Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013"

Transkript

1 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere lønn, tjenestepensjon og folketrygd? v. Rune Trones Øyvind Langeland Nielsen

2 KLP konsernet en kommunal totalleverandør Pensjon 347 av 448 kommuner 23 av 25 helseforetak Bank Forsikring 2500 bedrifter medlemmer pensjoniste r ca 800 tilsette Investering / Fond Eiendom ca 360 mrd. i forvaltingskapital

3 Medlemsfordeler KLP Banken KLP fondsforvaltning KLP skadeforsikring Tlf Tlf Tlf Medlemmer får en av markedet sin aller beste innskuddsrente; 3,2 prosent fra første krone på sparekonto Gebyrfri nettbank Visa kort Lån fra 3,8% eff 3,9 Sparing i aksjefond til markedets laveste forvaltningsgebyr Mer om medlemsfordeler på klp.no Lavere pris Hus, innbo, bil, hytte, båt, ulykke, reise mm 3

4 Vil du vite mer om pensjon i KLP logg deg inn på Min Side Pensjon Kontakt vårt kundesenter på telefon: e-post: post: KLP, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

5 Gammel folketrygd Grunnpensjon 100 % av G for enslig 85 % av G for gift person G = kr Tilleggspensjon Minst 40 års opptjening for full pensjon For inntekt mellom 6 og 12G medregnes 1/3 20 beste år teller med Pensjonstillegg for personer med liten opptjening av tilleggspensjon Minstepensjon for enslig er lik kr (2 G) Minstepensjon for gifte er lik kr / kr (1,59G / 1.85 G) NB! Levealderjusteres og reguleres etter nye regler fra 2011

6 Ny alderspensjon i folketrygden pensjonsreformen Lønne seg å jobbe Lang opptjening sent uttak gir høyere pensjon Inntil 62 års opptjening fra år Fleksibilitet Arbeidsinntekt og alderspensjon er ok Uttak fra fylte 62 år Levealdersjustering Risikoen for et langt liv overføres til det enkelte årskull Hvert årskull vil få sitt forholdstall/delingstall det året de fyller 61 år Indeksering Lønnsvekst 0,75%

7 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

8 Forholdstall for gammelt regelverk

9 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

10 Uttak fra 67 år Gjennomsnittslønn kr , opptjeningstid 43 år (starter i jobb som 24 åring)

11 Når er det lurt å ta ut alderspensjon? Et regneeksempel med følgende forutsetninger: - Har vært i jobb i 40 år - Gjennomsnittlig inntekt på kr Født i 1949 Uttak av pensjon ved: 62 år 67 år Årlig pensjon Kr Kr Samlet utbetalt pensjon når du er: 67 år Kr Kr 0 70 år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr

12 Oppsummering For de som står videre i arbeid kan uttak av fleksibel alderspensjon være et alternativ. Sjekk først samlede pensjonsrettigheter fra 67 år. Virker dette knapt bør en vente med å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Ved uttak av fleksibel alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år, er man ikke sikret 66 % fra 67 år. Dagens skatteregler favoriserer tidlig uttak av FT fremfor senere uttak. NB! Dersom du skal slutte helt å jobbe ved fylte 62 år og har 70 års aldersgrense : Aldri folketrygd! Alltid AFP!!! 18

13 Offentlig tjenestepensjon 20

14 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? Alle ansatte som jobber i løpet av et kvartal

15 Hvem skal meldes inn i KLP? Nytt fra 21. juni 2013: Ingen nedre grense for innmelding for ansatte innenfor KS tariffområde (fellesordningen for kommuner og bedrifter). Tidligere regler gjelder for ansatte utenfor KS tariffområde: 1. Fast ansatte med minst 14 timer per uke 2. Fast ansatte med under 14 timer per uke, og som jobber ekstra slik at antall timer per kvartal tilsvarer minst Midlertidig ansatte som har gjennomsnittlig arbeidstid det enkelte kvartal på minst 168 timer samlet

16 Hva er du sikret i KLP? KLP medlemskap sikrer deg og din nærmeste familie rett til pensjon ved: Pensjonsalder AFP 66% alderspensjon Uførhet 66% uførepensjon Død 9% / 39,6% etterlattepensjon 15% barnepensjon

17 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Beregnes som en alderspensjon 66% Medlemstid frem til aldersgrensen Barnetillegg 10% pr barn under 18 år

18 Etterlattepensjon Ektefellepensjon 9% (39,6%) Enke-/enkemannspensjon Fraskilt ektefelle kan ha en pensjonsrettighet Barnepensjon 15% Til barn under 20 år Samboere har ikke rett til etterlattepensjon

19 Alderspensjon De fleste av KLPs medlemmer kan velge når de vil gå av med pensjon etter fylte 62 år men Den alminnelige aldersgrensen er 70 år Særaldersgrenser: 60 år og 65 år Aldersgrensen avgjør hvilke pensjoneringsmuligheter du har fra 62 år.

20 AFP ved år Det beløp man ville ha fått fra folketrygden om man hadde fortsatt i arbeidet frem til 67 år + kr pr år lønn AFP kr Ps : Dette er mye mer enn fleksibel folketrygd fra f. eks 62 år

21 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP 91% AFP % 73% AFP AFP 55% Lønn Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40% Full AFP

22 Alderspensjon Alderspensjon fra KLP fastsettes ut fra: Pensjonsgrunnlag: Fast lønn (redusert for deltid) + faste tillegg ved fratreden Medlemstid: Den tiden du har vært medlem i KLP: 30 år = full opptjening Overføringsavtalen sikrer at medlemstid fra andre pensjonsordninger også regnes med i pensjonen fra KLP Pensjonsprosent: 66% Beregning: Pensjonsgrunnlag x medlemstid/30 x 66%)/levealdersjustering

23 Pensjonen beregnes ut fra det pensjonsgrunnlaget du har når du fratrer Maks pensjonsgrunnlag er 12 G

24 Gjennomsnittlig deltid 100% 50% 100% 50% år KLP beregner gjennomsnittlig stillingsprosent av de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling: 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling: 50% x 15/30 = 25% 30 år 75%

25 Pensjonsgivende tjenestetid Del av år på 6 måneder eller mer, regnes som et helt år Del av år på under 6 måneder, medregnes ikke Oppsatt pensjon: Minst 3 års medlemstid inkl tid fra ordninger som går inn under overføringsavtalen

26 Lønnsforhøyelse kort tid før pensjonsalder 2 års-regelen De siste 2 årene medregnes generelle oppnormeringer gitt ved både lokale og sentrale forhandlinger. I tillegg skal individuelle tillegg telle med, men maksimeres til 60% av G (kr49.272) Ved deltid reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig.

27 Lønn - AFP - alderspensjon kr % stilling - 30 år AFP omregnes v 65 år Alderspensjon samordnes m folketrygden % Lønn AFP år AFP år v.67 år alderspensjon

28 Levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon 66% KLP KLP 66 % Forholdstall Folketrygd Folketrygd Pensjon fra 67 år Forholdstall v/67 1,000 1,025 1,054 1,079 1,106 1,136 1,166 66% / forholdstall 66,0 % 64,4 % 62,6 % 61,2 % 59,7 % 58,1 % 56,6 %

29 Står i stilling til 67 år Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealdersjustering av tjenestepensjon og folketrygd Eventuelt tillegg pga. garantien Pensjon 62 år 66 % 65 år Individuell garanti Tjenestepensjon med samordningsfradrag fra 67 Alderspensjon fra folketrygden fra 67 år 67 år Alder

30 Uttak av AFP fra 62 år Kan ta ut AFP etter dagens regler ved 62 år Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Eventuelt tillegg pga. garantien Pensjon 62 år 66 % AFP-tillegg Folketrygdberegnet AFP år 65 år Tjenestepensjonsberegnet AFP år Individuell garanti Tjenestepensjon med samordningsfradrag fra 67 Alderspensjon fra folketrygden fra 67 år 67 år Alder

31 Uttak av folketrygd fra 62 år Kan velge folketrygd fra 62 år, istedenfor AFP Kan kombinere arbeid og pensjon Fra 67 år: Tjenestepensjon, samordnet som om folketrygden tas ut fra 67 Eventuelt tillegg pga. garantien Pensjon 62 år 66 % Alderspensjon fra folketrygden fra 62 år 65 år Individuell garanti Tjenestepensjon med samordningsfradrag fra år Alder NB! Kompenserer IKKE for tidlig uttak av folketrygden!

32 Fleksibelt uttak av pensjon Tidlig uttak gir ikke rett til 66 % Lønn 66 % Lønn Folketrygd KLP beregnet AFP ved 65 år KLP Folketrygd

33 Uttak av folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Født i 1944, pensjonsgrunnlag på FT 67 ÅR OG KLP 67 ÅR FT KLP Tot FT 67 ÅR OG KLP 70 ÅR FT KLP Tot FT 70 ÅR OG KLP 70 ÅR FT KLP Tot Når folketrygden tas ut før KLP, blir livslang samlet pensjon lavere. Forklaring: KLP samordner med den folketrygd man ville fått ved å stå til 70 år

34 Dommen i arbeidsretten Konsekvenser /resultat Engasjement på pensjonistvilkår Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår. Ordningen gjelder ikke AFPpensjonister. Timelønn er kr 175,- pr faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, 5 i Hovedtariffavtalen. Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO). Bestemmelsen gjelder fra 1. oktober NB! Gjelder ikke AFP-pensjonister (de som har AFP-beregnet som alderspensjon er fremdeles AFPpensjonsiter og kan ikke få pensjonistavlønning før 67 år). Akademikerne kommune har ikke undertegnet protokollen. Alderspensjonister som er medlem av organisasjoner i Akademikerne kommune er således ikke omfattet av den nye bestemmelsen.

35 Kompensasjonsgrad ved lønn på 5G Kompensasjon i prosent av sluttlønn Stillingsprosent

36 Kompensasjonsgrad ved lønn på 6G Kompensasjon i prosent av sluttlønn Stillingsprosent

37 Kompensasjonsgrad ved lønn på 8G Kompensasjon i prosent av sluttlønn

38 Valgmuligheter fra slutte helt å arbeide A) 62 år 67 år Arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden B) 62 år 67 år Arbeid AFP fra KLP Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 70

39 Valgmuligheter fra jobbe ved siden av pensjon C) 62 år 67 år Arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden D) 62 år 67 år Arbeid Delvis arbeid Delvis AFP Arbeid på pensjonistvilkår Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 71

40 Lønn eller pensjon - eller begge deler Hva er mest lønnsomt? Å jobbe så lenge man klarer er mest lønnsomt. Lønn er 100% pensjon blir max 66% Hvordan få max tjenestepensjon? Å jobbe til en oppnår forholdstallet 1 (levealdersjustering) fra da av ta ut folketrygd og tjenestepensjon Hvordan kombinere max tjestepensjon, folketrygd og arbeidsinntekt? Ta ut tjenestepensjon når forholdstallet er 1 Deretter arbeide på pensjonistvilkår eventuelt jobb og lønn fra privatsektor

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer