Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme og Kundetilfredshet 2012"

Transkript

1 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold

2 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse utført for Envina i 12. Undersøkelsen bygger på en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 9. Det har blitt lagt vekt på å sammenligne over tid i tillegg til Sentios nasjonale benchmark i denne rapporten. Hovedinntrykket er at Envina har gjort en meget god jobb siden forrige måling. Selskapet har oppnådd en framgang på 17 av de 18 indikatorene vi måler etter i forhold til 9-målingen. I forhold til Sentios nasjonale indikator; Benchmark Norge, ligger Envina over eller på gjennomsnittet på 15 av 17 områder. Totalt sett er brukerne av Envina godt fornøyd med tjenestetilbudet. Totalskårene for omdømme og tilfredshet ligger på et høyt nivå, godt over gjennomsnittet for Benchmark Norge. I forrige undersøkelse ble det pekt på en del utfordringer selskapet hadde innenfor spesifikke områder. Kjennskap til selskapet, var blant områdene Envina kom dårlig ut i, sammenliknet med andre selskaper. Resultatene i årets undersøkelse viser en klar forbedring i skåren fra 45 til 49, som er på nivå ned vår Benchmark for Norge. Videre mente vi at Envinas har en vei å gå for å framstå bedre på viktige områder som miljøbevissthet og innovasjon og nyskaping. Også på disse områdene ser vi en forbedring, men her når imidlertid ikke selskapet opp til det nasjonale snittet i Benchmark for Norge ennå. Renovatørene og sjåførene derimot, får et godt skussmål av kundene. Dette gjelder også oppsamlingssystemet, henting og sluttbehandling av avfallet. Her når selskapet et høyere nivå enn i 9. Gjenvinningsstasjonen er blant de enkeltindikatorene med størst framgang i denne undersøkelsen. Her gikk selskapet fra en skåre på 68 i 9, til en skåre på 71 i årets måling, noe som er meget bra. Også på områdene informasjon og tilfredshet med pris opplever selskapet en markant framgang siden 9. Som sist skårer selskapet brukbart på alle parametere som måles. I en helhetsvurdering vil tiltak som bør prioriteres i følge denne undersøkelsen være: - Fokus på henting av avfallet, fordi effektanalysen viser at dette er den enkeltfaktor som har størst effekt på totalvurderingen av selskapet. - Fokus på bedring av frontlinjepersonalet; renovatører og sjåfører og personlig behandling ved henvendelse samt selskapets samfunnsansvar og moral, fordi dette er spesielt omdømmesensitive faktorer. - En opprustning av selskapets miljøprofil og satsing på innovasjon og nyskaping, fordi selskapet ligger under det nasjonale snittet på disse områdene. - Satsing på tilbudet til innbyggerne i Klæbu, fordi selskapet har klart dårligere omdømme og tilfredshet blant innbyggerne i Klæbu kommune.

3 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsens formål er å kartlegge tilfredshet blant kunder, samt hvilket inntrykk kundene har av renovasjonsselskapet de bruker. Denne rapporten er en presentasjon av resultatene for Envina 12. For sammenligning er det laget en benchmarkundersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg på 1 nordmenn der de på generelt grunnlag er spurt om sitt syn på utførelsen av renovasjonstjenestene der de bor. Rapporten er lagt opp til at Envina sammenlignes med tilsvarende undersøkelse i 9 og benchmark for Norge (den landsrepresentative undersøkelsen), og de selskapene/renovasjonssavdelingene som har høyest og lavest poengskåre fra tidligere undersøkelser. Tilfredsheten blir kartlagt i forhold til mange forskjellige aspekter: Oppsamlingssystem, henting, bringeordning, gjenvinning/miljøstasjon, sluttbehandling, service og pris. Den overordnede målingen av tilfredshet baserer seg både på en ureflektert og reflektert vurdering hos kundene. Målingen av omdømme viser kundenes inntrykk av sitt renovasjonsselskap på ulike områder: Hvorvidt selskapet er innovativt og nyskapende, miljøbevisst og fremstår som samfunnsansvarlig: Videre vurderes selskapets styring og ledelse. I tillegg til overnevne tema har hvert renovasjonsselskap hatt muligheten til å legge til egne lokaltilpassede spørsmål i undersøkelsen. Ved å kartlegge både tilfredshet og omdømme oppnår renovasjonsselskapene en grundig og omfattende vurdering både av hvordan de fremstår utad for kundene sine, samt hvor fornøyd kundene er med dem. På denne måten er det mulig å avdekke sentrale forbedringsområder som samlet sett kan bidra til større tilfredshet og bedre omdømme for selskapet. Sammenligningen med benchmarken for Norge er verdifull for å kartlegge hvordan en selv plasserer seg i forhold til det som er vanlig i bransjen. Resultatene viser på hvilke områder man gjør det bedre enn snittet, samt områder der man har potensial for å oppnå mer positive resultater. METODE OG FIGURER FEILMARGINER I alle utvalgsundersøkelser vil vi måtte kontrollere for usikkerheter i tallmaterialet, først og fremst fordelinger, hvis vi vil generalisere resultatene til populasjonen. Disse usikkerhetene kalles feilmarginer. Størrelsen på feilmarginen for en fordeling avhenger av utvalgets størrelse, resultatet i utvalget og signifikansnivået. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. Feilmargin (± %) 1 8 % /9-fordeling /-fordeling Envina 12 (N=) Benchmark Norge (N=) Feilmargin (± %) % 8% Figuren til venstre viser hvordan feilmarginene blir ved de forskjellige undersøkelsenes forskjellige utvalgsstørrelser og fordelinger ved en estimering til befolkning en med 95 prosents sikkerhet. 4 % 2 % 4,4 % 2, 3,1 % 1,9 % 6% 4% 2% Figuren viser at for Envina 12 er feilmarginer på +/- 4,4% ved en /- fordeling, og +/-2,6% ved en /9-fordeling. For Benchmark Norge er tallene hhv +/- 3,1% og +/- 1,9%. Når vi ser på hele Envina 9 er det kun små feilmarginer. (1,% og,6%). % Antall respondenter 2

4 SKALABRUK OG STANDARDISERTE GJENNOMSNITT De fleste av spørsmålene i denne undersøkelsen undersøker graden av noe på en skala fra 1 til. Disse er standardisert til gjennomsnitt på en til -skala. Vet ikke -kategorien blir kodet vekk. Denne standardiseringen blir gjort fordi fordelinger ville ha blitt for uoversiktige i sammenligninger mellom undergrupper og mellom forskjellige spørsmål. For å si noe om forskjeller mellom grupper sammenligninges gjennomsnittene deres. Testen for å si noe om forskjeller er reelle (i befolkningen) er en Student t-test. Denne testen er avhengig av størrelsen på utvalgene, gjennomsnittet og spredningen på svarene. Vi bruker det vanlige konfidensnivå på 95 prosent når vi signifikanstester forskjeller. Når en forskjell er signifikant kan vi med 95 prosent sikkerhet hevde at den er reell i populasjonen og ikke skyldes tilfeldighet. PRESENTASJON AV RESULTATER Resultatene på hvert spørsmål blir presentert som standardisert gjennomsnitt på en skala fra til. Tolkningen av skalaen er slik at alltid er svært misfornøyd/svært dårlig inntrykk, mens er svært fornøyd/svært godt inntrykk. Det vil derfor være etterstrebelsesverdig å skåre høyt opp på skalaen for selskapet. I figurene vil resultatene for hvert selskap bli sammenlignet med resultatene for Envina 9, Benchmark Norge, samt det selskapet som skårer dårligst og best (rød og blå strek på eksempelfiguren under). Eksempelfigur sammenligning standardiserte gjennomsnitt. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimums-Selskap Maksimum-Selskap NAVN PÅ SPM/INDEKS I tillegg er det for en del spørsmål spurt om en spesifisering av erklært dårlig tilfredshet (verdi 1, 2 eller 3 på skalaen fra 1 til ). Denne spesifiseringen blir vist som en standard prosentuert fordeling. De standardiserte gjennomsnittene vil bli oppsummert i et radardiagram. Denne figuren viser alle de viktigste standardisert gjennomsnittene for Envina 12 sammenlignet med Envina 9 og Benchmark Norge i en samlende figur. Tilfredshet (reflektert og ureflektert) og omdømme er de to hovedmålene i hele analysen. De vil analyseres hver for seg, i tillegg til at de blir slått sammen i en Totalindikator som overordnet viser hvordan renovasjonsselskapet blir vurdert. Først brukes de to for å se på forskjeller mellom undergruppene. Til slutt vil de sammen utgjøre hovedmålet i Envina 12 sin prioriteringsmatrise. En utfyllende forklaring på disse figurene kommer på de respektive sidene. Kjønn Alder Kommune Totalt (N=) Fordeling i prosent % % % % Mann 52 % 1 Kvinne 48 % år eller yngre år 1-49 år 19 % -59 år 25 % år eller eldre 39 % Klæbu 2 Melhus 55 % 1 Midtre Gauldal 25 % Totalt OM UTVALGET Undersøkelsen er rettet mot tilfeldige respondenter i nedslagsfeltet for Envina 12. Til venstre er fordelingene for dette utvalget vist. 3

5 Spørsmål 1: 'Ureflektert tilfredshet' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den jobben som Envina gjør - totalt sett?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=498. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Ureflektert tilfredshet Det er svært høy ureflektert tilfredshet med Envina. Tilfredsheten er signifikant høyere enn resultatet i Benchmarken, og forbedring i forhold til snittet fra 9. Spørsmål 2: 'Kjennskap' (Hvor godt kjenner du renovasjonsselskapet der du bor?). =Kjenner svært lite til selskapet og =Kjenner svært godt til selskapet. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=496. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Kjennskap Envina skårer som gjennomsnittet i Benchmark Norge når det gjelder kjennskap til selskapet. Selskapet har hatt en forbedring i forhold til tilsvarende resultat i 9. 4

6 Spørsmål 3: 'Omdømme' (Hvilket totalinntrykk har du av renovasjonsselskapet der du bor?). =Svært dårlig inntrykk og =Svært godt inntrykk. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=49. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Omdømme Gjennomgående er inntrykket av Envina meget godt. Resultatet er en klar forbedring siden 9, og signifikant bedre enn snittet i Benchmark Norge. Underspørsmål 3_1: 'Miljøbevissthet' (Miljøbevissthet). =Svært dårlig inntrykk og =Svært godt inntrykk. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=395. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Miljøbevissthet Envinas kunder mener selskapets miljøbevissthet som bedre enn for to år siden. Resultatet er nå på nivå med snittet i Benchmark Norge. 5

7 Underspørsmål 3_2: 'Samfunnsansvar/ moral' (Samfunnsansvar/ moral, dvs bedriftens vilje til å følge lover og regler). =Svært dårlig inntrykk og =Svært godt inntrykk. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=357. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Samfunnsansvar/ moral Envinas kunder har et ganske godt inntrykk av selskapet i forhold til samfunnsansvar og moral. Resultatet er skiller seg kun marginalt fra det som er snittet i 9 og Benchmark Norge. Underspørsmål 3_3: 'Innovasjon og evne til å være nyskapende' (Innovasjon og evne til å være nyskapende). =Svært dårlig inntrykk og =Svært godt inntrykk. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=352. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Innovasjon og evne til å være nyskapende Envina oppfattes som mindre innovativt og nyskapende sammenlignet med det som er snittet i Benchmark Norge. Skåren er imidlertid bedret siden 9. 6

8 Underspørsmål 3_4: 'Renovatør/sjåfør'. =Svært dårlig inntrykk og =Svært godt inntrykk. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina=374. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge (Ikke målt) 73 Renovatør/ sjåfør Dette parameteret er ikke målt i våre benchmarker, men sammenlignet med skåren denne gruppen oppnådde i 9, kan vi si at inntrykket av Envinas renovatører og sjåfører er svært godt. 7

9 Spørsmål 4: 'Oppsamlingssystemet' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med oppsamlingssystemet for daglig avfall for din bolig?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=498. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Oppsamlingssystemet Det er stor tilfredshet med oppsamlingssystemet blant Envinas kunder. Skåren er på nivå med snittet i 9 og signifikant høyere enn snittet i Benchmark Norge Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med oppsamlingssystemet for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=28 Valid antall for Envina 9=35. Envina Envina (N=28) (N=28) Envina Envina 9 (N=35) 9 (N=35) Årsaker Tar for mye 4 plass % 4 % 4 % Tar for mye plass Det er for liten 11 % plass 11 i dunkene/sekkene % 11 % 14 % Det er for liten plass i dunkene/sekkene Har for høye innkaståpninger, % når % ikke opp % Har ikke egen dunk/sekk Har for høye innkaståpninger, når ikke opp For langt å 11 gå % til beholder/ 11 % returpunkt 11 % 17 % Har ikke egen dunk/sekk Kildesorteringen 7 % er for 7 % komplisert For 7 % langt og tidkrevende å % gå til beholder/ returpunkt Stygge skjemmende 4 % Kildesorteringen 4 dunker/sekker % 4 % er for komplisert og tidkrevende Lukter vondt Stygge skjemmende dunker/sekker For lite kildesortering 18 % 18 % 18 % 2 Lukter vondt Vanskelig å få 4 % kontaktansvarlig 4 % 4 % person i % kommunen/avfal Annet 39 % 39 % 39 % 37 % For lite kildesortering Ingen spesielle Vanskelig årsaker å få % kontaktansvarlig person i kommunen/avfal Årsaker Vet ikke 4 % 4 % 4 % Andel av totalt 7 % Annet Ingen spesielle årsaker Vet ikke 4 % 4 % 4 % 4 % 7 % 11 % 14 % 11 % 17 % 18 % 2 39 % 37 % Andel av totalt 7 % 25 % 5 8

10 Spørsmål 5: 'Hentingen av avfallet' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hentingen av det daglige avfallet?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=499. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Hentingen av avfallet Det er også stor tilfredshet med Envina når det gjelder henting av avfallet. Resultatet er forbedret i forhold til snittet i 9 og signifikant bedre enn snittet i Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med hentingen av avfallet for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=28 Valid antall for Envina 9=31. Envina 12 (N=28) Envina 9 (N=31) Avfallet hentes for sjelden 32 % 55 % Det er brysomt å frakte avfallet til det stedet der det hent 4 % Avfallet hentes ikke når det skal 7 % Envina Avfallet 12 hentes (N=28) på ubeleilige Envina 9 tidspunkter (N=31) - for tidlig eller Årsaker Avfallet hentes 32 % for sjelden 32 % 32 % Jeg 55 vet % ikke når det skal tømmes Det er brysomt 4 % å frakte 4 % avfallet 4 % til det 6 stedet % der det hent Søppelbilen kjører ned gjerder og blomsterbed Avfallet hentes 7 % ikke når 7 % det skal 7 % De glemmer å tømme mitt søppel Avfallet hentes 7 % på ubeleilige 7 % tidspunkter 7 % - for tidlig eller Jeg vet ikke når det Mye skal tømmes søl og rot etter at søppelbilen har vært der Årsaker Søppelbilen kjører % ned Dunkene/sekkestativene % gjerder og blomsterbed blir ikke satt på plass De glemmer å % tømme mitt søppel Avfall som ikke får plass i dunkene/sekkene blir ikke tatt m Mye søl og rot etter at søppelbilen har vært der Dunkene/sekkestativene Får ikke 4 respons % 4 på % henvendelser blir 4 ikke % satt 3 på % og plass klager vedrørende hentin Avfall som Renovatørens ikke får plass i dunkene/sekkene dårlige opptreden blir og ikke vilje tatt til å myte service Får ikke respons på henvendelser og klager vedrørende hentin Skader på dunkene/sekkeholdere Renovatørens dårlige opptreden % og vilje til å yte service Annet noter Skader på dunkene/sekkeholdere Annet noter Vet ikke Vet ikke 4 % 4 % 4 % 7 % 4 % 4 % 1 4 Andel av totalt Andel av totalt 25 % 5 75 % 9

11 Spørsmål 6: 'Gjenbrukstorget' (Dersom du har benyttet en Gjenvinningsstasjon i løpet av det siste året, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Gjenvinningsstasjon på samme skala fra 1 til?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=9. Envina 12 har signifikant høyere skåre enn Envina 9 og signifikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Gjenbrukstorget Envinas kunder er svært tilfreds med Gjenbrukstorget. På dette området er resultatet solid forbedret og er signifikant bedre enn i 9 og snittet for Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med gjenbrukstorget for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=16 Valid antall for Envina 9=. Envina Envina (N=16) (N=16) Envina Envina 9 (N=) 9 (N=) Årsaker Langt å kjøre Vanskelig å finne frem til stasjonen Langt å kjøre Støy og luktplager Vanskelig å finne frem til stasjonen Komplisert og lite brukervennlig sorteringsopplegg Korte åpningstider/ 19 % 19 åpningstidene % 19 % passer 1 ikke mitt Støy behov og luktplager Dårlig service, lite imøtekommende betjening Ingen betjening Komplisert og lite % brukervennlig sorteringsopplegg Dyrt å levere 4 Korte åpningstider/ åpningstidene passer ikke mitt behov Må stå i kø for å bli kvitt avfallet Dårlig informasjon om Dårlig åpningstidene service, lite på % imøtekommende miljøsentralen betjening Dårlig informasjon om hvilke fraksjoner % det blir sortert i p Årsaker Annet 38 % 38 % 38 % 37 % Ingen betjening % Dyrt å levere Må stå i kø for å bli kvitt avfallet 4 Dårlig informasjon om åpningstidene på miljøsentralen Dårlig informasjon om hvilke fraksjoner det blir sortert i p Annet 38 % 37 % 25 % 5

12 Spørsmål 7b: 'Sluttbehandling av avfallet' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med sluttbehandlingen av avfallet?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=166. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Sluttbehandling av avfallet Envinas kunder er svært tilfreds med sluttbehandlingen av avfallet. Resultatet på dette området er også forbedret siden 9 og er signifikant høyere enn snittet for Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med sluttbehandling av avfallet for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=2 Valid antall for Envina 9=7. Envina Envina (N=2) (N=2) Envina Envina 9 (N=7) 9 (N=7) Årsaker For lite gjenvinning 5 For og lite % gjenbruk, gjenvinning 5 papir 71 brennes og % gjenbruk, papir brennes Stygge behandlingsanlegg Stygge behandlingsanlegg Røykplager fra forbrenningsanlegg Luktplager fra deponi, kompostering Røykplager fra forbrenningsanlegg Støyplager fra deponi Luktplager fra deponi, kompostering Støyplager fra transport Støyplager fra deponi Flygeavfall fra deponi eller % transport Annen forurensning, lite % miljøvennlig opplegg % Støyplager fra transport Årsaker Annet 5 5 Flygeavfall % 29 % fra deponi eller transport Ingen spesielle årsaker Annen forurensning, lite miljøvennlig opplegg Vet ikke Annet 29 % % Andel av totalt 1 % Ingen spesielle årsaker Vet ikke Andel av totalt 1 % 25 % 5 75 % 11

13 Spørsmål 8b: 'Personlig behandling ved henvendelse' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med måten du blir mottatt på når du henvender deg til selskapet?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=84. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Personlig behandling ved henvendelse Envina oppnår et godt resultat når det gjelder tilfredshet med personlig behandling ved henvendelse. Skåren er den samme som i 9 og bedre enn Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med personlig behandling ved henvendelse for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=7 Valid antall for Envina 9=7. Envina Envina (N=7) (N=7) Envina Envina 9 (N=7) 9 (N=7) Årsaker Vanskelig å 14 komme % 14 i kontaktselskapet % 14 % 14 % Vanskelig å komme i kontaktselskapet Vanskelig å komme i kontaktrette % vedkommende Lang venting på % svar Vanskelig å komme % i kontaktrette % vedkommende Uhøflige, lite 14 imøtekommende % 14 % 14 % 14 % Lang venting på svar Det skjedde 14 ikke % noe 14 -% min henvendelse 14 % 14 % ble ikke fulgt opp Dårlig service 14 % 14 % 14 % 29 Uhøflige, % lite imøtekommende Annet 29 % 29 % 29 % 29 % Ingen spesielle Det skjedde % årsaker ikke % noe -% min henvendelse ble ikke fulgt opp Årsaker Vet ikke 14 % 14 % 14 % Dårlig service 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 29 % Andel av totalt 1 % 1 % 1 % 1 % Annet 29 % 29 % Ingen spesielle årsaker Vet ikke 14 % Andel av totalt 1 % 1 % 25 % 5 12

14 Spørsmål 8d: 'Informasjon vedrørende avfallsordningen' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med informasjonen vedrørende avfallsordningen?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=491. Envina 12 har signifikant høyere skåre enn Envina 9 og signifikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Informasjon vedrørende avfallsordningen Envinas kunder er tilfreds med informasjon om avfallsordningen. Resultatet er signifikant bedre enn i 9 og Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med informasjon vedrørende avfallsordningen for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=17 Valid antall for Envina 9=36. Envina Envina 12 (N=17) 12 (N=17) Envina Envina 9 9 (N=36) (N=36) Årsaker Får ikke informasjonen 41 % 41 % 41 % 3 Får ikke informasjonen Savner informasjon om når avfallet blir hentet Savner informasjon om når avfallet blir hentet Savner informasjon om kildesortering Savner informasjon om kildesortering Savner informasjon om spesialavfall/farlig avfall Savner informasjon om spesialavfall/farlig avfall Savner informasjon om matsortering og % kompostering Savner informasjon om matsortering og kompostering Savner informasjon om hvor grovavfall % kan leveres Savner informasjon om hvor grovavfall kan leveres Savner informasjon om hvor det % blir av avfallet/etterbehandl Savner informasjon om hvor det blir av avfallet/etterbehandl Mangelfull 14 % Mangelfull For mye unødvendig, irrelevant % stoff For mye unødvendig, irrelevant stoff Uforståelig Uforståelig Dårlig timet 6 - informasjonen % er ikke tilpasset mine behov Dårlig timet - informasjonen er ikke tilpasset mine behov For dårlig - generelt sett 11 % For dårlig - generelt sett Annet 18 % 18 % 18 % 22 % Annet Ingen spesielle 12 % årsaker 12 % 12 % Ingen spesielle årsaker Vet ikke Vet ikke Årsaker 14 % 11 % 18 % 12 % 22 % 3 41 % Andel av totalt 7 % Andel av totalt 7 % 25 % 5 13

15 Spørsmål 9b: 'Pris på renovasjonstjenester' (Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med prisen på renovasjonstjenestene?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=411. Envina 12 har signifikant høyere skåre enn Envina 9 og signifikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Pris på renovasjonstjenester Når det gjelder pris er tilfredsheten generelt noe lav i alle undersøkelser. Envinas kunder vurderer imidlertid prisene signifikant bedre enn for 2 år siden og klart bedre enn Benchmark Norge. Fordeling for hvorfor folk er misfornøyd med pris på renovasjonstjenester for Envina 12. Sammenlignet med Envina 9. Valid antall for Envina 12=44 Valid antall for Envina 9=62. Envina 12 (N=44) Envina 9 (N=62) Envina 12 (N=44) Envina 9 (N=62) Årsaker For høy i forhold 1 til 16 kvalitet % 1 8 % For høy i forhold til kvalitet For høy i forhold 7 % til andre 7 % steder 7 % 5 % For høy i forhold til andre steder Burde betalt mer % og fått % en bedre kvalitet 2 % Burde betalt mer % og fått % Burde et bedre betalt miljø mer % og fått en bedre kvalitet For dyrt å levere inn grovavfall % 2 % Betaler for ting 7 % jeg ikke 7 % bruker Burde 7 % betalt mer og fått et bedre miljø For dyrt 39 % 39 % 39 % 61 For % dyrt å levere inn grovavfall Annet 32 % 32 % 32 % 18 % Ingen spesielle årsaker Betaler for ting jeg ikke bruker Årsaker Vet ikke 2 % For dyrt 8 % 7 % 5 % 2 % 2 % 7 % 1 39 % 61 % Andel av totalt 9 % 9 % 9 % 12 % Annet 18 % 32 % Ingen spesielle årsaker Vet ikke 2 % Andel av totalt 9 % 12 % 25 % 5 75 % 14

16 Spørsmål : 'Reflektert tilfredshet' (Etter å nå ha vurdert en del faktorer i forhold til ditt kundeforhold, hvor fornøyd eller misfornøyd vil du si at du er med Envina totalt sett? Svar på en skala fra 1 til hvor 1 er Svært misfornøyd og er Svært fornøy?). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=494. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Reflektert tilfredshet Envina oppnår også et godt resultat når det gjelder reflektert tilfredshet. Resultatet er en bedre enn i 9 og signifikant bedre enn for Benchmark Norge. Indeks: 'Total tilfredshet' (Konstruert av ureflektert og reflektert tilfredshet). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikkekategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Total tilfredshet Det er stor tilfredshet totalt sett med Envina. Resultatet er signifikant bedre sammenlignet med Benchmark Norge og en klar forbedring fra 9. 15

17 Indeks: 'Tilfredshet tjenester'(konstruert av alle spørsmålene som går på tilfredshet med tjenester). =Svært misfornøyd og =Svært fornøyd. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Tilfredshet tjenester Tilfredsheten med tjenestene er stor blant Envinas kunder. Resultatet er signifikant bedre sammenlignet med Benchmark Norge og igjen en forbedring fra resultatet i 9. Indeks: 'Totalindikator (Omdømme og Tilfredshet)'. =Helt negativt og =Helt positivt. Vet ikke-kategorien er fjernet. Valid antall for Envina 12=. Envina 12 har kun signikant høyere skåre enn Benchmark Norge. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Minimum Maksimum Totalindikator (Omdømme og Tilfredshet) Når vi ser på totalindikatoren, som er det samlede målet på omdømme og tilfredshet, finner vi at Envina forbedrer resultatet fra 9 og oppnår en meget god skåre. Resultatet er signifikant bedre enn snittet i Benchmark Norge. 16

18 OMDØMMESPINDELEN Samlefigur som viser hovedresultatene for alle de viktigste faktorene som undersøkes for Envina 12 sammenlignet med Envina 9 og Benchmark Norge. Skalaen er lik delfigurene over. En spesifisert figur som ser nærmere på tjenestene kommer på neste side. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Tilfredshet tjenester Total tilfredshet Total-indikator (Omdømme+Tilfredshet) Omdømme Kjennskap Pris på renovasjonstjenester Miljø-bevissthet Innovasjon og evne til å være nyskapende Samfunns-ansvar/ -moral Envina oppnår bedre skårer enn Benchmark Norge med unntak av områdene Miljøbevissthet og Innnovasjon. Selskapet har vist forbedring siden 9 på samtlige områder figuren viser. 17

19 TILFREDSHETSSPINDELEN Envina 12 sammenlignet med Envina 9 og Benchmark Norge. Tilfredshet tjenester er konstruert av de øvrige enkeltspørsmålene i figuren unntatt pris. Envina 12 Envina 9 Benchmark Norge Tilfredshet tjenester Pris på renovasjonstjenester Informasjon vedrørende avfallsordningen Hentingen av avfallet Personlig behandling ved henvendelse Oppsamlingssystemet Gjenbrukstorget Sluttbehandling av avfallet KOMMENTAR Envina gjør det bedre enn Benchmark Norge på samtlige tilfredshets-områder. Vi ser også en gjennomgående styrking eller tangering av resultatene fra 9. 18

20 TILSTANDSKRYSS GRUPPER Figuren under er et punktplott som viser hvordan ulike grupper plasser seg i forhold til de to hovedmålene Tilfredshet og Omdømme. Tilfredshet måles på x-aksen (den liggende) og Omdømme på y-aksen (den stående). I tillegg til punktene er det tre kryss i figuren. Disse representerer snittverdiene for Envina 12 (det blå krysset), Envina 9 (det røde krysset) og Benchmark Norge (det grønne krysset). Aksene viser kun til utsnitt av - skalaen brukt på øvrige figurer. Denne er tilpasset spredningen i resultatene. 83 år eller eldre Kvinne OMDØMME år -59 år -49 år Mann år eller yngre TILFREDSHET 84 Mann Kvinne år eller yngre år -49 år -59 år år eller eldre Envina 12 Envina 9 Norge KOMMENTAR Figuren viser at de som har best inntrykk av Envina, og samtidig er mest tilfreds med selskapet, er de som er Kvinner og de som er år eller eldre. De som har dårligst inntrykk av selskapet er de som er år eller yngre. Det er et mål å få flest mulig til å skåre langt til høyre (stor tilfredshet) og høyt opp (godt inntrykk) i figuren. 19

21 TILSTANDSKRYSS KOMMUNER Lik figuren på foregående side. Tilfredshet måles på x-aksen (den liggende) og Omdømme på y-aksen (den stående). Aksene viser kun til utsnitt av - skalaen brukt på øvrige figurer. Denne er tilpasset spredningen i resultatene. 83 Melhus OMDØMME 73 Midtre Gauldal Klæbu TILFREDSHET 84 Klæbu Melhus Midtre Gauldal Envina 12 Envina 9 Norge Envina har et bedre omdømme blant innbyggerne i Midtre Gauldal og Melhus enn i Klæbu. Disse har også et nokså likt syn på tjenestetilfredshet, mens Klæbyggen drar Ennvinas snitt ned også på denne dimensjonen.

22 PRIORITERINGSMATRISEN Gjennom en multivariat regresjon viser vi hvilke faktorer som signifikant påvirker totalindikatoren (Tilfredshet og Omdømme). Denne påvirkningen setter vi sammen med hvilken tilstand (skåre) de ulike faktorene har i dag. Dermed kan en identifisere de mest sentrale forbedringsområdene. Det er viktig å arbeide for høye skårer (langt til høyre) på tilstandsaksen for alle faktorer som vises i figuren.,5 Henting av avfallet,3 Renovatøren /Sjåføren PÅVIRKNING,2, TILSTAND Kundenes intrykk av Henting av avfallet og Renovatør/sjåfør er de enkeltfaktorene som har størst effekt på totalskåren for Envina. Det er forbedringer av kundenes vurderinger på disse områdene som i størst grad vil gi uttelling på totalindeksen som består av både omdømme og tilfredshet. 21

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Offentlige tjenester 2015

Offentlige tjenester 2015 EPSI ating Norge om kundetilfredsheten med Offentlige tjenester 2015 Et studiesammendrag EPSI ating www.epsi-rating.com UTDANNINGSLØPET SAMLET SETT Store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå

Brukerundersøkelsen 2004 - rapport etatsnivå Oslo Kommune Utdanningsetaten Brukerundersøkelsen - rapport etatsnivå IKT Totalresultat Tilpasset opplæring Oppsummering Mobbing, vold, rasisme Skolebyggenes kvalitet Skolevalg og yrkesveiledning Arbeidsmiljø

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye Oslo Havn KF Kundeundersøkelse 2011 Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye 1. INNLEDNING 3 1.1 Formål... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Målgruppen... 3 1. Presentasjon av undersøkelsen...

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer