Vestfold fylkesbibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold fylkesbibliotek"

Transkript

1 Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013

2 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek har Opinion Perduco gjennomført en publikumsundersøkelse på telefon om bibliotekbruken i Vestfold blant 700 personer over 15 år. Datainnsamlingen ble foretatt i uke 22 til uke 24 (2013). Undersøkelsen er fylkesrepresentativ. Det er ringt tilfeldig til personer over 15 år i Vestfold. Utvalget er på 700 personer. Data er vektet på kjønn og alder for å speile befolkningssammensetningen, og det har vært en blanding av spørsmål med og uten svaralternativer (dette er oppgitt sammen med spørsmålet i denne rapporten). Gjennomsnittstiden per intervju har vært ca. ni minutter. Feilmarginer: Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ved en base på 700 respondenter (alle i utvalget) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,6 +/- 3,8 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Ved en base på 457 respondenter (der de som svarer «aldri» på spørsmålet om hvor ofte de er tatt ut av basen) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,0 +/- 4,6 prosentpoeng. Ved en base på 252 respondenter (de som sjelden besøker biblioteket, tre måneder siden eller mer) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,7 +/- 6,2 prosentpoeng. Ved en base på 229 respondenter (de som bruker bibliotekets egne internettsider) må resultatene tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,8 +/- 6,5 prosentpoeng. 2

3 Hovedfunn/oppsummering Høy tilfredshet med folkebibliotekets tjenester blant vestfoldinger Analysebyrået Opinion Perduco har på vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek gjennomført en representativ publikumsundersøkelse om bibliotekbruken i Vestfold blant 700 personer over 15 år. Data er vektet på kjønn og alder. Innbyggere i alle fylkets kommuner er representert i undersøkelsen. Ulike former for familiestruktur (gift/samboer, alene, med og uten barn) og yrkesstatus er også representert. Undersøkelsen viser at: Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, mens 35 prosent aldri besøker biblioteket. Kvinner bruker i betydelig større grad biblioteket enn menn. Til tross for at Vestfold med sine 14 kommuner er et lite fylke målt i areal og flere jobber i en annen kommune enn der de bor, bruker de aller fleste biblioteket i kommunen sin. 17 % oppgir at de bruker bibliotek utenfor egen kommune eller Vestfold. Det er en allmenn oppfatning at biblioteket er ment for alle, og ikke spesielle grupper av befolkningen. Vestfoldingene er jevnt over godt fornøyd med tjenestene som biblioteket tilbud for voksne og barn, og det er særlig personalets kompetanse, serviceinnstillingen hos personalet og biblioteket som et godt sted å være som får veldig gode tilbakemeldinger. Bibliotekbrukerne er bedt om å vurdere en rekke tjenester ved å benytte en verdiskala fra 1 til 7, der 1 er svært misfornøyd og 7 er svært fornøyd. Når det gjelder tjenester for voksne kommer personalets kompetanse og serviceinnstilling ut på topp med en gjennomsnittsscore på henholdsvis 6,06 og 6,00. På spørsmål om tjenester for barn, er det serviceinnstillingen hos personalet og biblioteket som et godt sted å være som får høyest score, henholdsvis 5,90 og 5,75, tett fulgt at personalets kompetanse med et gjennomsnitt på 5,73. 3

4 Hovedfunn/oppsummering Det er markant flere kvinner enn menn som gir positive tilbakemeldinger på personalets kompetanse og serviceinnstilling, og kvinner gir også i langt større grad enn menn høyeste score på bibliotekets tjenesteområder noe som også har sammenheng med at kvinner bruker biblioteket oftere enn menn og i større grad kjenner til tjenestetilbudene. Når det gjelder tjenestetilbud som i mindre grad er kjent, skiller opplæringstilbud og kursvirksomhet, det å levere lånt materiale i andre bibliotek og bibliotekets tjenester på nett seg ut. 64 prosent, nær to av tre, oppgir at de aldri bruker bibliotekets internettsider, kun 14 prosent svarer at de besøker disse sidene hver måned eller oftere. Blant dem som besøker sidene, er bruksmønsteret mangesidig, med søk etter bøker, lydbøker o.l. og fornyelse av lån på topp. Den høye tilfredsheten med bibliotekets tjenester gjenspeiles i at de som sjelden bruker biblioteket i liten grad peker på forhold knyttet til bibliotekets tilbud som en vesentlig årsak til at man sjelden besøker det. Heller ikke lokalisering eller det å komme seg til biblioteket er en viktig forklaringsfaktor på at man sjelden bruker biblioteket. Det er snarere ønsket om å kjøpe bøker og annet materialet fremfor å låne, samt bruk av internett for å finne fakta og opplysninger som oppgis som grunner til at man sjelden besøker biblioteket. På spørsmål til hele det representative utvalget om hvilke tjenester man skulle ønske at biblioteket i kommunen kunne tilby, svarer 13 prosent bedre utvalg av lydbøker, film, musikk osv., mens 14 prosent peker på utvidede åpningstider, inkludert søndagsåpent. Merk at både utvalg av bøker o.l. og åpningstider varierer mellom de ulike bibliotekene i fylket. Undersøkelsen viser også at 61 prosent av Vestfolds befolkning over 15 år har hørt om Litteraturuka i Vestfold, og 23 prosent har deltatt på Litteraturuka én eller flere ganger. 42 prosent har hørt om Vestfoldbibliotekene, som er signifikant færre enn Litteraturuka i Vestfold, mens 22 prosent har deltatt på én flere av Vestfoldbibliotekenes kampanjeaktiviteter. 4

5 Nøkkeltall Besøksfrekvens: 30 % av innbyggerne over 15 år besøker biblioteket månedlig. 35 % besøker aldri biblioteket. Bibliotek: 83 % bruker biblioteket i kommunen sin. 16 % bruker bibliotek utenfor egen kommune eller Vestfold. Bruksområde: 92 % bruker biblioteket til å låne med hjem. Lesesal, avislesing og informasjonssøk kommer lengre ned på lista. Respondenten har fått mulighet til å oppgi flere svar, men svaralternativer er ikke lest opp. De som besøker biblioteket sjelden: 73 % mener påstanden «jeg foretrekker å bruke Internett for å finne det jeg trenger av fakta og opplysninger» passer godt. Det er signifikant flere enn de 49 % som sier jeg enig i påstanden «jeg foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne» passer godt. Dårlig kunnskap om tilbud eller mangelfullt tilbud, dårlig tilgjengelighet og ikke gode nok studiemuligheter er ikke sentrale årsaker til at man relativt sjelden bruker biblioteket. 45 % mener utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. til utlån betyr mye for at man i fremtiden skal bruke bibliotekene mer. Det er signifikant flere enn de 30 % som peker på et søndagsåpent tilbud og 26 % som svarer informasjon om bibliotektilbudene. Transportmuligheter til og fra biblioteket og biblioteklokalenes utforming og innredning betyr lite. Tilfredshet, tilbud voksne: Personalets kompetanse (6,06), serviceinnstilling hos personalet (6,00) og biblioteket som et godt sted å være (5,58) får høyest score (verdiskala 1-7). Tilfredshet, tilbud barn: Serviceinnstilling hos personalet (5,90), biblioteket som et godt sted å være (5,75) og personalets kompetanse (5,73) får høyest score (verdiskala 1-7). 5

6 Nøkkeltall Tilbudsønsker når hele utvalget spørres: Bedre utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk, spill osv. (13 %) og utvidede åpningstider (12 %) er de tjenestene som oftest nevnes på spørsmål om hvilke tjenester man skulle ønske at biblioteket i kommunen kunne tilby. 27 % er fornøyd slik det er, mens 27 % svarer at de ikke vet. Nettsider: 36 % bruker bibliotekets egne internettsider, 64 % oppgir at de aldri bruker sidene. Søk etter bøker, lydbøker osv. (57 %) og fornye lån (34 %) er de tjenestene som brukes oftest. Informasjonskanal 1: 64 % har sett omtale av sitt lokale bibliotek i avisa Informasjonskanal 2: Det er registrert spredning i svarene når det gjelder på hvilken måte man ønsker å motta informasjon om/fra biblioteket. 28 % svarer e-post, 18 % svarer redaksjonell avisomtale, 10 % oppgir per post, 10 % svarer bibliotekets nettsider. Litteraturuka i Vestfold: 61 % har hørt om Litteraturuka i Vestfold 23 % har deltatt på Litteraturuka i Vestfold én eller flere ganger Vestfoldbibliotekene: 42 % har hørt om Vestfoldbibliotekene 22 % har deltatt på en eller flere av Vestfoldbibliotekenes kampanjeaktiviteter 6

7 Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, 35 % besøker aldri biblioteket Hvor ofte besøker du biblioteket? (fysisk besøk) (svaralternativer ikke lest opp) Hvilket eller hvilke bibliotek bruker du? (svaralternativer lest opp) Daglig 2% Bibliotek i min kommune 83% Hver uke Hver måned Hver tredje måned eller oftere Hvert halvår eller oftere 7% 8% 6% 21% Bibliotek i annen kommune i Vestfold Studiebibliotek på høyskole eller annen utdannings- /forskningsinstitusjon Skolebibliotek på grunnskole eller videregående skole 12% 10% 4% 1-2 ganger i året Sjeldnere enn én gang i året 8% 14% Bibliotek utenfor Vestfold 4% Aldri 35% Annet 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: Alle (n=700) Base: n=457 7

8 Voksne: Gjennomgående høy score, spesielt for personalets kompetanse og serviceinnstilling Hvor fornøyd er du med bibliotekets følgende tjenester for voksne? Skala fra 1 = svært misfornøyd til 7 = svært fornøyd Gjennomsnittsscore (verdiskala: 1-7) Gjennomsnittsscore: 5,13 Personalets kompetanse Serviceinnstilling hos personalet Biblioteket som et godt sted å være Skilting i lokalene Utvalg aviser og tidsskrifter Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. Låne fra andre bibliotek PC/Internett og teknisk tilrettelegging Bibliotekets tjenester på nett Lesesalen eller leseplasser Levere i andre bibliotek Arrangementer og utstillinger Åpningstider Litteraturuka i Vestfold Opplæringstilbud og kursvirksomhet 4,04 6,06 6,00 5,58 5,41 5,27 5,18 5,12 5,05 5,03 4,93 4,92 4,80 4,77 4,75 Base: n=457 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8

9 Barn: Høy score, spesielt for personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være Hvor fornøyd er du med bibliotekets følgende tjenester for barn? Skala fra 1 = svært misfornøyd til 7 = svært fornøyd Gjennomsnittsscore (verdiskala: 1-7) Serviceinnstilling hos personalet Biblioteket som et godt sted å være Personalets kompetanse Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. Skilting i lokalene Arrangementer og utstillinger Levere i andre bibliotek Låne fra andre bibliotek Åpningstider Lesesalen eller leseplasser PC/Internett og teknisk tilrettelegging Litteraturuka i Vestfold Utvalg aviser og tidsskrifter Bibliotekets tjenester på nett Opplæringstilbud og kursvirksomhet Gjennomsnittsscore: 5,01 5,90 5,75 5,73 5,30 5,25 5,12 5,07 4,92 4,87 4,84 4,73 4,63 4,51 4,35 4,22 Base: n=457 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 9

10 Forhold knyttet til bibliotekets tilbud oppgis ikke å være en vesentlig grunn til at man sjelden bruker biblioteket, men Hvor godt passer følgende påstander for hvorfor du relativt sjelden bruker biblioteket? Hvorfor bruker du relativt sjelden biblioteket? Påstanden passer dårlig % 1 Det er vanskelig for meg å komme meg til biblioteket 84 % 2 Biblioteket ligger ikke i nærheten av andre tilbud og tjenester jeg bruker 69 % 3 Biblioteket har ikke et godt nok tilbud av bøker og annet materiale jeg trenger 66 % 4 Jeg ikke vet nok om hva biblioteket har å tilby 65 % 5 Jeg leser sjelden eller aldri bøker 65 % 6 Jeg får dekket mitt behov gjennom bibliotek utenfor kommunen 62 % 7 Biblioteket har ikke gode nok studiemuligheter 60 % 8 Åpningstidene passer meg ikke 55 % 9 Jeg foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne 25 % 10 Jeg foretrekker å bruke Internett for å finne det jeg trenger av fakta og opplysninger 14 % Base: n=252 Filter: De som sjelden bruker biblioteket, tre måneder siden eller mer 10

11 Bedre utvalg av bøker, lydbøker, film og musikk kan føre til at biblioteket blir brukt mer av dem som i dag bruker det sjelden Hva betyr følgende forhold for at du i fremtiden skal bruke bibliotekene mer? Mye Verken lite eller mye Lite Vet ikke Utvalg av bøker, lydbøker, film, musikk osv. til utlån 45% 19% 35% 1% Søndagsåpent 30% 14% 56% Informasjon om bibliotektilbudene 26% 34% 40% Andre åpningstider 23% 25% 51% 1% Aktiviteter som foredrag, opplesninger, utstillinger osv. på biblioteket 22% 34% 42% 2% Biblioteklokalenes utforming og innredning 20% 17% 62% 1% Transportmuligheter til og fra biblioteket 8% 14% 76% 1% Base: n=252 Filter: De som sjelden bruker biblioteket, tre måneder siden eller mer 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11

12 Nær to av tre oppgir at de aldri bruker bibliotekets egne internettsider Hvor ofte bruker du bibliotekets egne internettsider? For eksempel bestilling av bøker som du vil låne eller andre bibliotektjenester. (svaralternativer ikke lest opp) Hvilke tjenester på nettsidene bruker du vanligvis da? (svaralternativer lest opp) Daglig 2% Søk etter bøker, lydbøker etc. 57% Hver uke 4% Fornye lån 34% Hver måned 8% Sjekke åpningstider 24% Hver tredje måned eller oftere 3% Bestille bøker, lydbøker etc. 24% Hvert halvår eller oftere 4% Hente informasjon og arrangementer og aktiviteter 19% 1-2 ganger i året 10% Lese boktips 16% Sjeldnere enn én gang i året Base: Alle (n=700) Aldri 5% 0% 20% 40% 60% 64% Hente kontaktinformasjon som telefonnummer m.m. Base: n=229 Abonnere på nyhetsbrev/informasjon på biblioteket 5% 5% 0% 20% 40% 60% 12

13 61 % hørt om Litteraturuka i Vestfold 23 % har deltatt på Litteraturuka Har du hørt om Litteraturuka i Vestfold? Har du deltatt på Litteraturuka i Vestfold? I så fall, har du deltatt én eller flere ganger? Nei 39 % Ja 61 % Nei 77 % Ja, flere ganger 16 % Ja, én gang 7 % Base: Alle (n=700) 13

14 42 % har hørt om Vestfoldbibliotekene 22 % har deltatt på én eller flere kampanjeaktiviteter Har du hørt om Vestfoldbibliotekene? Har du deltatt på Vestfoldbibliotekenes følgende kampanjeaktiviteter? Lesekampanjen for barn 15% Nei 58 % Ja 42 % Verdens bokdag Bibliotekdagene 3% 11% Nei 78% Base: Alle (n=700) 14

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Kongsberg bibliotek Brukerundersøkelse 2017

Kongsberg bibliotek Brukerundersøkelse 2017 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsberg bibliotek Brukerundersøkelse 2017 Side 1 12.04.2018 Brukerundersøkelse i Kongsberg bibliotek 2017 Undersøkelsen skal: Gi bibliotekene i Hvittingfoss og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Brukerundersøkelse 2011

Brukerundersøkelse 2011 Brukerundersøkelse 2011 Gjennomført av Opinion Perduco AS Desember 2011 1 INNHOLD... 1 Innledning... 4 Målgruppe... 4 Metode... 4 Datainnsamling... 4 Presentasjon av resultatene... 4 Feilmarginer... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 1 Del 1 Bibliotekplanarbeidet i Vestfold Innledning Folkebibliotekene i Vestfold arbeider for en felles visjon: Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Hole og Bærum Gjennomført for Fylkesmannen i Buskerud Mars 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum. Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innbyggerundersøkelse ifm grensejustering Nes og Sørum Gjennomført for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Februar 2018 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Ytringsfrihet i offentlig sektor August-september 2018

Ytringsfrihet i offentlig sektor August-september 2018 Ytringsfrihet i offentlig sektor August-september 2018 Gjennomført for Fagbladet Henrik Høidahl e: hh@opinion.no m: 99261015 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER METODE Fagbladet Kontakt: Hege Breen Bakken

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestvågøy kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Kontaktperson Formål

Detaljer