HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013

2 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN TIDEN FØR MAN BLE SØKER VED HIST Kjennskap Første gang kjennskap til HiST Søketidspunkt viktigste 2 kilder til informasjon Vurdering av påstander - informasjon Evt. kontakt via sosiale medier TIDEN ETTER MAN FIKK TILBUD OM PLASS VED HIST Ulike faktorers medvirkning OPPTAKSTJENESTEN Studentenes vurdering med hjelp/ service Aktivering av konto samt innlogging Største problemer m.h.t. aktivering/ innlogging Vurdering av informasjonen fra HiST totalt sett ÅPNINGSARRANGEMENTET I ERKEBISPEGÅRDEN Tilfredshet med åpningsarrangement FØRSTE TIDEN SOM STUDENT Vurdering av ulike områder første tiden som student Oppstart ved studieprogrammet forberedelse til studier Oppstart ved studieprogrammet godt mottatt som ny student Oppstart ved studieprogrammet godt mottatt som ny student Vurdering av oppstarten totalt sett QUAK! OG STUDENTPARLAMENTET Vurdering av Magasinet Quak!snakk Grad av nytte - Quak!-oppringning før studiestart Deltakelse på Quak! Vurdering av Quak!-arrangement STAND-UP KOM BEST UT I FORRIGE MÅLING SAMT I MÅLINGEN I I 2010 VAR DET IMIDLERTID GATEFÆST SOM FIKK DEN HØYESTE VURDERINGEN Benyttelse av rabatter Quak!bånd Studentenes vurdering Quak! og fadderuka Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Kontakt og ivaretakelse - faddere Fadderuka Quak! evne til å skape et sosialt miljø TILFREDSHET REGRESJONSANALYSE Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST totalt Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AFT Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AHS Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: AITel Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ALT Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: ASP Regresjonsmodell Oppstarten ved HiST: Handelshøyskolen HiST - Inntakskvalitet

3 Vedlegg Vedlegg 1: Bakgrunnsvariabler Vedlegg 2: Tabeller med nedbrytninger HiST - Inntakskvalitet

4 Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets inntakskvalitetsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet følgende forhold: Kjennskap til HiST Kilder til informasjon Vurdering av ulike faktorers medvirkning for valg av HiST Tilfredshet med informasjon Vurderinger av ulike faktorer m.h.t. den første tiden som student Vurderinger m.h.t. Quak!/ fadderuka Undersøkelsen er gjennomført via e-post utsending med weblink til selve undersøkelsen. Utvalget består totalt sett av 490 studenter og datainnsamlingen ble gjennomført i uke i Uvektet utvalgsfordeling pr. avdeling: AFT Avdeling for teknologi AHS Avdeling for helse og sosialfag AITel Avdeling for informatikk og e-læring ALT Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ASP Avdeling for sykepleierutdanning Handelshøyskolen Antall Endelig Avdeling studenter Antall Svar% Antall Svar% Antall Svar% Antall Svar% AFT % % % % AHS % 38 7 % % % AITeL % % % % ALT % 17 4 % 26 6 % 40 9 % ASP % % 32 % 33 % Handelshøyskolen % % % % % % % % Statistiske feilmarginer: inntil 4,5 prosent Ved nedbrytninger i tallmaterialet (kontroller for kjønn, alder, avdeling etc.) er feilmarginene større (eks. 10 prosent ved N=100). Så langt det er mulig, er årets resultater i denne rapporten sammenliknet med totalresultatene fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i Norfakta Markedsanalyse AS, 8. november 2013 Øyvind Sletten Prosjektleder HiST - Inntakskvalitet

5 Måling av inntakskvalitet Inntakskvalitetsundersøkelsen er en del av høgskolens kvalitetssystem som består av både utvalg/forum, rapportering, undersøkelser, evalueringer og andre aktiviteter. Høgskolen har innført mål- og resultatstyring, og strategisk plan. Måltavla sier noe om hvilke mål og indikatorer høgskolen har, og hva ambisjonsnivået skal være. Måling av kvalitet kan sies å være et aspekt ved mål- og resultatstyringen. Mens indikatorene i måltavla i større grad er knyttet til volum og produktivitet (hvor mye produserer vi, for eksempel i form av studiepoeng, og hva det koster), handler måling av kvalitet i større grad om nytteverdi. Med nytteverdi mener vi hva vi leverer til våre studenter, hvordan vi leverer, og hvordan kvaliteten på tjenestene oppleves. Vi skiller mellom indikatorer for opplevd kvalitet og produksjonskvalitet, som vi i kvalitetsrapporteringen måler opp mot hverandre. Indikatorene for produksjonskvalitet er vanligvis kvantitative, mens indikatorene for opplevd kvalitet kan uttrykkes både kvantitativt og kvalitativt: HiST - Inntakskvalitet

6 Opplevd kvalitet måles ved hjelp av tilfredshetsundersøkelser og andre typer evalueringer, som for eksempel emneevalueringer. Det som måles er respondentenes opplevelser og den opplevde kvaliteten. Inntakskvalitetsundersøkelsen måler den kvaliteten studentene våre opplever innenfor kvalitetsdimensjonen inntakskvalitet. Resultatene fra undersøkelsen bidrar dermed til å kartlegge hvordan og i hvilken grad høgskolens mål for studiekvalitet oppfylles. Resultatene fra inntakskvalitetsundersøkelsen må også ses i sammenheng med resultatene fra studieevalueringer på avdelingsnivå, helse og trivselsundersøkelsen og evt. andre relevante evalueringer. HiST - Inntakskvalitet

7 Oppsummering Kjennskap På tross av forbedring i resultater siden 2012: Kjennskapen til HiST er fortsatt liten i perioden før man søker opptak til høyere utdanning. På spørsmål om på hvilken måte man først får kjennskap til HiST så svarer 3 av 10 studenter at de alltid har visst om HiST. Dette er på samme nivå som i undersøkelsen i hist.no 8 av 10 studenter nevner hist.no som viktigste kilde til informasjon i søkeprosessen. På hist.no er det først og fremst informasjonen om studietilbud som i størst grad ble lest av studentene. Om lag halvparten av studentene fikk kontakt med HiST via sosiale medier. Tiden etter at man fikk tilbud om plass ved HiST Som i 2012: Ønsket om å studere i Trondheim samt interessen for faget hadde størst innvirkning på at man valgte å studere ved HiST. Opptakstjenesten Studentene som har vært i kontakt med opptakstjenesten er kun middels tilfredse med hjelp og service (65 poeng). Studentene finner ikke aktiveringen av egen brukerkonto samt etterfølgende innlogging som spesielt enkel (62 poeng). 7 av 10 studenter hadde problemer med å finne ut hvordan man skulle bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no. Informasjon På tross av en liten forbedring siden 2012: Studentene er totalt sett fortsatt middels tilfredse med informasjonen fra HiST. Åpningsarrangement i Erkebispegården På tross av fortsatt forbedring sammenliknet med de to foregående år; studentene er fortsatt ikke helt fornøyde med arrangementet ( poeng). Første tiden som student Studentene er middels fornøyde med informasjon studieprogrammets faglige innhold ( poeng), tilgangen til trådløst nettverk ( poeng), brukervennlighet Its learning ( poeng), informasjon studieprogrammets forventninger til deg som student (66 poeng), semesterregistreringen på Studentweb (65 poeng) samt vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg (64 poeng). Studentene er forholdsvis misfornøyde med tildelingen av ID-kort (60 poeng) samt tilgangen til datarom (52 poeng). HiST - Inntakskvalitet

8 Oppstarten ved studieprogrammet bidrar i liten grad til at studentene føler seg godt forberedt til studiene (55 poeng). Oppstarten bidro i middels grad til at studentene følte seg inkludert i et godt sosialt miljø (70 poeng). sett er studentene imidlertid forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST ( poeng). Quak! og Studentprogrammet Studentene er middels fornøyde med magasinet Quak!snakk ( poeng). Oppringningen fra Quak! før studiestart vurderes ikke som spesielt nyttig (56 poeng). 8 av 10 studenter har deltatt på ett eller flere arrangementer under Quak!. Studentene er svært fornøyde med arrangementene Gatefæst (86 poeng) samt Stand-up (85 poeng). Quak!bånd-dagen (62 poeng) samt MP3-prosjektet (59 poeng) skårer lavest i årets måling. Quak!båndet ble i størst grad benyttet på utested/konserter (6 av 10). Om lag 2 av 10 studenter kjøpte for øvrig ikke årets Quak!bånd. Studentene er totalt sett middels fornøyde med Quak! og fadderuka ( poeng). Drikkepress samt for høyt eget alkoholkonsum under fadderuka ser ikke ut til å være noe stort problem. Studentene mener i stor grad at de ble ivaretatt av fadderne (78 poeng). Studentene mener imidlertid i middels grad at de fikk god kontakt med fadderne (70 poeng). Studentene opplevde i forholdsvis stor grad at fadderuka og Quak! hjalp dem med å skape et sosialt miljø for seg selv og andre ( poeng). Regresjonsanalyse 5 områder fremstår også denne gang som spesielt viktige for studentene, nemlig; vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg, informasjonen om studieprogrammets faglige innhold, informasjonen om studieprogrammets forventninger til deg som student, brukervennligheten i itslearning samt tilgangen til datarom og liknende. Klarer eksempelvis HiST totalt sett å øke tilfredsheten på hver av disse 5 områdene med ett poeng, vil den totale tilfredsheten øke med 0,26 + 0,15 + 0,13 + 0,12 + 0,11 poeng = 0,77 poeng (fra til,77 poeng). HiST - Inntakskvalitet

9 Resultater fra undersøkelsen På de neste sidene presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er vektet med hensyn til utvalgets sammensetning i forhold til avdeling. Dette gjøres for å unngå at avdelinger blir over- eller underrepresentert i totalresultatene på grunn av høy eller lav svarprosent. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Resultater nedbrutt på programnivå, bakgrunnsvariabler og spørreskjema er vedlagt rapporten. Resultatene er kontrollert for bakgrunnsvariabler som avdeling, årskull, kjønn, alder og program. Resultatene er sammenlignet med undersøkelsene fra 2011 og 2012, unntatt der det er nye spørsmål. Tabellen nedenfor viser antall besvarelser pr avdeling etter at utvalget er vektet: Avdeling Antall Prosent % AFT AHS AITeL 32 7 ALT ASP 41 8 Handelshøyskolen TOTALT Skalagjennomsnitt Studentenes vurderinger i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100: 1: svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig 0 poeng 2: misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig 25 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller 50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig 100 poeng I denne analysen er de som svarer «vet ikke» holdt utenfor. HiST - Inntakskvalitet

10 1. Tiden før man ble søker ved HiST 1.1 Kjennskap Spørretekst: Før du skulle søke opptak til høyere utdanning, i hvor stor grad vil du si at du kjente til HiST? Base 13: 490 På tross av bedring siden undersøkelsen i 2012; kjennskapen er fortsatt å betegne som lav Figur 1.1: Kjennskap (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen Resultatene tyder på en liten forbedring i kjennskap fra 2012 til Kjennskapen ser ut til å være lavest blant studenter i ALT, AHS og ASP. HiST - Inntakskvalitet

11 1.2 Første gang kjennskap til HiST Spørretekst: På hvilken måte fikk du første gang kjennskap til HiST? Base 13: 490 Mest nevnt (som i 2012): Har alltid visst om HiST Figur 1.2.1: Første gang kjennskap til HiST AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har "alltid" visst om HiST HiST sine nettsider Fikk informasjon om HiST på skolen Hørte om HiST fra venner Hørte om HiST gjennom familie Har lest/ hørt om HiST i media HiST i sosiale medier Annet Vet ikke Mest nevnt ellers er HiST sine nettsider, at man har fått informasjon om HiST på skolen samt at man har hørt om HiST fra venner. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

12 Figur 1.2.2: Historisk - kjennskap Har "alltid" visst om HiST HiST sine nettsider Hørte om HiST fra venner Fikk informasjon om HiST på skolen Via familie Lest/ hørt om HiST i media Via sosiale medier 0 1 Annet Vet ikke 0 1 Har alltid visst om HiST var også mest nevnt i undersøkelsen i 2011 og HiST sine nettsider samt hørte om HiST fra venner var for øvrig mest nevnt i HiST - Inntakskvalitet

13 1.3 Søketidspunkt viktigste 2 kilder til informasjon Spørretekst: Da du søkte, hvilke to kilder til informasjon var viktigst for deg? Base 13: av 10 studenter nevner hist.no som viktigste kilde Figur 1.3.1: Viktigste kilder AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hist.no Venner og bekjente Søkerhåndboka fra Samordna opptak HiSTs studiekatalog Studenter ved HiST Familie Utdanningsmesse Studierådgiver på vgs HiST i sosiale medier Ansatte ved HiST Skolebesøk Annet Vet ikke Mest nevnte kilder ellers er venner og bekjente, Søkerhåndboka fra Samordna opptak samt HiSTs studiekatalog. Kun 3 prosent nevner ansatte ved HiST som viktig informasjonskilde. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

14 Figur 1.3.2: Historisk viktigste kilder % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hist.no Venner og bekjente Søkerhåndboka fra Samordna opptak Studiekatalog - HiST Studenter ved HiST Familie Utdanningsmesse Studierådgiver vgs HiST i sosiale medier Ansatte ved HiST Skolebesøk Annet Vet ikke Historisk sett så er det ingen større endringer i løpet av de siste 3 årene. Hist.no var også viktigste informasjonskilde i perioden HiST - Inntakskvalitet

15 1.4 Vurdering av påstander - informasjon Spørretekst: Du oppga hist.no som en av dine viktigste kilder til informasjon. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Base 13: 3 (andel som har nevnt hist.no) Studentene leste i størst grad om HiST sine studietilbud på hist.no Figur 1.4.1: Vurdering av påstander (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jeg leste om HiST sine studietilbud Jeg leste om oppstarten Jeg fant den informasjonen jeg lette etter Jeg leste om oppstartsregler Informasjon om oppstarten samt om oppstartsregler ble også i stor grad lest. Studentene er også enige i at de fant den informasjonen de lette etter på hist.no. HiST - Inntakskvalitet

16 1.5 Evt. kontakt via sosiale medier Spørretekst: Du oppga HiST i sosiale medier som en av dine viktigste kilder til informasjon. Fikk du kontakt med HiST via disse mediene? Base 13: 19 (andel som har nevnt HiST i sosiale medier). NB! Svært små utvalgsstørrelser ved nedbrytninger av resultatene. Nedbrytninger bør derfor tolkes med stor grad av forsiktighet! Om lag halvparten av studentene fikk kontakt med HiST via sosiale medier Figur 1.5.1: HiST i sosiale medier (prosentandeler) Ja Nei Vet ikke 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % AFT AHS 33 AITeL ALT 33 ASP Handelshøyskolen Av de 10 studentene som fikk kontakt svarer for øvrig kun 1 student at han/ hun ikke fikk svar på det han/ hun lurte på. HiST - Inntakskvalitet

17 2. Tiden etter man fikk tilbud om plass ved HiST 2.1 Ulike faktorers medvirkning Spørretekst: I hvilken grad har følgende faktorer medvirket til at du valgte å studere ved HiST? Base 13: 490 Som i 2012: Ønsket å studere i Trondheim samt interesse for faget hadde svært stor medvirkning til at man valgte å studere ved HiST Figur 2.1.1: Ulike faktorers medvirkning (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AiTeL ALT ASP Handelshøyskolen Ønsket å studere i Trondheim Interesse for faget Raskt i jobb etter eksamen Studiets faglige kvalitet Leder til yrke med god lønn Studiets sosiale miljø Leder til yrke med høy anseelse og status Studiets varighet/ lengde Leder til yrke - kombinere med å ha familie og barn Mulighet til å studere i utlandet Anbefalt av venner Anbefalt av familie Skårer på 58 poeng og lavere indikerer liten medvirkning. For 2010/ 2011 så ble dette spørsmålet stilt åpent, d.v.s. hvilke faktorer som var viktigste årsaker til at HiST ble valgt. Mest nevnt i 2010/ 2011: Ønsket å studere i Trondheim, studiet passer med karriereplaner samt studiets faglige profil og innhold. HiST - Inntakskvalitet

18 2. Opptakstjenesten 2.1 Studentenes vurdering med hjelp/ service Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med hjelpen/ servicen du fikk hos opptakstjenesten? Base 13: 490 Studentene som har vært i kontakt med tjenesten er nå kun middels fornøyde med hjelp og service Figur 2.1.1: Vurdering hjelp/ service (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 77 AHS 62 AITel ALT ASP Handelshøyskolen Resultatene tyder altså på en ganske kraftig nedgang i tilfredshet fra 2012 til 2013 når det gjelder opplevd service/ hjelp. Studenter ved AFT og ASP er de mest tilfredse når det gjelder hjelp og service hos opptakstjenesten. Studenter ved ALT er forholdsvis misfornøyde. HiST - Inntakskvalitet

19 2.2 Aktivering av konto samt innlogging Spørretekst: I e-post fra opptakstjenesten viser vi til nettsidene hvor studentene skal aktivere sin brukerkonto ved HiST. Hvor enkelt syntes du det var å aktivere kontoen og logge deg inn etterpå? Base 13: 490 Studenten syntes ikke at aktiveringen av konto samt påfølgende innlogging var spesielt enkelt Figur 2.2.1: Vurdering av konto/ innlogging (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS 62 AITel 70 ALT ASP 60 Handelshøyskolen Studenter ved AITeL fant imidlertid aktiveringen og påfølgende innlogging som forholdsvis enkel å gjennomføre. HiST - Inntakskvalitet

20 2.3 Største problemer m.h.t. aktivering/ innlogging Spørretekst: Du har svart at det var vanskelig eller svært vanskelig å aktivere kontoen/ logge deg inn etterpå. Vi vil gjerne vite hva du opplevde som vanskeligst? Base 13: 95 NB! Små utvalgsstørrelser ved nedbrytninger pr. avdeling. Disse nedbrytningene bør tolkes med forsiktighet! 7 av 10 hadde størst problemer med å finne ut hvordan man skulle bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no Figur 2.3.1: Største problemer (prosentandeler) AFT AHS AiTeL ALT ASP Handelshøyskolen Å finne ut hvordan bruke påloggingen på de forskjellige systemene på hist.no (webmail, studentweb, itslearning) Å aktivere kontoen og velge passord Å forstå hva som trengtes av opplysninger for å aktivere brukerkontoen Annet Dette problemet ser imidlertid ut til å være absolutt størst blant studentene på AHS (9 av 10). HiST - Inntakskvalitet

21 2.4 Vurdering av informasjonen fra HiST totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd er du totalt sett med informasjonen som du mottok fra HiST? Base 13: 490 PÅ tross av forbedring: Studentene er totalt sett fortsatt middels tilfredse med informasjonen fra HiST Figur 2.4.1: Vurdering informasjon totalt (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS 70 AITel 70 ALT ASP 65 Handelshøyskolen 70 Mellom avdelingene, så er det ASP og Handelshøyskolen som har de mest fornøyde studentene når det gjelder informasjonen fra HiST. ALT har de minst fornøyde. Verdt å nevne er det at tilfredsheten blant studentene på ASP igjen er forbedret med 8 poeng siden målingen i 2012, og er nå om lag på nivået med målingene i 2010/ HiST - Inntakskvalitet

22 3. Åpningsarrangementet i Erkebispegården 3.1 Tilfredshet med åpningsarrangement Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med åpningsarrangementet i Erkebispegården? Base 13:490 Forbedringen fortsetter. Imidlertid; studentene er fortsatt kun middels tilfredse med dette åpningsarrangementet Figur 3.1.1: Vurdering av åpningsarrangement (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøy skolen Minst fornøyde er studentene ved Handelshøyskolen og AHS. For ASP sin del så er det vel verd å nevne at tilfredsheten har økt med hele 11 poeng siden forrige måling. HiST - Inntakskvalitet

23 4. Første tiden som student 4.1 Vurdering av ulike områder første tiden som student Spørretekst: Nå følger noen spørsmål om den første tiden du var student ved ditt studieprogram. Hvor fornøyd var du med? Base 13: 490 Som i 2012: Studentene var forholdsvis misfornøyde med tilgangen til datarom Figur 4.1.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AiTeL ALT ASP Handelshøyskolen Informasjon - studieprogrammets faglige innhold Tilgangen til trådløst nettverk Brukervennlighet - It's learning Informasjon - studieprogrammets forventninger til deg som student Semesterregistreringen på Studentweb Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg Tildelingen av ID-kort Tilgangen til datarom Skårer på 60 tallet indikerer kun middels tilfredshet. Historiske sammenlikninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

24 Figur 4.1.2: Vurdering - historisk (gjennomsnittsskårer, poeng) Informasjon - studieprogrammets faglige innhold 66 Tilgangen til trådløst nettverk Brukervennlighet - Its-learning 66 Informasjon - studieprogrammets forventninger til deg som student 66 Semesterregistreringen på Studentweb Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg 64 Tildelingen av ID-kort Tilgangen til datarom Resultatene tyder på en nedgang i tilfredshet på områdene tildeling av ID-kort samt tilgangen til datarom. Forbedring spores imidlertid på samtlige andre områder. På neste side følger figur med nedbrytninger pr. programnivå HiST - Inntakskvalitet

25 Figur 4.1.3: Vurdering pr. programnivå: Studieprogrammets faglige innhold (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning 78 Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi 81 Bachelor i ingeniørfag, logistikk 50 Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi 64 Bachelor i audiologi (audiograf) 50 Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi 65 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 65 Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer 2013 Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling 61 Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking 46 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag 92 Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning 33 Bachelor i bioingeniørfag 80 Bachelor i matteknologi 50 Bachelor i radiografi 84 Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon 70 HiST - Inntakskvalitet

26 Figur 4.1.4: Vurdering pr. programnivå: Studieprogrammets forventninger til deg som student (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning 76 Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking 46 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi 77 Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

27 Figur 4.1.5: Vurdering pr. programnivå: Vekslingen mellom sosialt og faglig opplegg (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning 56 Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro 52 Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon 77 Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

28 Figur 4.1.6: Vurdering pr. programnivå: Hvordan semesterregistreringen på Studentweb ble gjennomført (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi 65 Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data 70 Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag 62 Bachelor i matteknologi 50 Bachelor i radiografi 61 Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon 65 HiST - Inntakskvalitet

29 Figur 4.1.7: Vurdering pr. programnivå: Tildelingen av ID-kort (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning 55 Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi 64 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

30 Figur 4.1.8: Vurdering pr. programnivå: Tilgangen til datarom (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk 94 Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi 20 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

31 Figur 4.1.9: Vurdering pr. programnivå: Tilgangen til trådløst nettverk (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi 84 Bachelor i ingeniørfag, logistikk 94 Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi 89 Bachelor i fysioterapi 57 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking 85 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi 100 Bachelor i radiografi 55 Bachelor i sykepleie 61 Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

32 Figur : Vurdering pr. programnivå: Brukervennligheten i itslearning (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro 81 Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk 81 Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking 33 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi 100 Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

33 4.2 Oppstart ved studieprogrammet forberedelse til studier Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt forberedt til studiene? Base 13: 490 På tross av forbedring: Studentene føler i forholdsvis liten grad at oppstarten bidro til at de følte seg godt forberedt til studiene Figur 4.2.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen Resultatene viser en forbedring totalt sett på 3 poeng siden forrige måling. Dårligst ut kommer i denne målingen (som i 2012) AHS med kun 48 av totalt 100 poeng. AFT kommer best ut med 61 av totalt 100 poeng. Figur med nedbrytninger på programnivå 2013 følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

34 Figur 4.2.2: Vurdering pr. programnivå: Godt forberedt til studiene (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro 50 Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi 59 Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 65 Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data 47 Bachelor i tegnspråk og tolking 50 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag 70 Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

35 4.3 Oppstart ved studieprogrammet godt mottatt som ny student Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg godt mottatt som ny student? Base 13: 490 Oppstarten ved studieprogrammet bidro i stor grad til at studentene følte seg godt mottatt Figur 4.3.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 78 AHS AITel 2013 ALT 76 ASP 78 Handelshøyskolen Dårligst ut kommer AHS med poeng. Handelshøyskolen kommer best ut med 79 av totalt 100 poeng. Figur med nedbrytninger på programnivå 2013 følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

36 Figur 4.3.2: Vurdering pr. programnivå: Godt mottatt som student (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg 76 Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag 83 Bachelor i matteknologi 100 Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

37 4.4 Oppstart ved studieprogrammet inkludert i et godt sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad bidro oppstarten ved studieprogrammet til at du følte deg inkludert i et godt sosialt miljø? Base 13: 490 Oppstarten ved studieprogrammet bidro i middels grad til at studentene følte seg inkludert i et godt sosialt miljø Figur 4.4.1: Vurdering oppstart (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 70 AHS AITel 2013 ALT 66 ASP Handelshøyskolen Dårligst ut kommer ALT med 66 poeng. ASP kommer best ut med av totalt 100 poeng. Figur med nedbrytninger på programnivå 2013 følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

38 Figur 4.4.2: Vurdering pr. programnivå: Inkludert i et godt sosialt miljø (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning 56 Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro 48 Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi 82 Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk 88 Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking 58 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi 100 Bachelor i radiografi 66 Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

39 4.5 Vurdering av oppstarten totalt sett Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppstarten på HiST? Base 13: 490 Studentene er totalt sett forholdsvis fornøyde med oppstarten på HiST Figur 4.5.1: Vurdering oppstart totalt sett (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS 80 AITel ALT 66 ASP 78 Handelshøyskolen Mest tilfredse er for øvrig studentene på Handelshøyskolen med 79 av totalt 100 mulige poeng. Studenter under ALT er imidlertid kun middels tilfredse med 66 poeng (nedgang på 5 poeng siden forrige måling). Figur med nedbrytninger på programnivå 2013 følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

40 Figur 4.5.2: Vurdering pr. programnivå: Tilfredshet totalt med oppstart (gjennomsnittsskårer, poeng) NB! Små utvalg ved nedbrytning pr. programnivå. Resultatene bør tolkes med forsiktighet! Forkurs for ingeniørutdanning Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi 80 Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi 64 Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor i vernepleie Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor i tegnspråk og tolking Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag Grunnskolelærerutdanning 5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag Tegnspråkutdanning Bachelor i bioingeniørfag Bachelor i matteknologi Bachelor i radiografi 82 Bachelor i sykepleie Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor i økonomi og administrasjon HiST - Inntakskvalitet

41 5. Quak! og Studentparlamentet 5.1 Vurdering av Magasinet Quak!snakk Spørretekst: Før studiestart fikk du tilsendt magasinet Quak!snakk. Hvor fornøyd er du med dette magasinet? Base 13: 490 Studentene er nå middels fornøyde med magasinet Quak!snakk Figur 5.1.1: Vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel 70 ALT 79 ASP 65 Handelshøyskolen 77 Årets undersøkelse viser en liten nedgang i tilfredshet fra poeng i 2012 til poeng i Mest fornøyde er studentene ved ASP og Handelshøyskolen. ASP kan for øvrig vise til en forbedring på hele 10 poeng siden forrige måling. Kvinnene i utvalget er langt mer fornøyde enn sine mannlige kolleger. HiST - Inntakskvalitet

42 5.2 Grad av nytte - Quak!-oppringning før studiestart Spørretekst: Før studiestart ble du oppringt av Quak!. Hvor nyttig var denne samtalen for deg? Base 13: 490 Opplevd nytte har blitt ytterligere mindre Figur 5.2.1: Grad av nytte oppringning (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen Verdt å nevne er det at 17 prosent av studentene hevder de ikke mottok en slik samtale. Best ut kommer avdelingene AITeL og AHS (begge 60 poeng). Resultater på 50-tallet indikerer forholdsvis lav tilfredshet. Vi gjør også oppmerksom på at spørreteksten for 2010/2011 var avvikende fra spørreteksten i 2012 og Spørretekst 2010/ 2011: I hvilken grad vurderer du jumpstart-samtalen som nyttig? HiST - Inntakskvalitet

43 5.3 Deltakelse på Quak! Spørretekst: Har du i løpet av fadderuka deltatt på noen av Quak! sine arrangementer? Base 13: av 10 deltok på ett eller flere arrangementer Figur 5.3.1: Deltakelse på Quak! 2012: Ja 2013: Ja AFT 81 AHS 82 AITel ALT ASP 84 Handelshøyskolen Størst deltakelse finner vi blant studentene på Handelshøyskolen. Alder har betydning for deltakelsen. Blant studenter i aldersgruppen eldre enn 24 år sier 57 prosent at de har deltatt. HiST - Inntakskvalitet

44 5.4 Vurdering av Quak!-arrangement Spørretekst: Nå ber vi deg om å gi en vurdering av de ulike Quak!-arrangementene. Hvor fornøyd var du med følgende arrangementer.? Base 13:404 (andel som har deltatt på arrangement) Studentene er svært fornøyde med Gatefæst samt Stand-up Figur 5.4.1: Vurdering av arrangement (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AiTeL ALT ASP Handelshøyskolen Gatefæst Stand-up Immatrikuleringsfest Quiz Quak! maskeradeball Avdelingsvise dager Dagen med det rare i Aktivitetsdag Rebusløp Quak! bånd-dagen MP3-prosjektet Studentene er forholdsvis misfornøyde med MP3-prosjektet. Historiske resultater følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

45 Figur 5.4.2: Historisk vurdering (gjennomsnittsskårer, poeng) Gatefæst Stand-Up Immatrikuleringsfest Quak! maskeradeball 78 Quiz Avdelingsvise dager Dagen med det rare i Aktivitetsdag Rebusløp Quak!bånd-dagen 62 MP3-prosjektet 59 Stand-up kom best ut i forrige måling samt i målingen i I 2010 var det imidlertid Gatefæst som fikk den høyeste vurderingen. HiST - Inntakskvalitet

46 5.5 Benyttelse av rabatter Quak!bånd Spørretekst: Som deltaker hadde du mulighet til å kjøpe Quak!bånd. Dette båndet ga rabatter i butikker, restauranter og gratis inngang på flere arrangementer? Innen hvilke av kategoriene nedenfor benyttet du deg av disse rabattene? Base 13: 404 Som i 2012: 6 av 10 nevner utested/ konserter Figur 5.5.1: Rabatter Quak!bånd AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen 0 % 50 % 100 % Utested/ konserter Mat og drikke Klær og sko Helse/ velvære Elektronikk Andre Ingen Kjøpte ikke Quak!båndet av 10 studenter kjøpte for øvrig ikke Quak!båndet. Mest nevnt 2011: Utested/ konserter samt mat og drikke. Figur med nedbrytninger på kjønn og alder følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

47 Figur 5.5.2: Rabatter nedbrytninger på kjønn og alder Mann Kvinne 18 år 19 år 20 år år 24 år + 0 % 50 % 100 % Utested/ konserter Mat og drikke Klær og sko Helse/ velvære Elektronikk Andre Ingen Kjøpte ikke Quak!båndet Mannlige studenter benyttet i større grad rabatter på mat og drikke samt på utesteder og konserter enn sine kvinnelige medstudenter. Kvinnelige studenter benyttet rabatter i større grad enn menn på klær og sko. HiST - Inntakskvalitet

48 5.6 Studentenes vurdering Quak! og fadderuka Spørretekst: Hvor fornøyd er du med Quak! og fadderuka? Base 13: 396 Nedgang i tilfredshet siden 2012: Studentene er middels fornøyde med Quak! og fadderuka Figur 5.6.1: Vurdering Quak! og fadderuka (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT 70 AHS 70 AITel ALT 79 ASP Handelshøyskolen Størst nedgang i tilfredshet finner vi blant studentene ved ALT (nedgang på 10 poeng). Mest tilfredse er nå studentene ved Handelshøyskolen som faktisk ser ut til å være mer tilfredse enn tidligere ( poeng i 2013 mot 14 poeng i 2012). I 2010/ 2011 var spørreteksten annerledes og det ble kun spurt om tilfredshet med fadderordningen generelt. Oppnådde skårer for begge disse to årene: 78 poeng. HiST - Inntakskvalitet

49 5.7 Opplevd drikkepress/ eget alkoholkonsum i fadderuka Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 13: 404 Drikkepress samt for høyt alkoholkonsum under fadderuka er ikke noe stort problem Figur 5.7.1: Utsagn: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg drakk for mye AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen Problemet med for stort alkoholkonsum er minst blant studentene på ALT og ASP. Historisk sammenlikning følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

50 Figur 5.7.2: Historisk: Drikkepress/ eget alkoholkonsum (gjennomsnittsskårer, poeng) Jeg opplevde drikkepress Jeg synes jeg drakk for mye HiST - Inntakskvalitet

51 5.8 Kontakt og ivaretakelse - faddere Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Base 13: 402 Studentene mener i stor grad at de ble ivaretatt av fadderne Figur 5.8.1: Faddere (gjennomsnittsskårer, poeng) Fikk god kontakt med fadder Ble ivaretatt av fadder AFT AHS AiTeL 79 ALT ASP 70 Handelshøyskolen Studentene mener imidlertid i middels grad at de fikk god kontakt med fadderne. Handelshøyskolen kommer best ut med hensyn til begge disse områdene. Her er studentene meget fornøyde. Figur med historiske nedbrytninger følger på neste side. HiST - Inntakskvalitet

52 Figur 5.8.2: Ivaretakelse - historisk (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITel ALT ASP Handelshøyskolen HiST - Inntakskvalitet

53 5.9 Fadderuka Quak! evne til å skape et sosialt miljø Spørretekst: I hvilken grad opplevde du at fadderuka Quak! hjalp deg med å skape et sosialt miljø for deg og dine medstudenter? Base 13: 402 Studentene er forholdsvis tilfredse Figur 5.9.1: Sosialt miljø (gjennomsnittsskårer, poeng) AFT AHS AITeL ALT 70 ASP Handelshøyskolen Minst tilfredse er studentene ved AFT og ALT. Studenter ved AITeL, AHS og Handelshøyskolen er de mest tilfredse. HiST - Inntakskvalitet

54 6. Tilfredshet regresjonsanalyse Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for den totale tilfredsheten med HiST - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R 2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som informasjon, hjelp/ service etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet med HiST totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65 % av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35 % av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) studentenes totale tilfredshet med HiST - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med HiST. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av kundenes totale tilfredshet r²=65 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0,21 77 Uavhengig variabel 3 0,19 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre HiST - Inntakskvalitet

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: AFT Antall studenter i utvalget: 329 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ALT Antall studenter i utvalget: 151 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 84 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: TØH Antall studenter i utvalget: 99 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2010 RAPPORT: AITel Antall studenter i utvalget: 88 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2011 RAPPORT: ASP Antall studenter i utvalget: 102 LESEVEILEDNING Denne rapporten er vedlegg til rapporten Høgskolen i Sør-Trøndelag, Evaluering

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Introside: Kjære HiST-student! Vennligst les gjennom denne teksten nøye før du begynner på undersøkelsen.

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2011 INNHOLD 1 EVALUERINGENS FORMÅL... 5 1.1 Inntaket en prosess i flere faser... 5 1.2 Inntakskvalitet operasjonalisert... 6 2 INNTAKSPROSESSEN...

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012 ant % AFT ---------------------------------------- 244 26 AHS ---------------------------------------- 222 23 AITel --------------------------------------- 77 8 ALT ----------------------------------------

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL 13.11.2013 Deltakere: Dekan Per Borgesen Studieledere Kjell Toft Hansen Svend Andreas Horgen Greta Hjertø Geir Maribu, meldt forfall Else Lervik Studiekoordinator May

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene Høgskolen i Sør-Trøndelag Tabellvedlegg AHS kvalitetsrapportene 2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 3. ANALYSE...3 3.1 LÆRINGSUTBYTTE...3 3.1.1 INDIKATORER FOR LÆRINGSUTBYTTE - KVANTITATIVE...3 3.2 INNTAKSKVALITET...6 3.2.1 INDIKATORER

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN

INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høgskolen i Sør-Trøndelag INNTAKSKVALITETSUNDERSØKELSEN Høsten 2010 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 5 2. INNTAKSPROSESSEN 7 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 7

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015

«Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 «Jenter og teknologi» - Evaluering av kollokviegrupper i matematikk og programmering våren 2015 For å forhindre frafall er kollokviegrupper i matematikk og programmering prosjektets viktigste tiltak. Studieåret

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET

EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høgskolen i Sør-Trøndelag EVALUERING AV INNTAKSKVALITET Høsten 2009 1 INNHOLD Side Inntaksprosessen studenttilfredshet 3 1. EVALUERINGENS FORMÅL 4 2. INNTAKSPROSESSEN 6 2.1 Inntaksprosessen helhetlig 6

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 9.april 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 02/0152-400 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 36/2003 SAK: Benevning på grader, utskrift av vitnemål

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge

Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten Gjennomført av Sentio Research Norge Spørreundersøkelse blant søkere med NTNU som førsteprioritet Del 2 Høsten 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge Oktober 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen...3 Om rapportering...3 Om feilmarginer

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO)

Forfall: Ivar Sørensen (ALM), John Arild Wiggen (EDT) og Lars Gunnar Landrø (BIO) Dato: 11.05.11 Arkiv: 11/236 MØTEREFERAT Markedsføringsutvalget Avdeling for teknologi Møtedato: 11.05.2011 Tid: kl. 12.30 15.00 Sted: R303 Tilstede: Ragnhild Berg Kolstad (RAD), Lene Østby (KMT), Olve

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST

Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST Utvikling over tid kjønnsfordeling teknologistudier ved HiST I rekrutteringssammenheng er det av interesse å se utvikling av kjønnsandel for ulike studier. Dette i sær knyttet til rekruttering av jenter

Detaljer

Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016

Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016 Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning: Hva forklarer studentenes misnøye? Frokostmøte NTNU 14. september 2016 Stephan Hamberg, seksjonssjef evaluering og utvikling, NOKUT Utgangspunkt I 2014

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

Førsteårsstudenten 2014

Førsteårsstudenten 2014 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Juni, 2014 Førsteårsstudenten 2014 bachelorprogrammer, inkludert 4-årige lærerutdanninger BACHELORPROGRAMMENE OG 4-ÅRIGE LÆRERUTDANNINGER INNHOLD: Indikatorer

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010

Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø 2010 Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Bakgrunn: Gjennomført i perioden: 24.11. 08.12.. Undersøkelsen er kun sendt til kandidater (Bachelor/Master) fullført i perioden 01.03.2009 31.08. med registrert

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen Trondheimsregionen 27.04.2012 Kort om HiST Norges nest største høgskole 8000 studenter 750 ansatte 1600 kandidater/år En bred profesjonshøgskole i utvikling og vekst En rekke flere mastertilbud Doktorgradsakkreditering

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17. Diplomundersøkelsen 2003 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12

Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/12 Høgskolen i Sør-Trøndelag, AFT Program for Kjemi og Materialteknikk Oppsummering av Registreringssdata KMT 11/1 Antall totalt : 8 Anatll kjemi : Antall materialteknikk : 6 Kjønnsfordeling 33 gutter og

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo.

Vedlegg 2. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Vedlegg. Krysstabeller. Studieløp og mobilitet - en undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo. Tabell. Tidligere studieerfaring og studiegjennomføring. N=119 Spm.. Hadde du studert

Detaljer

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV

POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV POTENSIALUNDERSØKELSE ANG. DOKTORGRADSUTDANNING PÅ NTNU GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at rekrutteringen til doktorgradstudiet for sivilingeniører er

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2014 Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport

11. AUGUST 2015. Veiledning til programrapport 11. AUGUST 2015 Veiledning til programrapport Beskrivelse: programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport Programrapport: I programrapporten skal det oppsummeres og analyseres funn som gjelder programmet,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret, dekanat og PMR Dato: 08.02.16 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer