HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03

2 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER... 0 BAKGRUNNSVARIABLER... 0 ARBEIDSLIVSTILKNYTNING.... YRKESAKTIVITET.... NÅVÆRENDE SITUASJON NÅVÆRENDE ARBEIDSPLASS PR. FYLKE BRANSJEFORDELING STILLING FAST ELLER MIDLERTIDIG STILLING STILLINGSANDEL BRUTTO ÅRSLØNN BRUTTO ÅRSLØNN PR TYPE STILLING JOBBSØKERPROSESSEN TID FØR MAN FIKK RELEVANT JOBB ETTER ENDT UTDANNING VIA HVILKE KANALER FIKK DU JOBBEN DU HAR NÅ MASTERNIVÅ FORMELT KRAV FOR Å FÅ JOBB FLEKSIBILITET HVOR I LANDET MAN HAR SØKT JOBB FLEKSIBILITET RELEVANT STILLING I FORHOLD TIL UTDANNING KVALIFISERENDE FAKTORER FOR NÅVÆRENDE JOBB TOTAL TILFREDSHET MED DAGENS JOBB STUDIETS RELEVANS I FORHOLD TIL ARBEIDSLIVET RELEVANS OG LÆRINGSUTBYTTE INDEKS - OPPLEVD LÆRINGSUTBYTTE OMDØMME OG TOTAL TILFREDSHET OMDØMME TOTAL TILFREDSHET Tilfredshet med utdanningen Anbefaling til andre Hvorvidt man ville valgt samme studium i dag... 5 TILFREDSHET REGRESJONSANALYSE REGRESJONSANALYSE EN KORT FORKLARING REGRESJONSMODELL HIST TOTALT REGRESJONSMODELL AFT REGRESJONSMODELL AHS REGRESJONSMODELL AITEL REGRESJONSMODELL ALT REGRESJONSMODELL ASP REGRESJONSMODELL HANDELSHØYSKOLEN... HiST Kandidat 03

3 Vedlegg Vedlegg : Nedbrytninger på programnivå AFT Vedlegg : Nedbrytninger på programnivå AHS Vedlegg 3: Nedbrytninger på programnivå AITeL Vedlegg 4: Nedbrytninger på programnivå ALT Vedlegg 5: Nedbrytninger på programnivå ASP Vedlegg : Nedbrytninger på programnivå Vedlegg 7: Spørreskjema HiST Kandidat 03 3

4 Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra Kandidatundersøkelsen 03, på oppdrag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Undersøkelsen henvender seg til studenter uteksaminert i 00 og 0, og kartlegger følgende forhold: Videre studier etter endt grad Hvor mange som blir i regionen Type jobb i dag/ stillingsandel Lønnsnivå Tiden det tok før man fikk relevant jobb Evt. krav om masternivå i nåværende jobb Egen fleksibilitet under jobbsøking med hensyn til sted og stillingens relevans Samsvar mellom egne kvalifikasjoner og jobbinnhold Evt. innfrielse av egne jobbforventninger Tilfredshet med hensyn til egen jobb Studiets relevans for arbeidsoppgaver Vurderinger av ferdigheter fra studiene ved HiST HiSTs omdømme Total tilfredshet med utdanningen ved HiST Undersøkelsen ble gjennomført med telefonintervju i ukene 5-0 i kandidater besvarte undersøkelsen. Oversikt over kandidater og svarprosent Kandidater Andel det var mulig å kontakte Besvart Svarprosent AFT - Bachelor % AHS - Bachelor % AITeL - Bachelor % ALT Bachelor/Lærer % ALT - Master % ASP - Bachelor % - Bachelor % - Master % TOTALT % Statistiske feilmarginer: inntil 3, prosent. Ved nedbrytninger på bakgrunnsvariabler (kjønn, alder, avdeling etc.) er feilmarginene større, f.eks. 0 prosent ved N=00. Vi gjør oppmerksom på at resultatene for Master of Public Administration (MPA) er trukket ut av hovedresultatene. MPA tilbyr et annet studieforløp enn for de andre masterstudiene, og henvender seg til studenter som i stor grad er yrkesaktive fra før. Antallet masterkandidater ved MPA utgjør % av besvarelsene fra masterkandidatene ved Handelshøgskolen. Dette kunne dermed det gitt et større utslag på hovedresultatene i denne undersøkelsen. Resultatene for MPA finnes i de avdelingsspesifikke resultatene. Norfakta Markedsanalyse AS, 3. juni 03 Øyvind Sletten Prosjektleder HiST Kandidat 03 4

5 Måling av kvalitet Kandidatundersøkelsen er en del av høgskolens kvalitetssystem som består av både utvalg/forum, rapportering, undersøkelser, evalueringer og andre aktiviteter. Høgskolen har innført mål- og resultatstyring, med en egen måltavle sier noe om hvilke mål og indikatorer høgskolen har, og hva ambisjonsnivået skal være. Måling av kvalitet er et aspekt ved mål- og resultatstyringen. Mens indikatorene i måltavla i større grad er knyttet til volum og produktivitet (hvor mye produserer vi, for eksempel i form av antall studiepoeng eller antall utvekslingsstudenter), handler måling av kvalitet i større grad om nytteverdi. Med nytteverdi mener vi hva vi leverer til våre studenter, hvordan vi leverer, og hvordan kvaliteten på tjenestene oppleves. Vi skiller mellom indikatorer for opplevd kvalitet og produksjonskvalitet, som vi i kvalitetsrapporteringen måler opp mot hverandre. Indikatorene for produksjonskvalitet er vanligvis kvantitative, mens indikatorene for opplevd kvalitet kan uttrykkes både kvantitativt og kvalitativt: HiST Kandidat 03 5

6 Opplevd kvalitet måles ved hjelp av tilfredshetsundersøkelser og andre typer evalueringer, som for eksempel emneevalueringer. Det som måles er respondentenes opplevelser og den opplevde kvaliteten. Denne undersøkelsen inngår som en av flere tilfredshetsundersøkelser i høgskolens kvalitetssystem. HiST Kandidat 03

7 Om rapporten Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Detaljresultater og nedbrytninger presenteres i vedleggene. Skalagjennomsnitt Kandidatenes vurderinger i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-00: : svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig 0 poeng : misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig 5 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller 50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig 00 poeng De som svarer «vet ikke» er ikke tatt med ved utregning av poengskalaen. Forkortelser i undersøkelsen AFT Avdeling for teknologi AHS Avdeling for helse- og sosialfag AITeL Avdeling for informatikk og e-læring ALT Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ASP Avdeling for sykepleie Avdeling i Trondheim B Bachelor B/L Bachelor/Lærer M - Master HiST Kandidat 03 7

8 Oppsummering Arbeidslivstilknytning Om lag 8 av 0 oppgir å være yrkesaktive. Blant respondenter som ikke er yrkesaktive, så kategoriserer 8 av 0 seg selv som student. Om lag halvparten av respondentene har sin nåværende arbeidsplass i Sør-Trøndelag. av 0 har sin nåværende arbeidsplass i Oslo. AFT har flest kandidater innenfor energi- og miljøsektoren (olje og gass) og de fleste jobber som ingeniører. AHS har størst prosentandel kandidater i kommunal sektor. Kandidatene fra AITeL jobber i størst grad i programvarefirma samt innen konsulentvirksomhet. Majoriteten av ALT-kandidatene jobber i barneskole, og ASP-kandidatene innenfor spesialisthelsetjeneste/helseforetak. har flest kandidater innenfor bank/finans/forsikring. 7 av 0 av de yrkesaktive oppgir å ha fast stilling. 8 av 0 jobber i 00 prosents stilling. 7 av 0 tjener mer enn kr ,- pr. år. Gjennomsnittlig årslønn ligger på kr ,-. Kandidater fra AITeL Bachelor og Master har høyest gjennomsnittslønn med henholdsvis kr 43.70,- og kr ,-. Jobbsøkerprosessen 4 av 0 har fått jobb før endt utdanning. 3 av 0 fikk jobb innen en måned etter endt utdanning. Halvparten har fått jobben de har nå ved å søke på utlyst stilling. 3 av 0 oppgir at masternivå er et formelt krav for jobben de nå har. Respondentene har i liten grad vært fleksible med hensyn til hvor i landet de har søkt jobb. I tillegg har respondentene i stor grad søkt stillinger som var relevante ifht utdanningen. Utdanningen nevnes som viktigste kvalifiserende faktor med hensyn til nåværende jobb (8 av 0). Respondentene er i meget stor grad tilfredse med jobben de nå har. Studiets relevans i forhold til arbeidslivet Respondentene er mest tilfredse med kunnskap og ferdigheter de har fått innenfor teamarbeid og samarbeid med andre (77 poeng) samt studiets evne til å gi kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør (74 poeng). Minst tilfredse er de på områdene forskningsetikk (45 poeng), studentvervets bidrag forberedelse til arbeidslivet (53 poeng) samt tverrfaglig jobbing (53 poeng). Omdømme og tilfredshet Opplevelsen av eget utdanningsprograms omdømme i arbeidslivet vurderes totalt sett noe over skalaens midtpunkt (5 poeng). Mest fornøyd er AITeL Bachelor ( poeng) og minst fornøyd er ASP Bachelor (5 poeng). Respondentene er totalt sett tilfredse med utdanningen de fikk ved HiST ( poeng). Viljen til å anbefale andre å studere ved HiST er forholdsvis stor totalt sett ( poeng). Også her er det store forskjeller mellom avdelingene. Viljen til å anbefale er størst hos Master (89 poeng), - Bachelor (88 poeng) samt AITeL - Bachelor (87 poeng). ASP Bachelor er minst fornøyd (57 poeng). HiST Kandidat 03 8

9 Mange ville likevel valgt samme studium igjen dersom de skulle begynne å studere i dag (7 av 0). Tilfredshet Regresjonsanalyse 7 områder fremstår som spesielt viktige for de tidligere kandidatene, nemlig studiets faglige innhold, omdømme i arbeidslivet, gjorde deg rustet til arbeidslivet, undervisningskvaliteten, kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør, problemløsning på egen hånd samt relevans for arbeidslivet. HiST Kandidat 03 9

10 Resultater Bakgrunnsvariabler. Tabeller Tabell.. Kjønn Kjønn Antall % Mann 4 45 Kvinne Tabell.. Alder Alder Antall % 3-4 år år år Tabell..3 Hva var din hjemstedskommune før du startet å studere ved <program>? Fylke % Sør-Trøndelag 3 Nord-Trøndelag Møre og Romsdal 0 Nordland 0 Akershus 5 Hedmark 4 Oppland 4 Buskerud 3 Oslo 3 Finnmark Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Telemark Troms Vestfold Østfold Aust-Agder Vest-Agder 0 00 Utvalgets størrelse (antall) 95 HiST Kandidat 03 0

11 Følgende spørsmål ble kun stilt til masterkandidater samt de bachelorkandidater som har fortsatt med utdanning etter at de ble uteksaminert ved HiST. Tabell..4 Har du tatt, eller holder du på med, mastergrad etter at du var ferdig ved <program>? AFT AHS AITeL ALT ASP Fortsatte med Bachelor Bachelor Bachelor Bachelor/ Bachelor master etter Lærer Bachelor uteksaminering % % % % % % % Ja Nei Utvalgets størrelse (antall) Følgende spørsmål ble kun stilt til masterkandidatene. Tabell..5 Hvor tok du din bachelor? ALT Master Hvor tok du din bachelor Master % % % Høgskolen i Sør-Trøndelag 88 5 BI Høgskolen i Bodø Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 3 Høgskolen i Østfold Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Høgskolen i Gjøvik - Høgskolen i Harstad - Universitetet i Bergen - Universitetet i Tromsø Utvalgets størrelse (antall) 8 9 HiST Kandidat 03

12 Arbeidslivstilknytning. Yrkesaktivitet Spørretekst: Er du yrkesaktiv? Base 03: 9 intervju Drøye 8 av 0 er per i dag yrkesaktive Figur.. Andel yrkesaktive (prosentandeler som er yrkesaktive) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Yrkesaktiviteten øker tydelig med respondentenes alder. Mens 7 av 0 i alderen 3-4 år oppgir å være yrkesaktive, så er tilsvarende andel 8 av 0 for aldersgruppen 5- år. For aldersgruppen 7 år og eldre er9 av 0 yrkesaktive. AHS, ASP og AITeL har flest yrkesaktive kandidater, mens det er lavere andel kandidater på og AFT som er yrkesaktive. HiST Kandidat 03

13 . Nåværende situasjon Spørretekst: Hva er din nåværende situasjon? Base 03:54 intervju (andel som ikke er yrkesaktive) 8 av 0 studerer fortsatt Figur.. Nåværende situasjon (prosentandeler) Student Permisjon Arbeidsledig Sykemeldt AFT - Bachelor 94 0 AHS - Bachelor AITeL - Bachelor 80 0 ALT - Bachelor\Lærer ASP - Bachelor Bachelor Master Blant respondenter som ikke er yrkesaktive, så kategoriserer 8 av 0 seg selv som student. Det er store forskjeller mellom avdelingene på hvor mange som har fortsatt å studere, for eksempel 33 % fra AHS og 94 % fra AFT. Størst andel arbeidsledige finner vi blant AHS-kandidatene (9 %) og AITeL (0 %). Det er også AHS- og ALT kandidatene som har høyest prosentandeler i permisjon. HiST Kandidat 03 3

14 .3 Nåværende arbeidsplass pr. fylke Spørretekst: I hvilken kommune har du din nåværende arbeidsplass? Base 03: intervju (andel som er yrkesaktive) Om lag halvparten har sin nåværende arbeidsplass i Sør-Trøndelag Figur.3. Fylke der man har sin nåværende arbeidsplass (prosentandeler) Sør-Trøndelag 4 Oslo 8 Møre og Romsdal Nordland 5 Hordaland 5 Nord-Trøndelag Akershus 3 5 Rogaland 3 Buskerud Oppland Sogn og Fjordane Hedmark Østfold Vestfold Telemark Aust-Agder Troms Finnmark Vest-Agder 0 Under intervjuet ble respondentene spurt om hvilken kommune de arbeidet i. Resultatene i hovedrapporten er gruppert til fylker. Om lag halvparten av kandidatene blir i fylket etter endt utdanning. 8 % arbeider i nå Oslo (Tabell.3. Nåværende arbeidssted (fylke) per avdeling (prosentandeler). HiST Kandidat 03 4

15 Tabell.3. Nåværende arbeidssted (fylke) per avdeling (prosentandeler) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B/L ALT - M ASP - B Hh - B Hh - M Sør-Trøndelag Oslo Møre og Romsdal Hordaland Nord-Trøndelag Nordland Akershus Rogaland Oppland 3 Buskerud Østfold Hedmark 0 3 Vestfold Telemark Aust-Agder Sogn og Fjordane 0 3 Troms Finnmark Vest-Agder Utvalgets størrelse Majoriteten av kandidatene har enten blitt i Sør-Trøndelag, eller flyttet til Oslo. Likevel ser vi at kandidater fra AFT bachelor og ALT bachelor/lærer er mer spredt i Norge enn de andre avdelingene (begge 45 % som ikke bor i Sør-Trøndelag eller Oslo). AITeL er den avdeling som i størst grad har kandidater fra lokalisert utenfor Sør-Trøndelag og Oslo. De tre kommunene med flest kandidater fra HiST er Trondheim (39 %), Oslo (8 %) og Bergen (5 %). Detaljert oversikt over kommuner kan finnes i avdelingsresultatene vedlegg. Tabellen på neste side viser en sammenligning av hvor kandidatene var bosatt før studiestart og hvor de arbeider nå. Av kandidatene som arbeider i Sør-Trøndelag var 3 av 4 bosatt i fylket før studiestart. 57 % av kandidatene jobber nå i Midt-Norge (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal). Til sammenligning var 54 % av kandidatene bosatt i Midt-Norge før studiestart. Det er dermed 3 % flere kandidater som ble i regionen etter endt studie. Ser man på Sør-Trøndelag spesielt var 3 % av kandidatene bosatt i Sør-Trøndelag fra før, og 4 % arbeider nå i fylket. HiST Kandidat 03 5

16 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell.3. Nåværende arbeidssted sett opp mot hjemstedskommune før studiestart Nåværende arbeidsplass - fylke % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Sør-Trøndelag Oslo Møre og Romsdal Nordland Hordaland Nord-Trøndelag Akershus Rogaland Buskerud Oppland Sogn og Fjordane Hedmark 3 Østfold 5 Vestfold 4 Telemark 3 5 Aust-Agder Troms 7 Finnmark 0 Vest-Agder Utvalgets størrelse

17 .4 Bransjefordeling Spørretekst: Innen hvilken bransje jobber du? Base 03: intervju (andel som er yrkesaktive) Avdeling for teknologi Energi og miljø-sektoren (olje og gass) Figur.4. Bransje AFT (prosentandeler, mest nevnt) 3 Byggebransjen 9 Helsevesenet IT-bransjen (elektro) Forskning Matbransjen AFT Kommunikasjonsteknologi Produktutvikling Kjemisk industri 0 Annet 5 En stor andel har svart «Annet». Disse kandidatene opplyser at de blant annet jobber innen anlegg, elektro, helse, industri og maritim. Avdeling for helse- og sosialfag Figur.4. Bransje AHS (prosentandeler, mest nevnt) Helsetjenesten i kommunal sektor Sykehus Skole\utdanning\forskning Barneverninstitusjoner NAV Barneverntjenesten i kommunal\statlig Private sykehus\klinikker Sosialtjenesten i kommunal sektor Rehabiliteringsinstitusjoner Bedriftshelsetjeneste Privatpraktiserende i kommunal sektor Leverandører Annet AHS 3 9 En stor andel har svart «Annet». Disse kandidatene opplyser at de blant annet jobber innen helse, kultur, media, pedagogikk, barnehage og rusomsorg.

18 Avdeling for informatikk og e-læring Figur.4.3 Bransje AITeL (prosentandeler, mest nevnt) Programvarefirma Konsulentvirksomhet 8 Øvrig offentlig sektor 8 AITeL Helsesektoren Annet 50 En stor andel har svart «Annet». Av disse har de aller fleste oppgitt at de jobber i IT-bransjen. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Figur.4.4 Bransje ALT (prosentandeler, mest nevnt) Barneskole 48 Ungdomsskole Barne- og ungdomsskole ALT Spesialskole\institusjonslærer Annet 9 De som har svart «Annet» opplyser at de blant annet jobber innen barnehage, tolking, og videregående skole. HiST Kandidat 03 8

19 Avdeling for sykepleierutdanning Figur.4.5 Bransje ASP (prosentandeler, mest nevnt) Spesialisthelsetjeneste\helseforetak 44 Primærhelsetjeneste\kommunehelsetjeneste 8 Helserelatert næringsliv ASP Bedriftshelsetjeneste Annet De som har svart «Annet» opplyser at de blant annet jobber innen helse og sosial, og sykehus. Avdeling i Trondheim Figur.4. Bransje (prosentandeler, mest nevnt) Bank\finans\forsikring Annen offentlig virksomhet 0 Konsulent \ rådgivende virksomhet 5 Bygg\anlegg 5 Varehandel 4 Olje\offshore 4 Annen industri 4 Media 3 Skole\undervisning\forskning Annen servicevirksomhet Annet 34 De som har svart «Annet» opplyser at de blant annet jobber innen regnskap og revisjon. HiST Kandidat 03 9

20 .5 Stilling Spørretekst: Hva slags stilling har du? Base 03: intervju Avdeling for teknologi Figur.5. Stilling Avdeling for teknologi (prosentandeler, mest nevnt) Ingeniør 43 Bioingeniør Prosjektleder AFT Konsulent 4 Radiograf 3 Rådgiver Kvalitetsleder Leder Avdelingsleder Annet En stor andel av kandidatene har svart «Annet». De opplyser at de blant annet jobber som trainee, prosjektingeniør og laboratoriemedarbeider eller -ingeniør. Avdeling for helse- og sosialfag Figur.5. Stilling Avdeling for helse- og sosialfag (prosentandeler, mest nevnt) Miljøterapeut Fysioterapeut 9 0 Ergoterapeut Sosionom 7 AHS Audiograf 5 Barnevernspedagog Rådgiver Annet En stor andel av kandidatene har svart «Annet». Mange av disse har oppgitt at de jobber som vernepleier. Andre stillinger nevnt er assistent, fagarbeider og saksbehandler. 39 HiST Kandidat 03 0

21 Avdeling for informatikk og e-læring Figur.5.3 Stilling Avdeling for informatikk og e-læring (prosentandeler, mest nevnt) Konsulent 3 Systemutvikler Ingeniør IT\IKT-ansvarlig 8 0 AITeL Rådgiver Trainee Annet 30 De som har svart «Annet» på dette spørsmålet har svart blant annet overingeniør. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Figur.5.4 Stilling Avdeling for lærer- og tolkutdanning (prosentandeler, mest nevnt) Lærer 74 ALT Tolk 3 Annet Av de som har nevnt «Annet» har noen oppgitt at de jobber som konsulent, spesialpedagog og adjunkt. HiST Kandidat 03

22 Avdeling for sykepleierutdanning Figur.5.5 Stilling Avdeling for sykepleierutdanning (prosentandeler, mest nevnt) Sykepleier 9 ASP Annet 4 De aller fleste fra sykepleierutdanningen jobber også nå som sykepleier. Avdeling i Trondheim Figur.5. Stilling (prosentandeler, mest nevnt) Regnskap\revisjon Økonomi\finans 5 Prosjektmedarbeider\prosjektleder 4 Tjeneste- og serviceytelse Markedsføring\salg 3 3 Strategi\organisasjonsutvikling Ledelse Kontor og administrasjon Produksjon Logistikk\innkjøp Forskning\undervisning Forretningsutvikling Annet 44 Det er stor variasjon i type stilling som er oppgitt av de som nevnt «Annet». De som i størst grad nevnes er konsulent, rådgiver og trainee. HiST Kandidat 03

23 . Fast eller midlertidig stilling Spørretekst: Er stillingen din å anse som fast eller midlertidig? Base 03: intervju sett: 7 av 0 har nå fast stilling Figur.. Stilling fast eller midlertidig (prosentandeler) 00: Fast 00: Midlertidig 0: Fast 0: Midlertidig : Fast : Midlertidig AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master ALT, AHS og ASP på bachelornivå har høyest andel kandidater i midlertidige stillinger. Høyest andel kandidater med fast stilling har AITeL (9 %). Andelen med fast stilling øker med økende alder. Flere menn enn kvinner har fast stilling på sin arbeidsplass. HiST Kandidat 03 3

24 .7 Stillingsandel Spørretekst: Hva er din stillingsandel? Base 03: intervju sett: 8 av 0 jobber nå i 00 prosents stilling Figur.7. Stillingsandel (prosentandeler) 50% el. mindre 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % AFT - Bachelor 0 94 AHS - Bachelor AITeL - Bachelor 4 9 ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master 3 88 ASP - Bachelor Bachelor Master Av de som ble uteksaminert i 0 sier 7 % at de jobber 00 % stilling per i dag. Tilsvarende tall for 00 er at 83 prosent jobber i full stilling. Langt flere menn enn kvinner jobber i full stilling (9 mot 8 %). ASP og AHS har færrest kandidater i 00 % stilling. HiST Kandidat 03 4

25 .8 Brutto årslønn Spørretekst: Hva er brutto årslønn i stillingen du har nå? Base 03: sett: 7 av 0 tjener mer enn ,- Figur.8. Brutto årslønn per eksamensår (prosentandeler) 00 0 Inntil kr 50'-.000 kr ' kr 300' kr 35' kr 350' kr 3' kr 400' kr 45' kr 450' kr 4' kr Mer enn kr Ubesvart Figur.8. Brutto årslønn per eksamensår (gjennomsnittstall) Hva er brutto årslønn i stillingen du har nå? Figurene Figur.8. Brutto årslønn per eksamensår (prosentandeler)og Figur.8. Brutto årslønn per eksamensår (gjennomsnittstall) viser gjennomsnittlig årslønn for HiST-kandidater totalt. Figurer og tabell med resultater pr. avdeling følger på de neste sidene. HiST Kandidat 03 5

26 Figur.8.3 Brutto årslønn (gjennomsnittstall per avdeling) Hva er brutto årslønn i stillingen du har nå? AFT - Bachelor 4359 AHS - Bachelor AITeL - Bachelor 4370 ALT - Bachelor\Lærer 3795 ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Tabell.8.4 Brutto årslønn per avdeling (prosentandeler) AFT - AHS - AITeL - ALT - ALT - ASP - Hh - Hh - B B B B/L M B B M Inntil kr '-.000 kr 3 ' kr ' kr ' kr ' kr ' kr ' kr ' kr ' kr 3 4' kr Mer enn kr Ubesvart Utvalgets størrelse HiST Kandidat 03

27 .9 Brutto årslønn pr type stilling Figurene på de neste sidene viser brutto årslønn opp mot type stilling. Avdeling for teknologi Figur.9. Brutto årslønn per type stilling AFT (gjennomsnittstall) Avdelingsleder Leder Kvalitetsleder Rådgiver Ingeniør Konsulent Prosjektleder Annet Bioingeniør Radiograf AFT Avdeling for helse- og sosialfag Figur.9. Brutto årslønn per type stilling AHS (gjennomsnittstall) AHS Rådgiver Audiograf Barnevernspedagog Miljøterapeut Fysioterapeut Annet Sosionom Ergoterapeut HiST Kandidat 03 7

28 Avdeling for informatikk og e-læring Figur.9.3 Brutto årslønn per type stilling AITeL (gjennomsnittstall) AITeL Rådgiver Ingeniør IT\IKT-ansvarlig Systemutvikler Trainee Konsulent Annet Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Figur.9.4 Brutto årslønn per type stilling ALT (gjennomsnittstall) ALT Annet 433 Lærer 3770 Tolk HiST Kandidat 03 8

29 Avdeling for sykepleierutdanning Figur.9.5 Brutto årslønn per type stilling ASP (gjennomsnittstall) ASP Sykepleier Annet Avdeling i Trondheim Figur.9. Brutto årslønn per type stilling (gjennomsnittstall) Markedsføring\salg Ledelse Strategi\organisasjonsutvikling Prosjektmedarbeider\prosjektleder Annet Økonomi\finans Logistikk\innkjøp Forretningsutvikling Produksjon Regnskap\revisjon Forskning\undervisning Kontor og administrasjon Tjeneste- og serviceytelse HiST Kandidat 03 9

30 3 Jobbsøkerprosessen 3. Tid før man fikk relevant jobb etter endt utdanning Spørretekst: Hvor lang tid tok det før du fikk relevant jobb etter endt utdanning? Base 03: intervju 4 av 0 fikk jobb før endt utdanning Figur 3.. Tid før jobb (prosentandeler) Fikk jobb før endt utdanning Mindre enn måned etter endt utdanning - måneder 3-4 måneder 5- måneder 7- måneder Mer enn måneder Har ikke relevant jobb Husker ikke \ ubesvart AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor 30 - Bachelor Master % av mennene i utvalget ser ut til å ha fått jobb før endt utdanning. Tilsvarende tall for kvinnene er 33 %. sett har 8 % fått jobb før, eller umiddelbart etter, endt utdanning. Blant ASPkandidatene har hele 9 % jobb senest en måned etter endt utdanning. Kandidatene ved ALT - Master har også i stor grad jobb rett etter endt utdanning. Her bør man dog være oppmerksom på lavt antall besvarelser (8 personer). HiST Kandidat 03 30

31 Figurer med nedbrytninger pr eksamensår Figur 3.. Tid før jobb eksamensår 00 (prosentandeler) Fikk jobb før endt utdanning Mindre enn måned etter endt utdanning - måneder 3-4 måneder 5- måneder 7- måneder Mer enn måneder Har ikke relevant jobb Husker ikke \ ubesvart AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master 5 ASP - Bachelor Bachelor Master Ser vi på kandidatene ved AITeL, uteksaminert 00, fikk flere jobb før endt utdanning sammenlignet med de som var uteksaminert året etter (50 % fra 00 mot 3 % av 0-kandidatene). Det er større andel av 0-kandidatene fra flere av avdelingene som fortsatt ikke har fått relevant jobb. HiST Kandidat 03 3

32 Figur 3..3 Tid før jobb eksamensår 0 (prosentandeler) Fikk jobb før endt utdanning Mindre enn måned etter endt utdanning - måneder 3-4 måneder 5- måneder 7- måneder Mer enn måneder Har ikke relevant jobb Husker ikke \ ubesvart AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master HiST Kandidat 03 3

33 3. Via hvilke kanaler fikk du jobben du har nå Spørretekst: Via hvilke kanaler fikk du jobben du har nå? Base 03: Halvparten fikk jobb gjennom å søke på utlyst stilling Figur 3.. Kanaler (prosentandeler) Søkte stilling Via bekjente Åpen søknad Vikarbyrå Headhuntet Annet AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer 70 0 ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Kandidatene fra ALT er de som i størst grad har fått jobb gjennom å søke på utlyst stilling. AITeLkandidatene har i større grad enn de andre fått jobb gjennom vikarbyrå. Av de som blir headhuntet kommer flest kandidater fra og AHS. Av de som har svart «Annet» opplyser mange at de har fått jobb blant annet grunnet tidligere sommerjobb/praksisplass på stedet eller bedriftspresentasjon/karrieredag på studiestedet. Figurer med nedbrytninger pr. eksamensår følger på de neste sidene. HiST Kandidat 03 33

34 Figur 3.. Kanaler eksamensår 00 (prosentandeler) Søkte stilling Gjennom bekjente Åpen søknad Vikarbyrå Headhuntet Annet AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Figurene fordelt pr eksamensår (Figur 3.. Kanaler eksamensår 00 (prosentandeler) og Figur 3..3 Kanaler eksamensår 0 (prosentandeler)) viser at 00-kandidatene fra AFT, AITeL, ASP og bachelor i større grad fikk jobb gjennom å søke på stilling sammenlignet med 0. Kandidater fra AITeL og bachelor fikk i større grad jobb via vikarbyrå i 0. HiST Kandidat 03 34

35 Figur 3..3 Kanaler eksamensår 0 (prosentandeler) Søkte stilling Gjennom bekjente Åpen søknad Vikarbyrå Headhuntet Annet AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master 5 ASP - Bachelor Bachelor Master HiST Kandidat 03 35

36 3.3 Masternivå formelt krav for å få jobb Spørretekst: Var masternivå et formelt krav for jobben du har nå? Base 03:3 sett: For 3 av 0 er masternivå et formelt krav Figur 3.3. Masternivå som krav (prosentandeler) 00: Ja 0: Ja : Ja AFT - Bachelor 4 33 AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer Bachelor Master Figuren viser besvarelser fra de som er uteksaminert fra HiSTs masterprogram eller som har begynt på en master etter fullført bachelorgrad ved HiST. Tabellen på neste side viser en oversikt over bransjene der mastergrad var et krav for å få jobb. HiST Kandidat 03 3

37 Tabell 3.3. Var mastergrad et formelt krav for jobben du har nå - bransje Avdeling Innen hvilken bransje jobber du? Krav om masternivå (%) AFT Energi og miljø-sektoren 7 AFT Byggebransjen 3 AFT Forskning 3 AFT IT-bransjen (elektro) AFT Helsevesenet AITeL Konsulentvirksomhet AITeL Programvarefirma ALT Barneskole Bank\finans\forsikring Olje\offshore Konsulent \ rådgivende virksomhet 5 Varehandel 3 Bygg\anlegg 3 Skole\undervisning\forskning Annen servicevirksomhet Annen industri HiST Kandidat 03 37

38 3.4 Fleksibilitet hvor i landet man har søkt jobb Spørretekst: I hvilken grad vil du si at du selv var fleksibel i forhold til hvor i landet du søkte jobb? I svært liten grad I svært stor grad. Base 03: Respondentene var i liten grad fleksible med hensyn til hvor i landet man søkte jobb Figur 3.4. Fleksibilitet stillingens geografiske beliggenhet (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Menn ser ut til å være noe mer fleksible når det gjelder hvor i landet de søkte jobb enn hva kvinner er. Kandidater fra studieprogrammene Radiografi og Audiologi har vært mest fleksible når de søkte jobb (henholdsvis og 3 poeng). HiST Kandidat 03 38

39 3.5 Fleksibilitet relevant stilling i forhold til utdanning Spørretekst: I hvilken grad vil du si at du selv var fleksibel i forhold til at stillingen var relevant for din utdanning? Skala: I svært liten grad I svært stor grad. Base 03: Respondentene var lite fleksible med tanke på stillingens relevans i forhold til utdanningen Figur 3.5. Fleksibilitet stillingens relevans (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Resultatene tyder ikke på større forskjeller mellom kjønnene. Kandidater fra Radiografi har vært mest fleksibel i forhold til stillingens relevans. HiST Kandidat 03 39

40 3. Kvalifiserende faktorer for nåværende jobb Spørretekst: Hva var det i hovedsak som kvalifiserte deg til nåværende jobb? Base 03: 8 av 0 nevner utdanningen som viktigste faktor Figur 3.. Kvalifiserende faktorer (prosentandeler) Utdanning Tidligere erfaring Karakterer Kontakter Praksisstudier Studentverv Annet Vet ikke \ ubesvart AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Utdanning er den desidert viktigste kvalifiserende faktoren, etterfulgt av tidligere erfaring. Blant de som svarte «Annet» finner vi at personlige egenskaper/egnethet var en viktig faktor. I tillegg nevnes blant annet samarbeid i forbindelse med oppgaveskriving, kjennskap til arbeidsstedet fra før, autorisasjon og interesse. Figurer med oversikter pr. eksamensår følger på de neste sidene. HiST Kandidat 03 40

41 Figur 3.. Kvalifiserende faktorer eksamensår 00 (prosentandeler) Utdanning Tidligere erfaring Kontakter Karakterer Praksisstudier Studentverv Annet Vet ikke \ ubesvart AFT - Bachelor 87 7 AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer 88 ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor 80 - Master Resultatene tyder ikke på større forskjeller mellom kandidater fra 00 og 0. ALT - Master har et lavt antall besvarelser. Dette gjør at når det blir stor variasjon når man ser på resultatene nedbrutt på eksamensår. HiST Kandidat 03 4

42 Figur 3..3 Kvalifiserende faktorer eksamensår 0 (prosentandeler) Utdanning Tidligere erfaring Praksisstudier Kontakter Karakterer Studentverv Annet Vet ikke \ ubesvart AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer 85 7 ALT - Master 00 ASP - Bachelor Bachelor Master HiST Kandidat 03 4

43 3.7 Total tilfredshet med dagens jobb Spørretekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med jobben du har nå? Skala: Svært lite tilfreds Svært tilfreds. Base 03: Respondentene er i meget stor grad tilfredse med jobben de har nå Figur 3.7. Total tilfredshet med jobb (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Resultatene tyder ikke på forskjeller i tilfredshet med hensyn til respondentenes kjønn og alder. HiST Kandidat 03 43

44 4 Studiets relevans i forhold til arbeidslivet 4. Relevans og læringsutbytte I det følgende kapitlet vil vi fortløpende presentere resultatene innenfor områdene relevans og læringsutbytte. For bedre oversiktlighet så presenteres resultatene splittet på 00 og 0. Spørretekst: - Studiet ga meg kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør - Jeg opplever i stor grad at det er samsvar mellom mine kvalifikasjoner og innholdet i jobben min - Studiets innhold er relevant i forhold til mine konkrete arbeidsoppgaver Skala: Helt uenig helt enig. Figur : Kompetanse, samsvar og relevans (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Ga kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør Samsvar mellom kvalifikasjoner og jobbinnhold Relevant i forhold til konkrete arbeidsoppgaver Figur 4.. 0: Kompetanse, samsvar og relevans (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Ga kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør Samsvar mellom kvalifikasjoner og jobbinnhold Relevant i forhold til konkrete arbeidsoppgaver De fleste kandidatene oppgir at de har fått kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør. Kandidatene fra ALT Master 00 gir lavere skår (50 poeng), mens kandidater fra AITeL 00 er de mest fornøyde (85 poeng). Kandidatene er jevnt over middels fornøyd med studiets relevans i forhold til konkrete arbeidsoppgaver. HiST Kandidat 03 44

45 Spørretekst: I hvilken grad fikk du ved <program> kunnskap og ferdigheter innen følgende områder (se figurene nedenfor) Skala: I svært liten grad I svært stor grad. Figur : Vitenskapelig tenkemåte, metode, forskningsetikk etc. (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Vitenskapelig tenkemåte Metode Forskningsetikk Muntlig formidlingsevne Skriftlig formidlingsevne Teamarbeid/ samarbeid med andre Problemløsning på egen hånd Jobbe tverrfaglig Figur : Vitenskapelig tenkemåte, metode, forskningsetikk etc. (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Vitenskapelig tenkemåte Metode Forskningsetikk Muntlig formidlingsevne Skriftlig formidlingsevne Teamarbeid/ samarbeid med andre Problemløsning på egen hånd Jobbe tverrfaglig Kandidatene på masterprogrammene opplever i større grad å ha tilegnet seg kunnskaper om vitenskapelig tenkemåte og metode. Bachelorkandidatene oppgir høyest skår på teamarbeid/samarbeid med andre. AITeL- og Handelshøyskolekandidatene gir i tillegg høy skår på problemløsning på egen hånd. HiST Kandidat 03 45

46 Spørretekst: - I hvilken grad føler du at kunnskap og ferdigheter du tilegnet deg gjennom utdanningen er relevant for jobben du har i dag? - I hvilken grad opplever du at studiet ved <program> gjorde deg rustet til arbeidslivet? - Hvis du hadde studentverv, i hvilken grad har studentvervet bidratt til å forberede deg til arbeidslivet? Skala: I svært liten grad I svært stor grad. Figur : Relevans kunnskap og ferdigheter, rustet til arbeidslivet, studentverv (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Tilegnet kunnskap - relevant for jobb Studiet - godt rustet til arbeidslivet Studentverv - forberedt meg til arbeidslivet Figur 4.. 0: Relevans kunnskap og ferdigheter, rustet til arbeidslivet, studentverv (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Tilegnet kunnskap - relevant for jobb Studiet - godt rustet til arbeidslivet Studentverv - forberedt meg til arbeidslivet Det er store forskjeller mellom avdelingene på spørsmålet om hvorvidt studentverv gjorde kandidatene med forberedt til arbeidslivet. AHS 00 gir en skår på 38 poeng, mens ALT master 00 gir en skår på poeng. HiST Kandidat 03 4

47 Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du i dag med følgende forhold (se grafen nedenfor) Skala: Svært misfornøyd Svært fornøyd. Figur : Studiets faglige innhold, undervisningskvalitet, relevans i forhold til arbeidslivet (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Studiets faglige innhold Undervisningskval iteten Studiets relevans i forhold til arbeidslivet Figur : Studiets faglige innhold, undervisningskvalitet, relevans i forhold til arbeidslivet (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Studiets faglige innhold Undervisningskval iteten Studiets relevans i forhold til arbeidslivet På spørsmål om hvorvidt man i dag er fornøyd med studiets faglige innhold rangerer svarene fra 55 poeng (ASP 00) til 77 poeng ( 00) Opplevd undervisningskvalitet rangerer fra 45 poeng (ASP 00) til poeng (ALT master 00). Studiets relevans gis en skår fra 5 poeng (ALT master 00) til 80 poeng (AITeL 00). HiST Kandidat 03 47

48 4. Indeks - opplevd læringsutbytte Indeksen opplevd læringsutbytte består av følgende variabler: Studiet ga meg kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør Jeg opplever i stor grad at det er samsvar mellom mine kvalifikasjoner og innholdet i jobben min Studiets innhold er relevant i forhold til mine konkrete arbeidsoppgaver Indeks - tilegnet kunnskap og ferdigheter som igjen består av: Vitenskapelig tenkemåte Metode Forskningsetikk Muntlig formidlingsevne Skriftlig formidlingsevne Å arbeide i team \ samarbeide med andre Problemløsning på egen hånd Jobbe tverrfaglig I hvilken grad føler du at kunnskap og ferdigheter du tilegnet deg gjennom utdanningen er relevant for jobben du har i dag? I hvilken grad opplever du at studiet ved <program> gjorde deg rustet til arbeidslivet? Studiets relevans i forhold til arbeidslivet Figur 4.. Indeks opplevd læringsutbytte (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) AFT - B AHS - B AITeL - B ALT - B\L ALT - M ASP - B Hhskolen - B Hhskolen - M Ga kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør Samsvar - kvalifikasjoner og innhold Studiets relevans Kunnskap og ferdigheter - relevant for jobb Studiet - godt rustet til arbeidslivet Relevant innhold - konkrete arbeidsoppgaver Tilegnet kunnskap og ferdigheter Indeks - opplevd læringsutbytte HiST Kandidat 03 48

49 5 Omdømme og total tilfredshet 5. Omdømme Spørretekst: Opplever du ditt utdanningsprogram hos <program> sitt omdømme i arbeidslivet som? Skala: Svært dårlig Svært bra. Base 03: 9 Store forskjeller mellom avdelingene på programmets omdømme i arbeidslivet Figur 5.. Omdømme (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor 73 7 ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master 9 7 ASP - Bachelor Bachelor Master Kvinnene i utvalget er noe mer negative til omdømmet enn hva menn er. Omdømmet ser dessuten ut til å vurderes lavest blant følgende utdanningsgrupper: Vernepleie (49 poeng), fysioterapi (58 poeng) samt sosialt arbeid (59 poeng). Omdømmet vurderes høyest blant gruppene Informatikk med spesialisering i drift av datasystemer (87 poeng) samt bioingeniør (79 poeng). HiST Kandidat 03 49

50 5. Total tilfredshet 5.. Tilfredshet med utdanningen Spørretekst: Alt i alt, hvor tilfreds er du med utdanningen du fikk ved <program>? Skala: Svært lite tilfreds Svært tilfreds. Base 03:9 Respondentene er totalt sett fornøyde med utdanningen Figur 5.. Total tilfredshet med utdanning (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor 7 7 AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master Resultatene tyder på at menn er mer tilfredse med utdanningen totalt sett enn hva kvinner er. Utdanningsgruppene fysioterapi (54 poeng) samt vernepleie ( poeng) er de minst fornøyde gruppene med hensyn til total tilfredshet med utdanningen. Blant de mest fornøyde finner vi gruppene informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling (9 poeng), informatikk med spesialisering i drift av datasystemer (89 poeng) samt bioingeniør (87 poeng). HiST Kandidat 03 50

51 5.. Anbefaling til andre Spørretekst: Jeg anbefaler gjerne andre å studere ved <program>? Skala: Helt uenig Helt enig. Base 03:9 Viljen til å anbefale andre å studere ved HiST er forholdsvis stor Figur 5.. Anbefale til andre (gjennomsnittsskårer, 0-00 poeng) 00 0 AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master 9 7 ASP - Bachelor Bachelor Master Menn er helt tydelig større ambassadører for HiST enn hva kvinnene i dette utvalget er. De beste ambassadørene finner vi blant respondentene med høyest inntekt. Fysioterapi (45 poeng), vernepleie ( poeng) samt sosialt arbeid (3 poeng) utmerker seg med lavest vilje til å anbefale HiST til andre. Høyest anbefalelsesvilje finner vi blant gruppene bioingeniør (94 poeng), informatikk med spesialisering i drift av datasystemer(9 poeng), informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling (9 poeng), ingeniør materialteknologi (9 poeng) samt MATteknologi (90 poeng). HiST Kandidat 03 5

52 5..3 Hvorvidt man ville valgt samme studium i dag Spørretekst: Ville du valgt samme studium dersom du skulle begynne å studere i dag? Base 03:9 7 av 0 ville valgt samme studium på nytt Figur 5..3 Samme studium igjen (prosentandeler) 00: Ja 0: Ja : Ja AFT - Bachelor AHS - Bachelor AITeL - Bachelor ALT - Bachelor\Lærer ALT - Master ASP - Bachelor Bachelor Master prosent av mennene og 9 prosent av kvinnene kunne tenke seg å velge samme studium igjen. Viljen synker imidlertid noe fra den yngste til den eldste aldersgruppen. Størst vilje til å velge samme studium igjen finner vi blant gruppene med høyest inntekt. Ser vi på utdanningsgrupper så er det kandidater på informatikk med spesialisering i drift av datasystemer (8 prosent), ingeniør data (84 prosent) samt ingeniør bygg (8 prosent) som i størst grad kunne tenke seg å velge samme studium igjen. Dårligst ut kommer for øvrig gruppene radiografi (40 prosent) samt fysioterapi (53 prosent). HiST Kandidat 03 5

53 Tilfredshet regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse en kort forklaring Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for den totale tilfredsheten med HiST - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som informasjon, hjelp/ service etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet med HiST totalt). Hvis R eksempelvis er lik 0,5 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 5 % av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35 % av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,5 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kandidatenes totale tilfredshet med HiST - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kandidatenes totale tilfredshet med institusjonen. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 5% av kandidatenes totale tilfredshet r²=5 KTI Uavhengig variabel 0, 8 Uavhengig variabel 0, 77 Uavhengig variabel 3 0,9 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. HiST Kandidat 03 53

54 Det vi kan kalle den endelige modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis SERVICE) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». HiST Kandidat 03 54

55 . Regresjonsmodell HiST totalt Total tilfredshet med utdanning = poeng De 7 faktorene med målbar innvirkning forklarer 55 % av kandidatenes totale tilfredshet r²=55 Studiets faglige innhold 0,3 Omdømme i arbeidslivet 0, Gjorde deg rustet til arbeidslivet 0,9 Undervisningskvaliteten 0,3 Kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør 0, Problemløsning på egen hånd 0,09 Relevans for arbeidslivet 0,08 Forklaring: Klarer HiST totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel studiets faglige innhold med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,3 poeng (til,3 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 7 faktorene forklarer 55 % av kandidatenes totale tilfredshet, noe som vil si at 45 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. På de neste sidene følger tilsvarende analyser pr. avdeling. HiST Kandidat 03 55

56 .3 Regresjonsmodell AFT Total tilfredshet med utdanning = 79 poeng De 5 faktorene med målbar innvirkning forklarer 49 % av kandidatenes totale tilfredshet r²=49 Gjorde deg rustet til arbeidslivet 0,9 Omdømme i arbeidslivet 0, Studiets faglige innhold 0, Skriftlig formidlingsevne 0,5 Undervisningskvaliteten 0, Forklaring: Klarer AFT totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel omdømme i arbeidslivet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0, poeng (til 79, poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 5 faktorene forklarer 49 % av kandidatenes totale tilfredshet, noe som vil si at 5 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. HiST Kandidat 03 5

57 .4 Regresjonsmodell AHS Total tilfredshet med utdanning = 7 poeng De 4 faktorene med målbar innvirkning forklarer 50 % av kandidatenes totale tilfredshet r²=50 Gjorde deg rustet til arbeidslivet 0,9 Studiets faglige innhold 0, Omdømme i arbeidslivet 0,5 Kompetanse som arbeidslivet krever og etterspør 0,9 Forklaring: Klarer AHS totalt sett å øke tilfredsheten med for eksempel gjorde deg rustet til arbeidslivet med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,9 poeng (til 7,9 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. Disse 4 faktorene forklarer 50 % av kandidatenes totale tilfredshet, noe som vil si at 50 % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som god. HiST Kandidat 03 57

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 05 - sammenlignet med Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 9. mars 05 HiST Kandidat

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL 13.11.2013 Deltakere: Dekan Per Borgesen Studieledere Kjell Toft Hansen Svend Andreas Horgen Greta Hjertø Geir Maribu, meldt forfall Else Lervik Studiekoordinator May

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012 ant % AFT ---------------------------------------- 244 26 AHS ---------------------------------------- 222 23 AITel --------------------------------------- 77 8 ALT ----------------------------------------

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007

Fra studier til jobb i Bergensregionen. Kandidatundersøkelsen 2007 Fra studier til jobb i Bergensregionen Hva skal jeg bli når jeg blir stor? Hvilke studier leder til sikre jobber? Til spennende jobber? Til relevante jobber? Skjer det en hjerneflukt fra Bergen? Hvilke

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Evaluering LandeveisBirken 2012

Evaluering LandeveisBirken 2012 Evaluering LandeveisBirken 2012 Ada Rolsdorph Braaten Evaluering LandeveisBirken Denne rapporten er utarbeidet av Birkebeinerrittet AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide Sykefravær blant gravide Av: Sigrid Myklebø og Ola Thune Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle aldersgrupper fra 20 til 69 år, og spesielt i aldersgruppa 25 39 år. Sykefravær under svangerskap

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer