Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS"

Transkript

1 Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013

2 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDENTTILFREDSHET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER TIDSBRUK PR. UKE ANTALL TIMER PR. UKE ARBEIDSMENGDE OG ARBEIDSVANER VURDERING AV ARBEIDSMENGDE HISTORISK VURDERING AV ARBEIDSMENGDE PR. AVDELING DELTAGELSE PÅ FORELESNING, SEMINAR OG LIGNENDE UNDERVISNINGSKVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE TILFREDSHET UNDERVISNINGSKVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE HISTORISK TILFREDSHET UNDERVISNINGSKVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE PR. AVDELING INDEKS UNDERVISNINGSKVALITET INDEKS LÆRINGSUTBYTTE PRAKSIS TILFREDSHET PRAKSIS HISTORISK TILFREDSHET PRAKSIS PR. AVDELING INDEKS PRAKSIS FORSKNINGSBASERT UTDANNING FORSKNINGSBASERT UTDANNING HISTORISK FORSKNINGSBASERT UTDANNING PR. AVDELING INDEKS FORSKNINGSBASERT UTDANNING ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON HISTORISK ADMINISTRASJON PR. AVDELING VURDERING AV INFORMASJONEN OM ADMINISTRATIVE TJENESTER INDEKS ADMINISTRASJON FYSISK LÆRINGSMILJØ VURDERING AV FYSISK LÆRINGSMILJØ HISTORISK VURDERING AV FYSISK LÆRINGSMILJØ PR. AVDELING INDEKS FYSISK LÆRINGSMILJØ INTERNETT OG DATATJENESTER VURDERING AV INTERNETT OG DATATJENESTER HISTORISK VURDERING AV INTERNETT OG DATATJENESTER PR. AVDELING INDEKS DATATJENESTER BIBLIOTEK VURDERING AV BIBLIOTEK HISTORISK VURDERING AV BIBLIOTEK PR. AVDELING INDEKS BIBLIOTEK STUDENTDEMOKRATIET VURDERING AV STUDENTDEMOKRATIET HISTORISK

3 10.2 VURDERING AV STUDENTDEMOKRATIET PR. AVDELING INDEKS STUDENTDEMOKRATIET INTERNASJONALISERING STUDIEOPPHOLD I UTLANDET VURDERING AV INTERNASJONALISERING HISTORISK VURDERING AV INTERNASJONALISERING PR. AVDELING INDEKS INTERNASJONALISERING TOTAL TILFREDSHET TOTAL TILFREDSHET REGRESJON REGRESJONSMODELL STUDIEKVALITET Vedlegg Vedlegg 1: Bakgrunnsvariabler Vedlegg 2: Avdelingsresultat for AFT Vedlegg 3: Avdelingsresultat for AHS Vedlegg 4: Avdelingsresultat for AITeL Vedlegg 5: Avdelingsresultat for ALT Vedlegg 6: Avdelingsresultat for ASP Vedlegg 7: Avdelingsresultat for Handelshøyskolen Vedlegg 8: Nedbrytninger program og årstrinn AFT (Excel) Vedlegg 9: Nedbrytninger program og årstrinn AHS (Excel) Vedlegg 10: Nedbrytninger program og årstrinn AITeL (Excel) Vedlegg 11: Nedbrytninger program og årstrinn ALT (Excel) Vedlegg 12: Nedbrytninger program og årstrinn ASP (Excel) Vedlegg 13: Nedbrytninger program og årstrinn Handelshøyskolen (Excel) Vedlegg 14: Spørreskjema Vedlegg 15: Tabeller til kvalitetsrapportering (utsendes sammen med kvalitetsrapportmal eller på forespørsel) 3

4 Forord Norfakta presenterer i denne rapporten resultatene fra Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013, som er gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Studenttilfredshetsundersøkelsen kartlegger studentenes tilfredshet med følgende temaer: Undervisningskvalitet og læringsutbytte Praksis Forskningsbasert utdanning Administrasjon Fysisk læringsmiljø Internett og datatjenester Biblioteket Studentdemokratiet Internasjonalisering Studenttilfredshetsundersøkelsen henvender seg til bachelorstudenter, 2. og 3. årstrinn, og masterstudenter ved høgskolens seks avdelinger; AFT, AHS, AITeL, ALT, ASP og Handelshøyskolen. Ved ALT har også 1. og 4. årstrinn mottatt undersøkelsen, men disse er holdt utenfor hovedrapporten. I hovedrapporten er resultatene for bachelor- og masterstudenter presentert samlet. Vedleggene inneholder nedbrytninger på blant annet programnivå. Datainnsamlingen er gjennomført som en webundersøkelse, hvor studentene har fått mulighet til å besvare undersøkelsen via høgskolens elektroniske læringsplattform, itslearning. Totalt har 18 studenter besvart undersøkelsen. Dette gir en total svarprosent på 36 prosent. Tabellen nedenfor viser antall innkomne svar pr avdeling med tilhørende svarprosent. Utvalgsstørrelsene viser faktiske innkomne svar før vekting mot avdeling. Avdeling Brutto utvalg % 1. uke % 2. uke % 3. uke % Endelig % AFT ,9 % ,6 % ,2 % ,9 % ,3 % AHS ,1 % ,4 % ,7 % ,2 % ,6 % AITeL 330 7,4 % 19,7 % 92 27,9 % ,4 % ,1 % ALT ,8 % ,2 % ,9 % ,2 % ,1 % ASP 4 10,4 % 41 8,9 % 96 20,7 % ,5 % ,8 % Handelshøyskolen ,3 % 1 21,7 % ,3 % 2 36,2 % ,8 % TOTALT ,2 % ,0 % ,1 % 18 35,7 % Den statistiske feilmarginen for utvalget som helhet er på inntil +/- 2,5 prosent. Ved nedbrytninger på bakgrunnsvariabler blir feilmarginene større. Trondheim 8. mai 2013 Øyvind Sletten Prosjektleder 4

5 Måling av studenttilfredshet Studenttilfredshetsundersøkelsen er en del av høgskolens kvalitetssystem som består av både utvalg/forum, rapportering, undersøkelser, evalueringer og andre aktiviteter. Høgskolen har innført mål- og resultatstyring, med en egen måltavle sier noe om hvilke mål og indikatorer høgskolen har, og hva ambisjonsnivået skal være. Måling av kvalitet er et aspekt ved mål- og resultatstyringen. Mens indikatorene i måltavla i større grad er knyttet til volum og produktivitet (hvor mye produserer vi, for eksempel i form av antall studiepoeng eller antall utvekslingsstudenter), handler måling av kvalitet i større grad om nytteverdi. Med nytteverdi mener vi hva vi leverer til våre studenter, hvordan vi leverer, og hvordan kvaliteten på tjenestene oppleves. Vi skiller mellom indikatorer for opplevd kvalitet og produksjonskvalitet, som vi i kvalitetsrapporteringen måler opp mot hverandre. Indikatorene for produksjonskvalitet er vanligvis kvantitative, mens indikatorene for opplevd kvalitet kan uttrykkes både kvantitativt og kvalitativt: 5

6 Opplevd kvalitet måles ved hjelp av tilfredshetsundersøkelser og andre typer evalueringer, som for eksempel emneevalueringer. Det som måles er respondentenes opplevelser og den opplevde kvaliteten. Denne undersøkelsen inngår som en av flere tilfredshetsundersøkelser i høgskolens kvalitetssystem. 6

7 Om rapporten På de neste sidene presenteres hovedfunnene fra undersøkelsen. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er vektet med hensyn til utvalgets sammensetning i forhold til avdeling. Dette gjøres for å unngå at avdelinger blir over- eller underrepresentert i totalresultatene på grunn av høy eller lav svarprosent. Hvis ikke annet er oppgitt er alle tall i rapporten prosenttall. Resultater nedbrutt på programnivå, bakgrunnsvariabler og spørreskjema er vedlagt rapporten. Resultatene er kontrollert for bakgrunnsvariabler som avdeling, årskull, kjønn, alder og program. Resultatene er sammenlignet med undersøkelsene fra 2011 og 2012, unntatt der det er nye spørsmål. Tabellen nedenfor viser antall besvarelser pr avdeling etter at utvalget er vektet: Avdeling Antall Prosent % AFT ,9 AHS ,2 AITeL 118 7,4 ALT 3 22,9 ASP 1 10,4 Handelshøyskolen 2 16,3 TOTALT Skalagjennomsnitt Studentenes vurderinger i intervjusituasjonen gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100: 1: svært misfornøyd/ svært dårlig/ helt uenig 0 poeng 2: misfornøyd/ dårlig/ delvis uenig 25 poeng 3: middels fornøyd/ verken eller 50 poeng 4: fornøyd/ bra/ delvis enig 75 poeng 5: svært fornøyd/ svært bra/ helt enig 100 poeng I denne analysen er de som svarer «vet ikke» holdt utenfor. 7

8 Oppsummering Arbeidsmengde og arbeidsvaner Om lag 7 av 10 HiST-studenter oppgir at de bruker inntil 35 timer pr uke på studiene, og 6 av 10 oppgir at de deltar på % av forelesningene/seminarene. En stor andel av studentene mener arbeidsmengden er passe ( poeng). Resultatene viser at andre områder som studiets vanskelighetsgrad ( poeng), studiets faglige nivå ( poeng), mengden obligatorisk arbeid (56 poeng) samt mengden internasjonal litteratur (48 poeng) også i stor grad vurderes som passe. Undervisningskvalitet og læringsutbytte Studentene er fortsatt mest tilfredse med faglærernes faglige dyktighet ( poeng) og minst tilfredse med faglærerens pedagogiske dyktighet (49 poeng). Indeksen over læringsutbytte viser at studentene ved ASP og AFT er noe mindre tilfreds med sitt læringsutbytte sammenlignet med de andre studentene. Den samme studentgruppen har også en lavere skår enn de andre studentene i indeksen som viser gjennomsnittlig tilfredshet med undervisningskvalitet. Praksis På spørsmål om praksis ser vi at studentene fortsatt oppgir at de er middels tilfredse med de fleste områdene som blir målt i denne undersøkelsen. Studentene er mest tilfredse med veiledningen de fikk ute i praksisfeltet ( poeng). Resultatene viser store forskjeller mellom avdelingene. ASPstudentene er jevnt over mest fornøyde i sin vurdering av disse områdene. Forskningsbasert utdanning Studentene opplever ikke at de har fått god kjennskap til høgskolens egen forskning ( poeng). På alle spørsmål om forskningsbasert utdanning viser resultatene en nedgang sammenlignet med tidligere år. Administrasjon Mest fornøyd er studentene med informasjonen i studiehåndboka på nett ( poeng). Minst tilfreds er studentene med behandlingstid ved klage på sensur (39 poeng). Resultatene viser at en stor andel av studentene har svart «vet ikke» på spørsmålene om administrasjon, noe som tyder på lav kjennskap til de forskjellige tilbudene. ALT er langt mindre tilfredse med administrasjonen enn studentene ved de andre avdelingene (44 poeng mot HiST gjennomsnitt på poeng). På spørsmål om tilfredshet med informasjonen om administrative tjenester viser resultatene at studentene er mest tilfredse med informasjonen om eksamensavvikling ( poeng) og minst tilfredse med informasjon om fagvalg (46 poeng). Det er dog store variasjoner mellom avdelingene. Fysisk læringsmiljø Når det gjelder spørsmålene som omhandler campus, viser årets resultat at studentene er mest tilfredse med tilgjengeligheten til studielokalene (70 poeng), rengjøringen ( poeng) samt skolens beliggenhet og lokalisering ( poeng). Minst tilfredse er studentene med antallet grupperom (27 poeng) samt inneklima og luftkvalitet (36 poeng). Nedbrytningene på avdeling viser imidlertid at det er store forskjeller i grad av tilfredshet med det fysiske læringsmiljøet. Samlet sett ser vi at 8

9 studentene ved ASP og Handelshøyskolen fortsatt er de mest tilfredse mens studentene ved AHS er de minst tilfredse. Internett og datatjenester Studentene er mest tilfredse med tilgangen på trådløst internett (75 poeng), itslearning (74 poeng) samt studweb (73 poeng). Tilfredsheten på disse områdene har økt siden fjorårets måling. Minst tilfreds er studentene, som i 2012, med webmail ( poeng) og datateknisk hjelp ( poeng). Indeksen som viser gjennomsnittlig tilfredshet med datatjenester viser at studenter ved Handelshøyskolen er de mest fornøyde. Bibliotek Studentene er meget godt fornøyde med hjelpen de får på biblioteket (80 poeng). De mener også at biblioteket i stor grad dekker det behovet de har når det gjelder samlinger av bøker og tidsskrift (71 poeng) samt elektroniske samlinger og databaser ( poeng). Indeksen over gjennomsnittlig tilfredshet med biblioteket viser at den samlede tilfredsheten ligger på samme nivå som i 2012, og at studentene ved ALT er de mest tilfredse. Studentdemokratiet Studentene er middels tilfreds med områdene knyttet til studentdemokratiet. Studentene ved ASP oppgir imidlertid at de er godt fornøyd med disse områdene. Internasjonalisering Om lag halvparten av studentene har gjennomført eller vurdert å gjennomføre et studieopphold i utlandet. Det er store forskjeller mellom avdelingene med henhold til hvor fornøyd man er med informasjon og tilrettelegging av et studieopphold i utlandet. Total tilfredshet studiekvalitet Det er store forskjeller mellom avdelingene på den totale tilfredsheten med studiekvaliteten. Handelshøyskolen er fortsatt er de mest tilfredse totalt sett ( poeng), mens studentene ved ASP og AHS er de minst tilfredse (henholdsvis 50 og poeng). 9

10 Resultater 1. Tidsbruk pr. uke 1.1 Antall timer pr. uke Spørretekst: Hvor mange timer pr. uke bruker du på studiet, inklusive undervisning? Base: 2011:910 / 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Fortsatt oppgir om lag 7 av 10 HiST-studenter at de bruker inntil 35 timer pr. uke på studiene. Figur 1.1: Arbeidsmengde pr. avdeling (prosentandeler) Mindre enn 15 timer timer timer timer timer timer timer Mer enn 45 timer : AFT 2013: AFT : AHS 2013: AHS : AITeL 2013: AITeL : ALT 2013: ALT : ASP 2013: ASP : Handelshøyskolen 2013: Handelshøyskolen HiST totalt 2012 HiST totalt Det er størst andel studenter ved AFT og AITeL som bruker mer enn 35 timer pr. uke på studiene. Andelen som bruker mer enn 35 timer pr. uke på studiene har gått noe opp sammenlignet med

11 2 Arbeidsmengde og arbeidsvaner 2.1 Vurdering av arbeidsmengde historisk Spørretekst: Hvordan opplever du følgende forhold? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er alt for lavt/alt for lite og 5 er alt for høyt/alt for mye). Base: 2011:910/ 2012:9/ 2013: 13 intervjuer Studiets faglige nivå Studiets vanskelighetsgrad Arbeidsmengden Mengden obligatoriske arbeider Mengden internasjonal og/eller fremmedspråklig litteratur på pensum En stor andel studenter oppfatter arbeidsmengden som akkurat passe stor Figur 2.1: Vurdering av arbeidsmengden for utvalget som helhet Arbeidsmengden Studiets vanskelighetsgrad Studiets faglige nivå Mengden obligatorisk arbeid Mengden internasj. litteratur En skår på 50 poeng betyr at arbeidsmengden er passe. Høyere skårer indikerer at arbeidsmengden oppleves som for stor. Lav skår indikerer en opplevd lav arbeidsmengde. Nedbrutt på programnivå, på neste side, viser at det på noen områder er store forskjeller mellom avdelingene. 11

12 2.2 Vurdering av arbeidsmengde pr. avdeling Figur 2.2: Vurdering av arbeidsmengden pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Studiets faglige nivå Studiets vanskelighetsgrad Arbeidsmengden 68 Mengden obligatorisk arbeid Mengden internasj. litteratur

13 2.3 Deltagelse på forelesning, seminar og lignende Spørretekst: Hvor stor andel av ikke-obligatoriske forelesningene, seminarer eller lignende deltar du vanligvis på? Base: 2011:910/ 2012:9/ Base 2013: 13 intervjuer Om lag 6 av 10 HiST-studenter deltar på % av forelesningene. Figur 2.3: Deltagelse fordelt på årstrinn, avdeling og total (prosentandeler) Mindre enn 25% 26-50% -75% % Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt HiST totalt HiST totalt Resultatene viser store forskjeller mellom avdelingene. Studentene ved ALT og ASP deltar på flest forelesinger (henholdsvis 80 og 75 % deltar på mer enn 75 % av undervisningen), seminarer eller lignende, mens studentene ved AITeL og Handelshøyskolen deltar på færrest (henholdsvis 43 og 52 %). Vi gjør oppmerksom på at spørreteksten er endret noe siden forrige måling. Sammenligninger med tidligere år må derfor tolkes med forsiktighet. Spørretekst 2012: Hvor stor andel av forelesninger, seminarer eller lignende deltar du vanligvis på? 13

14 3 Undervisningskvalitet og læringsutbytte 3.1 Tilfredshet undervisningskvalitet og læringsutbytte historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med totalopplevelsen av undervisningen? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd). Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Faglærernes faglige dyktighet Faglærernes pedagogiske dyktighet Studiets faglige røde tråd Studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad Kravet til (økende) selvstendighet underveis i studie Samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen Studiets praktiske gjennomføring Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Det jeg har lært om prosjektarbeid Det jeg har lært om formidling av fagstoff Studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper Studentene er fortsatt mest tilfredse med faglærerens faglige dyktighet og minst tilfredse med faglærerens pedagogiske dyktighet Figur 3.1: Tilfredshet med undervisningskvalitet/læringsutbytte for utvalget som helhet Faglærernes faglige dyktighet Kravet til selvstendighet Utvikling av samarbeidsegenskaper Studiets stigning i vanskelighetsgrad Studiets faglige røde tråd Innsikten i fag- og yrkesetiske problst Samsvaret ml det jeg lærer og eksamen Det jeg har lært om prosjektarbeid Studiets praktiske gjennomføring 56 Det jeg har lært om formidling av fagstoff 52 Faglærernes pedagogiske dyktighet 49 14

15 3.2 Tilfredshet undervisningskvalitet og læringsutbytte pr. avdeling Figur 3.2: Tilfredshet med undervisningskvalitet/læringsutbytte pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HIST Totalt Faglærernes faglige dyktighet Kravet til selvstendighet 66 Studiets stigning i vanskelighetsgrad 67 Utvikling av samarbeidsegenskaper Studiets faglige røde tråd Innsikten i fag- og yrkesetiske problst Samsvaret ml det jeg lærer og eksamen Studiets praktiske gjennomføring Det jeg har lært om prosjektarbeid Det jeg har lært om formidling av fagstoff Faglærernes pedagogiske dyktighet Resultatene viser store forskjeller mellom de ulike avdelingene. Lavest skårer finner man på områdene faglærernes pedagogiske dyktighet (49 poeng) samt det man har lært om formidling av fagstoff (52 poeng). 15

16 3.3 Indeks Undervisningskvalitet Indeksen viser at det er studentene ved AITeL og ALT som er de mest tilfredse Figur 3.3: Indeks Undervisningskvalitet fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT 56 AHS AITeL 64 ALT 64 ASP Handelshøyskolen HIST totalt 16

17 3.4 Indeks Læringsutbytte Indeksen viser at det er studenter ved AITeL og ALT som totalt sett er mest fornøyde med læringsutbyttet mens studenter ved ASP er de minst fornøyde Figur 3.4: Indeks Læringsutbytte fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT 56 AHS AITeL 64 ALT ASP Handelshøyskolen 56 HIST totalt Indeksen Læringsutbytte er basert på spørsmålene som er direkte knyttet til læringsutbytte. Tre spørsmål om undervisning er ikke med i denne indeksen, jf. Indeks Undervisningskvalitet. Studiets faglige røde tråd Studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad Kravet til (økende) selvstendighet underveis i studie Samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Det jeg har lært om prosjektarbeid Det jeg har lært om formidling av fagstoff Studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper 17

18 4 Praksis 4.1 Tilfredshet praksis historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med praksis? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd). Base: 2011:712 / 2012: 7/ 2013: 788 intervjuer (Studentene ved AITeL, Handelshøyskolen og enkelte program ved AFT har ikke besvart spørsmålene om praksis) Informasjon om praksis i forkant av praksisperioden (ny 2013) Vekslingen mellom teori og praksis i studiet Mengden praksis i studiet Måten studiet forberedte meg til praksisperioden Veiledningen jeg fikk ute i praksisfeltet Kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden Studentene er middels tilfredse med praksis Figur 4.1: Tilfredshet med praksis for utvalget som helhet Veiledningen jeg fikk ute i praksisfeltet Mengden praksis i studiet 64 Vekslingen mellom teori og praksis Kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden Måten studiet forberedte meg til praksis 52 Informasjon om praksis i forkant av praksisperioden 50 18

19 4.2 Tilfredshet praksis pr. avdeling Figur 4.2: Tilfredshet med praksis pr. avdeling AFT AHS ALT ASP HIST totalt Veiledningen jeg fikk ute i praksisfeltet Mengden praksis i studiet Vekslingen mellom teori og praksis 64 Kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden Måten studiet forberedte meg til praksis Informasjon om praksis i forkant av praksisperioden I den historiske sammenligningen (figur 4.1) viser resultatene en oppgang på områdene veiledningen de fikk ute i praksisfeltet (økt med 4 poeng), mengden praksis i studiet (økt med 3 poeng) samt med kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden (økt med 4 poeng fra i fjor). Dårligst skår får områdene måten studiet forberedte studentene til praksis ( poeng) samt informasjon om praksis i forkant av praksisperioden (50 poeng). Det er store forskjeller mellom avdelingene og ASP skårer høyest mens ALT i gjennomsnitt har lavest skår. 19

20 4.3 Indeks Praksis Ut i fra indeksskårene så viser resultatene at studenter ved ASP jevnt over er de mest tilfredse mens studenter ved ALT er de minst tilfredse. Figur 4.3: Indeks Praksis fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT 64 AHS ALT 49 ASP 70 HIST totalt Indeksen Praksis er basert på følgende spørsmål: Veiledningen jeg fikk ute i praksisfeltet Mengden praksis i studiet Vekslingen mellom teori og praksis Kontakten med veileder fra høgskolen i praksisperioden Måten studiet forberedte meg til praksis Informasjon om praksis i forkant av praksisperioden 20

21 5 Forskningsbasert utdanning 5.1 Forskningsbasert utdanning historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende aspekter av undervisningen? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd). Base: 2011:910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie Studentene er mindre tilfredse enn før på samtlige områder Figur 5.1: Tilfredshet med forskningsbasert utdanning for utvalget som helhet Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie 52 Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning

22 5.2 Forskningsbasert utdanning pr. avdeling Figur 5.2: Tilfredshet med forskningsbasert utdanning pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HIST totalt Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning De fleste av skårene ligger på den nedre halvdelen av skalaen og det er nedgang fra tidligere år. ALT skårer imidlertid noe høyere enn de andre avdelingene. 22

23 5.3 Indeks Forskningsbasert utdanning Studenter ved AFT og AITeL er de minst fornøyde Figur 5.3: Indeks Forskningsbasert utdanning fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år 38 Årstrinn 3. år 42 AFT 35 AHS 45 AITeL 37 ALT 49 ASP 45 Handelshøyskolen 42 HIST totalt 42 Indeksen Forskningsbasert utdanning er basert på følgende spørsmål: Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning Kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet Innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode Kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie 23

24 6 Administrasjon 6.1 Administrasjon historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med administrasjonen? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd). Base: 2011:910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Informasjonen i Studiehåndboka på nett Studieveiledningen Servicesenterets åpningstider Behandlingstid ved klage på sensur Muligheten for tilrettelagt eksamen Informasjonen på høgskolens nettsider Resultatene viser en nedgang på de fleste av områdene sammenlignet med tidligere år Figur 6.1: Tilfredshet med administrasjon for utvalget som helhet Informasjonen i Studiehåndboka på nett Servicesenterets åpningstider Muligheten for tilrettelagt eksamen Informasjonen på høgskolens nettsider Studieveiledningen Behandlingstid ved klage på sensur Svært mange har svart vet ikke på disse spørsmålene, noe som tyder på at studentene har lite kjennskap til disse områdene. Andelen vet ikke varierer fra til 86 prosent og vi anbefaler derfor at resultatene tolkes med forsiktighet. 24

25 6.2 Administrasjon pr. avdeling Figur 6.2: Tilfredshet med administrasjon pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Informasjonen i Studiehåndboka på nett Servicesenterets åpningstider Muligheten for tilrettelagt eksamen Informasjonen på høgskolens nettsider 43 Studieveiledningen Behandlingstid ved klage på sensur Det er store variasjoner mellom avdelingenes svar på de ulike spørsmålene om administrasjon, men den gjennomgående trenden er at tilfredsheten er litt lavere i 2013 enn i Svært mange «vet ikke»-svar gjør likevel at vi skal lese resultatene med forsiktighet. AITeL skårer høyere enn de andre avdelingene på Studieveiledningen og Servicesenterets åpningstider. Studentene ved Handelshøyskolen er fornøyde med informasjonen i Studiehåndboka på nett. De resterende studentene er kun middels fornøyde med dette. ALT skårer jevnt over lavere enn de andre avdelingene. 25

26 6.3 Vurdering av informasjonen om administrative tjenester Spørretekst: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 2013: 13 intervjuer Studentene er mest enige i at de fikk god informasjon om eksamensavviklingen Figur 6.3: Vurdering av informasjon (prosentandeler) AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Info om eksamensavvikling Info i servicesenteret Info om timeplaner og romoversikt Info om fagvalg Spørsmålene i figur 6.3 er nye for årets undersøkelse, og har derfor ingen sammenligning med tidligere år. Studentene er mest fornøyd med informasjon om eksamensavvikling, mens informasjon om fagvalg får lavest skår. Det er også store forskjeller mellom avdelingene. 26

27 6.4 Indeks Administrasjon Administrasjonsindeksen viser at studentene ved ALT er noe mindre tilfredse med dette området sammenlignet med de andre studentene Figur 6.4: Indeks Administrasjon fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år 56 AFT AHS AITeL ALT ASP 56 Handelshøyskolen HIST totalt 56 Indeksen Administrasjon er i 2013 basert på følgende spørsmål: Studieveiledningen Informasjonen i Studiehåndboka på nett Informasjonen på høgskolens nettsider Servicesenterets åpningstider Muligheten for tilrettelagt eksamen Behandlingstid ved klage på sensur Jeg fikk god informasjon om eksamensavvikling Jeg fikk god informasjon om fagvalg Jeg fikk god informasjon om timeplaner og romoversikt Jeg fikk god informasjon i servicesenteret 27

28 7 Fysisk læringsmiljø 7.1 Vurdering av fysisk læringsmiljø historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med campus? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd) Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene Antall grupperom Inneklima/luftkvalitet Tilgjengeligheten til studielokalene utenom ordinær åpningstid Mulighet for selvstudium Rengjøringen Skolens beliggenhet/ lokalisering Tilgang til sikker sykkelparkering Studiestedet totalt sett Studentene er mest tilfredse med tilgjengeligheten til studielokalene, rengjøringen samt skolens beliggenhet Figur 7.1: Vurdering av campus for utvalget som helhet Tilgjengeligheten til studielokalene Rengjøringen Skolens beliggenhet/lokalisering Tilgang til sikker sykkelparkering Studiestedet totalt sett Mulighet for selvstudium 49 Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene Inneklima/luftkvalitet Antall grupperom Minst fornøyde er studentene med antallet grupperom samt inneklima/ luftkvalitet. Tilfredsheten med studiestedet totalt sett ligger nå på et litt lavere nivå enn tidligere. Mannlige studenter er mer fornøyde enn sine kvinnelige kolleger ( mot poeng). Spørsmålet mulighet for selvstudium er nytt for i år og erstatter spørsmål om antall lesesalsplasser. 28

29 7.2 Vurdering av fysisk læringsmiljø pr. avdeling Figur 7.2: Vurdering av campus pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Tilgjengeligheten til studielokalene Rengjøringen Skolens beliggenhet/lokalisering Tilgang til sikker sykkelparkering Studiestedet totalt sett Mulighet for selvstudium Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene Inneklima/luftkvalitet Antall grupperom Studenter ved ASP er de klart mest fornøyde totalt sett (72 poeng) mens studenter ved AHS er de mest misfornøyde (44 poeng). Høyest tilfredshet uavhengig av område/ avdeling oppnås på områdene skolens beliggenhet/ lokalisering (ASP: 95 poeng/ AITeL: 89 poeng) samt tilgang til sykkelparkering (ASP: 89 poeng). Disse resultatene indikerer svært høy tilfredshet. Dårligst resultater oppnås på områdene antallet grupperom med skårer fra 16 poeng (ALT) til 30 poeng (AHS) samt inneklima/ luftkvalitet med skårer fra 18 poeng (AHS) til 47 poeng (Handelshøyskolen). 29

30 7.3 Indeks Fysisk læringsmiljø Indeksen over fysisk læringsmiljø viser at studentene ved ASP fortsatt er de mest tilfredse Figur 7.2: Indeks Fysisk læringsmiljø fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år 53 AFT 56 AHS AITeL 50 ALT ASP 68 Handelshøyskolen HIST totalt 52 Indeksen Fysisk læringsmiljø er i 2013 basert på følgende spørsmål: Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene Antall grupperom Mulighet for selvstudium Inneklima/ luftkvalitet Tilgjengeligheten til studielokalene utenom ordinær åpningstid Rengjøringen Skolens beliggenhet/ lokalisering Tilgang til sikker sykkelparkering Studiestedet totalt sett 30

31 8 Internett og datatjenester 8.1 Vurdering av internett og datatjenester historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med internett og datatjenestene? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd) Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Tilgangen på trådløst internett Itslearning Webmail Studweb Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer Studentene er tilfredse med tilgangen på trådløst internett, itslearning samt Studweb Figur 8.1: Vurdering av internett/datatjenester for utvalget som helhet Tilgangen på trådløst internett Its learning Studweb Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer Webmail 31

32 8.2 Vurdering av internett og datatjenester pr. avdeling Figur 8.2: Vurdering av internett/datatjenester pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Tilgangen på trådløst internett Its learning Studweb Webmail Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer HiST-studentene er tilfredse med tilgangen på trådløst internett, og tilfredsheten har økt siden fjorårets måling. Tilfredsheten blant studentene ved AITeL har for øvrig økt betraktelig siden målingen i 2012 (fra 66 til 77 poeng), mens tilfredsheten har sunket noe blant studentene ved AFT (fra 75 til 72 poeng) og AHS (fra 73 til poeng). Årets måling viser at studentene nå er fornøyde med itslearning, hvor studentene ved Handelshøyskolen er mest tilfredse og studentene ved AITeL er de minst tilfredse. På ASP har tilfredsheten økt fra i fjor fra til 70 poeng. Figuren viser at HiST-studentene er mindre tilfredse med webmail, mens de er fornøyde med studweb. Studentene ved AITeL og ASP er noe mer tilfredse enn de andre med hjelpen de får når de har datatekniske spørsmål og problemer. 32

33 8.3 Indeks Datatjenester Handelshøyskolen skårer høyest på indeksen over datatjenestene Figur 8.3: Indeks Datatjenester fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT 67 AHS AITeL 71 ALT ASP Handelshøyskolen HIST totalt Indeksen Datatjenester er i 2013 basert på følgende spørsmål: Tilgangen på trådløst Internett Itslearning Webmail Studweb Hjelpen jeg får med datatekniske spørsmål og problemer 33

34 9 Bibliotek 9.1 Vurdering av bibliotek historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med biblioteket? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd) Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift Bibliotekets elektroniske samlinger og databaser Bibliotekets åpningstider Hjelpen jeg får på biblioteket Bibliotekets veiledning individuelt og i mindre grupper Søkekurs og forelesninger Studentene er meget godt fornøyde med hjelpen de får på biblioteket Figur 9.1: Vurdering av biblioteket for utvalget som helhet Hjelpen jeg får på biblioteket Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift Bibliotekets elektroniske samlinger og databaser 67 Bibliotekets veiledning individuelt og i mindre grupper Søkekurs og forelesninger Bibliotekets åpningstider 45 Resultatene tyder ikke på større endringer med hensyn til disse områdene. Spørsmålene om bibliotekets veiledning individuelt og i mindre grupper og søkekurs og forelesninger er nye for i år. 34

35 9.2 Vurdering av bibliotek pr. avdeling Figur 9.2: Vurdering av biblioteket pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Hjelpen jeg får på biblioteket Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift Bibliotekets elektroniske samlinger og databaser Bibliotekets veiledning individuelt og i mindre grupper Søkekurs og forelesninger Bibliotekets åpningstider Studentene er mest tilfredse med hjelpen de får på biblioteket. Studenter ved AITeL og ALT er for øvrig de mest fornøyde med henholdsvis 85 og 84 poeng. Minst fornøyde er man med bibliotekets åpningstider. Mens studenter ved ALT er fornøyde (74 poeng) så er studentene ved AFT og AHS mindre fornøyde (52/ poeng). 35

36 9.3 Indeks Bibliotek Totalindeksen for biblioteket er på samme nivå som i forrige måling Figur 9.3: Indeks Bibliotek fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år 64 AFT 64 AHS 67 AITeL ALT ASP Handelshøyskolen 72 HiST totalt 64 Indeksen Bibliotek er i 2013 basert på følgende spørsmål: Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrift Bibliotekets elektroniske samlinger og databaser Bibliotekets åpningstider Hjelpen jeg får på biblioteket Bibliotekets søkekurs og forelesninger Bibliotekets veiledning og individuelt og i mindre grupper 36

37 10 Studentdemokratiet 10.1 Vurdering av studentdemokratiet historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studentdemokratiet og tillitsvalgsordningen? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd) Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Studentparlamentets arbeid Studentutvalgets arbeid / Studentforeningens (STØHs) arbeid Klasse-/ kulltillitsvalgtsordningen/ Fagutvalgsordningen Informasjonen fra de tillitsvalgte / Informasjonen fra studentforeningen (STØH) Studentene er middels tilfreds med områdene knyttet til studentdemokratiet Figur 10.1: Vurdering av studentdemokratiet for utvalget som helhet Klasse-/kulltillitsvalgts/fagutvalgsordningen Studentutvalgets/studentforeningens arbeid 64 Studentparlamentets arbeid Informasjonen fra de tillitsvalgte / studentforeningen 64 37

38 10.2 Vurdering av studentdemokratiet pr. avdeling Figur 10.2: Vurdering av studentdemokratiet pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Klasse- /kulltillitsvalgts/fagutvalgsordningen Studentutvalgets/studentforeningen s arbeid Studentparlamentets arbeid Informasjonen fra de tillitsvalgte / studentforeningen HiST-studentene er generelt sett middels tilfredse med studentdemokratiet. Det er store forskjeller mellom avdelingene. Studentene ved ASP er imidlertid tilfredse på samtlige av de kartlagte områdene. Studenter ved Handelshøyskolen er tilfredse med studentutvalgets/ studentforeningens arbeid. 38

39 10.3 Indeks Studentdemokratiet Totalindeksen for Studentdemokratiet indikerer middels tilfredshet Figur 10.3: Indeks Studentdemokratiet fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år AFT AHS AITeL ALT ASP 75 Handelshøyskolen 67 HIST totalt 64 Indeksen Studentdemokratiet er i 2013 basert på følgende spørsmål: Studentparlamentets arbeid Studentutvalgets/ studentforeningens arbeid Klasse-/ kulltillitsvalgtsordningen/ fagutvalgsordningen Informasjonen fra de tillitsvalgte/ studentforeningen 39

40 11 Internasjonalisering 11.1 Studieopphold i utlandet Spørretekst: Neste spørsmål handler om internasjonalisering. Har du gjennomført, eller vurderer du å gjennomføre, et studieopphold i utlandet? 2013: 1322 intervjuer Om lag halvparten har gjennomført eller vurdert å gjennomføre et studieopphold i utlandet Figur 11.1: Studieopphold (prosentandeler) Har gjennomført studieopphold i utlandet Vurderer å gjennomføre studieopphold i utlandet Ønsker ikke studieopphold i utlandet AFT 2 40 AHS AITeL 2 43 ALT ASP Handelshøyskolen 8 38 HiST totalt

41 11.2 Vurdering av internasjonalisering historisk Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studentutvekslingen? (Skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd) Base: 2011: 910/ 2012: 9/ 2013: 1322 intervjuer Informasjonen om studieopphold i utlandet Tilbudet om studieopphold i utlandet Tilretteleggingen for studieopphold i utlandet Studentene etterlyser mer informasjon om og bedre tilrettelegging for studieopphold i utlandet Figur 11.2: Vurdering av internasjonaliseringen for utvalget som helhet Tilbudet om studieopphold i utlandet Tilretteleggingen for studieopphold i utlandet Informasjonen om studieopphold i utlandet

42 11.3 Vurdering av internasjonalisering pr. avdeling Figur 11.3: Vurdering av internasjonaliseringen pr. avdeling AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Tilbudet om studieopphold i utlandet Tilretteleggingen for studieopphold i utlandet Informasjonen om studieopphold i utlandet Resultatene ligger på samme nivå som i Studentene etterlyser mer informasjon om studieopphold i utlandet. Studentene er også mindre tilfredse med selve tilretteleggingen for de utenlandske studieoppholdene. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom avdelingene, med høyest tilfredshet ved ALT, ASP og Handelshøyskolen. Lavest tilfredshet finner vi ved AFT og AITeL. 42

43 11.4 Indeks Internasjonalisering Totalindeksen for Internasjonalisering indikerer forholdsvis misfornøyde studenter Figur 11.4: Indeks Internasjonalisering fordelt på årstrinn, avdeling og total Årstrinn 2. år 42 Årstrinn 3. år 38 AFT 31 AHS 40 AITeL 31 ALT ASP Handelshøyskolen 53 HIST totalt 42 Indeksen Internasjonalisering er i 2013 basert på følgende spørsmål: Informasjonen om studieopphold i utlandet Tilbudet om studieopphold i utlandet Tilretteleggingen for studieopphold i utlandet 43

44 12 Total tilfredshet 12.1 Total tilfredshet Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studiekvaliteten ved [Navn på avdeling]? Base: 2011:910 / 2012: 9/ 2013: 13 intervjuer Tilfredsheten er totalt sett på samme nivå som i 2012 Figur 12.1: Total tilfredshet med nedbrytninger Årstrinn 2. år Årstrinn 3. år 56 AFT AHS AITeL ALT ASP Handelshøyskolen HiST totalt Resultatet for utvalget som helhet er forholdsvis uforandret fra tidligere år. Fortsatt oppgir HiSTstudentene samlet sett at de er middels tilfredse med studiekvaliteten. Som tidligere år er Handelshøyskolen de mest tilfredse totalt sett. Minst fornøyd er studentene ved ASP og AHS. Mannlige studenter ser ut til å være noe mer fornøyde enn sine kvinnelige medstudenter. 44

45 Regresjon Før vi presenterer regresjonsmodellen - som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for studentenes totale tilfredshet - skal vi forklare noen begreper som brukes i denne sammenheng. R 2 (modellens forklaringskraft) Dette er en indikator på hvor mye de uavhengige variablene (som «undervisning», «studiestedets beliggenhet» etc.) forklarer av variasjonen i den avhengige variabelen (studiekvaliteten totalt sett). Hvis R 2 eksempelvis er lik 0, betyr dette at de uavhengige variablene til sammen forklarer % av variasjonen i den avhengige variabelen. Dette betyr igjen at om lag 35 % av variasjonen i den avhengige variabelen forklares av andre faktorer (variabler) enn de som inngår i undersøkelsen (modellen). Med andre ord: en modell med en forklaringskraft på 0, viser at det er andre faktorer, i tillegg til de som inngår i modellen, som også forklarer hva som bestemmer (eller innvirker på) studentenes totale tilfredshet - i og med at de ulike faktorene i modellen forklarer i underkant av halvparten av studentenes totale tilfredshet med studiekvaliteten. Stigningstall (b-koeffisient) Forklarer den enkelte uavhengige variabels innvirkning på den avhengige variabelen i modellen forutsatt at de andre uavhengige variablene i modellen holdes konstant. Med andre ord: Hvis tilfredshetsskåren på en uavhengig variabel øker med 1 poeng, øker tilfredshetsskåren totalt tilsvarende stigningstallets verdi. I figuren / regresjonsmodellen på neste side vil vi framstille resultatene for hver faktor / hvert område på denne måten: Total tilfredshet = poeng Avhengig variabel De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 44 % av studentenes totale tilfredshet Totalt r²=44 Uavhengig variabel 1 0, Uavhengig variabel 2 0,16 Uavhengig variabel 3 0,14 Modellens forklaringskraft Variabelens målbare innvirkning på total tilfredshet I de tilfellene det ikke er oppgitt et stigningstall på enkelte faktorene betyr dette at signifikansnivået er for lavt og at usikkerheten med tanke på variabelens innvirkning på den avhengige variabelen dermed blir for stor til at vi kan ta disse med i modellen. 45

46 Det vi kan kalle den «endelige» modellen består derfor kun av de faktorene (eksempelvis Studiestedets beliggenhet) som har et signifikansnivå på 0,05, det vil si at vi med 95 % sikkerhet kan si at disse faktorene har innvirkning på den avhengige variabelen (eksempelvis TOTAL TILFREDSHET). Stigningstallet er dermed et svært pålitelig mål på denne faktorens innvirkning på den avhengige variabelen. Med andre ord: Det er kun de faktorene som har oppgitt et stigningstall som er med i den «endelige modellen». Faktoranalyse I forkant av regresjonsanalysen ble det gjennomført en faktoranalyse for å analysere strukturene av korrelasjonene i datasettet. Denne analysen gav oss følgende 7 underliggende dimensjoner/faktorer; undervisning, forskning, rommene, kompetanse, datatjenester, informasjon samt studiestedet. Faktor 1 (Undervisning: studiet/ lærere) består av følgende spørsmål: Faglærernes faglige dyktighet, faglærernes pedagogiske dyktighet, studiets faglige røde tråd, studiets progresjon/stigning i vanskelighetsgrad, kravet til (økende) selvstendighet underveis i studiet, samsvaret mellom det jeg lærer og det jeg blir testet i på eksamen og studiets praktiske gjennomføring. Faktor 2 (Forskning) består av følgende spørsmål: Kjennskapen jeg har fått til høgskolens egen forskning, kjennskapen jeg har fått til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, innsikten jeg har fått i vitenskapelig metode og kunnskapen jeg har fått om fagområdets historie. Faktor 3 (Fysisk læringsmiljø) består av følgende spørsmål: Tilrettelegging av forelesnings- og undervisningsrommene, antall grupperom, mulighet for selvstudium, inneklima/ luftkvalitet og tilgjengeligheten til studielokalene utenom ordinær åpningstid. Faktor 4 (Kompetanse) består av følgende spørsmål: Innsikten jeg har fått i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, det jeg har lært om prosjektarbeid, det jeg har lært om formidling av fagstoff og studiets bidrag til å utvikle mine samarbeidsegenskaper. Faktor 5 (Datatjenester) består av følgende spørsmål: Tilgangen på trådløst nett, itslearning og Studweb. Faktor 6 (Informasjon) består av følgende spørsmål: Jeg fikk god informasjon om eksamensavvikling, jeg fikk god informasjon om timeplaner og romoversikt og informasjonen på høgskolens nettsider. Faktor 7 (Studiestedet) består av følgende spørsmål: Rengjøringen, skolens beliggenhet/ lokalisering og studiestedet totalt sett. 46

47 13 Regresjonsmodell studiekvalitet 2013 Total tilfredshet med studiekvalitet = poeng De 7 faktorene med målbar innvirkning forklarer 49 % av studentenes totale tilfredshet Totalt Stigningstall Faktor 1: Undervisning (studiet/ lærere) 0,49 Faktor 3: Fysisk læringsmiljø 0,13 Faktor 7: Studiestedet 0,09 Faktor 6: Informasjon 0,08 Faktor 4: Kompetanse 0,05 Faktor 2: Forskning 0,05 Faktor 5: Datatjenester 0,04 Forklaring: Modellen viser at undervisning er den faktoren som har den klart største innvirkningen på studentenes totale tilfredshet med studiekvaliteten. Deretter følger rommene, studiestedet samt informasjonen. De 7 faktorene forklarer 49 % av studentenes totale tilfredshet, noe som vil si at % forklares av andre faktorer som ikke dekkes av denne undersøkelsen. 47

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen

Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Merete Sandnes Råen Metode og gjennomføring Målgruppen for studiekvalitetsundersøkelsen er 2., 3. og 4. års -studenter ved høgskolens

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV STUDIEKVALITET... 5 OM RAPPORTEN... 7 OPPSUMMERING... 8 RESULTATER...

Detaljer

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet

Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Studenttilfredshetsundersøkelsen 2013 Rød tekst er forklaringer som ikke vil være synlig i spørreskjemaet Introside: Kjære HiST-student! Vennligst les gjennom denne teksten nøye før du begynner på undersøkelsen.

Detaljer

Institusjonelle undersøkelser ved HiST

Institusjonelle undersøkelser ved HiST Institusjonelle undersøkelser ved HiST Inntakskvalitetsundersøkelsen 2012 Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 Kandidatundersøkelsen 2013 21.03.2013 HiST Inntakskvalitet 2012: Forord Gjennomsnittsskårer:

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2012 Trondheim 15. november 2012 Innhold FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012

Tabell 1. Selection: År 2012. Norfakta Markedsanalyse April 2012. Selection: År 2012 ant % AFT ---------------------------------------- 244 26 AHS ---------------------------------------- 222 23 AITel --------------------------------------- 77 8 ALT ----------------------------------------

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag STUDIEKVALITET. Våren 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag STUDIEKVALITET. Våren 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag STUDIEKVALITET Våren 2011 INNHOLD Side Studiekvalitet studenttilfredshet 1. EVALUERINGENS FORMÅL... 5 2. STUDIEKVALITET... 7 2.1 Samlet studiekvalitet... 7 2.2 Studiekvalitet

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 03 Trondheim 3. juni 03 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV KVALITET... 5

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KTI Renovasjon/ slam 2015

KTI Renovasjon/ slam 2015 Norfakta presenterer i denne figurrapporten resultatene fra årets KTI - undersøkelse, gjennomført på oppdrag fra Fosen Renovasjon. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kundenes tilfredshet på områdene:

Detaljer

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord

HiST Oppstartsundersøkelsen 2015: Forord HiST Oppstartsundersøkelsen 05: Forord Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets oppstartsundersøkelse blant nye studenter på HiST. Undersøkelsen kartlegger blant annet

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL105 «Stat -og Nasjonsbygging» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 Stat -og nasjonsbygging sammen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 20 UiT Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL

Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL Møte i studiekvalitetsutvalget AITeL 13.11.2013 Deltakere: Dekan Per Borgesen Studieledere Kjell Toft Hansen Svend Andreas Horgen Greta Hjertø Geir Maribu, meldt forfall Else Lervik Studiekoordinator May

Detaljer

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember

Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Møte i markedsføringsutvalget ved AFT torsdag 6. desember Saksliste Sak 13/12 Deltakelse på messer i 2013 Sak 14/12 Studentambassadører til hjemskolene Sak 15/12 Teknodagen/Åpen dag 31. januar Sak 16/12

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 STUDIEBAROMETERET 2016 Sykepleierutdanningen, 06.04.2017 Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling OVERSIKT Svarprosent Overordnet tilfredshet Læringsutbytte Faktorer som har betydning for tilfredshet

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 1 UiT Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 211 UiT Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Kandidatundersøkelsen 0 Trondheim 6. februar 0 HiST Kandidat 0 Innhold FORORD... MÅLING AV KVALITET...

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2011 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL107 «Politisk mobilisering» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 «Stat -og nasjonsbygging» sammen

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2005 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-05. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene?

Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? 21. SEPTEMBER 2017 Hvor effektive er de ulike undervisnings- og arbeidsformene? Bjørn Ervik Seniorrådgiver Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering To spørsmål: Hvordan bruke Studiebarometeret

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

Referat fra møte i SKU

Referat fra møte i SKU Referat fra møte i SKU Tid: 17.04.13 kl 1300-1445. Sted: Midtrommet, 3.etasje. Tilstede: Dekan Per Borgesen Studieledere: Greta Hjertø, Svend Andreas Horgen, Kjell Toft Hansen, Else Lervik Studenter: Ingunn

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 14. Svarprosent: 45% Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 14 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 43 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 47% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,0 GjennomsnittAv alle Kjemiske fag 3,0 Kjemi - master Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 11 (39%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Kjemi - mastermaster, 3,6 GjennomsnittAv alle Kjemiske

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-06. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL324 Politisk engasjement: Endringer og utfordringer ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,9 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,1

Medvirkning > Mulighet for påvirkning 3,9 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,1 Fysikk Master, Hjemmeside: http://www.uio.no/ Antall respondenter: 12 (50%) Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. FysikkMaster, 4,3 GjennomsnittAv alle Fysiske fag 3,6 Medvirkning

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Våren 2014 var 138 studenter oppmeldt til eksamen i emnet. Av disse bestod 117 de obligatoriske arbeidskravene og 109 leverte skoleeksamen.

Våren 2014 var 138 studenter oppmeldt til eksamen i emnet. Av disse bestod 117 de obligatoriske arbeidskravene og 109 leverte skoleeksamen. Om emnet SAMPOL107 «Politisk mobilisering» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 «Stat -og nasjonsbygging» sammen med SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati og

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøundersøkelsen Universitetet i Tromsø Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø Innhold Læringsmiljøundersøkelsen 2011 Universitetet i Tromsø 1. Bakgrunn, metode og gjennomføring 3 2. Oppsummering og hovedfunn 8 3. Status for studieforløpet

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport

Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport Brukerundersøkelsen 2010 Etatsrapport Tilpasset opplæring Mobbing, vold, rasisme Kunst-/kulturopplevelser Skolebyggenes kvalitet Arbeidsmiljø - Trivsel Arbeidsmiljø - Ro og orden Oppfølging av resultater

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten! Din høyskole/universitet

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Resultat av spørreundersøkelse april 2014 Bakgrunn for undersøkelsen I april 2014 ble en spørreundersøkelse om undervisningsopplegget sendt ut til alle

Detaljer

Markedsundersøkelse Stranda

Markedsundersøkelse Stranda Markedsundersøkelse Stranda Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra en markedsundersøkelse, gjennomført blant fastboende og hytteeiere i Stranda kommune. Undersøkelsen er

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelse 2012

Læringsmiljøundersøkelse 2012 Læringsmiljøundersøkelse 0 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og psykisk

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Oppsummering / de viktigste funnene/tiltak på virksomhetsnivå

Oppsummering / de viktigste funnene/tiltak på virksomhetsnivå 1 av 8 Dokumentet angår: Alle Oppsummering / de Formål Formålet med dokumentet er å synliggjøre hvilke tiltak som skal iverksettes som et resultat av svarene som andre-årsstudentene ga på spørreundersøkelsen

Detaljer

Flak: undervisning og veiledning tilbakemeldinger og omfang

Flak: undervisning og veiledning tilbakemeldinger og omfang Flak: undervisning og veiledning tilbakemeldinger og omfang Studentene var i 03 og 0 svært kritiske til spørsmålene i indeksen «Undervisning og veiledning» i Studiebarometeret. Særlig var de misfornøyde

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012

Rapport fra evaluering av «PSYK 100 Innføring i psykologi» Høsten 2012 Rapport fra evaluering av «PSYK Innføring i psykologi» Høsten 12 Emneansvarlige: Svein Larsen og Eirunn Thun Emnet «PSYK Innføring i psykologi» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 31 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 53% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside,

Detaljer

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen

Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen Sentrale funn fra pilotprosjektet Underviserundersøkelsen 1. Alt-i-alt: godt fornøyde med kvaliteten på eget studieprogram Vitenskapelig ansatte uttrykker gjennomsnittlig stor tilfredshet med kvaliteten

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet og undervisningsopplegget SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer