Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010

2 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING Om kundetilfredshet TOTAL TILFREDSHET Ureflektert tilfredshet med de ulike selskap Reflektert tilfredshet med de ulike selskap OPPSAMLINGSSYSTEM Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd RETURPUNKT Sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon Tilfredshet med returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjoner Viktigste årsaker til at man er misfornøyd DAGLIG AVFALL Tilfredshet med henting av daglig avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall INNLEVERING AV AVFALL Innlevering av større ting eller større mengder avfall Tilfredshet med innlevering av avfall Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall KUNNSKAP OM HÅNDTERING AV INNSAMLET AVFALL Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Tilfredshet med avfallsselskapets etterbehandling av avfallet Viktigste årsaker til at man er misfornøyd behandling av avfall KLAGER/ANDRE HENVENDELSER Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Tilfredshet med respons Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons INFORMASJON Mottatt informasjon Tilfredshet med informasjon Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon REGNING/FAKTURA Tilsendt regning/faktura for avfallstjenestene Tilfredshet m.h.t. betalings-/faktureringsrutiner Viktigste årsaker til at man er misfornøyd betalings-/faktureringsrutiner PRIS - AVFALLSTJENESTER Avfallstjenestenes kostnad Tilfredshet med priser - avfallstjenester Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser BESTE/DÅRLIGSTE LEVERANDØR ALLE KTI-FAKTORER KUNDETILFREDSHET REGRESJONSANALYSE Regresjonsmodell en forklaring Regresjonsmodell - kundetilfredshet Fredrikstad kommune totalt TILLEGGSSPØRSMÅL 2010 FREDRIKSTAD KOMMUNE Farlig avfall EE-avfall Internettsider Fredrikstad kommune KTI Renovasjonstjenester

3 Forord Norfakta presenterer i denne rapporten resultatene fra årets KTI-undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Avfall Norge/Energidata. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet med sitt renovasjonsselskap på områdene: ureflektert/reflektert total tilfredshet med selskap/kommune tilfredshet blant annet med: oppsamlingssystemet henteprosedyrer innleveringsprosedyrer selskapets/kommunens etterbehandling av avfallet opplevd respons ved henvendelser informasjon faktura og betalingsløsninger priser I tillegg kartlegger også undersøkelsen årsaker til at man evt. er misfornøyd med de ulike faktorene i undersøkelsen. Følgende selskap/ kommuner er kartlagt i denne undersøkelsen (antall intervju i parentes): Avfall Sør (N = 200) Fredrikstad kommune (N = 500) Asker kommune (N = 200) ØRAS (N = 200) REMIKS (N = 200) Oslo kommune (N = 600) LiBiR (N = 300) FIAS (N = 200) Vesar (N = 200) Rymi (N = 200) BIR (N = 300) SIM (N = 200) FjellVAR (N = 200) NGIR (N = 200) Hamos (N = 200) Steinkjer kommune (N = 200) MNA (N = 200) Trondheim kommune (N = 200) Iris (N = 200) ØFAS (N = 200) Undersøkelsen er gjennomført i ukene 17-22, All datainnsamling er gjennomført pr. telefon. Totalt er det gjennomført 4900 intervjuer. KTI Renovasjonstjenester

4 Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er på +/- 1,4 prosent. Ved nedbrytning pr. renovasjonsselskap/kommune er statistisk feilmargin på +/- 7,1 prosent (N=200), +/- 5,7 prosent (N=300), +/- 4,1 prosent (N=600). Trondheim 14. juni 2010 Øyvind Sletten Prosjektleder KTI Renovasjonstjenester

5 Hovedkonklusjoner og oppsummering Oppnådde skårer m.h.t. både ureflektert og reflektert tilfredshet (henholdsvis 75/ 74 poeng) indikerer at Fredrikstad kommune totalt sett har tilfredse kunder. Kundene er godt fornøyde m.h.t. oppsamlingssystemet for daglig avfall. Viktigste årsak nevnt til at man er misfornøyd er for øvrig; for lite kildesortering. 8 av 10 kunder oppgir å ha levert sortert avfall til ulike returpunkt. Kundene er middels fornøyde med returpunktene for sortert avfall. Viktigste årsak til at man evt. er misfornøyd; ligger for langt unna. Kundene er meget fornøyde med selve hentingen av avfallet. Viktigste årsak nevnt til at man evt. er misfornøyd er; avfallet hentes for sjelden. Om lag 8 av 10 kunder har benyttet seg av muligheten til å levere inn større ting eller større mengder avfall til ulike gjenvinningsstasjoner/miljøstasjoner/miljøsentraler. Kundene er fornøyde med denne ordningen. Viktigste årsak nevnt til at man evt. er misfornøyd er dyrt å levere avfall. Om lag halvparten av kundene har kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn. Kundene er middels fornøyde m.h.t. kommunens sluttbehandling av avfallet. Viktigste årsak nevnt til at man evt. er misfornøyd; for lite gjenvinning og gjenbruk. Om lag hver 10. kunde har vært i kontakt med kommunen i forbindelse med evt. klager eller andre henvendelser. Kundene er fornøyde m.h.t. responsen. Viktigste årsaker nevnt til at man er misfornøyd; lang venting på svar, skjedde ikke noe henvendelsen ble ikke fulgt opp samt dårlig service. 8 av 10 hevder å ha mottatt informasjon vedrørende renovasjonsselskapet eller avfallsordningen i løpet av det siste året. Kundene er fornøyde med den mottatte informasjonen. Viktigste årsaker til at kundene evt. er misfornøyde er får ikke informasjon, for dårlig generelt sett samt mangelfull informasjon. Om lag 6 av 10 har lagt merke til regning/faktura for avfallstjenestene. Kundene er for øvrig godt fornøyde m.h.t. betalings-/faktureringsrutinene. Kun 6 personer er misfornøyd med dette området og viktigste årsaker nevnt til dette er for dyrt, lite fleksible ved betalingsproblemer, ønsker bare 1 faktura, for sjelden samt skjønner ikke faktura. 2 av 10 vet hva de betaler pr. år for mottatte avfallstjenester. Kundene er ikke helt fornøyde med prisen på disse tjenestene. Viktigste årsak nevnt for at man evt. er misfornøyd er rett og slett at tjenesten er for dyr. KTI Renovasjonstjenester

6 Regresjonsanalysene avdekker at det i hovedsak er oppsamlingssystemet, informasjon, hentingen av det daglige avfallet samt returpunktene som er de viktigste områdene for kundene. Klarer Fredrikstad kommune å forbedre samtlige av disse 4 områdene med eksempelvis 1 poeng vil vi få følgende forbedring i kundenes totale tilfredshet med selskapet: 0,38 + 0,24 + 0,15 + 0,1 poeng = 0,87 poeng (til 74,87 poeng). Tilleggsspørsmål 2010 Om lag halvparten av kundene har i løpet av det siste året levert farlig avfall til gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra. 4 av 10 har i samme tidsrom levert EE-avfall til samme sted. 2 av 10 har vært inne på Internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenestene. KTI Renovasjonstjenester

7 Om rapporten Resultatene presenteres i form av figurer, ledsaget av kommentarer. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Når det gjelder øvrige detaljresultater, henviser vil til oversendte *.pdf - fil. KTI Renovasjonstjenester

8 1. Kundetilfredshet en forklaring 1.1 Om kundetilfredshet Før vi presenterer resultatene fra den delen av undersøkelsen som omhandler kundetilfredshet vil vi kort skissere hvordan denne delen er gjennomført - samtidig som vi forklarer en del begreper som er knyttet til presentasjonen av disse. Analysemetoder som her er benyttet er blant annet multippel regresjonsanalyse. I forbindelse med kapitlet om kundetilfredshet er følgende begreper sentrale: Tilfredshetsskåre Kundenes vurderinger av selskap/kommune vil i intervjusituasjonen bli gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen vil i ettertid omregnes til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på kundetilfredshet: 1: svært misfornøyd / svært dårlig 0 poeng 2: misfornøyd / dårlig 25 poeng 3: middels fornøyd / verken eller 50 poeng 4: fornøyd / bra 75 poeng 5: svært fornøyd / svært bra 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres på en enkel og grei måte ved hjelp av denne poengskalaen. KTI Renovasjonstjenester

9 2. Total tilfredshet 2.1 Ureflektert tilfredshet med de ulike selskap Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den jobben som selskapet gjør totalt sett? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Kundene er tilfredse m.h.t. ureflektert total tilfredshet Dette spørsmålet er altså stilt før kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «ureflektert tilfredshet». Gapet mellom beste og dårligste selskap er i år på hele 16 poeng. Oppnådde skårer på over 75 poeng må betegnes som meget gode resultater. Figur: Ureflektert tilfredshet brutt ned på selskap/kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

10 2.2 Reflektert tilfredshet med de ulike selskap Spørretekst: Du har nå vurdert en del faktorer i forbindelse med ditt kundeforhold til XXX; hvor fornøyd eller misfornøyd er du med XXX totalt sett? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Kundene er også tilfredse m.h.t. total reflektert tilfredshet Dette spørsmålet er altså stilt etter kundene blir bedt om å svare på ulike detaljer omkring sitt kundeforhold til XXX, derav betegnelsen «reflektert tilfredshet». I denne målingen skiller det hele 12 poeng fra beste til dårligste aktør. En total tilfredshetsskåre på 75 poeng eller bedre må anses som meget bra. Oppnådde skårer mellom 68 og 72 poeng vurderes som middels. Figur: Reflektert tilfredshet brutt ned på selskap/kommune gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

11 3. Oppsamlingssystem 3.1 Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppsamlingssystemet for daglig avfall for din bolig? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Kundene er godt fornøyde m.h.t. oppsamlingssystemet Figur: Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

12 3.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med oppsamlingssystemet? Base Fredrikstad kommune 2010: 28 Mest nevnt; for lite kildesortering Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

13 4. Returpunkt 4. 1 Sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon Spørretekst: Har du levert sortert avfall til returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjon? Base Fredrikstad kommune 2010: av 10 kunder hevder å ha levert sortert avfall Figur: Sortert avfall - prosentandeler som har svart ja KTI Renovasjonstjenester

14 4. 2 Tilfredshet med returpunkt/ glass- og metallcontainere/ miljøstasjoner Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med returpunktene for sortert avfall? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Kundene er middels fornøyde m.h.t. returpunktene Figur: Tilfredshet med oppsamlingssystem daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

15 4.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med returpunktene? Base Fredrikstad kommune 2010: 36 Mest nevnt; ligger for langt unna Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

16 5. Daglig avfall 5. 1 Tilfredshet med henting av daglig avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt sett med hentingen av det daglige avfallet? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Kundene er meget fornøyde m.h.t. hentingen av det daglige avfallet Kunder av Q er for øvrig kun middels fornøyde med dette. Figur: Tilfredshet med henting - daglig avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

17 5.2 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd henting av daglig avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med hentingen av avfallet? Base Fredrikstad kommune 2010: 18 Mest nevnt; for sjelden henting av avfallet Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

18 6. Innlevering av avfall 6. 1 Innlevering av større ting eller større mengder avfall Spørretekst: Det er mulig å levere inn større ting eller større mengder du vil kaste til gjenvinningsstasjon/gjenbruksstasjon/ gjenbrukstorg/ miljøstasjon/ miljøtorg Har du benyttet deg av denne muligheten det siste året? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Om lag 8 av 10 kunder har levert inn større ting eller større mengder avfall til gjenvinningsstasjonene i løpet av det siste året Figur: Innlevering av større ting/større mengder avfall - prosentandeler som har svart ja Kunder av Fredrikstad kommune ser dermed ut til å være blant de flinkeste i klassen KTI Renovasjonstjenester

19 6. 2 Tilfredshet med innlevering av avfall Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med innlevering av avfall til gjenvinningsstasjon/miljøstasjon/miljøsentral? Base Fredrikstad kommune 2010: 378 Kundene er tilfredse med innleveringsprosedyrene Figur: Tilfredshet med innlevering gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

20 6.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd innlevering av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med innleveringen av avfallet? Base Fredrikstad kommune 2010:26 Mest nevnt; dyrt å levere inn avfall Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med innlevering - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

21 7. Kunnskap om håndtering av innsamlet avfall 7. 1 Kjennskap til hva som skjer med innsamlet avfall Spørretekst: Har du kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Om lag halvparten av kundene oppgir at de har kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn Figur: Kunnskap om innsamlet avfall prosentandeler som har svart ja KTI Renovasjonstjenester

22 7. 2 Tilfredshet med avfallsselskapets etterbehandling av avfallet Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med avfallsselskapets / kommunens behandling av avfallet etter at det er samlet sammen? Base Fredrikstad kommune 2010: Kundene er middels fornøyde m.h.t. kommunens sluttbehandling av avfallet Tilfredshetsskårer på 50-tallet indikerer forholdsvis misfornøyde kunder Figur: Tilfredshet med behandling av avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

23 7.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd behandling av avfall Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med etterbehandlingen av avfallet? Base Fredrikstad kommune 2010: 13 Mest nevnt; for lite gjenvinning og gjenbruk Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med sluttbehandlingen - prosentandeler (mest nevnt) NB! Små utvalg! Disse resultatene bør tolkes med forsiktighet! KTI Renovasjonstjenester

24 8. Klager/andre henvendelser 8. 1 Kontakt m.h.t. klager eller andre henvendelser Spørretekst: Har du eller noen andre i din husstand vært i kontakt med selskapet/kommunen i forbindelse med evt. klager eller andre henvendelser vedrørende avfallshåndteringen? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Om lag hver 10. kunde har vært i kontakt med kommunen med evt. klager eller andre henvendelser Figur: Kontakt; klager/henvendelser prosentandeler som har vært i kontakt KTI Renovasjonstjenester

25 8. 2 Tilfredshet med respons Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med responsen fra selskapet når det gjelder dine henvendelser? Base Fredrikstad kommune 2010: 68 Kundene er fornøyde med responsen fra Fredrikstad kommune Tilfredshetsskårer på 60-tallet indikerer kun middels fornøyde kunder Figur: Tilfredshet med behandling av avfall gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

26 8.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd respons Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med responsen fra selskapet når det gjelder dine henvendelser? Base Fredrikstad kommune 2010: 8 Mest nevnt; lang venting på svar, skjedde ikke noe henvendelsen ble ikke fulgt opp samt dårlig service NB! Små utvalg. Resultatene bør tolkes med forsiktighet Figur: Viktigste årsaker prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

27 9. Informasjon 9. 1 Mottatt informasjon Spørretekst: Kan du huske å ha mottatt noen form for informasjon vedrørende selskapet eller avfallsordningen det siste året? Base Fredrikstad kommune 2010: av 10 kan huske å ha mottatt informasjon vedrørende selskapet eller avfallsordningen Figur: Mottatt informasjon (prosentandeler som har mottatt) KTI Renovasjonstjenester

28 9. 2 Tilfredshet med informasjon Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du generelt med informasjonen vedrørende selskapet eller avfallsordningen? Base Fredrikstad kommune 2010: 402 Kundene er fornøyde med informasjonen vedrørende selskapet eller avfallsordningen Figur: Tilfredshet med informasjon gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

29 9.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd informasjon Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med informasjonen? Base Fredrikstad kommune 2010: 13 Mest nevnt; får ikke informasjon, for dårlig generelt sett samt mangelfull NB! Små utvalg. Resultatene bør tolkes med forsiktighet Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med informasjonen prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

30 10. Regning/faktura Tilsendt regning/faktura for avfallstjenestene Spørretekst: Har du lagt merke til fakturaen for betaling av renovasjonstjenestene? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Om lag 6 av 10 har lagt merke til fakturaen for avfallstjenesten Figur: Regning/faktura for avfallstjenestene - prosentandeler KTI Renovasjonstjenester

31 10. 2 Tilfredshet m.h.t. betalings-/faktureringsrutiner Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med betalings-/faktureringsrutinene? Base Fredrikstad kommune 2010: 276 Kundene er godt fornøyde m.h.t. betalings-/ faktureringsrutiner Resultater på 60-tallet indikerer for øvrig middels tilfredshet Figur: Tilfredshet med betalings-/faktureringsrutiner gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

32 10.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd betalings-/faktureringsrutiner Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med avfallsselskapets/kommunens betalings-/faktureringsrutiner? Base Fredrikstad kommune 2010: 6 Kun 6 kunder er altså misfornøyde m.h.t. betalings-/ faktureringsrutinene. Årsaker nevnt; for dyrt, lite fleksible ved betalingsproblemer, ønsker bare 1 faktura, for sjelden samt skjønner ikke faktura KTI Renovasjonstjenester

33 11. Pris - avfallstjenester Avfallstjenestenes kostnad Spørretekst: Vet du hva du betaler for avfallstjenestene pr. år? Base Fredrikstad kommune 2010: av 10 oppgir at de vet hva de betaler for avfallstjenestene pr. år Figur: Kostnad avfallstjenester prosentandeler KTI Renovasjonstjenester

34 11. 2 Tilfredshet med priser - avfallstjenester Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med selskapets/ kommunens priser på avfallstjenestene? Base Fredrikstad kommune 2010: 118 Fredrikstad kommune skårer litt under ideelt prisintervall Erfaringsmessig og ideelt sett bør KTI-skåren med hensyn til pris (gjelder 2010) ligge mellom 55 og 62 poeng. Figur: Tilfredshet priser gjennomsnittlige tilfredshetsskårer fra poeng KTI Renovasjonstjenester

35 11.3 Viktigste årsaker til at man er misfornøyd priser Spørretekst: Hva er de viktigste årsakene til at du er misfornøyd med prisene på avfallstjenestene? Base Fredrikstad kommune 2010: 25 Viktigste årsak til at man er misfornøyd er rett og slett at man finner tjenesten for dyr Figur: Viktigste årsaker til at man er misfornøyd med priser - prosentandeler KTI Renovasjonstjenester

36 12. Beste/dårligste leverandør alle KTI-faktorer Figur: KTI beste og dårligste leverandør alle områder KTI Renovasjonstjenester

37 13. Kundetilfredshet regresjonsanalyse 13.1 Regresjonsmodell en forklaring Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). R 2 Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: KTI Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av kundenes totale tilfredshet Totalt r²=65 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0, ,19 78 Uavhengig variabel 3 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre KTI Renovasjonstjenester

38 I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. Det vi kan kalle den «endelige» modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis SERVICE) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». KTI Renovasjonstjenester

39 13.2 Regresjonsmodell - kundetilfredshet Fredrikstad kommune totalt I denne modellen ser vi at tilfredshetsskåren (den reflekterte tilfredsheten) totalt sett er på 74 av 100 poeng. Totalt KTI: 74 poeng r²= 41 KTI Oppsamlingssystemet 0,38 75 Informasjonen 0,24 74 Hentingen av det daglige avfallet 0,15 80 Returpunktene 0,1 71 Dette er altså de viktigste områdene for kundene. Klarer Fredrikstad kommune å øke tilfredsheten med ett poeng med eksempelvis oppsamlingssystemet, vil den totale tilfredsheten øke med 0,38 poeng (til 74,38 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen på de andre områdene i undersøkelsen holdes på samme nivå som i dag. Disse 4 faktorene forklarer 41 % av kundenes tilfredshet, d.v.s. at 59 % forklares av andre faktorer enn denne undersøkelsen kartlegger. Forklaringskraften for modellen vurderes som bra. KTI Renovasjonstjenester

40 14. Tilleggsspørsmål 2010 Fredrikstad kommune 14.1 Farlig avfall Spørretekst: Har du levert farlig avfall i løpet av det siste året, og i tilfelle hvor? Base Fredrikstad kommune 2010: 500 Om lag halvparten har levert farlig avfall til gjenvinningsstasjonen på ØRA Figur: Farlig avfall - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

41 14.2 EE-avfall Spørretekst: Har du levert EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) det siste året, og i tilfelle hvor? Base Fredrikstad kommune 2010: av 10 har levert EE-avfall til gjenvinningsstasjonen på ØRA Figur: EE-avfall - prosentandeler (mest nevnt) KTI Renovasjonstjenester

42 14.3 Internettsider Fredrikstad kommune Spørretekst: Har du i løpet av de siste 12 månedene vært inne på Internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenestene? Base Fredrikstad kommune 2010: av 10 har vært inne på Internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenestene Figur: Internettsider prosentandeler som har svart ja KTI Renovasjonstjenester

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2012 FIAS 7. juni 2012 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 6 1. KUNDETILFREDSHET

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme, så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra. akgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS.

INNHOLD. 1 OM UNDERSØKELSEN. 2 PRESENTASJON AV RESULTATER. 2 OPPSUMMERING. 4 BESKRIVELSE AV UTVALGET?. 5 TOTAL TILFREDSHET. 6 OMDØMME. 9 PRIS. Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 200 Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet Bllant hytteeiiere Oktober 200 Innhold INNHOLD... 1 OM UNDERSØKELSEN... 2 PRESENTASJON AV RESULTATER...

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Beskrivelse av prosjekt Avfall Sør As, GreeNudge og NILF; ønsket å teste ut

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 %

Antall respondenter. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling. Odda (N=500) Benchmark Norge (N=1000) Avfall Norge (N=9400) Feilmargin (± %) Feilmargin 10 % Renovasjon Odda kommune Omdømme og tilfredshet September 9 OPPSUMMERING Totalt sett er brukerne av renovasjonsetaten i Odda ikke særlig fornøyd. Resultatene ligger jevnt under Avfall Norge og Benchmark

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Hyggelige kraftpriser denne vinteren

Hyggelige kraftpriser denne vinteren Nr. 1 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Hyggelige kraftpriser denne vinteren Hyggelige kraftpriser denne vinteren Valg av kraftavtale som passer for deg Årets gla melding til deg som driver med barne-

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking

Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Konkurranseutsetting gjennom benchmarking Av Erland Staal Eggen, Energidata Consulting (erland.eggen@energidata.no) Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i 2008 17 regionale avfallsselskaper

Detaljer

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Brukerundersøkelsen Aktivitetsskolen 2010 Rapport etatsnivå Trygghet i Aktivitetsskolen Trivsel i Aktivitetsskolen Aktivitetstilbudet Faglig utvikling Sosial utvikling Informasjon om feltarbeid Forklaring

Detaljer

Politiets innbyggerundersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse Politiets innbyggerundersøkelse 2014 Laget for Politidirektoratet 2014 Ipsos MMI. All rights reserved. v/ Kristin Rogge Pran 10.12.2014 Forord Politidirektoratets landsomfattende innbyggerundersøkelse

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Renovasjonsbenchmarking 2010

Renovasjonsbenchmarking 2010 Renovasjonsbenchmarking 21 Sluttrapport for Fredrikstad kommune, RTD - Renovasjon utført av Energidata Consulting AS (EDC) Erland Staal Eggen 31.7.21 sammendrag Omfang Prestasjoner Sterke og svake sider

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse i byggenæringen 7. mars 14. april 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010

UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 UTVIDELSE AV LOKALTAKSTOMRÅDET NOVEMBER 2010 OPPSUMMERING AV MAKSIMALT POTENSIAL FOR ØKT FREKVENS OG NYE BUSSBRUKERE NÅVÆRENDE BUSSBRUKERE TIL JOBB/STUDIER Antall i dag: 2.800 Antall av disse som vil reise

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer