Norkorns fagdag 25. mars Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no"

Transkript

1 Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO

2 Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten av de spurte kjenner ikke til at åringer kan benytte seg av fleksibelt uttak fra 1. januar Tre av fire mellom 62 og 66 år sier at de vil ta ut hel eller delvis alderspensjon hvis de har mulighet. 8 av 10 arbeidsgivere planlegger ikke å iverksette tiltak i forbindelse med nye regler for uttak av alderspensjon Av de som iverksetter tiltak, er de fleste i større bedrifter Halvparten regner ikke med at mange på arbeidsplassen vil benytte seg av muligheten til å kombinere arbeid og pensjon Nær 2 av 3 mener det vil være lett å imøtekomme ønske om redusert stilling Nær 8 av 10 arbeidsgivere er enige i at samfunnet er tjent med at personer som har muligheten til å ta ut pensjon jobber deltid Kilde: NAV 2

3 Lær mer på 3

4 Pensjonsreformen Ny folketrygd innføres Pensjonsreformen er den største og viktigste omlegging av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967 Foto: Arbeidsdepartementet 4

5 Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet Folketrygden Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Offentlig tjenestepensjon og AFP Skatteregler Foto: Arbeidsdepartementet 5

6 Antall yrkesaktive pr. pensjonist Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 6

7 Hvorfor ny folketrygd? Arbeidsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Et mer bærekraftig pensjonssystem Levealdersjustering Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået Regulering Et mer fleksibelt pensjonssystem Når ønsker du å ta ut pensjon? Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? Vil du kombinere arbeid og pensjon? Et mer rettferdig pensjonssystem Opptjeningsregler - Alle år teller like mye (13 75 år) Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb 7

8 Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting Pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Nøytralt uttak Alle år teller like mye (13 75 år) 8

9 Hva vil gjelde og for hvem? -en oversikt Fødselsår t.o.m Dagens X X delvis opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell Fleksibel pensjon fra år delvis f.o.m 1963 X X X X Levealdersjustering X X X Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (X) X X X Ny regulering X X X X Kilde: Arbeidsdepartementet 9

10 Innfasing av nye opptjeningsregler 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ny opptjeningsmodell Dagens opptjeningsmodell Årskull 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1963-kullet bare nytt system 1953-kullet bare dagens system Innfasing årskullene 1954 til 1962 Kilde: Arbeidsdepartementet 10

11 Opptjeningsmodell Pensjon tjenes opp med 18,1 1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år Alle år skal telle like mye Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning Opptjente rettigheter reguleres med lønnsveksten Dagens folketrygd: Pensjonspoeng - 40 opptjeningsår - besteårsregel (20 beste år) Pensjonsalder 67 år 11

12 Opptjening av pensjon - II Garantipensjon Sikrer et minstenivå for alle, tilsvarende dagens minstepensjon Pensjonsopptjening fra første krone Reduseres med 80 % av opptjent inntektspensjon Inntektsavhengig tilleggspensjon Arbeidsinntekt opptil 7,1 G gir opptjening Ulønnet omsorgsarbeid økes fra 4 til 4,5 G som gir opptjening For barn: til barnet er 6 år. Tilbakevirkende i nytt system For pleie av eldre, syke og funksjonshemmede Førstegangstjeneste 2,5 G pr år hvis minst 6 måneder gir opptjening Arbeidsledighet - dagpenger Fra utbetalte dagpenger til tidligere inntekt (maks 7,1 G) 12

13 Oppbygging av pensjonsbeholdning Regulering Opptjente rettigheter Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 13

14 Regulering Opptjente rettigheter lønnsvekst Inntektspensjon under utbetaling Reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 075 0,75 prosent Garantipensjonen skal ikke reguleres svakere enn pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst justert for utvikling i levealder 14

15 Ny alderspensjon Enslig pensjonist med jevn inntekt i 43 år gitt forventet levealder i Inntekt og pensjon i G. Kilde: Arbeidsdepartementet 15

16 Så flott! Alle får mer, eller Husk det er lagt til grunn: 43 års opptjening Levealdersjustering er ikke tatt med Jevn inntekt 20 beste år skjermer ikke lenger de med: lønnsutvikling deltidsarbeid / år med omsorg for barn Hvorvidt du kommer bedre ut med ny modell eller ikke vil avhenge av bl.a. Fødselsår Hvor mange år du jobber Lønnsnivå Lønnsutvikling Deltid / omsorg 16

17 Uttak av alderspensjon 17

18 Pensjonsbeholdning Oppbygging g av pensjonsbeholdning: Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering = Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist *Å Årets inntekt oppad dbegrenset av 71G 7,1 18

19 Delingstall for opptjening etter ny modell Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Hvert årskull får et sett med delingstall for uttak 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull Delingstall avhenger dermed av to hovedfaktorer: 1. Levealdersjustering: Hvor lenge forventes ditt årskull å leve? Ungt årskull lever lenger - høyere delingstall ll og lavere årlig pensjon 2. Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år Tidlig uttak utbetaling over flere år - høyere delingstall og lavere årlig pensjon Uttaks alder ,76 18,94 18,13 17,32 16,50 15,69 14,89 14,09 13,29 9, ,77 19,96 19,14 18,32 17,51 16,69 15,88 15,07 14,26 10,30 Eksempel på delingstall (prognose) for årskullene 1963 og

20 Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år - innføres fra 2011 Krav for uttak av alderspensjon før 67 år: Pensjonsbeholdningen (inkl. livsvarig del av AFP) må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon Pensjonen kan tas ut delvis Gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Pensjonsgraden sg kan endres es Løpende pensjon kan stanses og gjøres om til pensjonsbeholdning (Delingstall på endringstidspunkt benyttes) Videre opptjening etter uttak For helt uttak: Økningen i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til inntektspensjonen For gradert uttak: Pensjonsopptjening tilføres pensjonsbeholdningen og omregnes til pensjon når uttaksgraden endres Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen 20

21 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak (Født 1963 lønn 6G starter i jobb 22 år gammel) Kilde: Arbeidsdepartementet 21

22 AFP Avtalefestet pensjon privat sektor Lovforslag 22

23 AFP privat sektor Lønnsoppgjøret 2008 hadde AFP (privat sektor) som hovedsak Lov vedtatt februar Vedtektene ventes våren 2010 Hovedendringer: 1. AFP fra tidligpensjonsordning til å bli en livsvarig tilleggspensjon 2. Kan kombinere uttak av AFP og alderspensjon med videre arbeid Ingen avkorting Alle med rett til å ta ut AFP kan få AFP-pensjon NB! I offentlig sektor vil brutto tjenestepensjon j videreføres, sammen med dagens modell for AFP (ref. lønnsoppgjør juni 2009) 23

24 Ny AFP ordningene samles Spekter NHO FA Ny Fellesordning 24

25 Dagens AFP modell Tidligpensjon - utbetaling år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Avkorting hvis man jobber ved siden av Lønn Tjenestepensjon* AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) 25

26 Ny AFP modell (uttak etter ) Lønn? Ethltid Evt. heltid eller dltid deltid AFP blir tilleggspensjon Livsvarig utbetaling. Nøytralt uttak og levealdersjustering Kronetillegg ( kr) fra Kompensasjonstillegg årskullene Kan kombinere AFP og alderspensjon fra folketrygden med arbeid uten avkorting Lønn Tjenestepensjon? j AFP Tjenestepensjon* j AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) 26

27 Ny AFP eller dagens? Uttak før Dagens AFP Uttak etter Ny AFP 27

28 Hvem har rett til ny AFP? Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Overgangsregler for I en eller flere bedrifter som er omfattet av avtale Minst 20 prosent av full stilling i samme periode På uttakstidspunktet tid kt t ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet For nærmere regelverk se 28

29 Ny AFP beregningsmodell g Hvor stor blir AFP pensjonen? 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 ganger g gjennomsnittlig g grunnbeløp Inntekt til og med kalenderåret man fyller 61 år teller med Ny modell llhvis uttak etter Overgangsregler for årskullene AFP-pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand Reguleres med lønnsveksten 29

30 Pensjonsreformen - stort behov for råd og informasjon Hjelp! -hva skal vi velge? - hva lønner seg for oss? 30

31 Stort informasjons- og saksbehandlingsbehov Fleksibilitet mange valg Stort t antall saker Seks årskull kan i 2011 ta ut fleksibel pensjon Store etterkrigskull Man kan endre sin pensjon Kilde: NAV 31

32 Informasjon fra NAV Årsskifte 2009/2010 NAV lanserte Din pensjon med ny alderspensjonsberegning Mars 2010 NAV sender ut brev til årskull som kan starte pensjonsuttak i 2011 Mai 2010 Din Pensjon åpnes for søknadsmottak August 2010 Første søknadsfrist for pensjon på nytt regelverk for utbetaling fra januar

33 Informasjonsmateriale fra NAV Hvis du ønsker å lese brevet og brosjyren som NAV sender ut til de som er mellom 62 og 66 år kan du lese dette på no og se under informasjon til arbeidsgivere (brev) (brosjyre) 33

34 Pensjonsreformen og seniortiltak 34

35 Seniorer Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år gitt at tdette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten Arbeidsmiljøloven 10-2 (4) Arbeidsmiljøloven høring om aldersgrense 2009 Fortsatt 70 år Kan bli tatt opp til vurdering igjen 35

36 Hva med deg som arbeidsgiver Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte. Dette medfører at noen av seniorene i bedriften vil stå overfor nye valg. Kanskje de vil ønske en prat med deg som arbeidsgiver om dette? Hvordan skal bedriftene møte pensjonsreformen? Behov for å vurdere seniorpolitikken? 36

37 Lær mer på 37

38 Hva hvis dine ansatte i større grad vil ha Ønske om å kombinere arbeid og pensjon Ønske om redusert stilling Ønske om å jobbe lenger Ønske om å gå av tidligere Kanskje lurt å skaffe seg en oversikt over hva seniorene i din bedrift tenker om dette? Kurset på no vil belyse e slike situasjoner 38

39 Husk Hvis det er ønsker om for eksempel endring av stillingsbrøk eller å jobbe lenger er dette noe som må avklares med arbeidsgiver på samme måte som tidligere Pensjonsreformen endrer ikke dette 39

40 Du er ikke din ansattes finansielle rådgiver Vi anbefaler at du som arbeidsgiver ikke fungerer som rådgiver for de ansatte i forhold til hva som er lurt å gjøre når det gjelder uttak av pensjon og AFP Vis heller til at den ansatte kan beregne alderspensjonen sin ved å gå inn på NAVs side og bruke nettjenesten Din pensjon til å simulere hvordan pensjonen blir for forskjellige valg av uttakstidspunkt og uttaksgrad Man kan også ringe NAVs kundesenter

41 Tilpasning av tjenestepensjonene Banklovkommisjonen Utrede og foreslå endringer i tjenestepensjonslovene Følge opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden Frist 30. april 2010 fase 1 Fordeles på to utredninger Sikte på at nødvendige lovendringer kan settes i kraft 1. jan fleksibel pensjonsalder og evt. gradert uttak krav til utbetalingsperiodens lengde nødvendige overgangsregler 41

42 Videre arbeid med pensjonsreformen i folketrygden Uførepensjon Venter lovforslag i 2010 Etterlattepensjon Ikke signalisert når lovforslag vil foreligge 42

43 Ekstrafoiler 43

44 Hvor finner jeg mer informasjon? 44

45 Pensjonsreform.no Egen side under Arbeids- og inkluderingsdepartementet no/nb/dep/aid/kampanjer/pensjonsreform/no html?id= Se for eksempel: Historien om pensjonsreformen Dokumenter Ot.prp 37 ( ) Kap. 2 gir hovedtrekk i pensjonsreformen og ny alderspensjon i folketrygden Spørsmål/svar A til Å m/historien-om-pensjonsreformen.html?id=486185# regjeringen no/nb/dep/aid/kampanjer/pensjonsreform/no/dokume nter.html?id=

46 NAV Kundesenter telefon Kampanjeside E-læringskurs Forenklet pensjonskalkulator https://applikasjoner.nav.no/dinpensjon/pselv/pages/forenkletsimulering/forenkletsimulering.jsf?_flo wid=forenkletsimulering-flow flow Se også Detaljer Din pensjon no/ for beregning på personlige data - pålogging med MinID (PIN-kode) Se din opptjening i folketrygden Beregne egen fremtidig alderspensjon (og evt. AFP) fra folketrygden Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk Søke om AFP i privat sektor Se din opptjente t tjenestepensjon t j fra de største t offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon, samt evt. individuelle ordninger 46

47 NHO lager i samarbeid med Næringslivets Skole et kurs på nett rettet mot arbeidsgivere Planlagt lansering april 2010 Lær mer på 47

48 Privat AFP Felleskontoret LO / NHO ordningen se arkfane AFP eller Ny AFP Arbeids- og inkluderingsdepartementet- AFP tilskottsloven Ot.prp 111 ( ) 2009) Prop. 17 L ( ) 2009) 48

49 Fellesside no Ny nettside der du kan sjekke din pensjon Samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Fellesordningen for AFP Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Norsk Pensjon Pensjonskasseforeningen Statens Pensjonskasse (SPK) 49

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer