Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011"

Transkript

1 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært i virksomhet siden Hensikten med ordningen er å: 1. Gi god service til media og sørge for at journalister blir satt i kontakt med riktig fagperson ved instituttet 2. Bidra til at instituttets fagfolk får tid til å forberede seg på å svare på henvendelser fra media, slik at saker får en mest mulig korrekt og god fremstilling Folkehelseinstituttet ønsker å tilby en best mulig medievaktordning og har derfor gjennomført denne undersøkelsen for å få tilbakemelding fra brukerne om hva som fungerer og hva som kan bli bedre. En lignende evaluering ble gjennomført i Resultatene fra årets undersøkelse vil bli sammenlignet med resultatene fra 2009 der det er mulig, men vi vil gjøre oppmerksom på at det er en del endringer i både spørsmålsformuleringer, svarkategorier og oppbyggingen av selve skjemaet. 2

3 Datainnsamling og feilmarginer Utvalget er trukket ut fra medieloggen og omfatter personer som har henvendt seg til medievakten. Datainnsamlingen foregikk fra uke 43 i 2010 til uke 3 i Nettoutvalget består av 100 personer som er intervjuet over telefon. I enhver utvalgsundersøkelse opererer man med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 100 personer, vil feilmarginene variere fra 5,9 prosentpoeng ved en 10/90 fordeling til 9,8 prosentpoeng ved en 50/50 fordeling. Feilmarginene ved denne undersøkelsen er altså relativt store. Feilmargin (± %) 10 % 9,8 % 10/90 fordeling 50/50 fordeling Feilmargin (± %) 10 % 8 % (N=100) 8 % 6 % 5,9 % 6 % 4 % 4 % 2 % 2 % 0 % Antall respondenter 0 % 3

4 Hovedfunn Kontakt med medievakt Brukerne opplever stort sett at det er enkelt å komme i kontakt med medievakten (82%), og det er en økning i andelen som synes det er enkelt å komme i kontakt sammenlignet med Brukerne mener stort sett også at den som hadde medievakt ga god service (83%). Fagperson 75 prosent av utvalget ble satt i kontakt med en fagperson, en noe mindre andel enn i De som ble satt i kontakt med fagperson er jevnt over fornøyde med svartiden (76%), og stort sett får de også svar på spørsmålene sine av fagpersonen (84%). 55 prosent av brukerne forventer svar fra fagperson i løpet av en time. Kun 4 prosent forventer svar umiddelbart. Helhetsinntrykk Brukerne har jevnt over et godt helhetsinntrykk av medievaktordningen. De er i stor grad enig i både at medievaktordningen bidro til at de møtte godt forberedte fagfolk, og i at medievaktordningen gir god service til media. 78 prosent er ganske eller meget fornøyd med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet, en økning fra 66 prosent i Brukerne vil i stor grad beskrive Folkehelseinstituttet som Faglig solid, Etterrettelig og Respektfullt. De vil i mindre grad beskrive Folkehelseinstituttet som Nyskapende. Dette er relativt likt som vurderingene gjort i Undersøkelsen viser jevnt over gode resultater for medievaktordningen, og tendensen er stort sett positiv sammenlignet med Brukerne er i stor grad fornøyd, men det er fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder svartid. 4

5 Om utvalget Hvilken type medium representerer du? Er det... Dagspresse 39 Radio 17 TV 13 Nettredaksjon 11 Ukepresse 5 Fagpresse 3 Annet 12 Hvilken type medium representerer du? Er det... Utvalget er sammensatt av representanter fra ulike medium. Vi finner størst andel som jobber innenfor dagspresse (39%), og hele 73 prosent av utvalget representerer et riksmedium. 11 prosent har svart annet, og her har de fleste svart at de jobber for flere, for eksempel både TV og internett, eller både radio og TV. Videre er det en student som har svart på undersøkelsen, samt en frilanser som jobber for flere typer media. Riksmedium (VG, VG nett, Dagbladet, NRK, TV2, P4 osv.) Regionalt medium (f. eks. Aftenposten, Adresseavisen, Fædrel Lokalt medium (Lokalavis, lokalradio el.l.) Annet prosent har svart annet, og av disse er det en som representerer studentmedia, en har tatt kontakt som representant for et universitet, en jobber like mye for lokalmedia og riksmedium, og en like mye for regionalmedia og riksmedia. 5

6 Kontakt med medievakten prosenter 5 Helt enig Helt uenig Vet ikke 5 Helt enig Helt uenig , Det var enkelt å komme i kontakt med den som hadde medievakt 2009, Det var enkelt å komme i kontakt med medievakten 46 Den som hadde medievakt ga god service Det er stor enighet i at det er enkelt å komme i kontakt med den som hadde medievakt. Til sammen har 82 prosent svart at de er helt eller ganske enig i denne påstanden. Det har vært en liten endring i spørsmålsformuleringen sammenlignet med 2009, men tendensen er at det er en økning i andelen som synes det er enkelt å komme i kontakt med medievakten. Brukerne er også meget fornøyde med servicen. 83 prosent er helt eller ganske enig i at den som hadde medievakt ga god service. 6

7 Kontakt med medievakten gjennomsnitt Det var enkelt å komme i kontakt med den som hadde medievakt. Gjennomsnitt: 0=helt uenig, 100=Helt enig. Brutt ned på type medium. Den som hadde medievakt ga god service Gjennomsnitt: 0=helt uenig, 100=Helt enig. Brutt ned på type medium. Nettredaksjon (N=11) 91 Ukepresse (N=5) 90 Radio (N=17) 85 Radio (N=17) 85 Ukepresse (N=5) 85 Dagspresse (N=39) 79 Dagspresse (N=38) 80 Nettredaksjon (N=11) 73 TV (N=13) 77 TV (N=13) 65 Lokalt medium (N=8) 91 Regionalt medium (N=15) 83 Regionalt medium (N=15) 83 Lokalt medium (N=8) 81 Riksmedium (N=72) 81 Riksmedium (N=73) 77 Figurene ovenfor viser resultatene for undergrupper med mer enn 5 respondenter. Siden det er få personer i undergruppene bør dette kun tolkes som tendenser, og man må være varsom med ålegge vekt på mindre forskjeller. Tendensen viser at de som jobber i Nettredaksjonen, samt de som jobber i et lokalt medium, gir beste skåre på hvor enkelt det er å komme i kontakt. Når det gjelder service finner vi best skårer blant de som jobber i ukepresse og regionalt medium. 7

8 Kontakt med medievakten Hva gjorde det vanskelig å komme i kontakt med den som hadde medievakt? Dette spørsmålet ble stilt til dem som svarte 1 3 på påstanden om at det er enkelt å komme i kontakt med den som hadde medievakt Figuren viser antall som har svart de ulike svarkategoriene. N 2010=17 N 2009=33 Tok lang tid før de ringte tilbake Fikk ikke svar Lang ventetid på telefon Fikk ikke snakke med rett medievakt Annet har svart at det var vanskelig å komme i kontakt med den som hadde medievakt fordi de ikke fikk svar. 6 syntes det var lang ventetid på telefon og 3 har svart at det tok lang tid før de ringte tilbake. 2 har oppgitt andre grunner til at det var vanskelig å komme i kontakt med medievakten. En forteller at han ble satt over til andre flere ganger, mens den andre opplevde elendig service; fikk ikke snakke med en fagperson, fikk frekke tilbakemeldinger, et av det verste steder jeg har henvendt meg til. Selv om resultatene ikke er direkte sammenlignbare med undersøkelsen i 2009, finner vi at det er færre nå enn da som opplevde lang ventetid på telefon. 8

9 Kunne noe vært gjort annerledes fra medievaktens side for at du skulle ha fått en mer positiv opplevelse og mer ut av kontakten? Dette spørsmålet ble stilt til dem som svarte 1 3 på påstanden om at den som hadde medievakt ga god service. Figuren viser antall som har svart de ulike svarkategoriene. N 2010 =17 N 2009 =35 Ja, medievakten burde formidlet kontakt 3 videre til andre i Folkehelseinstituttet Ja, medievakten burde vært mer imøtekommende Ja, medievakten burde gitt svar raskere Ja, medievakten burde gitt et mer utfyllende svar Ingenting, medievakten ga meg god hjelp Vet ikke Andre ting av de som var mindre fornøyd med servicen mener medievakten burde gitt raskere svar, og 4 mener de burde fått et mer utfyllende svar. 6 har svart andre ting på dette spørsmålet. Det kommer tilbakemelding på at medievakten må ta telefonen og være bedre orientert. Videre er det en som forteller at et enkelt spørsmål ble gjort komplisert, en ønsker flere på vakt, og en ønsker et system som gjør at man ikke er avhengig av kontakt med medievakt. 9

10 Kontakt med fagperson Ble du satt i kontakt med en fagperson? 2010, Ble du satt i kontakt med en fagperson? 2009, Ble du satt i kontakt med en fagperson som kunne gi deg den informasjonen du var ute etter? Ja Nei Husker ikke 2 75 prosent av utvalget sier de ble satt i kontakt med en fagperson Dette er en noe mindre andel enn i 2009 (81 prosent) 10

11 Kontakt med fagperson Var du fornøyd med svartiden hos fagpersonen? Ja Nei Delvis Husker ikke Dette spørsmålet er stilt dem som svarte Ja på spørsmålet om man ble satt i kontakt med fagperson. N=75. De som har kontaktet medievaktordningen er jevnt over fornøyde med svartiden hos fagpersonen. Undersøkelsen viser også at man jevnt over får svar på spørsmålene sine av fagpersonen. Fikk du svar på spørsmålene dine av fagpersonen? Ja Det er en endring i svarkategoriene for 2010 sammenlignet med I 2010 er det også mulig åsvare delvis og husker ikke. Dette kan være forklaringen til at vi ser en nedgang i andelen som har svart at de er fornøyd med Nei 5 svartiden og andelen som fikk svar på 5 spørsmålene sine. Slår vi sammen de som har Delvis svart ja og de som har svart delvis er Husker ikke 1 andelen omtrent lik i 2009 og

12 Kontakt med fagperson Hva var årsaken til at du ikke fikk svar? Personen jeg snakket med hadde ikke tid til å svare på mine spørsmål Personen jeg snakket med kunne ikke svare på mine spørsmål 2 9 Spørsmålet er stilt til dem som har svart nei eller delvis på spørsmålet fikk du svar på spørsmålene dine av fagperson? N= av de som har opplevd å ikke få svar på spørsmålene sine av fagperson forteller at dette skyldes at personen de snakket med ikke kunne svare på spørsmålene. 2 opplevde at fagpersonen ikke hadde tid til åsvare på spørsmålene deres. 12

13 Kontakt med fagperson Hvor raskt forventer du å få snakke med en fagperson når du kontakter medievaktordningen? I løpet av arbeidsdagen 21 I løpet av to timer 18 I løpet av en time 55 Umiddelbart 4 Vet ikke Annet 1 1 På spørsmål om forventet svartid ser vi at 55 prosent forventer svar i løpet av en time. Kun 4 forventer svar umiddelbart. 1 har svart så annet her og forventer svar så snart som mulig 13

14 Helhetsinntrykk av medievaktordningen Vet ikke 1 Helt uenig/meget lite fornøyd Helt enig/ Meget fornøyd Hvor fornøyd er du totalt sett med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet? Medievaktordningen bidro til at jeg møtte godt forberedte fagfolk Medievaktordningen gir god service til media Hvor fornøyd er du totalt sett med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet? Medievaktordningen bidro til at jeg møtte godt forberedte fagfolk Medievaktordningen gir god service til media % 25 % 50 % 75 % 100 % Brukerne har jevnt over et godt helhetsinntrykk av medievaktordningen. De er i stor grad enig i både at de møtte godt forberedte fagfolk og i at medievaktordningen gir god service til media. 31 Totalt sett er 78 prosent ganske eller meget fornøyd med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet. Figuren viser gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, hvor 0 vil si helt uenig/meget lite fornøyd og 100 vil si helt enig/meget fornøyd. Sammenlignet med 2009 ser vi at brukerne i snitt er noe mer enig i både at de har møtt godt forberedte fagfolk og i at medievaktordningen gir god service til media. Vi finner også en noe bedre skåre når det gjelder hvor fornøyd brukerne er med Folkehelseinstituttet totalt sett sammenlignet med

15 Helhetsinntrykk av medievaktordningen Standardisert gjennomsnitt brutt ned på undergrupper med 5 eller flere svar. Hvor fornøyd er du totalt sett med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet? Gjennomsnitt: 0=Meget lite fornøyd, 100=Meget fornøyd. Brutt ned på type medium. Nettredaksjon (N=11) Radio (N=17) Dagspresse (N=38) Ukepresse (N=5) Figurene viser total tilfredshet i undergrupper med 5 eller flere personer. De som jobber i nettredaksjon og de som jobber i regionalt medium skiller seg ut i positiv retning og gir høyest skårer. Lavest skårer finner vi blant de som jobber i TV og lokalt medium. TV (N=13) 67 Regionalt medium (N=15) 83 Riksmedium (N=73) 74 Lokalt medium (N=7) 64 15

16 Helhetsinntrykk av medievaktordningen Medievaktordningen gir god service til media. Gjennomsnitt: 0=Helt uenig, 100=Helt enig. Brutt ned på type medium. Medievaktordningen bidro til at jeg møtte godt forberedte fagfolk Gjennomsnitt: 0=Helt uenig, 100=Helt enig. Brutt ned på type medium. Ukepresse (N=5) 85 Dagspresse (N=34) 81 Radio (N=17) 81 Nettredaksjon (N=11) 77 Nettredaksjon (N=11) 77 Radio (N=16) 77 Dagspresse (N=39) 76 TV (N=12) 71 TV (N=13) 69 Ukepresse (N=4) Regionalt medium (N=15) 85 Regionalt medium (N=12) 83 Riksmedium (N=73) 75 Riksmedium (N=68) 77 Lokalt medium (N=8) 69 Lokalt medium (N=7) 71 Figurene ovenfor viser resultatene for undergrupper med mer enn 5 respondenter. Tendensen er at de som jobber i regionalt medium gir best skåre på begge spørsmålene ovenfor, mens de som jobber i lokalt medium gir noe lavere skårer. De som jobber i ukepresse gir den beste skåre på påstanden om at Medievaktordningen gir god service til media, mens de som jobber i dagspresse gir den beste skåren på påstanden om at medievaktordningen bidro til at de møtte godt forberede fagfolk. Fordi det er så få respondenter i undergruppene bør vi imidlertid ikke overtolke forskjellene. 16

17 Forslag til forbedringer av medievaktordningen De aller fleste forslagene til forbedringer av medievaktordningen går på raskere svartid. Det er også noen som ønsker åta direkte kontakt med fagpersonen. Nedenfor er en full oversikt over forslagene til forbedringer de skal svare i telefonen, raskere tilbakemelding til oss at de ringer opp igjen hvis de ikke får svar må de legge igjen beskjed på telefonsvarer, sende en e post om de ikke får svar på telefon at man ikke må ringe ett nytt nr hver gang de må ha flere tilgjengelige de må svare på telefonen. man kan få snakke med fagfolk. lettere åfåi tale svare raskere bli raskere satt over til fagpersonell må få snakke med riktig person og få svar på det jeg spør om raskere tilbakemeldinger, fortelle hva som skjer, informasjon svarte raskere og tidligere Hastesaker må bli prioritert, helst innen 10 minutter må få snakke med dem i løpet av en time hurtigere respons litt raskere tilbakemelding litt mer kunnskap om fagområdet så de vet hvem vi skal snakke med raskere tilbakemelding raskere tilbakemelding, når kan man få svar at de raskt tar kontakt med oss også tidlig på morgenen at det er et fast nr som man kan ringe få direkte kontakt med en fagperson få vite når fagpersonen kan stille opp og svare bedre oversikt, kjappere svar dato på saker de legger ut på hjemmesiden sin, mer faktabokser på hjemmesiden sin få raskere tilgang til fagpersonell kunne stått hvem som er kontaktpersoner på nettsiden noen ganger kommer man bare til en svarer, det er ikke godt nok svare oss raskere de kunne vært mer tilgjengelige på kveldstid få litt kjappere svar fra fagperson lettere tilgjengelig telefonnr til pressevakt skulle ønske man kunne ringe direkte til den personen man skal snakke med tidsfaktoren er viktig at de ringer tilbake raskere lettere tilgang til opplysninger prøve åla folk slippe telefonsvarer raskere svar ringe direkte til fagperson undersøke om det andre som man kan svare hvis ikke første fagpersonen kan 17

18 Vurdering av Folkehelseinstituttet Vet ikke 1 I meget liten grad I meget stor grad Respektfullt Åpent Nyskapende Etterrettelig Faglig solid Brukerne vil i stor grad beskrive Folkehelseinstituttet som Faglig solid, Etterrettelig og Respektfullt. De vil i mindre grad beskrive Folkehelseinstituttet som Nyskapende. 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Faglig solid Etterrettelig Respektfullt Åpent Nyskapende Figuren viser gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 til 100, hvor 0 vil si i meget liten grad og 100 vil si i meget stor grad. Sammenlignet med 2009 finner vi lite endringer i brukernes vurdering av Folkehelseinstituttet

19 Vedlegg spørreskjema Introduksjon Hei, jeg heter og jeg ringer fra Vi gjør en undersøkelse om Folkehelseinstituttets medievaktordning. Vi ringer til deg fordi vi har fått opplysninger om at du har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet den siste tiden. Instituttet ønsker å tilby en best mulig medievaktordning, og vi ønsker derfor å spørre deg hvor fornøyd du var med forskjellige ting knyttet til denne ordningen. Undersøkelsen tar ca. x minutter. Hvis nei: Intervju slutt. Kontakt med den som hadde medievakt 1. Først har jeg noen spørsmål om møtet med den som hadde medievakt. I hvilken grad vil du si deg enig i følgende påstander. Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig (vet ikke kategorien leses ikke opp) 1a. Det var enkelt å komme i kontakt med den som hadde medievakt 1b. Den som hadde medievakt ga god service Filter: Hvis personen svarer 1 3 på spørsmålet om det var enkelt åkomme i kontakt med den som hadde medievakt: 2. Hva gjorde det vanskelig å komme i kontakt med den som hadde medievakt? Flere kryss mulig. Svarkategorier (ikke les opp): Lang ventetid på telefon Fikk ikke svar Fant ikke telefonnummeret Tok lang tid før de ringte tilbake Annet: SKRIV INN: Filter: Hvis personen svarer 1 3 på spørsmålet om den som hadde medievakt ga god service: 3. Kunne noe vært gjort annerledes fra medievaktens side for at du skulle ha fått en mer positiv opplevelse og mer ut av kontakten? Flere kryss mulig. Svarkategorier (ikke les opp): Ingenting, medievakten ga meg god hjelp Vet ikke Ja, medievakten burde: gitt et mer utfyllende svar gitt svar raskere vært mer imøtekommende sendt meg skriftlig informasjon formidlet kontakt videre til andre i Folkehelseinstituttet Andre ting: SKRIV INN: 19

20 Vedlegg spørreskjema Kontakt med fagperson 4. Ble du satt i kontakt med en fagperson? Svarkategorier (ikke les opp): Ja Nei Husker ikke Filter: Hvis ja på spørsmålet om satt i kontakt med fagperson: 5. Var du fornøyd med svartiden hos fagpersonen? Svarkategorier (ikke les opp): Ja Nei Delvis Husker ikke Filter: Hvis ja på spørsmålet om satt i kontakt med fagperson: 6. Fikk du svar på spørsmålene dine av fagpersonen? Svarkategorier (ikke les opp): Ja Nei Delvis Husker ikke Filter: Hvis svart nei eller delvis på spørsmålet om du fikk svar på spørsmålene dine av fagpersonen: 7. Hva var årsaken til at du ikke fikk svar. Flere svar mulig. (ikke les): Personen jeg snakket med kunne ikke svare på mine spørsmål Personen jeg snakket med hadde ikke tid til å svare på mine spørsmål Personen skulle ringe meg tilbake, men ringte aldri Annet: Skriv inn 8. Hvor raskt forventer du åfåsnakke med en fagperson når du kontakter medievaktordningen? Svarkategorier: Umiddelbart I løpet av en time I løpet av to timer I løpet av arbeidsdagen Annet (skriv inn) Vet ikke 20

21 Vedlegg spørreskjema Filter: Hvis svart nei eller delvis på spørsmålet om du fikk svar på spørsmålene dine av fagpersonen: 9. Hva var årsaken til at du ikke fikk svar. Flere svar mulig. (ikke les): Personen jeg snakket med kunne ikke svare på mine spørsmål Personen jeg snakket med hadde ikke tid til å svare på mine spørsmål Personen skulle ringe meg tilbake, men ringte aldri Annet: Skriv inn 10. Hvor raskt forventer du åfåsnakke med en fagperson når du kontakter medievaktordningen? Svarkategorier: Umiddelbart I løpet av en time I løpet av to timer I løpet av arbeidsdagen Annet (skriv inn) Vet ikke 21

22 Vedlegg spørreskjema Helhetsinntrykk medievaktordningen 11. I hvilken grad vil du si deg enig i følgende påstander. Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig 11a. Medievaktordningen gir god service til media 11b. Medievaktordningen bidro til at jeg møtte godt forberedte fagfolk 12. Hvor fornøyd er du totalt sett med medievaktordningen til Folkehelseinstituttet? Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er meget lite fornøyd og 5 er meget fornøyd 13. Har du forslag til forbedringer av medievaktordningen? (Åpent spørsmål) Vurdering av FHI 14. Folkehelseinstituttet arbeider etter et sett med verdier. I hvilken grad vil du beskrive instituttet som: Svar på en skala fra 1 til 5, der 1 er i meget liten grad og 5 er i meget stor grad Faglig solid Etterrettelig Nyskapende Åpent Respektfullt 22

23 Vedlegg spørreskjema Bakgrunnsinformasjon Hvilken type medium Dagspresse Nettredaksjon Ukepresse Radio TV Fagpresse Annet: SKRIV INN Lokalmedium, regionalt medium eller riksmedium Lokalt medium (Lokalavis, lokalradio el.l.) Regionalt medium (f. eks. Aftenposten, Adresseavisen, Fædrelandsvennen eller NRK Østlandssendingen) Riksmedium (VG, VG nett, Dagbladet, NRK, TV2, P4 osv.) 23

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Redd verden. Steg 1: Legg til Ronny og søppelet. Sjekkliste. Introduksjon

Redd verden. Steg 1: Legg til Ronny og søppelet. Sjekkliste. Introduksjon Redd verden Nybegynner Scratch Introduksjon Kildesortering er viktig for å begrense hvor mye avfallet vårt påvirker miljøet. I dette spillet skal vi kildesortere og samtidig lære en hel del om meldinger

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hva er forskjellen

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme

Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Spørreskjema 2012 Brukeropplevelse av kunstig barnestemme Dette spørreskjemaet er en del av prosjektet Kunstig barnestemme (KUBA). Målet vårt er å undersøke hvilke ønsker barn som benytter kunstige stemmer

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vi trives i hjel! Glimt fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2013. Oddveig Storstad Norsk senter for bygdeforskning

Vi trives i hjel! Glimt fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2013. Oddveig Storstad Norsk senter for bygdeforskning Vi trives i hjel! Glimt fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2013 Oddveig Storstad Norsk senter for bygdeforskning Lokalsamfunnsundersøkelsen (LSU) Gjennomført første gang 2011. Ambisjonen er å gjennomføre LSU

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Annonsetest for Saltenposten

Annonsetest for Saltenposten Annonsetest for Saltenposten Hilde Dypaune, markedssjef i Saltenposten Annonsetest for Saltenposten TNS November 2014 Om Saltenposten Annonsetest for Saltenposten *www.saltenposten.no TNS November 2014

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0%

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0% Jeg har sønn/datter som går i VG1 9 36% VG2 8 32% VG3 8 32% Internat/dagelev Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolen. 31. mars 1. april, 2014. Quality Gardermoen. Andre Vågan Introduksjon Nyutdannede profesjonsutøveres

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 15.2.216 14:4 Brukerundersøkelsen 215 1211 brukere av konfliktrådets tjeneste fikk epostinvitasjon til undersøkelsen: Svarandelen var ca. 27,9 % - en drøy fjerdedel. Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer