Perinatalere i Sildabyen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perinatalere i Sildabyen!"

Transkript

1 Perinatalere i Sildabyen! Strt arrangement under De 26. Perinataldagene i Haugesund. 6. til 8. nvember samlet landets perinatelere seg i sildabyen fr årets happening. Nær 240 perinatalere fant veien til Vestlandet tidlig i nvember fr å treffe gde venner g arbeidskamerater. Et svært bra faglig g ssialt prgram var satt samen av kllegaer på barne g kvinneavdelingen ved sykehuset i Haugesund. Rica Maritim Htell var adressen fr kngressen, g nsdag frmiddag erklærte Leder Britt Nakstad Perinataldagene fr åpnet. Ordfører Petter Steen jr talte sterkt g persnlig m perinatalmsrg g ønsket alle hjertelig velkmmen til sin by. Elever ved Musikk, dans g drama linjen på Skeisvang videregående skle sørget fr en fltt kunstnerisk åpning med flere dansenumre. Fødsel- Fødested g utfall Første sesjn var viet fødsel- fødested g utfall. Ellen Blix fra Universitetssykehuset Nrd-Nrge gjrde en gjennmgang av studier fra vestlige land sm evaluerte effekten av fødested på utfall. Knklusjnen fra disse studiene var at fødsel i lavrisikenheter eller hjemme var frbundet med færre intervensjner i fødselen hs lavrisikfødende, g at det er usikkert m fødested har effekt på utkmme hs de nyfødte. Stine Bernitz fra Sykehuset Østfld gikk gjennm all frskning sm evaluerte lavrisikenheter i Nrge. Lavrisikenheter eller seleksjn til rød eller grønn gruppe har vist at færre kvinner får riene stimulert, en studie fant gså færre perative vaginale frløsninger, ellers ingen frskjeller i andre utkmme. Hun påpekte at det er gjrt lite frskning på dette mrådet. Deretter gjrde Jörg Kessler, Haukeland universitetssykehus, en kritisk gjennmgang av begrepet lav-risik fødsel g pekte på at det ikke nødvendigvis er enkelt å selektere. Han viste bl a til at veksthemming g svangerskapsdiabetes ikke alltid blir ppdaget i graviditeten. Anne Elisabeth Bjerkreim fra Osl universitetssykehus snakket m jrdmrs rlle i vergangen fra nrmal fødsel til patlgi. Hun reflekterte bl a ver at jrdmr må ha evne til å innta en annen rlle g gå ver fra en selvstendig rlle til å bistå legen i vergangen fra det nrmale til det patlgiske. Til

2 slutt gjennmgikk Lars Jhansen fra Helsetilsynet tilsynssaker i periden der barnet døde under fødsel eller fikk alvrlig skade. Det var fte svikt i fsterveråking, spesialist var ikke alltid tilkalt g meldeplikten til Helsetilsynet ble ikke verhldt. Han knkluderte at fødeinstitusjnene må utarbeide gde rutiner fr selektering, fstervervåking, tilkalling av lege g øving i akutte situasjner. Mr-barn g smerte Etter lunsj g minglig blant utstillere fra industrien skulle det handle m «Mr-barn g smerte». Dessverre var Gabrielle Lenie Schwarz blit syk g vi håper at hennes fredrag m «Remifentanil sm smertelindring ved fødsel» kan kmme ved senere perinataldager. Prfessr i barneftalmlgi ved Universitetet i Götebrg Ann Hellstrøm et fltt fredrag m ROP (retinpati hs premature). Hennes fredrag mhandlet endringer i kriterier fr ROP screening av premature. Kriteriene sm benyttes i dag (GA < 32 uker g fødselsvekt < 1500 gram) fører til at mange gjennmgår screening, mens behandling bare er nødvendig hs 5-10% av barna. Undersøkelsen er smertefull g gir fte endringer i ksygenmetning g pulsfrekvens det første døgnet etter undersøkelsen. Hellstrøm sin frskning freslår at screeningen baseres på pstnatale kriterier sm vektøkning g nivå av IGF-I. Ved bruk av disse kriteriene blir færre undersøkelser gjennmført. Screeningprgrammet er frkrtet til WINROP sm består av W: Weight, I: IGF-I (insulin lignende vekstfaktr 1) N: Nenatal ROP. På nettsiden er det åpent fr alle å pltte inn data fr det enkelte barn g få svar på m det er behv fr å gjøre screeningundersøkelse. WINROP kalkulerer g akkumulerer hver uke barnets vekstkurve g vurderer avvik fra barnets ptimale vekst. WINROP benyttes i flere land sm kriterier fr screening av premature, men ennå ikke i Nrge. Mer infrmasjn m WINROP finnes på nettsiden: Fsterdiagnstikk basert på fritt fster DNA Siste sesjn første dag handlet m Fsterdiagnstikk basert på fritt fster DNA. Prfessr B Jacbssn fra Gøtebrg hldt et fredrag m utviklingen innen fsterdiagnstikk. Alder var lenge det eneste seleksjnskriteriet. Dette førte til at alle ver en aldersgrense (38 år i Nrge, 35 år i mange andre land) fikk tilbud m fstervannsprøve eller mrkakeprøve. Disse invasive inngrepene er frbundet med en liten risik fr at kvinnen abrterer. Senere har KUB testen blitt svært utbredt. Den baserer seg på måling av nakkefppklaring kmbinert med bldprøver. All fsterdiagnstikk i Nrge er regulert etter Biteknlgilven. Omkring 10% av fritt DNA i bldet til en gravid kvinner kmmer fra fsteret. Det er nå mulig å gjøre trismitester hs fsteret fra en bldprøve hs mr. Sensitiviteten fr å påvise trismi 21 hs fsteret er nesten 100% g spesifisiteten ver 99%. Disse studiene er gjrt på risikppulasjner g vi vet ikke sikkert hvr gde testen vil være i en lavrisik ppulasjn. Det er i dag mulig å sende bldprøver til Tyskland eller USA fr slik diagnstikk, g derfr vil dette bli vanskelig å regulere. Prisen fr en slik test er eur. Den tekniske utviklingen går raskt g framtidsperspektivene er vanskelig å frutse. Hel genm sekvensering vil trlig snart bli mulig ut fra fritt DNA. Svein Magne Skuldstad fra Haukeland Universitetssykehus frtsatte med å frtelle m hvrdan fritt fster DNA kan brukes til å undersøke rhesus

3 status hs fsteret. Dette er satt i system i Danmark. Det blir tatt bldprøve av rhesus negative kvinner i svangerskapsuke 25. Hvis fsteret er rhesus negativt er det ikke nødvendig med videre ppfølging. Hvis fsteret er rhesus psitiv blir det gitt anti D til mr i uke 29, 35 g etter fødselen. Det er svært få falsk negative resultat. Veilederen i fødselshjelp fra 2013 kmmer til å anbefale at denne mdellen innføres i Nrge. Genralfrsamling 2013 Årets generalfrsamling markerte slutten på første dagen. Dessverre var det kun 29 stykker sm hadde funnet veien g NPF håper at flere vil i delta på dette krte men viktige møtet i fremtiden. Styret hadde fremmet sak m å endre tekst i NPF`s vedtekter fra at leder skal være lege til at leder skal ha vitenskapelig kmpetanse i frm av dktrgrad eller tilsvarende. Det ble avgjrt ved skriftlig avstemming g endringsfrslaget ble vedtatt med 23 stemmer fr, 5 stemmer mt, g 1 stemme blank. Innvandrerkvinner g Perinatal helse Andre dag startet med en svært spennende sesjn m innvandrerkvinner g perinatal helse. Innvandrerkvinner er ingen hmgen gruppe. Selv m de kmmer fra samme land eller mråde kan frskjellene være stre. Kunnskap m etnisitet g bakgrunn er viktig fr å gjøre riktige vurderinger i frbindelse med svangerskap, fødsel g barseltiden. Vi vet at det hs enkelte grupper er spesielle medisinske utfrdringer, fstervekst er ikke bare avhengig av hvr kvinnen br i svangerskapet, men gså hennes bakgrunn. Heite emner innen nyfødtmedisin Tiden før lunch var viet nyheter innen nyfødtmedisin g Eirik Nestaas fra Sykehuset i Tønsberg var første fredragshlder. Ved hjelp av enkel ecccardigrafisk teknikk kan en frtløpende bservere hjertefunksjn g påvirkning hsar barn sm ligger på nyfødtavdeling. Erfarne pediatere med ne ultralydkunnskap kan lett skaffe seg versikt g gjøre frsvarlig undersøkelse av nyfødt der hvr barnekardilg ikke er tilgjengelig hele døgnet. Tlkning g bruk av av EEG hs premature er mye diskutert g Tm Stiris fra OUS argumenterte fr at EEG hs premature er et speilbilde av hjernen sm kan frtelle ss m hjernens mdenhet. Videre vil et patlgisk EEG kunne ha en prediktiv verdi på utkmme hs det syke barnet g være nyttig fr klinikeren. Andreas Andreassen fra Haugeund Sykehus presenterte en ppdatering m lukking av åpenstående duktus arterisus (PDA). Dette er et kntrversielt emne g nær samtlige mdaliteter fr PDA lukking eksisterer i dag. Kirurgi er ikke lenger førstevalg g ibuprfen er i dag av mange anbefalt sm medikamentelt førstevalg fremfr indmetacin. Perral ibuprfen eller paracetaml er behandlingsalternativ sm ennå ikke har fått strt gjennmslag. Andreassen «knkluderte» med å stille spørsmålet m duktus skal lukkes i det hele tatt sett i lys av lite dkumentasjn på langtidsutkme g nytteverdi. Hans Jørgen Guthe fra Haukeland Universitetssykehus snakket m respirasjnstøtte til nyfødte hvr fuktet, ppvarmet luft gitt med høy flw på spesial nesegrime (HFNC) kan synes å være like bra sm tradisjnell CPAP fr en del nyfødte barn. De fleste nyfødtavdelinger i Nrge bruker HFNC. Resten av dagen var viet frie fredrag hvr de fleste fredragshlderne var m bstetrikk g NPF håper at det kmmer inn langt flere nenatale fredrag til neste år. Det var mange gde frelesere g abstraktene til frie fredrag kan du finne hjemmesiden vår.

4 Prisen fr beste frie fredrag innen Nyfødt/Nenatalgi ble gitt til Stud med. Elisabeth Synnøve Husebye Ernæring g da spes. mrsmelk er svært viktig fr det premature barnet. En svært viktig ppgave fr freldrene, mest fr mr men gså at far støtter mr i denne tidkrevende ppgaven. Det å få gi mrsmelk til sitt barn, betyr mye fr mr. Persnalet på en nyfødtavdeling spiller en viktig rlle fr at mr skal kunne ppretthlde melkeprduksjnen ver tid i en fte svært stressende peride fr familien. Da kan målrettede verktøy/prgram sm persnalet bruker (f.eks. innføring av ammehjulet) være med på å øke lengden på tiden det premature barnet får mrsmelk. Studien viser at de fleste mødre kan klare å gi sitt prematurt fødte barn mrsmelk dersm målrettede pplæring/ppmuntring gis, dette er inspirerende fr mr g persnalet å se. Et viktig g gdt fredrag. Prisen fr beste frie fredrag innen bstetrikk gikk til Gry Findal: Txplasmse i Svangerskap Prevalensundersøkelse sist utført fr 2 år siden, på tide med en ppfølgings studie. Fkus innen helsearbeid i dag er frebygging. Den nrske beflkningen er mye ute å reiser i utlandet, gså i svangerskapet. Derfr er det viktig å se m prevalens av txplasmse gndii antistff er endret hs gravide i Nrge. Studien viser uendret frekmst av antistff. Derfr er det frtsatt viktig å fkusere på frebygging av txplasmse-smitte. Et gdt g mrsmt fredrag. Festmiddag På kvelden var det Festmiddag på Rica Maritim Htel hvr gdt ver 100 festglade deltagere stilte pyntet g glade til en super aften. Seksjnsverlege Andreas Andreassen ledet ss gjennm en svært velsmakende middag g spennende underhldning med lkk g leik fra bukkehrn g lur. Varamedlem Susan Olsen delte ut priser fr beste frie fredrag g NPF prisene til lege g jrdmr/sykepleier. NPF prisen til Lege gikk til Lege i spesialisering: Marie C. Paasche Rlland Hun søkte m støtte til studie sm mhandler sammenheng mellm mrs metablisme, mrkakens vekst g vekst hs barnet. I avhandlingen inngår 3 artikler. De mhandler faktrer i svangerskap sm påvirker mrkaken g fster, glucsesammensetningen i mrkaken g maternelle årsaker sm påvirker mrkakens g fsterets frbruk av glucse, mrs BMI g dens rlle i frhld til hvr mye glukse barnet frbruker. Dagens beflkning øker i vekt, like sm den gravide. Det er viktig å kunne skille mellm den «sunne» g «usunne» vervektige gravide. Innsamlet data er en del av STORK-materialet g da STORK- Grrudal spesifikt. Studien er flernasjnal g er et viktig bidrag fr å få økt kunnskap m svangerskap sm kan få betydning fr svangerskapsmsrgen. NPF prisen til Jrdmr/sykepleier gikk til Jrdmr Signe Egeberg. Hun søkte m støtte til sin PhD grad, sm mhandler multi prfesjnell scenaritrening i et lkalt g glbalt perspektiv med fkus på pstpartumblødning. Det er 2 deltagende enheter i Nrge samt det er etablert samarbeid med 2 enheter i Tanzania. Pstpartumblødning er en av de 3 viktigste årsaken til maternell død i både høy- g lavinntekts-land. Studien setter fkus på m de tiltak vi setter i verk, sm her scenari-trening har effekt på pstpartumblødninger. Kvalitetssikring er en viktig arbeidsmetde sm er innarbeid i dagens helse Nrge, men virker de tiltak vi setter i verk?

5 Etikk ved avslutning hs alvrlig syke nyfødte Siste perinatldag i Haugesund ble startet vel tidlig fr mange /(mn tr m m festmiddagen hadde skylden?) Mrgenens emne var Etikk ved avslutning hs alvrlig syke nyfødte g Terje Alsaker innledet med tittelen «Reddet til liv dømt til liv». Er det riktig å sette R på en pasient? R er ikke etisk riktig! Hvilket grunnlag har man fr å ikke starte eller avslutte behandling? Dersm behandlingen vurderes sm hensiktsløs er å avslutte behandling eller ikke starte behandling ikke å regne sm aktiv dødshjelp. Nasjnal veileder ble nevnt sm et hjelpemiddel samt etisk kmité. Man skal ikke være redd fr å søke hjelp. Behandler kan frlenge et liv med stre plager fr barnet. Dette er et vanskelig tema. Fredragshlder kmmer med eksempler på vanskelige prblemstillinger. Neste fredragshlder var Trnd Markestad sm brukte en del kasuistikker til å belyse frskjellige aspekter ved avslutning av livspphldene behandling. Han snakket m det vanskelige med gradering av rett til liv g at Levd liv er en verdi i seg selv. En mal fr drøfting av etiske prblemstillinger kan være et hjelpemiddel i vanskelige situasjner: Hva er det etiske prblemet? Hva er de medisinske g andre fakta? Hvem er de berørte parter? Hva er relevante verdier, dyder, prinsipp g lver? Behandlingsalternativene? Løsning g evt ppfølging. Drøfting Sidsel Haugeland sm er sykehusprest ved Stavanger universitetssykehus snakket m sin funksjn fr freldre sm har det vanskelig eller har mistet et barn. Hun hadde frskjellige samtalegrupper sm hun hadde jbbet med i mange år. Hun har gså samtaler med freldre uten gruppen. Samtalene kan innehlde alt av tema sm pptar freldrene g sm er av betydning å få snakket m. Samtalene har ikke nødvendigvis en religiøs agenda, g den er åpen fr alle uansett trssamfunn. Sissel Haugeland har jbbet med dette i mange år, g det virker sm m samtalegrupper fungerer sm en støtte i srgarbearbeidelsen. Perinataldagenens avsluttende sesjn mhandlet barselmsrg. Senirrådgiver Brit Rland i Helsedirektratet frtalte m nye retningslinjer fr barselmsrgen, sm er på trappene. Mette Ness Hansen fra nasjnal kmpetansetjeneste fr amming hldt et engasjerende innlegg m endringer i frekmst av amming. Vi fikk høre at tidligere hjemreise fra barsel ikke har medført stre endringer i helsetilstanden hverken fr mr eller barn, ved Andreas Andreassen fra Haugesund sjukehus. Jrunn Elise Eggebø frtalte m Nyfødtavdelingen ved Stavanger Universitetetssykehus sitt pplegg fr tidlig hjemreise fr små premature, med sndemating hjemme g ambulerende sykepleietjeneste. Psykiater Signe Dørheim fra Sandnes DPS fredrg m årsaker til g følger av barseldepresjn, før det hele ble rundet av med innlegg av Anne Eskild fra Akershus universitetssykehus, sm viste ss nen av årsakene til nedgangen i perinatal dødelighet. Over 220 glade g faglig mette Perinatalere vendte nesen hjem etter tre fine dager i Haugesund. I 2014 er Universitetet i Trmsø vertskap g adressen fr de 27. Perinataldagene er Hurtigruten. Hld av nvember 2014 allerede nå!

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer