KTI: Eidefoss M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:"

Transkript

1 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for undersøkelsen er oppdragsgivernes ønske om å kartlegge egne kunders opplevde oppfatning og vurdering av ulike faktorer ved kundeforholdet som blant annet: opplevd service og kundebehandling evne til å svare på spørsmål evne til å behandle kritiske spørsmål profesjonelt priser informasjon/markedsføring M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: pålitelig og trygg kraftleverandør troverdig markedsføring moderne og fremtidsrettet selskap gir noe tilbake til lokalsamfunnet kjenner sine kunder godt Undersøkelsen søker videre å identifisere hvilke forhold som har størst innvirkning på kundenes totale tilfredshet med de ulike selskapene. Totalt sett er det gjennomført 3787 intervjuer. All intervjuing har foregått pr. telefon fra Norfaktas lokaler i Trondheim i ukene 33-37, Statistisk feilmargin for utvalget i sin helhet er på +/- 1,6 prosent. Ved nedbrytninger i tallmaterialet er imidlertid feilmarginene større (ca. 10 prosent ved N=100/ ca. 5 prosent ved N=300). Følgende selskap er med i denne undersøkelsen: Midt- Telemark Energi, Lærdal Energi, Eidefoss (N=192), Kvam Kraftverk, Ustekveikja Energi, Odda Energi, Fitjar Kraftlag, MidtKraft Buskerud, Indre Hardanger Kraftlag, Kvinnherad Energi, Nordvest Kraft, Svorka Energi, Malvik Everk, Røros E-verk, Rauma Energi, Stranda Energiverk, Stryn Energi, Haugaland Kraft samt Voss Energi. Trondheim 6. oktober 2010 KTI: Eidefoss 2010 Øyvind Sletten Prosjektleder 1

2 KTI/ omdømme mme - en forklaring Før vi presenterer resultatene fra de delene av undersøkelsen som omhandler kundenes tilfredshet samt omdømme - vil vi kort skissere hvordan disse delene er gjennomført - samtidig som vi forklarer begrepet tilfredshetsskåre nærmere. Tilfredshetsskåre Respondentenes vurderinger er i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å visualisere et relativt og enklere mål på kundetilfredshet på en skala fra poeng: Eks.: 1: svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig gir 0 poeng 2: misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig gir 25 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller gir 50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig gir 75 poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig gir 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen. Gjennomsnittlig tilfredshet totalt - og med ulike enkeltområder - visualiseres ved hjelp av denne poengskalaen på en enkel og grei måte. Poengskalaen gjør det også mulig å sammenlikne tilsvarende målinger uavhengig av bransje. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at enkelte selskap i denne målingen kun har med eksterne kunder i sitt grunnlag. 2

3 Oppsummering 2010 (totaltall) 8 av 10 mener at det er viktig med lokal tilhørighet. Om lag 6 av 10 kunder foretrekker å motta informasjon tilsendt pr. post. 7 av 10 ønsker først og fremst informasjon vedrørende priser og betingelser. Omdømme/ KTI (totalvurderinger) Med hensyn til omdømmefaktorene i denne undersøkelsen så oppnår Eidefoss høyest skårer på områdene pålitelig og trygg kraftleverandør (90 av 100 poeng) samt kraftleverandøren som står meg nærmest (85 poeng). Dårligst ut m.h.t. omdømmeområdene kommer Eidefoss på områdene Internettsider nyttig informasjonskanal (61 poeng) samt Internettsider oversiktlige og enkle å finne frem i (64 poeng). Best ut m.h.t. kundetilfredshet kommer områdene tillit til at strømregningen er riktig (81 poeng), tiden det tar å få svar (79 poeng) samt opplevd serviceinnstilling (79 poeng). Dårligst ut kommer Eidefoss på området priser på kraft (52 poeng) samt informasjon om nye produkter og tjenester (59 poeng). Eidefoss oppnår en total reflektert tilfredshet på 75 av totalt 100 poeng. Dette ligger over gjennomsnittet av tilsvarende og sammenliknbare undersøkelser Norfakta har gjennomført i løpet av det siste året. Eidefoss har i stor grad lojale kunder. Regresjonsanalyse (hva betyr mest for kundene): 3 områder slår ut som spesielt viktige for kundene, nemlig; service/ kundebehandling, prisen selskapet tilbyr på kraft samt er den kraftleverandøren som står meg nærmest. Klarer Eidefoss å forbedre samtlige av disse 3 områdene med ett poeng vil vi få følgende forbedring av den totale tilfredsheten med selskapet: 0,39 + 0,25 + 0,25 poeng = 0,89 poeng (fra 75 til 75,89 poeng). 3

4 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: den kraftleverandøren ren som står r meg nærmestn Kundene mener i svært stor grad at Eidefoss er den kraftleverandøren som står dem nærmest Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Eidefoss skårer over gjennomsnittet sammenliknet med tilsvarende og gjennomførte målinger innen denne bransjen. Det skiller fortsatt svært mye fra beste til dårligste aktør internt i Markedskraft Gjennomsnitt bransje: 75 poeng 4

5 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: trygg kraftleverandør er en pålitelig p og Kundene oppfatter i svært stor grad Eidefoss som en pålitelig og trygg kraftleverandør Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Eidefoss skårer høyere enn gjennomsnittet fra tilsvarende og gjennomførte målinger innen denne bransjen. Gjennomsnitt bransje: 85 poeng 5

6 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: kjenner sine kunder godt Eidefoss kjenner sine kunder godt Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Ser vi på resultatene pr. selskap så spriker disse forholdsvis mye fra det beste selskapet i klassen med 80 poeng til selskapet som skårer dårligst med 57 poeng Gjennomsnitt bransje: 70 poeng 6

7 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: markedsføring ring er troverdige i sin Eidefoss vurderes som troverdige m.h.t. egen markedsføring Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Samlet sett ligger Eidefoss over gjennomsnittet for tilsvarende og gjennomførte målinger innen denne bransjen. Gjennomsnitt bransje: 73 poeng 7

8 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: fremtidsrettet selskap er et moderne og Eidefoss vurderes som forholdsvis moderne og fremtidsrettet Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Samlet sett ligger resultatet for Eidefoss på gjennomsnittet av tilsvarende målinger Norfakta har gjennomført i løpet av det siste året Gjennomsnitt bransje: 71 poeng 8

9 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: omtalen i aviser og andre media gjør r at jeg får f r et godt inntrykk av selskapet Kundene får et godt inntrykk av Eidefoss gjennom aviser og andre media Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 69 poeng 9

10 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: lokalmiljøet er en godt synlig aktør r i Eidefoss oppfattes som en godt synlig aktør i lokalmiljøet Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 72 poeng 10

11 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: nyttig informasjonskanal Internettsidene er en Kundene oppfatter i mindre grad Eidefoss Internettsider som en nyttig informasjonskanal Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 69 poeng 11

12 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: Internettsidene er oversiktlige og enkle å finne frem i Kundene mener kun i middels grad at websidene er oversiktlige og enkle å finne frem i Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 71 poeng 12

13 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: til lokalsamfunnet gir noe tilbake Eidefoss oppfattes i meget stor grad som et selskap som gir noe tilbake til lokalsamfunnet Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 69 poeng 13

14 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: Utvikling Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) 14

15 Omdømmevurderinger: mmevurderinger: Samlefigur Eidefoss totalt Figur: Omdømmevurderinger (KTI-skårer, poeng) 15

16 KTI: Tiden det tar før f r du får f r svar påp en henvendelse Kundene er tilfredse m.h.t. tiden det tar før man får svar Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 78 poeng 16

17 KTI: Opplevd serviceinnstilling ved kontakt med selskapet Kundene er også fornøyde m.h.t. til den opplevde serviceinnstillingen hos Eidefoss Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 77 poeng 17

18 KTI: Kundebehandlernes evne til å svare påp mine spørsm rsmål Kundebehandlerne gjør en god jobb hos Eidefoss Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 75 poeng 18

19 KTI: De ansattes vilje til å behandle kritiske spørsm rsmål l profesjonelt De ansattes vilje til å behandle kritiske spørsmål er forholdsvis stor Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 69 poeng 19

20 KTI: Service og kundebehandling totalt sett Kundene er fortsatt fornøyde med service og kundebehandling totalt sett Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 76 poeng 20

21 KTI: Evne til å utforme lett forståelige strømregninger Kundene er kun middels fornøyde m.h.t. utformingen av fakturaen Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 74 poeng 21

22 KTI: Din tillit til at strømregningen er riktig Kundene har tillit til at strømregningen er riktig Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 82 poeng 22

23 KTI: Informasjon om nye produkter og tjenester Eidefoss kan bli flinkere til å informere om nye produkter og tjenester Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 62 poeng 23

24 KTI: Prisen selskapet tilbyr påp kraft Kundene er ikke helt fornøyde m.h.t. prisene Eidefoss tilbyr på kraft Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Et perfekt prisintervall for bransjen ligger mellom poeng. Gjennomsnitt bransje: 50 poeng 24

25 KTI: Reflektert total tilfredshet Eidefoss har totalt sett tilfredse kunder Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 73 poeng 25

26 KTI: Utvikling Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) 26

27 KTI: Samlefigur Eidefoss - totalt Figur: Kundetilfredshet (KTI-skårer, poeng) 27

28 Lojalitet: Anbefaling til andre Viljen til å anbefale Eidefoss til andre er forholdsvis stor Figur: Lojalitet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 65 poeng 28

29 Lojalitet: Fortsatt kunde i tiden fremover Sannsynligheten for å fortsette kundeforholdet hos Eidefoss er fortsatt forholdsvis stor Figur: Lojalitet (KTI-skårer, poeng) Gjennomsnitt bransje: 84 poeng 29

30 Betydning lokalt selskap 8 av 10 mener det er viktig med lokal tilhørighet Figur: Lokalt selskap (prosentandeler) 30

31 På hvilken måte m foretrekker kundene å motta informasjon? Om lag 6 av 10 ønsker informasjon tilsendt pr. post Figur: Foretrukne informasjonskanaler (prosentandeler mest nevnt) 31

32 Hvilken type av informasjon ønskes? 7 av 10 ønsker først og fremst informasjon vedrørende priser og betingelser Figur: Type informasjon (prosentandeler mest nevnt) 32

33 Kundetilfredshet - regresjonsanalyse Kundetilfredshet regresjonsanalyse Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for kundenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R 2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «priser», «service» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (tilfredshet totalt). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0,65 betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer 65% av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at omlag 35% av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0,65 viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) kundenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av kundenes totale tilfredshet med selskapet. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen - forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. 33

34 Kundetilfredshet - regresjonsanalyse I figurene / regresjonsmodellene på de følgende sidene vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: KTI Total tilfredshet = 77 poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 65% av kundenes totale tilfredshet Totalt r²=65 KTI Uavhengig variabel 1 0,22 82 Uavhengig variabel 2 0,21 77 Uavhengig variabel 3 0,19 78 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet Den uavhengige variabelens oppnådde KTI-skåre I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt - og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. 34

35 Regresjon totalt Eidefoss KTI Total tilfredshet = 75 poeng De 3 faktorene med målbar m innvirkning forklarer 47% av kundenes totale tilfredshet Totalt r²=47 KTI Service/kundebehandling 0,39 78 Prisen selskapet tilbyr på kraft 0,25 52 Er den kraftleverandøren som står meg nærmest 0,25 85 Forklaring: Klarer Eidefoss å øke tilfredsheten med for eksempel prisen selskapet tilbyr på kraft med ett poeng, så vil den totale tilfredsheten øke med 0,25 poeng (til 75,25 poeng). Dette forutsetter imidlertid at innsatsen/ resultatene på de andre områdene som er med i undersøkelsen opprettholdes. De 3 faktorene forklarer 47% av kundenes totale tilfredshet, noe som vil si at 53% forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. Forklaringskraften til modellen er å betegne som bra.

36 Resultater sammenliknet med Norsk kundebarometer 2010* Bransje Bedrift Tilfredshet Lojalitet N Strømleverandører LOS NorgesEnergi Lyse Hafslund Fjordkraft Trondheim Kraft Fortum Markets Eidsiva Energi Troms Kraft NTE Eidefoss Norsk Energibarometer Markedskraft totalt *Tallene fra Norsk Kundebarometer baserer seg på et gjennomsnitt av 4 faktorer. Erfaringsmessig vil tallene allikevel være sammenliknbare. Lojalitetsindeksen tar utgangspunkt i sannsynlighet for å være kunde også i tiden fremover

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer