoren med målbar innvirkning forklarer 18 % av studentenes totale tilfredshet r²=18 Kontaktinformasjon til ansatte ved HiST 0,26 Forklaring: Klarer ALT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel kontaktinformasjonen til ansatte ved HiST med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,26 poeng (til 64,26 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Denne ene faktoren forklarer 18 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 82 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som dårlig. HiST - Inntakskvalitet

51 7.13 Regresjonsmodell Informasjon: ASP Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 65 poeng De 2 faktorene med målbar innvirkning forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet r²=26 Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet 0,37 Kontaktinformasjon til ansatte ved HiST 0,32 Forklaring: Klarer ASP totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,37 poeng (til 65,37 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 2 faktorene forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 74 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

52 7.14 Regresjonsmodell Informasjon: TØH Total tilfredshet med mottatt informasjon fra HiST = 69 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet r²=26 Faglig innhold og opplegg i studieprogrammet 0,28 Kontaktinformasjon til ansatte ved HiST 0,26 Fadderordningen Quak! 0,21 Forklaring: Klarer TØH totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel informasjonen om faglig innhold og opplegg i studieprogrammet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten med informasjonen totalt sett øke med 0,28 poeng (til 69,28 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 3 faktorene forklarer 26 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at 74 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som godkjent. HiST - Inntakskvalitet

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2009 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 4 2. INNTAKSPROSESSEN 6 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 6

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2011 INNHOLD 1 EVALUERINGENS FORMÅL... 5 1.1 Inntaket en prosess i flere faser... 5 1.2 Inntakskvalitet operasjonalisert... 6 2 INNTAKSPROSESSEN...

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge Oktober 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Evalueringsrapport. Tillitsvalgtkonferansen 2012. Anna Karina Carlsson 12.10.2012

Evalueringsrapport. Tillitsvalgtkonferansen 2012. Anna Karina Carlsson 12.10.2012 Evalueringsrapport Tillitsvalgtkonferansen 2012 Anna Karina Carlsson 12.10.2012 Evalueringsrapport Tillitsvalgtkonferansen 2012 Innledning Tillitsvalgtkonferansen 2012 ble arrangert 10. september. Tidspunktet

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 3. ANALYSE...3 3.1 LÆRINGSUTBYTTE...3 3.1.1 INDIKATORER FOR LÆRINGSUTBYTTE - KVANTITATIVE...3 3.2 INNTAKSKVALITET...6 3.2.1 INDIKATORER

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2010 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 5 2. INNTAKSPROSESSEN 7 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 7

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 05 - sammenlignet med Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 9. mars 05 HiST Kandidat

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 VÅREN 2007 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey 2004.

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Tema i undersøkelsen:

Tema i undersøkelsen: Om undersøkelsen: - Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel - Formål: kartlegging av helse og trivsel blant norske studenter. Oppfølging av SHoT 2010 som er mye brukt og referert til.

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015

Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Spørreundersøkelse om videreutdanning i veiledning va ren 2015 Notat ved Sverre Friis-Petersen Tjenesteavdelingen Arbeids- og Velferdsdirektoratet Oktober 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer