Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse"

Transkript

1 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012

2 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring av undersøkelsen Befolkningens reisevaner Generelt Reisevaner - til/fra arbeid og skole Hvilke transportmidler er det mest vanlig å kombinere med sykkel Ulike trafikantgruppers bruk av Sandefjord sentrum Opplevelse av trafikkforholdene i Sandefjord sentrum Trafikkforhold generelt og for syklister Opplevelse av hvor trygt det er å sykle i Sandefjord sentrum Sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater Adferd Kjennskap til tiltaket Holdning til tiltaket generelt og blant ulike trafikantgrupper Holdning til tiltaket blant dem som sykler mot kjøreretning i enveiskjørte gater 11 5 Oppsummering og foreløpige konklusjoner Generelt Kjennskap og evaluering av tiltaket Oppfatninger vil kunne endres etter at tiltak er gjennomført Vedlegg 1: Supplerende resultater Vedlegg 2: Spørreskjema ASPLAN VIAK AS Kjørboveien 12 Postboks Sandvika Telefon: Foretaksregisteret: No Enable Consulting AS Kirkegata 1-3, 0153 Oslo Telefon: Org. nr: NO Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 3 av 12

4 Forord Sandefjord kommune vurderer å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater i Sandefjord sentrum. I den forbindelse ønsker man å få kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper oppfatter tiltaket. Asplan Viak AS og Enable Consulting AS har på oppdrag fra Sandefjord kommune gjennomført en publikumsundersøkelse for å kartlegge berørte trafikantgruppers oppfatninger. Undersøkelsen er gjennomført på telefon av Norstat. Bjørn Haakenaasen i Asplan Viak og Kjetil Vrenne i Enable Consulting AS er ansvarlig for design av analyseopplegget og dokumentasjon av resultatene. Ole Jakob Hansen har vært oppdragsgivers kontaktperson i prosjektet. Sandvika/Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 4 av 12

5 1 Gjennomføring av undersøkelsen Datainnsamling ble gjennomført av Norstat. Totalt ble 600 personer intervjuet på telefon i uke 38/2012. Målgruppen var et representativt utvalg av bosatte i Sandefjord kommune som er 15 år eller eldre. Resultatene er vektet for alder og kjønn, slik de skal speile den faktiske alders- og kjønnsfordelingen i Sandefjord kommune. Spørreskjemaet som ble benyttet følger i vedlegg 2. Tabeller som viser svarfordelingen for alle spørsmålene totalt, for menn/kvinner, aldersgrupper, og for et utvalg målgrupper, finnes i et eget vedlegg. 2 Befolkningens reisevaner 2.1 Generelt Bil er det hyppigst benyttede transportmiddelet blant bosatte i Sandefjord. Figuren under viser at 82 % av respondentene benytter bil som sjåfør minst 1 gang per uke. En stor andel av dem benytter bil daglig. Vi ser også at sykkel benyttes i større utstrekning enn kollektivtransport. Figur 1: Reisevaner generelt 2.2 Reisevaner - til/fra arbeid og skole 78 % av respondentene oppgir at de enten arbeider eller går på skole. De som er yrkesaktive benytter i gjennomsnitt 1,24 transportmidler på reiser til arbeid. Tallet fremkommer ved å summere andelen som benytter ulike transportmidler i Figur 2 (sum = 124 %). Dette kan enten bestå av en reise med to transportmidler (buss og tog, eller sykkel og tog), eller det kan være at man noen dager benytter bil, mens man andre dager sykler eller tar bussen. På skole og arbeidsreiser benyttes bil som sjåfør/passasjer av 78 % av de yrkesaktive, mens sykkel benyttes av 19 %. Tog og buss benyttes av til sammen 12 %. Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 5 av 12

6 Figur 2: Reisevaner til/fra arbeid og skole 2.3 Hvilke transportmidler er det mest vanlig å kombinere med sykkel Figuren under viser hvilke transportmidler det er mest vanlig at respondentene benytter i tillegg til, eller sammen med, sykkel på arbeidsreiser. Den mest vanlige kombinasjonen er sykkel og tog (sykle til/fra stasjon). 26 % oppgir bil som passasjer, dvs. at man noen ganger sykler mens andre ganger får skyss med bil. Figur 3: Andel som benytter transportmiddel som også har oppgitt at de benytter sykkel på reiser til arbeid/skole 2.4 Ulike trafikantgruppers bruk av Sandefjord sentrum Vi har valgt å definere ulike trafikantgrupper ut i fra hvor ofte de ferdes i Sandefjord sentrum. Man inngår i gruppen fotgjenger, syklist eller bilfører dersom man ferdes i Sandefjord sentrum minst 1 gang per uke til fots, med sykkel eller som bilist. Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 6 av 12

7 En stor andel av respondentene ferdes ofte i sentrum, spesielt som fotgjengere eller bilister. Bare ca 1 av 4 ferdes i Sandefjord sentrum med sykkel minst 1 gang i uka. Dette indikerer at bilistene i større grad bruker Sandefjord sentrum enn syklistene (83 % vs 66 %), og at det finnes et potensiale for å tilrettelegge forholdene bedre for syklister. Figur 4: Ferdsel i Sandefjord sentrum Mange av respondentene er representert i flere av trafikantgruppene. I tabellen som følger viser hvor stor andel i hver gruppe som også ferdes på annen måte i Sandefjord sentrum. Vi ser for eksempel at 24 % av bilistene også ferdes som syklist i Sandefjord sentrum 1 dag i uka eller oftere. Tilsvarende er det 62 % av syklistene også ferdes med bil i sentrum. Det er svært få som utelukkende ferdes med sykkel i sentrum, mens litt over 10 % av respondentene oppgir at de bare ferdes i sentrum som bilist. Tabell 1: Andel per trafikantgruppe som også ferdes i Sandefjord sentrum på annen måte Andel av trafikantgruppene som også er: Trafikantgruppe Bilist Syklist Fotgjenger Bilist - 24 % 78 % Syklist 62 % - 78 % Fotgjengere 73 % 28 % - 3 Opplevelse av trafikkforholdene i Sandefjord sentrum 3.1 Trafikkforhold generelt og for syklister Mellom 50 og 60 prosent svarer at de er fornøyd med trafikkforholdene i Sandefjord sentrum og trafikkforholdene for syklister i sentrum mer spesielt (den siste har imidlertid noe lavere skåre). Selv om forskjellene er små, så ser det ut til at de som ferdes med sykkel i sentrum er litt mer fornøyde med trafikkforholdene for sykkel enn andre trafikantgrupper, og befolkningen generelt. Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 7 av 12

8 Figur 5: Tilfredshet med trafikkforholdene i Sandefjord sentrum, generelt og for syklister (andel som svarer ganske eller meget fornøyd) 3.2 Opplevelse av hvor trygt det er å sykle i Sandefjord sentrum De fleste som sykler i Sandefjord sentrum føler seg trygge (ganske eller svært trygg), og andelen som føler seg ganske eller svært utrygg er relativt lav (ca. 1 av 10). En kan merke seg at andelen som opplever Sandefjord sentrum som et trygt sted å sykle øker med økende frekvens på syklingen. Dette kan være en indikasjon på at tilrettelegging for trygg sykling kan bidra til økt sykkelbruk. (Da antallet respondenter som oppgir å sykle 5 7 dager per uke er lavt, må resultatene må tolkes med varsomhet). Figur 6: Hvor trygg føler man seg som syklist i Sandefjord sentrum totalt og etter hvor ofte man vanligvis ferdes i sentrum som syklist Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 8 av 12

9 4 Sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater 4.1 Adferd Litt over halvparten av de som sykler oppgir at det hender de sykler mot kjøreretningen i enveiskjørte gater. Det ser ut til at andelen som gjør dette er økende med økt sykkelfrekvens, og at det er mest utbredt blant de som sykler ofte i sentrum. Dette kan være for å spare tid, for å unngå trafikkerte veier, eller fordi man av andre årsaker oppfatter traséen som mer attraktiv. Tallene indikerer at det å tilrettelegge for sykling mot kjøreretningen kan bidra til at dagens praksis vil skje i tryggere former. Figur 7: Andel som oppgir at det hender de sykler mot kjøreretningen i enveiskjørte gater 4.2 Kjennskap til tiltaket For å avdekke i hvilken grad bosatte i Sandefjord kjenner til at det kan bli aktuelt å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater, ble man spurt om man har hørt om tiltaket. Nesten halvparten oppgir at de har hørt om tiltaket hvilket kanskje må sies å være et forholdsvis høyt tall, med tanke på denne typen tiltak foreløpig er lite utbredt. Det er også interessant å merke seg at kjennskapen er ganske lik, uavhengig av transportmiddelbruk og kjønn, mens den er sterkt økende med alder. Dette kan igjen være et resultat av mediedekning i lokalavisen, et medium som i større grad leses av «voksne». Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 9 av 12

10 Figur 8: Kjennskap til tiltak, totalt og for ulike aldersgrupper (andel som har hørt om tiltaket) 4.3 Holdning til tiltaket generelt og blant ulike trafikantgrupper I undersøkelsen ble alle respondentene bedt å ta stilling til om å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater vil: Gi bedre framkommelighet for syklistene Gjøre det tryggere å være syklist Gjøre det tryggere å være fotgjenger Gi dårligere framkommelighet for bilistene Gjøre det mer attraktivt å sykle i sentrum Alt i alt, være et bra tiltak for alle som ferdes i sentrum Resultatene i figuren under viser andel som er enige i utsagnene (svart 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5 hvor 1 = helt uenig til 5 = helt enig). Det er interessant å merke seg at de ulike trafikantgruppene ser ut til å vurdere effektene av tiltaket omtrent på samme måte, men med et par unntak. Befolkningen som helhet er delt i synet på om tiltaket vil gi positive effekter for syklister og fotgjengere. Det er en viss tro på at tiltaket vil gi bedre fremkommelighet for syklister, mens det er ganske få som mener at det vil gjøre det tryggere for fotgjengere og syklister i sentrum. Det betyr ikke nødvendigvis at de er negative til tiltaket, men de har begrenset tro på tiltakets positive effekter. Når det gjelder effekt på fremkommelighet for bilistene, forventer et flertall at denne kan påvirkes negativt. Generelt sett ser det ut til at syklistene har en noe mer positiv oppfatning av tiltakets effekt enn andre, mens bilførere på den andre siden synes å være noe mer skeptiske til tiltakets positive effekter. Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 10 av 12

11 Figur 9: Holdning til ulike aspekter ved tiltaket, for befolkningen totalt og per trafikantgruppe (syklist er en som sykler i sentrum minst en gang i uka) I vedlegg 1 finnes en tabell som viser hele svarfordelingen for alle spørsmål som inngår i figuren over, for hver av trafikantgruppene (fotgjenger, syklist og bilfører). 4.4 Holdning til tiltaket blant dem som sykler mot kjøreretning i enveiskjørte gater Ser vi på holdningen til tiltaket blant det som oppgir at det hender de sykler mot kjøreretningen, så er bildet et annet. I denne gruppen har et klart flertall tro på tiltaket. De legger spesielt vekt på at tiltaket vil gi bedre fremkommelighet, og at blir mer attraktivt å sykle i sentrum. Nesten 6 av 10 i denne gruppen mener også at tiltaket vil være bra for alle som ferdes i sentrum. Figur 10: Holdning til ulike aspekter ved tiltaket, avhengig av om det hender at man selv sykler mot kjøreretningen Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 11 av 12

12 5 Oppsummering og foreløpige konklusjoner 5.1 Generelt Bilen er det dominerende transportmiddel i Sandefjord. Mer enn 8 av 10 benytter bil som sjåfør minst 1 dag per uke, mens det tilsvarende tallet for syklister er 4 av 10. På reiser til arbeid og skole benytter 78 % bil, 19 % sykkel, mens kollektive transportmidler benyttes av 12 %. Trafikkforholdene generelt og for syklister i Sandefjord sentrum oppleves ganske likt av både bilister, syklister og fotgjengere. Mellom 50 og 60 % er fornøyd med trafikkforholdene, men det er en liten tendens til at man opplever forholdene for syklister som litt dårligere enn trafikkforholdene mer generelt. De fleste føler at forholdene for syklister i Sandefjord sentrum er trygge, og det er en tendens til at de som sykler mest i sentrum føler seg tryggere enn andre. Over halvparten av befolkningen oppgir at det hender de sykler mot kjøreretningen i enveiskjørte gater, og jo mer man sykler, jo vanligere er dette. 5.2 Kjennskap og evaluering av tiltaket Andelen av de spurte som oppgir at de har hørt at det kan bli aktuelt å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater er ganske høy. Litt i underkant av 50 % oppgir at de har hørt om tiltaket. Kjennskapen er markant økende med alder. Blant yngre mennesker i aldersgruppen 15 til 24 år er det bare 13 % som har fått med seg at et slikt tiltak kan være aktuelt. Trafikantgruppene evaluerer ellers effektene av tiltaket overraskende likt, selv om syklister i noe større grad mener at tiltaket vil bedre fremkommelighet for syklister og være et bra tiltak totalt sett. Troen på at tiltaket vil ha en positiv effekt er likevel begrenset i alle trafikantgruppene. Det ser ut til å være en ganske utbredt oppfatning at fremkommeligheten for syklistene vil bli bedret, mens bilistenes fremkommelighet vil bli dårligere. Bare en mindre andel av de spurte tror at tiltaket vil ha en positiv effekt på trygghet og sikkerhet for fotgjengere og syklister. Blant de som oppgir at det hender de sykler mot kjøreretningen i enveiskjørte gater er støtten til tiltaket markant høyere enn blant andre. De peker på at tiltaket vil gi økt fremkommelighet for syklister, og at det vil gjøre det generelt mer attraktivt å sykle i sentrum. For denne gruppen vil tiltaket bidra til at dagens atferd i større grad vil være i tråd med skiltingen. 5.3 Oppfatninger vil kunne endres etter at tiltak er gjennomført Denne publikumsundersøkelsen kartlegger holdninger til et tiltak som ikke er gjennomført, og som for mange derfor vil framstå som lite kjent og konkret, både når det gjelder innhold, omfang og hvordan det vil fungere i praksis. Når tiltaket er gjennomført vil trafikantene gjennom egne erfaringer ha et bedre grunnlag for å mene noe om tiltaket. En må da regne med andre svarfordelinger og trolig også tydeligere forskjeller mellom trafikantgruppenes holdninger. Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 12 av 12

13 Vedlegg 1: Supplerende resultater Holdning til sykling mot enveiskjøring detaljert svarfordeling per trafikantgruppe. Tabellen viser hvordan trafikantgruppene evaluerer ulike aspekter ved tiltaket. Legg merke til at tabellen også inneholder andel som svarer «Vet ikke». Tabell 1: Evaluering av tiltaket - svarfordeling per trafikantgruppe Hvor enig er du i at tiltaket vil.. Ferdes minst 1 dag per uke i Sandefjord som.. Bilfører Syklist Fotgjenger Helt uenig 26,6% 22,0% 26,2% Ganske uenig 13,1% 15,5% 13,7% Gi bedre framkommelighet for syklistene Gjøre det tryggere å være syklist Gjøre det tryggere å være fotgjenger Gi dårligere framkommelighet for bilistene Hverken enig eller uenig 14,7% 17,3% 17,8% Ganske enig 20,2% 17,8% 19,0% Helt enig 23,4% 26,1% 20,7% IKKE LES: Vet ikke 2,1% 1,2% 2,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% Helt uenig 37,7% 27,8% 37,3% Ganske uenig 28,9% 25,1% 23,8% Hverken enig eller uenig 16,6% 21,6% 18,2% Ganske enig 8,3% 13,8% 11,5% Helt enig 5,8% 11,1% 6,7% IKKE LES: Vet ikke 2,7%,6% 2,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% Helt uenig 28,3% 20,5% 27,2% Ganske uenig 22,2% 22,9% 22,6% Hverken enig eller uenig 28,1% 30,1% 25,4% Ganske enig 12,2% 15,0% 14,6% Helt enig 6,6% 8,3% 8,0% IKKE LES: Vet ikke 2,6% 3,1% 2,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% Helt uenig 14,4% 13,5% 14,1% Ganske uenig 10,7% 11,8% 9,8% Hverken enig eller uenig 15,7% 19,0% 17,0% Ganske enig 26,4% 26,7% 25,3% Helt enig 32,1% 27,3% 32,2% IKKE LES: Vet ikke,6% 1,8% 1,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% Side 1 av 2

14 Hvor enig er du i at tiltaket vil.. Ferdes minst 1 dag per uke i Sandefjord som.. Bilfører Syklist Fotgjenger Helt uenig 21,1% 18,6% 20,2% Ganske uenig 15,3% 13,6% 13,8% Gjøre det mer attraktivt å sykle i sentrum Alt i alt, være et bra tiltak for alle som ferdes i sentrum Hverken enig eller uenig 21,5% 23,1% 23,9% Ganske enig 21,8% 20,3% 23,4% Helt enig 16,6% 23,8% 15,6% IKKE LES: Vet ikke 3,6%,6% 3,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% Helt uenig 30,6% 25,9% 29,3% Ganske uenig 19,6% 9,6% 17,3% Hverken enig eller uenig 20,9% 18,2% 18,9% Ganske enig 15,8% 20,6% 19,1% Helt enig 11,2% 24,1% 13,6% IKKE LES: Vet ikke 2,0% 1,5% 1,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% Side 2 av 2

15 Vedlegg 2: Spørreskjema Sykling mot enveiskjøring Prosjektnr: 1029 Målgruppe: Bosatte i Sandefjord over 15 år Utvalg: 600 respondenter Innledning (NORSTAT standard) God ettermiddag/kveld. Mitt navn er., og jeg ringer fra Norstat i forbindelse med en undersøkelse vi gjennomfører for Sandefjord kommune. I den forbindelse vil jeg gjerne snakke med en i husstanden som er 15 år eller eldre. HVIS FLERE Da vil jeg gjerne snakke med den som sist hadde bursdag. GJENTA INNLEDNING VED BEHOV Reisevaner (generelt) Spørsmål 1. På denne tiden av året, hvor ofte vil du si at du vanligvis...? a) Kjører bil som sjåfør b) Kjører bil som passasjer c) Benytter kollektive transportmidler (buss, tog osv) d) Sykler LES OPP VED BEHOV: 1) 5-7 dager per uke 2) 3-4 dager per uke 3) 1-2 dager per uke 4) Noen dager i måneden 5) Sjeldnere 6) Aldri 7) IKKE LES OPP Vet ikke Spørsmål 2. Hvilket eller hvilke transportmidler benytter du til og fra arbeid / utdannelsessted? LES OPP VED BEHOV FLERE SVAR MULIG (MEN IKKE I KOMBINASJON MED ALT. 1) 1) Arbeider ikke / går ikke på skole/ er ikke under utdanning 2) Går 3) Sykkel 4) Moped / motorsykkel / MC 5) Buss 6) Bil, som sjåfør 7) Bil, som passasjer 8) Taxi 9) Tog 10) IKKE LES OPP Vet ikke / ubesvart 1

16 Spørsmål 3. Hvor ofte ferdes du i Sandefjord sentrum som...? a) Bilfører b) Syklist c) Fotgjenger LES OPP VED BEHOV: 1) 5-7 dager per uke 2) 3-4 dager per uke 3) 1-2 dager per uke 4) Noen dager i måneden 5) Sjeldnere 6) Aldri 7) IKKE LES OPP Vet ikke Trafikkforholdene i Sandefjord sentrum Spørsmål 4. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med.? a) Trafikkforholdene generelt i Sandefjord sentrum b) Trafikkforholdene for syklister i Sandefjord sentrum LES OPP 1 = Meget misfornøyd 2 = Ganske misfornøyd 3 = Hverken / eller 4 = Ganske fornøyd 5 = Meget fornøyd 6 = IKKE LES Vet ikke / har ingen oppfatning Spørsmål 5. DERSOM IKKE SVART ALTERNATIV 6 ELLER 7 PÅ SPØRSMÅL 3B Hvor trygg eller utrygg føler du deg som syklist i Sandefjord sentrum? Føler du deg.? LES OPP 1) Svært utrygg 2) Ganske utrygg 3) Hverken trygg eller utrygg 4) Ganske trygg 5) Svært trygg 6) IKKE LES - Vet ikke Side 2 av 4

17 Oppfatning av sykling mot enveiskjøring Spørsmål 6. DERSOM IKKE SVART ALTERNATIV 6 ELLER 7 PÅ SPØRSMÅL 3B Hender det at du sykler mot kjøreretningen i enveiskjørte gater? LES OPP 1) Ja 2) Nei 3) IKKE LES Vet ikke / ubesvart Spørsmål 7. Det kan bli aktuelt å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater i Sandefjord sentrum. Har du hørt om dette tiltaket? LES OPP 1) Ja 2) Nei 3) IKKE LES Vet ikke Spørsmål 8. Jeg vil nå be deg angi hvor enig eller uenig du er i følgende påstander om effekten av å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater i Sandefjord sentrum. Du skal svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 = helt uenig og 5 = helt enig. Hvor enig er du i at..... å tillate sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater vil..? LES OPP a) Vil gi bedre framkommelighet for syklistene b) Vil gjøre det tryggere å være syklist c) Vil gjøre det tryggere å være fotgjenger d) Vil gi dårligere framkommelighet for bilistene e) Vil gjøre det mer attraktivt å sykle i sentrum f) Vil, alt i alt, være et bra tiltak for alle som ferdes i sentrum 1 = Helt uenig 2 = Ganske uenig 3 = Hverken enig eller uenig 4 = Ganske enig 5 = Helt enig 6 = IKKE LES Vet ikke Side 3 av 4

18 Bakgrunnsvariabler Spørsmål 9. Hvor gammel er du (skriv inn alder): Spørsmål 10. Registrer kjønn: 1) Mann 2) Kvinne Side 4 av 4

19

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

1. Hvilken by bor du i?

1. Hvilken by bor du i? 1. Hvilken by bor du i? 10 100, 9 8 7 6 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 2. Alder 10 9 8 7 6 33,3% 26,7% 20, 20, 0, Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Over 70 år

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Evaluering av el-sykkel i Alta

Evaluering av el-sykkel i Alta Arbeidsdokument 50529 Oslo 07.02.2014 3961 Alta Elsykkel Susanne Nordbakke Aslak Fyhri Evaluering av el-sykkel i Alta Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Problemstillinger... 2 2 Data... 3 3 Resultater... 4 3.1.1

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner?

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Tom Erik Julsrud tej@toi.no Arbeidsreiser en voksende transportutfordring

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid

Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid Sykling og betydningen av arealbruk, topografi, avstand og reisetid Frokostmøte Dokkhuset 29. september 2009 Terje Tretvik SINTEF Transportforskning Teknologi og samfunn 1 Sykling i Norge et internasjonalt

Detaljer

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne Sammendrag: Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne TØI rapport 1465/2016 Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud Oslo 2016 75 sider Basert på data

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Førevaluering av sykkelkampanjen

Førevaluering av sykkelkampanjen Førevaluering av sykkelkampanjen 23.01.06 Førundersøkelse Gjennomført av Norsk Respons i 2005 1024 respondenter, hvorav 606 er syklister og 602 er bilister. Utvalget er over 18 år Vi har kartlagt bruk

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. RVU2009 dybdeanalyser Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon RVU2009 dybdeanalyser Dokumentets dato: 13.04.11 Saksnummer: 2011058750 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 B.1. Kravspesifikasjon... 2 B.1. 1. Beskrivelse

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 30. november 2009 Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 Program 10.00 10.15 Velkommen v/ Jan Martinsen SVV 10.15 11.00 Om ATP-modellen v/ Kari Skogstad Norddal 11.00 11.30 Klimanøytral bydel Brøset v/

Detaljer

Sykling mot rødt omfang og årsaker

Sykling mot rødt omfang og årsaker Sykling mot rødt omfang og årsaker Torkel Bjørnskau TØI rapport 821/2006 TØI rapport 821/2006 Sykling mot rødt omfang og årsaker Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer