Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren"

Transkript

1 Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007

2 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper med tre grupper som bestod av ikke-brukere og en gruppe som bestod av brukere av biblioteket. Hensikt Øke kunnskap om hvorfor enkelte ikke bruker Stavanger Bibliotek. Metode/gjennomføring Intervjumetode: telefonisk Norfakta Utvalg Utvalg: representativt blant befolkning i Stavanger kommune, tilfeldig utvalg blant alle over 15 år. Vektet på kjønn og alder. Feilmarginer: (base = 600) +/ prosentpoeng avhenging av prosentuell fordeling. Undersøkelsen er gjennomført iht. Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler. Offentliggjøring: Ved offentliggjøring av resultater fra undersøkelsen skal det henvises til Barometer Markedsanalyse AS. 2 /

3 OPPSUMMERING & KONKLUSJONER 3 /

4 Oppsummering - hovedresultater Bibliotekbesøk blant befolkningen 69% av de 600 spurte i Stavanger kommune besøker biblioteket en gang i året eller oftere. 28% besøker biblioteket en gang i måneden eller oftere. De under 20 år bruker biblioteket hyppigere enn de eldre. Grunnen kan være at de bruker det i forbindelse med skolegang. Foreldre med hjemmeboende barn bruker biblioteket hyppigere enn de uten barn. I størst grad ser vi dette blant de med barn mellom 6 og 10 år. Fakta om ikke-brukeren 36% menn og 26% kvinner i Stavanger kommune bruker biblioteket sjeldnere enn en gang i året. Jo eldre man blir desto sjeldnere benyttes biblioteket. Ikke brukeren har lav uhjulpet kjennskap til bibliotekets tilbud og tjenester, men høy kjennskap når tjenestene blir påminnet (hjulpet). Årsaker til å ikke bruke biblioteket er at man får dekket behovet via andre kanaler eller at man ikke kommer på å bruke det. 4 /

5 Oppsummering - hovedresultater Forslag for å gjøre biblioteket mer aktuelt å bruke 32% av brukerne og 17% av ikke brukerne (28% blant befolkningen) sier de helt sikkert vil bruke biblioteket mer dersom man kan levere bøker på nærbutikker i Stavanger. Kjennskap til åpningstidene Svært lav kjennskap både blant brukere og ikke-brukere. Majoriteten svarte nei/vet ikke på spørsmål om åpningstider. Bruk av bibliotekets internettsider 24% av de spurte har besøkt Stavanger Biblioteks internettsider (nesten samtlige av disse er brukere). De yngste aldersgruppen har i større grad besøkt internettsiden enn de eldre. 63% av de som har besøkt internettsiden har også fornyet bøker. 47% har reservert bøker/cd/dvd mens 21 har fjernlånt bøker. Informasjon fra biblioteket De yngre aldersgruppene ønsker å motta informasjon via e-post mens de eldre ønsker å motta informasjon via post. 5 /

6 Konsekvenser - utfordringer Øke uhjulpen kjennskap om biblioteket Den totale kjennskapen til biblioteket er god, men det som nevnes uhjulpet er i størst grad bøker. Som i fokusgruppene assosieres biblioteket med bøker og selv om befolkningen egentlig kjenner til tjenestespekteret kreves det en trigger for å få kunnskapen om biblioteket frem. Kommunikasjon om tjenester og åpningstider til både brukere og ikke-brukere vil være en måte å øke den totale kjennskapen og kunnskapen om bibliotekets tjenester på. Ved å kommunisere bibliotekets mangfold kan dette bidra til å gjøre biblioteket til en mer attraktiv arena for både brukere og ikke-brukere. 6 /

7 BAKGRUNN 7 /

8 Bakgrunn Kjønn Mann Kvinne Av de 600 respondentene som ble intervjuet er kjønnsfordelingen 51 % kvinner og 49 % menn. Disse fordeler seg på seks aldersgrupper fra under 20 år til over 60 år Alder % av respondenter Base= Under 20 år år år år år Over 60 år % av respondenter Base=600 8 /

9 Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? Ukentlig eller oftere ganger i måneden Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? 13 Månedlig eller oftere (12 ganger i året eller oftere) 11 1 til 2 ganger i kvartalet (4-8 ganger i året) 17 2 til 3 ganger i året gang i året Sjeldnere Aldri % av respondenter Base=600 69% av de spurte besøker biblioteket i Stavanger en gang i året eller oftere. Til sammenligning viste SSBrapporten at nesten halvparten av befolkningen besøker folkebiblioteket i løpet av det siste året. (kilde: Undersøkelse om Bibliotektbruk, SSB 2006) Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? En gang i året eller oftere Sjeldnere / aldri % av respondenter Base=600 9 /

10 Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? (gruppert) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? Månedlig el. oftere 8-2 ganger i året 1 gang i året Sjeldnere / aldri De hyppigste brukerne av biblioteket er de under 20 år. Vi ser en markant nedgang (20 prosentpoeng) i bruken av biblioteket blant aldersgruppen 20 til 59 år sammenlignet med den yngste aldersgruppen. Ved fylte 60 år avtar bruken med ytterligere 10 prosentpoeng. Alt i alt er det 1/4 av befolkningen i Stavanger kommune som bruker biblioteket månedlig eller oftere. 0 % U 20 år år år 60 år + % av respondenter Base= /

11 HVEM ER IKKE-BRUKEREN 11 /

12 Hvem er ikke-brukeren? Andel menn og kvinner som brukere biblioteket (Sjeldnere / Aldri) Menn Kvinner Definisjon brukere/ikke-brukere: Vi har definert brukere som personer som besøker biblioteket en gang i året eller oftere. Ikke- brukere er personer som besøker biblioteket sjeldnere enn en gang i året eller aldri. Kommentar til grafikk: Blant de som ikke bruker biblioteket er det størst andel menn. 26 Vi finner flere ikke-brukere av biblioteket blant de som ikke har hjemmeboende barn under 18 år. 36 % av respondenter Base= Hvor ofte besøker du Stavanger Bibliotek? 1 gang i året eller oftere Sjeldnere / Aldri Hjemmeboende barn under 18 år Ikke hjemmeboende barn under 18 år % av respondenter Base= /

13 Hvem er ikke-brukeren? Under 20 år Andel kjønn vs alder som bruker biblioteket sjeldnere enn en gang i året eller aldri år år år år 50 Over 60 år 10 Under 20 år år år år år 37 Over 60 år Mann Kvinne % av respondenter Base=184 Bruk av biblioteket avtar med årene for begge kjønn. Vi ser at det er flere menn som er ikke- brukere i de fleste aldersgruppene. Kvinner bruker jevnt over biblioteket oftere. I aldersgruppen år har mange hjemmeboende barn under 18 år og over 6 år. I denne aldersgruppen er bruk av biblioteket aktuelt og da gjerne sammen med foreldre. Vi antar at dette er forklaringen for at vi finner færre ikke-brukere blant menn i denne aldersgruppen. For kvinner avtar bruken mer jevnt med alderen. 13 /

14 14 /

15 KJENNSKAP TIL TILBUD 15 /

16 Kjennskap til bibliotekets tilbud (uhjulpen, flere svar mulig) Hvilke tjenester og tilbud kjenner du til at Stavanger Bibliotek tilbyr? (uhjulpen) Bøker (utlån) Film (DVD-utlån) Musikk (CD-utlån) PC/Internett Lydbøker Barnebøker/Barneavdelingen Arrangementer (temakvelder-foredrag-utstilling-etc.) Aviser Tidsskrifter Bøker på flere språk Fjernlån (du kan låne bøker fra biblioteker) Tegneserier Leseplasser / Lesegrupper Utlån av malerier / kunst Leksehjelp Noter / Notehefter ilgang til eksterne betalingstjenester som A-tekst, Lovdata og nettleksikon Annet Ingen Bruker en gang i året eller oftere Bruker sjeldnere eller aldri 91 Bøker blir uhjulpet nevnt av de fleste. Her har vi stilt spørsmålet uhjulpet, og det gir derfor et inntrykk av hva respondentene assosierer med biblioteket. Det er størst forskjell på brukere og ikke brukere i kjennskapen til utlån av film og musikk. 16 /

17 Brukerens kjennskap til bibliotekets tilbud (uhjulpen + hjulpen) Kjenner du til at Stavanger Bibliotek tilbyr (uhjulpen + hjulpen) (Brukere av biblioteket) Bøker (utlån) Barnebøker/Barneavdelingen Lydbøker Bøker på flere språk Musikk (CD-utlån) Film (DVD-utlån) U hjulp e n Hjulpen Total Brukerne har kjennskap til en større bredde av hva biblioteket tilbyr enn ikke-brukerne. Dette viser at de egentlig kjenner til et stort mangfold av hva biblioteket tilbyr, men at det kun er et fåtall av tjenestene de kommer på uhjulpet. PC/Internett Tidsskrifter Tegneserier Arrangementer (temakvelder-foredrag-utstilling-etc.) Fjernlån (du kan låne bøker fra biblioteker) ilgang til eksterne betalingstjenester som A-tekst, Lovdata og nettleksikon Ingen /

18 Ikke-brukerens kjennskap til bibliotekets tilbud (uhjulpen+hjulpen) Kjenner du til at Stavanger Bibliotek tilbyr (uhjulpen + hjulpen) (IKKE-brukere av biblioteket) B øke r (utlån) Barnebøker/Barneavdelingen 12 U hjulp e n Hjulpen Total Ikke- brukerne har lavere kjennskap til bibliotekets tilbud enn hva brukerne har. Lydbøker Bøker på flere språk Musikk (C D-utlån) F ilm (D V D -utlån) Her ser vi også at de egentlig kjenner til et stort mangfold av hva biblioteket tilbyr, men at det kun er et fåtall av tjenestene de kommer på uhjulpet. Aviser PC /Internett Tidsskrifter Tegneserier Arrangementer (temakvelder-foredrag-utstilling-etc.) Fjernlån (du kan låne bøker fra biblioteker) ilgang til eksterne betalingstjenester som A-tekst, Lovdata o g ne ttle ks iko n Ingen /

19 ÅRSAK TIL IKKE-BRUK 19 /

20 Årsaker til å ikke bruke biblioteket oftere (hjulpet, flere svar mulig) Hvilke forhold passer som forklaring til at du ikke bruker biblioteket oftere? Ikke bruker Bruker Får dekket behovet gjennom andre kanaler Bruker Internett for å finne det jeg trenger Foretrekker å kjøpe bøker og annet materiale fremfor å låne 51 Kommer ikke på å bruke det Det er tungvindt å levere tilbake det jeg har lånt Vet ikke nok om hva biblioteket tilbyr Usikker på åpningstidene Det er generelt tungvindt å låne på biblioteket Avstanden til biblioteket Bøkene/filmene/cd-er er ofte slitt og av dårlig kvalitet 9 19 Leser ikke bøker Lånetiden er for kort 6 20 Har inntrykk av at det er lange ventelister på aktuelle bøker/filmer/musikk Ikke åpent når det passer meg Det er vanskelig å finne fram til det jeg er på utkikk etter 8 14 Det er vanskelig å komme seg til biblioteket 9 17 Høye gebyrer ved for sen levering 7 13 Utvalget av film 2 11 Utvalget av musikk 3 9 Har tilgang på bøker hjemme/ av venner 3 7 Dårlig / liten tid 2 5 Bruker annet bibliotek (bydel/jobb/skole) De viktigste årsakene til at man ikke bruker biblioteket oftere er andre alternative informasjons/ underholdnings- kilder som dekker det samme behovet som biblioteket. I resultatene fra fokusgruppene som ble gjennomført i januar 2007 kom det fram at en viktig årsak til at man ikke bruker biblioteket er at man rett og slett ikke kommer på det. At dette er en viktig grunn til å ikke bruke biblioteket oftere får vi også bekreftet i denne undersøkelsen. Dårlig kvalitet/kort lånetid/ lange ventelister, vanskelig å finne fram etc. er årsaker vi innledningsvis trodde var grunner til at ikke-brukere går på biblioteket. Dette viser seg å ha lite innvirkning som årsak til å ikke bruke biblioteket /

21 Tiltak for å få folk til å bruke biblioteket mer Forslag som kan gjøre det mer aktuelt å bruke biblioteket [TOPP 5 IKKE BRUKER / BRUKER] Vil IKKE bruke mer Vil MULIGENS bruke mer Vil HELT SIKKERT bruke mer Vet ikke/ikke aktuelt #1. Mulighet til å levere lånte bøker på nærbutikker i Stavanger [ikke bruker] #2. Mulighet for å låne digitale tekster og bøker via internett [ikke bruker] Brukerne av biblioteket er jevnt over mer positive til tiltakene som ble presentert i dette spørsmålet. #3. Mer informasjon om bibliotekets tilbud [ikke bruker] #4. Mulighet for å kjøpe ferdig frankert eske/konvolutt å sende materiell i retur i posten [ikke bruker] #5. Utvidede åpningstider [ikke bruker] For både brukerne og ikke-brukerne er det muligheten til å kunne levere lånte bøker på nærbutikker som gir størst positivt utslag. #1. Mulighet til å levere lånte bøker på nærbutikker i Stavanger [bruker] #2. Mulighet for å låne digitale tekster og bøker via internett [bruker] #3. Mer informasjon om bibliotekets tilbud [bruker] #4. Utvidede åpningstider [bruker] #5. Mulighet for å kjøpe ferdig frankert eske/konvolutt å sende materiell i retur i posten [bruker] % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % av respondenter 21 /

22 22 /

23 ÅPNINGSTIDER 23 /

24 Kjennskap til åpningstider hverdager Kjenner du til når biblioteket åpner på hverdager? Bruker Ikke bruker Kjennskapen til bibliotekets åpningstider er jevnt over lav. Men ikke-brukerne har naturlig nok dårligere kjennskap enn brukerne :00 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 Nei / vet ikke Kjenner du til når biblioteket stenger på hverdager? Bruker Ikke bruker % av respondenter Base= :00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 Nei / Vet ikke % av respondenter Base= /

25 Kjennskap til åpningstider i helgene Kjenner du til når biblioteket åpner i helgene? Bruker Ikke bruker 95 Nesten samtlige av ikke-brukerne og hele 2/3 av brukerne kjenner ikke til bibliotekets åpningstider i helgene :00 10:00 11:00 12:00 13:00 Nei / Vet ikke % av respondenter Base= Kjenner du til når biblioteket stenger i helgene? Bruker Ikke bruker :00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 Nei / Vet ikke % av respondenter Base= /

26 Kjennskap til søndagsåpent Kjenner du til at biblioteket har åpent på søndager? Ja Nei Vet ikke 87 Blant alle spurte er det 1/3 som kjenner til at biblioteket har åpent på søndager. Brukerne har bedre kjennskap til dette tilbudet enn ikke-brukerne Kjenner du til at biblioteket har åpent på søndager? Brukere 2 Ikke-brukere Ja Nei Vet ikke % av respondenter Base= % av respondenter Base= /

27 Kjennskap til åpningstider + bruksfrekvens Andel som ikke kjenner til bibliotekets åpningstider vs bruksfrekvens av biblioteket Månedlig el. oftere 8-2 ganger i året 1 gang i året Sjeldnere / aldri Åpner hverdager Stenger hverdager Åpner helgene Stenger i helgene Selv blant stor- brukerne av biblioteket er kjennskapen til åpningstidene lav. % av respondenter Base= /

28 28 /

29 INTERNETT 29 /

30 Bibliotekets internettsider Andel som har besøkt Stavanger Biblioteks internettsider av 4 har besøkt bibliotekets internettsider. Størst andel finner vi blant brukerne og de unge Total Brukere Ikkebrukere 4 11 U 20 år år år 60 år + Alder (brukere + ikke brukere) % av respondenter Base= /

31 Tjenester på bibliotekets internettsider (flere svar mulig) Har du benyttet deg av en eller flere av følgende tjenester på Stavanger Biblioteks nettisder? Fornying av bøker Reservering av bøker/cd/dvd Fjernlån av bøker Dette spørsmålet er stilt til de som har besøkt bibliotekets internettsider. 63% av de spurte har fornyet bøker på internett. 47% har reservert bøker/cd/dvd. 21% har benyttet seg av fjernlån. 0 Total U 20 år år år Mann Kvinne % av respondenter NB! For få svar fra aldersgruppen 60 år + Base= /

32 INFORMASJON 32 /

33 Informasjon (flere svar mulig) På hvilken måte vil du foretrekke å få informasjon fra biblioteket? På e-post I posten Informasjon via e-post er foretrukket blant brukerne, mens informasjon via post er foretrukket blant ikkebrukerne. Via Internett / Bib. hjemmeside 4 14 Brukere Info / annonser i avis Ikke-brukere Plakater/oppslag 7 8 Ønsker å skaffe informasjon selv / info ved oppmøte på biblioteket På mobil/sms Annet % av respondenter Base= /

34 Informasjon På hvilken måte vil du foretrekke å få informasjon fra biblioteket? (bruker + ikke bruker) I posten På e-post De unge ønsker informasjon via e-post mens de eldste ønsker informasjon via post. Flere menn enn kvinner ønsker informasjon via e-post U 20 år år år 60 år + Mann Kvinne Alder Kjønn % av respondenter Base= /

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer