Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

2 Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter: Folkehelsekontoret, avddeling Miljørettet helsevern v/ Grete Marie Husø Stikkord: Smittefarlig avfall, kartlegging Rapport nr: - Dato: Godkjent: Sammendrag/hovedpunkter: Folkehelsekontoret, Avdeling Miljørettet helsevern fører tilsyn med at bestemmelser i forskrift om smittefarlig helseavfall overholdes. Det er kartlagt hvordan helse- og dyrehelsetjenesten i kommunen håndterer smittefarlig avfall. Virksomhetene fikk også informasjon om forskrift om smittefarlig helseavfall og hvordan slikt avfall må håndteres. 135 tjenestesteder ble kontaktet. 70 av tjenester svarte. Kartleggingen tyder på at smittefarlig avfall i all hovedsak sorteres fra annet avfall og leveres inn til særskilt ordning for behandling av smittefarlig avfall. Fire virksomheter svarte uklart på om smittefarlig avfall leveres inn i returordningen for slikt avfall. Disse må redegjøre nærmere for sin avfallshåndtering. Mangelfull tilbakemelding vil eventuelt bli fulgt opp med tilsyn. Hver fjerde virksomhet opplyser at de ikke har skriftlige rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Alle virksomhetene bør sørge for at det utarbeides prosedyrebeskrivelser for hva som regnes som smittefarlig avfall og hvordan avfallet håndteres i virksomheten. Kartleggingen har medført økt fokus på håndtering av smittefarlig avfall i virksomhetene. Hver fjerde helse- og dyrehelsetjeneste autoklaverer eget smittefarlige avfall. Tjenestene trenger ikke godkjenning for å autoklavere eget smittefarlig avfall. Det er store variasjoner i hvor mye smittefarlig avfall som oppstår i virksomhetene. Mange helse- og dyrehelsetjenester vet ikke til hvor mye smittefarlig avfall som oppstår i egen tjeneste.

3 Bakgrunn Avfall som oppstår i helse- og dyrehelsetjenesten kan være smittefarlig. Forskrift om smittefarlig avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste mv. (forskrift om smittefarlig helseavfall) skal bidra med å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Forskriften trådte i kraft i Folkehelsekontoret ved miljørettet helsevern fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Miljørettet helsevern ønsket å gi informasjon til helse- og dyrehelsetjenesten i kommunen om hvordan smittefarlig avfall skal håndteres og skaffe informasjon om hvordan slikt avfall håndteres i Bærum. I november 2008 sendte Folkehelsekontoret ved miljørettet helsevern ut informasjon til helseog dyrehelsetjenester i Bærum om hvordan disse skal håndtere smittefarlig avfall. Sammen med informasjonen ble det også sendt ut et spørreskjema om hvordan de håndterer slikt avfall i egen virksomhet. Informasjon og spørreskjemaet er vedlagt. Gjennomføringen Folkehelsekontoret sendte informasjon om regelverket, veiledning i hvordan smittefarlig avfall skal håndteres og et spørreskjema til 135 helse- og dyrehelsevirksomheter i Bærum. Av disse var 43 tannleger, 57 leger, 8 veterinærer, 18 bo- og behandlingshjem og 8 andre type kommunale virksomheter som yter helsetjenester. De ble bedt om å svare på om de har rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Svaret kunne leveres elektronisk eller pr. post. Resultatet av spørreundersøkelsen Oppslutning om undersøkelsen 70 av de 135 helse- og dyrehelsetjenestene som ble kontaktet, svarte på kartleggingen. Det gir en svarprosent på 52. Figur 1 viser antall svar fra de ulike helse- og dyrehelsetjenestene. Svar fordelt på ulike helse- og dyrehelsetjenester Antall Besvart Ikke besvart Leger Tannleger Veterinærer Bo-og behandlingssentre Andre kommunale tjenester Figur 1 viser svarandelen innen de ulike helse- og dyrehelsetjenestene.

4 Rutiner for håndtering av smittefarlig avfall Kartleggingsskjema stilte spørsmål om det oppstår smittefarlig avfall og om rutiner for håndtering og avhending av denne avfallskategorien. Figur 2 vises hvor mange som har/ikke har rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Antall som har rutiner for smittefarlig avfall Ja Nei Oppstår smittefarlig avfall i virksomheten Har skriftlige rutiner for håndtering av smittefarlig avfall Autoklaverer eller desinfiserer virksomheten selv eget smittefarlig avfall Har fast avtale om henting/behandling av stikkende og skjærende smittefarlig avfall Har fast avtale om henting/behandling av "ikkestikkende"smittefarlig avfall Figur 2 viser antall helse- og dyrehelsetjenester som har ulike rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Avtaler og levering av smittefarlig avfall 71 % (48 virksomheter) opplyser at de har fast avtale om henting av stikkende og skjærende smittefarlig avfall. Legene leverer i hovedsak avfallet til Sykehuset Asker og Bærum, Dr. Fürst laboratorium eller Diakonhjemmet sykehus. Mange tannlegene har avtale med transport/renovasjonsfirmaene Miljøtransport eller Stena Miljø. 29 % (19 virksomheter) har ikke fast avtale med renovatør eller andre om henting og behandling av stikkende og skjærende smittefarlig avfall. Av disse opplyser 8 at de selv leverer stikkende avfall til ISI avfallsmottak. 54 % (34 virksomheter), svarer at de har fast avtale om levering av smittefarlig avfall som ikke er stikkende eller skjærende. Fire virksomheter svarer ikke tilfredsstillende eller tvetydig på om smittefarlig avfall leveres inn til returordningen. Mengde smittefarlig avfall som oppstår Det er stor variasjon i hvor mye smittefarlig avfall som oppstår. Blant legene varierer det mellom 0 og 400 kg, tannlegene mellom 2 og 250 kg, veterinærene fra 5 til 750 kg og bo og behandlingssentrene varierer mengden mellom 5 og 2340 kg. Mange har ikke gitt noe anslag over mengden som oppstår.

5 Konklusjon og oppfølging Resultatet representerer omlag halvparten av helse- og dyrehelsetjenestene i kommunen Blant den halvparten som har svart på undersøkelsen tyder resultatet på at smittefarlig avfall i all hovedsak sorteres fra annet avfall og leveres inn til særskilt ordning for behandling av smittefarlig avfall. Fire virksomheter svarer tvetydig på om smittefarlig avfall leveres inn i returordningen for slikt avfall. Miljørettet helsevern fører tilsyn med at bestemmelser i forskrift om smittefarlig helseavfall overholdes. Plikten til å levere avfallet inn i returordningen presisert overfor virksomhetene. De må redegjøre nærmere for håndteringen av smittefarlig. Mangelfull tilbakemelding kan bli fulgt opp med tilsyn Mange mangler skriftlighet rundt håndtering av smittefarlig avfall. Hver fjerde virksomhet opplyser at de ikke har skriftlige rutiner for håndtering av smittefarlig avfall. Alle virksomhetene bør sørge for at det utarbeides prosedyrebeskrivelser for hva som regnes som smittefarlig avfall og hvordan avfallet håndteres i virksomheten. Prosedyrene bør inngå som en del av virksomhetens internkontrollsystem. Internkontrollen skal sikre at det smittefarlige avfallet behandles på en helse- og miljømessig god måte. Plikten til å dokumentere hvordan det smittefarlige avfallet er håndtert er gitt i forskrift om smittefarlig helseavfall 4, jfr. Etter at informasjon om regelverket og spørreskjemaet ble sendt ut har både Folkehelsekontoret og ISI mottatt henvendelser fra mottakerne om hva som kan klassifiseres som smittefarlig avfall og hvor slikt avfall kan leveres. Det kan tyde på at flere virksomheter har skjerpet rutinene sine for håndtering av smittefarlig avfall. Sykehuset Asker og Bærum opplyser at de kun har henteavtale om stikkende og skjærende smittefarlig avfall for laboratoriets kunder. Til tross for dette er det seks virksomheter som svarer at de også leveres ikke-stikkende smittefarlig avfall hit. Selv om disse avfallsfraksjonene blandes, bringes dette likevel inn i returordningen for smittefarlig avfall. Mange helse- og dyrehelsetjenester oppgir ikke hvor mye smittefarlig avfall som oppstår i egen tjeneste. Det er store variasjoner i de oppgitte mengder og mange har ikke oppgitt mengde i det hele tatt. I følge forskriften om smittefarlig avfall skal virksomheten både ha rutiner som sikrer at de kategoriserer avfallet i riktig avfallsgruppe og også ha oversikt over hvor mye som oppstår i virksomheten. Hver fjerde helse- og dyrehelsetjeneste autoklaverer eget smittefarlige avfall. Forskriften for smittefarlig avfall gir rom for virksomhetene til å autoklavere eget avfall dersom de ønsker og har behov. Det er ikke nødvendig med godkjenning for å autoklavere eget smittefarlig avfall. Kartleggingen har avdekket at flere er usikre på når et avfall skal klassifiseres som smittefarlig. Folkehelsekontoret kan ved henvendelse til gi nærmere veiledning i hva som skal til for å klassifisere et avfall som smittefarlig. Resultatet fra undersøkelsen legges ut på kommunens hjemmeside. Informasjon om regelverket og hvordan helse- og dyreheletjenestene skal håndtere smittefarlig avfall finnes på

6 Vedlegg Kopi av utsendt informasjon om forskriftskrav Kopi av spørreskjema

7 Smittefarlig avfall Informasjon om regelverket og veiledning om håndtering Vedlegg 1 Forskrift om smittefarlig helseavfall gjelder smittefarlig avfall som er et resultat av helse- og dyrehelsepersonells yrkesutøvelse. Regelverket gjelder fra det smittefarlige avfallet oppstår og fram til det er ferdig behandlet. Forskriften stiller derfor krav til både helsetjeneste, dyrehelsetjeneste (avfallsprodusenter), transportører og behandlingsanlegg. Virksomheter som håndterer eller transporterer smittefarlig avfall, skal sørge for at dette skjer på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker dyr eller miljø. Produsenter av smittefarlig avfall skal så tidlig som mulig sørge for at avfallet behandles slik at det ikke lenger er smittefarlig. Leveringsplikt Smittefarlig avfall skal leveres til anlegg med behandlingstillatelse (etter 6), eller til anlegg med forbrenningstillatelse etter avfallsforskriftens kapittel 10. I Bærum kommune er Isi avfallsmottak et godkjent mottak. I tillegg kan budtjenesten ved Bærum Sykehus etter avtale ta med smittefarlig avfall fra sine kunder. Bærum Sykehus og Isi avfallsanlegg videresender alt smittefarlig avfall unntatt patologisk avfall til Oslo renholdsverk for forbrenning. Patologisk avfall sendes til Danmark for destruksjon. Isi avfallsanlegg tar ikke mot patologisk avfall. Tillatelse til behandling Virksomheter som behandler smittefarlig avfall, skal ha særskilt tillatelse til dette. Men helsetjenesten har lov til å behandle eget smittefarlig avfall med autoklavering eller desinfisering hvis dette gjøres internt i virksomheten. Emballering og merking Smittefarlig avfall skal være emballert på en slik måte at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare. Det skal også være merket slik at det går klart fram at emballasjen inneholder smittefarlig avfall. Ved levering til transport skal avfallet være emballert og merket i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane. Bærum Sykehus og Isi Avfallsanlegg lagerfører og bytter ut spesialemballasje for smittefarlig avfall ved innlevering av slikt avfall. Beholderen må lukkes forsvarlig før avfallet forlater produksjonsstedet. Internkontroll Det skal foreligge skriftlige rutiner for håndtering av avfallet. Rutinen bør også beskrive ansvarsforhold og hva som skal regnes som smittefarlig avfall. Avfallsprodusenten skal kunne dokumentere mengde avfall som oppstår og hvor det er levert. Dersom smittefarlig avfall leveres til en transportør skal det foreligge en skriftlig avtale med denne om avhenting/levering av smittefarlig avfall og av stikkende/skjærende avfall. Råd om emballering og merking av smittefarlig avfall: Alt avfall som inneholder smittefarlige stoffer eller hvor det er mistanke om at slike finnes, pakkes først i en tett plastpose og deretter plasseres i en annen tett, støtsikker beholder. Emballasjen merkes Inneholder smittefarlig biologisk materiale og leveres til transportør eller godkjent mottak. Stikkende og skjærende avfall som kanyler, kniver, suturnåler og liknende plasseres i egne beholdere av hard plast og leveres til transportør eller godkjent mottak. Avfallet skal ikke kastes i restavfallet. For spørsmål vedrørende levering av smittefarlig avfall til Isi avfallsanlegg, kontakt Haakon Braathu på telefon / e-post Nærmere informasjon om forskriften finner du på

8 Vedlegg 2 Spørreskjema om smittefarlig avfall ArkivSakID 08/23203 Navn virksomhet: Besøksadresse: Postadresse: Postnr. og sted: Organisasjonsnr.: Kontaktperson: Telefon: E-post: Oppstår det smittefarlig avfall 1 i virksomheten? hvis ja, angi mengde smittefarlig avfall som oppstår per år: Har virksomheten skriftlige rutiner for håndtering av smittefarlig avfall? Autoklaverer eller desinfiserer virksomheten selv eget smittefarlig avfall? Har virksomheten fast avtale med renovatør eller andre for henting og behandling av stikkende og skjærende smittefarlig avfall? hvis ja hvem er det inngått avtale med? (kg/år) hvis nei beskriv hvor og hvordan dette smittefarlig avfallet leveres: Har virksomheten fast avtale med renovatør eller andre for henting og behandling av smittefarlig avfall som ikke inneholder stikkende/skjærende deler? hvis ja hvem er det inngått avtale med? hvis nei beskriv hvor og hvordan dette smittefarlige avfallet leveres: Dato: Sted: Underskrift: Svaret sendes til Bærum kommune, Folkehelsekontoret, 1304 Sandvika eller elektronisk via 1 smittefarlig avfall: avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU

+ ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG DUEHLGPHGELRORJLVNHIDNWRUHU Direktoratet for arbeidstilsynet Seksjon for regelverk og internasjonalt arbeid Postboks 8103 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 01/189743 Vår ref.: 31/01/94-001 Dato: 14. februar 2002 + ULQJVVYDU8WNDVWWLOIRUVNULIWRPYHUQDYDUEHLGVWDNHUHPRWIDUHUYHG

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer