Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s."

Transkript

1 TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt.

2 INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe s. 3 Viktige telefnnummer s. 3 Mediehåndtering s. 3 Ved alvrlig ulykke - elev s. 4 Dødsfall - elev s. 5 Når en elev utsettes fr en alvrlig ulykke/dødsfall på sklen -sjekkliste s. 8 Når en elev utsettes fr en alvrlig ulykke/dødsfall utenfr sklen -sjekkliste s. 8 Dødsfall - persnale s. 9 En elev pplever dødsfall i nær familie/vennekrets s. 10 Frmidling av dødsbudskap i sklen s. 11 Alvrlige hendelser s. 12 Vedlegg FORORD Små uhell g skader skjer i sklehverdagen av g til. Disse takler vi ved å bruke vår sunne frstand g de beredskapsrutiner vi jevnlig øver på slik sm livredning g førstehjelp. Alvrlige ulykker, død g srg rammer gså sklen. Hva gjør vi når dette skjer? Denne planen er ment sm en veiviser med frslag til håndtering av krisesituasjner når de ppstår. Det er viktig å huske at ingen situasjn eller hendelse er helt lik g derfr vil ikke denne veiviseren gi nen fasitsvar fr hva sm bør gjøres i alle situasjner. Det er viktig at sklen gså tar ansvar når kriser rammer. Å sende elevene heim vil være et signal m at dette ikke angår ss, eller at vi ikke mestrer situasjnen. Mange føler nk at de har manglende kmpetanse til å gå inn i krisearbeid. Her er det likevel ikke bare spørsmål m ekspertise, men først g fremst m å være medmenneske g m å bry seg. Vi må være til stede g prøve å hjelpe dem det rammer. Sklen har gså andre planer g dkument sm mhandler beredskap g rutiner fr helse-, miljøg sikkerhetsarbeid generelt. Denne planen retter seg først g fremst inn mt å sikre at vi har rutiner å hlde ss til slik at alle invlverte parter blir tatt vare på i en krisesituasjn. 2

3 Sm vedlegg til denne planen hører det derfr med en del maler fr skriv sm kan brukes til infrmasjn knyttet til kriser g ulykker. Sklen er anbefalt å inngå skriftlig avtale med fresatte dersm de ønsker at sklen v/kntaktlærer skal gjennmføre medisinering av elever. Det ligger derfr ved mal fr en slik skriftlig avtale. MÅLSETTING Planen er utarbeidet med tanke på å sikre at sklen g den enkelte blir i stand til å møte krisesituasjner på en prfesjnell g enhetlig måte. Planen skal avklare ansvarsfrhld g frdeling av ppgaver. Den skal være til støtte g praktisk hjelp fr barn g vksne på sklen. BEREDSKAPSGRUPPE REKTOR INSPEKTØRER VERNEOMBUD VAKTMESTER Leder, ansvarlig fr å ivareta persnalet g fr infrmasjn Ansvar fr elevene i samarbeid med kntaktlærere Kntaktpersn fr HMS g evt. ppfølging av dette Ansvar fr teknisk/praktiske ppgaver VIKTIGE TELEFONNUMMER AMK - AMBULANSE 113 BRANN. 110 POLITI. 112 LENSMANN (SELBU) LEGEVAKT KOMMUNELEGE TYDAL AVDELING FOR GIFTINFORMASJON PPT BARNEVERN PRESTEKONTOR KRISETEAM MEDIEHÅNDTERING Rektr er ansvarlig g den eneste sm gir ekstern infrmasjn. Ved rektrs fravær delegeres ansvaret til inspektører. Oversikt ver hendelsen hva har skjedd? hvr har det skjedd? hvem har det skjedd med? 3

4 når skjedde det? hvem er varslet av hvem? hvilke tiltak er iverksatt? Beredskapsgruppa samles fr planlegging Legger en plan fr arbeidet med å håndtere den aktuelle situasjnen på en best mulig måte fr de invlverte parter. Varsling av pårørende Intern infrmasjn er viktig, men pårørende er de første sm skal ha full infrmasjn ved en krise/alvrlig ulykke. Sklen bør vurdere å tilby de pårørende å kmme til et sted der de kan få hjelp g støtte til å takle situasjnen g evt. mediepågang. Intern infrmasjn g håndtering Invlverte elever g ansatte skjermes fr media. Samtidig med at pårørende får hjelp, må den/de invlverte samles fr en gjennmgang av hva sm har skjedd g hva sm vil skje videre. Ved behv kan sklen vurdere å tilby hjelp til å takle situasjnen ved å kalle inn fagpersnell. Rektr infrmerer straks sentralbrdet g gir instruks m hvrdan de skal frhlde seg ved henvendelser. Ved ffentliggjøring Hendelsen kan mtales umiddelbart, men uten at årsak g navn på invlverte skal nevnes eller kmmenteres. Dersm ikke de faktiske frhld er helt klare, bør dette presiseres. Arbeidsgiver skal alltid verne g støtte dem sm er innblandet i en krise enten det er gjerningsmann, ffer, pårørende, elever g ansatte. Mediehåndtering Bare rektr eller rektrs stedfrtreder uttaler seg til media. Ved første henvendelse fra media uten at en har full versikt ver situasjnen kan en uttale følgende: Vi beklager på det sterkeste det sm har skjedd g jbber nå etter sklens egen plan fr krisehåndtering fr å kunne gi alle invlverte parter gd ppfølging. Vi gjør alt vi kan fr å få full versikt ver hendelsen/ulykken fr å kunne frhindre at ne slikt skjer igjen. Senere kan det være aktuelt å sende ut en skriftlig pressemelding. VED ALVORLIG ULYKKE - ELEV 1. Strakstiltak på ulykkesstedet 1.1. Den sm kmmer først til stedet sørger fr at: førstehjelp blir igangsatt ambulanse blir tilkalt rektr varsles de øvrige elever hldes mest mulig unna ulykkesstedet 1.2. Rektr sørger fr varsling: av freldre/fresatte ved arbeidsulykker kntaktes arbeidstilsynet 4

5 1.3. Rektr tilkaller plitiet: ved trafikkulykker ved alvrlig persnskade ved ulykker hvr strafferettslig ansvar kan bli gjrt gjeldende i tvilstilfeller - ring uansett 1.4. Rektr gir lærer ansvar fr å registrere g ta seg spesielt av den/de sm har vært vitne til ulykken. 2. Infrmasjn 2.1. Rektr infrmerer de ansatte g elevene Rektr infrmerer straks sentralbrdet g gir instruks m hvrdan de skal frhlde seg ved frespørsler. Rektr eller stedfrtreder er den eneste sm gir ekstern infrmasjn Rektr infrmerer barnehage g fagsjef/rådmann. 3. Etterarbeid 3.1. Hvis den skadde eleven får lengre sykehuspphld etter ulykken, følger kntaktlærer pp kntakten med hjemmet g sykehuset Hvis eleven kmmer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt pp av kntaktlærer i frhld til gjenfrening med klassen. DØDSFALL - ELEV 1. Umiddelbart etter dødsfallet 1.1. Rektr, inspektør, kntaktlærer, trinnleder g rådgiver varsles mgående 1.2. Rektr sørger fr verifisering av meldingen 1.3. Rektr eller stedfrtreder er den eneste sm gir ekstern infrmasjn 1.4. Rektr samler alt persnale til infrmasjn. Trinnleder er ansvarlig fr at alle klasser er representert med kntaktlærer Kntaktlærer fr klassen samler elevene på eget rm: snakk åpent g knkret m det sm har skjedd la elevene snakke m det de tenker g føler gi trøst hvis det er naturlig, men nærhet g åpenhet kan være viktigere enn trøst ta fram psitive episder, gde minner m den døde læreren legger til rette fr at elevene kan være samlet på sklen kntaktlærer varsler fraværende elever 1.6. Rektr samler de øvrige elevene i eget rm fr infrmasjn/enkel markering Flaggheising 5

6 Det har ingen hensikt å verdrive srgarbeidet verfr de sm ikke kjenner/står nær avdøde. Sklen må være varsm med å trekke uberørte elever inn i en srg de ikke har ne frhld til. En markering på sklen med flaggheising g minnestund gså fr de elevene sm ikke kjenner avdøde så gdt er fint, - men det kan gså være tilstrekkelig. 2. De påfølgende dager 2.1. Minnestund i egnet rm (Idrettshuset) fr alle sm ønsker det. Dette gjennmføres helst dagen etter dødsfallet. musikk fresatte/pårørende inviteres finne en naturlig persn til å lede seremnien 2.2. Minnestund fr klassen. fresatte/pårørende inviteres elevenes fresatte/pårørende inviteres 2.3. Samtale i klassen. m evt. bisettelse m begravelse m praktiske ting i frbindelse med begravelsen, kranspålegging, minnerd.a. m minnerd i avis m besøk hs fresatte/pårørende 3. Båreandakt, bisettelse 3.1. Båreandakt Hvis dette finner sted g det er ønskelig fra de pårørende, er det naturlig at klassen deltar Syning Det kan i frbindelse med båreandakt/bisettelse legges til rette fr syning av avdøde. Dette må skje i frståelse med, g etter avtale med elevenes fresatte g pårørende til den avdøde. 4. Begravelsesdagen 4.1. Flaggheising 4.2. Klassen møter tidlig i kirken fr å få sitte samlet Alle elever g ansatte må få anledning til å delta i begravelsen Organisering av transprt Klassen bør samles etter jrdfestingen - evt. etter familiens arrangement. 6

7 5. Etterarbeid 5.1. Støtte g hjelp i kllegafellesskapet. Klleger sm ikke er sterkt invlvert bør vise mtanke fr en lærer sm står midt i msrgsarbeidet Vær ppmerksm på elevenes ulike srgreaksjner. Nen kmmer raskt i gang med srgen etter at et dødsfall er kjent. Andre vil først etter ne tid få merkbare reaksjner. Skyldfølelsen er et typisk trekk i srgreaksjnen hs unge mennesker. Det kan fte frbindes med magisk tenkning. Døde han frdi han ble mbbet? Døde hun frdi vi sa hun var dum? Srgens fire faser er: Sjkkfasen: Varer fra et øyeblikk til nen døgn. Reaksjnsfasen: Kan vare i flere uker. Bearbeidingsfasen: Kan vare i ver et år. Nyrienteringsfasen: Vil vare framver. Individet lever med arr i seg sm ikke vil frsvinne Samtaler i klassen der man setter navn på tanker g følelser i tilknytning til det sm har skjedd vil frtsatt være av str betydning. Strukturen i et slikt klassemøte kan være følgende: 1. Intrduksjn 2. Fakta 3. Tanker 4. Reaksjner 5. Infrmasjn 6. Avslutning Det finnes en del skjønnlitteratur fr de ulike alderstrinn sm på en fin måte fanger pp reaksjner, tanker g følelser i frbindelse med srg g død Det kan ha str betydning fr klassen at : den avdødes pult blir stående tm en tid bilde av eleven henger i klassermmet en tid krans legges på graven ved spesielle anledninger Slike tiltak bør diskuteres med fresatte g i klassen. 7

8 NÅR EN ELEV UTSETTES FOR EN ALVORLIG ULYKKE/DØDSFALL PÅ SKOLEN - SJEKKLISTE Hendelse: Ansvarlig: Utført DET INNTREFFER EN ULYKKE/DØDSFALL Vurdere alvrlighetsgrad g gi evt. førstehjelp Varsle lege/ambulanse Varsle administrasjnen Første ansatte på stedet Første ansatte på stedet Første ansatte på stedet EKSTERN VARSLING Pliti Hjemmet Fagsjef Andre Rektr Pliti v/død Rektr Rektr ORGANISERING PÅ ULYKKESSTEDET Rektr OMSORG FOR ELEVENE Samling i klassen Fellessamling: Infrmasjn g enkel markering Kntaktlærer Rektr PERSONALMØTE Planlegging Bearbeiding av inntrykk Rektr Alle Alle TANKEKORS: Det finnes ikke én riktig måte å sørge på, men mange frskjellige. NÅR EN ELEV UTSETTES FOR EN ALVORLIG ULYKKE/DØDSFALL UTENFOR SKOLEN - SJEKKLISTE Hendelse: Ansvarlig: Utført BESKJEDEN KOMMER Rektr varsles Verifisering av meldingen Persnalet varsles Innkalle til persnalmøte Den sm får beskjed Rektr Rektr Rektr INNHENTE INFORMASJON Pliti Rektr Lege Rektr Rektr 8

9 Andre Rektr PLANLEGGINGSMØTE Sklens persnale møtes Rektr OMSORG FOR ELEVENE Samling i klassermmene Fellessamling infrmasjn enkel markering Kntaktlærer Rektr PERSONALMØTE Etter skledagens slutt Rektr DØDSFALL - PERSONALE 1. Umiddelbart etter dødsfallet: 1.1. Rektr, inspektør g kntaktlærere varsles mgående Rektr sørger fr verifisering av meldingen Rektr eller stedfrtreder er den eneste sm gir ekstern infrmasjn Rektr samler alt persnale til infrmasjn på persnalrmmet Klassene blir rientert: hvis kntaktlærer er død, bør en lærer klassen kjenner gdt underrette g ta vare på klassen utver dagen. snakk åpent m det sm har skjedd. la elevene snakke åpent m det de tenker g føler. Sklen må vkte seg vel fr å trekke uberørte elever inn i en srg de ikke har ne frhld til. En markering på sklen ved flaggheising g minnestund gså fr elever sm ikke kjente avdøde er fint, - men det kan gså være tilstrekkelig. De påfølgende dager: 1.6. Minnestund i egnet rm fr alle sm ønsker det, helst dagen etter dødsfallet 1.7. Et krt persnalmøte drøfter knkrete ppgaver frbundet med dødsfallet, bl.a. kntakt med pårørende. 2. Begravelsesdagen: 2.1. Flaggheising 2.2. Alle elever g ansatte må få anledning til å delta i begravelsen Organisering av transprt. 9

10 3. Etterarbeid: 3.1. Viktig med støtte g hjelp i kllegafellesskapet Vær ppmerksm på ulike srgreaksjner: nen kmmer raskt i gang med srgen etter at dødsfallet er kjent, mens andre vil få merkbare reaksjner først i etteretid skyldfølelse er et typisk trekk i srgreaksjnen hs unge mennesker g det er viktig med krrigering g veiledning husk srgens fire faser (se s. 7) 3.3. Dersm en lærer er død kan det være naturlig med samtale i klassen der man setter navn på tanker g følelser i tilknytning til det sm har skjedd. Strukturen i et slikt møte kan være følgende: intrduksjn fakta tanker reaksjner infrmasjn avslutning 3.4. Eventuelle ressurspersner utenfr sklen sm helsesøster, psykiatrisk sykepleier eller prest kan være viktige i dette arbeidet. EN ELEV OPPLEVER DØDSFALL I NÆR FAMILIE/VENNEKRETS 1. Tiden etter dødsfallet: 1.1. Når en elev mister en nær pårørende bør kntaktlærer infrmere klassen m dette Avtal med elevene eller fresatte m det er ønskelig at hans/hennes situasjn tas pp i klassen: hvis det er ønskelig tas dette pp når eleven er fraværende hvis det ikke er ønskelig, bør kntaktlærer infrmere eleven m at død g srg blir drøftet i klassen på generelt grunnlag mens han/hun er fraværende 1.3. Kntaktlærer bør i samråd med klassen g fresatte vurdere eventuelle tiltak/kndlanse fra klassen i frm av besøk, blmster, brev eller liknende. Elevene bør få mulighet til å delta i begravelsen. 2. Etterarbeid: 10

11 2.1. Kntaktlærer følger ppeleven Vær ppmerksm på ulike srgreaksjner. Husk gså srgens fire faser (se tidligere) 2.3. Undersøkelser har vist at elever i srg ønsker en vksenkntakt sm bare er deres. Elever sm ikke får slik hjelp g støtte, kan lett kmme inn i en ny krise. På bakgrunn av dette, bør kntaktlærer i samråd med eleven/fresatte vurdere elevens videre behv fr en fast vksenkntakt i eller utenfr sklene sm kan ivareta eleven en tid framver Eventuelle ressurspersner utenfr sklen kan være viktige i dette arbeidet. TANKEKORS: Det eneste de ikke må si, er at de frstår. Det gjør de ikke. FORMIDLING AV DØDSBUDSKAP I SKOLEN 1. Før budskapet gis, bør en få bekreftet riktigheten av infrmasjnen, g samtidig skaffe seg tilstrekkelig infrmasjn til at en kan besvare spørsmål m når g hvrdan dødsfallet skjedde. 2. La den sm frmidler dødsbudskapet være en sm eleven har tillit til, frtrinnsvis kntaktlærer. 3. Hvis melding m dødsfall/ulykke kmmer til sklen med beskjed m å hente/varsle pårørende elev, må det skje via rektr eller kntaktlærer. Når eleven er varslet, må rektr vurdere m det skal gis tilbakemelding til den sm varslet sklen. 4. Læreren bør velge en egnet rlig g ufrstyrret plass. 5. Budskapet bør gis åpent g direkte. men med ne tid til mental frberedelse. Budskapet bør ikke utsettes til skledagens slutt. 6. Etter at budskapet er gitt, må det være tid til å sitte ned med eleven slik at reaksjner sm måtte kmme får utløp. 7. Fraser sm: Det skal nk gå bra g Tiden leger alle sår sv. må unngås. 8. La ikke elevene være alene. Gi trøst sm faller naturlig. Fysisk kntakt kan ha en berligende effekt, men det må respekteres m vedkmmende ikke ønsker en slik kntakt. 9. Læreren bør følge elevene heim eller til stedet der familien pphlder seg. Det kan eventuelt gjøres avtale m at nen fra familien henter eleven. 10. I samråd med eleven bør de andre elevene, eller evt. bare de elevene sm eleven selv utpeker, infrmeres m det sm har skjedd raskest mulig. 11

12 ALVORLIGE HENDELSER DER VÅPEN ER INVOLVERT Innledning I de senere år har det vært flere tilfeller av alvrlige skyteepisder g trusler på skler rundt m i verden. Fr ss her i Nrge vil skyteepisdene ved skler i Finland være en påminning m at det kan skje alvrlige vldshendelser gså i vår del av verden. Enkelte skler g enkeltpersner i Nrge har pplevd trusler fra tidligere eller nåværende elever. Ved nen få skler har ansatte bservert g beslaglagt stikkvåpen g skytevåpen uten at våpenbesittelsen har ført til knkrete vldshandlinger. Vi føler at dette er en prblemstilling veldig fjernt fra vår virkelighet i Tydal. Likevel vet vi at det gså her finnes elever sm er ensmme, sm pplever å bli utstøtt, sm gir uttrykk fr at de hater sklen g har liknende atferdsmønster sm kan gi grunn til bekymring. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Plitidirektratet gjennmført en infrmasjnskampanje ved alle landets skler, der skler g kmmuner i etterkant er pålagt å utarbeide en beredskapsplan fr på best mulig måte å kunne håndtere slike alvrlige situasjner. Rutiner fr varsling g mediehåndtering er de samme ved alvrlige hendelser sm fr andre ulykker g dødsfall i sklen. 1. Frebygging 1.1 Være ppmerksm på frekmst g tilgang på våpen. 1.2 Være ppmerksm på ensmme elever sm ikke er inkludert i fellesskapet. 1.3 Være ppmerksmme på enkeltelever g miljøer sm frherliger g stimuleres av vld på film, spill g på internett. 1.4 Vurdere alvrlighetsgraden av trusler sm kmmer til uttrykk både muntlig g skriftlig. 1.5 Ha gde systemer sm fanger pp elever sm av en eller annen grunn faller utenfr fellesskapet. 1.6 Arbeide fr et gdt sklemiljø fritt fr mbbing (jf. mbbeplanen). 1.7 Samarbeide med andre fagmiljø fr å fange pp elever i faresnen g kunne sette i gang tiltak (se fregående delpunkt). 12

13 2. Beredskap 2.1 Sklen gjennmfører en skrivebrdsøvelse hvert skleår hvr en gjennmgår hvrdan persnalet skal pptre m det ppstår en reell vldssituasjn. 2.2 Sklens persnale gjennmgår evt. rømningsveier sm kan benyttes. Praktisk øving med evakuering av sklebygget fregår t ganger i året i kmbinasjn med rdinær brannøving. 2.3 Alle sklens ansatte må vite hvrdan de sikrer, blkkerer g låser av elevers g persnalets arbeids- g pphldsrm fr å hlde ute eller redusere fremkmmelighet fr eventuelle gjerningsmenn. 2.4 Elever bes rapprtere m internettaktivitet hvr medelever uttrykker planer m vldshendelser eller har tanker g hldninger sm er svært vldsfikserte. Terskelen fr å rapprtere skal være lav, g hvedbudskapet til elevene skal være at sklen har msrg g ansvar fr elever sm tydeligvis ikke har det bra verken med seg selv eller andre. 3. Håndtering av trusler 3.1 Alle innringete trusler eller meldinger m videer på nettsteder rapprteres umiddelbart til plitiet 3.2 Alvrlige trusler frmulert muntlig skal rapprteres til skleledelse sm får råd ved å ta kntakt med pliti, g eventuelt knfererer med freldre g sklemyndigheter. Om nen av de senere nevnte risikfrhld er til stede, utvises det særlig aktsmhet. 3.3 Læreres kunnskap m elever utgjør en ressurs fr vurdering av alvrsgrad g elevens ptensial fr å gjennmføre trussel Trusler nteres i lggbk g eskalering av trusler fra elever medfører kntakt til sklens fagapparat g eventuelt til pliti. 3.4 Trusler sm blir kjent blant elever krever gdt lederskap. Det innebærer rlig, tydelig, nøktern infrmasjn til elevene m hva sm har skjedd g m hva sm nå gjøres. 3.5 Alvrlige trusler frmidles til elevenes fresatte, enten skriftlig g/eller muntlig ved freldremøte 4. Håndtering av reell situasjn 4.1 Ring plitiet på

14 4.2 Persnalet må være kjent med hva de kan gjøre i et rm fr å maksimere verlevelse låse dører, legge seg ned, hlde seg vekk fra vinduer g dører, søke mt sikre plasser, ikke tiltrekke seg ppmerksmhet. 4.3 Persnalet må vente på signal m at faren er ver. 4.4 Rlig pptreden fra lederes side rer ned elever g andre 4.5 Om du selv kjenner at uren g frykten stiger lås din ppmerksmhet utenfr deg selv. Om situasjnen krever lengre stillstand g ventetid knsentrer deg m å re elevene g hld mtet ppe hs dem Oppsummering Det er umulig å frberede seg på alt sm kan skje. Vi vet likevel at diskusjn g mentale g praktiske frberedelser, gjør både ledere g ansatte bedre rustet til å takle evt. krisesituasjner. Denne beredskapsplanen kan bidra til at sklen samlet sett håndterer alvrlige hendelser på en gd måte. Etterarbeid g dkumentasjn (skademelding g rapprtering) fregår etter samme rutiner sm ved andre avvik ved sklen. 14

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps

Beredskapsplan for Bekkelaget Skoles Musikkorps Beredskapsplan fr Bekkelaget Skles Musikkrps 1. Innledning Beredskapsplanen fr Bekkelaget Skles Musikkrps er utarbeidet i henhld til vedtak på NMFs landsmøte i 2008. Bekkelaget Skles Musikkrps har utarbeidet

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjelder fra: Godkjent av: Snorre Bråthen HANDLINGSPLAN MOT RUS VED KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Dk.id.: 2.8.1.1.2.2 SBTLD-S Handlingsplan mt rus Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente Gudesen Svenning Gjelder fra: 05.11.2014 Gdkjent av: Snrre Bråthen Dk.type: Instruks Sidenr: 1 av 9 HANDLINGSPLAN MOT RUS

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mt mbbing Stavanger Kristne Grunnskle 1 Hva er mbbing? Definisjn: Mbbing er når en persn gjentatte ganger blir utsatt fr fysisk eller psykisk mishandling. Mbbing er gjentatt negativ eller

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing.

Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mt mbbing. Vår visjn Vi løfter ss sammen bygger på Vikåsen skles verdier trivsel, trygghet g tilhørighet. Alle ansatte arbeider aktivt fr at alle barn skal føle seg trygge på sklen g SFO.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 2016/2017 Stasjnsfjellet skle Handlingsplan fr et trygt, gdt g inkluderende miljø 2016/2017 Revidert 02.2017 Innhld 1. Mål fr sklemiljøet... 2 2. Felles frståelse av krenkende adferd... 2 Mbbing:... 2 Diskriminering:...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Når voksne krenker barn

Når voksne krenker barn Når vksne krenker barn Vrådal ktber 2017 Senirrådgiver: Helga Lilleland Illustrasjner fra «Kidza har rett», Barnas skyggerapprt til Fn`s barnekmite Siste elevundersøkelse: 1,8 prsent av elevene i grunnsklen

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE. Revidert Januar 2018 Re HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED ÅSEN SKOLE ÅSEN SKOLREVIRE ANSATTE Revidert 2017 Revidert Januar 2018 1 FOREBYGGENDE TILTAK SKOLE... 3 BYGGING AV RELASJONER... 3 RUTINER SKOLE:FOREBYGGENDE TILTAK, AVDEKKING

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer