Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig"

Transkript

1 Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt 1767 Uk 14 Nr årgang Onsdag Hr holdr Müllr fortsatt gudstjnstr og innbyggr i Gorgsmarinhütt. Foto: BERIT BAUMBERGER Kapllt Hr har Gorg Müllr holdt rundt ti gudstjnstr for nonnr, sykhuspasintr GEORGSMARIEN- HÜTTE: I dtt kapllt har biskop Gorg Müllr holdt rundt ti gudstjnstr sidn dsmbr i fjor. Müllr har holdt rundt ti offntlig gudstjnstr som prst og gistlig, han har stppt inn når dt har manglt prst. Dt har alltid vært n kirkmdarbidr llr n llr flr andr gistlig md, bkrftr prssansvarlig Roland Knillmann vd dt katolsk sykhust Franziskus-Hospital likutnfor Osnabrück nordvst i Tyskland. Ifølg Knillmann har Müllr aldri brukt non av mbtstgnn somn biskop har. Åpn gudstjnstr Gudstjnstn har vært åpn for nonnn på stdt, pasintr vd sykhust samt bfolkningn i tilhørnd Gorgsmarinhütt. Har dt vært ung msstjnrpå gudstjnstn? Vi har båd voksn og barn som r msstjnr, og vi har ikk ovrsikt ovr hvm som har Ovrraskt: Prssansvarlig Roland Knillmann vd sykhust sir d forløpig ikk har avgjort ommüllr får fortstt å hold gudstjnstr vd sykhuskapllt. vært på d gudstjnstn Müllr har holdt, sir Knillmann. Skal han fortstt å hold prknr nå som ovrgrpssakn r kjnt? Vi må snakk md han når han kommr tilbak. Müllr r for tidn på risfot, og vi vt ikk hvor han r. Dt r for tidlig å si no om dtt nnå, informasjonnvi fikkidagvar nyfor oss, sir Knillmann. Han undrstrkr at d ikk visst no ommisbrukt. Müllr bor hr: I dtt sykhusbyggt har Müllr n lilight md Nyhtn har ovrraskt og brørt d ansatt på sykhust vldig. Vi br omåfås nøyaktighvor Müllr bor, mn prssansvarlig sir at dt må forbli hmmlig fordi han vntr stort mditrykk på dnn sakn og fordi dt r n dl av Müllrs privatsfær. - Drar nd i skitn Adrssavisn br om å få snakk md non av nonnn somhar hattmdmüllr ågjør, mndt får vi ikklov til avprs- sansvarlig. Tidligr på dagn møtt vi likvl n av søstrn i hagn. Vi fortalt hvorfor vi var dr, ogfikkbskjdomat dikk vill si no. Dr vil jo bar dra alt nd i skitn, svarr nonnn, og gir uttrykk for at hun ikk ønskr å snakkmr md oss. t par rom og bad. Hr har han bodd sidn midtn av dsmbr. Bhandlr forstyrrlsr Utnfor sykhust r dt varmt og vårlig, påskliljr og krokusr blomstrr. Ifølg tr uavhngig og pålitlig kildr var biskop Gorg Müllr først innlagt vd n klinikk i nærhtn i fjor høst. Klinikkn bhandlr psykisk og psykosomatisk lidlsr, blant annt sksull funksjonsforstyrrlsr. Vd klinikkn gis også «åndlig vildning» til kirkmdarbidr. Fra midtn av dsmbr har han bodd i n litn lilight, t par rom og bad, som liggr i hovdbygningn til sykhust. Han har ikk «gjmt sg» hr, han r n normal gjst, undrstrkr Knillmann. t ikk kunn skjul sg bak tausht Ovrgrpssakn i dn katolsk kirk mr fritid Rønns dankt ut Bratsth Sport sid 4-5 Tips oss på tlfon / MMS/SMS til: 07200, kodord TIPS Løssalg kr. 20,00 Vatikants uttalls om sakn: Kirkn hadd konfrontrt biskop Müllr md trovrdig opplysningr om sksull ovrgrp, han hadd tilstått og hadd måttt forlat sin tjnst. Sinnt hadd vunnt ovr taushtn. Normalt vill Adrssavisn aldri knytt bskyldingr om sksull ovrgrp til n navngitt prson utn at dt forlå n fllnd dom llr i dt minst tilsvar fra prsonn dt gjaldt. Vi vill også vær uhyr varsomm md å publisr så mang dtaljr at offrt kunn idntifisrs. Dnn sakn var likvl annrlds. Som sjfrdaktør bsluttt jg at vi skull gå ut md sakn basrt på d fakta vi hadd og på grunnlag av Vatikants rkjnnls. Bo smart og modrn Prsonvrnt står og skal stå høyt. Dtt må imidlrtid alltid vis opp mot hnsynt til åpnht og ytringsfriht i t dmokratisk samfunn. Prssns idll og viktig oppgav r å utøv dtt samfunnsoppdragt, bidra til nødvndig åpnht når sannhtn forsøks holdt skjult. risr mang spørsmål. For mg handlr dt viktigst om maktmisbruk i lukkd rom. I dtt tilfllt n prsts misbruk av t barn. En kirk som sttr gnintrss frmfor å grip inn i forhold til t ovrgrp. Et samfunn i samfunnt som lagr gn rglr for rtt og galt, på sidn av rgln vårt dmokrati har utviklt. Om prssn r til for no, så r dt å bruk all sin kraft på å avdkk nttopp dtt. Drfor r ovrgrpssakn i Trondhim aktull ovr alt. Dn angår oss all: Hvordan kan vi sikr at d allr svakst får dn strkst bskyttls også når dt trur maktintrssr; arbidsplassns rykt, organisasjonns status, kirksamfunnts hllight llr kollgrs ær? Viharformidlt kommntarr fra biskop Tor Singsaas som minnr oss om bhovt for n gjnnomtnkt brdskap som intuitivt trr i kraft når slik vansklig sakr dukkr opp: Offrts intrss r aldri hmmlighold. Vår politimstr Nils Kristian Mo pkr også på dt hlt sntral i vårt rttssamfunn: Slik sakr NYHET: Jobb 26 Tjnstr 26 Eindom 26 Næringslivt 26 Dødsannonsr 30 og 31 - Utilbørlig og utillatlig skal anmlds og ttrforsks på n måt som båd ivartar offrts og mistnkt ovrgriprs rttssikkrht. Dt r ikk lov å stt dtt til sid og tro at man bst ordnr opp slv. Biskop Brnt Eidsvig bl i går kvld ovrraskt ovr Adrssavisns opplysningr, og vil ta affæridag. I går uttalt du at Müllr r blitt fratatt all kirklig oppdrag. Innbærr dt også prknr? Ja, dt innbærr alt. Var du kjnt md at Müllr holdt prknr? Non har sagttil mg at han hadd ovrtatt som vikar i n mss vd n anldning. Mn dt var t rykt, så jg ragrt ikkpå dt. Hva tnkr du når vi kan opplys at han har holdt ti prknr? Dt vil jg si r utilbørlig og utillatlig. Dtt må innskjrps. Jg vil ta dtt opp md Nuntius (rkbiskopn i Stockholm) i morgn, sir biskopn. Idnnsakn har Adrssavisn ikk mottatt kritikk. Dt har ikk vært strk mningr om offntliggjøringn llr om opplysningn vi har formidlt. Tvrt imot har vi fått svært mang hnvndlsr md takk for at vi tvang frm sannhtn. 38 praktisk, Lys og modrn lilightr på Ndr Elvhavn md stor takhag, parkringskjllr, 3t-trningsntr og midtbyns størst Rma 1000 butikk i byggt. innflytting Tonj Borthn - Tlf , Mtt Linum - Tlf En tablrt kulturlit bstmmr i Trondhim Mortn«Disl»DahlogRobinJnssn slåssomrosndalsskjbn. Kultur sid 3 Vatikant rkjnnr misbruk av barn i Trondhim: Biskopn tilsto sxovrgrp mot mindrårig Salgt startr NÅ! I skjul Ettr 28 år i Trondhim mått Gorg Müllr forlat bispstt. Foto: RICHARD SAGEN Sakn bl avsluttt md n årslønn til offrt Klar for i august Lørdagskommntar Non lggr imidlrtid til at dt r nok nå, Müllr må få frd. Dtrfortsattbhov for å grav frm ny fakta. Mang spørsmål står fortsatt uavklart. Er straffsakn virklig forltidt? Kan dt finns flr ofr? Også biskopns vrsjon kan ha stor btydning, fikk han rimlig anldning å forsvar sg? Førr avsløringn til ndrt praksis og kultur i dn katolsk kirk? Nyhtr sid 2-6 Vi r ikk frdig md dnn sakn. Arn Blix sjfrdaktør KUNDESERVICE: Biskopns ovrgrp Mtodrapport til Skup januar 2011

2

3 Biskopns ovrgrp Mtodrapport til Skup januar 2011 Innsndt bidrag fra Adrssavisn Dltakr: Sæba Bajoghli, Svin Ing Mland, Brit Baumbrgr, Siri Wahl-Olsn og Kim Nygård. 3

4 4Biskopns ovrgrp Innhold sid Kapittl 1 Exit biskop 7 Kapittl 2 Tipst 9 Kapittl 3 Katolsk pingpong 13 Kapittl 4 Åpnbaringn 15 Kapittl 5 Onsdag 7. april - Nyhtn ksplodrr 19 Kapittl 6 Torsdag 8. april - På fadr Lombardis kontor 23 Kapittl 7 Frdag 9. april - Vi finnr Müllr i Roma 27 Kapittl 8 Lørdag 10. april - Avslutningn på n hktisk uk 31 Kapittl 9 Vidr oppfølging av sakn 35 Kapittl 10 Intrnasjonal oppmrksomht 37 Kapittl 11 Bokn 38 Kapittl 12 Konskvnsr av sakn 39 Ovrsikt vdlgg 41 Vdlgg, avissidr fra sid 42 til sid 75

5 Når n lokalsak blir n vrdnsnyht Dt norsk mdisamfunnt prgs av mang lokal og rgional mdihus. Drfor r lokaljournalistikkn så viktig. Rdaksjonll miljør r n dl av vår byr og bygdr. Dt gjør at d kan fang opp og formidl nyhtr om dt som skjr og r viktig for innbyggrn. Mn maktr d også å løs journalistisk oppgavr som blir svært utfordrnd? Bispsakn i Trondhim hadd aldri vært fangt opp utn dn ttt og nær lokaljournalistikkn. Da dn ksplodrt, bl dt n vrdnsnyht. Kunn vi også løs n slik utfordring? Svart liggr i dnn rapportn! Arn Blix sjfrdaktør Adrssavisn 5

6

7 Kapittl 1 Juni 2009 Exit biskop Dt slo nd som n bomb da n rørt biskop Gorg Müllr undr høymssn i St. Olav domkirk i Trondhim 7. juni 2009 fortalt mnightn at han ikk skull vær drs biskop lngr. Non dagr snr forlot han byn han hadd tilbrakt 28 år i, d sist 12 som biskop. Årn hadd ikk vært idyllisk. Forholdt til dlr av mnightn var dårlig og nda vrr mllom biskopn og d andr gistlig. Prstn i mnightn gjord alt d kunn for å unngå at han bl utnvnt til biskop i Hinz-Josf Catrin, Arn Marco Kirsbom og Olav Müllr boikottt all innsttlsn n dramatisk dmonstrasjon mot gn biskop. 7

8 8Biskopns ovrgrp Utdypning Ubsvart spørsmål Da Müllr forsvant sommrn 2009, var dt lit konkrt informasjon om årsakn. Biskopn slv ga ingn uttallsr til prssn. Prssmldingn som bl sndt ut fra Trondhim stift kunn ikk vært knappr: Dn katolsk kirk i Midt-Norg Trondhim stift ønskr å informr om at i dag dn 8. juni har Hans Hllight pav Bndikt XVI aksptrt avskjdssøknadn fra mbtt fra biskop-prlat Gorg Müllr, SS.CC., i Trondhim, undr hnvisning til canon i Dn kanonisk lovbok. I t intrvju md Adrssavisn 10. juni sa Emil Paul Tschrrig, rkbiskop i Stockholm og pavns ambassadør til Nordn, følgnd: Journalistn: - Er dt på grunn av problmn han risr? Tschrrig: - Dt har vært n splittls i kirka. Non r imot biskopn, og dt har gjort livt hans vanskligr, mn dtt r konfliktr som r kjnt. Biskop Müllr har også nvnt at dt kan vær non hlsproblmr, sir Tschrrig. - Så dt r ingn ny, ukjnt problmr som r årsakn til at han ønskt å slutt? - Dn oppgitt grunnn, som også kom frm undr mssn, r at han slv mnr tidn har kommt for ham, sir Tschrrig. - I dt katolsk miljøt går dt mang ryktr om hvorfor biskopn går av? - Slik vil dt alltid vær, dt vil alltid vær folk som r for og mot, sir Tschrrig. Stt i ttrtid kan man si at pavns mann var sparsom md sannhtn. Avgangn utløst t skrd av ryktr. I t intrvju 9. juni sa rligionsforskr Idar Kjølsvik vd Høgskoln i Nord-Trøndlag til Adrssavisn: «No galt må ha skjdd når biskopn går av slik». Lngr nd i artikkln htr dt: Han (Kjølsvik) sir han ikk har hørt om lignnd sakr i Skandinavia. - Mn dt r kjnt n dl tilfllr fra Europa og USA. I d sakn kan jg gnrlt si at biskopn llr prstn har gjort no alvorlig som d ikk burd ha gjort. Dt har stort stt drid sg om økonomisk mislighold llr no sksult, sir Kjølsvik. Samarbidsproblmr var n mgt plausibl forklaring på avgangn. Slv om dt gikk ryktr båd om økonomisk mislighold og sksult misbruk, lykts dt ikk Adrssavisn i å komm vidr md konkrt informasjon. Stridn i dn katolsk kirkn i Trondhim var bittr, dn hadd vrsrt i avisn i årvis. All visst om problmn, og at Vatikant til slutt fikk nok, var ikk så urimlig. Et spor som skull vært fulgt opp mr nøy, var kirkns hnvisning til kanon 401 paragraf 2 i Dn kanonisk lovbok. Dnn lovparagrafn r n gjngangr i sakn som handlr om sksull ovrgrp i Dn katolsk kirk. Vi forsøkt å få kontakt md Müllr båd før og ttr han forlot byn. I Trondhim vntt vi utnfor lilightn hans i dagn ttr at avskjdn var annonsrt. En kollga som kjnt biskopn, oppsøkt snr Müllr på hans tilholdsstd i Roma. Journalistn arrangrt t møt hvor dt bl formidlt til Müllr at han vill møt ham på t gitt tidspunkt og std. Mn Müllr møtt aldri opp.

9 Kapittl 2 Tipst Rundt påsktidr 2010 var mdins fokus rttt mot ovrgrpn i dn katolsk kirk vrdn ovr. I land ttr land rullt ovrgrpsskandaln opp: USA, Tyskland, Ndrland, Danmark, Østrrik, Svits og Frankrik. Mang synts pavn var unnviknd. Oslo-biskop Brnt Eidsvig uttalt sg i norsk mdir om kirkns og pavns håndtring av ovrgrpssakn og vntull konskvnsr for dn katolsk kirk. Ennå hadd ikk skandaln nådd dn katolsk kirk i Norg. Mn i påskn 2010 mottok Adrssavisn t oppsiktsvkknd tips. Tipsrn fortalt at dn gntlig årsakn til at biskop Gorg Müllr mått gå, var sksull ovrgrp mot n mindrårig i mnightn. Langfrdag kontaktt vi kildn, som virkt trovrdig på tlfon. Vdkommnd hadd fulgt md på d intrnasjonal avsløringn. Dagn før hadd biskop Brnt Eidsvig på radio avvist bhovt for å undrsøk om dt kunn vær lignnd ovrgrpssakr innnfor kirkn også i Norg. Ovrfor oss hvdt tipsrn at båd Eidsvig og rkbiskopn i Stockholm visst at Müllrs avgang skyldts sksult ovrgrp mot n mindrårig. 9

10 Biskopns ovrgrp Utdypning Jaktn på dtaljr Tipsrn ønskt ikk å bidra md yttrligr dtaljr, og mnt vi hadd nok til å konfrontr biskopn i Oslo. Vdkommnd mnt at Eidsvig kom til å vær åpn om sakn. Langfrdag snakkt vi md vdkommnd tr gangr. I hvr samtal fikk vi mr dtaljrt informasjon: Når bl sakn mldt til kirkn? Hvm var informrt? Var politit koblt inn? Hvor stor rstatning fikk offrt fra Kirkn? Hvordan var saksgangn? Hvm var til std på møtt md offrt i Oslo 17. mai? Vi ønskt å ha så kompltt informasjon som mulig før vi konfrontrt kirkn. Søndag tok vi igjn kontakt md kildn, og bl nig om t møt mllom vdkommnd, journalist og rportasjldr nyht samm dag. Vi drøftt dt vi hadd snakkt om og spurt ttr flr dtaljr. Kildn mnt igjn at vi hadd nok til å konfrontr kirkn. Dt strk intrnasjonal fokust hadd stimulrt til mr åpnht, mnt vdkommnd. Kildn vill ikk stt oss i kontakt md fornærmd i sakn. Samm kvld, 4. april, bl tmat yttrligr aktualisrt da Eidsvig var gjst i Søndagsrvyn for å snakk om ovrgrpn i kirkn. I påsktaln unnlot pavn å brør tmat, og Eidsvig kritisrt pavn indirkt vd å kall dt «n tapt anldning». Tidsprss Møtt md kildn styrkt tipsts trovrdight. Vi hadd to valg: Entn jobb langsiktig md å skaff dokumntasjon og flr kildr før vi konfrontrt kirkn, llr gå rtt på, konfrontr kirkn md dt vi visst. Vi valgt dt sist. Tipsrn signalisrt n utålmodight som gjord at vi mått handl raskt drsom vi vill bhold sakn slv. Samtidig følt vi oss tmmlig sikr på at historin holdt vann. Forbrdlsr til dn først samtaln Mandag 5. april hadd rportasjldr, n journalist, nyhtsrdaktør og n vaktsjf t møt om sakn. I forkant hadd journalistn satt opp n punktlist md informasjon vi kunn konfrontr Eidsvig md. Vi diskutrt scnarior for hvordan intrvjut md biskopn kunn gå og hva slags stratgi vi skull ha. Mandag ttrmiddag hadd vi dn først kontaktn md biskop Brnt Eidsvig. Journalistn ringt og ba om n intrvjuavtal påfølgnd dag. Tma: Ovrgrpn i Dn katolsk kirk. Vi prsntrt ikk vår opplysningr om Müllr-sakn på dtt tidspunktt. Biskopn ba oss ring morgnn ttr. I mllomtidn forbrdt vi intrvjut. Samtidig jobbt vår rportr i Brlin md å kartlgg hvor Müllr kunn bfinn sg. Omfattnd søk på nttt ført ikk frm. Ordnsbrødrn til Müllr, Picpuspatrn, kunn «garantr» at Müllr ikk bodd på non av drs sks klostr i Tyskland. Flr uavhngig kildr, båd i Tyskland og i Norg, fortalt at Müllr hadd oppholdt sg i Osnabrück vst i Tyskland, llr i nærhtn av Osnabrück, ttr at han flyttt fra Roma. Non kildr mnt at han bodd i nærhtn av t nonnklostr dr. Vi ringt rundt til klostr i og utnfor Osnabrück, utn å komm vidr på dtt sport. Vi opplvd at vi satt md t godt bild av sakn, mn hadd ikk nok blgg for å trykk dn. 10

11 Mtod Valg og avviningr Rtt på mål Pavns håndtring av ovrgrpsproblmn var kanskj dt som utløst tipst. Vi fryktt for at konkurrntr kunn ha mottatt, llr kunn få samm tips. Dt var én av årsakn til at vi valgt å gå rtt på målt og konfrontr biskop Brnt Eidsvig. Oslo-biskopn hadd i påskn ytrt sg kritisk til pavns opptrdn. Dt tolkt vi som n vilj til åpnht. Fornærmd i sakn hadd vi ikk tilgang til. På dtt tidspunktt kjnt vi ikk vdkommnds idntitt, og vår kontaktr ønskt ikk å stt oss i kontakt md vdkommnd Hvis ikk biskopn, llr andr sikr kildr, vill bkrft innholdt i tipst, mått vi start dn omstndlig oppgavn md å pusl sammn bitr. Å finn fakta omkring sksull ovrgrp bgått mot t barn i all hmmlight for 20 år sidn, vill by på utfordringr. Vi mått naturligvis vær hlt sikr for å kunn fortll offntlightn at biskop Gorg Müllrs avgang skyldts anklagr om sksult misbruk av barn. Kildvrn Dt bl tatt flr grp for å bskytt kildns idntitt, blant annt vd at vi ikk møtts på t offntlig std og at vi ikk snakkt høyt om navnt. I intrvjusituasjonn lot vi kildn først snakk fritt for drttr å spørr mr spsifikt, mllom intrvjun brukt vi intrntt og avisns arkiv til grundig rsarch for å sjkk om opplysningr om prsonr og møtr stmt, og vi ga n grundig orintring til kildn om hvordan vi vill bhandl tipst for å gi vdkommnd trygght til å komm ut md all informasjon og for å unngå at opplysningn bl gitt til konkurrntr. My innsats bl også lagt inn i å stt sg inn i og forstå kirkns lovr og rtningslinjr for dnn typ sakr, hvordan d hadd opptrådt i liknnd sakr. Informasjonsflyt i tamt Ettr hvr samtal md kildn, lagt journalistn t rfrat til rportasjldr. Samtidig opprttt vi n fllsmapp kun tilgjnglig for d involvrt i sakn dr rfratn (i anonymisrt form) og annn rlvant informasjon bl gjort tilgjnglig. Informasjon på «nd to know»-basis Bar t nødvndig antall mnnskr i rdaksjon bl orintrt om innholdt i tipst på dtt stadit. Vi mått unngå at ryktt sprdt sg. 11

12

13 Kapittl 3 Katolsk pingpong Klokkn halv ti ringt journalistn biskop Brnt Eidsvig. Han bfant sg blant sin ordnsbrødr i Klostrnubrg i Østrrik, i forbindls md n ordinasjon. Eidsvig var vnnlig og tok sg god tid til å svar på spørsmåln. Da han bl konfrontrt md at vi kjnt til n ovrgrpssak blant kirkns mnn i Trondhim, svart han unnviknd. «Så lng dt ikk r no offr som står frm, så kan jg ikk bkrft ryktr,» sa biskopn. Vi hadd ingn offr som sto frm, og kunn ikk idntifisr vår kild. I løpt av dn 45 minuttr lang tlfonsamtaln bkrftt biskopn ingnting. Mn han avkrftt hllr ikk historin. Eidsvigs tilnærming i samtaln var at han ikk hadd bhandlt sakn, no som formlt trolig var sant når dt gjaldt fjrningn av Müllr fra mbtt. I 2009 var Brnt Eidsvig biskop i Oslo katolsk bispdømm og sidordnt Gorg Müllr som var biskop i Trondhim stift. Da Müllr-sakn md påstandr om sksull ovrgrp dukkt opp innnfor kirkn i januar 2009, mått sakn bhandls på t høyr nivå. Dt r pavn som utpkr biskopr og dt r bar Troskongrgasjonn som kan avstt dm. I dtt tilfll havnt sakn hos pavns ambassadør (nuntius) i Nordn, rkbiskop Emil Paul Tschrrig i Stockholm. Han forbrdt sakn for Roma. 13

14 Biskopns ovrgrp Utdypning Jaktn på bkrftlsn Samtal nummr to gikk til ham. Dt vist sg at nuntius skull bli n svært vansklig mann å få tak i. Først fikk vi oppgitt at han satt i møt. Skrtærn mnt for øvrig at nuntius var fil adrss for hnvndlsn og vist til biskopn i Oslo. Samtidig som vi bl vist frm og tilbak mllom Stockholm og Oslo, var vi forsiktig md å kontakt dt katolsk miljøt i Trondhim og Oslo. Vi snakkt md non få for å skaff oss bkrftlsr og ny opplysningr som gjord at vi kunn lgg yttrligr prss på Eidsvig. Dt lykts vi gansk fort md. Problmt var at vi ikk kunn ikk navngi, llr bruk opplysningr som røpt dnn kildn hllr. Dt holdt fortsatt ikk som non tilstrkklig bkrftls, mn styrkt oss yttrligr i tron på at sakn holdt vann. Vi tok n ny tlfon til Eidsvig. Hllr ikk dnn gang vill han bkrft no, slv om vi supplrt md flr opplysningr. Biskopn vist på nytt til nuntius i Stockholm, mn han var ikk tilgjnglig for Adrssavisn. En ny tlfon til rkbiskopn i Stockholm ført hllr ikk frm. Ovrfor skrtærn forstrkt vi ordbrukn og sa at dt hastt md t svar. Ettr samtaln sndt vi -post til Tschrrig for å gjør hnvndlsn mr formll og for å vær sikkr på at budskapt nådd rkbiskopn, og ikk bar hans skrtær. Klokkn gikk dnn -postn til Stockholm: Dar Archbishop Emil Paul Tschrrig, Rfrring to our phon call to your scrtary today, w would lik a tlphon intrviw with you today about how th Catholic Church is handling th sxual abus cass. Thr is on particular, important cas, in Trondhim that w would lik to discuss with you urgntly. W rprsnt a major Norwgian daily nwspapr basd in Trondhim; Adrssavisn. Your commnts ar ndd for a story that w ar working on today. W highly apprciat your prompt rspons. Kind rgards, Sæba Bajoghli and Svin Ing Mland Adrssavisn Utovr tirsdagn økt frustrasjonn ovr at Eidsvig og Tschrrig spilt pingpong md oss. Vi forsøkt også å finn ut hvm som kunn svar for sakn i Vatikant, mn kom ingn vi. Nrvøsittn økt. Vi visst at vi hadd røpt tipst og utløst alarmn i Dn katolsk kirk, båd i Oslo og Stockholm - og kanskj også i Roma, mn utn at dt hadd gitt oss no gjnnombrudd. På morgnn var ambisjonn å ha sakn til nst dags avis. Vd 15-tidn varslt vi vaktsjf om at dt så mørkt ut. Klokkn sndt vi n ny -post hvor vi listt opp n rkk spørsmål rundt Müllr-sakn, for å lgg yttrligr prss på Eidsvig. 14

15 Kapittl 4 Åpnbaringn Lik før klokkn16 ringt biskop Brnt Eidsvig tilbak. I n høytidlig ton startt han md å fortll at han hadd vært i kontakt md kardinal William Josph Lvada, prfkt for Troskongrgasjonn i Vatikant. Pulsn stg btraktlig. Vatikant hadd ngasjrt sg i «vår» sak. Nå vill vi få n avgjørls. Og budskapt kom ikk fra hvm som hlst. Lvada tok ovr i stillingn til kardinal Josph Ratzingr da han bl valgt til pav i Oslo-biskopn sa vidr at kardinaln hadd gitt n uttalls i forbindls md Müllr-sakn. Eidsvig bgynt å ls opp rklæringn. Han unnskyldt sg for at dt gikk litt stakkato, han ovrsatt på dirktn fra italinsk. Ovr høyttalnd tlfon hørt vi ham si: «Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov». 15

16 Biskopns ovrgrp Utdypning Avsløringn var t faktum! I løpt av n kort dag hadd n rgionavis i lill Norg fått Vatikant til å hiv sg rundt og utstd n rklæring md t snsasjonlt innhold. I hndn hadd vi dn først avsløringn av t sksult ovrgrp bgått av n gistlig i dn katolsk kirkn i Norg. Intrnasjonalt r mang katolsk prstr fjrnt på grunn sksull ovrgrp. Bar n håndfull biskopr har vært nødt til å gå, d allr flst på grunn av at d hadd unnlatt å grip inn ovrfor prstr som har misbrukt barn. Vi hadd sakn. Mn hva tnkt kirkn å gjør md rklæringn fra kardinal Lvada? På forhånd hadd vi diskutrt mulightn for at Kirkn kunn lgg ut n prssmlding på Og dt var nttopp dt som var plann, vist dt sg. Vi mnt d burd vnt til vi hadd trykkt sakn, og argumntrt ovrfor Eidsvig md at dtt var n sak kirkn i utgangspunktt vill hold skjult. Dt var ttr prss fra Adrssavisn at dn gntlig forklaringn kom frm. Drfor var dt rtt og rimlig at vi skull få prsntr nyhtn først, mnt vi. Hldigvis bl vi bønnhørt. Ti måndr tok dt fra biskop Müllrs hastig avskjd, til dn virklig årsakn bl kjnt. Dt var innrømmls av sksult misbruk som lå bak, ikk samarbidsproblmr llr hlsmssig årsakr, som var dn offisill forklaringn. Troskongrgasjonn så ut til å ha bhov for å formidl at villdningn og hmmligholdt i forbindls md avgangn i 2009, ikk var ttr kirkns ønsk. Prssmldingn pongtrt at sakn bl holdt hmmlig av hnsyn til fornærmd og at politit ikk var koblt inn fordi lovbruddt var straffrttslig forldt. Båd biskop Eidsvig og andr vi var i kontakt md, sa at d var lttt ovr at hmmligholdlsn var ovr. Kjøpt tausht? Vi hadd også informasjon om at dn ovrgrpsutsatt hadd mottatt t rstatningsbløp fra dn katolsk kirk. Kardinal Lvadas uttalls sa ingnting om dtt. Da vi konfrontrt Eidsvig md pngoppgjørt, vill han ikk vær mr konkrt nn å bkrft at han hadd håndtrt rstatningssakn. På gnrlt grunnlag svart han at dt r vanlig å btal ut rstatning i slik ovrgrpssakr. Bløp vill han ikk angi. Vi hadd opplysningr om at summn bløp sg til n årslønn, og lå mllom kronr. Vi visst dtt var tynt blagt og tok forbhold om bløpts størrls på trykk. Snr vist dt sg at dn rll summn var nærmr kronr. Et naturlig og viktig spørsmål i forbindls md rstatningn var: Hadd dn katolsk kirkn kjøpt fornærmds tausht? Vårt tips tydt ikk på at dt var non klausul om dtt mllom partn. Eidsvig avvist også at dt fants non form for krav om tausht. Han holdt fast på at hmmligholdt var ttr fornærmds gt ønsk. Drmd hadd vi ikk no blgg for n slik påstand. I tillgg til å formidl Vatikants uttalls, fortalt Eidsvig for først gang hva han mnt om sakn. Han sa at Müllr aldri vill få n posisjon i kirkn mr. På spørsmål om hva kirkn hadd gjort ovrfor fornærmd, fortalt biskopn at han på offrts anmodning hadd kommt md n unnskyldning på vgn av dn katolsk kirk. I brvt ht dt at Müllr hadd forrådt offrts, og all andrs, tillit. Full fart forovr! Nå bl dt fart i sakn. Vi orintrt vaktsjf og sidn bl disponrt. Journalistn i Tyskland sndt -post til Gorg Müllr kl tirsdag ttrmiddag, lik ttr Eidsvigs rklæring: «Til Gorg Müllr. I morgn trykkr Adrssavisn n sak dr dt kommr frm strk bskyldningr mot dg. Dt drir sg om årsakn til at du i juni i fjor forlot Trondhim. Vi forsøkr å komm i kontakt md dg. Fint om du kan ring mg på mobilnummr llr snd mg -post på -- Md vnnlig hilsn / Mit frundlichn Grüßn Brit E. Baumbrgr Adrssavisn Mobil/Handy: » Dtt ført ikk til non raksjon. Ingn lot til å vit hvor han bfant sg. Forspørsln rsultrt i forslag om oppholdsstdr fra Nord-Tyskland til Roma og Isral. Vi fikk litn tid til å utvikl sakn på tirsdag. For å unngå at sakn lkkt ut, var vi forsiktig md å innhnt kommntarr. Lik før dadlin ringt vi politimstr Nils Kristian Mo vd Sør- Trøndlag politidistrikt og Nidarosbiskop Tor Singsaas for kommntarr. Ikk minst var tlfonn til politit viktig, vi mått still spørsmål vd kirkns hmmlighold av kriminll forhold. Hvor r Müllr? Paralllt md arbidt i Trondhim, fortsatt journalistn i Brlin arbidt md å spor opp Gorg Müllr i Tyskland, dr vi anså dt som mst sannsynlig at han bfant sg. Hun fikk ttr lang samtalr md anonym kildr til slutt dn sist kjnt adrssn hans. I n litn kommun utnfor Osnabrück, Gorgsmarinhütt, hadd Müllr angivlig vært pasint vd t katolsk sykhus llr institusjon. Journalistn ringt dt lokal bispdømmt Münstr, og fikk bkrftt at Müllr sto oppført i drs rgistr, mn kun md adrssn til biskopns lilight i Trondhim. D kunn ikk fortll om han frmdls oppholdt sg i bisp-dømmt. Kansllist Kari Haug i Trondhim stift, Müllrs nær vnn og høyr hånd fra tidn i Trøndlag, svart at hun ikk visst hvor han bfant sg. Dt samm sa biskop Eidsvig. Også ldrn for Müllrs ordn i Tyskland, picpuspatrn, opplyst at han ikk hadd informasjon om hvor han bfant sg. Han la til at Müllr hadd holdt «n lav profil» sidn avskjdn i Trondhim. Kort tid ttr at vi mottok uttallsn fra Vatikant, kom sjfrdaktørn md innspill til arbidt rstn av dagn. Utovr kvldn var båd nyhtsrdaktør og sjfrdaktør til std og gikk gjnnom sidn som var lagt. Vd midnatt dro vi hjm, full av adrnalin, ttr å ha konstatrt at ingn nttavisr hadd fått snusn i Müllrsakn. Vi visst at onsdag ikk vill bli n hlt vanlig dag på jobbn. 16

17 Mtod Valg og avviningr Grundig forbrdlsr og intrvjur D to først intrvjun md Eidsvig tirsdag 6. april var lang, dn først 45 minuttr. Vd først å ta opp tmat brdt og drttr komm inn på nklthtr, forsøkt vi å vis at vi hadd grundig kjnnskap til sakn. Vi visst at han satt md nøkkln til sakn. Som nvnt gjord vi grundig forbrdlsr til intrvjun. Da vi ringt biskopn var vi tmmlig sikr på at vår informasjon stmt. Vi mnt at sidn Eidsvig på Dagsrvyn hadd uttalt at pavn tapt sjansn til å bklag, vill dt vær moralsk vansklig for ham å nkt for at no hadd skjdd også hr i Norg. Gjnnom intrvju md andr kildr hadd vi også forsøkt å få ut mst mulig konkrt informasjon om hndlsr, tidspunktr og prsonr konkrt informasjon som kunn bruks i t konfrontasjonsintrvju. Slik opplysningr vill gjør dt my vanskligr for ham å avkrft nn drsom vi bar hadd løslig og uspsifikk informasjon. Eidsvig på sin sid vill ikk bkrft no, mn ga mllom linjn n slags bkrftls vd å ikk avkrft. Sannsynligvis hadd han ikk myndight til å bkrft no på dt tidspunktt. Øv prss på flr samtidig Vd at vi samtidig prøvd å prss på for svar båd vd tlfonring og -post til Brnt Eidsvig og Emil Paul Tschrrig, fikk vi frm n ansvarliggjøring n av dm mått ta på sg og svar på vgn av dn katolsk kirk. Trygght og innsyn Vi lovt Eidsvig fullt innsyn i hans sitatr. Dt fungrt godt, dt nst han vill ndr var mindr formulringr som ikk hadd btydning for fakta i sakn. Spar på nyhtr? En stund vurdrt vi å hold tilbak lmntt om at fornærmd hadd mottatt rstatning fra kirkn. Dtt for å ha no å gå vidr md dagn ttr. Konklusjonn bl at vi mått kjør alt vi hadd for å prsntr hl bildt: At ovrgrpt var bakgrunnn for biskopns hastig avgang og at sakn bl avsluttt md at kirkn btalt offrt rstatning. Vi rgnt md at rstatningslmntt uanstt vill komm ut nst dag. Kortn ttt til brystt Da sakn var i boks, vntt vi i dt lngst md å hnt inn raksjonr og bgrnst dt til to kildr. Vi mnt dt var viktig å få md politimstr Nils Kristian Mo, som kritisrt kirkn for ikk å ha informrt politit om sakn. Samtidig var dt rlvant å få n raksjon fra biskop Tor Singsaas i Nidaros. Singsaas hadd i Adrssavisn samm dag kritisrt pavn for manglnd åpnht og hadd tidligr samarbidt md Müllr. Raksjonr fra diss to var d nst vi hadd på trykk samm dag som avsløringn. Godkjnning fra toppn Kvldn før bombn sprang, var båd sjfrdaktør og nyhtsrdaktør til std og gjnnomgikk d frdig sidn på dsk. Dt skapt n følls av at hl avisn stilt sg bak rsultatt. Ikk dumt i n sak av slik dimnsjonr. Etisk rflksjonr: Færrst mulig dtaljr om fornærmd Vi diskutrt om vi kunn brukt bgrpt altrgutt, hvor prsis vi skull vær om fornærmds aldr og tidsrom for ovrgrpt. Informasjonn som bl gitt om fornærmd da sakn bl publisrt, bgrnst sg til å omtal at Müllr innrømmt sksult misbruk av n «mindrårig altrgutt» for «rundt 20 år sidn». Vi skrv at offrt var i 30-årn. Vi vurdrt at antall altrguttr (ministrantr) ovr non år r såpass høyt at vi valgt å bruk btgnlsn. Vårt viktigst anliggnd var ikk å bskriv offrt. Pongt var å få frm sannhtn om avgangn og stt søklys på at dt som frmsto som n forbrytls var fortit. I dnn sakn har ikk Adrssavisn hatt dirkt kontakt md fornærmd, og ikk oppsøkt ham dirkt. Vi vt at dt r ttr hans ønsk. Mn vi har slvsagt vært intrssrt i å få ham i tal, og gjort gjntatt forsøk gjnnom ulik mllomldd. Idntifisring av Müllr samtidig imøtgåls Ifølg Vær Varsom-plakatn (pkt. 4.14) skal d som utstts for strk bskyldningr, såfrmt dt r mulig, ha adgang til «samtidig imøtgåls av faktisk opplysningr. Dbatt, kritikk og nyhtsformidling må ikk hindrs vd at partr ikk r villig til å uttal sg llr mdvirk til dbatt», htr dt. Adrssavisn idntifisrr som hovdrgl ikk prsonr i ovrgrpssakr. Dnn sakn var imidlrtid annrlds: Biskop Gorg Müllr hadd n frmtrdnd stilling i samfunnt. Han var åndlig ldr for n mnight og nøt naturligvis stor tillit. Maktforholdt mllom n katolsk biskop og n altrgutt r svært asymmtrisk. Müllrs hastig avgang hadd ttrlatt mang spørsmål og ryktr. Hvis dt var riktig at Müllr hadd bgått sksull ovrgrp, var dt viktig at offntlightn fikk vit dt. Dt var også t pong at dn katolsk kirkn hadd gitt n filaktig frmstilling og hmmligholdt t kriminlt forhold. Sakn var ordnt «på kammrst» - utn å kobl politit inn. Alt dtt tilsa at vi skull bruk hans navn. Problmt var at vi manglt tilsvar. Rttn til samtidig imøtgåls r dsto mr viktig i n sak md så alvorlig opplysningr. Vi gjord mang forsøk på å få biskop Müllr i tal, via hans mobiltlfon og -postr. Vi forsøkt også å få kontakt md ham gjnnom mllommnn i kirkn i Norg og i Tyskland og via hans ordn i Tyskland. Da vi ikk lykts å få tak i ham, var dt viktig å vis hvordan vi hadd forsøk. Da avsløringn sto på trykk, vit vi n hl sid til sakn «Vt ikk hvor Müllr r». Slik mnr vi at vi holdt oss innnfor Vær Varsom-plakatn. Kildkritikk Vi utøvd grundig kildkritikk også mot tipsr i sakn md flr tlfonsamtalr og møtr. Vi brukt også intrntt til å kartlgg kildn i så stor grad som mulig. Dtt gjord at vi kunn slå fast at dt i utgangspunktt drid sg om n trovrdig kild. Som nvnt ovrfor bl dt også lagt inn stor rssursr i å undrvis sjkk dn informasjonn som kom frm. Drsom tidspunktr, prsonr og andr ting som kunn sjkks av oss stmt, mnt vi sannsynlightn økt for at dt kildn sa var sant. Vi vurdrt tipst som trovrdig, mn slapp å basr oss på dnn informasjonn ttr at Vatikant bkrftt sakn og kom md sin vrsjon. 17

18

19 Kapittl 5 Onsdag 7. april - Nyhtn ksplodrr Dagns nyht: Vatikant og biskop Eidsvig innrømmr at årsakn til Gorg Müllrs avgang var sksult ovrgrp mot barn. All mdin kastr sg på. Hva gjør vi nå? Morgnn startt md at nttrportrn hntt inn raksjonr fra politikr, prsonr innnfor dn katolsk kirk, prstr og andr som hadd samarbidt md Müllr. Tilbak i tamrommt diskutrt vi andr hva som skull bli hovdsakn på papir til nst dag. Hvis vi ikk gjord ting riktig, vill vi fort bli forbikjørt i mdikappløpt som avsløringn hadd utløst. Rportasjldr sndt t tam bstånd av politisk rdaktør og n fotograf til Roma. Målt var å slipp inn i Vatikant og kanskj komm på sport av Müllr. I hovdrdaksjonn på Himdal startt vi md å ring kildr. Vi kom snart i kontakt md mannn som i sluttn av januar 2009 hadd varslt kirkn om ovrgrpt på vgn av fornærmd. Ut på ttrmiddagn møtt to journalistr vdkommnd, som sa at han hadd følt sg knblt av kirkldlsn. Dnn sakn var vi aln om nst dag. 19

20 Vi bl kontaktt av Christin M. Hassnstab. Hun fortalt at hun før jul 2009 hadd varslt SørTrøndlag politidistrikt ttr å ha hørt ryktr i mnightn om ovrgrp fra Gorg Müllr. En av vår journalistr møtt hnn og fikk tilgang til dt tr sidr lang brvt hun hadd sndt politidistriktt. Hassnstab hadd vært til politiavhør, mn hun hadd ikk hørt mr om sakn ttrpå. 7. april, fir måndr ttr bkymringsmldingn, forklart politit at d hadd opprttt n undrsøklsssak, mn at d ikk hadd hatt nok opplysningr til å gjnnomfør avhør. Klokkn samm dag sndt Sør-Trøndlag politidistrikt ut følgnd prssmlding: «Politit undrsøkr opplysningr om sksult misbrukt av barn i dn katolsk kirk.» Md dtt innldt politit n ttrforskning dr til sammn 14 prsonr, inkludrt fornærmd og biskop Brnt Eidsvig, bl avhørt. Nst dag var Adrssavisn nst organ som hadd intrvju md Hassnstab på trykk. I Tyskland Dn viktigst nyhtn dnn onsdagn sto journalistn i Tyskland for. En kild i bispdømmts administrasjon i Osnabrück fortalt hnn at han hadd stt Müllr på gata i Osnabrück i novmbr Frskr spor hadd vi ikk, så journalistn satt sg på togt til Osnabrück. Utnfor dt katolsk sykhust i Gorgsmarinhütt møtt hun n nonn, og spurt ttr Müllr. Nonnn sa at han ikk var dr «nå». Drmd fikk vi bkrftt at han kunn bfinn sg nttopp dr. Da journalistn fortalt hva sakn drid sg om, bl nonnn taus. Snr møtt journalistn n mllomldr utnfor sykhust. Hun forklart sakn og oppga kontaktinformasjon. En halv tim snr 20 ringt informasjonsansvarlig tilbak. D avtalt å møts på hans kontor. Hr fikk journalistn informasjon om at Müllr kulturlit - En tablrt Trondhim i Rønns bodd i n lilight tilknyttt bstmmr dankt ut Bratsth sykhust. Müllr hadd også : barn i Trondhim holdt omkring ti gudstjnsnr misbruk av Vatikant rkjn tr i sykhuskapllt, som var åpnt båd for pasintr og allmnnhtn, sidn dsmbr Müllr oppholdt sg for tidn i utlandt, ifølg sykhust. Snr skull dt vis sg at biskop Gorg Müllr Nyhtr hadd forlatt Gorgsmarin-hütt samm formiddag som n til offrt ttt md n årslønvrdn blir vår journalist ankom. SykSakn bl avslu litt tryggr hust frmholdt at dt var n lng planlagt ris Müllr dro art NÅ! sm Bomod rn ut på, mn at d ikk kunn gi og o informasjon om hvor han skull. Snr skull dt vis sg at han hadd rist til Roma. Trondhim Pnt, skyt til i dag:. halvskyt, 8 gradr hl og Robin Jnssn Mortn «Disl»Da skjbn. Kultur sid 3 slåss om Rosndals Grunnlagt 1767 Uk 14 Nr årgang Sport sid ag Onsd Tips oss på tlfon 4 Nyhtr Kirkn btalt offrt n årsløn n Onsdag 7. april 2010 Løssalg kr. 20,00 rd TIPS MS til: 07200, kodo / MMS/S Dn katolsk kirk ha btalt ovrgrp skal frt n årslønn sofi risning. Ettr oppdt Adrssavisn rfarr drir dt sg om kronr. Onsdag 7. april 2010 Nyhtr Fakta Gorg Müllr Biskopn tilsto sxovrgrp ig mot mindrårtit om sx- ovrgrp mot gutt I skjul im mått Gorg Ettr 28 år i Trondh RICHARD SAGEN bispstt. Foto: SJEFREDAKTØR: ARNE BLIX Digital rdaktør: Rolf Dyrns Svndsn Utviklingsrdaktør: Elln Ingunn Andrsn Adm. dirktør: Tov Ndrbrg Md tr ulik initiativ om atomvåpnndrustning, bidrar USAs prsidnt Barack Obama til at vrdn blir t litt tryggr std. Salgt startr Klar for tr på Ndr og modrn liligh 3t-trningsntr 38 praktisk, Lys parkringskjllr, stor takhag, t. Elvhavn md 1000 butikk i bygg størst Rma og midtbyns Tonj Borthn Atomvåpnndrustning har ikk vært tma i intrnasjonal politikk sidn USA og Russland inngikk dn såkalt Start 1-avtaln i Trussln om t kjrnfysisk ragnarok bl btydlig rdusrt da dn kald krign tok slutt. I krign og konfliktn som har prgt vrdn d sist 20 årn, har ikk atomvåpn vært n dl av trussln hldigvis. Dt stor I morgn antallt, og ødlgglsskraftn i slik bombr, gjør at atomvåpn signrr Barack Obama likvl må rgns som dn alvorligst trussln mot og hans rusmnnskhtn. I prsidntvalgsisk kollga kampn i 2008 lovt Obama å jobb Dmitrij for atomndrustning og ikkmdvdv sprdning, t budskap som han dn først gjntok og forstrkt i n tal 4. ndrustnings- april i fjor. Nå gjørs løftn om til avtaln på praktisk politikk. I går prsntrt 19 år. prsidntn n ny doktrin for USAs bruk av atomvåpn. Endringn innbærr at USA hvr trskln for når landt kan tru md kjrnfysisk gjngjldls. 22, - Tlf Mtt Linum - Tlf. 46 Onsdag var Eidsvig tilbak i Norg ttr Østrrik-bsøkt. Vi konfrontrt ham md opplysningn om at Müllr prkt vidr i Tyskland. Biskopn uttrykt stor forbausls. Dagn i forvin hadd han uttalt til Adrssavisn at Müllr var «fratatt sin myndight og aldri vill få non kirklig oppdrag igjn». Eidsvig sa han vill ta opp sakn md rkbiskopn i Svrig. Han bskrv dt som «utilbørlig og utillatlig» at Müllr holdt prknr i Tyskland i n kirk som var åpn for allmnnhtn. Drmd hadd vi sikrt to god sakr dnn dagn: Müllr som fortsatt prkt og at politit var blitt kontaktt om Müllr tidligr. Konfrontrt md historin til offrt, tilsto Trondhimsbiskop Gorg Müllr sksult misbruk av n mindrårig altrgutt. Dt var dn gntlig årsakn til dn hastig avgangn i fjor. r Vt ikk hvor Mül lr å lykks. Vi nådd Ettr fornærmd hllr ikk gjnnom s gt ønsk, skrv Brnt til bispeidsvig n unnskyldning på katolsk kirk: vgn av Dn Jg skrv forrådt offrts at Müllr har fortatt sg notillit, at han har BERLIN: Hvrkn som båd fra normal mnnskli Han r ldr og Trondhim stift, provinsial av ht og fra kirkns g anstndigdn tysk provinsn biskoadrss, ifølg gn rglr r pn i Oslo llr kansllist til Picpus- nom utillatlig. Jg patrn, dn vt Gorg Kari Haug. Hllr og øko- ikk oppgi nærmr ordnn som ført offrt stor at dt har påmüllrs ordnsb skop Gorg Müllr biikk kontaktinblastning, og tilhørr. Han lobiskop Brnt Eidsvig vt os- formasjon. rødr i r også jg br på kirkns hvor Müllr r. n av flr Tyskland vt At han står vgn om unnskyldning. hvor forlot Trondhim prstr som i databankn Jg har også btyr at han, ttr tidligr trondh dn gjort han oppmrkso mang har års konfliktr Fikk bhandling oss å gjør, mn hatt no md md Müllr. svikt han opplvr, m på at dt bar prsonaskopn opphold imsbiifølg Vatikant lansvarlig r sg. vr vi også. Müllr dt opplvt ikk hvor vært i psykologiskhar biskopn tinformasjokan hnt ut kontakhar handlt imot all rtningslin n, sir prsskonbhandling, Catrin sir til Adrssavisn llr trapi, og Adrssavisn jr og d vært undrlagt taktn. I går ttrmidda løftr han har at dagn forsøkt har d sist han ikk vt hvor avlagt, sir Eidsg var prsonalansvarlig Müllr bfin- åndlig vildning i tidn å oppspor nr sg. vig, som r Dn Gorg Müllr ikk tilgjn- REPORTERE ttr dn dramatisk for å få hans kom: øvrst ldr i katolsk kirks avskjdn fra glig. mntar til ovrgrpss Som provinsial Norg. SÆBA BAJOGHLI Adrssavisn av Picpuspa- Trondhim. Adrssavisn kjn akn som trns tysk Har Müllr uttrykt har også for- SVEIN INGE nå rulls opp. nr til at han søkt provins MELAND Dt vt jg ikk. angr? Müllrs ovrordnd r jg ikk t sykhus har vært innlagt på utn å nå biskopn pr -post BERIT BAUMBERGE Müllr har Jg har inni å holdt landlig lykks.. R trykk av at d n Han omgivlsr vldig frmdls biskop, r lav profil i Tyskland, som ikk gjnnom Vi nådd hllr DAVID BACH og hørr dr- utnfor n tysk småby. og jg vt at for til mot mindrårig forgripr sg til han har vært dirkt undr Biskopn holdr sjonn i Roma bispkongrga- NORUNN BERGESEN n bispkonhva d gjør, dt ikk skjønnr i går ttrmidda kanskj Jg kjnnr ikk dl på risfot. grgasjonn i manglr no alg. Da Roma, sir Ca- frmdls til i områdt til at han har trin. vorlig i prsonns dr han om Adrssavisn i fjor skrv hatt non offisill var innlagt, modnht. biskopns og Kanskj r dtt opptrdn som biskop llr Hllr ikk Trondhim har forsøkt å få Adrssavisn vi å komm avgang, forsøkt n slik situakontaktinformasjon. i kontakt md stift sjon gjnnom Tyskland ttr kirklig ldr i vt hvor Müllr Müllr på tlfon oppholdr at dt han og vd hans bopl aktull biforlot llr har hans sg spdømm Trondhim, sir han r lttt sir Hinz-Jos t. Drs ntaktinform lykk ovr s prsskon- utn å lykks. inz-josff sjon. Müllr kontaktinfo rmaa- takt bkrftr Catrin til Adrssavis blir kjnt. kommntrt sin Han har aldri har ikk tatt f ftr a n. avisn. at d tat avgang offnttakt md stiftt n trist sak fra stif for å oppgikon- Gorg Müllr i sin har biskop lig utovr d bgyndatabank, mnightn ord som blsagt til sin mn d slut Jg syns slutt. kunn i går ttrmidda opprikda han holdt t ttrmid dag of offr offrt, g sist gudstjns t, og jg håpr sin Kommntar t. vls for Müllr, llr sir llr, Om vi sr bort fra Martin Ling og non få til, r dt t tydlig mønstr at d motstandsfolkn som falt undr krign har kommt no i skyggn av d som ovrlvd. Kultur sid 4-5 Vatikant han jobbt vd som karrirråd n gidt har dukkt opp grpstilfllr var prsonlig ski Irland, Tyskland, Ndrland vr Paul VI, John vr, mnnskr Paul II. Fir andanklagt katolsk opr som knyt kn knytts ytts ytts sksull ovrgrp fortils av mllom 1950 bklagt død i Ovrgrp skal og I budt sg å gå. ovrgrp Mang skal ha ha Dn irsk 2002 En r til nå visst om forhol- funnt std mns dn nåværninn innviglt biskopn John st g sxovrgrp bl mang dn og styg stygg avskjd. nå nåvæ d pavn Mag varslt pa var Erkbiskoprn- gikk fra sitt I mars i år bklagt sit mbt, ttr opp i USA. Prstrs-sakr rullt York Tims om dm. Da Nw Munchn t av at han Pa BPav unnlot å gjør skrv bl avsatt. ndict XVI til sat satt. Mllom 1992 og no md kritisrt Vatikant om sakn, md Ptr og Frising, og dr- om pdofil ovrgrp anklagr fra dt irsk ofr for ovrgrp Hullrman avisn for hod. amrikansk 2008 hadd dn sin dkning katolsk prstskakatolsk kirk I 1980 skal Josphns ovr- tr i sitt av sit bispdømmfra to prs- pt. MurphyMurphy-ra rph rapportn rphyvill ikk ha på skandaln. D gr (nå: Ratzinpportn Cloyn. Dn n prstn avdkpa Bndict Pav sg at kirkn skal kt at dn katolsk han bskyttt XVI) bskyt fått skriftlig kirk hadd skrif dkkt ovr bskjd om at ha var anklagt for ovrgrp dn voldtktr st stygg g ovrog grpssakr flr styg på flr ung mllom 1975 jntr og Et mønstr av fortilsr om sx-ovrgrp Boots apotk Fordi h Fordi hls ls og naturlig skjønnht hørr hør samm n har åpnt på Russland og USA sittr på 95 prosnt av all atomvåpn. D to landn har drfor nøkkln til t frmtidig totalforbud mot kjrnfysisk våpn. Bgg d størst atommaktn har dssutn t stort ansvar for å sørg for at ikk nda flr land utviklr atomvåpn. I nst uk r Obama vrt for n konfrans om ikksprdning, som samlr nærmr 50 statsldr. Målt r at flr land skal slutt sg til ikksprdningsavtaln. Boots apotk Nordr gat 5 Nor Nordr Nordr dr dr Tlf: Utviklingn i Iran blir n prøvstin for t nytt atomvåpnklima. Dt blir spkulrt i at båd Russland og Kina vil støtt t forslag til rsolusjon fra FNs sikkrhtsråd om tøffr sanksjonr mot Iran, drsom landt ikk stansr sitt atomvåpnprogram. Strkr bruk av FN r t av d ny signaln i amrikansk utnrikspolitikk. Drsom Sikkrhtsrådt samlr sg om n kraftfull Iran-rsolusjon, kan også dt skrivs på konton for n ny linj i Washington. Obamas arbid for kjrnfysisk ndrustning var dn viktigst grunnn til at han i fjor bl tildlt Nobls frdspris. Noblkomitn mått tål hard kritikk for avgjørlsn, fordi Obama nnå ikk hadd lvrt. Nå lvrr han. Ingn trngr å vær i tvil om at han var n vrdig prisvinnr. Natt og dag Mindr nn førti prosnt av studntn i hlsfag r innstilt på å ta nattvakt når d går ut i arbidslivt. Frmtidns hlsarbidr vil hlst arbid på dagtid. Forholdt mllom ønskr og virklight r som forskjlln på natt og dag. som gntlig skjdd rundt dn dramatisk avgangn. Troskongrgasjonn i Vatikant, undr ldls av kardinal Josph Lvada, bsluttt å ltt på slørt. E: KUNDESERVICssavis n.no Varslt ttr mang år Ovrgrpn skjdd mns Müllr var prst i Trondhim. Ettr å ha bårt på hmmlightn i rundt 20 år, fortalt offrt som nå r i 30-årn, om dt sksull misbrukt til n katolsk prst. Da gikk alarmn. En prst i Oslo katolsk bispdømm bl av rkbiskopn i Stock- Kalt inn på tppt Da Müllr bl kalt inn på tppt til rkbiskopn, la han kortn på bordt. Han tilsto md n gang han bl konfrontrt md dtt. Erkbiskopn prsst ham vldig på spørsmålt om han hadd bgått ovrgrp mot andr prsonr. Müllr hvdt at dt ikk var tilfll. Dt r hllr ingn som, så vidt mg bkjnt, har hnvndt sg til politit llr andr instansr. Müllr søkt muntlig avskjd dr og da, og Dtt skjr i dag Hls- og omsorgsministr AnnGrt Strøm-Erichsn (Ap) bsøkr Mold og Kristiansund. Hun skal bl.a. bsøk Kristiansund sykhus, Mold sykhus og dlta på dialogmøt md ordførrn i Romsdal og Nordmør på Hustadvika Gjstgård. har vl bkrftt dt sidn, sir Eidsvig på tlfon fra Østrrik. Følr du dg trygg på at Müllr har snakkt sant, så ikk flr har misbrukshistorir? Jg kan ikk vær 100 prosnt sikkr på dt. Ikk politianmldt Hvorfor har ikk sakn blitt anmldt til politit? Dt r ikk vårt ansvar i først omgang å mld til politit når dt r snakk om n myndig prson. Kirkn spør alltid sin juristr. I dtt tilfllt var sakn straffrttslig forldt. I kirkrttn r dt ingn forldlssfrist for biskopr, påpkr han. Gjord kirkn no aktivt for å finn ut om dt var flr ofr? Dt var ikk my annt vi kunn gjør. Hvis offrt i dnn sakn hadd ønskt dt, så hadd vi gjort dt. Mn jg r gansk sikkr på at d an- klagn vill kommt av sg slv. Dt r vansklig å gjør no før anklagr blir mldt. Vd at sakn ikk bl varslt til politit, har dr ikk forhindrt at vntull andr ovrgrp kunn avdkks? Dt blir rn gjtning. På dtt tidspunkt var dt ingn far for gjntagls, vil jg gå ut ifra. Fratatt all posisjonr Hva gjør dnn sakn md tillitn til dn katolsk kirk? Ikk no godt. Rnt bortstt fra at kirkn handlt raskt, og har gjort sitt bst for offrt. Müllr r blitt utlukkt fra posisjonr kirkn kan gi ham. Han vil aldri få non posisjon i kirkn mr. Å gjnopprtt dt offrt har mistt, r umulig. Dt r dt forfrdligst vd ovrgrpssakn. Hva kan gjørs for å gjn- skap tillitn til kirkn? Jg tror nok man har handlt så godt man har kunnt for å forhindr ny skad, gjnopprtt tidligr skadr og gjnopprtt dt offrt har mistt i dn grad dt r mulig. Eidsvig sir han r glad for at kirkn har bhandlt sakn raskt. Jg r glad for at d også gjord dt på offrts prmissr. Dtt r n trist sak, mn jg br for d involvrt om at kirkn lutrs gjnnom dtt. Müllr r fratatt sin myndight og vil aldri få t kirklig oppdrag igjn. Jg br Gud at dnn typ ovrgrp aldri skal skj igjn, sir Eidsvig. SÆBA BAJOGHLI SVEIN INGE MELAND Uttallsn fra Vatikant Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr, som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov. Biskop for Oslo og Trondhim, Brnt Eidsvig, til Adrssavisn i går ttrmiddag. tjnstr! Lgmidd lsamtal Blodsukkr måling Opplæring i bruk av diabtsuts Opplæring tyr i bruk av astmamdi sin Biskop Gorg Müllr sjokkrt mnightn undr dn katolsk høgmssn i Trondhim søndag 7. juni i fjor, da han varslt at han var fristilt fra sitt mbt. Nyhtn kom som lyn fra klar himml på dt katolsk miljøt i Trondhim. Dn offisill forklarin- holm satt til å ttrforsk sakn. Han lyttt dn til fornærmds forklaring og fant dn trovrdig. Vatikants ambassadør i Nordn, rkbiskop Emil Paul Tschrrig, sndt sakn til Vatikant, dr dn bl bhandlt av tr dommr i t tribunal. Avgjørlsn var at Müllr mått fratr. Nordr! Vi ønskr dg vlkommn til vårt ny Boots produktr og apotk på Nordr! hør om all vår hlstjnstr. Prøv ny og Pr vår Prøv vår faglig faglig Ovrgrpn i dn katolsk kirk Hmmligholdt kundsr Brnt Eidsvig, biskop for Trondhim og Oslo, formidlt i går Vatikants uttalls i sakn. Jg snakkr på oppdrag fra kardinal Lvada, som r prfkt for Troskongrgasjonn: Dt frmkom bskyldningr mot biskop Gorg Müllr, som bl sndt til Dn hllig stol i fbruar i fjor. Innholdt i bskyldningn var sksult misbruk av n mindrårig. Ettr undrsøkls tilsto biskop Müllr anklagn, og hans avskjdssøknad bl aksptrt. Sidn dnn tid har biskopn vært i psykologisk bhandling, llr trapi, og vært undrlagt åndlig vildning. Sakn har ikk vært offntliggjort fordi offrt i sakn ikk har ønskt dt. Vdkommnd r nå godt ovr myndightsaldr. Kirkn har forsikrt sg om at forholdn r forldt ttr norsk lov, sir Brnt Eidsvig. r 3 i augustkom i går bkrftlsn på hva for hvr av d to landn I dn ny Start-avtaln blir takt Slv md 30 prosnt rduksjon har Russland og USA mr nn nok atomkapasitt til å lgg stor dlr av jordn ød. Dt r likvl t viktig skritt som tas når avtaln signrs i Praha, ikk minst fordi avtaln signalisrr t mr tillitsfullt forhold. Eidsvig tar affær 2-6 Onsdag 7. april 2010 Avsløringr om ovrgrp har sksull bølgt Vatikant. I pavns tidd han om dt for kardinaln som kalt «sladdr». Fakta Lokal konflikt Müllr bl tidlig innklagt for Vatikant, av lokal prstr i mnightn i Trondhim, ttr stor samarbidsproblmr innad. Protstn gikk dn gang på han skal ha bhandlt folk ngativt. Prstn Hinz-Josf Catrin, Arn Marco bom og Olav Müllr KirsTrondhim ttr forlot konfliktr md Gorg Müllr. Formannn i mnightsrådt, Njål Kristiansn, trakk sg n månd ttr innsttlsn av Müllr i Müllr var i konflikt md Dordi Skuggvik Tand, som bl trut md intrdikt (mist sin rttightr som katolsk) ttr å ha uttalt «fri dn ond biskop» oss fra undr mss. Lav profil: Adrssavi sn har også forsøkt kongrgasjonn å nå biskop Gorg i Roma i går ttrmidda Müllrpr -post g. utn gn g var samarbidsproblmr i mnightn. Ettr gjntatt innflyttinhnvndlsr fra Adrssavisn, 30 og 31 Dødsannonsr 26 I morgn signrr Barack Obama og hans russisk kollga m 26 Næringslivt Dmitrij Mdvdv dn først ndrustningsavtaln på 19 år. Tjnstr 26 Eindo Avtaln skal ovrta for Start 1-avtaln, som utløp i dsmbr i NYHET: Jobb 26 fjor. I dn gaml avtaln var takt på antall atomstridshodr bolig.no Nyhtr sid Biskop Müllr har forrådt fornærmds og tillit, skrv biskopvår alls Brnt Eidsvig i t unnskyldn ingsbrv til ovrgrps sommrn i fjor. offrt Brnt Eidsvig vil ikk uttal sg om rstatningssakn ttrkant av at i ovrgrpt varslt til kirkn. Ovrgrp Onsdag 7. april 2010 Født 7. juni 1951 i Volksfld i Tyskland. Avla i 1972 d først løftr som ordnsbror i Picpuspatrns kongrgasjo n. Bl prstvit i Avsluttt licntiatgradn i tologi i 1981 vd univrsittt i Münstr, og rist til Trondhim. Bl utnvnt til biskop-prla t av Trondhim Stift i Vit til biskop og formlt innsatt 28. juli Innvilgt avskjd dn 8. juni, og forlot Norg 15. juni Müllr har forrådt vår tillit Biskop Brnt Eidsvig tolsk bispdømm i Oslo ka har også ansvart for Trondhim stift. Han ønskr ikk dnn sakn, å kommntr avisn kjnnr mn Adrssgrpsutsatt bl til at dn ovrhva han ønskt spurt av kirkn sg i rstatning. Han skal ha svart n årslønn og at han ønskt fikk dt. Jg vil hlst dtt, sir biskop ikk si no om Brnt Eidsvig. Ifølg biskopn har han ikk vært involvrt av ovrgrpss i undrsøklsn akn, han som håndtrt mn dt var sakn i ttrkant. rstatningsikk at dt bl Han avkrftr ning til offrt btalt n rstati ttrtid, mn kun uttal vil sg på gnrlt grunnlag. Dt r vanlig å yt n rstatning, sir Eidsvig. Var dtt t økonomisk oppgjør btalt av Vatikant? Dtt vil påligg kirk, sir biskopn. dn lokal I dn katolsk Kirkrttn r dt vit t avsnitt til såkalt skadsutbdring, llr opprisning og rstatning, i vdlggt om kirkns håndtring av sksull ovrgrp: «En ovrgrpssak kan gi t brttigt grunnlag for krav om skadsutbdring, som kan ha form rstatning for av opprisning for økonomisk og ikk-økonomisk tap». Taus om opprisn ing: Biskop Müllr forlat MIDT-NORGES FRIE STEMME Nyhtsrdaktør: Kirsti Husby Samfunnsrdaktør: Stin Arn Sæthr mr fritid Politit ivrksttr ttrforskning Biskopns ovrgrp Utdypning Fratatt myndight: Gorg Müllr (bildt) vil aldri få non posisjon i kirkn mr, opplysr biskop Brnt Eidsvig. - Müllr r fratatt sin myndight og vil aldri få t kirklig oppdrag igjn. Jg br til Gud at dnn typ ovrgrp aldri skal skj igjn, sir Eidsvig. Foto. IVAR MØLSKNES Følg raksjonn: Kirkn ga offrt n årslønn ttr ovrgrp Ls mr nst sid Pollnvarsl På dn annn sid Dbatt i dag Adrssa.no På dnn dag Onsdag vnts modrat sprdning av polln fra or og bskjdn fra hassl i Trøndlag. Harald Eia bankt på lukkd dørr, og toradorr av forskjllig slag inntok arnan. Skull d ta oksn llr hvrandr? Auran av makt og ær var umiskjnnlig... Dt r på tid at dn libral bvgls kommr på bann md t altrnativt skoltilbud for å gi d ung maksimal prsonlig friht i drs oppvkstår. S morsomm og søt dyrvidor på adrssa.no og snd inn din gn. Ls «På dn annn sid» i Kulturdln Ls Dbatt-sidn. 1990: Dn 7. april kl. 02:00 om nattn oppsto dt brann om bord i passasjrfrja Scandinavian Star. Brannn utviklt sg til n katastrof som krvd 159 liv. 3 ffor 2 på utvalgt fluorprod fra Flux og Nycodnt uktr! spnnnd 5

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkrhtsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 460 Sid 1 av 11 SDB-Nr. : 434271 V001.6 barbidt dn: 13.01.2014 Trykkdato: 01.09.2014 1.1 Produktidntifikator LOCTITE 460 Kapittl 1: Btgnls på stoff hhv.

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018

Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 Årsplan KRLE 8.trinn 2017/2018 En/ ta Rligiøst angfold Kristndo Jøddo Hinduis Buddhis Isla Tids - bruk 34-38 Dtt sir L-06 Mål for opplæringn r at lvn skal kunn Forklar særprgt vd kristndo og kristn tro

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

SNO. Inger Cccilic Stridsldev ll,"lvundvcicn 125 3715 Skien. Norwegian «front fighters» 1940-45, 50 ycal"s latcr

SNO. Inger Cccilic Stridsldev ll,lvundvcicn 125 3715 Skien. Norwegian «front fighters» 1940-45, 50 ycals latcr 109029 Norsl{ frontkjmpr 1941-45 50 år snr Erfaringcr, blastningcr, hclscnlcssig og sosial forhold Dtt r n undrsilkis av ]S] norsk frontkjmprs blastningr og sykhistorir. For å sikr at dn undrsold grupp

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer