nr 36/ NO årgang 95 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HÄAGEN-DAZS CREAM CRISP HÄAGEN-DAZS CREAM CRISP General Mills Marketing Inc, Number One General Mills Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iskremprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VINCOR VINCOR Vincor International Inc, P. O. Box 510, ONL2E6V4 NIAGARA FALLS, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker, nemlig vin. 42 Forskning og utvikling i forbindelse med vinindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YOGAMID YOGAMID Finn Sandmæl, Sundveien 5, 1397 NESØYA, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 19 Bygningsmaterialer 37 Byggevirksomhet 42 Arkitektvirksomhet 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FoodMan-kunsten å kose seg Leiepakking AS, Myrfaret 6, 1930 AURSKOG, NO 29 Kjøtt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HONITON Qtopia Trolltech AS, Waldemar Thranes gt. 98 B, 0175 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Utviklingsverktøy for dataprogrammer; programmer for databærere. 42 Opprettelse, utvikling, vedlikehold og oppdatering av computer software produkter; konsulenttjenester innenfor data hardware og data software i form av informasjon og kommunikasjon. HONITON Honiton Industries Inc, No. 4 Lane 326, Peng-Yi Road, Tai-Ping City, TAICHUNG, TW Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 8 Skrunøkler, tenger; skrallehåndtak (alt håndverktøy). 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Merket er tre-dimensjonalt Det kreves ikke beskyttelse for boksens form. Ringnes LYS Lager Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstua, 0307 Oslo, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). GUDESEN Gudesen AS, Strykerveien 11, 1650 SELLEBAKK, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Frukt- og grønnsakssalater, samt grønnsakssalater med fisk og kjøtt. 30 Brød, rundstykker, kaker, bakverk, konditorvarer, konfektyrer, næringsmidler av mel og korn, påsmurte brød og rundstykker. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, catering 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TLC Stabenfeldt AS, Postboks 8054, 4003 STAVANGER, NO Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 16 Trykksaker; bøker, skrivesaker og papirvarer; pennaler; viskelær. 41 Klubbvirksomhet for underholdning eller læring; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker. EAST Coast Sletten Norge AS, Bekkelagskaia 2, 0193 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisk sopp og bambusskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GAUSTATOPPEN XO GAUSTATOPPEN XO Gaustatoppen Gourmet Ltd, Postboks 49, 3661 RJUKAN, NO 33 Alkolholdige drikker (unntatt øl). 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELEVEN 7-Eleven Inc, 2711 N. Haskell Avenue, TX75204 DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt. 35 Salg av næringsmidler og drikke. 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lofoten kysthotel Lofoten Kysthotel AS, Postboks 579, 8301 SVOLVÆR, NO Advokatfirmaet Robertsen, Postboks 343, 8301 SVOLVÆR, NO 43 Overnatting, bevertning, servering, bar/pub/nattklubb. Q aia NATT KULTUR Lofoten Kysthotel AS, Postboks 579, 8301 SVOLVÆR, NO Advokatfirmaet Robertsen, Postboks 343, 8301 SVOLVÆR, NO 43 Overnatting, bevertning, servering, bar/pub/nattklubb (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STYRHUSET Lofoten Kysthotel AS, Postboks 579, 8301 SVOLVÆR, NO Advokatfirmaet Robertsen, Postboks 343, 8301 SVOLVÆR, NO 43 Overnatting, bevertning, servering, bar/pub/nattklubb 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOSE CUERVO MARGARITA MINIS JOSE CUERVO MARGARITA MINIS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 7 Maskiner for tilberedning, miksing, blanding, tapping og oppmåling av alkoholholdige cocktails og drinker. 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer. 33 Ferdiglagede alkoholholdige drinker og cocktails. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOSE CUERVO BLACK JOSE CUERVO BLACK Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer. 33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOSE CUERVO RITMO JOSE CUERVO RITMO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer. 33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOSE CUERVO RHYTHM JOSE CUERVO RHYTHM Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer. 33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISURVEY ISURVEY Isurvey AS, Rådrnann Halmrasts vei 9, 1337 SANDVIKA, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,og undervisning; apparater og instrumenter for styring; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 16 Geografiske kart. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KALINKA KALINKA Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige varer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US BLOOMBERG TERMINAL BLOOMBERG TERMINAL Bloomberg LP, 499 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computere, bærbare computere og computerprogrammer for bruk for tilgang til informasjonsdatabaser og utføring/brukertilpasning av personlige dataapplikasjoner på området nyheter, forretninger, finanser, løpende begivenheter, underholdning, sport, historier av menneskelig interesse, verdipapirer, verdipapirmarkedet og energi- og asfaltindustrien, analysering av internasjonale forretnings- og finansielle nyheter; software for interaktiv elektronisk kommunikasjon om verdipapirer. 35 Tjenester vedrørende forretningsinformasjon, nemlig selskapsnyheter, selskapsanalyser og - profilinformasjon, inntektsoversikter, -estimater og - retningslinjer, presentasjoner og anbefalinger fra analytikere, pressemeldinger og innlevering av dokumenter til SEC (Securities and Exchange Commission), etterforskning for forretninger, forretningsledelse, økonomiske prognoser, forretningsundersøkelser og statistiske informasjoner; promotering av varer og tjenester for andre ved spredning av reklame over, via eller gjennom lokale eller wide area computer nettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, globale computer informasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk. 36 Finansielle tjenester i form av tilveiebringelse av et verdipapirhandelssystem; elektronisk tilveiebringelse av meglertjenester vedrørende verdipapirhandel; objektiv verdsetting av verdipapirer; tilveiebringelse av analyser av verdipapirmarkedet og modeller som objektivt verdsetter verdipapirer; informasjonstjenester relatert til nyheter, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder og energi- og asfaltindustrien. 38 Tilveiebringelse av flerbrukertilgang til databaser over, via eller gjennom lokale eller wide area computernettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, globale computerinformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; radio- og fjernsynskringkasting; interaktive elektroniske og audioog visuell kommunikasjon og informasjonskringkasting over, via eller gjennom lokale eller wide area computernettverk, trådløs kommunikasjonsnettverk; globale computerinformasjonsnettverk og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online samtalerom for overføring av meldinger blant computerbrukere på områdene nyheter, forskning, datoriserte databaser og andre informasjonsindekser, jus, statlige og offentlige arkiver, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder, politikk, løpende begivenheter, underholdning, sport, vitenskap og teknologi, helse, reiser, historier av menneskelig interesse og energi- og asfaltindustrien; online tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant computerbrukere på områdene nyheter, forskning, datoriserte databaser og 9

10 registrerte varemerker /05 andre informasjonsindekser, jus, statlige og offentlige arkiver, forretninger, finanser, verdipapirer, verdipapirmarkeder, politikk, løpende begivenheter, underholdning, sport, vitenskap og teknologi, helse, reiser, historier av menneskelig interesse og energi- og asfaltindustrien; tjenester i forbindelse med elektronisk post. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US DLNA CERTIFIED DLNA CERTIFIED Digital Living Network Alliance, 5440 SW Westgate Drive, Suite 217, OR PORTLAND, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Datamaskinvare og -programvare, digitale elektroniske produkter, kommunikasjonsinnretninger, digitale nettverksutstyr og digitale innhold, nemlig video-, audio-, billed- og tekstinformasjon lagret på datamedia, alle forannevnte varer for brukere i et hjemmemiljø. Merket er et rent figurmerke CopyCat AS, Drammensveien 126A, 0277 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Dokument- og fotokopiering. 40 Trykkerivirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOKKILDEN.NO BOKKILDEN.NO Bokkilden AS, Postboks 1178 Sentrum, 0107 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner og bøker (nedlastbare); dataspillprogrammer; CD-plater og DVDplater. 16 Varer laget av papir; bøker, herunder bøker markedsført på internett. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAPP NAPP Tun Media AS, Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 16 Papp, papir og varer laget av disse materialer ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; klisjeer; aviser, tidsskrifter og bøker. 35 Annonse og reklamevirksomhet; formidling av aviser og abonnement for tredje menn; administrasjon av dataarkiv; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker og tidsskrift, trykksaker og aviser; redaksjonsbyråer; redigering av tekster, reportasjetjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SQUIRMS SQUIRMS The Natural Confectionery Co Pty Ltd, Level 16, Cadbury Schweppes House, 636 St Kilda Road, Vic3004 Melbourne,, AU Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 30 Ikke medisinske konfektyrer, sukker konfektyrer. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K kmart Kmart Corp, 3100 West Big Beaver Road, MI48084 TROY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACT Ice-Crust Sorber & Cleaning Co SCC, Norway AS, Vollenvn. 153 A, 1389 HEGGEDAL, NO 1 Granulater som strømidler/friksjonsmidler for is og hard snø og andre glatte overflater, for absorpsjon av alle typer væskesøl og deres lukt og som slukkemidel for mindre branner/overopphetede gjenstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US IXPOBEP IXPOBEP Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. TACT Swedish Match North Europe AB, Stockholm, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US TREGLUVA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TREGLUVA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US PLUVAPAR PLUVAPAR Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Merket er et rent figurmerke Soda-Club (CO2) SA, Neugasse 14, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kullsyre og gass til bruk ved tilberedning og dispensering av karboniserte drikkevarer. 6 Beholdere og flasker av metall; komprimerte gass-sylindre av metall. 7 Maskiner til fremstilling av drikkevarer, nemlig maskiner til fremstilling av kullsyreholdig og karboniserte drikkevarer og deler og tilbehør hertil (ikke opptatt i andre klasser). 21 Glassflasker og andre bærbare beholdere (ikke av edle metaller) til drikkevarer; håndbetjente apparater til husholdnings- og kjøkkenbruk til fremstilling av kullsyreholdige drikkevarer; deler og tilbehør til ovennevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, nemlig fruktdrikker og sodavann, saft til fremstilling av drikker, nemlig sodavann og fruktdrikker og andre preparater til fremstilling av drikker, nemlig konsentrater til bruk ved fremstilling av sodavann og fruktdrikker. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLEDI MENU CONNECT Sony KK (also trading as Sony Corp), , Kitashinagawa, Shinagawa-ku, 141 TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Dataprogrammer for nedlasting, administrering, manipulering, gjennomgåelse og reproduksjon av audiodata, videodata, tekstdata og grafikkdata; nedlastbar musikkdata; nedlastbar videodata. 41 Elektroniske musikk- og videodistribusjonsvirksomhet på globale datanettverk. BLEDI MENU Bledina SA, 383, rue Philippe Héron, VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Babymat, nemlig supper, dehydrerte supper, melk, pulvermelk, melkemel, stuet frukt, grønnsakspureer, dehydrerte grønnsakspureer, frukt- og grønnsaks-juser og safter, stappet og moset mat, ferdiglagede retter for spedbarn og småbarn hovedsakelig laget av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, grønnsaker, ris og pasta. 29 Kjøtt, fisk skinke, fjærkre, vilt, oppdelt og skåret kjøtt; tørrede, konserverte og/eller kokte frukter og grønnsaker, stuet frukt; syltetøy, fruktpureer, geleer, supper; hermetisert mat hovedsakelig laget av kjøtt, av fisk, av skinke, av fjærkre og/eller vilt; ferdigretter og tørkede, kokte, hermetiserte og frosne retter, alle hovedsakelig laget av kjøtt, av fisk, av skinke, av fjærkre, og/eller av vilt; melk, melkepulver, tyknet, smakstilsatt og pisket melk; melkeprodukter, nemlig desserter, yoghurt, yoghurtdrikker, mousser, kremer, dessertkremer, frisk fløte, smør, smelteoster, oster, modnede oster, modnede muggoster, ikke-modnede ferske oster og oster i lake, cottage ost, ferske oster solgt i flytende lake eller i deig, naturlige eller smakstilsatte drikker laget hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeaktige drikker laget hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeholdige drikker inneholdende frukt; fermenterte naturlige eller smakstilsatte melkeholdige produkter. 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker, sukker, ris, puffet ris, tapioka og mel, terter og paier(søte eller salte), pizza; naturlig eller smakstilsatt og/eller fylt pasta, preparater laget av kornblandinger, frokostkornblandinger; ferdigmat hovedsakelig bestående av pasta; retter hovedsakelig laget av tertedeig; brød, kavringer, kjeks (søte eller salte), krumkaker eller tørre kaker, vafler, tørre vafler, kaker, bakverk, alle disse produkter i ordinær, glasert, fylt og/eller smakstilsatt form. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLEDI DESSERT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM BLEDI DESSERT Bledina SA, 383, rue Philippe Héron, VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Babymat, nemlig babykornblandinger, supper, dehydrerte supper, melk, pulvermelk, stuet frukt, grønnsakspureer, dehydrerte grønnsakspureer, frukt- og grønnsaks-juser og safter, stappet og moset mat. 29 Tørrede, konserverte og/eller kokte frukter og grønnsaker, stuet frukt; syltetøy, fruktpureer, geleer, supper; søte og krydrede appetittvekkere laget av frukt eller grønnsaker som poteter, smakstilsatte eller naturlige potetchips, tørkede fruktblandinger og alle typer bearbeidede oljeholdige nøtter som peanøtter og cashewnøtter, alle typer oljeholdige produkter, spesielt behandlede nøtter, hasselnøtter og nøtter som peanøtter og cashewnøtter; melk, melkepulver, tyknet, smakstilsatt og pisket melk; melkeprodukter, nemlig desserter, yoghurt, yoghurtdrikker, mousser, kremer, dessertkremer, frisk fløte, smør, smelteoster, oster, modnede oster, modnede muggoster, ikke-modnede ferske oster og oster i lake, cottage ost, ferske oster solgt i flytende lake eller i deig, naturlige eller smakstilsatte drikker laget hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeaktige drikker laget hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeholdige drikker inneholdende frukt; fermenterte naturlige eller smakstilsatte melkeholdige produkter. 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker, sjokoladebaserte drikker, sukker, ris, puffet ris, tapioka og mel, terter og paier(søte eller salte), pizza; naturlig eller smakstilsatt og/eller fylt pasta, preparater laget av kornblandinger, frokostkornblandinger; ferdigmat hovedsakelig bestående av pasta; retter hovedsakelig laget av tertedeig; brød, kavringer, kjeks (søte eller salte), krumkaker eller tørre kaker, vafler, tørre vafler, kaker, bakverk, alle disse produkter i ordinær, glasert, fylt og/eller smakstilsatt form; søte og salte appetittvekkere inneholdende brød, kjeks og bakverksdeig; konditorvarer og konfektyrer; spiselig is; spiselig is hovedsakelig laget av yoghurt, iskrem, vannis (spiseis), frossen yoghurt (spiseis), frossent smakstilsatt vann; honning, søte sauser. CARPE DIEM Stock Vital GmbH & Co KG, Am Brunnen 1, A-5330 FUSCHL AM SEE, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, herunder drikker med en basis av te, sukker, sukrose, glukose, fruktose, gjær og melkesyre så vel som styrkende og forsterkende preparater, nemlig vitaminpreparater og tonics og preparater og produkter inneholdende mineraler og/eller vitaminer og/eller sporelementer og/eller vegetabilske aktivingredienser for helseformål; tradisjonelle kinesiske medisiner; medisinske drikker og infusjoner inkludert urtete; metabolske stimulasjonsprodukter; ernæringssupplementer for medisinske formål; tobakksfrie sigaretter for medisinske formål; dietetiske substanser tilegnet for medisinsk bruk, appetittdempere for medisinske formål; tyggegummi, fruktgummi og søtsaker for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer; servietter og bleier for syke; hygieniske artikler for kvinner, herunder sanitetsbind, trusebeskyttere, tamponger, menstruasjonstruser; kjemiske befruktningshindrende midler; materiale til tannplombering, materialer til tannavtrykk; klebemidler for tannproteser, tannkitt; desinfeksjonsmidler; deodoranter, ikke for personlig bruk, luftforfriskningsmidler i sprayform; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider. 30 Kaffe, te og tebaserte drikker, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffesurrogater; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyrer, spiseis; honning, sirup: gjær, bakepulver; salt, spisesalt, sennep; eddik, sauser (krydder), salatdressinger; krydderier; is; kaffe, te, kakao og sjokoladedrikker; iste; kaffe og kakaopreparater til fremstilling av alkoholholdige og alkoholfrie drikker; cerealier til konsumpsjon av mennesker, herunder havreflak og andre kornflak; 15

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 36/10-2010.09.06 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer