KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon."

Transkript

1 KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert ) Art (konto) viser hvilken type ressurs kommunen må kjøpe for å kunne utføre sine tjenester, eller hvilken type inntekt det er. Første siffer angir om kostnaden/inntekten gjelder drift (1) eller investering/kapital (3). I datasystemet summeres de enkelte arter (4 siste siffer) opp til hovedart (3 midterste siffer). Hovedartene følger oppbyggingen i KOSTRA, og prinsipper og definisjon av KOSTRA-artene er forklart nærmere i "Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i i kommuner og fylkeskommer". Oppslag i veilederen kan gjøres på følgende internettadresse 10 Lønnsutgifter og pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Art 010 FAST LØNN (med alle avtalefestede tillegg) Fastlønn Helligdagstillegg Art 020 LØNN TIL VIKARER (med alle avtalefestede tillegg) Vikarer Ferievikarer Sykevikarer Kursvikarer Art 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP (med alle avtalefestede tillegg) Ekstrahjelp/engasjementer (ut over fast stillingshjemmel) (konfliktrådsmeglere,.) Sesonghjelp Opplæring Art 040 OVERTIDSLØNN Overtid Art 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER Lønn til lærlinger Avlastningslønn, besøkshjem Støttekontakter Tilsynsfører Sysselsettingstiltak Honorarer (ikke selvst. næringsdrivende) (veileder/kursholder etter timeliste,...) Personlig assistent Oppmuntringspenger Fosterhjemsgodtgjørelse Forsterkning barnevern Fast bilgodtgjørelse (årlig) Trekkpliktig diettgodtgjørelse Fri avis (brukes kun på lønnsavd.) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 1

2 Art 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE (FORTS.) Fri telefon/mobil Trekkpliktig naturalytelse (fri bolig, gaver i arb.forhold,...) Smusstillegg Klesgodtgjørelse barnehager (ikke tariffestet) Annen lønn (tolk etter timeliste, legevakt, omsorgslønn, trekkpliktig km-godtgjørelse.) Intern overføring av lønn Art 070 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYANLEGG Lønn til vedlikeholdsarbeidere (ikke vaktmestere o.l.) Art 080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Art 089 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARB.GIV.AVG.PLIKTIG LØNN Stønad introduksjonsordning innvandrere Kvalifiseringsstønad PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE Art 090 FORSIKRINGSORDNINGER Pensjon KLP (også AFP) Pensjon sykepleiere Pensjon ordfører Pensjon STP (Statens pensjonskasse) Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv gruppelivsforsikring PC-trekk, kommunal del Bruk av premiefond/rentegarantipremie/tilskudd sikringsordningen Premieavvik KLP og SPK Pensjonspremie KLP - manuelt fordelt Art 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. premieavvik KLP,SPK Arbeidsgiveravgift - manuell beregning Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 100 KONTORMATERIELL Kontorutgifter (utgifter til forbruksmateriell, abonnement, faglitteratur, andre driftsutgifter til stiftemaskiner/makuleringsmaskiner utenfor driftsavtale) Edb-rekvisita (tonere til maskiner/skrivere utenfor driftsavtale) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 2

3 Art 105 UNDERVISNINGSMATERIELL Skolebibliotek Lærerbibliotek Fritt skolemateriell Læremidler/bøker Arbeidsmateriell Matvarer undervisning (sfo/barnehage) Art 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL Medisinsk forbruksmateriell Bleier Art 114 MEDIKAMENTER Innkjøp av medisiner Art 115 MATVARER Matvarer (råvarer), bevertning, kioskvarer, drikkevarer Skolefrukt og grønt SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG Art 120 TJENESTER Endret fra 2008 Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, f.eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger mv. Kjøp av driftsmidler føres på art 200. Materialer knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg føres på art 250. Endret fra 2010 Materialer til drift og vedlikehold av maskiner føres på art (fra 2010) Kjøp av arbeidstøy, spesialbekledning Velferdstiltak for ansatte (trekkfrie erkjentlighetsgaver ) Velferdstiltak for brukere Tjenestefrikjøp (ref. lønnsutgifter til fast arbeidsgiver) Utgiftsdekning opphold (u/mva - via lønn) (hotell..) til eksterne og egne ansatte ved reiser som ikke er opplæring/kurs Blomster og lignende. Ifm. Sykefravær (tillitsprosjektet) Rengjøringsmateriell (for renholdere) Kjøkkenutstyr, servise Tekstiler, madrasser, o.a Filmleie til kino Utgifter til samlinger Vannmålere Kjemikalier, veisalt Prøvetaking / analyser Aktivitetsmateriell (til arbeidsstue m.m.) Kantinetjenester Lys, såpe/papir m.m. (ikke til renholdere) Emballasje Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Erkjentlighetsgaver Sivilarbeider Utgiftsdekning opphold - (direkte i regnskapet), jfr (hotell, mat, tlf..) til eksterne og egne ansatte ved reiser som ikke er opplæring/kurs Reserverte midler Trykking bygdebøker Diverse utgifter vedr. legater Såpe/papir/plast Databriller (undersøkelse/kjøp av databriller) Innkjøp varer mva-pliktig (Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester med fradrag for inngående mva. Gjelder Svømmehallen, Aktivitetshuset, Kafè Sykehj.) Tiltak nærvær Diverse kjøp av tjenester (opptredener, leie av lydutstyr etc.) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 3

4 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG Art 120 TJENESTER - FORTS Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (f.eks. festeanordninger, filtre, lyskilder, remmer, pakninger mv Materialer til drift og vedlikehold av maskiner (føres på art 170 fra 2010) Innkjøp svømmehall fritt Art 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON Porto Telefon/fax, abonnement og tellerskritt Personsøker/mobiltelefon, abonnement og tellerskritt Sambandsleie Banktjenester og gebyrer (øreavrunding, ) Datakommunikasjon, alarmlinjeleie, internett Postombringing/leie av serviceboks Sentralbordtjenester Art 140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON Stillingsannonser Annen annonsering/kunngjøring Gaver ved representasjon Trykking, kopiering Informasjon, profilering Telefonkataloger, cd-rom Art 150 OPPLÆRING, KURS (ikke oppgavepliktig) (eksterne og egne ansatte) Lederopplæring Opplæring, kurs, stipendier Faglig veiledning (utført av firma) Utgifter til foreleser/kursholder Utgiftsdekning opphold (u/mva - via lønn) (hotell..) - utlegg i forbindelse med opplæring/kurs Opplæring eksterne (foreldre, ) Utgiftsdekning opphold - (direkte i regnskapet), (hotell, mat, tlf..) ved reiser som er opplæring/kurs Art 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE FOR REISER, DIETT, BIL M.V. SOM ER OPPGAVEPLIKTIGE Utlegg med kvittering (parkering, bom, tog, buss m.m.) føres på art 150 hvis det gjelder oppl./kurs, på art 120 for øvrige reiser. Utlegg som gjelder kommunens egne biler føres på art Trekkfri km-godtgjørelse Refusjonsberettiget km-godtgjørelse Diett/nattillegg Art 165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER Tariffestet arbeidstøy (helse, pl. & oms, renhold...) Telefongodtgjørelse (etter statens satser) Trekkfritt stipend Annen godtgjørelse Flyttegodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse foster/besøkshjem, tilsynsfører, støttekontakt Div. driftstilskudd (leger, fysioterapeuter, godtgjørelse ferjemann) Pensjon fra bykassa Honorar til selvstendig næringsdrivende uten fast kontor Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art Annen utgiftsdekning (barnepass politikere.)

5 TRANSPORTUTGIFTER OG UTGIFTER TIL DRIFT AV EGNE Art 170 TRANSPORTMIDLER Driftsutgifter til egne og leide transportmidler/maskiner. Utgifter som inngår i leieavtale føres på art 210. Både kjøpt og leaset. Gjelder også moped til mopedopplæring Vedlikehold, service og reparasjon av transportmidler/maskiner Olje og fett til biler og maskiner Bensin og diesel Årsavgift/forsikring Rekvisita og vask Skyssutgifter, transport, flyttetjenester (av elever, klienter, eldre, dagpasienter ) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (u/mva - via lønn) (bompenger) ved reiser som ikke er opplæring/kurs Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (direkte i regnskapet) (tog, buss, fly, taxi, ferge, parkering og bompenger) ved reiser som ikke er opplæring/kurs Refusjonsberettiget parkering (m/mva - direkte i regnskapet) Diverse transportutgifter (varetransport, matombring., bom, parkering) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (u/mva - via lønn) (bompenger) ved reiser som gjelder opplæring/kurs Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (direkte i regnskapet) (tog, buss, fly, taxi, ferge, parkering og bompenger ved reiser som gjelder opplæring/kurs Karosseriskader Art 180 ENERGI Strøm Olje til oppvarming Ved til oppvarming Art 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING Brann, industri, edb, påbud/riving etc Ansvar, formuesk., underslag, garanti, Skogforsikring Tjenestereise Kommunalt ansatte Pedagogisk personell Kollektiv ulykke barn Alarmsystemer/vektertjenester KLP - tilskudd sikringsordning og pensj.kontor Art 190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN Husleie (leide eiendommer i tjenesteytingen) Leie av kontorlokaler Leie av grunn (festeavtaler, festetomter) Art 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V Kontingenter Kommunale avgifter Dokumentavgift Byggesaksgebyrer Tinglysingsgebyrer Lisenser på dataprogram Faste årlige avgifter, lisener m.v. (Tono, Bono, Novaco, TV o.l.) Kopieringsavtaler (Kopinor) Innfordringsgebyr Diverse gebyrer, avgifter, lisenser (containerleie m/tømming, ) Brukerstøtteavtaler/support Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art On-line avtaler

6 Art 200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER (Endret fra 2006) Kjøp, og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner, inkludert innkjøpsutgifter. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finanasiell leasing. Investeringer må ha førstesiffer 3 istedenfor 1. (Anskaffelseskostnad over kr ,- SKAL føres i investeringsregnskapet.) Kontorutstyr Programvare Mediautstyr Telefoner, faxmaskiner, med mer Tekniske hjelpemidler Media (inventarførte bøker, videoer, kass., m.m.) (til folkebiblioteket,...) Innkjøp av kunst Innkjøp av museumsgjenstander Redskap/verktøy Rengjøringsmaskiner/utstyr Containere/stativer Instrumenter (musikkinst., måleinst., testutstyr.) Kjøkkenutstyr Leker Skrivere, skrivemaskiner (printere) Arbeidsstasjoner (PC/tynne klienter) Nettverksutstyr (routere, switcher mv) Kjøp av lekeapparater Verne- og sikkerhetsutstyr Annet inventar og utstyr Finansiell leasing av inventar/utstyr Finansiell leasing av maskiner Art 209 MEDISINSK UTSTYR Medisinsk utstyr og inventar KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER/KJØP AV Art 210 TRANSPORTMIDLER Finansiell leasing/leie av transportmidler inkl innkjøpsutgifter Kjøp av transportmidler (investeringer må ha førstesiffer 3) Kjøp av båt (investeringer må ha førstesiffer 3) Operasjonell leasing av transportmidler Art 220 LEIE (OPERASJONELL LEASING) AV DRIFTSMIDLER (Endret fra 2006) Leie/oprasjonell leasing av inventar, utstyr og maskiner. Arten er kun gyldig i driftsregnskapet Operasjonell leasing/leie av kontormaskiner Operasjonell leasing/leie av kopimaskiner Operasjonell leasing/leie av datamaskiner Operasjonell leasing/leie av inventar Operasjonell leasing/leie av maskiner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 6

7 Art 230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG Art 230 skal kun omfatte innkjøp av varer/tjenester fra andre Vedlikeholdsavtaler bygninger, innvendig og utvendig Under art 230 plasseres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg og nybygg, inkl. eksempelvis installasjonstjenester, men ikke inventart og utstyr (art 200). Det kreves ingen oppsplitting av entreprenørfakturaer på eksempelvis arbeid og materialer. Utgiftene føres samlet. Art 230 omfatter ikke vedlikehold av utstyr som ikke er direkte byggrelatert, dette føres på art Innvendig vedlikeholdsarbeid bygning Utvendig vedlikeholdsarbeid bygning Mindre ombygging/ominnredning (ikke investering) Vedlikehold av lekeplasser (lekeapparater) Vedlikehold av ventilasjonsanlegg ol Vedlikehold av ytre anlegg Vedlikehold av veier (asfalt, grusing, veilys utført av andre) Rørleggertjenester (ikke investering) Elektrotjenester (ikke investering) Art 240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER Art 240 skal kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre Ikke bygningsmessige arbeider, jfr. art 230. Fra 2008 Materialer til drift ogvedlikehold av transportmidler/maskiner føres på art Utstyr og inventar - service-/driftsavtale og reparasjoner Kontormaskiner - service-/driftsavtale og reparasjoner EDB - service-/driftsavtaleavtale og reparasjoner, supportavtaler dataprogram Trygghetsalarm - service-/driftsavtale og reparasjoner Heis - service-/driftsavtale og reparasjoner Alarmanlegg (brann, tyveri ) - service-/driftsavtale og reparasjoner Vaktmesteravtale Snøbrøytingsavtale Andre sevice-/driftsavtaler og reparasjoner Art 250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING OG NYBYGG Endret fra 2008 Utgifter til materialer ved vedlikehold av bygninger/anlegg og materiell ved påkostning/investeringer i kommunal regi, f.eks betong, trevirke, ledninger. Vedlikeholdsmateriell til utstyr som ikke er en del av bygningen føres på art 120. Driftsmateriell som ikke er vedlikeholdsmateriell føres på art 120. Arten har ulik betydning i drifts- og investeringsregnskapet: - i driftsregneskapet gir arten uttrykk for vedlikeholdsmateriell - i investeringsregnskapet gir arten uttrykk for utgifter til materiell benyttet til påkostning eller investering i nybygg. Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i kommunal regnskapsstandard nr 4 "Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet". Nb: Investeringer må ha førstesiffer 3 istedenfor Materialer for vedlikehold bygg og anlegg - definisjon endret fra Materialer vedl. Maskin/utstyr - utgår Materialer til vedlikehold veier (eget arbeid) Plantemateriell Lekeapparater Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 7

8 Art 260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER Utgifter til leievask (kjøp av tjenesten rengjøring av kommuale bygg) Vaskeri/renserivirksomhet (med momskompensasjon) Art 270 KONSULENTTJENESTER Juridisk bistand Juridisk bistand i fbm. saksprosesser Konsulenttjenester IT Kjøp av bedriftshelse-/tanntekniske tjenester Kjøp av undervisningstjenester Konsulenttjenester (fra Mandal kommune) Diverse konsulenttjenester, kontrolloppgaver Art 280 GRUNNERVERV (kun investering) Art 285 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG/ANLEGG (kun investering) Kjøp eksistrende bygg/anlegg Art 290 INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Mot art 790 Budsjetterte interne overføringer, må være planlagt Internkjøp, forhåndsavtalt Kalkulatoriske renter VAR Kalkulatoriske avdrag VAR 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som leveres brukerne uten videre bearbeiding fra kommunens side. Dvs. når tjenesten som kjøpes er et sluttprodukt som leveres brukeren direkte fra en annen produsent, ofte en driftsavtale. Unntak: skyss art 170, renholds- og vaskeritjenester art 260, konsulenttjenester 270. Art 300 KJØP FRA STATEN (STATLIGE INSTITUSJONER) Kjøp av tjenester fra staten/statlige institusjoner som erstatter kommunal egenproduksjon Kjøp av statlige tjenester (som erstatter komm. egenproduksjon - spesialundersøkelser, Rikskonserter..) Kjøp korttidsplasser Art 330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER (FYLKESKOM. INSTITUSJONER) Betaling for tjenester fra fylkeskommuner eller fylkeskomm.enheter som erstatter kommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av fylkeskommune som juridisk enhet Opphold i institusjon (rus, barnevern, spesialavdelinger ) Kjøp av tjenester fra fylkeskom. (spesialundersøkelser, legevakttj.,...) Art 350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER (KOMM. INSTITUSJONER) Betaling for tjenester fra (andre) kommuner eller komm.enheter som erstatter kommunal egenproduksjon. Gjelder for tjenester fra enheter som anses som en del av (annen) kommune som juridisk enhet Kjøp av tjenester fra andre (næringsmiddeltilsyn, revisjon) Gjesteelever i andre kommuner Kjøp av tolketjeneste Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan Kjøp fra PPT art Kjøp fra Landbrukskontoret IS

9 13505 Kjøp fra Pedagogisk Senter Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 9

10 Art 370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE, aksjeselsk. mm) Betaling til private, kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap eller interkomm. selskap (IKS) der kommunen ikke er deltaker for produksjon av tjenester som er et komm./fylkeskomm. ansvar. Gjelder også for kjøp fra stiftelser. Fra 2008 Utvidet til også å gjelde tilskudd til lærebedrifter til lærlinger/lærekandidater Kjøp av tjenester fra andre/private (kulturtiltak skoler, MAREN A/S, Park.selsk) Driftstilskudd (til barnehager, leger, fysioterapeuter, klubber, priv. eldresent) Andel underskudd private barnehager Andel foreldrebetaling private barnehager Farmasøytisk tilsyn Kjøp av tolketjenester fra private Tilskudd skjønnsmidler barnehage Art 375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER FOR PRODUKSJON AV TJENESTER SOM ER KOMMUNALT ANSVAR (KJØP FRA EIERKOMMUNER) (I foretaket: Kjøp fra egen kommune) Kjøp fra Brannvesenet Sør Kjøp fra Kommunerevisjonen Art 380 KJØP FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Kjøp fra egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institusjoner) som fører særregnskap. I foretaket/bedriften: Kjøp fra egen kommune Ime verksted Kjøp fra Havnevesenet KF 14 Overføringer Overføringer uten krav til motytelser fra mottakers side i form av for eksempel produksjon av bestemte tjenester. Med produksjon av bestemte tjenester menes her tjenester som inngår i kommunes produksjon eller erstatter kommunens egenproduksjon. Art 400 OVERFØRING TIL STATEN Overføring til trygdeforvaltningen Overføring til andre statlige institusjoner Skatt Art 429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON Mva-utgift kompensasjonsordning Mva-utgift utenfor komp.ordning Art 430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER Overføringer til fylkeskommunen (eller fylkeskommunale enheter) Art 450 OVERFØRINGER TIL ANDRE KOMMUNER Overføringer til andre kommuner (eller kommunale enheter) Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 10

11 Art 470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) Overføring til private, komm/fylkeskomm. aksjeselskap eller IKS der kommunen ikke selv er deltaker. Gjelder også overføring til stiftelser Tilskudd (til organisasjoner, lag, arrangementer, næring, kulturinstitusjoner, Bidrag (sosial omsorg, barnevern, barnehageopphold, SFO) Overført statstilskudd (til private barnehager, politiske partier, utbedr.tilsk) Kommunalt barnehagetilskudd Tap på garantier Tap på krav, pliktig Tap på krav, avgiftsfri Skadeerstatning/overf. egenandel Tap på utlån Andre overføringer til andre (private) Bidrag flyktninger Tilskudd Turistformål % statstilskudd bhg styrket Integereringstiltak flyktninger Kvalifiseringstiltak flyktninger Overføring til Kirkelig fellesråd Tapsføring gebyrer Tilskudd til Lindesnesregionens næringsfond Art 475 OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Overføring til Brannvesenet Sør IKS Overføring til Risøbank IKS Overføring til Vest-Agder museet IKS Art 480 TIL FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE Overføring til egne kommunale foretak og egne kommunale bedrifter (institu) som fører særregnskap som ikke er knyttet til betaling for ytelser Til egne særbedrifter Overføring til Havnevesenet KF (ikke Kostraart) RESERVERTE BEVILGNINGER / AVSETNINGER (KUN BUDSJETT) Reserverte tilleggsbevilgninger Lønnsreserve Rammetillegg Avsatt 0,5% i siste halvår Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 11

12 Art 500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER Renter lån diverse Renter administrasjonslokaler Renter skolene Renter barnehagene/barneparker Renter psykiatriformål Renter pleie- og omsorgsinstitusjoner Renter omsorgsboliger Renter sosial/flyktingeboliger Renter HVPU - institusjoner Renter kultursektoren Renter kirkesektoren Renter utbyggingsområder Renter kloakksektoren Renter vannverket Renter renovasjonssektoren Renter etableringslån Renter utbedringslån Morarenter Påløpte, ikke betalte renter Renter startlån Renter lån parkeringshus Renter, kurstap forvalt. Midler Renteutgifter derivater Renter leasing feiemaskin Renter leasing Lundberg redskapsbærer Provisjoner, låneomkostninger Tap finansielle instumenter (omløpsmidler) Art 510 AVDRAGSUTGIFTER Avdrag diverse lån Avdrag lån administrasjonslokaler Avdrag skolene Avdrag barnehagene/barneparker Avdrag psykiatriformål Avdrag pleie- og omsorgsinstitusjoner Avdrag omsorgsboliger Avdrag sosial/flyktingeboliger Avdrag HVPU - institusjoner Avdrag kultursektoren Avdrag kirkesektoren Avdrag utbyggingsområder Avdrag kloakksektoren Avdrag vannverket Avdrag renovasjonssektoren Avdrag etableringslån Avdrag utbedringslån Avdrag startlån Avdrag parkeringshus Påløpte, ikke bet. avdrag vann Påløpte, ikke bet. avdrag avløp Påløpte, ikke bet. avdr. renovasjon Påløpte, ikke bet. avdr. div lån Avdrag finansiell leasing feiemaskin Avdrag finansiell leasing Lundberg Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 12

13 Art 520 UTLÅN Sosiale utlån Utlån næringsfond Utlån ansvarlig lån Art 529 KJØP AV AKSJER OG ANDELER (I INVESTERINGSREGNSKAPET) KJØP AV AKSJER OG ANDELER Art 530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Art 540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til integreringsfond Avsetning til disposisjonsfond - utbytte Agder Energi Art 548 AVSETNINGER TIL UBUNDNE INVEST.FOND (kun invest.regnsk.) Avsetning til ubundene investeringsfond Art 550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Avsetninger til bundne fond Pliktig avsetning av renteinntekter på tilfluktsrom føres i kontoklasse Avsetning til fond Paradisbukta Art 560 AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVEN Avsetning til likviditetsreserven Art 570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET Overføring til investeringsregnskapet Art 580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK Regnskapsmessig mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) Art 590 AVSKRIVNINGER Motpost: art 990, funksj Avskrivninger Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avdrag Kapitalkostnader Paradisbukta Kapitalkostnader avløpssektor Kapitalkostnader vannsektor Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 13

14 INNTEKTER 16 Salgsinntekter Betaling for ytte tjenester. Artene brukes for salgsinntekter uten mva., mens mva-pliktige inntekter føres i Art 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER Egenandeler Brukerbetaling (barnehage, SFO, kulturskole, svangerskapskurs, trygghetsalarm, matombringing, vask av tøy, dagsenter, hjemtjenester, transport, opphold i institusjon ) Art 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER M.V. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET (varierende og tilfeldig karakter) Kostpenger Innbetaling for brukt materiell Utleie av utstyr (instrumenter, moped, solarier, ) Salgsinntekter (bøker, kafè, arbeidsstue, teaterarr., provisjon Røde- Kors-automater,..) Innbetaling av porto, telefonpenger Purreinntekter, andre gebyrinntekter (skjenkebevilling, ) Gebyr utstikking av bygninger Inntekt fra friluftsområder Behandlingsgebyr - byggesaker Behandlingsgebyr - dispensasjonssøknad for fritidsbebyggelse Oppmålingsgebyr Seksjoneringsgebyr Tinglysingsgebyr (målebrev, seksjonering) Dokumentavgift Behandlingsgebyr privat innsendte regulerings/bebyggelsesplaner Behandlingsgebyr fradelingssøknader m.m., jord/konsesjonssak Betaling for vaksine Gebyrinntekt hovedstevnevitne Salg av tjenester (instruksjon, undervisning) Tilfeldige inntekter Snøbrøyting Fakturagebyr Matsalg halv avgift Vedsalg Behandl.gebyr utslipp Salgs- og skjenkeavgifter Art 629 BILLETTINNTEKTER Billettinntekter Art 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER Fremleie Leieinntekter kommunale boliger Leieinntekter av andre kommunale bygg Utleie av lokaler Baneleie Festeavgifter Grunnleie Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 14

15 Art 640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER Tilknytningsgebyr Målerleie Vanngebyr Vanngebyr industrimålere Kloakk-/slamgebyr Kloakk -/slam miljøavgift Slamgebyr spredt bebyggelse Slam levert til Grønvika fra Maren Industrimålere kloakk/slam Industrimålere miljø Renovasjonsgebyr Hytterenovasjonsgebyr Feiergebyr Art 650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER Inntekt av arbeidsvirksomhet (Aktivitetshuset,...) Avgiftspliktig mat- og kiosksalg (Sykehjemmet, Mandalshallen,..) Leie og salg av badeutstyr Reklameinntekter Kinoen Salg av kartdata og plott, bykart, bystyre/formannskapshefter Egenandel transport 6% mva Tilknytningsavgift Utleie av utstyr (slambil, feierbil.) Salg diesel Snøbrøyting Salg konsulenttjeneste IKT Diverse avgiftspliktige refusjoner Reklameinntekter Kinoen Leieinntekter m/mva Salg av diverse trykksaker Salg medisinsk forbruksmateriell Div. avgiftspliktig salg Art 660 SALG AV DRIFTSMIDLER Salg av driftsmidler (anskaffelse av driftsmidler utgiftsført i driftsregnskapet) Salg av maskiner Art 690 FORDELTE UTGIFTER Fordelte utgifter fra funksjon Tilfeldig internsalg Intern refusjon/overføring Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 15

16 17 Refusjoner Refusjoner for faktiske utlegg: Når kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Overføringer med krav til motytelser fra kommunens side, f.eks. produksjon av en bestemt tjeneste. Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner. Eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter ifm samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. Art 700 REFUSJON FRA STATEN Statstilskudd (barnehager, SFO, kulturskole, leirskoler, ) Refusjon fra NAV Refusjon skyssutgifter (hjemmesykepleie, psyk.sykepl., helsesøster) Fastlønntilskudd leger/fysioterapeuter Ref. fra NAV (for legeerklæringer, jordmor, barnebidrag, barnepensjon, sosialhjelp,...) Andre øremerkede tilskudd med krav om motytelse (jfr. art 810) (handlingsplan for helse- og sosialpersonell,..) Andre refusjoner fra staten (Husbankens bostøtte ) Ref. fra Universitetet i Agder Garantiprovisjon Ref. fra stiftelser Ref. Husbanktilskudd Ref. staten arb.giv.avg. premieavvik KLP Art 710 SYKELØNNSREFUSJON Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger Refusjon feriepenger sykelønn Art 728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Art 729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Art 730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER Refusjoner/tilskudd fra fylkeskommuner Lærlingetilskudd Ref. fra fylket for ekstraundervisning/gjesteelever Ref. fra fylkeskommuner m/mva. Art 750 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER Refusjon fra Lindesnes kommune Refusjon fra Marnardal kommune Refusjon fra Audnedal kommune Refusjon fra Åseral kommune Refusjon fra Hægebostad kommune Ref. fra andre kommuner for gjesteelever Refusjon fra andre kommuner Refusjon/inntekt fra kommunale/interkommunale selskap Ref. fra Mandal kommune Ref. fra Sirdal kommune Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan Ref. fra andre art kommuner 16 (med mva)

17 Art 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) Refusjon medisinske forbruksvarer Refusjon/tilskudd fra andre (for legeerklæringer, fyringsolje..) Refusjon renholdsutgifter helsesenteret Refusjon kursutgifter Refusjon etter plan- og bygningsloven Innbetalt 1,4% feriepenger Ref. forsikringsskade Ref. ansatte telefonordning Ref. hjemme-pc Andre refusjoner/tilskudd fra andre (private) Ref. ulykkesforsikring fritid ansatte Ref. frikjøp parkeringsplasser Garantiprovisjon Ref. fra stiftelser Refusjon Husbanktilskudd (tilbakebet. av etablering/utbedringstilskudd) KLP - red. premie/lønnsoppgjør Ref. KLP - Beregnet premieavvik Art 775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Art Refusjon fra Brannvesenet Sør IKS Refusjon fra PP-tjenesten Refusjon fra Risøbank IKS Refusjon fra Vest-Agder museet IKS REFUSJON FRA FORETAK OG BEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Refusjon fra egne kommunale foretak og egne kommuale bedrifter (institusjoner som fører særregnskap Ref. fra Ime Verksted Ref. fra Mandal Havnevesen KF Ref. fra Halse Eiendom Art 790 INTERNSALG (INTERNE OVERFØRINGER) Mot art Internsalg, forhåndsavtalt (budsjettert) interntjenseter VA - overf. Funksjoner Kalkulatoriske renter VAR Kalkulatoriske avdrag VAR Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 17

18 18 Overføringsinntekter Betaling uten motytelse: alle overføringer som ikke forutsetter motytelse fra kommunens side. Inneholder overføringer som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. Art 800 RAMMETILSKUDD Rammetilskudd Art 810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Andre statlige overføringer (integreringstilskudd,..) Utbedringstilskudd boliger Etableringstilskudd boliger Øremerkede statstilskudd uten krav om motytelse (jfr. 700) Handlingsplan (for eldreomsorg, psykiatri,..) Tilskudd private barnehager Skjønnsmidler barnehager Art 830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER Overføringer fra fylkeskommuner (lærlingetilskudd, helsestasjon for ungdom, ) Øremerkede fylkeskommunale tilskudd Art 850 OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER Overføringer fra andre kommuner (integreringstilskudd ved flytting,...) Art 870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE Skatteinntekter Art 874 EIENDOMSSKATT "VERK OG BRUK" Eiendomsskatt på verk og bruk Art 875 EIENDOMSSKATT "ANNEN FAST EIENDOM" Eiendomsskatt på annen fast eiendom (ikke opprettet) Art 880 OVERFØRING FRA FORETAK OG SÆRBEDRIFTER I EGEN KOMMUNE SOM FØRER SÆRREGNSKAP Overføringer fra særbedrifter Art 890 OVERFØRING FRA ANDRE (PRIVATE) Overføring fra andre (private) (innkommet tidligere ført som tap på krav,...) Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Erstatning for skade Hjemfallsinntekter (fra VAE, godskrives næringsfond) Overføring fra stiftelser Art 895 OVERFØRINGER FRA IKS DER KOMMUNEN SELV ER DELTAKER Overføring fra Brannvesenet Sør IKS Overføring fra Risøbank IKS 19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art 18

19 Art 900 RENTEINNTEKTER Renter av bankinnskudd Renter av fordringer - diverse Morarenter Renter Agder Energi Renter tilhørende fond Renter ifb. med låneavtale Renter på lån til Mandal Parkering Renter, kursgevinst forv.fond Agder Energi - renter aksjesalg Provisjonsinntekt Renter derivater Art 905 UTBYTTE OG EIERUTTAK Aksjeutbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsimidler) Art 910 BRUK AV LÅN (ikke i driftsregnskapet) Art 920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN Mottatte avdrag på sosiale utlån Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag etableringslån (ordinære lån til videre utlån) Mottatte avdrag etableringslån II (med statlig garanti) Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte avdrag lån Mandal Parkeringsselskap AS Art 929 SALG AV AKSJER OG ANDELER (ikke i driftsregnskapet) Art 930 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK Bruk tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Art 940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Bruk av disposisjonsfond Bruk av integreringsfond etatene Bruk av integreringsfond fri disp. Art 948 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND (ikke i driftsregnskapet) Bruk av ubundne invvesteringsfond Art 950 BRUK AV BUNDNE FOND Bruk av bundne driftsfond Bruk av fond Paradisbukta Bruk av bundne investeringsfond Bruk av gjeldsavdragsfond Art 960 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE Bruk av likviditetsreserven Art 970 OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET (ikke i driftsregns) Art 980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK Regnskapsmessig merforbruk Art 990 MOTPOST AVSKRIVNINGER Motpost: art 590 Fil: K.\Økonomi\Kontoplaner\Kontoplan art Avskrivninger (mot funksjon 860)

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Nettverkssamling 14. mars 2013

Nettverkssamling 14. mars 2013 Nettverkssamling 14. mars 2013 Personalnytt fra økonomiseksjonen: Egil Bjørn Berglund gikk av med pensjon 01.03.13 Siv Talstad Hansen overtar rådgiverstillingen etter Egil Bjørn Vi har gjort litt interne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer