Vestfold fylkesbibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold fylkesbibliotek"

Transkript

1 Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013

2 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek har Opinion Perduco gjennomført en publikumsundersøkelse på telefon om bibliotekbruken i Vestfold blant 700 personer over 15 år. Datainnsamlingen ble foretatt i uke 22 til uke 24 (2013). Undersøkelsen er fylkesrepresentativ. Det er ringt tilfeldig til personer over 15 år i Vestfold. Utvalget er på 700 personer. Data er vektet på kjønn og alder for å speile befolkningssammensetningen, og det har vært en blanding av spørsmål med og uten svaralternativer (dette er oppgitt sammen med spørsmålet i denne rapporten). Gjennomsnittstiden per intervju har vært ca. ni minutter. Feilmarginer: Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ved en base på 700 respondenter (alle i utvalget) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,6 +/- 3,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Ved en base på 457 respondenter (der de som svarer «aldri» på spørsmålet om hvor ofte de er tatt ut av basen) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,0 +/- 4,6 prosentpoeng. Ved en base på 252 respondenter (de som sjelden besøker biblioteket, tre måneder siden eller mer) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,7 +/- 6,2 prosentpoeng. Ved en base på 229 respondenter (de som bruker bibliotekets egne internettsider) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,8 +/- 6,5 prosentpoeng. 2

3 Hovedfunn/oppsummering Høy tilfredshet med folkebibliotekets tjenester blant vestfoldinger Analysebyrået Opinion Perduco har på vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek gjennomført en representativ publikumsundersøkelse om bibliotekbruken i Vestfold blant 700 personer over 15 år. Data er vektet på kjønn og alder. Innbyggere i alle fylkets kommuner er representert i undersøkelsen. Ulike former for familiestruktur (gift/samboer, alene, med og uten barn) og yrkesstatus er også representert. Undersøkelsen viser at: Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, mens 35 prosent aldri besøker biblioteket. Kvinner bruker i betydelig større grad biblioteket enn menn. Til tross for at Vestfold med sine 14 kommuner er et lite fylke målt i areal og flere jobber i en annen kommune enn der de bor, bruker de aller fleste biblioteket i kommunen sin. 17 % oppgir at de bruker bibliotek utenfor egen kommune eller Vestfold. Det er en allmenn oppfatning at biblioteket er ment for alle, og ikke spesielle grupper av befolkningen. Vestfoldingene er jevnt over godt fornøyd med tjenestene som biblioteket tilbud for voksne og barn, og det er særlig personalets kompetanse, serviceinnstillingen hos personalet og biblioteket som et godt sted å være som får veldig gode tilbakemeldinger. Bibliotekbrukerne er bedt om å vurdere en rekke tjenester ved å benytte en verdiskala fra 1 til 7, der 1 er svært misfornøyd og 7 er svært fornøyd. Når det gjelder tjenester for voksne kommer personalets kompetanse og serviceinnstilling ut på topp med en gjennomsnittsscore på henholdsvis 6,06 og 6,00. På spørsmål om tjenester for barn, er det serviceinnstillingen hos personalet og biblioteket som et godt sted å være som får høyest score, henholdsvis 5,90 og 5,75, tett fulgt at personalets kompetanse med et gjennomsnitt på 5,73. 3

4 Hovedfunn/oppsummering Det er markant flere kvinner enn menn som gir positive tilbakemeldinger på personalets kompetanse og serviceinnstilling, og kvinner gir også i langt større grad enn menn høyeste score på bibliotekets tjenesteområder noe som også har sammenheng med at kvinner bruker biblioteket oftere enn menn og i større grad kjenner til tjenestetilbudene. Når det gjelder tjenestetilbud som i mindre grad er kjent, skiller opplæringstilbud og kursvirksomhet, det å levere lånt materiale i andre bibliotek og bibliotekets tjenester på nett seg ut. 64 prosent, nær to av tre, oppgir at de aldri bruker bibliotekets internettsider, kun 14 prosent svarer at de besøker disse sidene hver måned eller oftere. Blant dem som besøker sidene, er bruksmønsteret mangesidig, med søk etter bøker, lydbøker o.l. og fornyelse av lån på topp. Den høye tilfredsheten med bibliotekets tjenester gjenspeiles i at de som sjelden bruker biblioteket i liten grad peker på forhold knyttet til bibliotekets tilbud som en vesentlig årsak til at man sjelden besøker det. Heller ikke lokalisering eller det å komme seg til biblioteket er en viktig forklaringsfaktor på at man sjelden bruker biblioteket. Det er snarere ønsket om å kjøpe bøker og annet materialet fremfor å låne, samt bruk av internett for å finne fakta og opplysninger som oppgis som grunner til at man sjelden besøker biblioteket. På spørsmål til hele det representative utvalget om hvilke tjenester man skulle ønske at biblioteket i kommunen kunne tilby, svarer 13 prosent bedre utvalg av lydbøker, film, musikk osv., mens 14 prosent peker på utvidede åpningstider, inkludert søndagsåpent. Merk at både utvalg av bøker o.l. og åpningstider varierer mellom de ulike bibliotekene i fylket. Undersøkelsen viser også at 61 prosent av Vestfolds befolkning over 15 år har hørt om Litteraturuka i Vestfold, og 23 prosent har deltatt på Litteraturuka én eller flere ganger. 42 prosent har hørt om Vestfoldbibliotekene, som er signifikant færre enn Litteraturuka i Vestfold, mens 22 prosent har deltatt på én flere av Vestfoldbibliotekenes kampanjeaktiviteter. 4

5 Nøkkeltall Besøksfrekvens: 30 % av innbyggerne over 15 år besøker biblioteket månedlig. 35 % besøker aldri biblioteket. Bibliotek: 83 % bruker biblioteket i kommunen sin. 16 % bruker bibliotek utenfor egen kommune eller Vestfold. Bruksområde: 92 % bruker biblioteket til å låne med hjem. Lesesal, avislesing og informasjonssøk kommer lengre ned på lista. Respondenten har fått mulighet til å oppgi flere svar, men svaralternativer er ikke lest opp. De som besøker biblioteket sjelden: 73 % mener påstanden «jeg foretrekker å bruke Internett for å finne det jeg trenger av fakta og opplysninger» passer godt. Det er signifikant flere enn de 49 % som sier jeg enig i påstanden «jeg foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne» passer godt. Dårlig kunnskap om tilbud eller mangelfullt tilbud, dårlig tilgjengelighet og ikke gode nok studiemuligheter er ikke sentrale årsaker til at man relativt sjelden bruker biblioteket. 45 % mener utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. til utlån betyr mye for at man i fremtiden skal bruke bibliotekene mer. Det er signifikant flere enn de 30 % som peker på et søndagsåpent tilbud og 26 % som svarer informasjon om bibliotektilbudene. Transportmuligheter til og fra biblioteket og biblioteklokalenes utforming og innredning betyr lite. Tilfredshet, tilbud voksne: Personalets kompetanse (6,06), serviceinnstilling hos personalet (6,00) og biblioteket som et godt sted å være (5,58) får høyest score (verdiskala 1-7). Tilfredshet, tilbud barn: Serviceinnstilling hos personalet (5,90), biblioteket som et godt sted å være (5,75) og personalets kompetanse (5,73) får høyest score (verdiskala 1-7). 5

6 Nøkkeltall Tilbudsønsker når hele utvalget spørres: Bedre utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk, spill osv. (13 %) og utvidede åpningstider (12 %) er de tjenestene som oftest nevnes på spørsmål om hvilke tjenester man skulle ønske at biblioteket i kommunen kunne tilby. 27 % er fornøyd slik det er, mens 27 % svarer at de ikke vet. Nettsider: 36 % bruker bibliotekets egne internettsider, 64 % oppgir at de aldri bruker sidene. Søk etter bøker, lydbøker osv. (57 %) og fornye lån (34 %) er de tjenestene som brukes oftest. Informasjonskanal 1: 64 % har sett omtale av sitt lokale bibliotek i avisa Informasjonskanal 2: Det er registrert spredning i svarene når det gjelder på hvilken måte man ønsker å motta informasjon om/fra biblioteket. 28 % svarer e-post, 18 % svarer redaksjonell avisomtale, 10 % oppgir per post, 10 % svarer bibliotekets nettsider. Litteraturuka i Vestfold: 61 % har hørt om Litteraturuka i Vestfold 23 % har deltatt på Litteraturuka i Vestfold én eller flere ganger Vestfoldbibliotekene: 42 % har hørt om Vestfoldbibliotekene 22 % har deltatt på en eller flere av Vestfoldbibliotekenes kampanjeaktiviteter 6

7 Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, 35 % besøker aldri biblioteket Hvor ofte besøker du biblioteket? (fysisk besøk) (svaralternativer ikke lest opp) Hvilket eller hvilke bibliotek bruker du? (svaralternativer lest opp) Daglig 2% Bibliotek i min kommune 83% Hver uke Hver måned Hver tredje måned eller oftere Hvert halvår eller oftere 7% 8% 6% 21% Bibliotek i annen kommune i Vestfold Studiebibliotek på høyskole eller annen utdannings- /forskningsinstitusjon Skolebibliotek på grunnskole eller videregående skole 12% 10% 4% 1-2 ganger i året Sjeldnere enn én gang i året 8% 14% Bibliotek utenfor Vestfold 4% Aldri 35% Annet 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: Alle (n=700) Base: n=457 7

8 Voksne: Gjennomgående høy score, spesielt for personalets kompetanse og serviceinnstilling Hvor fornøyd er du med bibliotekets følgende tjenester for voksne? Skala fra 1 = svært misfornøyd til 7 = svært fornøyd Gjennomsnittsscore (verdiskala: 1-7) Gjennomsnittsscore: 5,13 Personalets kompetanse Serviceinnstilling hos personalet Biblioteket som et godt sted å være Skilting i lokalene Utvalg aviser og tidsskrifter Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. Låne fra andre bibliotek PC/Internett og teknisk tilrettelegging Bibliotekets tjenester på nett Lesesalen eller leseplasser Levere i andre bibliotek Arrangementer og utstillinger Åpningstider Litteraturuka i Vestfold Opplæringstilbud og kursvirksomhet 4,04 6,06 6,00 5,58 5,41 5,27 5,18 5,12 5,05 5,03 4,93 4,92 4,80 4,77 4,75 Base: n=457 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8

9 Barn: Høy score, spesielt for personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være Hvor fornøyd er du med bibliotekets følgende tjenester for barn? Skala fra 1 = svært misfornøyd til 7 = svært fornøyd Gjennomsnittsscore (verdiskala: 1-7) Serviceinnstilling hos personalet Biblioteket som et godt sted å være Personalets kompetanse Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. Skilting i lokalene Arrangementer og utstillinger Levere i andre bibliotek Låne fra andre bibliotek Åpningstider Lesesalen eller leseplasser PC/Internett og teknisk tilrettelegging Litteraturuka i Vestfold Utvalg aviser og tidsskrifter Bibliotekets tjenester på nett Opplæringstilbud og kursvirksomhet Gjennomsnittsscore: 5,01 5,90 5,75 5,73 5,30 5,25 5,12 5,07 4,92 4,87 4,84 4,73 4,63 4,51 4,35 4,22 Base: n=457 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 9

10 Forhold knyttet til bibliotekets tilbud oppgis ikke å være en vesentlig grunn til at man sjelden bruker biblioteket, men Hvor godt passer følgende påstander for hvorfor du relativt sjelden bruker biblioteket? Hvorfor bruker du relativt sjelden biblioteket? Påstanden passer dårlig % 1 Det er vanskelig for meg å komme meg til biblioteket 84 % 2 Biblioteket ligger ikke i nærheten av andre tilbud og tjenester jeg bruker 69 % 3 Biblioteket har ikke et godt nok tilbud av bøker og annet materiale jeg trenger 66 % 4 Jeg ikke vet nok om hva biblioteket har å tilby 65 % 5 Jeg leser sjelden eller aldri bøker 65 % 6 Jeg får dekket mitt behov gjennom bibliotek utenfor kommunen 62 % 7 Biblioteket har ikke gode nok studiemuligheter 60 % 8 Åpningstidene passer meg ikke 55 % 9 Jeg foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne 25 % 10 Jeg foretrekker å bruke Internett for å finne det jeg trenger av fakta og opplysninger 14 % Base: n=252 Filter: De som sjelden bruker biblioteket, tre måneder siden eller mer 10

11 Bedre utvalg av bøker, lydbøker, film og musikk kan føre til at biblioteket blir brukt mer av dem som i dag bruker det sjelden Hva betyr følgende forhold for at du i fremtiden skal bruke bibliotekene mer? Mye Verken lite eller mye Lite Vet ikke Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. til utlån 45% 19% 35% 1% Søndagsåpent 30% 14% 56% Informasjon om bibliotektilbudene 26% 34% 40% Andre åpningstider 23% 25% 51% 1% Aktiviteter som foredrag, opplesninger, utstillinger osv. på biblioteket 22% 34% 42% 2% Biblioteklokalenes utforming og innredning 20% 17% 62% 1% Transportmuligheter til og fra biblioteket 8% 14% 76% 1% Base: n=252 Filter: De som sjelden bruker biblioteket, tre måneder siden eller mer 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11

12 Nær to av tre oppgir at de aldri bruker bibliotekets egne internettsider Hvor ofte bruker du bibliotekets egne internettsider? For eksempel bestilling av bøker som du vil låne eller andre bibliotektjenester. (svaralternativer ikke lest opp) Hvilke tjenester på nettsidene bruker du vanligvis da? (svaralternativer lest opp) Daglig 2% Søk etter bøker, lydbøker etc. 57% Hver uke 4% Fornye lån 34% Hver måned 8% Sjekke åpningstider 24% Hver tredje måned eller oftere 3% Bestille bøker, lydbøker etc. 24% Hvert halvår eller oftere 4% Hente informasjon og arrangementer og aktiviteter 19% 1-2 ganger i året 10% Lese boktips 16% Sjeldnere enn én gang i året Base: Alle (n=700) Aldri 5% 0% 20% 40% 60% 64% Hente kontaktinformasjon som telefonnummer m.m. Base: n=229 Abonnere på nyhetsbrev/informasjon på biblioteket 5% 5% 0% 20% 40% 60% 12

13 61 % hørt om Litteraturuka i Vestfold 23 % har deltatt på Litteraturuka Har du hørt om Litteraturuka i Vestfold? Har du deltatt på Litteraturuka i Vestfold? I så fall, har du deltatt én eller flere ganger? Nei 39 % Ja 61 % Nei 77 % Ja, flere ganger 16 % Ja, én gang 7 % Base: Alle (n=700) 13

14 42 % har hørt om Vestfoldbibliotekene 22 % har deltatt på én eller flere kampanjeaktiviteter Har du hørt om Vestfoldbibliotekene? Har du deltatt på Vestfoldbibliotekenes følgende kampanjeaktiviteter? Lesekampanjen for barn 15% Nei 58 % Ja 42 % Verdens bokdag Bibliotekdagene 3% 11% Nei 78% Base: Alle (n=700) 14

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer