Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig"

Transkript

1 Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger å fortsette å være yrkesaktiv utover dette tidspunktet. Det er spesielt to hensyn som bestemmer om slikt forsert uttak av pensjon er lønnsomt: Tidlig uttak (for eksempel fra 62 år) medfører flere utbetalingsår, men at årlig utbetalt beløp blir varig lavere (enn for eksempel uttak fra 67 år). Med utgangspunkt i dette er det mulig å beregne et «skjæringspunkt». Skattemessige hensyn tilsier at slik forsering er lite lønnsomt for personer med høye inntekter (fordi det påløper mye toppskatt) og lønnsomt for personer med lave pensjoner (fordi det nye skattefradraget for pensjonsinntekter blir større og påløper i flere år). Hvorvidt den samlede skatteeffekten tilsier forsert uttak eller ikke, må beregnes individuelt. Skattemessige hensyn vil bli utførlig behandlet i et senere nyhetsbrev. Fokus er her på det første punktet. Det er to faktorer som medfører at pensjonen blir varig redusert ved tidlig uttak. Nav sin kalkulator tar imidlertid kun hensyn til ett av disse. Som følge av dette er det varige tapet langt større enn det kalkulatoren gir inntrykk av. Pensjonister forledes derfor til å starte uttak tidlig selv om dette ikke er lønnsomt. Utgangspunktet...2 Eksempel...2 To grunner til varig redusert alderspensjon...3 Alderspensjon og skatt...4 Hvilke faktorer bestemmer om forsert uttak av pensjon er lønnsomt?...4

2 Side: 2 av 5 Utgangspunktet Man kan logge seg på Nav sin pensjonsportal og få beregnet og presentert hvordan brutto pensjon vil se ut med ulike alternativer for opptjening (antall yrkesaktive år, lønnsnivå, stillingsprosent etc.) og uttak (starttidspunkt for uttak, pensjonsgrad etc.). Ettersom dette handler om pensjoner som skal utbetales mange år frem i tid, blir det viktig å ta hensyn til løpende regulering av opptjente pensjonsrettigheter (altså frem til utbetalingen starter) og regulering av det utbetalte beløpet under utbetaling. På en eller annen måte må det fremtidige («nominelle») beløpet omregnes til dagens («reelle») pengeverdi. I pensjonssammenheng er det vanlig å presentere fremtidige lønnsinntekter og pensjoner i «faste lønninger». Dette innebærer at man benytter antatt fremtidig G-regulering som diskonteringsfaktor. Nav har imidlertid valgt i sine presentasjoner å benytte to ulike diskonteringsfaktorer: Fremtidig G-regulering i opptjeningsperioden G-regulering korrigert for 0,75 prosent i utbetalingsperioden Nav har sikkert hatt gode grunner for å velge en slik inkonsekvent diskontering. Nedenfor vil vi vise at dette systemet imidlertid innebærer at pensjonister forledes til å starte uttak av pensjon tidligere enn hva som er lønnsomt. Eksempel Person født i 1951, fullt opptjent folketrygd ved fylte 62 år. Inntekt på 6 G ( kr med ny G) Dette gir en basispensjon som gift på 3,025 G Personen planlegger å jobbe frem til fylte 67 år og spørsmålet blir da hvorvidt han skal ta ut pensjon fra fylte 62 år (på toppen av inntekt) eller starte uttaket ved 67 år. Nav sin beregning viser da: Forholdstall 62 år: 1,329 Forholdstall 67 år: 1,042 «Villedende» presentasjon

3 Side: 3 av 5 Uttak fra 62 år: 3,025 G / 1,329 = 2,28 G. Uttak fra 67 år: 3,025 G / 1,042 = 2,90 G. Det formidles altså et inntrykk av at årlig «tap» fra 67 år er på (2,90 G 2,28 G =) 0,63 G ( kr med dagens G). Årlig tap er imidlertid betydelig større. Grunnen til dette er at pensjon under utbetaling reguleres med en lavere sats enn pensjon under opptjening, nemlig 0,75% lavere. Dette innebærer at pensjonen som ved fylte 62 år startet på 2,28 G gradvis reduseres (målt i G), slik at den ved fylte 67 år kun er på 2,19 G. Årlig tap fra fylte 67 år er altså på 0,71 G ( kr med dagens G). Riktig presentasjon To grunner til varig redusert alderspensjon Det er altså to faktorer som gjør at pensjonen blir varig lavere ved tidlig uttak: Høyere forholdstall (eller delingstall) Flere år med lav regulering Nav sin pensjonskalkulator tar kun hensyn til den første faktoren. Dette innebærer at det fremstår langt mer gunstig å forsere uttak enn det som faktisk er tilfelle.

4 Side: 4 av 5 Alderspensjon og skatt I våre beregningsmodeller inngår beregning av skatt som en integrert del. Viktig er at beregningen av skatt gjøres for hvert enkelt fremtidig år, ikke bare for ett eller to år. I praksis kan dette se ut som følger for person som planlegger en gradvis overgang til pensjonstilværelsen IPA / IPS YT TP (Priv) FP 1 Total AFP Folketrygd 0 Lønnsinntekt Vårt konsept for beregning av fremtidige netto utbetalinger fra lønn og ulike opptjente pensjoner % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Netto utbetalt Skatteprosent Hvilke faktorer bestemmer om forsert uttak av pensjon er lønnsomt? Ved hjelp av våre beregningsmodeller har vi identifisert seks faktorer som bestemmer om forsert uttak av pensjon er lønnsomt: Kjønn / levetidsforventning Ettersom folketrygden opererer med kjønnsnøytrale forholds- og delingstall er det spesielt gunstig for personer som har en levetidsforventning som er kortere enn gjennomsnittet for sitt årskull å starte utbetalingen tidlig. Mange kriterier legger føringer på levetidsforventning, men kjønn er det kriteriet som er mest påfallende og håndgripelig. For menn vil det tendensielt være gunstig å forsere utbetaling av folketrygd. Størrelse på lønns- / næringsinntekt Forsering av folketrygd vil tendensielt være mest lønnsom for personer med en lav lønnseller næringsinntekt ettersom en mindre del av pensjonsutbetalingen blir gjenstand for

5 Side: 5 av 5 toppskatt 1 og toppskatt 2. Opptjente pensjonsrettigheter Forseringen av folketrygd kan gi en betydelig varlig skattemessig effekt. Denne effekten er størst for personer som har lave opptjente pensjonsrettigheter ettersom forseringen vil medføre at de kommer inn i den bratteste delen av kurven for nytt skattefradrag. For personer med godt opptjente pensjonsrettigheter vil effekten bli liten eller faller helt bort. Årskull I forbindelse med vedtak om pensjonsreform ble det etablert en skjerming av forholdstallet, som innebærer at forholdstallet fra ett årskull til det neste ikke skal vokse med mer enn 0,5%. Dette er langt mindre enn den antatte veksten i levetidsforventning for de første årskullene som omfattes av pensjonsreformen. Konsekvensen er at årskullene i første halvdel av 50-tallet har en faktisk levetidsforventning som er opptil flere år lenger enn det forholdstallet legger til grunn. Denne underreguleringen medfører at det for disse årskullene tendensielt er mindre gunstig å forsere folketrygd. Forventet avkastning på forsert utbetaling Konsekvensen av en forsert utbetaling av pensjon er at det vil oppstå behov for å forvalte et tidlig utbetalt beløp i potensielt mange år fram til pengene skal brukes. I våre beregninger legger vi derfor til grunn en svært konservativ avkastning på slik forvaltning og denne avkastningen alene vil i våre modeller aldri rettferdiggjøre et forsert uttak. Eneste unntak er de tilfeller hvor 62-åringen fremdeles sitter med lån som han har til hensikt å nedbetale. Da kan det være gunstig å benytte den tidlige utbetalingen til å nedbetale resterende lån, slik at man er gjeldfri når stillingsandelen reduseres. Nedbetaling av gjeld er som kjent den formen for risikofri forvaltning som gir høyest avkastning. Formuesbeskatning Det er naturlig å anta at den forserte utbetalingen av Folketrygd ikke forbrukes løpende, men heller benyttes til sparing eller nedbetaling av gjeld. I begge tilfeller vil den forserte utbetalingen øke grunnlaget for formuesbeskatning, dersom man allerede er i en situasjon hvor man betaler formueskatt. Forsert utbetaling av formuesskatt kan også medføre at personer som ellers ikke er i posisjon til å betale formuesskatt, blir pliktig slik beskatning.

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din 1 / 2011 Spørsmål du lurer på / side 9 Den nye valgfriheten / side 2 Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 5 Norges nyttigste pensjonskalkulator?

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer