KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon."

Transkript

1 KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert ) Art (konto) viser hvilken type ressurs kommunen må kjøpe for å kunne utføre sine tjenester, eller hvilken type inntekt det er. Første siffer angir om kostnaden/inntekten gjelder drift (1) eller investering/kapital (3). I datasystemet summeres de enkelte arter (4 siste siffer) opp til hovedart (3 midterste siffer). Hovedartene følger oppbyggingen i KOSTRA, og prinsipper og definisjon av KOSTRA-artene er forklart nærmere i "Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i i kommuner og fylkeskommer". Oppslag i veilederen kan gjøres på følgende internettadresse 10 Lønnsutgifter og pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Art 010 FAST LØNN (med alle avtalefestede tillegg) Fastlønn Helligdagstillegg Art 020 LØNN TIL VIKARER (med alle avtalefestede tillegg) Vikarer Ferievikarer Sykevikarer Kursvikarer Art 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP (med alle avtalefestede tillegg) Ekstrahjelp/engasjementer (ut over fast stillingshjemmel) (konfliktrådsmeglere,.) Sesonghjelp Opplæring Art 040 OVERTIDSLØNN Overtid Art 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER Lønn til lærlinger Avlastningslønn, besøkshjem Støttekontakter Tilsynsfører Sysselsettingstiltak Honorarer (ikke selvst. næringsdrivende) (veileder/kursholder etter timeliste,...) Personlig assistent Oppmuntringspenger Fosterhjemsgodtgjørelse Forsterkning barnevern Fast bilgodtgjørelse (årlig) Trekkpliktig diettgodtgjørelse Fri avis (brukes kun på lønnsavd.) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 1

2 Art 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE (FORTS.) Fri telefon/mobil Trekkpliktig naturalytelse (fri bolig, gaver i arb.forhold,...) Smusstillegg Klesgodtgjørelse barnehager (ikke tariffestet) Annen lønn (tolk etter timeliste, legevakt, omsorgslønn, trekkpliktig km-godtgjørelse.) Intern overføring av lønn Art 070 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYANLEGG Lønn til vedlikeholdsarbeidere (ikke vaktmestere o.l.) Art 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Art 089 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARB.GIV.AVG.PLIKTIG LØNN Stønad introduksjonsordning innvandrere Kvalifiseringsstønad PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE Art 090 FORSIKRINGSORDNINGER Pensjon KLP (også AFP) Pensjon sykepleiere Pensjon ordfører Pensjon STP (Statens pensjonskasse) Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv gruppelivsforsikring PC-trekk, kommunal del Bruk av premiefond/rentegarantipremie/tilskudd sikringsordningen Premieavvik KLP og SPK Pensjonspremie KLP - manuelt fordelt Art 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. premieavvik KLP,SPK Arbeidsgiveravgift - manuell beregning Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 100 KONTORMATERIELL Kontorutgifter (utgifter til forbruksmateriell, abonnement, faglitteratur, andre driftsutgifter til stiftemaskiner/makuleringsmaskiner utenfor driftsavtale) Edb-rekvisita (tonere til maskiner/skrivere utenfor driftsavtale) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 2

3 Art 105 UNDERVISNINGSMATERIELL Skolebibliotek Lærerbibliotek Fritt skolemateriell Læremidler/bøker Arbeidsmateriell Matvarer undervisning (sfo/barnehage) Art 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL Medisinsk forbruksmateriell Bleier Art 114 MEDIKAMENTER Innkjøp av medisiner Art 115 MATVARER Matvarer (råvarer), bevertning, kioskvarer, drikkevarer Skolefrukt og grønt SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG Art 120 TJENESTER Endret fra 2008 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, f.eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger mv. Kjøp av driftsmidler føres på art 200. Materialer knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg føres på art 250. Endret fra 2010 Materialer til drift og vedlikehold av maskiner føres på art (fra 2010) Kjøp av arbeidstøy, spesialbekledning Velferdstiltak for ansatte (trekkfrie erkjentlighetsgaver ) Velferdstiltak for brukere Tjenestefrikjøp (ref. lønnsutgifter til fast arbeidsgiver) Utgiftsdekning opphold (u/mva - via lønn) (hotell..) til eksterne og egne ansatte ved reiser som ikke er opplæring/kurs Blomster og lignende. Ifm. Sykefravær (tillitsprosjektet) Rengjøringsmateriell (for renholdere) Kjøkkenutstyr, servise Tekstiler, madrasser, o.a Filmleie til kino Utgifter til samlinger Vannmålere Kjemikalier, veisalt Prøvetaking / analyser Aktivitetsmateriell (til arbeidsstue m.m.) Kantinetjenester Lys, såpe/papir m.m. (ikke til renholdere) Emballasje Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Erkjentlighetsgaver Sivilarbeider Utgiftsdekning opphold - (direkte i regnskapet), jfr (hotell, mat, tlf..) til eksterne og egne ansatte ved reiser som ikke er opplæring/kurs Reserverte midler Trykking bygdebøker Diverse utgifter vedr. legater Såpe/papir/plast Databriller (undersøkelse/kjøp av databriller) Innkjøp varer mva-pliktig (Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester med fradrag for inngående mva. Gjelder Svømmehallen, Aktivitetshuset, Kafè Sykehj.) Tiltak nærvær Diverse kjøp av tjenester (opptredener, leie av lydutstyr etc.) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 3

4 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG Art 120 TJENESTER - FORTS Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (f.eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger mv Materialer til drift og vedlikehold av maskiner (føres på art 170 fra 2010) Innkjøp svømmehall fritt Art 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON Porto Telefon/fax, abonnement og tellerskritt Personsøker/mobiltelefon, abonnement og tellerskritt Sambandsleie Banktjenester og gebyrer (øreavrunding, ) Datakommunikasjon, alarmlinjeleie, internett Postombringing/leie av serviceboks Sentralbordtjenester Art 140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON Stillingsannonser Annen annonsering/kunngjøring Gaver ved representasjon Trykking, kopiering Informasjon, profilering Telefonkataloger, cd-rom Art 150 OPPLÆRING, KURS (ikke oppgavepliktig) (eksterne og egne ansatte) Lederopplæring Opplæring, kurs, stipendier Faglig veiledning (utført av firma) Utgifter til foreleser/kursholder Utgiftsdekning opphold (u/mva - via lønn) (hotell..) - utlegg i forbindelse med opplæring/kurs Opplæring eksterne (foreldre, ) Utgiftsdekning opphold - (direkte i regnskapet), (hotell, mat, tlf..) ved reiser som er opplæring/kurs Art 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER, DIETT, BIL M.V. SOM ER OPPGAVEPLIKTIGE Utlegg med kvittering (parkering, bom, tog, buss m.m.) føres på art 150 hvis det gjelder oppl./kurs, på art 120 for øvrige reiser. Utlegg som gjelder kommunens egne biler føres på art Trekkfri km-godtgjørelse Refusjonsberettiget km-godtgjørelse Diett/nattillegg Art 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Tariffestet arbeidstøy (helse, pl. & oms, renhold...) Telefongodtgjørelse (etter statens satser) Trekkfritt stipend Annen godtgjørelse Flyttegodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse foster/besøkshjem, tilsynsfører, støttekontakt Div. driftstilskudd (leger, fysioterapeuter, godtgjørelse ferjemann) Pensjon fra bykassa Honorar til selvstendig næringsdrivende uten fast kontor Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art Annen utgiftsdekning (barnepass politikere.)

5 TRANSPORTUTGIFTER OG UTGIFTER TIL DRIFT AV EGNE Art 170 TRANSPORTMIDLER Driftsutgifter til egne og leide transportmidler/maskiner. Utgifter som inngår i leieavtale føres på art 210. Både kjøpt og leaset. Gjelder også moped til mopedopplæring Vedlikehold, service og reparasjon av transportmidler/maskiner Olje og fett til biler og maskiner Bensin og diesel Årsavgift/forsikring Rekvisita og vask Skyssutgifter, transport, flyttetjenester (av elever, klienter, eldre, dagpasienter ) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (u/mva - via lønn) (bompenger) ved reiser som ikke er opplæring/kurs Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (direkte i regnskapet) (tog, buss, fly, taxi, ferge, parkering og bompenger) ved reiser som ikke er opplæring/kurs Refusjonsberettiget parkering (m/mva - direkte i regnskapet) Diverse transportutgifter (varetransport, matombring., bom, parkering) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (u/mva - via lønn) (bompenger) ved reiser som gjelder opplæring/kurs Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (direkte i regnskapet) (tog, buss, fly, taxi, ferge, parkering og bompenger ved reiser som gjelder opplæring/kurs Karosseriskader Art 180 ENERGI Strøm Olje til oppvarming Ved til oppvarming Art 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING Brann, industri, edb, påbud/riving etc Ansvar, formuesk., underslag, garanti, Skogforsikring Tjenestereise Kommunalt ansatte Pedagogisk personell Kollektiv ulykke barn Alarmsystemer/vektertjenester KLP - tilskudd sikringsordning og pensj.kontor Art 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN Husleie (leide eiendommer i tjenesteytingen) Leie av kontorlokaler Leie av grunn (festeavtaler, festetomter) Art 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V Kontingenter Kommunale avgifter Dokumentavgift Byggesaksgebyrer Tinglysingsgebyrer Lisenser på dataprogram Faste årlige avgifter, lisener m.v. (Tono, Bono, Novaco, TV o.l.) Kopieringsavtaler (Kopinor) Innfordringsgebyr Diverse gebyrer, avgifter, lisenser (containerleie m/tømming, ) Brukerstøtteavtaler/support Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art On-line avtaler

6 Art 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER (Endret fra 2006) Kjøp, og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner, inkludert innkjøpsutgifter. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finanasiell leasing. Investeringer må ha førstesiffer 3 istedenfor 1. (Anskaffelseskostnad over kr ,- SKAL føres i investeringsregnskapet.) Kontorutstyr Programvare Mediautstyr Telefoner, faxmaskiner, med mer Tekniske hjelpemidler Media (inventarførte bøker, videoer, kass., m.m.) (til folkebiblioteket,...) Innkjøp av kunst Innkjøp av museumsgjenstander Redskap/verktøy Rengjøringsmaskiner/utstyr Containere/stativer Instrumenter (musikkinst., måleinst., testutstyr.) Kjøkkenutstyr Leker Skrivere, skrivemaskiner (printere) Arbeidsstasjoner (PC/tynne klienter) Nettverksutstyr (routere, switcher mv) Kjøp av lekeapparater Verne- og sikkerhetsutstyr Annet inventar og utstyr Finansiell leasing av inventar/utstyr Finansiell leasing av maskiner Art 209 MEDISINSK UTSTYR Medisinsk utstyr og inventar KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER/KJØP AV Art 210 TRANSPORTMIDLER Finansiell leasing/leie av transportmidler inkl innkjøpsutgifter Kjøp av transportmidler (investeringer må ha førstesiffer 3) Kjøp av båt (investeringer må ha førstesiffer 3) Operasjonell leasing av transportmidler Art 220 LEIE (OPERASJONELL LEASING) AV DRIFTSMIDLER (Endret fra 2006) Leie/oprasjonell leasing av inventar, utstyr og maskiner. Arten er kun gyldig i driftsregnskapet Operasjonell leasing/leie av kontormaskiner Operasjonell leasing/leie av kopimaskiner Operasjonell leasing/leie av datamaskiner Operasjonell leasing/leie av inventar Operasjonell leasing/leie av maskiner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 6

7 Art 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG Art 230 skal kun omfatte innkjøp av varer/tjenester fra andre Vedlikeholdsavtaler bygninger, innvendig og utvendig Under art 230 plasseres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg og nybygg, inkl. eksempelvis installasjonstjenester, men ikke inventart og utstyr (art 200). Det kreves ingen oppsplitting av entreprenørfakturaer på eksempelvis arbeid og materialer. Utgiftene føres samlet. Art 230 omfatter ikke vedlikehold av utstyr som ikke er direkte byggrelatert, dette føres på art Innvendig vedlikeholdsarbeid bygning Utvendig vedlikeholdsarbeid bygning Mindre ombygging/ominnredning (ikke investering) Vedlikehold av lekeplasser (lekeapparater) Vedlikehold av ventilasjonsanlegg ol Vedlikehold av ytre anlegg Vedlikehold av veier (asfalt, grusing, veilys utført av andre) Rørleggertjenester (ikke investering) Elektrotjenester (ikke investering) Art 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER Art 240 skal kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre Ikke bygningsmessige arbeider, jfr. art 230. Fra 2008 Materialer til drift ogvedlikehold av transportmidler/maskiner føres på art Utstyr og inventar - service-/driftsavtale og reparasjoner Kontormaskiner - service-/driftsavtale og reparasjoner EDB - service-/driftsavtaleavtale og reparasjoner, supportavtaler dataprogram Trygghetsalarm - service-/driftsavtale og reparasjoner Heis - service-/driftsavtale og reparasjoner Alarmanlegg (brann, tyveri ) - service-/driftsavtale og reparasjoner Vaktmesteravtale Snøbrøytingsavtale Andre sevice-/driftsavtaler og reparasjoner Art 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING OG NYBYGG Endret fra 2008 Utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger/anlegg og materiell ved påkostning/investeringer i kommunal regi, f.eks betong, trevirke, ledninger. Vedlikeholdsmateriell til utstyr som ikke er en del av bygningen føres på art 120. Driftsmateriell som ikke er vedlikeholdsmateriell føres på art 120. Arten har ulik betydning i drifts- og investeringsregnskapet: - i driftsregneskapet gir arten uttrykk for vedlikeholdsmateriell - i investeringsregnskapet gir arten uttrykk for utgifter til materiell benyttet til påkostning eller investering i nybygg. Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i kommunal regnskapsstandard nr 4 "Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet". Nb: Investeringer må ha førstesiffer 3 istedenfor Materialer for vedlikehold bygg og anlegg - definisjon endret fra Materialer vedl. Maskin/utstyr - utgår Materialer til vedlikehold veier (eget arbeid) Plantemateriell Lekeapparater Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 7

8 Art 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER Utgifter til leievask (kjøp av tjenesten rengjøring av kommuale bygg) Vaskeri/renserivirksomhet (med momskompensasjon) Art 270 KONSULENTTJENESTER Juridisk bistand Juridisk bistand i fbm. saksprosesser Konsulenttjenester IT Kjøp av bedriftshelse-/tanntekniske tjenester Kjøp av undervisningstjenester Konsulenttjenester (fra Mandal kommune) Diverse konsulenttjenester, kontrolloppgaver Art 280 GRUNNERVERV (kun investering) Art 285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG (kun investering) Kjøp eksistrende bygg/anlegg Art 290 INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Mot art 790 Budsjetterte interne overføringer, må være planlagt Internkjøp, forhåndsavtalt Kalkulatoriske renter VAR Kalkulatoriske avdrag VAR 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som leveres brukerne uten videre bearbeiding fra kommunens side. Dvs. når tjenesten som kjøpes er et sluttprodukt som leveres brukeren direkte fra en annen produsent, ofte en driftsavtale. Unntak: skyss art 170, renholds- og vaskeritjenester art 260, konsulenttjenester 270. Art 300 KJØP FRA STATEN (STATLIGE INSTITUSJONER) Kjøp av tjenester fra staten/statlige institusjoner som erstatter kommunal egenproduksjon Kjøp av statlige tjenester (som erstatter komm. egenproduksjon - spesialundersøkelser, Rikskonserter..) Kjøp korttidsplasser Art 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER (FYLKESKOM. INSTITUSJONER) Betaling for tjenester fra fylkeskommuner eller fylkeskomm.enheter som erstatter kommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av fylkeskommune som juridisk enhet Opphold i institusjon (rus, barnevern, spesialavdelinger ) Kjøp av tjenester fra fylkeskom. (spesialundersøkelser, legevakttj.,...) Art 350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER (KOMM. INSTITUSJONER) Betaling for tjenester fra (andre) kommuner eller komm.enheter som erstatter kommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk enhet Kjøp av tjenester fra andre (næringsmiddeltilsyn, revisjon) Gjesteelever i andre kommuner Kjøp av tolketjeneste Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan Kjøp fra PPT art Kjøp fra Landbrukskontoret IS

9 13505 Kjøp fra Pedagogisk Senter Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 9

10 Art 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE, aksjeselsk. mm) Betaling til private, kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap eller interkomm. selskap (IKS) der kommunen ikke er deltaker for produksjon av tjenester som er et komm./fylkeskomm. ansvar. Gjelder også for kjøp fra stiftelser. Fra 2008 Utvidet til også å gjelde tilskudd til lærebedrifter til lærlinger/lærekandidater Kjøp av tjenester fra andre/private (kulturtiltak skoler, MAREN A/S, Park.selsk) Driftstilskudd (til barnehager, leger, fysioterapeuter, klubber, priv. eldresent) Andel underskudd private barnehager Andel foreldrebetaling private barnehager Farmasøytisk tilsyn Kjøp av tolketjenester fra private Tilskudd skjønnsmidler barnehage Art 375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER FOR PRODUKSJON AV TJENESTER SOM ER KOMMUNALT ANSVAR (KJØP FRA EIERKOMMUNER) (I foretaket: Kjøp fra egen kommune) Kjøp fra Brannvesenet Sør Kjøp fra Kommunerevisjonen Art 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Kjøp fra egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institusjoner) som fører særregnskap. I foretaket/bedriften: Kjøp fra egen kommune Ime verksted Kjøp fra Havnevesenet KF 14 Overføringer Overføringer uten krav til motytelser fra mottakers side i form av for eksempel produksjon av bestemte tjenester. Med produksjon av bestemte tjenester menes her tjenester som inngår i kommunes produksjon eller erstatter kommunens egenproduksjon. Art 400 OVERFØRING TIL STATEN Overføring til trygdeforvaltningen Overføring til andre statlige institusjoner Skatt Art 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON Mva-utgift kompensasjonsordning Mva-utgift utenfor komp.ordning Art 430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER Overføringer til fylkeskommunen (eller fylkeskommunale enheter) Art 450 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Overføringer til andre kommuner (eller kommunale enheter) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 10

11 Art 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) Overføring til private, komm/fylkeskomm. aksjeselskap eller IKS der kommunen ikke selv er deltaker. Gjelder også overføring til stiftelser Tilskudd (til organisasjoner, lag, arrangementer, næring, kulturinstitusjoner, Bidrag (sosial omsorg, barnevern, barnehageopphold, SFO) Overført statstilskudd (til private barnehager, politiske partier, utbedr.tilsk) Kommunalt barnehagetilskudd Tap på garantier Tap på krav, pliktig Tap på krav, avgiftsfri Skadeerstatning/overf. egenandel Tap på utlån Andre overføringer til andre (private) Bidrag flyktninger Tilskudd Turistformål % statstilskudd bhg styrket Integereringstiltak flyktninger Kvalifiseringstiltak flyktninger Overføring til Kirkelig fellesråd Tapsføring gebyrer Tilskudd til Lindesnesregionens næringsfond Art 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Overføring til Brannvesenet Sør IKS Overføring til Risøbank IKS Overføring til Vest-Agder museet IKS Art 480 TIL FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE Overføring til egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institu) som fører særregnskap som ikke er knyttet til betaling for ytelser Til egne særbedrifter Overføring til Havnevesenet KF (ikke Kostraart) RESERVERTE BEVILGNINGER / AVSETNINGER (KUN BUDSJETT) Reserverte tilleggsbevilgninger Lønnsreserve Rammetillegg Avsatt 0,5% i siste halvår Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 11

12 Art 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER Renter lån diverse Renter administrasjonslokaler Renter skolene Renter barnehagene/barneparker Renter psykiatriformål Renter pleie- og omsorgsinstitusjoner Renter omsorgsboliger Renter sosial/flyktingeboliger Renter HVPU - institusjoner Renter kultursektoren Renter kirkesektoren Renter utbyggingsområder Renter kloakksektoren Renter vannverket Renter renovasjonssektoren Renter etableringslån Renter utbedringslån Morarenter Påløpte, ikke betalte renter Renter startlån Renter lån parkeringshus Renter, kurstap forvalt. Midler Renteutgifter derivater Renter leasing feiemaskin Renter leasing Lundberg redskapsbærer Provisjoner, låneomkostninger Tap finansielle instumenter (omløpsmidler) Art 510 AVDRAGSUTGIFTER Avdrag diverse lån Avdrag lån administrasjonslokaler Avdrag skolene Avdrag barnehagene/barneparker Avdrag psykiatriformål Avdrag pleie- og omsorgsinstitusjoner Avdrag omsorgsboliger Avdrag sosial/flyktingeboliger Avdrag HVPU - institusjoner Avdrag kultursektoren Avdrag kirkesektoren Avdrag utbyggingsområder Avdrag kloakksektoren Avdrag vannverket Avdrag renovasjonssektoren Avdrag etableringslån Avdrag utbedringslån Avdrag startlån Avdrag parkeringshus Påløpte, ikke bet. avdrag vann Påløpte, ikke bet. avdrag avløp Påløpte, ikke bet. avdr. renovasjon Påløpte, ikke bet. avdr. div lån Avdrag finansiell leasing feiemaskin Avdrag finansiell leasing Lundberg Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 12

13 Art 520 UTLÅN Sosiale utlån Utlån næringsfond Utlån ansvarlig lån Art 529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER (I INVESTERINGSREGNSKAPET) KJØP AV AKSJER OG ANDELER Art 530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Art 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til integreringsfond Avsetning til disposisjonsfond - utbytte Agder Energi Art 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVEST.FOND (kun invest.regnsk.) Avsetning til ubundene investeringsfond Art 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Avsetninger til bundne fond Pliktig avsetning av renteinntekter på tilfluktsrom føres i kontoklasse Avsetning til fond Paradisbukta Art 560 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN Avsetning til likviditetsreserven Art 570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Overføring til investeringsregnskapet Art 580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK Regnskapsmessig mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) Art 590 AVSKRIVNINGER Motpost: art 990, funksj Avskrivninger Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avdrag Kapitalkostnader Paradisbukta Kapitalkostnader avløpssektor Kapitalkostnader vannsektor Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 13

14 INNTEKTER 16 Salgsinntekter Betaling for ytte tjenester. Artene brukes for salgsinntekter uten mva., mens mva-pliktige inntekter føres i Art 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER Egenandeler Brukerbetaling (barnehage, SFO, kulturskole, svangerskapskurs, trygghetsalarm, matombringing, vask av tøy, dagsenter, hjemtjenester, transport, opphold i institusjon ) Art 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER M.V. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET (varierende og tilfeldig karakter) Kostpenger Innbetaling for brukt materiell Utleie av utstyr (instrumenter, moped, solarier, ) Salgsinntekter (bøker, kafè, arbeidsstue, teaterarr., provisjon Røde- Kors-automater,..) Innbetaling av porto, telefonpenger Purreinntekter, andre gebyrinntekter (skjenkebevilling, ) Gebyr utstikking av bygninger Inntekt fra friluftsområder Behandlingsgebyr - byggesaker Behandlingsgebyr - dispensasjonssøknad for fritidsbebyggelse Oppmålingsgebyr Seksjoneringsgebyr Tinglysingsgebyr (målebrev, seksjonering) Dokumentavgift Behandlingsgebyr privat innsendte regulerings/bebyggelsesplaner Behandlingsgebyr fradelingssøknader m.m., jord/konsesjonssak Betaling for vaksine Gebyrinntekt hovedstevnevitne Salg av tjenester (instruksjon, undervisning) Tilfeldige inntekter Snøbrøyting Fakturagebyr Matsalg halv avgift Vedsalg Behandl.gebyr utslipp Salgs- og skjenkeavgifter Art 629 BILLETTINNTEKTER Billettinntekter Art 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER Fremleie Leieinntekter kommunale boliger Leieinntekter av andre kommunale bygg Utleie av lokaler Baneleie Festeavgifter Grunnleie Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 14

15 Art 640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER Tilknytningsgebyr Målerleie Vanngebyr Vanngebyr industrimålere Kloakk-/slamgebyr Kloakk -/slam miljøavgift Slamgebyr spredt bebyggelse Slam levert til Grønvika fra Maren Industrimålere kloakk/slam Industrimålere miljø Renovasjonsgebyr Hytterenovasjonsgebyr Feiergebyr Art 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER Inntekt av arbeidsvirksomhet (Aktivitetshuset,...) Avgiftspliktig mat- og kiosksalg (Sykehjemmet, Mandalshallen,..) Leie og salg av badeutstyr Reklameinntekter Kinoen Salg av kartdata og plott, bykart, bystyre/formannskapshefter Egenandel transport 6% mva Tilknytningsavgift Utleie av utstyr (slambil, feierbil.) Salg diesel Snøbrøyting Salg konsulenttjeneste IKT Diverse avgiftspliktige refusjoner Reklameinntekter Kinoen Leieinntekter m/mva Salg av diverse trykksaker Salg medisinsk forbruksmateriell Div. avgiftspliktig salg Art 660 SALG AV DRIFTSMIDLER Salg av driftsmidler (anskaffelse av driftsmidler utgiftsført i driftsregnskapet) Salg av maskiner Art 690 FORDELTE UTGIFTER Fordelte utgifter fra funksjon Tilfeldig internsalg Intern refusjon/overføring Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 15

16 17 Refusjoner Refusjoner for faktiske utlegg: Når kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Overføringer med krav til motytelser fra kommunens side, f.eks. produksjon av en bestemt tjeneste. Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner. Eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter ifm samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. Art 700 REFUSJON FRA STATEN Statstilskudd (barnehager, SFO, kulturskole, leirskoler, ) Refusjon fra NAV Refusjon skyssutgifter (hjemmesykepleie, psyk.sykepl., helsesøster) Fastlønntilskudd leger/fysioterapeuter Ref. fra NAV (for legeerklæringer, jordmor, barnebidrag, barnepensjon, sosialhjelp,...) Andre øremerkede tilskudd med krav om motytelse (jfr. art 810) (handlingsplan for helse- og sosialpersonell,..) Andre refusjoner fra staten (Husbankens bostøtte ) Ref. fra Universitetet i Agder Garantiprovisjon Ref. fra stiftelser Ref. Husbanktilskudd Ref. staten arb.giv.avg. premieavvik KLP Art 710 SYKELØNNSREFUSJON Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger Refusjon feriepenger sykelønn Art 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Art 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Art 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER Refusjoner/tilskudd fra fylkeskommuner Lærlingetilskudd Ref. fra fylket for ekstraundervisning/gjesteelever Ref. fra fylkeskommuner m/mva. Art 750 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER Refusjon fra Lindesnes kommune Refusjon fra Marnardal kommune Refusjon fra Audnedal kommune Refusjon fra Åseral kommune Refusjon fra Hægebostad kommune Ref. fra andre kommuner for gjesteelever Refusjon fra andre kommuner Refusjon/inntekt fra kommunale/interkommunale selskap Ref. fra Mandal kommune Ref. fra Sirdal kommune Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan Ref. fra andre art kommuner 16 (med mva)

17 Art 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) Refusjon medisinske forbruksvarer Refusjon/tilskudd fra andre (for legeerklæringer, fyringsolje..) Refusjon renholdsutgifter helsesenteret Refusjon kursutgifter Refusjon etter plan- og bygningsloven Innbetalt 1,4% feriepenger Ref. forsikringsskade Ref. ansatte telefonordning Ref. hjemme-pc Andre refusjoner/tilskudd fra andre (private) Ref. ulykkesforsikring fritid ansatte Ref. frikjøp parkeringsplasser Garantiprovisjon Ref. fra stiftelser Refusjon Husbanktilskudd (tilbakebet. av etablering/utbedringstilskudd) KLP - red. premie/lønnsoppgjør Ref. KLP - Beregnet premieavvik Art 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Art Refusjon fra Brannvesenet Sør IKS Refusjon fra PP-tjenesten Refusjon fra Risøbank IKS Refusjon fra Vest-Agder museet IKS REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Refusjon fra egne kommunale foretak og egne kommuale bedrifter (institusjoner som fører særregnskap Ref. fra Ime Verksted Ref. fra Mandal Havnevesen KF Ref. fra Halse Eiendom Art 790 INTERNSALG (INTERNE OVERFØRINGER) Mot art Internsalg, forhåndsavtalt (budsjettert) interntjenseter VA - overf. Funksjoner Kalkulatoriske renter VAR Kalkulatoriske avdrag VAR Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 17

18 18 Overføringsinntekter Betaling uten motytelse: alle overføringer som ikke forutsetter motytelse fra kommunens side. Inneholder overføringer som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 800 RAMMETILSKUDD Rammetilskudd Art 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Andre statlige overføringer (integreringstilskudd,..) Utbedringstilskudd boliger Etableringstilskudd boliger Øremerkede statstilskudd uten krav om motytelse (jfr. 700) Handlingsplan (for eldreomsorg, psykiatri,..) Tilskudd private barnehager Skjønnsmidler barnehager Art 830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER Overføringer fra fylkeskommuner (lærlingetilskudd, helsestasjon for ungdom, ) Øremerkede fylkeskommunale tilskudd Art 850 OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER Overføringer fra andre kommuner (integreringstilskudd ved flytting,...) Art 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Skatteinntekter Art 874 EIENDOMSSKATT "VERK OG BRUK" Eiendomsskatt på verk og bruk Art 875 EIENDOMSSKATT "ANNEN FAST EIENDOM" Eiendomsskatt på annen fast eiendom (ikke opprettet) Art 880 OVERFØRING FRA FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Overføringer fra særbedrifter Art 890 OVERFØRING FRA ANDRE (PRIVATE) Overføring fra andre (private) (innkommet tidligere ført som tap på krav,...) Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Erstatning for skade Hjemfallsinntekter (fra VAE, godskrives næringsfond) Overføring fra stiftelser Art 895 OVERFØRINGER FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Overføring fra Brannvesenet Sør IKS Overføring fra Risøbank IKS 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 18

19 Art 900 RENTEINNTEKTER Renter av bankinnskudd Renter av fordringer - diverse Morarenter Renter Agder Energi Renter tilhørende fond Renter ifb. med låneavtale Renter på lån til Mandal Parkering Renter, kursgevinst forv.fond Agder Energi - renter aksjesalg Provisjonsinntekt Renter derivater Art 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsimidler) Art 910 BRUK AV LÅN (ikke i driftsregnskapet) Art 920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN Mottatte avdrag på sosiale utlån Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag etableringslån (ordinære lån til videre utlån) Mottatte avdrag etableringslån II (med statlig garanti) Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte avdrag lån Mandal Parkeringsselskap AS Art 929 SALG AV AKSJER OG ANDELER (ikke i driftsregnskapet) Art 930 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK Bruk tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Art 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Bruk av disposisjonsfond Bruk av integreringsfond etatene Bruk av integreringsfond fri disp. Art 948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND (ikke i driftsregnskapet) Bruk av ubundne invvesteringsfond Art 950 BRUK AV BUNDNE FOND Bruk av bundne driftsfond Bruk av fond Paradisbukta Bruk av bundne investeringsfond Bruk av gjeldsavdragsfond Art 960 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE Bruk av likviditetsreserven Art 970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET (ikke i driftsregns) Art 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK Regnskapsmessig merforbruk Art 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost: art 590 Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art Avskrivninger (mot funksjon 860)

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer