Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage"

Transkript

1 Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune,

2 Innhld Innhld Frrd Innledning Sammendrag av rapprten Prsjektets ppbygging g mål Oversikt ver de ulike stegene i Prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal Antall invlverte aktører Overrdnede mål fr prsjektet Resultatmål Gjennmføring i henhld til prsjektplan Oversikt ver de 3 samlingene arrangert i prsjektets steg 2: vergang barnehage skle Prsjektrganisering g innhld Øknmi Oppsummering av resultater Resultatmål Snittalder fr tilmelding til PPT er lavere enn pr. 1. januar 2011? Det er utarbeidet en frpliktende kmmuneplan med rutiner fr vergang barnehage skle. Kmmunal plan fr vergang barnehage skle blir plitisk behandlet i løpet av Spes.ped.-permen er revidert i frhld til vergang barnehage-skle innen desember Overgang fra barnehage til skle fr sklestartere med særskilte behv blir gjennmført slik det er beskrevet i spes.ped.permen Ressursgruppen Arbeid med handlingsplanene Utviklingsarbeidet g ressurspersnenes rlle Ståstedsanalyse Evaluering av målppnåelse fr kmmunene i Hallingdal Hvedmål: Alle invlverte bidrar til et helhetlig pplæringsløp fra barnehage til skle Hvedmål: Tryggere g mer frutsigbar sklestart fr det enkelte barn g deres fresatte Delmål: Det er felles frståelse fr at skle g barnehage bygger på hverandres arbeid med språk g ssial utvikling tilpasset det enkelte barn Delmål: Det er felles frståelse fr at sklen bygger på barnehagens arbeid med ssiale ferdigheter knyttet til det enkelte barn Delmål: Freldrene er aktive i vergangsprsessen Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 2

3 9.6 Delmål: Det er etablert felles frståelse fr at å styrke barnets skleparathet, det vil si å styrke barnets pågangsmt, selvtillit, nysgjerrighet, trygghet g tr på egne evner Delmål: Kunnskap m barnet sikres gjennm tverrfaglig samarbeid mellm invlverte parter knyttet til vergang Delmål: Sikre tverrfaglig samarbeid knyttet til vergang Delmål: Kjennskap til tiltak på system g individnivå fr å sikre en trygg vergang fr sklestartere med særskilte behv Delmål: Det er utviklet gde rutiner fr infrmasjnsflyt knyttet til enkeltbarn g barnegrupper ved vergangen fra barnehage til skle sm invlverer freldre g aktuelle samarbeidspartnere Samlingenes innhld g gjennmføring Helsestasjn PPT Barnevernstjenesten Kritiske suksessfaktrer Fra prsjekt til drift Vedlegg Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 3

4 1 Frrd Alle barn frtjener bevisste g reflekterende vksne sm ser barnet i et helhetsperspektiv i barnehagen, vergangen til sklen g videre gjennm sklegangen. Prsjektet Felles løft fr tidlig innsats har tre steg. I steg 1 var det vekt på språklig g ssial utvikling i barnehagen (rapprt 2013), steg 2 har hatt fkus på vergangen mellm barnehage g skle med vekt på hva sm er viktig ved vergangen g frberedende lese- g skrivepplæring g steg 3 fr sklen vil legge vekt på språkvansker (start høst 2015). Dette gir ansatte ny kunnskap sm er med på å skape trygge g mtiverte barn klar fr ny læring. Strtingsmelding nr. 16 «g ingen std igjen. Tidlig innsats fr livslang læring» var utgangspunkt fr prsjektene. Hvedmålet i steg 2 var at ansatte i barnehage, skle, helsestasjn g PP-tjenesten sammen skal bidra til et helhetlig pplæringsløp fra barnehage til skle g til en trygg g frutsigbar sklestart fr det enkelte barn g deres fresatte. Samarbeidet mellm de invlverte parter er blitt tydelig styrket gjennm prsjektet. Det har ført til at spesielt ansatte i barnehage g skle har fått betydelig mer kunnskap m hverandres arbeidsppgaver g ført til økt læring m leik i barnehagen fr skleansatte g starten på lese- g skrivepplæringen fr barnehageansatte. Ansatte ved helsestasjn har gså fått denne innsikten, men har ikke pplevd all ny kunnskap sm relevant fr egen arbeidssituasjn. PPT har vært en aktiv samarbeidspart i prsjektet fr å skape en enda bedre vergang fr barn med spesielle behv. Alle parter har vært med på å skape en ny plan fr vergang mellm barnehage g skle der det gså er lagt vekt på å legge spesielt til rette fr barn med flerspråklig bakgrunn g barn sm trenger spesiell tilrettelegging fr å få en ptimal læring g start på skleløpet. Dette har gså vært med på å styrke det tverrfaglige samarbeidet ytterligere i Hallingdal. Prsjektet har gitt et kunnskapsløft fr alle barnehagene g sklene i hele Hallingdal sm har barn innenfr alderen 3 10 år. Alle kmmunene har hatt felles ressursgrupper med ansatte både fra barnehage, skle, helsestasjn g PPT. Arbeidet i ressursgruppene har i hvedsak arbeidet med utvikling av de nye kmmunale planene fr vergang barnehage - skle. I tillegg til frelesninger har det vært gruppearbeid med kunnskapsdeling på tvers av kmmunene fr å få maksimal utnytting av kunnskapen sm den enkelte kmmune innehar. Ståstedsanalysene g evaluering fra den enkelte kmmune viser at persnalet i barnehagene har vært den av faggruppene sm har fått mest utbytte av prsjektet så langt. Det handler nk i str grad m at prsjektet er steg 2 fr barnehagene, mens sklene får den grunnleggende kmpetanse sm barnehagene hadde i steg 1 i steg 3. Likevel er alle grupper veldig frnøyd med gjennmføring av prsjektet g frnøyd med at plitikerne i de seks kmmunene har vedtatt ny kmmunal plan fr vergang barnehage skle til beste fr barnehage- g sklebarn i Hallingdal. Ansatte i barnehagene g sklene har lagt ned mye arbeid i samarbeid med helsestasjn g PPT sm har gitt et strt faglig løft i disse t årene sm steg 2 har vart. Dette bygges videre på i steg 3 fr sklene, helsestasjn g PPT, g fr barnehagene er det grunnlag fr videreføring av utviklingsarbeid i KUPP (kmpetanseutvikling av pedaggiske prsesser). Prsjektgruppen vil gi en str takk til alle sm har vært med på å bidra med kunnskap fra Statped sørøst. Hallingdal, juli 2015 Wenche E. Olsen, Prsjektleder Hallingdal Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 4

5 2 Innledning Dette er rapprt nummer t basert på prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal. Denne rapprten er basert på prsjektets steg 2; vergangen fra barnehage til skle. Den er en ppsummering av barnehagenes g sklenes egne rapprter, av de kmmunale rapprtene (sm er vedlagt) g av rapprtene fra invlverte ansatte ved helsestasjnene g PP-tjenestene i reginen. Den er frfattet av Anne Aglen Brendme, Statped sørøst g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, men innhldet er bearbeidet g gdkjent av en samlet prsjektgruppe. 3 Sammendrag av rapprten Felles løft fr tidlig innsats er både tittelen på prsjektet g prsjektets uttalte mål. Tidlig innsats er her frstått sm innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, g tidlig inngripen m prblemer ppstår g/eller avdekkes i førsklealder jf. St. meld. nr g ingen st igjen s. 10). Overrdnet mål fr steg 2 vergang barnehage skle har vært tidlig innsats knyttet til vergangen mellm barnehage g skle, gjennm å styrke et helhetlig pplæringsløp fra barnehage til skle g bidra til en enda tryggere g frutsigbar sklestart fr det enkelte barn g deres fresatte. Tidlig innsats er styrket i kmmunene i Hallingdal Basert på en gjennmført ståstedsanalyse 1 g lkale evalueringer ved hver enhet sm har deltatt i dette prsjektet mener vi det er gd grunn til å mene at tidlig innsats er styrket i Hallingdal. Faktrer sm er med på å støtte pp under en slik påstand er følgende: Fagpersner (ansatte pedagger i skle g barnehage) har økt kunnskap m lekens betydning fr læring g utvikling, g økt kunnskap m språkets betydning fr lese- g skrivepplæring. Det er klart økt felles frståelse fr betydningen av at skle g barnehage bygger på hverandres arbeid med alle barns språkutvikling g utvikling av ssiale ferdigheter tilpasset det enkelte barn. Samtlige barnehager med tilhørende lkal(e) skle(r) har etablert eller videreført et systematisk samarbeid mellm enhetene. Alle kmmunene har utviklet / videreutviklet en kmmunal plan fr vergang barnehage skle. Gjennm utvikling av en ny kmmunal plan fr vergangen fra barnehage til skle, mener de ansatte at følgende er blitt vesentlig styrket ved vergangen: Freldrene er mer aktive deltakere i vergangsprsessen blant annet gjennm flere møtepunkter med både barnehage g skle. 1 Ståstedsanalyse gjennmført 2014, vedlegg nr. 1 Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 5

6 Det er utviklet gde rutiner, sm ivaretar taushetsplikten, fr infrmasjnsflyt knyttet til enkeltbarn g barnegrupper ved vergang fra barnehage til skle sm invlverer freldre g aktuelle samarbeidsparter. Det er lagt inn flere tiltak i plan fr vergang sm skal bidra til at sklestarteren er mer kjent med sklen sm læringsarena før sklestart, blant annet gjennm besøksrdninger, fadderrdninger g felles aktivitetsdager fr førsteklassinger g sklestartere (siste året i barnehagen). Kunnskap m barnet sikres gjennm tverrfaglig samarbeid mellm invlverte parter knyttet til vergang. Det tverrfaglige samarbeidet knyttet til vergang er styrket, spesielt er helsestasjnene trukket mer inn ved vergangen fr sklestarterne g deres freldre. Ansatte i barnehage g skle har økt kjennskap til tiltak på system- g individnivå fr å sikre en trygg vergang fr sklestartere med særskilte behv. Prsjektets steg 2 var en nødvendig g viktig ppfølger fr barnehagenes steg 1. 4 Prsjektets ppbygging g mål Felles løft fr tidlig innsats er et tverrfaglig g tverrkmmunalt prsjekt. Alle de 6 kmmunene i Hallingdalsreginen er invlvert i prsjektet, g samtlige ansatte i alle barnehagene g sklene, både ffentlige g private. Utvalgte ansatte ved helsestasjnene i alle kmmunene deltar gså, samt utvalgte ansatte ved PPT. Barnevernstjenesten var invitert inn sm aktiv aktør i prsjektets steg 2, deres bidrag var å presentere seg under en av samlingene. Prsjektet gjennmføres i 3 steg: Steg 1 Barnehage, steg 2- Overgang barnehage skle, g steg 3 Skle. Denne rapprten gjelder steg 2 i prsjektet, g inkluderer samtlige barnehager g barneskler i reginen, ansatte ved PPT g ansatte ved helsestasjnene. Samtidig sm denne sluttevalueringen gjennmføres, videreføres prsjektet i steg 3 - Skle. Fr nærmere infrmasjn m steg 3 - skle vises det til «Prsjektplan fr Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal, steg 3 skle». Rådmannsgruppen i Hallingdal gdkjente prsjektet ved å undertegne samarbeidsavtale med Øverby kmpetansesenter (nå Statped sørøst) i juni 2010, g prsjektperiden har etter dette blitt frlenget t ganger, senest i Prsjektet er rganisert med lkal prsjektgruppe, styringsgruppe (representanter fra alle kmmunene i Hallingdal g statped) g referansegruppe (Fagutvalget fr ppvekst g utdanning i Buskerud). 4.1 Oversikt ver de ulike stegene i Prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal Prsjektets ulike steg Felles løft fr tidlig innsats steg 1: Barnehage Invlverte aktører Ansatte i barnehage, PPT, helsestasjn g barnevern Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 6

7 Felles løft fr tidlig innsats steg 2: Overgang barnehage skle Felles løft fr tidlig innsats steg 3: Skle Tabellversikt ver de 3 stegene i prsjektet. Ansatte i barnehage, skle, PPT g helsestasjn Ansatte i skle, PPT g helsestasjn Fr nærmere infrmasjn knyttet til ppbyggingen av hele prsjektet vises det til prsjektplanen. I dette prsjektet har det vært lagt str vekt på å etablere et felles kmpetansegrunnlag hs ansatte i barnehagene, sklene, PPT, helsestasjn g barnevernstjenesten. Kmpetansehevingen har hatt et særlig fkus på mrådene tverrfaglig samarbeid, språkutvikling, den første lese-skrivepplæringen g ssial utvikling ved sklestartalder, ne sm gså er i tråd med sentrale føringer g pririteringer (St. meld. Nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen g St.meld. nr. 16 ( ) «g ingen std igjen. Tidlig innsats fr livslang læring»). Fr ansatte i barnehagene g sklene har det vært ekstra fkus på å styrke persnalets kmpetanse på generell g avvikende utvikling når det gjelder språk g ssial kmpetanse, men gså å styrke den pedaggiske kvaliteten på vergangen fra barnehage til skle, g bedre rutinene fr ppfølging av barn persnalet undrer seg ver når det gjelder språklig g/eller ssial utvikling. 4.2 Antall invlverte aktører Ttalt har det vært 6 kmmuner, 31 barnehager, 15 skler sm har deltatt aktivt i dette prsjektet. Det utgjør til sammen 510 ansatte g 1915 barn. I tillegg kmmer ansatte i kmmuneadministrasjnen, PPT, helsestasjn, til sammen ca. 40 stykker. Under samlingene har det hver gang deltatt rundt 100 ansatte i barnehage, skle, helsestasjn g PPT. Disse har vært direkte invlvert i kmpetansehevingen g i gjennmføringen av utviklingsarbeid i egen barnehage / skle / kmmune. 4.3 Overrdnede mål fr prsjektet Alle invlverte parter bidrar til et helhetlig pplæringsløp fra barnehage til skle. Alle invlverte parter bidrar til en trygg g frutsigbar sklestart fr det enkelte barn g deres fresatte Resultatmål Snittalder fr tilmelding til PPT er lavere enn pr. 1. januar 2011? Det er utarbeidet en frpliktende kmmuneplan med rutiner fr vergang barnehage skle. Kmmunal plan fr vergang barnehage / skle blir plitisk behandlet i løpet av 2014 Spes.ped.-permen er revidert i frhld til vergang barnehage-skle innen desember 2014 Overgang fra barnehage til skle fr sklestartere med særskilte behv blir gjennmført slik det er beskrevet i spes.ped.permen. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 7

8 Fr mer detaljert beskrivelse av målene i prsjektet vises det til prsjektplanen fr steg 2 vergang barnehage skle. Vi vil i de følgende kapitlene redegjøre fr prsjektets gjennmføring g målppnåelse i henhld til prsjektplanen fr denne delen av prsjektet. 5 Gjennmføring i henhld til prsjektplan Prsjektplanen ble endelig gdkjent av styringsgruppa i februar Alle kmmunene fikk planen plitisk gdkjent i løpet av smmeren Prsjektet er gjennmført i henhld til prsjektplan. Det er gjennmført 2 samlinger à tre dager i 2013 g en dagssamling i I tillegg ble det gjennmført en dagssamling ved ppstart av prsjektet m taushetsplikt. Dette var utenm prsjektplanen, men det var viktig å gjennmføre fr å ha felles bakgrunnskunnskap m temaet i det videre samarbeidet. 5.1 Oversikt ver de 3 samlingene arrangert i prsjektets steg 2: vergang barnehage skle Samling Tema Frelesere Samling 1 Rammer g system fr implementering av ny kunnskap g ny praksis. Utviklingsarbeid, hldningsarbeid g kultur fr læring g utvikling i det vksne fellesskapet Prsjektansvarlig Anne Aglen Brendme, Statped sørøst Systematisk språkstimulering i barnehage g skle, med særlig vekt på flerspråklige barn Erik Amundsen g Renate Gåsvik, prsjektledere Språkløftet g Utviklingsprsjektet i Trndheim kmmune Språk-, lese- g skriveutvikling fra barnehagen g ver i sklen. Tiltak g aktiviteter Inger Jahre g Gr Narten Markestad, Statped sørøst Erfaringsutveksling knyttet til kmmunalt arbeid med å utvikle en kmmunal plan fr vergang fra barnehage til skle Øivind Svendsen, rektr Auli skle g Mna Andersen leder fr Nes PPT/PT, Akershus Samling 2 Tverrkmmunal erfaringsdeling på tvers av Hallingdal Freldresamarbeid ved vergang fra barnehage til skle. Rutiner, ansvarsfrdeling g infrmasjnsutveksling Tverrkmmunalt gruppearbeid Gr Narten Markestad, Statped sørøst 2 Prsjektplan Felles løft fr tidlig innsats steg 2 vergang, vedlegg nr. 2 Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 8

9 Lekens betydning fr utvikling av ssiale ferdigheter Cand.psych. phd. lektr Ditte Alexandra Winther- Lindqvist ved Danmarks pedaggiske universitet Overgang fra barnehage til skle fr barn med behv fr spesialpedaggisk støtte Gr Narten Markestad, Statped sørøst Presentasjn av sklehelsetjenesten / helsestasjnen Marry Viljugrein, leder Hemsedal helsestasjn Presentasjn av Hallingdal barneverntjeneste leder Lars Even Olsen Samling 3 Presentasjn av PPT g OT nedre Hallingdal IKS PPT g vergang fra barnehage til skle Implementering av kmmunal plan fr vergang barnehage skle ved Klepp kmmune Vigdis Melvld, PPT / OT nedre Hallingdal Åse Kyllingstad Hatteland g Grete Kristffersen fra Klepp kmmune Tverrkmmunalt samarbeid med gjennmgang av kmmunenes nye planer fr vergang, prblemstillinger g innspill knyttet til de nye planene Tabell med versikt ver samlingene Tverrkmmunalt gruppearbeid Samtlige kmmuner har gjennmført utviklingsarbeid basert på utarbeidede handlingsplaner. Prsjektet har gjennmført t ståstedsanalyser med høy deltakelse (henhldsvis 341 g 222 besvarelser), g samtlige prsjektgruppemøter er blitt gjennmført. Det er gjennmført 18 prsjektgruppemøter g 5 styringsgruppemøter. PPT har hatt rllen sm enten drøftingspart eller samarbeidspart avhengig av de kmmunale utviklingsarbeidenes rganisering g innhld i frhld til utvikling av kmmunal plan fr vergangen, med særlig fkus på vergangen fr barn med særskilte behv. Barnevernet presenterte tjenesten sin under en av samlingene, men har ellers ikke deltatt i dette steget av hvedprsjektet. 6 Prsjektrganisering g innhld Prsjektet Felles løft fr tidlig innsats steg 2 vergang barnehage skle er en videreføring av prsjektet Felles løft fr tidlig innsats steg 1 barnehage sm ble gjennmført i periden januar 2010 til april De sm har deltatt i steg 2 vergang barnehagen - skle var barnesklene, barnehagene, PPT g helsestasjnene. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 9

10 Prsjektet har vært frankret på rådmannsnivå gjennm en samarbeidskntrakt mellm Statped g Hallingdalsreginen, sm ble underskrevet av samtlige rådmenn g direktør ved Statped sørøst. Dette har bidratt til å gi prsjektet legitimitet fr bruk av tid g ressurser, g bidratt til å frankre prsjektet i kmmunene. Styringsgruppen fr steg 2 vergang barnehage skle ble valgt ut av rådmann i hver kmmune. Styringsgruppen har hatt verrdnet ansvar knyttet til øknmi, gdkjenning av planer g søknader m eksterne midler. Hver kmmune har hatt sin representant, i tillegg har det vært en representant fra Statped g prsjektansvarlig fra Statped med møterett. Styringsgruppen har bidratt til at prsjektet i steg 2 har fått tildelt skjønnsmidler. Følgende persner har vært i styringsgruppen fr steg 2: - Eldgrim Springgard, kmmunalsjef i Ål kmmune, er leder g kntaktpersn mellm styringsgruppe, prsjektgruppe g Statped sørøst - Wenche E. Olsen, avdelingsleder Gl barnehage, Gl kmmune, prsjektleder steg 2 Overgang - Inger Lise H. Blakstad, kultur- g ppvekstsjef Hl kmmune - Gunn Berit M. Nergård, kultur- g ppvekstsjef, Hemsedal kmmune - Hanne Brunbrg, kmmunalsjef, Nes kmmune - Siv Merethe Glesne, enhetsleder helse, Flå kmmune - Astrid Myr Rust, styreleder PPT g OT fr nedre Hallingdal IKS, g kntaktpersn mellm referansegruppe g styringsgruppe - Lise Kristffersen, representant fra Statped sørøst (avdelingsleder fr hørsel) Møterett: - Anne Aglen Brendme, Statped sørøst, faglig ansvarlig fr prsjektet - Lars Even Olsen, leder fr Hallingdal barnevernteneste Statped, ved prsjektansvarlig Anne Aglen Brendme, har hatt det faglige ansvaret fr prsjektet. Hallingdalsreginen har hatt ansvaret fr praktisk gjennmføring g tilstrekkelig ressurstilgang fr å kunne gjennmføre prsjektet innen avtalte rammer. Prsjektgruppen har vært satt sammen av kmmunale ledere eller rådgivere med myndighet til å ta beslutninger fr barnehagene g sklene i de ulike kmmunene, ledere ved begge PP-tjenestene, en representant fr helsestasjnen, i tillegg til t representanter fra Statped. Prsjektleder i Hallingdal var Wenche E. Olsen, avdelingsleder/barnehagefaglig ansvarlig fr de kmmunale barnehagene i Gl kmmune. Gruppen valgte en demkratisk mdell fr prsjektarbeidet. Gruppen har hatt møter ca. hver 6. uke g ca. 4 timer hver gang. Møteleder var lkal prsjektleder Wenche E. Olsen. Prsjektgruppemøtene har fungert gdt, til trss fr at gruppen har vært str, g drøftingene til tider krevende. Det har ikke vært utskifting av prsjektgruppens medlemmer g gdt ppmøte under møtene. Følgende har sittet i prsjektgruppen: - Wenche E. Olsen, leder, avdelingsleder Gl barnehage, Gl - Ingebjørg By Teigen, rektr, Gl - Grete Tandberg Fsshagen, knsulent skle, Hl - Karin Heiene, pedaggisk rådgiver barnehage g skle, Ål - Gunn Berit M. Nergård, kultur- g ppvekstsjef, Hemsedal Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 10

11 - Marry Viljugrein, ledende helsesøster i Hemsedal, rep. helsestasjnene Hallingdal - Marit Fauske Bjerkan, barnehageleder, Hemsedal - Oddvar Øen, rektr, Nes - Anne Lene T. Sauthn, assisterende rektr, Flå - Gry Elisabeth Bjerknes, leder PPT g OT fr nedre Hallingdal IKS (vara fr Vigdis Melvld) - Vigdis Melvld, ansvarlig fr ppfølging av prsjektet, PPT g OT fr nedre Hallingdal IKS - Lennart Artmann, leder PPT Ål g Hl - Leni Østvik, ansvarlig fr ppfølging av prsjektet, PPT Ål g Hl (vara fr Lennart Artmann) Under samlingene har hver barnehage g skle stilt med minst en ressurspersn. Det har alltid vært styrer/daglig leder / rektr / inspektør, samt en eller flere pedaggiske ledere g lærere. Ressurspersnen el. gruppa hadde sm ppgave å delta på samlingene, viderefrmidle det teretiske kunnskapstilfanget til resten av persnalgruppa ved den enkelte barnehage / skle g drive utviklingsarbeid sm invlverte samtlige ansatte i barnehagen / sklen knyttet til innhld g gjennmføring. Fr versikt ver hvem sm har hatt rllen sm ressurspersner, vises det til kmmunenes egne rapprter fr steg 2. I tillegg til felles samlinger g felles planleggingsdager er det avhldt kursdager i kmmunal / reginal regi. Alle kmmunene har utarbeidet felles handlingsplaner fr alle barnehager / skler invlvert i steg 2, i tillegg til at hver barnehage g skle har hatt sm mål å utvikle g drive eget utviklingsarbeid. Prsjektleder ved Statped har veiledet på kmmunenes handlingsplaner, ikke på hver virksmhets egne handlingsplaner. 7 Øknmi Styringsgruppen har hvert år (fra 2011) søkt m å få dekket utgifter til gjennmføringen fra Hallingdal sin tildeling av frnying g utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud spesielle skjønnsmidler. Prsjektets søknader har blitt støttet av rådmannsutvalget, g gruppen med rdførere har innvilget midlene. Dette er ca. halvparten av tildelingen til regin Hallingdal. Prsjektet har til sammen fått kr til steg 2. I tillegg har prsjektet søkt m spesiell støtte fra pplæringsmidlene til Fylkesmannen. Dette har ikke blitt innvilga fr steg 2. Gjennmføring av prsjektet utver samlinger g gjennmføring av prsjekt- g styringsgruppemøter er fr den enkelte barnehage, skle, PPT g helsestasjn gjennmført innenfr rdinære budsjettrammer 3. Alle invlverte grupper har gså brukt rdinære pplæringsmidler innenfr eget budsjett. Den øknmiske støtten har strt sett vært brukt til gjennmføring av seminarene, frelesere utenm ansatte fra Statped, prsjekt- g styringsgruppemøtene g pphld- g reise til prsjektmedarbeidere fra 3 Budsjett fr 2013 g 2014, vedlegg nr. 3 a - b Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 11

12 Statped. Fra 2014 dekker Statped alle utgifter fr sine egne ansatte. Prsjektleder i Hallingdal har hele tiden brukt av sin rdinære arbeidstid. Statped dekker alle lønnsmidler til sin egen prsjektansvarlig g sine ansatte sm er brukt sm frelesere. Regnskap fr 2013 g 2014 viser ikke hva den enkelte barnehage, skle, alle samarbeidsparter g kmmuneadministrasjnene har brukt av egeninnsats g andre kmpetansemidler 4. Dette er tatt med i budsjettene fr å dkumentere bruk av egeninnsats g rdinære budsjettmidler (se vedlegg nr. 2 a-b). 8 Oppsummering av resultater 8.1 Resultatmål Snittalder fr tilmelding til PPT er lavere enn pr. 1. januar 2011? Det er ikke registrert vesentlig endring innenfr dette målet freløpig Det er utarbeidet en frpliktende kmmuneplan med rutiner fr vergang barnehage skle. Kmmunal plan fr vergang barnehage skle blir plitisk behandlet i løpet av 2014 Alle de seks kmmunene i Hallingdal har vedtatt en frpliktende plan fr vergangen mellm barnehage g skle. Alle har gså hatt planen til plitisk behandling. Den siste ble behandlet i februar Spes.ped.-permen er revidert i frhld til vergang barnehage-skle innen desember 2014 Spes.ped.-permen er revidert, g den blir lagt inn sm digital mappe tilgjengelig fr hele Hallingdal i løpet av Arbeidet med revidering er gjennmført av leder fr PPT fr Ål g Hl, leder fr PPT g OT fr nedre Hallingdal, ppvekstsjef i Hemsedal g barnehageleder i Hemsedal Overgang fra barnehage til skle fr sklestartere med særskilte behv blir gjennmført slik det er beskrevet i spes.ped.permen. Dette blir gjennmført. 8.2 Ressursgruppen Ressurspersnene i prsjektets steg 2 har vært ledere i barnehage / skle samt ped.ledere / barnehagelærere g lærere. Disse persnene ble enten valgt ut eller de ønsket det selv. Ressurspersnene har vært rganisert inn i en eller flere kmmunale arbeidsgrupper. På grunn av ulik størrelse g sammensetning på hver av de 6 kmmunene i Hallingdal, har gså ressurspersnene blitt rganisert i grupper ulikt fra kmmune til kmmune. De fleste har valgt å ha en «strgruppe» bestående av alle ressurspersnene i kmmunen. Denne strgruppen har enten vært den styrende gruppen sm har jbbet med kmmunens plan fr vergang eller fungert sm en referansegruppe fr underrdnede grupper. I de største kmmunene har ressurspersnene strt sett blitt rganisert inn i 4 Regnskap fr 2013 g 2014, vedlegg nr. 4 a - b Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 12

13 undergrupper sm har jbbet med hvert sitt tema i frhld til utviklingen av en kmmunal plan fr vergangen. Fr grundigere versikt ver rganisering av ressurspersnene g arbeidet med innhldet i prsjektets steg 2 vises det til de kmmunale rapprtene fr steg 2 5. Ressurspersnene har strt sett frhldt seg til t verrdnede ppgaver; fr det første implementere den teretiske kunnskapen fra samlingene i egen virksmhet g drive barnehagens / sklens utviklingsarbeid, g det andre har vært å utvikle en ny kmmunal plan fr vergangen fra barnehage til skle. Det at ressursgruppen har inkludert både ledere g pedaggisk persnale har bidratt til å styrke g avlaste styrer/daglig leder/rektr sm ansvarlig fr barnehagens/sklens utviklingsarbeid, samtidig sm det har vært med på å tydeliggjøre ansvarsfrdeling i barnehagen/sklen g skape en trygghet i ledergruppene. Det har vært avgjørende at ledere har vært en del av barnehagens / sklens / kmmunens ressursgruppe(r). De er avgjørende fr å sette retningen fr utviklingsarbeidet. Skler g barnehager hvr det har vært utskifting av ledere g ressurspersner i løpet av prsjektperiden har i mindre grad lyktes med å implementere fagstffet fra samlingene g drive eget utviklingsarbeid basert på temaene fra samlingene. Evalueringen av steg 2 viser at det er av avgjørende betydning at rektr / styrer / daglig leder er invlvert i prsjektet gjennm å delta på alle samlinger g lede eget utviklingsarbeid, g ikke delegere dette til andre ressurspersner ved virksmheten. Det vises det til de kmmunale rapprtene fr steg 2 fr å se hvrdan dette har fungert i hver kmmune (se vedlegg nr. 4-9). 8.3 Arbeid med handlingsplanene Alle virksmheter (barnehage / skle) har laget handlingsplaner fr virksmhetens utviklingsarbeid med mål fr periden, tiltak fr å nå målene, tidsfrister g hvem sm har hatt ansvar. I tillegg har ressurspersnene i frm av «strgruppe» eller arbeidsgrupper utarbeidet en felles kmmunal handlingsplan. Det er langt større andel av ansatte med pedaggisk utdanning ansatt i barnehagene enn i sklene sm synes det stemmer svært gdt eller gdt at de har blitt invlvert i utfrmingen av handlingsplanene, ttalt svarer 80 % at dette stemmer svært gdt eller gdt. Av ansatte med pedaggisk utdanning i skle mener 50 % det samme. Tilsvarende er svarbildet når det kmmer til å se sammenhengen mellm mål i handlingsplanene g frbedringer av praksis sm virksmheten har gjrt. Det er langt større andel av ansatte med pedaggisk utdanning ansatt i barnehagene enn i sklene sm synes det stemmer svært gdt eller gdt at de ser sammenhengen mellm mål i handlingsplanen g praksisfrbedringer i egen virksmhet. Ttalt svarer 80 % at dette stemmer svært gdt eller gdt. Av ansatte med pedaggisk utdanning i sklen mener 45 % det samme. Barnehagene i Hallingdal har benyttet seg av handlingsplan sm redskap fr eget utviklingsarbeid siden ppstarten av steg 1 i De pplever at de har fått et gdt redskap fr å arbeide med utviklingsarbeid gjennm systematisk bruk av handlingsplaner til hvert tema. 5 Kmmunale rapprter, vedlegg nr Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 13

14 Sklene har valgt at det er ressursgruppa ved hver skle sm har vært invlvert i utviklingen g gjennmføring av handlingsplanene. Dette kan være ne av frklaringen bak ståstedsanalysens tall sm viser at kun % av ansatte med pedaggisk utdanning i sklen synes det stemmer at de er blitt invlvert i sklens utfrming av handlingsplanen g at de ser sammenheng mellm mål i sklens handlingsplan g de praksisfrbedringer sm er gjrt. En annen faktr kan være at det var urealistisk å ha sm mål at alle lærerne fra trinn skulle delta i utarbeiding g gjennmføring av handlingsplanen. Gruppa ble fr str, g pplevdes mindre aktuelt hs lærere i 3. g 4. trinn. I tillegg ble det tidlig tydelig at hvedfkuset fr prsjektets steg 2 ble å utarbeide en ny kmmunal plan fr vergangen barnehage skle. Det ble førende fr hele planarbeidet g da innhldet i handlingsplanene, g med det hvem sm ble direkte invlvert i utviklingen av handlingsplanen. Samtidig har felles kunnskapsinnlæring spesielt fr persnalet i barnehage g skle vært veldig viktig fr utvikling av innhldet i de nye kmmunale planene fr vergangen. Ressurspersnene mener at det var veldig psitivt å bruke siste del av dag 3 på samlingene til å starte pp arbeidet med handlingsplanen. Denne tiden ble brukt til å sette pp en felles handlingsplan fr barnehagene g tilhørende skler, g ble et viktig felles møtepunkt mellm ressurspersner fra barnehagene, sklene, PPT g helsestasjn. Både ressurspersner i barnehage g skle pplever det sm svært psitivt å utvikle en felles handlingsplan fr barnehage g mttakende skle. Dette har «tvunget fram» g vært en viktig pådriver til et samarbeid sm har bidratt til å avklare frventinger g bli kjent med hverandres praksiser. De pplever gså at det har vært nyttig å ha felles handlingsplanmål jbbe mt, g at dette har hatt betydning fr økt felles frståelse fr helhet i det pedaggiske innhldet i barnehage g ver i skle. 8.4 Utviklingsarbeidet g ressurspersnenes rlle Ttalt 60 % av alle sm har besvart ståstedsanalysen mener at det stemmer svært gdt eller gdt at målene virksmheten har satt fr å bedre praksis har vært gde. Ansatte med pedaggisk utdanning i barnehager mener dette stemmer bedre (80 %) enn ansatte med pedaggisk utdanning i sklen (46 %). 84 % av ansatte med pedaggisk utdanning i barnehagen pplever seg invlvert i barnehagens utviklingsarbeid i tilknytning til prsjektet. 41 % av ansatte med pedaggisk utdanning i sklen mener dette stemmer svært gdt eller gdt. 54 % av ansatte med pedaggisk utdanning g 39 % av de sm er ansatt sm assistent i barnehagen mener at terien fra samlingene har blitt frmidlet videre til persnalet på en gd måte. 17 % av lærere, inspektører g lignende mener dette stemmer gdt eller svært gdt. De fleste mener at det kunne vært avsatt mer tid til å drøfte hvrdan praksisen kan endres i frhld til terien sm har vært presentert på samlingene. Omfanget av teri på samlingene ble fr strt g mfattende til den tiden sm var avsatt fr utviklingsarbeidet ved sklene. Ledere ved sklene var ikke klar ver mfanget g behv fr tilstrekkelig med avsatt tid til drøftinger g viderefrmidling ved ppstarten av prsjektet. Dermed var det heller ikke avsatt tilstrekkelig med tid til utviklingsarbeidet i steg 2. Behvet fr å sette av tilstrekkelig tid g finne arenaer fr å inkludere assistentene har gså vært en utfrdring fr barnehagene. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 14

15 Det var gså muligens fr mange tema fr ressurspersnene til å viderefrmidle stffet til kllegaene. Det var ikke gdt nk presisert at det var viktig å velge ut fagstffet fra samlingene ut i fra hva ståstedsanalysene viste var viktige innsatsmråder fr praksisfrbedring ved egen virksmhet. Enkelte av ressurspersnene har ikke følt seg kmfrtable med ppgaven i å viderefrmidle fr egne kllegaer. De fleste sklene har hatt flere prsjekter gående parallelt med dette prsjektet, g dette har vært krevende fr mange skler. Et klart flertall mener at det er rm fr å prøve g å feile i sklens / barnehagens eget utviklingsarbeid, g at den nye kunnskapen gir mening i hverdagen. 8.5 Ståstedsanalyse Det er kun utviklet ståstedsanalyser fr ansatte i barnehagene g sklene. Det ble ikke utviklet ståstedsanalyser fr ansatte ved helsestasjn eller PPT da de ble vurdert til å være fr få. Ståstedsanalysene ble utviklet av Anne Aglen Brendme, Statped, med gd støtte fra prsjektgruppen fr steg 2. Quest Back, en nettbasert tjeneste fr utvikling g bruk av spørreundersøkelser ble benyttet sm base fr ståstedsanalysen. Ståstedsanalysen ble gjennmført ved ppstart av prsjektets steg 2 i ktber 2012 g ved avslutningen av steg 2 i desember Begge ståstedsanalysene er blitt gjennmført innen rdinær arbeidstid. Analyse g rapprter basert på ståstedsanalysen er utarbeidet av prsjektleder Anne Aglen Brendme, Statped. Ca. halvparten av de sm har besvart den avsluttende ståstedsanalysen mener at det stemmer kun ne at ståstedsanalysen har vært et nyttig verktøy fr utviklingsarbeid ved egen arbeidsplass g i kmmunen. Likevel mener et flertall at den har synliggjrt gd praksis der det har vært behv fr praksisendring. Ansatte i barnehagen (begge grupper) er ne mer psitive til nytten av ståstedsanalysen, hvr 50 % mener at dette stemmer gdt eller svært gdt, mt 40 % av pedaggisk ansatte i sklen. Ståstedsanalysene har vært ne vanskelige å besvare, spesielt fr ansatte med annet mrsmål enn nrsk. Ansatte rapprterer tilbake at den var fr tidkrevende g mfattende. I barnehager g skler med en del nyansatte i løpet av prsjektperiden fungerte den heller ikke helt etter hensikten. Der ståstedsanalysen fungerte etter hensikten, avdekket den både styrker g svakheter ved praksis, hva sm hadde blitt utviklet psitivt i løpet av prsjektperiden, hva persnalet hadde g ikke hadde av kmpetanse på fagmrådene fr prsjektet, g hvr det var gdt samarbeid mellm barnehage g skle, g hvr det burde styrkes. Ståstedsanalysen vil gi et gdt grunnlag fr videre implementering av fagstffet. Fr Hallingdalreginen g prsjektgruppen fr steg 2 var både den første g siste ståstedsanalysen et viktig verktøy fr å kunne utarbeide prsjektplanen, planlegge innhldet på samlingene, g evaluere prsjektets mål, innhld g tiltak. 9 Evaluering av målppnåelse fr kmmunene i Hallingdal Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 15

16 9.1 Hvedmål: Alle invlverte bidrar til et helhetlig pplæringsløp fra barnehage til skle De fleste sm har tatt den siste ståstedsanalysen, pplever at kunnskapen m hvrdan de kan bidra til å frsterke en psitiv utvikling hs alle barn, har blitt styrket. 82 % svarer at det stemmer at de har lært mye nytt gjennm dette prsjektet. Generelt pplever ansatte i barnehagene at dette stemmer bedre enn ansatte i sklen. Invlverte ansatte mener at «det å tenke et helhetlig pplæringsløp har fått en betydning hs alle ansatte g hldningene/synet på hverandre har gitt ss et bedre klima fr samarbeid videre g dermed gde frutsetninger fr å få til et gdt pplegg. Videre trekker de fram at fkus på økt samarbeid mellm ansatte i barnehagene g den lkale sklen(e), har bidratt til at de har fått større frståelse fr hvrdan barnehagen / sklen jbber. Dette har igjen ført til økt ønske m å jbbe tettere sammen fr å skape en enda tryggere g versiktlig vergang fr sklestarterne. 9.2 Hvedmål: Tryggere g mer frutsigbar sklestart fr det enkelte barn g deres fresatte 64 % av de sm har besvart ståstedsanalysen mener at det stemmer svært gdt eller gdt at prsjektet har bidratt til en tryggere g mer frutsigbar sklestart fr sklestarterne g deres freldre. 20 % mener at dette stemmer ne (tallet 4 på skalaen). Generelt mener ansatte i barnehagen at dette stemmer ne bedre enn ansatte i sklen. Alle kmmunene har et større fkus på dette målet i sine nye planer fr vergang barnehage skle, g dermed ligger frhldene bedre til rette fr videre arbeid med målet. 9.3 Delmål: Det er felles frståelse fr at skle g barnehage bygger på hverandres arbeid med språk g ssial utvikling tilpasset det enkelte barn Det er et klart flertall, 88 %, av de sm har besvart denne ståstedsanalysen sm mener at prsjektets steg 2 har bidratt til økt felles frståelse fr at skle g barnehage skal bygge på hverandres arbeid knyttet til barns språkutvikling g ssiale utvikling. Ansatte i barnehage g skle pplever å ha fått bedre innsyn i hverandres arbeidskrav g metder. Dette gjelder særlig under samlingene g felles arrangerte møter fr barnehagelærere g lærere i prsjektperiden. Gjennm hspitering har lærere sett mer av hvrdan barnehagen jbber med språkutvikling hs hvert enkelt barn, blant annet i måltidsituasjnene, g barnehagelærere har sett mer av hvrdan bkstavinnlæringen skjer i første klasse. Lærere har fått innblikk i hva barnehagen legger vekt på i sin språkpplæring, g sm de kan bygge videre på med sklestarterne i første klasse. Flere kmmuner har hatt et systematisk samarbeid mellm ansatte i barnehage g skle knyttet til Begrepsutviklingsmdellen til M. Nybrg g A. Hansen. De har laget en versikt ver prgresjnen i begrepsundervisningen, slik at det er lettere fr sklen å bygge videre på barnehagens arbeid knyttet til det- Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 16

17 te. Ansatte i barnehage g skle i disse kmmunene mener gså at det er økt bevissthet g samarbeid knyttet til språkkartlegging i både barnehage g skle. 9.4 Delmål: Det er felles frståelse fr at sklen bygger på barnehagens arbeid med ssiale ferdigheter knyttet til det enkelte barn Ansatte i sklen mener at de har fått større fkus på lekens betydning fr utvikling av ssial kmpetanse, utvikling av gde relasjner g lekens betydning fr utvikling av ssiale ferdigheter. Ansatte i sklen mener at de har fått bedre kjennskap til det arbeidet barnehagene gjør når det gjelder utvikling av ssiale ferdigheter til hvert barn. Gjennm flere møteplasser både under kursdager, samlinger, hspiteringer g felles fagmøter pplever ansatte i både barnehage g skle økt kunnskap m hverandres fagfelt. Det har ført til åpnere g tettere samarbeid mellm lærere g barnehagelærere, g det kmmer barna til gde at det er et åpent samarbeid mellm barnehage g skle. Ansatte i barnehage g skle pplever det sm nyttig å ha drøftet hva Rammeplanen fr barnehagen g Kunnskapsløftet vektlegger ved utvikling av ssiale ferdigheter hs sklestartere. I vergangen fra prsjekt til drift vil dette være et viktig fkusmråde. 9.5 Delmål: Freldrene er aktive i vergangsprsessen Barnehagelærere g lærere pplever at freldrene har blitt mer aktive i vergangsprsessen gjennm arbeidet med prsjektet. Gjennm utvikling av kmmunal plan fr vergangen har freldre til sklestartere fått flere møtepunkter med ansatte i barnehage g skle, blant annet har alle kmmunene innført en rdning hvr ledelse ved mttakende skle deltar på et infrmasjnsmøte fr freldre til sklestarterne på høsten det siste året i barnehagen før sklestart. Alle barnehagene har vergangssamtaler med freldre til sklestartere g det blir skrevet et referat (vergangsskjema) med infrmasjn knyttet til sklestarteren sammen med freldrene. Skrivet underskrives av både freldre g den ansatte sm gjennmfører samtalen. Dette skrivet verleveres til sklen ved et felles møtepunkt mellm barnehagelærere g lærere / styrer g rektr. De fleste kmmuner har gså i denne sammenheng utarbeidet nytt samtykkeskjema der freldre gdkjenner verføring av denne infrmasjnen til sklen. Økt fkus på aktive freldre i vergangsprsessen har gså ført til mer struktur i planleggingen av freldremøter, freldresamtaler g barnesamtaler. Blant annet har det blitt mer fkus på hva sm er viktig at sklen får vite knyttet til sklestarterne, hva freldrene bør vite m sklestart g skleparathet, g at møte med freldrene bør være preget av åpenhet. I enkelte kmmuner deltar gså helsestasjn, PPT g Barneverntjenesten i et felles freldremøte fr sklestartere, hvr alle etater presenterer seg. Under slike fellesmøter får barnehage, skle g de andre tjenestene synliggjrt at det er etablert et gdt samarbeid mellm alle invlverte tjenester ved vergangen. Ansatte pplever at freldre til sklestartere setter pris på å bli tatt med i vergangsprsessen. Freldrene får kjennskap til sklearenaen tidlig på året det siste året barnet går i barnehagen, g vil derfr kunne bidra på en bedre måte til å trygge vergangen fr barnet sitt. Nen barnehager har satt felles mål med sklestarterens freldre slik at barnet skal være gdt rustet fr sklestart. De kmmunene sm har satt ekstra fkus på vergangen fr flerspråklige barn, har gså hatt særlig fkus på freldresamarbeidet ved vergangen fr barn med flere språk enn nrsk. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 17

18 9.6 Delmål: Det er etablert felles frståelse fr at å styrke barnets skleparathet, det vil si å styrke barnets pågangsmt, selvtillit, nysgjerrighet, trygghet g tr på egne evner Det er varierende fra kmmune til kmmune, g innad i kmmunenes barnehager g skler hvr mye det er satt fkus på dette målet i løpet av prsjektperiden. De barnehager g skler sm har jbbet med dette målet, pplever at begrepet har blitt innført g tatt i bruk i felles drøftinger både internt i virksmheten g i fellesmøter mellm barnehage g skle. Ansatte i barnehage g skle fremhever at dette er et viktig begrep å drøfte inngående i fellesmøter mellm lærere g barnehagelærere. Et systematisk samarbeid mellm skle g barnehage er viktig fr å dele en felles frståelse fr hva sm skal ligge i begrepet skleparathet, g hvrdan både barnehage g skle kan bidra til å utvikle dette hs alle barn, g hvrdan dette arbeidet i sklen kan bygge videre på den pedaggiske måten barnehagen har brukt fr å styrke barnas skleparathet. Ansatte i barnehage mener at det har vært til nytte i dette arbeidet å få større kjennskap til Kunnskapsløftet g andre styringsdkumenter fr barns læring i sklen. Flere ansatte i skle g barnehage ønsker å sette større fkus på denne siden av læring, g sørge fr kmpetanseutvikling g erfaringsdeling til alle sm arbeider med barn. Det er etablert fagfrum fr ped.ledere sm arbeider med sklestarterne g lærere sm arbeider med første klasse i sklen. Dette blir en viktig møtearena fr dette arbeidet videre. 9.7 Delmål: Kunnskap m barnet sikres gjennm tverrfaglig samarbeid mellm invlverte parter knyttet til vergang Målet m mer aktive freldre ved vergangen fra barnehage til skle, har gså bidratt til at økt invlvering av freldrene sikrer infrmasjnen sm gis videre fra barnehagen til sklen. Mer systematisk samarbeid mellm lærere g barnehagelærere sikrer at alle barna blir sett, g at det er lettere å ta kntakt med hverandre ved undringer knyttet til barnets utvikling g læring. Flere av kmmunene har hatt representanter fra helsestasjnen i tillegg til representanter fra PPT i en eller flere av de kmmunale arbeidsgruppene sm har arbeidet med utvikling av kmmunal plan fr vergangen barnehage skle. Dette mener mange av de ansatte i disse kmmunene har vært viktig fr å styrke samarbeidet med å tilrettelegge vergangen fr det enkelte barn. Terskelen fr å ta kntakt med helsestasjnen eller PPT er blitt mindre. Ansatte i barnehage g skle mener gså at det har vært en styrke fr samarbeidet at alle invlverte aktører har møttes på felles kursdager / samlinger g hatt felles drøftinger der. Det pplevdes gså sm nyttig at PPT, Barnevernstjenesten g helsestasjnen presenterte seg g frtalte m etatens arbeid g ansvar knyttet til vergang fra barnehage til skle under en av samlingene. Felles kursdagen knyttet til taushetsplikt pplevde mange lærere g barnehagelærere har vært ppklarende, g at de har frstått at de kan «snakke mer med hverandre» til barnets beste enn de var klar ver før kurset. Dette har vært en styrke fr å sikre kunnskapsverføring knyttet til enkeltbarn. I etterkant av dette er det gså utarbeidet tydeligere samtykkeskjemaer til bruk ved vergangen i flere kmmuner. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 18

19 I tillegg mener ansatte i barnehage g skle at de har lært hvilken betydning faste rutiner, tidlig invlvering av aktuelle samarbeidspartnere ved undringer g bekymringer, ansvarsavklaringer g kjennskap til samarbeidspartnere, har fr gdt samarbeid knyttet til kunnskapsverføring g ppfølging av enkeltbarn. Kunnskap m barn med behv fr særskilt tilrettelegging blir ivaretatt bedre gjennm kmmunenes egne planer fr vergangen. Planen presiserer at ansatte både fra skle g barnehage skal delta på samarbeidsmøter knyttet til vergangen, før sklestart. 9.8 Delmål: Sikre tverrfaglig samarbeid knyttet til vergang Prsjektet har bidratt til at det er etablert flere felles møtearenaer. Prsjektet har ført til at langt flere av de invlverte parter er blitt kjent med rutiner fr samarbeid med helsestasjn, PPT g barnevern. Dette pplever de sm en styrke fr samarbeidet generelt. Terskelen fr å ta kntakt med undringer g bekymringer er lavere nå enn før prsjektet startet. Felles kmpetanseheving, har ført til at de invlverte pplever større trygghet i samarbeidet. Ansatte mener at det har vært en styrke fr samarbeidet at alle parter har fått større innsikt i hverandres arbeidsppgaver. Det har gitt ansatte meningsfull infrmasjn fr hvrdan en kan dra nytte av hverandres kmpetanse. Økt samarbeid har gså bidratt til bedre rutiner i den kmmunale planen fr vergang. Blant annet innehlder den kmmunale planen faste møtepunkt mellm virksmhetene. Det er et uttalt savn at barnevernstjenesten ikke deltk mer i prsjektets steg 2 enn det de gjrde. Opplevelsen av å ha en lavere terskel fr å ta kntakt gjelder i ne mindre grad barnevernet. 9.9 Delmål: Kjennskap til tiltak på system g individnivå fr å sikre en trygg vergang fr sklestartere med særskilte behv Alle kmmunene har nå innarbeidet sm en del av planen fr vergangen fr barn med særskilte behv. Et av målene er at arbeidet med å tilrettelegge fr en gd vergang starter minst t år i frveien der det er behv fr det. Ansatte i barnehage g skle mener det er viktig å etablere tverrfaglige møter tidlig fr å kartlegge behv fr tilrettelegging, både fysiske tilrettelegginger g kmpetanseheving av ansatte. En del ansatte i sklen pplever at vergangen fra barnehage til skle fikk mer fkus g førte til et tettere samarbeid med PPT g andre invlverte instanser, gjennm prsjektet. Dette har bidratt til at sklen har fått et gdt innblikk slik at de bedre kan sikre en trygg vergang fr barn med særskilte behv. Hallingdalsreginens «spes.ped.perm» kan med frdel bli bedre implementert i persnalgruppene Delmål: Det er utviklet gde rutiner fr infrmasjnsflyt knyttet til enkeltbarn g barnegrupper ved vergangen fra barnehage til skle sm invlverer freldre g aktuelle samarbeidspartnere Mange ansatte i både barnehage g skle pplevde å få mange gde tips g gde råd fra inviterte kmmuner (Nes i Akershus g Trndheim kmmune) sm delte sine erfaringer med ressurspersnene på t av de stre samlingene. Likeså var gruppearbeidene under samlingene til gd støtte g hjelp, både de Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 19

20 kmmunale g de interkmmunale gruppearbeidene. Innspill fra Klepp kmmune på siste samling før ferdigstilling av planen var gså nyttig. Alle kmmunene har laget egen kmmunal plan fr vergangen hvr fkus på infrmasjnsflyt har vært svært viktig. Det har vært mange diskusjner på flere plan på hvrdan infrmasjn knyttet til enkeltbarn g grupper bør fregå. Kmmunene har landet på å implementere et felles vergangsskjema /samtykkeskjema, g sm de er frpliktet til å fylle ut med fresattes samtykke. Alle kmmunene har etablert møter mellm invlverte ansatte i barnehage g skle tidlig i året før sklestart fr å kunne planlegge g legge til rette fr en gd vergang fr alle sklestarterne. Infrmasjnsverføring knyttet til enkeltbarn g grupper er vesentlig del av disse møtene. 10 Samlingenes innhld g gjennmføring Det er blitt hldt 3 samlinger i løpet av prsjektets steg 2. Følgende har vært temaer under samlingene: Lekens betydning fr utvikling av ssiale ferdigheter Freldresamarbeid ved vergang fra barnehage til skle Overgang fra barnehage til skle fr barn med behv fr spesialpedaggisk støtte Språkarbeid knyttet til flerspråklige barn Språk-, lese- g skriveutvikling fra barnehagen g ver i sklen. Tiltak g aktiviteter Veien til kmmunal plan fr vergangen barnehage skle De temaene sm de sm har besvart ståstedsanalysen mener har vært mest til støtte fr barnehagens / sklens eget utviklingsarbeid er de tre første temaene på listen verfr. Henhldsvis 64 %, 63% g 62% mener at det stemmer svært gdt eller gdt at temaet har vært til støtte fr barnehagens / sklens utvikling. Jevnt ver mener ca. 22 % at det stemmer ne at temaene har vært til nytte. Dette tallet er ne høyere, ca. 33 %, fr de tre siste temaene. Alle samlinger har vært gjennmført med veksling mellm frelesninger g gruppearbeid i et 2:1 frhld. Deltakerne under samlingene rapprterer at de synes det har vært en gd veksling mellm fredrag g gruppearbeid, g at de synes det har vært psitivt med kmmunalt, tverretatlig gruppearbeid g tverrkmmunalt gruppearbeid. Det har gså vært satt av tid på alle samlingene til erfaringsdeling på tvers av barnehager g skler fra alle kmmunene i Hallingdal. Ressurspersnene rapprterer at det har vært nyttig å få delt erfaringer knyttet til arbeid i barnehagene, sklene, PPT g helsestasjn g etablere kntaktnett på tvers av dalen slik at det er blitt lettere å kntakte hverandre fr å søke råd g tips. Sluttrapprt fr Felles løft fr tidlig innsats - steg 2 Overgang barnehage skle Side 20

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2008-2009

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2008-2009 2009 Rapprt på NAFOs kmpetanseutvikling fr barnehageansatte 2008-2009 Målfrid Bleka Målfrid Bleka Gr Svlsbru Innhld Innledning s. 3 Mål g målgruppe fr kmpetanseutviklingen s. 3 Styring g rganisering s.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018

Kompetanseplan for barnehager, skoler og PPT 2015-2018 Ved Kmpetanseplan fr barnehager, skler g PPT 2015-2018 Innhld INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 BEGREPER... 3 BARNEHAGEEIER OG SKOLEEIER... 3 UTFORDRINGER... 4 MÅL... 4 BARNEHAGE... 5 SENTRALE FØRINGER...

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst 2015-2020 Strategisk kmpetanseplan fr Oppvekst 2015-2020.. vinnere i en glbalisert verden gjennm grenseløs læring KONGSVINGER KOMMUNE 2014 Innhld 1. Innledning... 3 2. Fellesdel... 4 2.1 Kmpetansebegrepet... 4 2.2

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetansetiltaksprosjekt for barnehageansatte 2009-10

Rapport på NAFOs kompetansetiltaksprosjekt for barnehageansatte 2009-10 Rapprt på NAFOs kmpetansetiltaksprsjekt fr barnehageansatte 2009-10 Målfrid Bleka Marit Gjervan Gr Svlsbru Innhld Innledning s.3 Mål g målgruppe fr kmpetansetiltaket s.3 Styring g rganisering s.4 Rapprter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer