ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1

2 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per er Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning i 2014 Leder Grete Branum valgt Nestleder Klaus I. Jhansen valgt Styremedlem Anders Aanderud-Larsen valgt Styremedlem Hans-Olav Sandbakken valgt Styremedlem Ole Jørgen Krhn-Nydal valgt Varamedlem Frde H. Guldvik valgt Avd. Omsrg Astrid Flagstad valgt 2014 Varamedlem Omsrg Håkn Teien valgt 2014 Avd. Hjelpekrps Mats Klepsland valgt 2014 Varamedlem Hj.krps Elisabeth Overaa valgt 2014 Avd. Ungdm Edm Simn Araya valgt 2014 Varamedlem Ungdm Arne Nergård Lynum valgt 2014 Det har i 2014 vært avhldt 1 årsmøte, 13 styremøter g 2 arbeidsmøter. Innledning 2014 har vært et år med vekst i Bærum Røde Krs. Vi har hatt en gd økning i antall medlemmer g fått mange nye frivillige. Samtidig har aktivitetsnivået vært økende ved at eksisterende aktiviteter er utvidet g ved ppstart av nye. På frsmmeren 2014 fremla styret resultatet av en analyse av de humanitære behv i kmmunen. Analysen, sm startet høsten 2013, ble gjennmført fr å gi ss et bedre grunnlag fr å vurdere nåværende g fremtidig bruk av våre ressurser. Selv m vi br i en fltt kmmune sm ligger høyt på listen når det gjelder dekning av de humanitære behv, er det gså i vår kmmune udekkede behv. Undersøkelsen ga ingen indikasjn på at Bærum Røde Krs (BRK) skal trekke seg ut av nen pågående aktiviteter i g med at de dekker stre deler av det sm er frem- kmmet sm fremtidige behv, men det er rm fr å utvide aktivitetene innenfr følgende mråder; BRK sm beredskapsrganisasjn, barn g unges ppvekst, støtte g ppfølging av migranter g msrg fr eldre hjemmebende g på institusjner. I våre handlingsplaner fr BRK lkalfrening, har vi knsentrert ss m nen hvedpunkter sm vi vil fkusere på i I tillegg kmmer de enkelte aktiviteters detaljerte handlingsplaner. 2

3 Dessverre pplever vi at internasjnal nød g lidelse er ytterligere frverret i løpet av året sm er gått. BRK har bidratt ved å verføre NOK til Nrges Røde Krs, øremerket Syria. NTG (Nrsk Tppidrettsgymnas) har gså i 2014 hatt bøsse- innsamling sm innbragte NOK til Syria. Røde Krs-huset i Sandvika Også i 2014 var det mange eksterne lag g freninger sm leide lkaler til ulike møter i Røde Krs-huset, i tillegg til alle våre egne aktiviteter. Dette gjør huset til en aktiv humanitær g ssial møteplass. I frbindelse med økt aktivitet, er vi i ferd med å «vkse ut av» huset. BRK vil derfr vurdere mulighet fr å pprette aktiviteter andre steder i kmmunen, samtidig sm vi ser at dette vil kunne gjøre aktivitetene letter tilgjengelig fr mange brukere. Aktiviteter Nedenfr er listet våre ulike aktiviteter innen hvedmrådene Omsrg, Hjelpekrps g Ungdm. Det er utarbeidet separate Årsrapprter fr de fleste av aktivitetene. OMSORG: Avdeling Omsrg mfatter følgende aktiviteter: Besøkstjeneste institusjn g hjemmebende Besøkstjeneste m/hund Barnehjelpen Visitrtjeneste Vitnestøtte Leksehjelp Flyktningeguide Damedag Jentekveld Herretreff Nrskundervisning g Nrsktrening Besøkstjenesten er frtsatt den største aktiviteten i Bærum Røde Krs. Tjenesten arbeider ut fra prinsippet Den beste medisin fr et menneske er et annet menneske g vår målgruppe er de ensmme i samfunnet, enten hjemmebende eller bebere på institusjn. I tillegg til én-til-én besøk, har Besøkstjenesten gså ukentlig butikktraller g en biblitektralle på institusjner sm tilbyr beberne både gdsaker g ikke minst en hyggelig prat. Det arrangeres hyggestunder g bussturer fr bebere på institusjner. I 2014 hadde besøkstjenesten vel 98 frivillige hvrav 60 går på besøk én-til-én eller på institusjn, 23 går fast med tralle på de fleste av Bærums 22 institusjner g 15 tar med sin hund på institusjnsbesøk. Målgruppen fr Leksehjelpen er ungdm g vksne ver 12 år ved grunnsklen g videregående skle sm trenger hjelp til lekser g sm ikke så lett får denne hjelpen hjemme. Bærum Røde Krs tilbyr leksehjelp på Røde Krs-huset t ganger i uken, 3 timer hver tirsdag g trsdag. 3

4 I 2014 hadde Leksehjelpen i Sandvika gjennmsnittlig 20 elever per gang. I løpet av året har det vært 16 frivillige veiledere g ttalt vel 1200 fremmøtte. Barnehjelpen tar med barn fra Krisesenteret på ulike aktiviteter fr å gi dem psitive pplevelser g samtidig avlaste mødrene sm er i en svært sårbar situasjn. 48 barn fra Krisesenteret g ttalt 14 frivillige har deltatt i Barnehjelpens ulike ukentlige aktiviteter. Visitrtjenesten gjennmførte i cellebesøk på ILA Fengsel g Frvaringsanstalt. Visitrtjenesten har i snitt hatt 30 aktive visitrer i løpet av Visitrene arrangerte grillfest i juni med vel 80 innsatte g 23 visitrer g julefest i desember med 85 innsatte g 19 visitrer. Vitnestøtte er et samarbeidsprsjekt mellm Bærum Røde Krs g Asker g Bærum Tingrett. En Vitnestøtte er en frivillig persn sm skal bistå vitner med medmenneskelig støtte g praktisk infrmasjn i frbindelse med rettssaker. Et trygt vitne er et gdt vitne, ne sm bidrar til økt rettssikkerhet. Bærum Røde Krs hadde per 31. desember aktive vitnestøtter. Ttalt har vitnestøttene bistått 97 vitner i Tingretten er meget frnøyd med rdningen. FORUM 60+ har frtsatt gde, attraktive fredrag hver tirsdag. Frum 60+ er et samarbeidsprsjekt mellm Sandvika Vel, Bærum Kmmune g Bærum Røde Krs. Aktive senirer tilbys hver tirsdag en rekke spennende g interessante fredrag ved anerkjente, dyktige fredragshldere, avløst av musikalsk underhldning, samtaler g diskusjn. Flerkulturelle aktiviteter: Røde Krs-huset i Sandvika er base fr Flyktningeguiden i Bærum har vært et aktivt år fr flerkultur-aktivitetene i Bærum Røde Krs, med mange ukentlige aktiviteter. De velfungerende aktivitetene Flyktningguide, Damedag g Jentekveld er blitt videreført med jevnt tilsig av både deltakere g frivillige. Nrskundervisningen har endret frm til å bli frivillig drevet med en begrensning av antall deltakere. Herretreff g aktivitetsgruppen har blitt etablert sm frivilligstyrte aktiviteter med fast ppsatt prgram. Og det har blitt startet en ny aktivitet Nrsktrening. Dette har vært en str suksess. Damedag er et ukentlig ssialt tilbud til kvinner med flerkulturell bakgrunn. I utgangspunktet en håndarbeidsgruppe, men sm gså gir rm fr dialg g nrsktrening. Damedag har i 2014 hatt en økende deltagelse; 75 kvinner g 10 barn har benyttet tilbudet gjennm året. 6 frivillige har deltatt på samlingene, hvrav t har undervist i nrsk. Damedag er et samarbeid mellm Flyktningeguiden, Besøkstjenesten g Bærum Kmmune. Jentekveld har hatt økende deltakerantall. Det ligger på rundt 12 g har vært ppe i 20. Antall frivillige har økt g det er gså med nrske frivillige. De har hatt aktiviteter hver nsdag. Herretreff fikk økt ppslutning i høsthalvåret g det arbeides med å etablere en gruppe frivillige til å drive aktiviteten. Flere med minritetsbakgrunn ønsker å være med sm frivillige. I 2014 har det vært månedlige møter. 4

5 Nrskkunnskap er nøkkelen til gd integrering. Kvinner med flerkulturell bakgrunn har ukentlig nrskundervisning i tilknytning til Damedag. I tillegg tilbys nrskundervisning en frmiddag i uken fr kvinner, der 25 kvinner har deltatt. Nrsktrening er et nytt tilbud der 6 samtalegrupper med ttalt deltagere møtes frdelt på t dager i uken. Tilbudet har vært en str suksess g det er frtsatt ventelister. HJELPEKORPSET Hjelpekrpsets visjn er: «Best på redning fra fjrd til fjell». Krpset ble i 2014 kalt ut på 27 aksjner, en økning fra året før. Av disse aksjnene var kun én i Bærum mens resten var i Akershus eller nærliggende distrikter. I tillegg har det vært en økning i sanitetsvakter, i 2014 hadde hjelpekrpset ca. 30 vakter. Det har vært en gd tilstrømming av nye frivillige g hjelpekrpset sendte i løpet av 2014 flere medlemmer på eksterne kurs. UNGDOM Bærum Røde Krs Ungdm hadde ved utgangen av medlemmer sm har hatt arrangementer på Hvalstad asylmttak fr mindreårige hver annen uke. Det arbeides planer fr rekruttering på de ulike videregående sklene i Bærum. KIF-HYTTEN KIF-hytten feiret 100-års jubileum i Hytten er et ppulært turmål, g benyttes gså flittig av skler g barnehager i kmmunen. Hytten har sm en frsøksrdning, vært åpen gså m lørdag(i tillegg til søndag) i alt 16 uker. Det gamle falleferdige vedskjulet ble revet i 2012 g vi er fremdeles i dialg med Bærum Kmmune vedrørende bygging av nytt vedskjul kmbinert med bedre talettfasiliteter. Samarbeid med kmmunen g andre rganisasjner Det er et bredt samarbeid mellm Røde Krs g Bærum Kmmune. Vi har en løpende samarbeidsavtale m drift g utvikling av aktiviteter innen pleie g msrg i Røde Krs huset i Sandvika g tilsvarende fr Flyktningeguiden. Øknmi Lkalfreningens øknmi har vært gd i Resultatregnskapet fr 2014 viser et verskudd etter finanspster på NOK ,- mt et verskudd på NOK ,- i Freningens største inntektskilder er frtsatt ffentlig tilskudd fra Bærum Kmmune, utleie av lkaler i Røde Krs-huset, fndsmidler, medlemskntingent g inntekter fra Hjelpekrps- aktiviteter. I tillegg 5

6 har vi hatt inntekter fra Grasrt- prsjektet, Bing Sandvika g Pant-prsjektet. På kstnadssiden var utgifter knyttet til lkale aktiviteter g innleid persnell de største utgiftspstene. Regnskapet er revidert av Asker g Bærum Revisjn. Markedsføring/verving Det var vært en bra økning i medlemstallet i løpet av året, ved utløpet av 2014 hadde vi ttalt 2870 registrerte medlemmer. Bærum Røde Krs har aktivt søkt å markedsføre seg via kurs sm arrangeres av Bærum Røde Krs g våre ulike aktiviteter. Lkalfreningen vil gjerne takke Bærum Kmmune fr gdt samarbeid, str vennlighet g interesse fr vår rganisasjn. Videre vil vi gså gjerne takke Nrges Røde Krs g Akershus Røde Krs fr gd bistand, interessante kurs g ulike arrangementer. Asker g Bærum Budstikke takkes fr gd g psitiv mtale av våre aktiviteter. Sandvika, 3. februar 2015 Grete Branum Klaus I. Jhansen Anders Aanderud-Larsen Hans-Olav Sandbakken Ole Jørgen Krhn-Nydal Frde Guldvik Mats Klepsland Astrid Flagstad Edm Simn Araya 6

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

NORME Norsk Råd for Misjon og Evangelisering NORME Nrsk Råd fr Misjn g Evangelisering ÅRSRAPPORT 2011 2012 Styret har i periden hatt følgende sammensetting: Rlf Kjøde (leder), Andreas Nrdli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westbrg

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi

NFBE NYTT Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Årlig nyhetsbrev fr Nrsk frening fr blæreekstrfi g epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et år er gått siden frrige NFBE Nytt. Sm dere ser av listen til høyre så skjedde det gså mye i 2012. Vi feiret 30 år sm egen

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer