Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig"

Transkript

1 Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt 1767 Uk 14 Nr årgang Onsdag Hr holdr Müllr fortsatt gudstjnstr og innbyggr i Gorgsmarinhütt. Foto: BERIT BAUMBERGER Kapllt Hr har Gorg Müllr holdt rundt ti gudstjnstr for nonnr, sykhuspasintr GEORGSMARIEN- HÜTTE: I dtt kapllt har biskop Gorg Müllr holdt rundt ti gudstjnstr sidn dsmbr i fjor. Müllr har holdt rundt ti offntlig gudstjnstr som prst og gistlig, han har stppt inn når dt har manglt prst. Dt har alltid vært n kirkmdarbidr llr n llr flr andr gistlig md, bkrftr prssansvarlig Roland Knillmann vd dt katolsk sykhust Franziskus-Hospital likutnfor Osnabrück nordvst i Tyskland. Ifølg Knillmann har Müllr aldri brukt non av mbtstgnn somn biskop har. Åpn gudstjnstr Gudstjnstn har vært åpn for nonnn på stdt, pasintr vd sykhust samt bfolkningn i tilhørnd Gorgsmarinhütt. Har dt vært ung msstjnrpå gudstjnstn? Vi har båd voksn og barn som r msstjnr, og vi har ikk ovrsikt ovr hvm som har Ovrraskt: Prssansvarlig Roland Knillmann vd sykhust sir d forløpig ikk har avgjort ommüllr får fortstt å hold gudstjnstr vd sykhuskapllt. vært på d gudstjnstn Müllr har holdt, sir Knillmann. Skal han fortstt å hold prknr nå som ovrgrpssakn r kjnt? Vi må snakk md han når han kommr tilbak. Müllr r for tidn på risfot, og vi vt ikk hvor han r. Dt r for tidlig å si no om dtt nnå, informasjonnvi fikkidagvar nyfor oss, sir Knillmann. Han undrstrkr at d ikk visst no ommisbrukt. Müllr bor hr: I dtt sykhusbyggt har Müllr n lilight md Nyhtn har ovrraskt og brørt d ansatt på sykhust vldig. Vi br omåfås nøyaktighvor Müllr bor, mn prssansvarlig sir at dt må forbli hmmlig fordi han vntr stort mditrykk på dnn sakn og fordi dt r n dl av Müllrs privatsfær. - Drar nd i skitn Adrssavisn br om å få snakk md non av nonnn somhar hattmdmüllr ågjør, mndt får vi ikklov til avprs- sansvarlig. Tidligr på dagn møtt vi likvl n av søstrn i hagn. Vi fortalt hvorfor vi var dr, ogfikkbskjdomat dikk vill si no. Dr vil jo bar dra alt nd i skitn, svarr nonnn, og gir uttrykk for at hun ikk ønskr å snakkmr md oss. t par rom og bad. Hr har han bodd sidn midtn av dsmbr. Bhandlr forstyrrlsr Utnfor sykhust r dt varmt og vårlig, påskliljr og krokusr blomstrr. Ifølg tr uavhngig og pålitlig kildr var biskop Gorg Müllr først innlagt vd n klinikk i nærhtn i fjor høst. Klinikkn bhandlr psykisk og psykosomatisk lidlsr, blant annt sksull funksjonsforstyrrlsr. Vd klinikkn gis også «åndlig vildning» til kirkmdarbidr. Fra midtn av dsmbr har han bodd i n litn lilight, t par rom og bad, som liggr i hovdbygningn til sykhust. Han har ikk «gjmt sg» hr, han r n normal gjst, undrstrkr Knillmann. t ikk kunn skjul sg bak tausht Ovrgrpssakn i dn katolsk kirk mr fritid Rønns dankt ut Bratsth Sport sid 4-5 Tips oss på tlfon / MMS/SMS til: 07200, kodord TIPS Løssalg kr. 20,00 Vatikants uttalls om sakn: Kirkn hadd konfrontrt biskop Müllr md trovrdig opplysningr om sksull ovrgrp, han hadd tilstått og hadd måttt forlat sin tjnst. Sinnt hadd vunnt ovr taushtn. Normalt vill Adrssavisn aldri knytt bskyldingr om sksull ovrgrp til n navngitt prson utn at dt forlå n fllnd dom llr i dt minst tilsvar fra prsonn dt gjaldt. Vi vill også vær uhyr varsomm md å publisr så mang dtaljr at offrt kunn idntifisrs. Dnn sakn var likvl annrlds. Som sjfrdaktør bsluttt jg at vi skull gå ut md sakn basrt på d fakta vi hadd og på grunnlag av Vatikants rkjnnls. Bo smart og modrn Prsonvrnt står og skal stå høyt. Dtt må imidlrtid alltid vis opp mot hnsynt til åpnht og ytringsfriht i t dmokratisk samfunn. Prssns idll og viktig oppgav r å utøv dtt samfunnsoppdragt, bidra til nødvndig åpnht når sannhtn forsøks holdt skjult. risr mang spørsmål. For mg handlr dt viktigst om maktmisbruk i lukkd rom. I dtt tilfllt n prsts misbruk av t barn. En kirk som sttr gnintrss frmfor å grip inn i forhold til t ovrgrp. Et samfunn i samfunnt som lagr gn rglr for rtt og galt, på sidn av rgln vårt dmokrati har utviklt. Om prssn r til for no, så r dt å bruk all sin kraft på å avdkk nttopp dtt. Drfor r ovrgrpssakn i Trondhim aktull ovr alt. Dn angår oss all: Hvordan kan vi sikr at d allr svakst får dn strkst bskyttls også når dt trur maktintrssr; arbidsplassns rykt, organisasjonns status, kirksamfunnts hllight llr kollgrs ær? Viharformidlt kommntarr fra biskop Tor Singsaas som minnr oss om bhovt for n gjnnomtnkt brdskap som intuitivt trr i kraft når slik vansklig sakr dukkr opp: Offrts intrss r aldri hmmlighold. Vår politimstr Nils Kristian Mo pkr også på dt hlt sntral i vårt rttssamfunn: Slik sakr NYHET: Jobb 26 Tjnstr 26 Eindom 26 Næringslivt 26 Dødsannonsr 30 og 31 - Utilbørlig og utillatlig skal anmlds og ttrforsks på n måt som båd ivartar offrts og mistnkt ovrgriprs rttssikkrht. Dt r ikk lov å stt dtt til sid og tro at man bst ordnr opp slv. Biskop Brnt Eidsvig bl i går kvld ovrraskt ovr Adrssavisns opplysningr, og vil ta affæridag. I går uttalt du at Müllr r blitt fratatt all kirklig oppdrag. Innbærr dt også prknr? Ja, dt innbærr alt. Var du kjnt md at Müllr holdt prknr? Non har sagttil mg at han hadd ovrtatt som vikar i n mss vd n anldning. Mn dt var t rykt, så jg ragrt ikkpå dt. Hva tnkr du når vi kan opplys at han har holdt ti prknr? Dt vil jg si r utilbørlig og utillatlig. Dtt må innskjrps. Jg vil ta dtt opp md Nuntius (rkbiskopn i Stockholm) i morgn, sir biskopn. Idnnsakn har Adrssavisn ikk mottatt kritikk. Dt har ikk vært strk mningr om offntliggjøringn llr om opplysningn vi har formidlt. Tvrt imot har vi fått svært mang hnvndlsr md takk for at vi tvang frm sannhtn. 38 praktisk, Lys og modrn lilightr på Ndr Elvhavn md stor takhag, parkringskjllr, 3t-trningsntr og midtbyns størst Rma 1000 butikk i byggt. innflytting Tonj Borthn - Tlf , Mtt Linum - Tlf En tablrt kulturlit bstmmr i Trondhim Mortn«Disl»DahlogRobinJnssn slåssomrosndalsskjbn. Kultur sid 3 Vatikant rkjnnr misbruk av barn i Trondhim: Biskopn tilsto sxovrgrp mot mindrårig Salgt startr NÅ! I skjul Ettr 28 år i Trondhim mått Gorg Müllr forlat bispstt. Foto: RICHARD SAGEN Sakn bl avsluttt md n årslønn til offrt Klar for i august Lørdagskommntar Non lggr imidlrtid til at dt r nok nå, Müllr må få frd. Dtrfortsattbhov for å grav frm ny fakta. Mang spørsmål står fortsatt uavklart. Er straffsakn virklig forltidt? Kan dt finns flr ofr? Også biskopns vrsjon kan ha stor btydning, fikk han rimlig anldning å forsvar sg? Førr avsløringn til ndrt praksis og kultur i dn katolsk kirk? Nyhtr sid 2-6 Vi r ikk frdig md dnn sakn. Arn Blix sjfrdaktør KUNDESERVICE: Biskopns ovrgrp Mtodrapport til Skup januar 2011

2

3 Biskopns ovrgrp Mtodrapport til Skup januar 2011 Innsndt bidrag fra Adrssavisn Dltakr: Sæba Bajoghli, Svin Ing Mland, Brit Baumbrgr, Siri Wahl-Olsn og Kim Nygård. 3

4 4Biskopns ovrgrp Innhold sid Kapittl 1 Exit biskop 7 Kapittl 2 Tipst 9 Kapittl 3 Katolsk pingpong 13 Kapittl 4 Åpnbaringn 15 Kapittl 5 Onsdag 7. april - Nyhtn ksplodrr 19 Kapittl 6 Torsdag 8. april - På fadr Lombardis kontor 23 Kapittl 7 Frdag 9. april - Vi finnr Müllr i Roma 27 Kapittl 8 Lørdag 10. april - Avslutningn på n hktisk uk 31 Kapittl 9 Vidr oppfølging av sakn 35 Kapittl 10 Intrnasjonal oppmrksomht 37 Kapittl 11 Bokn 38 Kapittl 12 Konskvnsr av sakn 39 Ovrsikt vdlgg 41 Vdlgg, avissidr fra sid 42 til sid 75

5 Når n lokalsak blir n vrdnsnyht Dt norsk mdisamfunnt prgs av mang lokal og rgional mdihus. Drfor r lokaljournalistikkn så viktig. Rdaksjonll miljør r n dl av vår byr og bygdr. Dt gjør at d kan fang opp og formidl nyhtr om dt som skjr og r viktig for innbyggrn. Mn maktr d også å løs journalistisk oppgavr som blir svært utfordrnd? Bispsakn i Trondhim hadd aldri vært fangt opp utn dn ttt og nær lokaljournalistikkn. Da dn ksplodrt, bl dt n vrdnsnyht. Kunn vi også løs n slik utfordring? Svart liggr i dnn rapportn! Arn Blix sjfrdaktør Adrssavisn 5

6

7 Kapittl 1 Juni 2009 Exit biskop Dt slo nd som n bomb da n rørt biskop Gorg Müllr undr høymssn i St. Olav domkirk i Trondhim 7. juni 2009 fortalt mnightn at han ikk skull vær drs biskop lngr. Non dagr snr forlot han byn han hadd tilbrakt 28 år i, d sist 12 som biskop. Årn hadd ikk vært idyllisk. Forholdt til dlr av mnightn var dårlig og nda vrr mllom biskopn og d andr gistlig. Prstn i mnightn gjord alt d kunn for å unngå at han bl utnvnt til biskop i Hinz-Josf Catrin, Arn Marco Kirsbom og Olav Müllr boikottt all innsttlsn n dramatisk dmonstrasjon mot gn biskop. 7

8 8Biskopns ovrgrp Utdypning Ubsvart spørsmål Da Müllr forsvant sommrn 2009, var dt lit konkrt informasjon om årsakn. Biskopn slv ga ingn uttallsr til prssn. Prssmldingn som bl sndt ut fra Trondhim stift kunn ikk vært knappr: Dn katolsk kirk i Midt-Norg Trondhim stift ønskr å informr om at i dag dn 8. juni har Hans Hllight pav Bndikt XVI aksptrt avskjdssøknadn fra mbtt fra biskop-prlat Gorg Müllr, SS.CC., i Trondhim, undr hnvisning til canon i Dn kanonisk lovbok. I t intrvju md Adrssavisn 10. juni sa Emil Paul Tschrrig, rkbiskop i Stockholm og pavns ambassadør til Nordn, følgnd: Journalistn: - Er dt på grunn av problmn han risr? Tschrrig: - Dt har vært n splittls i kirka. Non r imot biskopn, og dt har gjort livt hans vanskligr, mn dtt r konfliktr som r kjnt. Biskop Müllr har også nvnt at dt kan vær non hlsproblmr, sir Tschrrig. - Så dt r ingn ny, ukjnt problmr som r årsakn til at han ønskt å slutt? - Dn oppgitt grunnn, som også kom frm undr mssn, r at han slv mnr tidn har kommt for ham, sir Tschrrig. - I dt katolsk miljøt går dt mang ryktr om hvorfor biskopn går av? - Slik vil dt alltid vær, dt vil alltid vær folk som r for og mot, sir Tschrrig. Stt i ttrtid kan man si at pavns mann var sparsom md sannhtn. Avgangn utløst t skrd av ryktr. I t intrvju 9. juni sa rligionsforskr Idar Kjølsvik vd Høgskoln i Nord-Trøndlag til Adrssavisn: «No galt må ha skjdd når biskopn går av slik». Lngr nd i artikkln htr dt: Han (Kjølsvik) sir han ikk har hørt om lignnd sakr i Skandinavia. - Mn dt r kjnt n dl tilfllr fra Europa og USA. I d sakn kan jg gnrlt si at biskopn llr prstn har gjort no alvorlig som d ikk burd ha gjort. Dt har stort stt drid sg om økonomisk mislighold llr no sksult, sir Kjølsvik. Samarbidsproblmr var n mgt plausibl forklaring på avgangn. Slv om dt gikk ryktr båd om økonomisk mislighold og sksult misbruk, lykts dt ikk Adrssavisn i å komm vidr md konkrt informasjon. Stridn i dn katolsk kirkn i Trondhim var bittr, dn hadd vrsrt i avisn i årvis. All visst om problmn, og at Vatikant til slutt fikk nok, var ikk så urimlig. Et spor som skull vært fulgt opp mr nøy, var kirkns hnvisning til kanon 401 paragraf 2 i Dn kanonisk lovbok. Dnn lovparagrafn r n gjngangr i sakn som handlr om sksull ovrgrp i Dn katolsk kirk. Vi forsøkt å få kontakt md Müllr båd før og ttr han forlot byn. I Trondhim vntt vi utnfor lilightn hans i dagn ttr at avskjdn var annonsrt. En kollga som kjnt biskopn, oppsøkt snr Müllr på hans tilholdsstd i Roma. Journalistn arrangrt t møt hvor dt bl formidlt til Müllr at han vill møt ham på t gitt tidspunkt og std. Mn Müllr møtt aldri opp.

9 Kapittl 2 Tipst Rundt påsktidr 2010 var mdins fokus rttt mot ovrgrpn i dn katolsk kirk vrdn ovr. I land ttr land rullt ovrgrpsskandaln opp: USA, Tyskland, Ndrland, Danmark, Østrrik, Svits og Frankrik. Mang synts pavn var unnviknd. Oslo-biskop Brnt Eidsvig uttalt sg i norsk mdir om kirkns og pavns håndtring av ovrgrpssakn og vntull konskvnsr for dn katolsk kirk. Ennå hadd ikk skandaln nådd dn katolsk kirk i Norg. Mn i påskn 2010 mottok Adrssavisn t oppsiktsvkknd tips. Tipsrn fortalt at dn gntlig årsakn til at biskop Gorg Müllr mått gå, var sksull ovrgrp mot n mindrårig i mnightn. Langfrdag kontaktt vi kildn, som virkt trovrdig på tlfon. Vdkommnd hadd fulgt md på d intrnasjonal avsløringn. Dagn før hadd biskop Brnt Eidsvig på radio avvist bhovt for å undrsøk om dt kunn vær lignnd ovrgrpssakr innnfor kirkn også i Norg. Ovrfor oss hvdt tipsrn at båd Eidsvig og rkbiskopn i Stockholm visst at Müllrs avgang skyldts sksult ovrgrp mot n mindrårig. 9

10 Biskopns ovrgrp Utdypning Jaktn på dtaljr Tipsrn ønskt ikk å bidra md yttrligr dtaljr, og mnt vi hadd nok til å konfrontr biskopn i Oslo. Vdkommnd mnt at Eidsvig kom til å vær åpn om sakn. Langfrdag snakkt vi md vdkommnd tr gangr. I hvr samtal fikk vi mr dtaljrt informasjon: Når bl sakn mldt til kirkn? Hvm var informrt? Var politit koblt inn? Hvor stor rstatning fikk offrt fra Kirkn? Hvordan var saksgangn? Hvm var til std på møtt md offrt i Oslo 17. mai? Vi ønskt å ha så kompltt informasjon som mulig før vi konfrontrt kirkn. Søndag tok vi igjn kontakt md kildn, og bl nig om t møt mllom vdkommnd, journalist og rportasjldr nyht samm dag. Vi drøftt dt vi hadd snakkt om og spurt ttr flr dtaljr. Kildn mnt igjn at vi hadd nok til å konfrontr kirkn. Dt strk intrnasjonal fokust hadd stimulrt til mr åpnht, mnt vdkommnd. Kildn vill ikk stt oss i kontakt md fornærmd i sakn. Samm kvld, 4. april, bl tmat yttrligr aktualisrt da Eidsvig var gjst i Søndagsrvyn for å snakk om ovrgrpn i kirkn. I påsktaln unnlot pavn å brør tmat, og Eidsvig kritisrt pavn indirkt vd å kall dt «n tapt anldning». Tidsprss Møtt md kildn styrkt tipsts trovrdight. Vi hadd to valg: Entn jobb langsiktig md å skaff dokumntasjon og flr kildr før vi konfrontrt kirkn, llr gå rtt på, konfrontr kirkn md dt vi visst. Vi valgt dt sist. Tipsrn signalisrt n utålmodight som gjord at vi mått handl raskt drsom vi vill bhold sakn slv. Samtidig følt vi oss tmmlig sikr på at historin holdt vann. Forbrdlsr til dn først samtaln Mandag 5. april hadd rportasjldr, n journalist, nyhtsrdaktør og n vaktsjf t møt om sakn. I forkant hadd journalistn satt opp n punktlist md informasjon vi kunn konfrontr Eidsvig md. Vi diskutrt scnarior for hvordan intrvjut md biskopn kunn gå og hva slags stratgi vi skull ha. Mandag ttrmiddag hadd vi dn først kontaktn md biskop Brnt Eidsvig. Journalistn ringt og ba om n intrvjuavtal påfølgnd dag. Tma: Ovrgrpn i Dn katolsk kirk. Vi prsntrt ikk vår opplysningr om Müllr-sakn på dtt tidspunktt. Biskopn ba oss ring morgnn ttr. I mllomtidn forbrdt vi intrvjut. Samtidig jobbt vår rportr i Brlin md å kartlgg hvor Müllr kunn bfinn sg. Omfattnd søk på nttt ført ikk frm. Ordnsbrødrn til Müllr, Picpuspatrn, kunn «garantr» at Müllr ikk bodd på non av drs sks klostr i Tyskland. Flr uavhngig kildr, båd i Tyskland og i Norg, fortalt at Müllr hadd oppholdt sg i Osnabrück vst i Tyskland, llr i nærhtn av Osnabrück, ttr at han flyttt fra Roma. Non kildr mnt at han bodd i nærhtn av t nonnklostr dr. Vi ringt rundt til klostr i og utnfor Osnabrück, utn å komm vidr på dtt sport. Vi opplvd at vi satt md t godt bild av sakn, mn hadd ikk nok blgg for å trykk dn. 10

11 Mtod Valg og avviningr Rtt på mål Pavns håndtring av ovrgrpsproblmn var kanskj dt som utløst tipst. Vi fryktt for at konkurrntr kunn ha mottatt, llr kunn få samm tips. Dt var én av årsakn til at vi valgt å gå rtt på målt og konfrontr biskop Brnt Eidsvig. Oslo-biskopn hadd i påskn ytrt sg kritisk til pavns opptrdn. Dt tolkt vi som n vilj til åpnht. Fornærmd i sakn hadd vi ikk tilgang til. På dtt tidspunktt kjnt vi ikk vdkommnds idntitt, og vår kontaktr ønskt ikk å stt oss i kontakt md vdkommnd Hvis ikk biskopn, llr andr sikr kildr, vill bkrft innholdt i tipst, mått vi start dn omstndlig oppgavn md å pusl sammn bitr. Å finn fakta omkring sksull ovrgrp bgått mot t barn i all hmmlight for 20 år sidn, vill by på utfordringr. Vi mått naturligvis vær hlt sikr for å kunn fortll offntlightn at biskop Gorg Müllrs avgang skyldts anklagr om sksult misbruk av barn. Kildvrn Dt bl tatt flr grp for å bskytt kildns idntitt, blant annt vd at vi ikk møtts på t offntlig std og at vi ikk snakkt høyt om navnt. I intrvjusituasjonn lot vi kildn først snakk fritt for drttr å spørr mr spsifikt, mllom intrvjun brukt vi intrntt og avisns arkiv til grundig rsarch for å sjkk om opplysningr om prsonr og møtr stmt, og vi ga n grundig orintring til kildn om hvordan vi vill bhandl tipst for å gi vdkommnd trygght til å komm ut md all informasjon og for å unngå at opplysningn bl gitt til konkurrntr. My innsats bl også lagt inn i å stt sg inn i og forstå kirkns lovr og rtningslinjr for dnn typ sakr, hvordan d hadd opptrådt i liknnd sakr. Informasjonsflyt i tamt Ettr hvr samtal md kildn, lagt journalistn t rfrat til rportasjldr. Samtidig opprttt vi n fllsmapp kun tilgjnglig for d involvrt i sakn dr rfratn (i anonymisrt form) og annn rlvant informasjon bl gjort tilgjnglig. Informasjon på «nd to know»-basis Bar t nødvndig antall mnnskr i rdaksjon bl orintrt om innholdt i tipst på dtt stadit. Vi mått unngå at ryktt sprdt sg. 11

12

13 Kapittl 3 Katolsk pingpong Klokkn halv ti ringt journalistn biskop Brnt Eidsvig. Han bfant sg blant sin ordnsbrødr i Klostrnubrg i Østrrik, i forbindls md n ordinasjon. Eidsvig var vnnlig og tok sg god tid til å svar på spørsmåln. Da han bl konfrontrt md at vi kjnt til n ovrgrpssak blant kirkns mnn i Trondhim, svart han unnviknd. «Så lng dt ikk r no offr som står frm, så kan jg ikk bkrft ryktr,» sa biskopn. Vi hadd ingn offr som sto frm, og kunn ikk idntifisr vår kild. I løpt av dn 45 minuttr lang tlfonsamtaln bkrftt biskopn ingnting. Mn han avkrftt hllr ikk historin. Eidsvigs tilnærming i samtaln var at han ikk hadd bhandlt sakn, no som formlt trolig var sant når dt gjaldt fjrningn av Müllr fra mbtt. I 2009 var Brnt Eidsvig biskop i Oslo katolsk bispdømm og sidordnt Gorg Müllr som var biskop i Trondhim stift. Da Müllr-sakn md påstandr om sksull ovrgrp dukkt opp innnfor kirkn i januar 2009, mått sakn bhandls på t høyr nivå. Dt r pavn som utpkr biskopr og dt r bar Troskongrgasjonn som kan avstt dm. I dtt tilfll havnt sakn hos pavns ambassadør (nuntius) i Nordn, rkbiskop Emil Paul Tschrrig i Stockholm. Han forbrdt sakn for Roma. 13

14 Biskopns ovrgrp Utdypning Jaktn på bkrftlsn Samtal nummr to gikk til ham. Dt vist sg at nuntius skull bli n svært vansklig mann å få tak i. Først fikk vi oppgitt at han satt i møt. Skrtærn mnt for øvrig at nuntius var fil adrss for hnvndlsn og vist til biskopn i Oslo. Samtidig som vi bl vist frm og tilbak mllom Stockholm og Oslo, var vi forsiktig md å kontakt dt katolsk miljøt i Trondhim og Oslo. Vi snakkt md non få for å skaff oss bkrftlsr og ny opplysningr som gjord at vi kunn lgg yttrligr prss på Eidsvig. Dt lykts vi gansk fort md. Problmt var at vi ikk kunn ikk navngi, llr bruk opplysningr som røpt dnn kildn hllr. Dt holdt fortsatt ikk som non tilstrkklig bkrftls, mn styrkt oss yttrligr i tron på at sakn holdt vann. Vi tok n ny tlfon til Eidsvig. Hllr ikk dnn gang vill han bkrft no, slv om vi supplrt md flr opplysningr. Biskopn vist på nytt til nuntius i Stockholm, mn han var ikk tilgjnglig for Adrssavisn. En ny tlfon til rkbiskopn i Stockholm ført hllr ikk frm. Ovrfor skrtærn forstrkt vi ordbrukn og sa at dt hastt md t svar. Ettr samtaln sndt vi -post til Tschrrig for å gjør hnvndlsn mr formll og for å vær sikkr på at budskapt nådd rkbiskopn, og ikk bar hans skrtær. Klokkn gikk dnn -postn til Stockholm: Dar Archbishop Emil Paul Tschrrig, Rfrring to our phon call to your scrtary today, w would lik a tlphon intrviw with you today about how th Catholic Church is handling th sxual abus cass. Thr is on particular, important cas, in Trondhim that w would lik to discuss with you urgntly. W rprsnt a major Norwgian daily nwspapr basd in Trondhim; Adrssavisn. Your commnts ar ndd for a story that w ar working on today. W highly apprciat your prompt rspons. Kind rgards, Sæba Bajoghli and Svin Ing Mland Adrssavisn Utovr tirsdagn økt frustrasjonn ovr at Eidsvig og Tschrrig spilt pingpong md oss. Vi forsøkt også å finn ut hvm som kunn svar for sakn i Vatikant, mn kom ingn vi. Nrvøsittn økt. Vi visst at vi hadd røpt tipst og utløst alarmn i Dn katolsk kirk, båd i Oslo og Stockholm - og kanskj også i Roma, mn utn at dt hadd gitt oss no gjnnombrudd. På morgnn var ambisjonn å ha sakn til nst dags avis. Vd 15-tidn varslt vi vaktsjf om at dt så mørkt ut. Klokkn sndt vi n ny -post hvor vi listt opp n rkk spørsmål rundt Müllr-sakn, for å lgg yttrligr prss på Eidsvig. 14

15 Kapittl 4 Åpnbaringn Lik før klokkn16 ringt biskop Brnt Eidsvig tilbak. I n høytidlig ton startt han md å fortll at han hadd vært i kontakt md kardinal William Josph Lvada, prfkt for Troskongrgasjonn i Vatikant. Pulsn stg btraktlig. Vatikant hadd ngasjrt sg i «vår» sak. Nå vill vi få n avgjørls. Og budskapt kom ikk fra hvm som hlst. Lvada tok ovr i stillingn til kardinal Josph Ratzingr da han bl valgt til pav i Oslo-biskopn sa vidr at kardinaln hadd gitt n uttalls i forbindls md Müllr-sakn. Eidsvig bgynt å ls opp rklæringn. Han unnskyldt sg for at dt gikk litt stakkato, han ovrsatt på dirktn fra italinsk. Ovr høyttalnd tlfon hørt vi ham si: «Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov». 15

16 Biskopns ovrgrp Utdypning Avsløringn var t faktum! I løpt av n kort dag hadd n rgionavis i lill Norg fått Vatikant til å hiv sg rundt og utstd n rklæring md t snsasjonlt innhold. I hndn hadd vi dn først avsløringn av t sksult ovrgrp bgått av n gistlig i dn katolsk kirkn i Norg. Intrnasjonalt r mang katolsk prstr fjrnt på grunn sksull ovrgrp. Bar n håndfull biskopr har vært nødt til å gå, d allr flst på grunn av at d hadd unnlatt å grip inn ovrfor prstr som har misbrukt barn. Vi hadd sakn. Mn hva tnkt kirkn å gjør md rklæringn fra kardinal Lvada? På forhånd hadd vi diskutrt mulightn for at Kirkn kunn lgg ut n prssmlding på Og dt var nttopp dt som var plann, vist dt sg. Vi mnt d burd vnt til vi hadd trykkt sakn, og argumntrt ovrfor Eidsvig md at dtt var n sak kirkn i utgangspunktt vill hold skjult. Dt var ttr prss fra Adrssavisn at dn gntlig forklaringn kom frm. Drfor var dt rtt og rimlig at vi skull få prsntr nyhtn først, mnt vi. Hldigvis bl vi bønnhørt. Ti måndr tok dt fra biskop Müllrs hastig avskjd, til dn virklig årsakn bl kjnt. Dt var innrømmls av sksult misbruk som lå bak, ikk samarbidsproblmr llr hlsmssig årsakr, som var dn offisill forklaringn. Troskongrgasjonn så ut til å ha bhov for å formidl at villdningn og hmmligholdt i forbindls md avgangn i 2009, ikk var ttr kirkns ønsk. Prssmldingn pongtrt at sakn bl holdt hmmlig av hnsyn til fornærmd og at politit ikk var koblt inn fordi lovbruddt var straffrttslig forldt. Båd biskop Eidsvig og andr vi var i kontakt md, sa at d var lttt ovr at hmmligholdlsn var ovr. Kjøpt tausht? Vi hadd også informasjon om at dn ovrgrpsutsatt hadd mottatt t rstatningsbløp fra dn katolsk kirk. Kardinal Lvadas uttalls sa ingnting om dtt. Da vi konfrontrt Eidsvig md pngoppgjørt, vill han ikk vær mr konkrt nn å bkrft at han hadd håndtrt rstatningssakn. På gnrlt grunnlag svart han at dt r vanlig å btal ut rstatning i slik ovrgrpssakr. Bløp vill han ikk angi. Vi hadd opplysningr om at summn bløp sg til n årslønn, og lå mllom kronr. Vi visst dtt var tynt blagt og tok forbhold om bløpts størrls på trykk. Snr vist dt sg at dn rll summn var nærmr kronr. Et naturlig og viktig spørsmål i forbindls md rstatningn var: Hadd dn katolsk kirkn kjøpt fornærmds tausht? Vårt tips tydt ikk på at dt var non klausul om dtt mllom partn. Eidsvig avvist også at dt fants non form for krav om tausht. Han holdt fast på at hmmligholdt var ttr fornærmds gt ønsk. Drmd hadd vi ikk no blgg for n slik påstand. I tillgg til å formidl Vatikants uttalls, fortalt Eidsvig for først gang hva han mnt om sakn. Han sa at Müllr aldri vill få n posisjon i kirkn mr. På spørsmål om hva kirkn hadd gjort ovrfor fornærmd, fortalt biskopn at han på offrts anmodning hadd kommt md n unnskyldning på vgn av dn katolsk kirk. I brvt ht dt at Müllr hadd forrådt offrts, og all andrs, tillit. Full fart forovr! Nå bl dt fart i sakn. Vi orintrt vaktsjf og sidn bl disponrt. Journalistn i Tyskland sndt -post til Gorg Müllr kl tirsdag ttrmiddag, lik ttr Eidsvigs rklæring: «Til Gorg Müllr. I morgn trykkr Adrssavisn n sak dr dt kommr frm strk bskyldningr mot dg. Dt drir sg om årsakn til at du i juni i fjor forlot Trondhim. Vi forsøkr å komm i kontakt md dg. Fint om du kan ring mg på mobilnummr llr snd mg -post på -- Md vnnlig hilsn / Mit frundlichn Grüßn Brit E. Baumbrgr Adrssavisn Mobil/Handy: » Dtt ført ikk til non raksjon. Ingn lot til å vit hvor han bfant sg. Forspørsln rsultrt i forslag om oppholdsstdr fra Nord-Tyskland til Roma og Isral. Vi fikk litn tid til å utvikl sakn på tirsdag. For å unngå at sakn lkkt ut, var vi forsiktig md å innhnt kommntarr. Lik før dadlin ringt vi politimstr Nils Kristian Mo vd Sør- Trøndlag politidistrikt og Nidarosbiskop Tor Singsaas for kommntarr. Ikk minst var tlfonn til politit viktig, vi mått still spørsmål vd kirkns hmmlighold av kriminll forhold. Hvor r Müllr? Paralllt md arbidt i Trondhim, fortsatt journalistn i Brlin arbidt md å spor opp Gorg Müllr i Tyskland, dr vi anså dt som mst sannsynlig at han bfant sg. Hun fikk ttr lang samtalr md anonym kildr til slutt dn sist kjnt adrssn hans. I n litn kommun utnfor Osnabrück, Gorgsmarinhütt, hadd Müllr angivlig vært pasint vd t katolsk sykhus llr institusjon. Journalistn ringt dt lokal bispdømmt Münstr, og fikk bkrftt at Müllr sto oppført i drs rgistr, mn kun md adrssn til biskopns lilight i Trondhim. D kunn ikk fortll om han frmdls oppholdt sg i bisp-dømmt. Kansllist Kari Haug i Trondhim stift, Müllrs nær vnn og høyr hånd fra tidn i Trøndlag, svart at hun ikk visst hvor han bfant sg. Dt samm sa biskop Eidsvig. Også ldrn for Müllrs ordn i Tyskland, picpuspatrn, opplyst at han ikk hadd informasjon om hvor han bfant sg. Han la til at Müllr hadd holdt «n lav profil» sidn avskjdn i Trondhim. Kort tid ttr at vi mottok uttallsn fra Vatikant, kom sjfrdaktørn md innspill til arbidt rstn av dagn. Utovr kvldn var båd nyhtsrdaktør og sjfrdaktør til std og gikk gjnnom sidn som var lagt. Vd midnatt dro vi hjm, full av adrnalin, ttr å ha konstatrt at ingn nttavisr hadd fått snusn i Müllrsakn. Vi visst at onsdag ikk vill bli n hlt vanlig dag på jobbn. 16

17 Mtod Valg og avviningr Grundig forbrdlsr og intrvjur D to først intrvjun md Eidsvig tirsdag 6. april var lang, dn først 45 minuttr. Vd først å ta opp tmat brdt og drttr komm inn på nklthtr, forsøkt vi å vis at vi hadd grundig kjnnskap til sakn. Vi visst at han satt md nøkkln til sakn. Som nvnt gjord vi grundig forbrdlsr til intrvjun. Da vi ringt biskopn var vi tmmlig sikr på at vår informasjon stmt. Vi mnt at sidn Eidsvig på Dagsrvyn hadd uttalt at pavn tapt sjansn til å bklag, vill dt vær moralsk vansklig for ham å nkt for at no hadd skjdd også hr i Norg. Gjnnom intrvju md andr kildr hadd vi også forsøkt å få ut mst mulig konkrt informasjon om hndlsr, tidspunktr og prsonr konkrt informasjon som kunn bruks i t konfrontasjonsintrvju. Slik opplysningr vill gjør dt my vanskligr for ham å avkrft nn drsom vi bar hadd løslig og uspsifikk informasjon. Eidsvig på sin sid vill ikk bkrft no, mn ga mllom linjn n slags bkrftls vd å ikk avkrft. Sannsynligvis hadd han ikk myndight til å bkrft no på dt tidspunktt. Øv prss på flr samtidig Vd at vi samtidig prøvd å prss på for svar båd vd tlfonring og -post til Brnt Eidsvig og Emil Paul Tschrrig, fikk vi frm n ansvarliggjøring n av dm mått ta på sg og svar på vgn av dn katolsk kirk. Trygght og innsyn Vi lovt Eidsvig fullt innsyn i hans sitatr. Dt fungrt godt, dt nst han vill ndr var mindr formulringr som ikk hadd btydning for fakta i sakn. Spar på nyhtr? En stund vurdrt vi å hold tilbak lmntt om at fornærmd hadd mottatt rstatning fra kirkn. Dtt for å ha no å gå vidr md dagn ttr. Konklusjonn bl at vi mått kjør alt vi hadd for å prsntr hl bildt: At ovrgrpt var bakgrunnn for biskopns hastig avgang og at sakn bl avsluttt md at kirkn btalt offrt rstatning. Vi rgnt md at rstatningslmntt uanstt vill komm ut nst dag. Kortn ttt til brystt Da sakn var i boks, vntt vi i dt lngst md å hnt inn raksjonr og bgrnst dt til to kildr. Vi mnt dt var viktig å få md politimstr Nils Kristian Mo, som kritisrt kirkn for ikk å ha informrt politit om sakn. Samtidig var dt rlvant å få n raksjon fra biskop Tor Singsaas i Nidaros. Singsaas hadd i Adrssavisn samm dag kritisrt pavn for manglnd åpnht og hadd tidligr samarbidt md Müllr. Raksjonr fra diss to var d nst vi hadd på trykk samm dag som avsløringn. Godkjnning fra toppn Kvldn før bombn sprang, var båd sjfrdaktør og nyhtsrdaktør til std og gjnnomgikk d frdig sidn på dsk. Dt skapt n følls av at hl avisn stilt sg bak rsultatt. Ikk dumt i n sak av slik dimnsjonr. Etisk rflksjonr: Færrst mulig dtaljr om fornærmd Vi diskutrt om vi kunn brukt bgrpt altrgutt, hvor prsis vi skull vær om fornærmds aldr og tidsrom for ovrgrpt. Informasjonn som bl gitt om fornærmd da sakn bl publisrt, bgrnst sg til å omtal at Müllr innrømmt sksult misbruk av n «mindrårig altrgutt» for «rundt 20 år sidn». Vi skrv at offrt var i 30-årn. Vi vurdrt at antall altrguttr (ministrantr) ovr non år r såpass høyt at vi valgt å bruk btgnlsn. Vårt viktigst anliggnd var ikk å bskriv offrt. Pongt var å få frm sannhtn om avgangn og stt søklys på at dt som frmsto som n forbrytls var fortit. I dnn sakn har ikk Adrssavisn hatt dirkt kontakt md fornærmd, og ikk oppsøkt ham dirkt. Vi vt at dt r ttr hans ønsk. Mn vi har slvsagt vært intrssrt i å få ham i tal, og gjort gjntatt forsøk gjnnom ulik mllomldd. Idntifisring av Müllr samtidig imøtgåls Ifølg Vær Varsom-plakatn (pkt. 4.14) skal d som utstts for strk bskyldningr, såfrmt dt r mulig, ha adgang til «samtidig imøtgåls av faktisk opplysningr. Dbatt, kritikk og nyhtsformidling må ikk hindrs vd at partr ikk r villig til å uttal sg llr mdvirk til dbatt», htr dt. Adrssavisn idntifisrr som hovdrgl ikk prsonr i ovrgrpssakr. Dnn sakn var imidlrtid annrlds: Biskop Gorg Müllr hadd n frmtrdnd stilling i samfunnt. Han var åndlig ldr for n mnight og nøt naturligvis stor tillit. Maktforholdt mllom n katolsk biskop og n altrgutt r svært asymmtrisk. Müllrs hastig avgang hadd ttrlatt mang spørsmål og ryktr. Hvis dt var riktig at Müllr hadd bgått sksull ovrgrp, var dt viktig at offntlightn fikk vit dt. Dt var også t pong at dn katolsk kirkn hadd gitt n filaktig frmstilling og hmmligholdt t kriminlt forhold. Sakn var ordnt «på kammrst» - utn å kobl politit inn. Alt dtt tilsa at vi skull bruk hans navn. Problmt var at vi manglt tilsvar. Rttn til samtidig imøtgåls r dsto mr viktig i n sak md så alvorlig opplysningr. Vi gjord mang forsøk på å få biskop Müllr i tal, via hans mobiltlfon og -postr. Vi forsøkt også å få kontakt md ham gjnnom mllommnn i kirkn i Norg og i Tyskland og via hans ordn i Tyskland. Da vi ikk lykts å få tak i ham, var dt viktig å vis hvordan vi hadd forsøk. Da avsløringn sto på trykk, vit vi n hl sid til sakn «Vt ikk hvor Müllr r». Slik mnr vi at vi holdt oss innnfor Vær Varsom-plakatn. Kildkritikk Vi utøvd grundig kildkritikk også mot tipsr i sakn md flr tlfonsamtalr og møtr. Vi brukt også intrntt til å kartlgg kildn i så stor grad som mulig. Dtt gjord at vi kunn slå fast at dt i utgangspunktt drid sg om n trovrdig kild. Som nvnt ovrfor bl dt også lagt inn stor rssursr i å undrvis sjkk dn informasjonn som kom frm. Drsom tidspunktr, prsonr og andr ting som kunn sjkks av oss stmt, mnt vi sannsynlightn økt for at dt kildn sa var sant. Vi vurdrt tipst som trovrdig, mn slapp å basr oss på dnn informasjonn ttr at Vatikant bkrftt sakn og kom md sin vrsjon. 17

18

19 Kapittl 5 Onsdag 7. april - Nyhtn ksplodrr Dagns nyht: Vatikant og biskop Eidsvig innrømmr at årsakn til Gorg Müllrs avgang var sksult ovrgrp mot barn. All mdin kastr sg på. Hva gjør vi nå? Morgnn startt md at nttrportrn hntt inn raksjonr fra politikr, prsonr innnfor dn katolsk kirk, prstr og andr som hadd samarbidt md Müllr. Tilbak i tamrommt diskutrt vi andr hva som skull bli hovdsakn på papir til nst dag. Hvis vi ikk gjord ting riktig, vill vi fort bli forbikjørt i mdikappløpt som avsløringn hadd utløst. Rportasjldr sndt t tam bstånd av politisk rdaktør og n fotograf til Roma. Målt var å slipp inn i Vatikant og kanskj komm på sport av Müllr. I hovdrdaksjonn på Himdal startt vi md å ring kildr. Vi kom snart i kontakt md mannn som i sluttn av januar 2009 hadd varslt kirkn om ovrgrpt på vgn av fornærmd. Ut på ttrmiddagn møtt to journalistr vdkommnd, som sa at han hadd følt sg knblt av kirkldlsn. Dnn sakn var vi aln om nst dag. 19

20 Vi bl kontaktt av Christin M. Hassnstab. Hun fortalt at hun før jul 2009 hadd varslt SørTrøndlag politidistrikt ttr å ha hørt ryktr i mnightn om ovrgrp fra Gorg Müllr. En av vår journalistr møtt hnn og fikk tilgang til dt tr sidr lang brvt hun hadd sndt politidistriktt. Hassnstab hadd vært til politiavhør, mn hun hadd ikk hørt mr om sakn ttrpå. 7. april, fir måndr ttr bkymringsmldingn, forklart politit at d hadd opprttt n undrsøklsssak, mn at d ikk hadd hatt nok opplysningr til å gjnnomfør avhør. Klokkn samm dag sndt Sør-Trøndlag politidistrikt ut følgnd prssmlding: «Politit undrsøkr opplysningr om sksult misbrukt av barn i dn katolsk kirk.» Md dtt innldt politit n ttrforskning dr til sammn 14 prsonr, inkludrt fornærmd og biskop Brnt Eidsvig, bl avhørt. Nst dag var Adrssavisn nst organ som hadd intrvju md Hassnstab på trykk. I Tyskland Dn viktigst nyhtn dnn onsdagn sto journalistn i Tyskland for. En kild i bispdømmts administrasjon i Osnabrück fortalt hnn at han hadd stt Müllr på gata i Osnabrück i novmbr Frskr spor hadd vi ikk, så journalistn satt sg på togt til Osnabrück. Utnfor dt katolsk sykhust i Gorgsmarinhütt møtt hun n nonn, og spurt ttr Müllr. Nonnn sa at han ikk var dr «nå». Drmd fikk vi bkrftt at han kunn bfinn sg nttopp dr. Da journalistn fortalt hva sakn drid sg om, bl nonnn taus. Snr møtt journalistn n mllomldr utnfor sykhust. Hun forklart sakn og oppga kontaktinformasjon. En halv tim snr 20 ringt informasjonsansvarlig tilbak. D avtalt å møts på hans kontor. Hr fikk journalistn informasjon om at Müllr kulturlit - En tablrt Trondhim i Rønns bodd i n lilight tilknyttt bstmmr dankt ut Bratsth sykhust. Müllr hadd også : barn i Trondhim holdt omkring ti gudstjnsnr misbruk av Vatikant rkjn tr i sykhuskapllt, som var åpnt båd for pasintr og allmnnhtn, sidn dsmbr Müllr oppholdt sg for tidn i utlandt, ifølg sykhust. Snr skull dt vis sg at biskop Gorg Müllr Nyhtr hadd forlatt Gorgsmarin-hütt samm formiddag som n til offrt ttt md n årslønvrdn blir vår journalist ankom. SykSakn bl avslu litt tryggr hust frmholdt at dt var n lng planlagt ris Müllr dro art NÅ! sm Bomod rn ut på, mn at d ikk kunn gi og o informasjon om hvor han skull. Snr skull dt vis sg at han hadd rist til Roma. Trondhim Pnt, skyt til i dag:. halvskyt, 8 gradr hl og Robin Jnssn Mortn «Disl»Da skjbn. Kultur sid 3 slåss om Rosndals Grunnlagt 1767 Uk 14 Nr årgang Sport sid ag Onsd Tips oss på tlfon 4 Nyhtr Kirkn btalt offrt n årsløn n Onsdag 7. april 2010 Løssalg kr. 20,00 rd TIPS MS til: 07200, kodo / MMS/S Dn katolsk kirk ha btalt ovrgrp skal frt n årslønn sofi risning. Ettr oppdt Adrssavisn rfarr drir dt sg om kronr. Onsdag 7. april 2010 Nyhtr Fakta Gorg Müllr Biskopn tilsto sxovrgrp ig mot mindrårtit om sx- ovrgrp mot gutt I skjul im mått Gorg Ettr 28 år i Trondh RICHARD SAGEN bispstt. Foto: SJEFREDAKTØR: ARNE BLIX Digital rdaktør: Rolf Dyrns Svndsn Utviklingsrdaktør: Elln Ingunn Andrsn Adm. dirktør: Tov Ndrbrg Md tr ulik initiativ om atomvåpnndrustning, bidrar USAs prsidnt Barack Obama til at vrdn blir t litt tryggr std. Salgt startr Klar for tr på Ndr og modrn liligh 3t-trningsntr 38 praktisk, Lys parkringskjllr, stor takhag, t. Elvhavn md 1000 butikk i bygg størst Rma og midtbyns Tonj Borthn Atomvåpnndrustning har ikk vært tma i intrnasjonal politikk sidn USA og Russland inngikk dn såkalt Start 1-avtaln i Trussln om t kjrnfysisk ragnarok bl btydlig rdusrt da dn kald krign tok slutt. I krign og konfliktn som har prgt vrdn d sist 20 årn, har ikk atomvåpn vært n dl av trussln hldigvis. Dt stor I morgn antallt, og ødlgglsskraftn i slik bombr, gjør at atomvåpn signrr Barack Obama likvl må rgns som dn alvorligst trussln mot og hans rusmnnskhtn. I prsidntvalgsisk kollga kampn i 2008 lovt Obama å jobb Dmitrij for atomndrustning og ikkmdvdv sprdning, t budskap som han dn først gjntok og forstrkt i n tal 4. ndrustnings- april i fjor. Nå gjørs løftn om til avtaln på praktisk politikk. I går prsntrt 19 år. prsidntn n ny doktrin for USAs bruk av atomvåpn. Endringn innbærr at USA hvr trskln for når landt kan tru md kjrnfysisk gjngjldls. 22, - Tlf Mtt Linum - Tlf. 46 Onsdag var Eidsvig tilbak i Norg ttr Østrrik-bsøkt. Vi konfrontrt ham md opplysningn om at Müllr prkt vidr i Tyskland. Biskopn uttrykt stor forbausls. Dagn i forvin hadd han uttalt til Adrssavisn at Müllr var «fratatt sin myndight og aldri vill få non kirklig oppdrag igjn». Eidsvig sa han vill ta opp sakn md rkbiskopn i Svrig. Han bskrv dt som «utilbørlig og utillatlig» at Müllr holdt prknr i Tyskland i n kirk som var åpn for allmnnhtn. Drmd hadd vi sikrt to god sakr dnn dagn: Müllr som fortsatt prkt og at politit var blitt kontaktt om Müllr tidligr. Konfrontrt md historin til offrt, tilsto Trondhimsbiskop Gorg Müllr sksult misbruk av n mindrårig altrgutt. Dt var dn gntlig årsakn til dn hastig avgangn i fjor. r Vt ikk hvor Mül lr å lykks. Vi nådd Ettr fornærmd hllr ikk gjnnom s gt ønsk, skrv Brnt til bispeidsvig n unnskyldning på katolsk kirk: vgn av Dn Jg skrv forrådt offrts at Müllr har fortatt sg notillit, at han har BERLIN: Hvrkn som båd fra normal mnnskli Han r ldr og Trondhim stift, provinsial av ht og fra kirkns g anstndigdn tysk provinsn biskoadrss, ifølg gn rglr r pn i Oslo llr kansllist til Picpus- nom utillatlig. Jg patrn, dn vt Gorg Kari Haug. Hllr og øko- ikk oppgi nærmr ordnn som ført offrt stor at dt har påmüllrs ordnsb skop Gorg Müllr biikk kontaktinblastning, og tilhørr. Han lobiskop Brnt Eidsvig vt os- formasjon. rødr i r også jg br på kirkns hvor Müllr r. n av flr Tyskland vt At han står vgn om unnskyldning. hvor forlot Trondhim prstr som i databankn Jg har også btyr at han, ttr tidligr trondh dn gjort han oppmrkso mang har års konfliktr Fikk bhandling oss å gjør, mn hatt no md md Müllr. svikt han opplvr, m på at dt bar prsonaskopn opphold imsbiifølg Vatikant lansvarlig r sg. vr vi også. Müllr dt opplvt ikk hvor vært i psykologiskhar biskopn tinformasjokan hnt ut kontakhar handlt imot all rtningslin n, sir prsskonbhandling, Catrin sir til Adrssavisn llr trapi, og Adrssavisn jr og d vært undrlagt taktn. I går ttrmidda løftr han har at dagn forsøkt har d sist han ikk vt hvor avlagt, sir Eidsg var prsonalansvarlig Müllr bfin- åndlig vildning i tidn å oppspor nr sg. vig, som r Dn Gorg Müllr ikk tilgjn- REPORTERE ttr dn dramatisk for å få hans kom: øvrst ldr i katolsk kirks avskjdn fra glig. mntar til ovrgrpss Som provinsial Norg. SÆBA BAJOGHLI Adrssavisn av Picpuspa- Trondhim. Adrssavisn kjn akn som trns tysk Har Müllr uttrykt har også for- SVEIN INGE nå rulls opp. nr til at han søkt provins MELAND Dt vt jg ikk. angr? Müllrs ovrordnd r jg ikk t sykhus har vært innlagt på utn å nå biskopn pr -post BERIT BAUMBERGE Müllr har Jg har inni å holdt landlig lykks.. R trykk av at d n Han omgivlsr vldig frmdls biskop, r lav profil i Tyskland, som ikk gjnnom Vi nådd hllr DAVID BACH og hørr dr- utnfor n tysk småby. og jg vt at for til mot mindrårig forgripr sg til han har vært dirkt undr Biskopn holdr sjonn i Roma bispkongrga- NORUNN BERGESEN n bispkonhva d gjør, dt ikk skjønnr i går ttrmidda kanskj Jg kjnnr ikk dl på risfot. grgasjonn i manglr no alg. Da Roma, sir Ca- frmdls til i områdt til at han har trin. vorlig i prsonns dr han om Adrssavisn i fjor skrv hatt non offisill var innlagt, modnht. biskopns og Kanskj r dtt opptrdn som biskop llr Hllr ikk Trondhim har forsøkt å få Adrssavisn vi å komm avgang, forsøkt n slik situakontaktinformasjon. i kontakt md stift sjon gjnnom Tyskland ttr kirklig ldr i vt hvor Müllr Müllr på tlfon oppholdr at dt han og vd hans bopl aktull biforlot llr har hans sg spdømm Trondhim, sir han r lttt sir Hinz-Jos t. Drs ntaktinform lykk ovr s prsskon- utn å lykks. inz-josff sjon. Müllr kontaktinfo rmaa- takt bkrftr Catrin til Adrssavis blir kjnt. kommntrt sin Han har aldri har ikk tatt f ftr a n. avisn. at d tat avgang offnttakt md stiftt n trist sak fra stif for å oppgikon- Gorg Müllr i sin har biskop lig utovr d bgyndatabank, mnightn ord som blsagt til sin mn d slut Jg syns slutt. kunn i går ttrmidda opprikda han holdt t ttrmid dag of offr offrt, g sist gudstjns t, og jg håpr sin Kommntar t. vls for Müllr, llr sir llr, Om vi sr bort fra Martin Ling og non få til, r dt t tydlig mønstr at d motstandsfolkn som falt undr krign har kommt no i skyggn av d som ovrlvd. Kultur sid 4-5 Vatikant han jobbt vd som karrirråd n gidt har dukkt opp grpstilfllr var prsonlig ski Irland, Tyskland, Ndrland vr Paul VI, John vr, mnnskr Paul II. Fir andanklagt katolsk opr som knyt kn knytts ytts ytts sksull ovrgrp fortils av mllom 1950 bklagt død i Ovrgrp skal og I budt sg å gå. ovrgrp Mang skal ha ha Dn irsk 2002 En r til nå visst om forhol- funnt std mns dn nåværninn innviglt biskopn John st g sxovrgrp bl mang dn og styg stygg avskjd. nå nåvæ d pavn Mag varslt pa var Erkbiskoprn- gikk fra sitt I mars i år bklagt sit mbt, ttr opp i USA. Prstrs-sakr rullt York Tims om dm. Da Nw Munchn t av at han Pa BPav unnlot å gjør skrv bl avsatt. ndict XVI til sat satt. Mllom 1992 og no md kritisrt Vatikant om sakn, md Ptr og Frising, og dr- om pdofil ovrgrp anklagr fra dt irsk ofr for ovrgrp Hullrman avisn for hod. amrikansk 2008 hadd dn sin dkning katolsk prstskakatolsk kirk I 1980 skal Josphns ovr- tr i sitt av sit bispdømmfra to prs- pt. MurphyMurphy-ra rph rapportn rphyvill ikk ha på skandaln. D gr (nå: Ratzinpportn Cloyn. Dn n prstn avdkpa Bndict Pav sg at kirkn skal kt at dn katolsk han bskyttt XVI) bskyt fått skriftlig kirk hadd skrif dkkt ovr bskjd om at ha var anklagt for ovrgrp dn voldtktr st stygg g ovrog grpssakr flr styg på flr ung mllom 1975 jntr og Et mønstr av fortilsr om sx-ovrgrp Boots apotk Fordi h Fordi hls ls og naturlig skjønnht hørr hør samm n har åpnt på Russland og USA sittr på 95 prosnt av all atomvåpn. D to landn har drfor nøkkln til t frmtidig totalforbud mot kjrnfysisk våpn. Bgg d størst atommaktn har dssutn t stort ansvar for å sørg for at ikk nda flr land utviklr atomvåpn. I nst uk r Obama vrt for n konfrans om ikksprdning, som samlr nærmr 50 statsldr. Målt r at flr land skal slutt sg til ikksprdningsavtaln. Boots apotk Nordr gat 5 Nor Nordr Nordr dr dr Tlf: Utviklingn i Iran blir n prøvstin for t nytt atomvåpnklima. Dt blir spkulrt i at båd Russland og Kina vil støtt t forslag til rsolusjon fra FNs sikkrhtsråd om tøffr sanksjonr mot Iran, drsom landt ikk stansr sitt atomvåpnprogram. Strkr bruk av FN r t av d ny signaln i amrikansk utnrikspolitikk. Drsom Sikkrhtsrådt samlr sg om n kraftfull Iran-rsolusjon, kan også dt skrivs på konton for n ny linj i Washington. Obamas arbid for kjrnfysisk ndrustning var dn viktigst grunnn til at han i fjor bl tildlt Nobls frdspris. Noblkomitn mått tål hard kritikk for avgjørlsn, fordi Obama nnå ikk hadd lvrt. Nå lvrr han. Ingn trngr å vær i tvil om at han var n vrdig prisvinnr. Natt og dag Mindr nn førti prosnt av studntn i hlsfag r innstilt på å ta nattvakt når d går ut i arbidslivt. Frmtidns hlsarbidr vil hlst arbid på dagtid. Forholdt mllom ønskr og virklight r som forskjlln på natt og dag. som gntlig skjdd rundt dn dramatisk avgangn. Troskongrgasjonn i Vatikant, undr ldls av kardinal Josph Lvada, bsluttt å ltt på slørt. E: KUNDESERVICssavis n.no Varslt ttr mang år Ovrgrpn skjdd mns Müllr var prst i Trondhim. Ettr å ha bårt på hmmlightn i rundt 20 år, fortalt offrt som nå r i 30-årn, om dt sksull misbrukt til n katolsk prst. Da gikk alarmn. En prst i Oslo katolsk bispdømm bl av rkbiskopn i Stock- Kalt inn på tppt Da Müllr bl kalt inn på tppt til rkbiskopn, la han kortn på bordt. Han tilsto md n gang han bl konfrontrt md dtt. Erkbiskopn prsst ham vldig på spørsmålt om han hadd bgått ovrgrp mot andr prsonr. Müllr hvdt at dt ikk var tilfll. Dt r hllr ingn som, så vidt mg bkjnt, har hnvndt sg til politit llr andr instansr. Müllr søkt muntlig avskjd dr og da, og Dtt skjr i dag Hls- og omsorgsministr AnnGrt Strøm-Erichsn (Ap) bsøkr Mold og Kristiansund. Hun skal bl.a. bsøk Kristiansund sykhus, Mold sykhus og dlta på dialogmøt md ordførrn i Romsdal og Nordmør på Hustadvika Gjstgård. har vl bkrftt dt sidn, sir Eidsvig på tlfon fra Østrrik. Følr du dg trygg på at Müllr har snakkt sant, så ikk flr har misbrukshistorir? Jg kan ikk vær 100 prosnt sikkr på dt. Ikk politianmldt Hvorfor har ikk sakn blitt anmldt til politit? Dt r ikk vårt ansvar i først omgang å mld til politit når dt r snakk om n myndig prson. Kirkn spør alltid sin juristr. I dtt tilfllt var sakn straffrttslig forldt. I kirkrttn r dt ingn forldlssfrist for biskopr, påpkr han. Gjord kirkn no aktivt for å finn ut om dt var flr ofr? Dt var ikk my annt vi kunn gjør. Hvis offrt i dnn sakn hadd ønskt dt, så hadd vi gjort dt. Mn jg r gansk sikkr på at d an- klagn vill kommt av sg slv. Dt r vansklig å gjør no før anklagr blir mldt. Vd at sakn ikk bl varslt til politit, har dr ikk forhindrt at vntull andr ovrgrp kunn avdkks? Dt blir rn gjtning. På dtt tidspunkt var dt ingn far for gjntagls, vil jg gå ut ifra. Fratatt all posisjonr Hva gjør dnn sakn md tillitn til dn katolsk kirk? Ikk no godt. Rnt bortstt fra at kirkn handlt raskt, og har gjort sitt bst for offrt. Müllr r blitt utlukkt fra posisjonr kirkn kan gi ham. Han vil aldri få non posisjon i kirkn mr. Å gjnopprtt dt offrt har mistt, r umulig. Dt r dt forfrdligst vd ovrgrpssakn. Hva kan gjørs for å gjn- skap tillitn til kirkn? Jg tror nok man har handlt så godt man har kunnt for å forhindr ny skad, gjnopprtt tidligr skadr og gjnopprtt dt offrt har mistt i dn grad dt r mulig. Eidsvig sir han r glad for at kirkn har bhandlt sakn raskt. Jg r glad for at d også gjord dt på offrts prmissr. Dtt r n trist sak, mn jg br for d involvrt om at kirkn lutrs gjnnom dtt. Müllr r fratatt sin myndight og vil aldri få t kirklig oppdrag igjn. Jg br Gud at dnn typ ovrgrp aldri skal skj igjn, sir Eidsvig. SÆBA BAJOGHLI SVEIN INGE MELAND Uttallsn fra Vatikant Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr, som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov. Biskop for Oslo og Trondhim, Brnt Eidsvig, til Adrssavisn i går ttrmiddag. tjnstr! Lgmidd lsamtal Blodsukkr måling Opplæring i bruk av diabtsuts Opplæring tyr i bruk av astmamdi sin Biskop Gorg Müllr sjokkrt mnightn undr dn katolsk høgmssn i Trondhim søndag 7. juni i fjor, da han varslt at han var fristilt fra sitt mbt. Nyhtn kom som lyn fra klar himml på dt katolsk miljøt i Trondhim. Dn offisill forklarin- holm satt til å ttrforsk sakn. Han lyttt dn til fornærmds forklaring og fant dn trovrdig. Vatikants ambassadør i Nordn, rkbiskop Emil Paul Tschrrig, sndt sakn til Vatikant, dr dn bl bhandlt av tr dommr i t tribunal. Avgjørlsn var at Müllr mått fratr. Nordr! Vi ønskr dg vlkommn til vårt ny Boots produktr og apotk på Nordr! hør om all vår hlstjnstr. Prøv ny og Pr vår Prøv vår faglig faglig Ovrgrpn i dn katolsk kirk Hmmligholdt kundsr Brnt Eidsvig, biskop for Trondhim og Oslo, formidlt i går Vatikants uttalls i sakn. Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr, som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r nå godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov, sir Brnt Eidsvig. r 3 i augustkom i går bkrftlsn på hva for hvr av d to landn I dn ny Start-avtaln blir takt Slv md 30 prosnt rduksjon har Russland og USA mr nn nok atomkapasitt til å lgg stor dlr av jordn ød. Dt r likvl t viktig skritt som tas når avtaln signrs i Praha, ikk minst fordi avtaln signalisrr t mr tillitsfullt forhold. Eidsvig tar affær 2-6 Onsdag 7. april 2010 Avsløringr om ovrgrp har sksull bølgt Vatikant. I pavns tidd han om dt for kardinaln som kalt «sladdr». Fakta Lokal konflikt Müllr bl tidlig innklagt for Vatikant, av lokal prstr i mnightn i Trondhim, ttr stor samarbidsproblmr innad. Protstn gikk dn gang på han skal ha bhandlt folk ngativt. Prstn Hinz-Josf Catrin, Arn Marco bom og Olav Müllr KirsTrondhim ttr forlot konfliktr md Gorg Müllr. Formannn i mnightsrådt, Njål Kristiansn, trakk sg n månd ttr innsttlsn av Müllr i Müllr var i konflikt md Dordi Skuggvik Tand, som bl trut md intrdikt (mist sin rttightr som katolsk) ttr å ha uttalt «fri dn ond biskop» oss fra undr mss. Lav profil: Adrssavi sn har også forsøkt kongrgasjonn å nå biskop Gorg i Roma i går ttrmidda Müllrpr -post g. utn gn g var samarbidsproblmr i mnightn. Ettr gjntatt innflyttinhnvndlsr fra Adrssavisn, 30 og 31 Dødsannonsr 26 I morgn signrr Barack Obama og hans russisk kollga m 26 Næringslivt Dmitrij Mdvdv dn først ndrustningsavtaln på 19 år. Tjnstr 26 Eindo Avtaln skal ovrta for Start 1-avtaln, som utløp i dsmbr i NYHET: Jobb 26 fjor. I dn gaml avtaln var takt på antall atomstridshodr bolig.no Nyhtr sid Biskop Müllr har forrådt fornærmds og tillit, skrv biskopvår alls Brnt Eidsvig i t unnskyldn ingsbrv til ovrgrps sommrn i fjor. offrt Brnt Eidsvig vil ikk uttal sg om rstatningssakn ttrkant av at i ovrgrpt varslt til kirkn. Ovrgrp Onsdag 7. april 2010 Født 7. juni 1951 i Volksfld i Tyskland. Avla i 1972 d først løftr som ordnsbror i Picpuspatrns kongrgasjo n. Bl prstvit i Avsluttt licntiatgradn i tologi i 1981 vd univrsittt i Münstr, og rist til Trondhim. Bl utnvnt til biskop-prla t av Trondhim Stift i Vit til biskop og formlt innsatt 28. juli Innvilgt avskjd dn 8. juni, og forlot Norg 15. juni Müllr har forrådt vår tillit Biskop Brnt Eidsvig tolsk bispdømm i Oslo ka har også ansvart for Trondhim stift. Han ønskr ikk dnn sakn, å kommntr avisn kjnnr mn Adrssgrpsutsatt bl til at dn ovrhva han ønskt spurt av kirkn sg i rstatning. Han skal ha svart n årslønn og at han ønskt fikk dt. Jg vil hlst dtt, sir biskop ikk si no om Brnt Eidsvig. Ifølg biskopn har han ikk vært involvrt av ovrgrpss i undrsøklsn akn, han som håndtrt mn dt var sakn i ttrkant. rstatningsikk at dt bl Han avkrftr ning til offrt btalt n rstati ttrtid, mn kun uttal vil sg på gnrlt grunnlag. Dt r vanlig å yt n rstatning, sir Eidsvig. Var dtt t økonomisk oppgjør btalt av Vatikant? Dtt vil påligg kirk, sir biskopn. dn lokal I dn katolsk Kirkrttn r dt vit t avsnitt til såkalt skadsutbdring, llr opprisning og rstatning, i vdlggt om kirkns håndtring av sksull ovrgrp: «En ovrgrpssak kan gi t brttigt grunnlag for krav om skadsutbdring, som kan ha form rstatning for av opprisning for økonomisk og ikk-økonomisk tap». Taus om opprisn ing: Biskop Müllr forlat MIDT-NORGES FRIE STEMME Nyhtsrdaktør: Kirsti Husby Samfunnsrdaktør: Stin Arn Sæthr mr fritid Politit ivrksttr ttrforskning Biskopns ovrgrp Utdypning Fratatt myndight: Gorg Müllr (bildt) vil aldri få non posisjon i kirkn mr, opplysr biskop Brnt Eidsvig. - Müllr r fratatt sin myndight og vil aldri få t kirklig oppdrag igjn. Jg br til Gud at dnn typ ovrgrp aldri skal skj igjn, sir Eidsvig. Foto. IVAR MØLSKNES Følg raksjonn: Kirkn ga offrt n årslønn ttr ovrgrp Ls mr nst sid Pollnvarsl På dn annn sid Dbatt i dag Adrssa.no På dnn dag Onsdag vnts modrat sprdning av polln fra or og bskjdn fra hassl i Trøndlag. Harald Eia bankt på lukkd dørr, og toradorr av forskjllig slag inntok arnan. Skull d ta oksn llr hvrandr? Auran av makt og ær var umiskjnnlig... Dt r på tid at dn libral bvgls kommr på bann md t altrnativt skoltilbud for å gi d ung maksimal prsonlig friht i drs oppvkstår. S morsomm og søt dyrvidor på adrssa.no og snd inn din gn. Ls «På dn annn sid» i Kulturdln Ls Dbatt-sidn. 1990: Dn 7. april kl. 02:00 om nattn oppsto dt brann om bord i passasjrfrja Scandinavian Star. Brannn utviklt sg til n katastrof som krvd 159 liv. 3 ffor 2 på utvalgt fluorprod fra Flux og Nycodnt uktr! spnnnd 5

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hvor går Kirken? s. 10

Hvor går Kirken? s. 10 KATOLSK K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 0 - Å RGANG 122 Hvor går Kirken? s. 10 BUEGANGER PÅ PETERSPLASSEN. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g Overgrepsskandalene: fakta og kommentarer s. 2 g Caritas i nye omgivelser

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Kapittel 2: RETT OG URETT

Kapittel 2: RETT OG URETT Kapittel 2: RETT OG URETT 2.1. OM LØFTER Å bli skilt er ikke noe særsyn lenger, og i den vestlige verden vil omtrent 50 % av ekteskapene havarere. Det er med andre ord omtrent like stor sjanse for at et

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund.

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund. Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Befolkning Arbeidsinnvandring Flyktning Alder Ansatte Rettferdighet Tillit Kompetanse Individer Religion Kjønn Karakteristikker

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve

ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve Skattedirektørens informasjonsmedarbeider kunne fortelle at dette hadde sammenheng med pris- og avgiftsharmonisering i EU og en bestemmelse i EØS-avtalen som gjorde at vi nå måtte skatte av den gevinsten

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer