Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011

2 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING Om kundetilfredshet TOTAL TILFREDSHET Ureflektert tilfredshet Reflektert tilfredshet med de ulike selskap OPPSAMLINGSSYSTEM Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd RETURPUNKT Sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon Tilfredshet med returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjoner Viktigste årsaker til at man er misfornøyd DAGLIG AVFALL Tilfredshet med henting av daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall INNLEVERING AV AVFALL Innlevering av større ting eller større mengder avfall Tilfredshet med innlevering av avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall KUNNSKAP OM HÅNDTERING AV INNSAMLET AVFALL Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Tilfredshet med avfallsselskapets etterbehandling av avfallet Viktigste årsaker til at man er misfornøyd behandling av avfall KLAGER/ANDRE HENVENDELSER Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Tilfredshet med respons Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons INFORMASJON Mottatt informasjon Tilfredshet med informasjon Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon REGNING/FAKTURA Tilsendt regning/faktura for avfallstjenestene Tilfredshet m.h.t. betalings-/faktureringsrutiner Viktigste årsaker til at man er misfornøyd betalings-/faktureringsrutiner PRIS - AVFALLSTJENESTER Avfallstjenestenes kostnad Tilfredshet med priser - avfallstjenester Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser HJEMMESIDE Besøk på hjemmeside Vurdering av hjemmeside SLAMKUNDER Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med slamtømmingen Informasjon Vurdering av informasjon Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med informasjonen Kjennskap til priser KTI Renovasjon/ slam

3 13. 6 Vurdering av priser Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med prisen KUNDETILFREDSHET REGRESJONSANALYSE Regresjonsmodell en forklaring Regresjonsmodell - kundetilfredshet husholdning Regresjonsmodell - kundetilfredshet fritid Regresjonsmodell kundetilfredshet slam KTI Renovasjon/ slam

4 Forord Norfakta presenterer i denne rapporten resultatene fra årets KTI-undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene: ureflektert/reflektert total tilfredshet tilfredshet blant annet med: oppsamlingssystemet henteprosedyrer innleveringsprosedyrer selskapets/kommunens etterbehandling av avfallet opplevd respons ved henvendelser informasjon faktura og betalingsløsninger priser Slamkunder av Fosen Renovasjon har fått spørsmål om blant annet: ureflektert/reflektert total tilfredshet tilfredshet blant annet med: informasjon priser hjemmeside I tillegg kartlegger også undersøkelsen årsaker til at man evt. er misfornøyd med de ulike faktorene i undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført både blant privatkunder, fritidskunder og slamkunder i kommunene Ørland, Rissa, Bjugn samt Åfjord. I tillegg så er også slamkunder i kommunene Roan, Osen, Leksvik samt Verran blitt intervjuet. Utvalgsfordeling privathusholdning: Ørland (N=100), Rissa (N=100), Bjugn (N=100) og Åfjord (N=100). Totalt 400 intervjuer. Utvalgsfordeling fritidsrenovasjon: Ørland (N=50), Rissa (N=50), Bjugn (N=50) og Åfjord (N=50). Totalt 200 intervjuer. Utvalgsfordeling slam: Ørland (N=50), Rissa (N=50), Bjugn (N=50), Åfjord (N=50), Roan (N=50), Osen (N=50), Leksvik (N=50) og Verran (N=50). Totalt 400 intervjuer. KTI Renovasjon/ slam

5 Undersøkelsen er gjennomført i ukene 47-49, All datainnsamling er gjennomført pr. telefon. Totalt er det gjennomført 1000 intervjuer. Der det er mulig så er resultatene sammenliknet med gjennomsnittstallene for tilsvarende undersøkelser gjennomført i løpet av det siste året. Denne basen teller til sammen 24 selskap/ kommuner. Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er på +/- 3,2 prosent. Feilmarginer ved N=100: 10% / N=50: 14%. Trondheim 7. desember 2011 Øyvind Sletten Prosjektleder KTI Renovasjon/ slam

6 Oppsummering ssegmentet (ureflektert 79 poeng/reflektert 77 poeng) kommer best ut med hensyn til både total ureflektert og total reflektert tilfredshet. Dette er meget bra resultater sammenliknet med tilsvarende undersøkelser Norfakta har gjennomført det siste året. ssegmentet skårer henholdsvis 63 poeng (ureflektert)/ 64 poeng (reflektert). Slamsegmentet skårer henholdsvis 69 poeng (ureflektert)/ 72 poeng (reflektert). Begge disse kundesegmentene skårer middels m.h.t. totalt tilfredshet. skundene er meget fornøyde m.h.t. oppsamlingssystemet. skundene er forholdsvis misfornøyde. Mest nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd; beholdere og sekker har for liten kapasitet. 9 av 10 husholdningskunder/ 6 av 10 fritidskunder har levert inn sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon. skundene er meget tilfredse mens fritidskundene er noe mer lunkne i sin vurdering. Som viktigste årsaker til at man er misfornøyd nevnes først og fremst ligger for langt unna. skundene er fornøyde/ fritidskundene middels fornøyde med Fosen Renovasjons henting av avfallet. Mest nevnte årsak til at man evt. er misfornøyd; for sjelden henting av avfallet. 7 av 10 husholdningskunder/ 4 av 10 fritidskunder har benyttet seg av muligheten til å levere inn større ting eller mengder avfall til gjenvinningsstasjonene. Begge gruppene er fornøyde med innleveringsrutinene. Mest nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd; korte åpningstider. Kun 2 av 10 husholdningskunder/ 1 av 10 fritidskunder vet hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn. skundene er meget fornøyde mens fritidskundene er middels fornøyde med sluttbehandlingen. Kun 2 husholdningskunder sier seg direkte misfornøyd. Viktigste årsaker til at man er misfornøyd; for lite gjenvinning og gjenbruk, lite miljøvennlig samt alt blandes sammen selv om det er sortert i utgangspunktet. Om lag 2 av 10 husholdningskunder/ fritidskunder har vært i kontakt med Fosen Renovasjon vedrørende avfallshåndteringen. skundene er tilfredse mens fritidskundene kun er middels tilfredse med responsen. Mest nevnte årsak til at man evt. er misfornøyd; skjedde ikke noe min henvendelse ble ikke fulgt opp. 9 av 10 husholdningskunder/ 4 av 10 fritidskunder kan huske å ha mottatt informasjon fra Fosen Renovasjon m.h.t. avfallsordningen. skundene er fornøyde mens fritidskundene kun er middels fornøyde med denne informasjonen. Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd; får ikke informasjon samt mangelfull informasjon. Om lag 8 av 10 husholdningskunder/ fritidskunder har lagt merke til fakturaen for betaling av renovasjonstjenestene. skundene er fornøyde m.h.t. betalings-/ faktureringsrutinene mens fritidskundene sier seg middels fornøyde. Viktigste årsak nevnt til at man er misfornøyd; for dyrt. KTI Renovasjon/ slam

7 4 av 10 husholdningskunder/ fritidskunder vet hva de betaler for avfallstjenestene pr. år. Kundene er misfornøyde med prisen. Viktigste årsaker nevnt til at man er misfornøyd; for dyrt (husholdning), betaler for ting jeg ikke bruker samt for dyrt (begge fritid). 2 av 10 husholdningskunder/ 1 av 10 fritids- og slamkunder har vært inne på Fosen Renovasjons hjemmesider. Kundene er middels fornøyde med hjemmesiden. Kun slamkunder Viktigste årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd med slamtømmingen; dårlig service/ kundebehandling, kommer ikke når de sier at det skal komme samt tømmes for sjelden. Om lag halvparten av disse kundene kan huske å ha mottatt informasjon om slamtjenesten. Kundene er middels fornøyde med denne informasjonen. Viktigste årsaker nevnt til at man er misfornøyd; får ikke informasjon, savner informasjon om når slamtømming skal gjennomføres samt kommer ikke til riktig tidspunkt. 4 av 10 slamkunder vet hva de betaler for tjenesten. Kundene er misfornøyde med prisen. Viktigste årsaker til man er misfornøyd; for høy i forhold til kvalitet. Regresjonsanalyser : Regresjonsanalysene avdekker at det i hovedsak er hentingen av daglig avfall, oppsamlingssystemet for daglig avfall, returpunkter for sortert avfall, betalings-/ faktureringsrutiner samt innlevering av avfall til gjenvinningsstasjoner som betyr mest for husholdningskundene. Klarer Fosen Renovasjon å forbedre KTI-skåren på hvert av disse områdene med eksempelvis 1 poeng, vil vi få følgende forbedring totalt sett: 0,31 + 0,27 + 0,17 + 0,17 + 0,17 poeng = 1,09 poeng (til 78,09 poeng). : Regresjonsanalysene avdekker at det i hovedsak er oppsamlingssystemet samt hentingen av avfallet som betyr mest for fritidskundene. Klarer Fosen Renovasjon å forbedre KTI-skåren på hvert av disse områdene med eksempelvis 1 poeng, vil vi få følgende forbedring totalt sett: 0,41 + 0,37 poeng = 0,78 poeng (til 64,78 poeng). Slam: Regresjonsanalysene avdekker at det i hovedsak er prisen samt informasjon som betyr mest for slamkundene. Klarer Fosen Renovasjon å forbedre KTI-skåren på hvert av disse områdene med eksempelvis 1 poeng, vil vi få følgende forbedring totalt sett: 0,39 + 0,25 poeng = 0,64 poeng (til 72,64 poeng). KTI Renovasjon/ slam

8 Om rapporten Resultatene presenteres i form av figurer, ledsaget av kommentarer. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Når det gjelder øvrige detaljresultater, henviser vil til oversendte *.pdf - fil. KTI Renovasjon/ slam

9 1. Kundetilfredshet en forklaring 1.1 Om kundetilfredshet Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler kundetilfredshet vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført - samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Analysemetoder som her er benyttet er blant annet multippel regresjonsanalyse. I forbindelse med kapitlet om kundetilfredshet er følgende begreper sentrale: Tilfredshetsskåre Kundenes vurderinger av selskap/kommune vil i intervjusituasjonen bli gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen vil i ettertid omregnes til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på kundetilfredshet: 1: svært misfornøyd / svært dårlig 0 poeng 2: misfornøyd / dårlig 25 poeng 3: middels fornøyd / verken eller 50 poeng 4: fornøyd / bra 75 poeng 5: svært fornøyd / svært bra 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen. KTI Renovasjon/ slam

10 2. Total tilfredshet 2.1 Ureflektert tilfredshet Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den jobben som selskapet gjør totalt sett? Base husholdning: 400/ base fritid: 200/ base slam: 400 skundene er meget fornøyde Dette spørsmålet er altså stilt før kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «ureflektert tilfredshet». Minst fornøyde er altså fritidskundene. Poengskårer på 60 tallet indikerer middels tilfredse kunder. Fosen Renovasjon skårer høyere enn gjennomsnittet m.h.t. husholdningssegmentet. Figur: Ureflektert tilfredshet brutt ned på kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan 68 Osen 77 Slam Leksvik 70 Verran 68 Totalt FR Gj. snitt bransje 75 KTI Renovasjon/ slam

11 2.2 Reflektert tilfredshet med de ulike selskap Spørretekst: Du har nå vurdert en del faktorer i forbindelse med ditt kundeforhold til Fosen Renovasjon; hvor fornøyd eller misfornøyd er du med XXX totalt sett? Base husholdning: 400/ base fritid: 200/ base slam: 400 skundene er også meget godt fornøyde etter at de har fått tenkt seg om Dette spørsmålet er altså stilt etter kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «reflektert tilfredshet». En total tilfredshetsskåre på 75 poeng eller bedre må anses som meget bra. Slamkundene vurderes som forholdsvis fornøyde mens fritidskundene kun er middels fornøyde. ssegmentet skårer for øvrig høyere enn bransjegjennomsnittet. Figur: Reflektert tilfredshet brutt ned på selskap/kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan 64 Osen 68 Slam Leksvik 70 Verran 66 Totalt FR Gj. snitt bransje KTI Renovasjon/ slam

12 3. Oppsamlingssystem 3.1 Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppsamlingssystemet for daglig avfall for din bolig/ hytte? Base husholdning: 400/ base fritid: 200 skundene er meget fornøyde skundene er imidlertid forholdsvis misfornøyde. Fosen Renovasjon skårer også m.h.t. dette området over bransjegjennomsnittet m.h.t. egne husholdningskunder. Figur: Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 72 KTI Renovasjon/ slam

13 3.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med oppsamlingssystemet? Base husholdning: 18/ base fritid: 47 Mest nevnt: Beholdere og sekker for liten kapasitet Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) Beholdere og sekker - for liten kapasitet For lite kildesortering For langt å gå - beholder/ returpunkt Tømmes for sjelden Dårlige sekker 17 Kildesortering - for komplisert og tidkrevende 11 Bestandig overfylt 13 KTI Renovasjon/ slam

14 4. Returpunkt 4. 1 Sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon Spørretekst: Har du levert sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon? Base husholdning: 400/ base fritid: av 10 husholdningskunder/ 6 av 10 fritidskunder har levert sortert avfall Figur: Sortert avfall - prosentandeler som har svart ja Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 87 KTI Renovasjon/ slam

15 4. 2 Tilfredshet med returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjoner Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med returpunktene for sortert avfall? Base husholdning: 366/ base fritid: 126 skundene er meget tilfredse. skundene er forholdsvis tilfredse ssegmentet skårer over bransjegjennomsnittet. Figur: Tilfredshet med returpunkter daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 72 KTI Renovasjon/ slam

16 4.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med returpunktene? Base husholdning: 24/ base fritid: 14 Mest nevnt totalt sett; ligger for langt unna samt tømmes for sjelden Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) Ligger for langt unna Tømmes for sjelden For dårlig vedlikehold/ renhold 8 For dyrt 8 Åpningstider 8 8 Savner glasscontainer 14 KTI Renovasjon/ slam

17 5. Daglig avfall 5. 1 Tilfredshet med henting av daglig avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt sett med hentingen av avfallet? Base husholdning: 400/ base fritid: 200 skundene er fornøyde. skundene er kun middels fornøyde De minst fornøyde fritidskundene finner vi for øvrig i Åfjord. ssegmentet skårer likt med bransjegjennomsnittet. Figur: Tilfredshet med henting - daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 76 KTI Renovasjon/ slam

18 5.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med hentingen av avfallet? Base husholdning: 34/ base fritid: 34 Mest nevnt; for sjelden henting av avfallet som viktigste årsak til at de er misfornøyde Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) Avfallet hentes for sjelden Brysomt å frakte avfallet til stedet der det hentes 12 Beholderne blir ikke satt på plass 12 Avfallet hentes ikke når det skal 9 Glemmer å tømme mitt søppel 9 Avfallet hentes ikke når jeg har behov 6 18 Avfall som ikke får plass i beholder blir ikke tatt med 15 KTI Renovasjon/ slam

19 6. Innlevering av avfall 6. 1 Innlevering av større ting eller større mengder avfall Spørretekst: Det er mulig å levere inn større ting eller større mengder du vil kaste til Fosen Renovasjons gjenvinningsstasjoner. Har du benyttet deg av denne muligheten det siste året? Base husholdning: 400/ base fritid: av 10 husholdningskunder/ 4 av 10 fritidskunder har benyttet denne muligheten det siste året Figur: Innlevering av større ting/større mengder avfall - prosentandeler som har svart ja Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 67 KTI Renovasjon/ slam

20 6. 2 Tilfredshet med innlevering av avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med innlevering av avfall til gjenvinningsstasjonene? Base husholdning: 276/ base fritid: 78 Begge kundesegment er fornøyde med innleveringen til gjenvinningsstasjonene ssegmentet skårer over bransjegjennomsnittet. Figur: Tilfredshet med innlevering gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 79 KTI Renovasjon/ slam

21 6.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med innleveringen av avfallet? Base husholdning: 11/ base fritid: 8 Mest nevnt; korte åpningstider Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med innlevering - prosentandeler (mest nevnt) NB! Små utvalg! Disse resultatene må tolkes med forsiktighet! Korte åpningstider 63 Langt å kjøre 25 KTI Renovasjon/ slam

22 7. Kunnskap om håndtering av innsamlet avfall 7. 1 Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Spørretekst: Vet du hva som skjer med avfallet som mottas av Fosen Renovasjon (sluttbehandling)? Base husholdning: 400/ base fritid: 200 Kun 2 av 10 husholdningskunder vet hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn Figur: Kunnskap om innsamlet avfall prosentandeler som har svart ja Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 40 KTI Renovasjon/ slam

23 7. 2 Tilfredshet med avfallsselskapets etterbehandling av avfallet Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med avfallsselskapets / kommunens behandling av avfallet etter at det er samlet sammen? Base husholdning: 82/ base fritid: 25 skundene er meget fornøyde. skundene er middels fornøyde ssegmentet skårer over bransjegjennomsnittet også på dette området. Figur: Tilfredshet med behandling av avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 64 KTI Renovasjon/ slam

24 7.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd behandling av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med sluttbehandlingen av avfallet? Base husholdning: 2/ base fritid: 0 Mest nevnt (husholdningskunder): for lite gjenvinning og gjenbruk lite miljøvennlig alt blandes sammen selv om det er sortert i utgangspunktet KTI Renovasjon/ slam

25 8. Klager/andre henvendelser 8. 1 Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Spørretekst: Har du eller noen andre i din husstand vært i kontakt med Fosen Renovasjon vedrørende avfallshåndteringen? Base husholdning: 400/ base fritid: 200 Om lag like mange husholdningskunder/ fritidskunder har vært i kontakt Figur: Kontakt; klager/henvendelser prosentandeler som har vært i kontakt Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 21 KTI Renovasjon/ slam

26 8. 2 Tilfredshet med respons Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med responsen fra Fosen Renovasjon når det gjelder dine henvendelser? Base husholdning: 98/ base fritid: 47 skundene er tilfredse. skundene er kun middels tilfredse skunder i Rissa er for øvrig å betegne som forholdsvis misfornøyde. ssegmentet skårer for øvrig likt med bransjegjennomsnittet. Figur: Tilfredshet med behandling av avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 73 KTI Renovasjon/ slam

27 8.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med responsen fra selskapet når det gjelder dine henvendelser? Base husholdning: 14/ base fritid: 13 Mest nevnt; skjedde ikke noe min henvendelse ble ikke fulgt opp NB! Små utvalg. Resultatene bør tolkes med forsiktighet Figur: Viktigste årsaker prosentandeler (mest nevnt) gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Skjedde ikke noe - henvendelse ikke fulgt opp Uhøflige, lite imøtekommende Dårlig service Lang venting på svar 14 KTI Renovasjon/ slam

28 9. Informasjon 9. 1 Mottatt informasjon Spørretekst: Kan du huske å ha mottatt informasjon fra Fosen Renovasjon om avfallsordningen det siste året (for eksempel brosjyrer, kundeblad, tømmekalender for avfall, annonser etc.)? Base husholdning: 400/ base fritid: av 10 husholdningskunder/ 4 av 10 fritidskunder kan huske å ha mottatt informasjon Figur: Mottatt informasjon (prosentandeler som har mottatt) Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 84 KTI Renovasjon/ slam

29 9. 2 Tilfredshet med informasjon Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med informasjonen om avfallsordningen? Base husholdning: 400/ base fritid: 200 skundene er fornøyde skundene er kun middels fornøyde Minst fornøyde er for øvrig fritidskundene i Åfjord. ssegmentet skårer over bransjegjennomsnittet. Figur: Tilfredshet med informasjon gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 76 KTI Renovasjon/ slam

30 9.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med informasjonen? Base husholdning: 12/ base fritid: 33 Mest nevnt; får ikke informasjon samt mangelfull informasjon Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med informasjon - prosentandeler NB! Små utvalg ved nedbrytninger. Disse resultatene bør tolkes med forsiktighet! Får ikke informasjon Mangelfull Savner informasjon om når avfallet blir hentet 6 8 KTI Renovasjon/ slam

31 10. Regning/faktura Tilsendt regning/faktura for avfallstjenestene Spørretekst: Har du lagt merke til fakturaen for betaling av renovasjonstjenestene? Base husholdning: 400/ base fritid: av 10 har lagt merke til fakturaen Figur: Regning/faktura for avfallstjenestene - prosentandeler Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 52 KTI Renovasjon/ slam

32 10. 2 Tilfredshet m.h.t. betalings-/faktureringsrutiner Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med betalings-/faktureringsrutinene for avfallstjenestene? Base husholdning: 311/ base fritid: 69 skundene er også fornøyde med betalings-/faktureringsrutinene. skundene er middels fornøyde Resultater på 60-tallet indikerer middels tilfredshet. Imidlertid; fritidskunder i Ørland er meget fornøyde. Fosen Renovasjon skårer over bransjegjennomsnittet m.h.t. egne husholdningskunder. Figur: Tilfredshet med betalings-/faktureringsrutiner gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 72 KTI Renovasjon/ slam

33 10.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd betalings-/faktureringsrutiner Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med avfallsselskapets/kommunens betalings-/faktureringsrutiner? Base husholdning: 22/ base fritid: 11 Viktigste årsak nevnt: For dyrt Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med betalings-/faktureringsrutiner - prosentandeler NB! Små utvalg ved nedbrytninger. Disse resultatene bør tolkes med forsiktighet! For få betalingsløsninger 9 23 Betaler for mye Skjønner ikke faktura 18 Ønsker separat faktura for renovasjon 9 For sjelden 9 Ønsker e-faktura 9 27 KTI Renovasjon/ slam

34 11. Pris - avfallstjenester Avfallstjenestenes kostnad Spørretekst: Vet du hva du betaler for avfallstjenestene pr. år? Base husholdning: 400/ base fritid: av 10 husholdningskunder/ fritidskunder vet hva de betaler Figur: Kostnad avfallstjenester - prosentandeler Dette er langt flere enn for gjennomsnittet i bransjen Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 24 KTI Renovasjon/ slam

35 11. 2 Tilfredshet med priser - avfallstjenester Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med prisene på avfallstjenestene? Base husholdning: 142/ base fritid: 81 skundene er misfornøyde med prisen Erfaringsmessig bør KTI-skåren med hensyn til pris (gjelder 2011) ligge mellom 55 og 62 poeng. ssegmentet havner rett under dette ideelle prisintervall ssegmentet skårer for øvrig høyere enn bransjegjennomsnittet m.h.t. dette området. Figur: Tilfredshet priser gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Totalt FR Gj. snitt bransje 49 KTI Renovasjon/ slam

36 11.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med prisene på avfallstjenestene? Base husholdning: 36/ base fritid: 41 Mest nevnt husholdning: For dyrt. Mest nevnt fritid: Betaler for ting jeg ikke bruker samt for dyrt Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med priser - prosentandeler (mest nevnt) For dyrt For høy i forhold til kvalitet For høy i forhold til andre steder Betaler for ting jeg ikke bruker KTI Renovasjon/ slam

37 12. Hjemmeside Besøk på hjemmeside Spørretekst: Har du vært inne på hjemmesiden til Fosen Renovasjon? Base husholdning: 400/ base fritid: 200/ base slam: av 10 husholdningskunder/ 1 av 10 fritids- og slamkunder har vært inne på Fosen Renovasjons hjemmesider Figur: Besøk på hjemmeside (prosentandeler) Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan 0 Slam Osen 4 Leksvik 12 Verran 0 Totalt FR KTI Renovasjon/ slam

38 12. 2 Vurdering av hjemmeside Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med denne hjemmesiden? Base husholdning: 80/ base fritid: 26/ base slam: 43 Kundene er middels tilfredse med hjemmesiden Figur: Tilfredshet - hjemmeside gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland Rissa Bjugn Åfjord Slam Osen 63 Leksvik 63 Totalt FR Sammenliknet med andre bransjer så skårer Fosen Renovasjon gjennomsnittlig m.h.t. dette spørsmålet. KTI Renovasjon/ slam

39 13. Slamkunder Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med slamtømmingen Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med slamtømmingen? Base slam: 57 Mest nevnt: Dårlig service/ kundebehandling, kommer ikke når de sier de skal komme samt tømmes for sjelden Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med slamtømmingen - prosentandeler (mest nevnt) Dårlig service/ kundebehandling 26 Kommer ikke når de sier de skal komme 21 Tømmes for sjelden 19 Slam For dyrt 11 Tømmes for ofte 7 Får ikke tømt 7 KTI Renovasjon/ slam

40 13. 2 Informasjon Spørretekst: Kan du huske å ha mottatt informasjon om slamtjenesten fra Fosen Renovasjon? Base slam: 400 Om lag halvparten kan huske å ha mottatt informasjon om slamtjenesten Figur: Andeler som har mottatt informasjon (prosentandeler) Ørland 58 Rissa 56 Bjugn 58 Åfjord 64 Roan 34 Osen 30 Leksvik 26 Verran 46 Totalt FR 47 KTI Renovasjon/ slam

41 13. 3 Vurdering av informasjon Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med informasjonen om slamtjenesten? Base slam: 186 Kundene er middels fornøyde m.h.t. informasjonen om slamtjenesten Figur: Tilfredshet - informasjon gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland 70 Rissa 74 Bjugn 74 Åfjord 78 Roan 61 Osen 72 Leksvik 73 Verran 70 Totalt FR 72 KTI Renovasjon/ slam

42 13. 4 Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med informasjonen Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med informasjonen? Base slam: 12 Mest nevnt: Får ikke informasjon, savner informasjon om når slamtømming skal gjennomføres samt kommer ikke til riktig tidspunkt Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med informasjonen - prosentandeler (mest nevnt) NB! Lite utvalg. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Får ikke informasjon 25 Savner informasjon om når slamtømming skal gjennomføres 25 Slam Kommer ikke til riktig tidspunkt 25 Dårlig timet - informasjonen er ikke tilpasset mine behov 17 KTI Renovasjon/ slam

43 13. 5 Kjennskap til priser Spørretekst: Vet du hva du betaler for slamtømmingen pr. år? Base slam: av 10 slamkunder vet hva de betaler Figur: Kjennskap - priser (prosentandeler) Ørland 38 Rissa 38 Bjugn 56 Åfjord 26 Roan 58 Osen 30 Leksvik 26 Verran 20 Totalt FR 37 KTI Renovasjon/ slam

44 13. 6 Vurdering av priser Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med prisen på slamtømmingen? Base slam: 146 Kundene er misfornøyde med prisen Figur: Tilfredshet - priser gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng Ørland 53 Rissa 42 Bjugn 31 Åfjord 58 Roan 50 Osen 56 Leksvik 40 Verran 60 Totalt FR 47 KTI Renovasjon/ slam

45 13. 7 Viktigste årsaker til at man evt. er misfornøyd med prisen Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med prisene på slamtømmingen? Base slam: 54 Mest nevnt: For høy i forhold til kvalitet Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med prisen - prosentandeler For høy i forhold til kvalitet 67 For dyrt 32 Slam For dyrt i forhold til andre steder 2 KTI Renovasjon/ slam

46 14. Kundetilfredshet regresjonsanalyse 14.1 Regresjonsmodell en forklaring Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). R 2 Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: KTI Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av kundenes totale tilfredshet Totalt r²=65 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0,21 77 Uavhengig variabel 3 0,19 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. KTI Renovasjon/ slam

47 Det vi kan kalle den «endelige» modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis SERVICE) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». KTI Renovasjon/ slam

48 14.2 Regresjonsmodell - kundetilfredshet husholdning I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 77 av 100 poeng. Totalt KTI: 77 poeng r²= 48 KTI Henting av daglig avfall 0,31 76 Oppsamlingssystem for daglig avfall 0,27 76 Returpunkter for sortert avfall 0,17 77 Betalings-/faktureringsrutiner 0,17 74 Innlevering av avfall til gjenvinningsstasjoner 0,17 83 Dette er altså de viktigste områdene for kundene. Klarer Fosen Renovasjon å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis hentingen av daglig avfall, vil den totale tilfredsheten øke med 0,31 poeng (til 77,31 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 5 faktorene forklarer 48% av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 52% forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som god. KTI Renovasjon/ slam

49 14.3 Regresjonsmodell - kundetilfredshet fritid I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 64 av 100 poeng. Totalt KTI: 64 poeng r²= 49 KTI Oppsamlingssystemet for daglig avfall 0,41 59 Henting av avfall 0,37 61 Dette er altså de viktigste områdene for kundene. Klarer Fosen Renovasjon å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis oppsamlingssystemet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,41 poeng (til 64,41 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 49% av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 51% forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som god. KTI Renovasjon/ slam

50 13.4 Regresjonsmodell kundetilfredshet slam I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 72 av 100 poeng. Totalt KTI: 72 poeng r²= 28 KTI Pris 0,39 47 Informasjon 0,25 72 Dette er altså de viktigste områdene for kundene. Klarer Fosen Renovasjon å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis pris, vil den totale tilfredsheten øke med 0,39 poeng (til 72,39 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 2 faktorene forklarer 28% av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 72% forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som brukbar. KTI Renovasjon/ slam

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2012 FIAS 7. juni 2012 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 6 1. KUNDETILFREDSHET

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS.

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS. Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 200 Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet Bllant hytteeiiere Oktober 200 Innhold INNHOLD... 1 OM UNDERSØKELSEN... 2 PRESENTASJON AV RESULTATER...

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 %

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 % Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 9 OPPSUMMERING Totalt sett er brukerne av renovasjonsetaten i Odda ikke særlig fornøyd. Resultatene ligger jevnt under Avfall Norge og Benchmark

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010

Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010 Vedlegg 2 Utkast årsmelding 2010 Styrets årsberetning Fosen Renovasjon ble stiftet i 1997. Selskapet eies av de fire kommunene, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Selskapets forretningsadresser i Rissa kommune.

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra 01.01.17. Forurensingslovens 27 slår fast at avfall fra hytte- og fritidseiendommer regnes

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

I de avtalene som er signert i dag står det at disse må gjennomgås/reforhandles i 2015.

I de avtalene som er signert i dag står det at disse må gjennomgås/reforhandles i 2015. SAK 14/15 Vedlegg: Vedlegg 2 Vedlegg 3 SLAMAVTALER MED KOMMUNENE Slamavtale med Verran kommune Utkast til ny slamavtale Saksopplysninger: Avtaler kommunene: I forbindelse med at Fosen Renovasjon tok over

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

KUNDETILFREDSHET I PRAKSIS

KUNDETILFREDSHET I PRAKSIS KUNDETILFREDSHET I PRAKSIS HISTORIE Mint ble opprettet i 1999, under navnet Trøndelag Renholdsservice. (TRS ) Det var tre ansatte, og hadde tre overordnet mål for selskapet: Vi ville levere tjenester av

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Av Erland Staal Eggen, Energidata Consulting (erland.eggen@energidata.no) Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i 2008 17 regionale avfallsselskaper

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15467/2008/M42/TORREI Vi viser til korrespondanse i ovennevnte sak, sist brev av

Deres ref. Vår ref. Dato 15467/2008/M42/TORREI Vi viser til korrespondanse i ovennevnte sak, sist brev av Servicetorget Fosen Renovasjon Postboks 55 7101 Rissa Deres ref. Vår ref. Dato 15467/2008/M42/TORREI 25.07.2008 FELLES SLAMBEHANDLING PÅ FOSEN Vi viser til korrespondanse i ovennevnte sak, sist brev av

Detaljer

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Analyse Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) 1.Operatørkontroll 1.Kundens opplevelse av reisen 1.Reisevaner og tilfredshet (telefon) 2 Operatørkontroll

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Rødknappen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Egenes Idrettsbarnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Hakkebakkeskogen barnehage avd Stokka 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek

Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 1 Nasjonalbiblioteket - notat Hovedfunn - Bibliotek 2 Introduksjon I dette notatet presenteres funnene fra en undersøkelse som ble gjort blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.

Detaljer

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport

Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.6.2008 2007/5822-24 471 Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 Deres dato Deres ref. Remiks Tromsø KF postboks 2509 9270 Tromsø Kontroll av Remiks Tromsø

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Torsdag den 29. september kl i Rissa. Saker til behandling:

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Torsdag den 29. september kl i Rissa. Saker til behandling: INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Torsdag den 29. september kl. 12.00 i Rissa. Saker til behandling: Innhold SAK 24/16 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL... 1

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte: Fredag den 04. mai kl i Rissa.

INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte: Fredag den 04. mai kl i Rissa. INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte: Fredag den 04. mai kl. 09.30 i Rissa. Saker til behandling: SAK 10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 12 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarking 2014 Renovasjonsbenchmarking 2014 Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS Utført av Energidata Consulting (EDC) 03.12.2014 1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

Elevtilfredshet i folkehøgskolen EPSIs undersøkelse blant elever skoleåret

Elevtilfredshet i folkehøgskolen EPSIs undersøkelse blant elever skoleåret Til skolen IKF Rundskriv 02-2016 Oslo, 13. januar 2016 (IF-skolene får rapporten med rundskriv fra IF) Elevtilfredshet i folkehøgskolen EPSIs undersøkelse blant elever skoleåret 2014-2015 Hvert år siden

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 OPPSUMMERING AV MAKSIMALT POTENSIAL FOR ØKT FREKVENS OG NYE BUSSBRUKERE NÅVÆRENDE BUSSBRUKERE TIL JOBB/STUDIER Antall i dag: 2.800 Antall av disse som vil reise

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandlinger vedrørende overvåkning og Jjernstyring avpumpestasjoner og renseanlegg. Klagenemnda kom til at innkiagede

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye Oslo Havn KF Kundeundersøkelse 2011 Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye 1. INNLEDNING 3 1.1 Formål... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Målgruppen... 3 1. Presentasjon av undersøkelsen...

Detaljer